Последни публикации
Брояч от 3.2006г.
5504470
Users Today : 246
This Month : 5281
This Year : 28307
Views Today : 1060
Who's Online : 5
free counters
Фазы Луны на RedDay.ru (Варна)

Текущата ситуация

Науката за прехода

Официалното заявление от Валентина Миронова
27 юни 2018 год.

В този труд са изучени, преработени и обединени повече от 120 открития.
Събрана и редактирана е информацията за Бога, за физиологията и новия свят.
Промените не се обсъждат публично, научното общество смята, че може да наплаши населението.
Независимо от всичко, ХОРАТА СЕ ПРОМЕНЯТ НА КЛЕТЪЧНО НИВО.
Повечето го осъзнават и усещат. Много религии са говорили за тези промени.
В ход е П О З И Т И В Н А М У Т А Ц И Я, макар физически, умствено и емоционално да изпитвате страх и обърканост.
Но ПРЕДУПРЕДНИЯТ е въоръжен със знание.
Откритията са направени чрез обединение на научните знания с метафизическите.
Родена е нова наука НЕЙРОТЕОЛОГИЯ – изучаване на духовната дейност в тясна връзка със социума и Твореца. Мозъкът усеща разни реалности – метафизическа висша реалност, също толкова реална, като физическата.
ФИЗИКАТА ПРИЗНАЛА СВЪРХ-РАЗУМА – Бога, Единната разумна сила, единно съзнателно поле, неограниченото по разстояние и мигновено предаване на информацията.
Алберт Айнщайн е нарекъл мигновеното предаване на информации „ужасно далекодействие“ – всяка квантова частица е способна да измени друга квантова частица на разстояние много много светлинни години.
През 2015г холандските физици са го доказали, заставяйки другите учени да преразгледат възгледите си.
Астронома НИКОЛАЙ КОЗИРЕВ със своите опити, напълно коректни и успешно повторени по-късно, също е потвърдил далекодействието, когато скоростта на сигнала превишава скоростта на светлината милиарди пъти.
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ КОЛПАКОВ, професор от Харковския технически университет, откри П О Л Я Р И З А Ц И О Н Н И ВЪЛНЫ ИЛИ Е Ф И Р (1996г).
Няма НИКЪДЕ абсолютна пустота, всичко е запълнено с фина поляризирана ефирна материя.
ВСИЧКИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ СА ВИНАГИ СЪПРОВОДЕНИ С ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОЛЯРИЗАЦИОННИ ВЪЛНИ.
Между другото,
Условно е самото понятие скорост на светлината.
В атомното ядро тази величина е примерно 12 (м/с).
А във финия свят е 10 на двадесета степен (м/с).
ИНФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ ПОЛЯРИЗАЦИОННИТЕ ВЪЛНИ СЕ ПРЕДАВА М Г Н О В Е Н Н О; чрез тях е проявено Единното Поле на Съзнанието.
НАПЪЛННО ВЯРНО е, че мъдрец може да обхване с разума си Вселената. Тези вълни се излъчват не само от звездите, но и от самия човек. Защото енергийната природа е една и съща.
Затова човек, който иска да преодолее духовната врата в други светове, трябва да бъде във вътрешно равновесие – физическо, емоционално, ментално, духовно.
Това е необходимо условие за хармонично протичане на енергията.
Всеки от нас има собствен неповторим спектър, индивидуален канал от поляризационни вълни и той е като пръстов отпечатък. Мозъкът работи с тях.
През 1997г. излязла монографията на професор Нажип Валитов „Вакумни колебания при химически възбудени атоми, молекули и хаотичност на силовите линии при електромагнитното и гравитационното полета“, която е издадена от академичното издателство и предизвика шок в научните кръгове.
В монографията, реалността на Бога е доказана със строгия език на формулите. Показано е, че всички вселенски обекти взаимодействат мигновено, независимо от разстоянието между тях.
Мисълта е материална.
Мисловният процес изпуска и поглъща електромагнитни и гравитационни полета, в това число и поляризационни вълни.
Този процес може мигновено да се засече от всяка вселенска точка.
Има сила, на която е подчинено всичко. Наричаме я Господ, Алах, Творец, Бог, Световен разум, Природа.
Откриването бозона на Хигс. Физиците от РАН присъствали на презентацията в Женева и се убедили, че швейцарците не са объркали нищо. Бозона на Хигс е „първичната тухличка“ от божествената материя.
В този случай, са много важни понятието НАБЛЮДАТЕЛ: наблюдателя и наблюдаемото са едно и също. Наблюдението е АКТИВЕН ПРОЦЕС. Вниманието насочва енергия.
Чрез човешкото съзнание се проявява Д У Х О В Н О С Т Т А В Ъ В Ф И З И К А Т А.
При постигането на енергийния Б А Р И Е Р Н А М Ъ Д Р О С Т Т А, старата парадигма на съзнанието се разрушава.
Започнало е да се проявява ново съзнание – интуитивното мислене на зрелия човек.
Не достигащ за осмисляне фрагмент – Ф И З И К А н а С Ъ З Н А Н И Е Т О.
Съзнанието, както гравитацията и магнетизма, е КВАНТОВА енергия. Това е жизненото лепило. Ако съществува жизнена формула, това е съзнанието.
Две основни открития през миналия век.
Първо – съзнанието управлява материята.
Второ – цялата материя се състои от светлина.
Сега да отговорим на въпроса – какво представлява физиката?
От гръцки думата „физика“ се превежда като „физис“ – същността на нещата.
В науката няма раздел: „ДУХОВНОСТ ВЪВ ФИЗИКАТА“, учените не виждат необходимост засега. Но именно физиката свързва ВСИЧКИ ЗНАНИЯ. Квантовата (или многомерната) физика е сърцевината на реалността и духовността.
При напускане на обичайното измерение, всичко става ДИНАМИЧНО.
Изучаване на квантовите структури води до откриване на нови закони, които са началото за разбиране духовността във физиката.
И признаване на божествеността на материята.
Човешкото съзнание е квантова физика със свои закони.
ДНК, съгласувана (или кохерентна), също проявява своите многомерни атрибути.
В настоящия момент се проявява това, на което за учените изглежда мистика – нашата ДНК е започнала да Е В О Л Ю И Р А .
Откриване на нов тип ДНК
Пробива е направен от австралийски учени. Открита е нова генетична структура ДНК i-МОТИВ (i-motif) в живите клетки.
Фрагмент от него изглежда като завързан възел.
Авторите отбелязват, че още никой и никога не е виждал подобна макромолекула – непосредствено в ядрото на живите клетки.
В началото на 90-те години са го виждали в лабораториите. Експериментите показали, че ДНК е способна „да се връзва на възел“ само в кисела среда. В живата клетка е невъзможна толкова голяма киселинност, затова откритите фрагменти i-мотив предизвикало умерен интерес от страна на медици и биолози. Находката причислели към интересните уникални феномени и забравили за нея.
Но по-късни изследвания внесли поправки – i-мотивите се образуват без киселина, когато на ДНК стане прекалено „тясно“.
Във „възела“ става съединение на цитозин с ЦИТОЗИН, за разлика от двойната спирала, където цитозина се свързва гуанин. Двойната ДНК съдържа 64 кодона. Има предположения, че „възлестата“ ДНК има 81 КОДОНА. В този случай, се променя абсолютно всичко – известно е, че китайската „Книга (Канон) на Промените“ „И-Цзин“ е основана на 64 хексаграми. И нашето тяло е организирано на основата на тези 64 кода. Това е било известно и на древните мая („Цолкин“). Това е известно и на съвременните генетици (Гаряев П. П. „Вълнов геном“ и др.).
ДНК клетките се формират от 64 единици генетичен код, които наричат кодони. Т.е. кодона е единица генетична информация.
Добре известната ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВА киселина (ДНК) – е високополимерно природно съединение, съдържащо се в ядрата на живите клетки; заедно с белтъците гистони образуват вещество хромосом. ДНК носителят на генетическа информации, нейни отделни участъци съответстват на определени гени. Молекулата на ДНК се състои от 2 полинуклеотидни вериги, засукани в обща спирала. Веригите са изградени от голямо число мономери – 4 типа нуклеотиди, специфичността на които се определя чрез едно от 4 азотни основи (аденин, гуанин, цитозин, тимин). Съчетаването на три реда нуклеотиди в веригите ДНК (триплети, или кодони) съставят генетичния код.
КОДОН (триплет), е единица генетичен код; състои се от 3 последователни нуклеотиди в молекулата на ДНК или РНК. Последователността на кодона в гена се определя от последователността на аминокисилините в полипептидната верига на белтъка, кодиран от този ген.
„И-Цзин“не е нищо друго, освен запис на човешката генетическа структура, представена доста необичайно, но в напълно разбираем вид за специалиста.
Ако 64 кодона са били организирани в триплети, то каква е организацията при 81 кодона? Тя вече съществува, иначе би бил невъзможен „възел“ ДНК. Само че, времето на проявление е прекалено малко за сериозно изследване.
Ако фантазираме, се получава нещо интересно. Имаме предвид, че кодона е триплет. Нека да разделим на 3 числата 64 и 81. Получава се, че 64 се дели на 3 с остатък (получава се 21,333 .), а 81 се дели точно (получава се 27). Древните китайци са скрили нещо от нас? А в Индия са известни мандали Васту-Пуруши, малки и големи. Големите са основани на числото 81 (квадрат 9 по 9, „Парамашайика“). Също има над какво да се помисли.
А има и излишна ДНК, която започнаха да изучават активно.
И ето, какво излезе.
Такова не си спомнят и най-старите – шест статии в Nature, две в Science и още около тридесет в други списания от не толкова високо ниво. Всичките те са публикувани едновременно и са посветени на един и същ въпрос – „излишната“ част на човешкия геном. По-точно, оказа се, че съвсем не е излишен и на биолозите ще се наложи да пишат нови учебници.
Процесите, протичащи на духовно ниво са подобни на цунами. В ход е подготовка за човешкия преход на ново квантово ниво. Проявата на пространство и физиология за Шестата раса. Ето, в какво време имаме честа да живеем.
В нашата „привична“ ДНК има топоизомераза II, молекулярен мотор, запрограмиран да опростява топологията в случай на възникване на възли и захапване. В това има очевиден биологически смисъл – така клетката решава всичките си топологически проблеми. Изобщо, сме натъпкани с молекулярни мотори, не само с ферменти. Иначе няма да сме способни на нищо. Пръстите си няма да можем да мръднем.
Т.е., физиологията ни вече е запозната с възлите. Наистина, не в голяма степен.
Също така е известно, че конфигурацията на стандартния възел в обичайната ДНК променя магнетизма, управляващия фактор за клетките. Променя се Т О П О Л О Г И Я Т А на формата (полета, клетки или ДНК). Ние сме наситени с магнетизъм. Възможно е, че „обичайния“ магнетизъм не е достатъчен за активно и творческо съществуване в новото пространство. И се проявява нещо ново.
Какво, всъщност, се е случили с появата на нов тип ДНК?
Станала е промяна на Божествения код.
Обърнете внимание, каква интересна аналогия се получава. В предишната ДНК, молекулярните мотори извършват всички движения.
Как се проявява намерената възлова ДНК? Какви способности ни предстои да постигнем?
Едно е известно точно – П О З И Т И В Н А Т А М У Т А Ц И Я вече преобразува постепенно нашите тела в нещо съвършено ново. Да, не става за един ден. Но някои промени могат да се забележат съвсем скоро. Трябва само да сме внимателни към себе си, към поведението си, към мисленето си. Трябва да наблюдаваме. Най-добре, ако започнете да водите дневник (ако изпитвате такава необходимост). Тогава ще може да проследите тенденцията.
Възлите се формират, разтварят и отново се формират. За „завързването“ им е необходима особена последователност от нуклеотиди.
Възелът се формира в късната фаза от клетъчния жизнен цикъл (g1, първата от четирите фази на клетъчния цикъл при еукариотически клетки), когато е в ход активно четене на генетическа информация.
„Възловата“ ДНК самостоятелно включва и изключва гени (промоторни участъци), влияе при прочитането на генетичната информация като цяло, и в теломерите, в генетическите маркери, свързани с остаряването. Теломеразата, между другото, помага в канцерогенезата, в онкологията.
Възелът изключва генетическите програми на разните болести и онкологии (гените c-myc, sox и др.). Особено в случаите на ракови стволови клетки.
Сега, свързваме науката с метафизиката.
Едно е да се рекламира информация за премахване на кармата от финото земно ниво и от човека, а съвсем друго е да видиш, как става стартирането на новия еволюционен цикъл.
Макромолекулата i-МОТИВ е присъща на живите клетки. Станала е важна за съвременната клетъчна биология.
Активността на макромолекулите не е локализирана на едно място, а е разпределена, както в мозъка. В клетките на човешкото тяло, макромолекулите са навсякъде.
Това е Н О Р М А Л Н О.
Така се проявява П О З И Т И В Н А Т А М У Т А Ц И Я.
Следствие появата на нов тип ДНК, е била е променена магнитната програма „хроночасовник“. Предишната ДНК престава да произвежда „хормона на смъртта“. Започва регенерации на тъканите, помага активирания тимус. Клетките нямат повече нужда да боледуват и умират. Хармонично създаване на текущата реалности. Биохимия на радостта.
УГОВОРКА – ако го позволява човешкото съзнание.
Ц Е Л на П О З И Т И В Н А Т А М У Т А Ц И Я:
С НОВ ВОДОРОД започва еволюцията на ДНК, която се проявява в
новия генетически код (разпространен навсякъде), а всичко заедно поражда НОВ ЕТНОС.
За справка: http://gtmarket.ru/concepts/7136. Етнос (образувано от гръцка дума означаваща група, племе, народ). Устойчива група хора от разни поколения, обединени от продължително съвместно съществуване на определена територия, с общ език, култура, жизнена нагласа, самосъзнание и самоназвание.
Макромолекулите от нов тип са един вид атомни релета, превключватели, предаващи енергия. Един от елементите на съзнателната физика. Фотографираната „сянка на атома“ е помощ за изследователите.
Химическия натиск преобразува геометрията на молекулите в нови електрони конфигурации.
Свойствата на веществото се променя в зависимост от разстоянието между атомите.
Конфигурацията на възела напомня едновременно и женска матка с яйчници и директорна антена. За съзряване и раждане на нова особа са необходими приемане и предаване на чисти сигнали в широк диапазон.
Така тялото се насища с необходимата му субстанция.
Заражда се нова органична материя.
В телата ни се появяват Божествени инструменти, чрез които е по-лесно да се направи квантовия преход (началото му в 1950г, края до 2150г).
Така наистина наблюдаваме замисъла на Бога – преминаването на човечеството на ново енергийно ниво, заедно с физическото тяло, което се променя незабележимо.
Между другото, Р Е З О Н А Н С А на Ш У М А Н, смятан за константа 7,8 Хц, осигурява букет от болести – инфразвука с честота 7 Хц е смъртоносен за човека.
Започва да се повишава осъзнаването на своята Божественост.
По друг начин е невъзможно – живеейки в единното поле на Бога и да си отделно от него, е невъзможно.
Имаме единна огнена природа – във всеки един смисъл.
Е м б р и о н а л н и г е н и
В равновесните обратими процеси В Р Е М Е Т О се превръща в маса и енергия, а след това има обратен процес. Значи, възкресяването на мъртвите, посочвано от всички свещени книги, е възможно.
Доказано, смъртта активизира гените, които обикновено работят през ембрионалния период. Само докато се оформя ембриона.
Включват се още веднъж след смъртта.
При човек, по-развит от еволюционна гледна точка, има такива клетки – тялото е само съд, а с ъ з н а н и е т о ни е безсмъртно.
Понякога човека започва да усеща състояние, когато осъзнава Бога и Божествеността преобразува всички тела – настава ФИЗИЧЕСКО БЕЗСМЪРТИЕ или висше съвършенство.
Не е удивително, че имаме гените, необходими за преодоляване на смъртта при физическата форма.
Щрихите на позитивната мутация или аспекти на единното Божествено пространство.
1. Новият закон за съхранение на енергията допуска поправки. Може да бъде нарушаван с величина, обратно пропорционална на периода, когато частиците са в свободен полет. В квантовата физика, частиците нямат строго определена енергия.
2. Доказано е съществуването на частици, които са собствена античастица. Частицата-„ангел“, дошла да смени частицата на Бога. 80 години след предсказанието, физиците доказаха съществуването на майорановския фермион (открит от Еторе Майорана).
3. Ефекта на квантова обърканост (слепено), може да се види с невъоръжено око. Не може да се разчита напълно на теста на Бел.
4. Изучаване структурата на протона – в настоящия момент, най-активната област е физиката на елементарните частици. Известно е устройството на протона в покой. При нов експеримент е наблюдавана СТРУКТУРА на летящ протон. В този случай, състава е относително понятие – всичко зависи от съзнанието на наблюдателя.
5. Измерено е екстремалното налягане в протона, което не му позволява да се свие – 100 децилиона Паскали или 10 на степен 35 (Па). Това е налягането в протонна звезда.
6. В организма на човека е намерен неизвестен орган.
Това е опорак (на латински: mesenterium), единен и голям орган. Анатомическото описание се оказа изключително невярно. Както и в акупунктурата не съществува описание на опорака. Промените вече са внесени в класическия британски учебник (Анатомията на Грей), 2018г.
7. Свърхсветлинна вълна от магнетар в съзвездие Стрелец е породила цунамито през 2004г. Н а ч а л о на планетарните мутации.
27 декември 2004г под дъното на Индийския океан се спуква напрегната плоча. Премества се земната ос. Великото суматринско земетресение не е било предшествано от движение на дълбоките пластове. Ударът е бил насочен отгоре надолу.
За да могат сеизмичните вълни от Суматра да стигнат до Апенинския полуостров, са необходими повече от 20 минути, но началото в колебанието на гравитацията е фиксирано в първите минути на събитието – пространствена природа от въздействието върху земната кора.
Открита е нова ГЕОДИНАМИЧЕСКА ЕПОХА. Сумарната енергия на земетресенията от 26 декември 2004 г. – 31 декември 2017 г. превишава енергията за последните 3000 години. Земята е обвита с максимално количество излъчване. Въздействието на неутронната звезда – на 50.000 св. години от нас. Спомнете си за м г н о в е н н о т о далекодействие!
8. Открито е ново състояние на материята екситон (1951г) – разновидност на вътрешния фотоефект. Частица поглъща светлина, оставайки електрически неутрална. Отнася се към биологическите тъкани.
9. КВАНТОВА ХИДРОДИНАМИКА. За първи път е получена „течна светлина“ при стайна температура. Обикновената светлина се движи винаги направо, затова не виждаме обекти зад ъгъла. Но светлината може да се държи и като течност, заобикаляйки обектите: това състояние се нарича кондензат на Бозе-Айнщайн при стайна температура.
10. Кондензатът на Бозе-Айнщайн като Божествено е д и н е н и е.
Когато сме в къщи, живеем отделно. Когато предприемем нещо общо и глобално, проявяваме общност или обърканост. В такова състояние, в нас се разкриват нови свойства.
Атомите също са неразличими един от друг, когато работят заедно – тогава са ОБЪРКАНИ. Това явление е открито през 1995 год., през 2001г за откритието е дадена Нобеловата награда за физика. Тогава е било известно за объркването на хиляди атоми едновременно, но и досега не е намерен метод, който да го покаже.
Когато между две частици или системи се образува обърканост, измерванията направени в едната половина, разкриват информация за другата.
11. Катион на триводорода.
Това е „молекулата, създала Вселената“. Катиона на триводорода охлажда обкръжаващото го пространство. С неговото участие става Р А Ж Д А Н Е НА НОВА МАТЕРИЯ. Стартира се химическите реакции за образуване на живите строителни блокове.
Образоването на катион от триводород от органически вещества става по нов начин – „БЛУЖДАЕЩИ РЕАКЦИИ“ (открити през 2011г). При разрушаване на молекулите, нови химически връзки се образуват между атомите Д О С Т А Т Ъ Ч Н О отдалечени един от друг. Появява се блуждаещ молекулярен водород.
Образуването на катион от триводород, става за 100-240 фемтосекунди. За това време, летящия куршум не успява да мине разстояние, колкото диаметъра на атом, а молекулите правят няколко каскадни превръщания.
12. ТИМУСОВАТА ЖЛЕЗА е ТОЧКАТА на Щ А С Т И Е Т О във вашето тяло.
Формата на вилица с три зъба е само при здравата жлеза. Повредената има форма на „пеперуда“ или „платно“. ТИМУС на гръцки означава „ЖИЗНЕНА СИЛА“. Централен орган на имунната система. „Отговаря“ за имунитета. ИМУНИТЕТ И СЪЗНАНИЕ е едно и също.
Тимусът е „школа“ за ускорено обучение клетките на имунната система, формирани от стволови клетки произвеждани от костния мозък. Тимусът забавя биологическия часовник, изключвайки остаряването.
Има свой цикъл на развитие. Това е център на висшето вдъхновение.
НЕ ПОНАСЯ СТРЕС – разсейва се и умира. Защо тази жлеза, практически, е неразвита при повечето хора?
В сегашния момент се активизира четвърта чакра (енергиен център) – на любовта и състраданието. При това, активацията може да е съпроводена с пристъпи на тъга, на страх. Когато 4-та чакра започва да се отваря, тимусът започва да нараства.
В напреднал стадий се вижда при томография. Нарастването на тимуса може да предизвиква болки в гърдите, задушаване, симптоми на бронхит – лекарите поставят грешна диагноза грип или пневмония. Но, разбира се, ако действително нямате грип или пневмония.
13. След активизирането на четвърта чакра, всички чакри се обединяват в СЪРДЕЧНАТА. Потвърдено от Института по математика на сърцето.
Човек, който живее с мислите си в стария свят, запазва линейната чакрова система. Но имайте предвид, че при такова разположение на енергийните центрове, тялото ви приема ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЯ. Избора си е ваш.
14. ПОДТВЪРДЕНО Е Р А З У М Н О С Т Т А на сърцето.
Парадокс – след зачатие на зародиша при човека, първо се оформя и започва да работи сърцето, едва по-късно, мозъка. Сърцето има свой малък мозък от 40.000 клетки. Кардиолозите го знаят.
Сърцето генерира най-мощното енергийно поле около човека във формата на два тора – малкия тор е в големия, осите им съвпадат и преминават през центъра на сърцето.
Има микроскопично място в сърцето, което не може да докоснете. Древните знания за свещеното малко сърдечно пространство – космически резонатор, пораждащ връзката с висшия божествен Аз.
15. Открито е пространството МЕРКАБА в центъра на тороидалното сърдечно поле. Квантов двигател на „каруцата“ (такъв е превода от иврит на думата „меркаба“) – ДНК.
16. Физиците създават МОЛЕКУЛИ ОТ СВЕТЛИНА: два фотона в едно направление, „държейки се за ръце“. Така започва да се утаява НОВА МАТЕРИЯ. Фотоните са с маса част от електрона и са способни да се забавят, примерно, в 100 хиляди пъти.
17. Открита е НЕОБИЧАЙНА ФОРМА НА СВЕТЛИНАТА, чиято ъглова скорост се променя със стъпка наполовина по-малка от минимално допустимите значения, определени от постоянната на Планк. Откриването на новата светлинна материя разклати фундаменталните представи на физиците за светлинната природа. Постоянната на Планк престана да е постоянна.
18. Открит е НОВ ВИД пренос на електрическия заряд в полупроводниците и органическите тъкани.
Без процес на тунелиране, квазичастицата се разпада на едната страна и възниква от другата страна на бариерата.
19. ЛИТИЙ – „син на Слънцето“, „Феникс“. Продължава живота, известен от древността.
Той е нормотимик (стабилизатор на настроението), смекчава раздразнителността, избухливостта. ЗАДЪРЖА СТАРЕЕНЕТО, БЛОКИРА КАНЦЕРОГЕНИ ГСК-3; и -3; (Гликоген Синтаза Киназа – 3; и -3;).
Лития има лечебни свойства в хомеопатични дози (около10 мг). Високите дози са отрова.
Съдържа се в зеленчуците – домати, патладжан, пипер, люти чушки. В цвеклото, магданоза, целината, репичките, морското зеле. В арахис, бадем.
В настоящия момент, в космоса се появяват много свърхнови звезди, спектъра на които облива планетата, един вид бързи фабрики за производство на литий за насищането на жизненото ни пространство.
Това е напълно осъзнато действие на висшия разум, на Бога с цел повишаване на човешкия вибрационен спектър и запазване на телата.
Бог иска да знаем, как се случва всичко.
20. Размита е границата на протонната устойчивост в ядрата. Тънкостта е в смяна местата между устойчивото състояние и неустойчивото.
Например, изотоп с излишък от протони е нестабилен в основно състояние, при преминаване в нестабилно състояние, става устойчив. Новата органическа материя проявява нови закони.
21. Ние влияем със съзнанието си на оздравяването и подмладяването. Единното съзнателно поле се преобразува постоянно. На каквото фокусираме вниманието си, това започва да реагира.
Потвърдено с класически експеримент, като резултат се проявява винаги едно и също.
Следствие просто наблюдение, светлинната вълна изчезва и се превръща в частица. Ако не се води наблюдение, на фотохартията се появява вълна. Този физически феномен е получил название „Е Ф Е К Т на Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Я“.
НА КВАНТОВО ниво, материята реагира на човешкото внимание – признато в новата физика.
22. Напомням за откриването на ТЕЛЕПАТИЯТА – №122 в държавния регистър на откритията, приоритет 15 февруари 1966 г. „ЕФЕКТА на КАЗНАЧЕЕВ“.
23. Създаден е МИКРОСКОП – вижда движението на клетките в организма. Разработчиците са удостоени с Нобелова премия по химия за 2014 година.
24. ФУНДАМЕНТАЛНО ОТКРЫТИЕ: Г Р А В И Т А Ц И Я Т А е квантово взаимодействие, Предизвикващо обърканост. Пълен провал на класическото описание. Теорията на относителността престана да е „първенец“. Остава само, че в света всичко е действително относително.
Открита е космическа лаборатория по гравитация – система от три пулсара, които се въртят около оста си с 366 оборота в секунда.
Махнете с ръка и по цялата Вселена се понасят гравитационни вълни. Още едно потвърждение на далекодействието или единното поле на Божественото съзнание.
25. Тежките слънчеви протони са по-бързи от светлината и увеличават енергията си десетки хиляди пъти за по-малко от секунда. Голяма е вероятността, че точно тежките протони участват в мигновените органически каскади – „блуждаещите реакции“.
26. В кръвната плазма се проявяват и изчезват мигновено звукови кристали, предаване на високочестотното звуково въздействие.
27. Звездни събития – помощ за участие в позитивната мутация. От 2012г всяка година избухва свърхнова. Всяка свърхнова си има свои честотни характеристики, необходими за планетарната мутация на земното човечество. Подробни изследвания (публикации) засега няма, но има намеци. През 2017г са наблюдавали за първи път ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ И СВЕТЛИНА от едно и също събитие.
= Изследвания на космическия апарат „Вояджер“.
Космосът съвсем не е тих, в него са открити грандиозни вълни на космическо „цунами“. Под въздействието на цунамито, междузвездната плазма вибрира като камбана. Кръвта и ДНК имат същия резонанс.
Първата ударна вълна е дошла в Слънчевата система през октомври-ноември 2012 г., втората вълна се е появила през април-май 2013 година. Третата ударна вълна е през 2014г.
28. Какво излъчват свръхновите – спектъра на водорода (влиза в състава на цялата органична материя), йонизиран калций и натрий (участват в работата на клетката), неутрален кислород, гама-лъчи с ултрависоки енергии и широк спектър (гама-вълните се излъчват от мозъка при Т В О Р Ч Е С К А Р А Б О Т А, при О З А Р Е Н И Е – термина мозък е „дивергента“), ултравиолет и др.
29. КВАНТОВА КОХЕРЕНТНОСТ В ДНК – вибрация, т.е., електронно възбуждане и атомни колебания. Вълните избират самостоятелно най-ефективния път към необходимото място.
30. ПРЕНОСЪТ на ЗАРЯДИ в ДНК също става по два пътя.
Когато се губи електрон, остава нещо с положителен заряд. Това е ПУСТОТА – фино ниво с високи вибрации или ЕФИР.
31. Изучаване на „ненужната“ ДНК. Половите хромозоми са вторични.
32. Създаден е ЕНЦЕФАЛОФОН – музикален инструмент, за да се свири на който е необходима само силата на мисълта.
Всичко това е в ход в телата ни. Не забравяйте, че съзнанието изгражда света.
Старото съзнание живее в стария свят.
Новото съзнание проявява новия свят.
Това е А К С И О М А.
Потвърдено от учения академик В.И. Вернадски за ноосферата, къдто биосферата преминава в ново състояние, следствие човешката еволюция.
Заражда се Н О В Е Т Н О С.
Изучаването на новата ДНК се превръща в изучаване Бога в нас – изучаване на с о б с т в е н н о т о с и м а й с т о р с т в о.
Благодаря за вниманието.
Бъдете мъдри.
Превод: Йосиф Йоргов
https://www.light-group.info/co-creation/articles/3823-tekst-ofitsialnogo-zayavleniya-valentiny-mironovoj-ot-27-iyunya-2018-goda%C2%A0

Ветеринари участват в схеми по най-грозен начин

Бивш шеф на БАБХ-Кюстендил за чумата: Ветеринари участват в схеми по най-грозен начин

Насилствените мерки срещу болестта чума по животните в Странджанско трябва да спрат час по-скоро, за да може самите специалисти да решат ситуацията, каза в интервю за БНР д-р Първан Дангов, бивш кмет на Дупница и бивш директор на областната Агенция по контрол на храните в Кюстендил. Той представи своята версия за случилото се в Ямболско и Бургаско преди евтаназията на стадото на баба Дора в Шарково вчера.
„Ситуацията е не толкова тежка, колкото абсурдна и глупава и е забъркана от политиците“, смята той.
Според д-р Дангов заболяване чума няма: „И при положение, че официалните власти твърдят, че се борят с чумата, питам аз, чисто професионално, защо козите на баба Дора са още живи? Т.е. ако имаме – хипотетично, според тях, нали имаме заразно огнище – те са там, в заразното огнище. Практически вирусът досега трябваше да ги е довършил и те щяха да умрат. Само че те са живи и баба Дора ги храни всеки ден. Видяхме как политици нагазиха в заразно огнище, което е недопустимо. Тези хора физически, с обувките си, ако имаше наличие на вируса, щяха да го разнесат до София, само че на практика такава картина не наблюдаваме“.
Д-р Дангов прогнозира: „Да не стане така, че да изолираме марокански тип вирус и да се каже, че този вирус върлува в България. Само че как така от Мароко този вирус скочи в клета България, пък и в Странджа. Да не стане така, че официалните власти да кажат, че някой си е позволил да приложи ваксина и има пробив на ваксината и ваксинирано животно в момента е заразило нашите български животни. Стана така че министърът на вътрешните работи е най-големият разбирач по заразни болести, което е абсурдно. Стана така, че председатели на парламентарни групи разбират повече от заразни болести и от ветеринарите. Мен ме е срам, защото в цялата тази история участват мои колеги, участват по най-грозен начин, участват в схеми, преднамерено“.
Преди три години д-р Първан Дангов и екип от ветеринарни специалисти работеше срещу заболяването бруцелоза по животните в района на Рилското корито. Той разказа как е било тогава: „Ние тогава умъртвихме хуманно над 400, може би 500 животни от различни животински видове – овце, кози, говеда, кучета. И в Рила нито един човек не ни спря. Всеки си доведе козичката, защото каза: „Тя е болна. Тя заразява и хората“. Има 51 човека болни. Те са все още болни и тогава се справихме само с ресурса на Агенцията по храните от Кюстендил, отдел „Заразни болести“. 10-12 човека бяхме и не сме били тъпана и сме се справяли. Сега цяла държава, с целия ресурс впрегнат, в една абсурдна ситуация, те се въртят в един омагьосан кръг и не знаят какво да правят“.
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/491619

17.7.2018 – Хъл Търнър – U.S. National News

Статия на Хъл Търнър в „Национални новини за САЩ“ – 17.7.2018

О, Боже; хванаха ги ВСИЧКИ! Путин предал на Тръмп 160 терабайта компромати; на ВСИЧКИ хора зад фалшивия „руски заговор“ – за химическите атаки под фалшив флаг в Сирия, за саботирането на Брекзит, недобросъвестната дейност на Клинтоновите и много друго.
Благодарение на бивши мои колеги от разузнавателните общества, с които съм работил преди в Обединеното антитерористично подразделение на ФБР, както в САЩ, така и извън, се радвам, че съм ЕДИНСТВЕНОТО СМИ, имащо възможност да съобщи тази извънредна информация.
Фиксаторът е премахнат. Плочките на доминото са подредени и могат да започнат да падат. „Елитът“ звънил, пращал по факсове или по електронна поща достатъчно, че мнозина могат да бъдат изпратени в затвора още сега или нещо още по-лошо. (Когато обществеността узнае, най-вероятно, да е „по-лошо“).
На срещата във Финландия между Путин и Тръмп, руснаците предали на Тръмп не по-малко от 160 ТЕРАБАЙТА руски разузнавателни данни, потвърждаващи ужасната дейност на изключително много хора, разпалващи специално социален, културен и политически хаос, безпорядъци, демонстрации, изливащи помия в СМИ, устройващи фалшиви скандали и подправени новини.
Някои от тези информации, посочват, кой ги финансира, въоръжава, снабдява, къде се движат, хотели, наем на коли и безопасни средства за връзка с терористичните групи в Сирия, Ирак и групи, устройващи терористични атаки в Европа и США.
Сред прехванатите съобщения, основно, са международни телефони обаждания, факсове, електронни писма, членове на американския конгрес, на сената, на федерални съдии, държавни служители от щатовете Калифорния, Орегон, Вашингтон, Нью-Йорк (града и щата), Ню-Джърси, Коннектикът, Масачусет, Мериленд и Виржиния. Напуснала САЩ, тази информация е честна придобивка за всяка страна, която може да я завладее.
Преобладаващото количество на тези съобщения е било зашифровано, но Русия е намерила начин да разшифрира голяма част! И като част от усилията им за подобряване на отношенията с Тръмп, предоставили оригиналните шифровани версии и ключа, с който се разшифроват, за да могат в САЩ да сравнят със собствените си прихванати съобщения, (които може да не са разшифровали), за потвърждаване на факта, че информацията е точна и не редактирана!!!
Многобройни високопоставени чиновници и известни богати хора, са уличени заедно с чужди правителства и с радикални милиардери с леви възгледи като вътре, така и извън САЩ, в разпалването на екстраординарни политически актове, на социален и културен хаос, включително и безпорядъци, насилствени нападения, политическа нестабилност и много друго.
Някои високопоставени МЕНЪДЖЕРИ на големи социални мрежи са получавали буквално милиони, за да създадат политика или да наложат твърда цензура върху определени възгледи или да затворят устата на някои потребители, много често без съгласието на висшето ръководство и на директорския съвет в компаниите! Тези плащания, фактически, са УЗУРПИРАЛИ изпълнителната власт в някои големи социални мрежи.
Медияпродуценти от най високо ниво, редактори и някои американски журналисти, от Великобритания и други европейски страни, са получили ГОЛЕМИ парични суми за разпространение на фалшиви слухове, за организиране на скандали, създаване и публикации на фалшиви новини. Всичко това за да се разпространява дисидентството, да се подстрекава безпорядък, да се предизвиква политическа и социална нестабилност. Когато информацията бъде разкрита, репутацията на ТОП-СМИ ще рухне. Акциите им (или акциите на собствениците) ще се сринат до нулата, защото доверието към тях ще е напълно унищожено. Рекламните им доходи ще намалеят, защото публиката няма да посещава тези източници.
За съжаление, много голямо количество хора от американското разузнаване, също са замесени. Вече е напълно ясно, че има хора, които злоупотребяват с положението си – всичко, за което обвиняват обикновените хора, съдят, осъждат и наказват според закона! Да, правилно сте разбрали: някои конкретни американски разузнавачи могат, буквално, да бъдат осъдени на смърт за извършени от тях действия.
Още по-печално е, че няколко високопоставени американски военни също са уличени. Материалите от прехванатите съобщения могат да ги пратят в Ливенуорт за целият им останал живот.
Нещо повече, много голямо число от сътрудници/длъжностни лица на Държавния департамент координират дейност, подробности от която ще накара американците да се ужасят. Фактически, беше ми казано направо:
„Тъмното дъно (прякора на Държавния департамент) се оказа епицентър на злото за много неща.“
А най-лошото от всичко, че част от прехванатата информация е относно широко известни хора от Съдебното министерство на САЩ. Извършеното от тези хора ще разруши репутацията на юридическата система за десетилетия. Не само ще ги пратят в затвора, за извършеното от тях, но това ще унищожи, както тях, така и семействата им.
Най-високото ниво разобличено от тези материали, като твърдят източниците, са такива имена, като Сорос, Ротшилд и много други много популярни персони.
Президентът на Русия Владимир Путин и президентът на САЩ Донълд Тръмп са общували в Хелзинки, в началото на тази седмица, два часа на четири очи. Без персонал. Без помощници. Без СМИ.
По време на тази среща Путин е разкрил вътрешната схема на обширна глобална мрежа на „елита“ и дейността, с която са се занимавали, разпалвайки войни, създавайки потоци от бежанци, целият спектър от социален и политически хаос по света, при това, голяма част от всичко това – непосредствено в САЩ. Русия дори е предоставила графики, показващи „организационните“ структури (които, в действителност, не са „организации“, а повечето, де-факто, са операционна реалност), на които са възложени някакви дейности, колко е платено, и от кого.
Фактически копия от съобщения и дешифрирани телефонни разговори, зашифровани факсове и електрони писма, обширни отчети за парични преводи, с посочени банкови сметки, отчетни записи, суми, дати, цели, и информация за получателя също.
Изобщо, повече от 160 ТЕРАБАЙТА данни са предоставени на президента Тръмп на терабайтни USB флашки. USB-флашки DataTravelerR? HyperXR? Predator 3.0, събиращи по 1 терабайт данни.
Нивото на престъпния заговор е толкова огромно, глобалният мащаб и проникването на тези усилия са толкова всеобхватни, че просто зашеметяват.
Банкери и големи промишленици участват също. И трябва да отбележа, че босове на Евросъюза, също заемат видно място.
BREXIT
Опозицията на Брекзит се финансира и организира от хора и на ДВЕТЕ СТРАНИ в британската политика, а мотивацията е двустранна: искат Британия да остане в Европа, за да е обезсилена и НЕНАВИЖДАТ кралското семейство.
Съгласно предоставената ми информация, някои от най-опасните тори „противници на Брекзита“, се шегуват сред единомишлениците си лейбаристи, че „очакват с нетърпение деня, когато Британия ще измете архаичната монархия и ще попадне под общото управление на ЕС“. И това са ИЗБРАНИТЕ от народа чиновници, които буквално опитват да унищожат суверенитета на страната си!
Клинтонови
Оказва се, Бил и Хилари са били под наблюдение още с първото му избиране за президент на САЩ през 1992 година. Почти ВСЯКО мръсно дело, предполагаемо изнудване, предполагаемото следствие и някои неща, описани като „извършени актове (множествено число) с гнусен характер“ – всичко е акуратно записано и индексирано от Русия. Вече, както подчертах, президента Тръмп има копие.
Тайната секретна работа
Надеждни сътрудници от администрацията на Тръмп (заклели се да спазват абсолютна секретност и дори им е заповядано категорично да отричат самото съществуване на такъв компромат, за безопасност), имат за задачата да сортират, анализират и каталогизират цялата информация, предадена от Русия; обръщайки специално внимание на всяка дейност, довела до насилие, смърт или материални щети, за да може да се потърси юридическа отговорност на ВСИЧКИ заговорници, според причиненото. Независимо дали такива действия са били преднамерени, но резултатите са „били предсказуеми“ от действията им, позволяващи да ги смятат за виновни.
Работейки извънредно, доверениците на Тръмп полагат всички усилия да постигнат краен резултат, документирайки всяко насилие и всички обекти на разследването да получат обвинения в заговор. Заговорът е най-вероятното обвинение, за разлика от класа рекет под натиска на корупционна организация (RICO), понеже при случаи на рекет са необходими предикативни углавни престъпления, които не се срещат често.
Попитах, може ли някое от тези доказателства да се използва фактически в съда, понеже никое не е получено по законен път? Казаха ми, че цялата информация може да се използва в съда, понеже не е поръчана от САЩ и не е участвала в незаконното ѝ събиране! По този начин, няма юридически „неутрализатор“, за да се блокира тази възможност!
Коментар от Хъл Търнър
Буквално СТОТИЦИ ултра-богати и/или много високопоставени хора са на път да преминат през машината на правосъдието.
И като човек, който е преминал веднъж през тази система, мога да ви кажа, че колелата ѝ се въртят бавно, но СМИЛАТ всичко, което им попадне.
Не съм запознат с конкретни факти или инциденти, описани в тези материали. Казаха ми, че мога да получа информация, но не посочиха кога.
Струва ми се, че срещата Путин-Тръмп в Хелзинки, фактически, се превръща в най-лошия кошмар за много хора.
До тази среща, мнозина полагаха екстраординарни усилия, за да я провалят.
След срещата, тези хора и слугите им създават огромен шум навсякъде, където могат.
Обезпокоени са, че са ги хванали. Мислят си, че са разкрити. Днес уверено мога да кажа – прави са, да са вълнуват, разкрити са!
Смятат, че създаването на отвличащи фактори и скандали ще попречи да бъдат привлечени към отговорност. Няма как.
Фиксаторът е снет. Плочките на доминото започват да падат.
На някои от тези хора е добре известно, за да подредят делата си и да се самоубият. Защото, когато се разкрие истината, какви са ги вършили, светът им ще бъде разбит от съдебната система. Цялото им съществуване, съдбата и името им ще бъдат унищожени завинаги.
Автор: Хъл Търнър
Превод: Йосиф Йоргов
http://nashaplaneta.su/news/statja_khala_ternera_nacionalnye_novosti_ssha/2018-07-20-43899

1 юли 2018

Послание от Арктурианската група от 1 юли 2018 год.

Скъпи читатели, с голяма любов и уважение сме отново на темата за даровете и усилващите се светлинни енергии, на които е подложена Гая и всичко живо на нея.
Опитайте да не изпадате в страх, а по-точно, да разберете, че са в ход огромни вътрешни и външни промени. С всеки изминал ден, все повече хора се пробуждат и разбират, че света «аз преди всичко», с който толкова са свикнали, вече не е толкова приятен. Следствие на всичко това, мнозина с напълно тримерни възгледи, преобладаващо, не са съгласни със сегашното положение на нещата. Макар и повечето да не разбират, защо са тези усещания, това е първата крачка към по-високо състояние на съзнанието.
Промени стават на всички нива и дори много развити хора, лесно се връщат автоматично към мисълта, че нещо не е както трябва, когато се случват нови или необичайни физически, емоционални, ментални и духовни събития, без значение, дали са приятни или не.
Човечеството като цяло и лично всеки един, се пробужда от илюзиите, създадени от лъжливи концепции и убеждения, и изпитват болката от раждането на безусловната любов – всеобщата връзка в пределите на Единното Цяло, независимо от цвета на кожата, езика, финансовото положение, образование и т.н.
За повечето е време на очистване от остатъците плътна енергия, от сегашния и минали животи, понеже ниските честоти не могат да влязат във високите. Не може да вземете със себе си в новите висши светлинни честоти, старите си концепции и убеждения.
Светлинните вибрации стават все по-интензивни, което на свой ред, изкарва на показ много тримерни убеждения и действия, които преди са били скрити от широката общественост или са определяни като «правилни». Хората започват да признават всеки ден, че системата от възгледи не е толкова правилна, колкото са ги заставяли да вярват. Висшите честоти помагат на тези, които са готови, задават въпроси и възприемат идеята за единно човешко семейство, а не «ние срещу тях».
Тези, които могат да загубят парите и властта си, след духовното пробуждане на човечеството, правят всичко възможно, да не го допуснат. Никога не се съмнявайте, че хаоса, който виждате по целия свят, получава помощ, подкрепа и финансиране от тези, които се надяват да ви държат в робството на ограничаващите убеждения. Властта на убеждения, правила и концепции се разтваря, ако повече не е подхранвана с енергия от болшинството.
Всички, независимо от състоянието си на съзнание, усещат светлинните честоти, изливащи се на Земята. Понеже повечето не са развити до разбирането, какво изпитват, интерпретират мощните енергии в съответствие със съзнанието си и го изразяват чрез гняв, насилие, злоба, употреба на наркотици, кризи, депресии и дори самоубийства.
Някои, причиняващи болка и проблеми на другите, в действителност, опитват според ценностната си система да извлекат полза, уважение и любов, по които тъгува всяка душа. Безусловната любов никога не позволява да се проявяват непробудени действия към другите. Докато света е обзет от дуални убеждения и разделение, все още, известно време, ще има нужда от закони, правила и ограничения.
Ограничителните системи, основани на безусловната любов, предоставят ограничения в ситуации, в които има израстване и обучение, където е възможно човека да разбере сам себе си, своите действия и последствия от постъпките си. Някои не са изпитвали никога безусловна любов и нямат понятие, какво представлява. Например, затворниците, които се грижат за бездомни кучета, а това е прекрасна първа крачка към безусловната любов.
Повечето (не всички) системи за лишаване от свобода по света, в настоящия момент, са основани на вярата в наказанието. Постоянният живот в атмосфера на страх, злоба, разочарования и деградация, само усилват негативната енергия и я увеличават в човешката аура.
Системите за наказания и деградация са предназначени само за блокиране на духовното развитие, както на охраната, така и на затворниците, които трябва да се учат от опита си. Невъзможно е да се научат на безусловна любов и дори да осмислят, какво представлява, чрез наказания, насилие и деградация, дори да са необходими строги мерки.
Ако в човешките действия има безусловна любов, реагират по напълно различен начин от тези, когато са мотивирани от егоизъм, страх, злоба, ненавист и желание само да наказва. Безусловната любов никога не означава да си полов парцал или «въздушна фея» относно необходимостта, обществото да бъде предпазено от някого. По-скоро, означава, че трябва да се определят необходимите мерки от по-високо ниво на съзнание.
Не всички са способни да реагират на безусловната любов, но това не трябва да безпокои човека, отговорен за приемането на решителни мерки. Работата на светлинните сътрудници, изпълняващи такива функции, трябва да внасят светлина във всяка ситуация. Това е светлинна работа.
Тримерният свят, в настоящия момент, се върти около две концепции – осъждане и критика. Ако някой не съответства на понятията, приети за добро или лошо, често, открито или мълчаливо осъжда и критикува, позволявайки си да изпитват справедливост и превъзходство.
Осъждането и критиката превръщат простите ситуации в теми за новини и придават оцветяване на думите и действията на политици, духовни гуру, проповедници, членове на семейства, приятели и всички, които имат власт. Това не означава, че не трябва да имате собствено мнение или да игнорирате негативните действия на обкръжаващите ви. Най-вероятно, да започнете да ги разбирате по нов начин.
Осъждането и критиката действат на всички нива – физическо, емоционално, ментално и духовно, и представляват убеждение, че съществува само един правилен път за всичко: от личното поведение, начин на живот, религиозни убеждения или липсата им, за политиката, семейството, брака и т.н. дори до цвета на стените. Хората, които осъждат и критикуват, смятат, че техния възглед е единствено верен, а мислещите по друг начин, са по-неразвити, грешат и трябва да бъдат поправени по всички възможни начини.
Когато човека се пробуди духовно, вижда по-лесно, какво е по-добро за другите, често се появява осъждане и критика. Ако се случи, позволете на ситуацията да стане сигнал, който ви напомня, че всеки си има свой договор за обучение, висш Аз и наставници. Това не означава, че не трябва да имате желание да помагате или да посъветвате.
Навика за осъждане и критика започва да изчезва, понеже хората престават да се ориентират по имащите власт (политически дейци, религиозни учители, лекари, богати и известни хора, членове на семейството и т.н.) при търсенето на отговори и започват първо да ги търсят в себе си, да се доверяват на интуицията. Мнозина продължават да мислят, че щом човека е успешен, може да се разчита на мнението му.
Осъждащото/критикуващо съзнание, често е следствие на вътрешна неувереност, която избива често в гняв, кризи и негодуване към тези, които си мислят, че държат властта. Те се възмущават, че им казват, какво да правят, и в какво да вярват, но продължават да го правят, защото смятат, че нямат избор, без да съобразяват, че съпротивата им е собственото им съзнание, което опитва да получи свобода и да се изяви.
Само самите вие можете да позволите на нещо, на някаква система от възгледи или човек, да има власт над вас. Никога не го забравяйте. Всички имат право на свободна воля, а как се разпорежда всеки с нея – си е негова работа. С напредване във връщането властта над себе си, ще започнете да се чувствате по свободни от управляващите, независимо, дали са от семейството ви, приятели, експерти или, така наречените, «авторитети».
Проблемите в света са резултат от прекалено дългото отказване на властта над себе си, поради неосведоменост предоставяйки я на всички пожелали. В старите и плътни енергии на миналото, човека често не е имал право на реален избор, или се е подчинявал, или е умирал, но вече времето е друго.
Следствие пробуждането за личната ви власт, като духовни същества, започвате да се избавяте от страховете. Започвате да разбирате, че позите на опитващите да ви наплашат за да се подчинявате, не са нищо друго освен «сапунени мехури».
Продължавайте да възстановявате личната си власт, вслушвайки и доверявайки се на интуицията си, не се съмнявайте никога, че сте духовни същества, въплъщаващи Единното Цяло, което е всичко съществуващо и разбирайки илюзорната природа на на всичко, в което ви карат да вярвате.
Не всички, заемащи ръководни постове, се стараят да отнемат властта над другите. Мнозина опитват да служат от все сърце. Използвайте интуицията си, за да разберете, кой, какъв е, особено, когато гласувате. С узряването на развитите души, стават световни лидери и започват да служат на общото благо, а не само на себе си и приятелите. Новите и по-развити световни лидери ще поведат хората към осъзнаването на собствената им власт, а не само на техните решения.
Всеки сериозен ученик на истината, трябва да прекрати търсенето на отговори извън себе си, да подражава на другите или на тримерните концепции, които бързо остаряват и изчезват.
Това съвсем не означава, че никога не трябва да се съветвате и да търсите помощ от по-опитните в някаква област, но първо запитайте себе си и доверявайте на интуицията си. Ако го правите, винаги ще бъдете насочени към човека, който е на вашето вибрационно ниво.
Всеки има право на свободна воля да остане там, където желае и докогато желае, докато не премине на по-високо ниво в съзнанието. Тези, които решат да останат на старата система от възгледи поради страха от промените, няма да могат да оцелеят във висшите светлинни честоти, понеже не еволюират с промените. Но всички четящи тези съобщения са готови, иначе не бихте ги разбрали.
Работили сте в продължение на много животи и сте готови да живеете, освобождавайки съзнателно всичко, което сте смятали за чиста монета, всичко, което виждате, чувате, докосвате, вкусвате и помирисвате в обкръжаващия ви свят. Преобладаващата част от така наречените новини, се измислят или изкривяват силно, за да предизвикат определена реакция и са в интерес на тези, които не им пука за вас.
Осъзнато признайте Божествената природа на всеки човек. Най-лесно е да го направите, като си представите диамант в сърцето на всеки човек, когото виждате или мислите за него. В едни можете да осъзнаете само малка светлинна точица, докато в други, може да е огромно светлинно тяло. Не се безпокойте, дали ще видите или не, вашата работа не е да анализирате или съдите, а да разберете истината за всеки човек.
Работата ви е да знаете истината, да живеете с истината, да сте нея, признавайки винаги това, което съществува, а не което го няма, независимо, колко отвратителни могат да са проявленията.
Това не е работа за слаби, скъпи храбреци. Знайте, че е по силите ви.
Ние сме Арктурианската група
1 юли 2018 година
Канал www.onenessofall.com
Превод: Йосиф Йоргов
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=13365

Предстоящи затъмнения

Предстоящи затъмнения

През лятото на 2018 ни очакват три затъмнения:
13 юли и 11 август — слънчеви, които се отразяват на събития, постъпки и явления, случващи се във външния живот.
27 юли — лунно, което влияе на вътрешното ни състояние и емоционалност.
Затъмнението е неблагоприятно време за всякакви активни действия и начинания, свързани с материалния свят, но са много благоприятни за духовно израстване.
В дните на затъмненията, жените и децата са особено и прекалено чувствителни и емоционални, психиката става неуравновесена, а съзнанието замъглено. Възможни са истерии и скандали, изясняване на отношения, главобол, подпухване, безсъние. Но ако сте информирани предварително, може да се подготвите.
Дните на затъмненията са много мистични по природа, в тях има определена сила, която може да се използва за благо — силата на избавлението.
През дните на затъмненията е подходящо за избавяне от ненужното. Можете да си спомните минали обиди, неприключени връзки — и да опитате да ги освободите. Може да правите практики за очистване на рода и са много ефективни! Може да работите с препятствията, които пречат на забременяването: страхове, проблеми със здравето, негативни родови сценарии.
Затъмненията разчистват нашето енергийно поле, и затова мнозина се страхуват от тях: понякога очистващият процес е много болезнен. Но ако подходите осъзнато, затъмненията могат да станат велика помощ при трансформацията на живота ви: очиствайки от ненужното, привличаме новото и светлото!
Затъмненията ни сблъскват лице с лице със самите себе си, заставят ни честно да погледнем действителността, изкарват наяве истинските проблеми. Те са благоприятни за избавяне от блокирани и неизживени емоции, осъзнаване на жизнените ограничения.
C любов и грижа, ЖЕНСКАЯ САНГА (клуб, общество)
Превод: Йосиф Йоргов
https://www.facebook.com/womansanga/photos/a.449321811816325.1073741826.395056800576160/1756750594406767/?type=3&theater

17.05.2018г.

Противопоставяне човешката същност на обновяващите енергии

Човешкото съзнание, не само че не е готово да приема напълно, но и частично, потоците нахлуващи в земното пространство. Микро-дози проникват в човешките умове и адаптационния процес и усвояване на обновяването, са много забавени. Човешките същества се запъват и нямат желание за промяна, извинете за сравнението, не искат да се избавят от стария прогнил модел.
Аз Съм вселенският разум, Кенион. Дойдох днес да ви предам нова порция от необходимия за напредъка потенциал. Всички заедно, все едно сме се хванали за ръце, напредваме, опитваме да размърдаме човешките същности, да ги събудим за новия живот. Приемете от все сърце, според възможностите си, попийте осъзнато идващия при вас потенциал.
Взаимодействието на остарелите ви енергии с новия поток, идващ от разни структури, образува зона на взаимодействие и в зависимост от човешките желания за обновяване, новите потоци се адаптират веднага или в забавен режим.
Съвсем скоро ще усетите мощна вълна от въздействие върху чакровата ви система и хората, които не са готови да приемат тези потоци, преобладаващо ще усещат силен дискомфорт. Мнозина ще решат, че са се разболели, че са пипнали вирус, но земните доктори не могат да облекчат състоянието ви. Единствения начин за бързото избавяне от дискомфорта, е приемането на новите енергии. Ако ви е по-ясно – да приемете болките. Просто знайте, колкото по-бързо се успокоите и ги приемете като даденост, толкова по-бързо и продуктивно ще протекат всички процеси. Човешкият организъм има нужда от реанимация, от обновяване и вече е настанало времето за по-решителни мерки.
Не се съмнявайте. Мнозина от вас ще отворят нова страница от земния си живот, но много неосъзнати разуми, за съжаление, ще страдат. Дойдох да ви го съобщя за да ви помогна. Вслушайте се.
Непрекъснатият поток от взаимодействия, образува в полето ви своеобразна маса, попиваща всички енергии, които са в постоянно движение. Около всеки човек се е образувало енергийно поле, от което, на малки порции, на първо място, се пълнят фините ви тела и чакрите.
В настоящият момент, става активация на фините структури в човека, които влияят върху мисловно-съзнателното ниво, подпомагащи благоприятното проникване на идващите потоци за обновяване на сетивната структура.
Взаимодействието между съединителните структури (атоми, влияещи върху движението на най-близките полета в определена посока) с разно-полярни обединения, води до конфликт при влиянието си върху общото човешко поле и нашата задача е да подредим общата планетарна енергия.
Безусловно, това съвсем не е проста задача и за осъществяването ѝ са вкарани в действие множество структури неизвестни на човека, но най-важната роля е на самата планета, на същността ѝ Гая, както и на човешкото състояние като полярност и емоционално ниво.
Чуйте призива ми, скъпи земни хора, дошло е времето за активни промени, и затова, вашата настройка е изключително важна, какви емоции транслирате в обкръжаващото пространство. Старайте се да намерите положителните емоции в себе си и ги излъчвайте, общувайте с природните елементи, използвайте всяка възможност за радостни емоции.
Настава нов етап в установяването ви като хора, живеещи на Земята. Приемете го с радост, с отворено сърце, с фините и физическото ви тяло, и много по-бързо ще преминат всички необходими етапи на обновяването.
Приемете потока от моите афирмации, залагащи в съзнанието ви новите пакети с кодове, подпомагащи усвояването на лечебните енергии в полетата ви.
Бъдете в мир със сърцето и разума си, и жизнения ви път ще усвои светлинния поток в най-добрия му вариант.
С любов и сила, вселенският разум Кенион, бе с вас днес.
Приела Креола
17.05.2018г.
Превод: Йосиф Йоргов
http://channelingvsem.com/poslanie-razuma-universuma-keniona-ot-17-05-18/

16.05.2018 г.

Метатрон – Божествен посев

Родни мои, Аз Съм Метатрон, Аз Съм Божествената светлина и любов.
Любими мои, усещаме често вашия страх и неувереност във възраждането на светлината по Земята и дали ще се осъществи квантов скок, преминаване на планетата и човечеството в нова земна плътност, поради все още голямата сила на тъмните.
Родни мои, не си струва да се вълнувате за нищо. Съдбата на планетата и цялото човечество е предопределена, на фино ниво прехода е извършен, Земята премина, следва я цялото човечество и всички земни царства.
Светлина се разлива по цялата Земя и нахлува в живота на всички по планетата. Не може да стане за миг, това е плавен и хармоничен еволюционен процес, за който са необходими време и търпение.
Човечеството преминава в новия земен свят, в пето измерение и този въпрос е решен отдавна! Светлината се пробужда в човешките души и започвате да живеете чрез душата.
Дълго сме планирали този процес и Бог е предвидил всичко. Помощ на човечеството за просвещение и просветление е изпратена в самия център, в самото човечество, тази помощ е сред вас.
На Земята са въплътени „децата“ на най-различни богове, архангели и възнесени майстори. Те са изпратили свои частици, свои искрици светлина, своето Божествено семе.
Тези „деца“ са въплътени в обикновени човешки тела, но съзнанието им е отворено, по-слабо са подложени на тримерното влияние и знаят интуитивно, как да се измъкнат от тъмнината, да се завърнат в светлината си.
Правили са го многократно, преминавали са опит на вашата и други планети – преминавали са завръщане към светлината и го помнят в дълбините си.
Когато отворят сърцата си, автоматически се включва прехода им и започват да напредват към светлината и теглят другите след себе си. Целта им е да изведат колкото се може повече души и да ги поведат към Твореца.
Огледайте се наоколо: колко пробудени хора, колко пътеводни звезди, колко светулки, сияещи с душевната си светлина и помагат на всички.
Това не са учителите, които четат морал на всички, как се живее правилно, а самите не спазват това, за което говорят. А тези, които живеят според душевното си вдъхновение, светят отвътре и водят с тази светлина. Указват на всички, къде да намерят собствената си светлина и да се завърнат в нея.
Надникнете в себе си, има ли такава светлина във вас, осветявате ли всичко наоколо. Може да сте точно такова „дете“, което се завръща в светлината и дърпа другите след себе си.
Тези „деца“ са навсякъде, в най-обикновени материални и духовни семейства. Те са на различна възраст, с различен характер и уникално предназначение, но целта на всички е една – да се завърнат към светлината и да вземат другите със себе си.
Събудете се, земни „деца“, квантовият преход е вече в ход, време е да се завърнете в Къщи, в истинската си Божествена светлина.
С любов,
ваш Метатрон.
Приела Магда, 16.05.2018 г.
Превод: Йосиф Йоргов
http://novzhizn.ru/bozhestvennyj-posev/

08.05.2018 г.

Как се става БогоЧовек?

Родни мои, Аз Съм Архангел Ураил, Аз Съм светлината и любовта в Божиите очи.
Дойдох днес да поговорим за прехода ви към Божествената човешка раса.
„Как да стана БогоЧовек?“ е често задаван ни въпрос.
Любими мои, трябва просто да проявите небесната светлина в телата си и да я пропуснете към Земята.
Как да го направите?
Представете си, че светлината е поток от високи енергии. Тя е и знанията, и високите вибрации, и единението, и безграничната любов, и връзката с всичко.
И този светлинен поток нахлува сега във вас, високите енергии се изливат от небесата, а вие трябва да ги приемете и пропуснете през себе си.
Това означава, да ги насочите към мислите си, към менталното си тяло; да усетите хармонията му, спокойствието и безграничната любов, след това ги насочете към емоционалното си тяло и ги проявявате чрез постъпките и делата си – физическо ниво.
Пропускате напълно през себе си Божествената светлина, когато проявявате всичките си знания в живота: разкривате светлите си душевни качества, живеете според съвестта си и безгранично обичате себе си и всичко наоколо.
Светлината преминава през мислите ви и ги успокоява. Светлината преминава през емоциите ви и ги хармонизира. Светлината влияе на постъпките ви, на отношенията ви с хората, на възгледите ви за живота, на света, при общуването ви с природата, с животните, със Земята.
Чрез действията ви, енергиите нахлуват във физическия свят и осветяват всичко наоколо. Така помагате за трансформацията и преобразяването, не само на своя живот и тела, но и допринасяте за високата енергия по планетата и в човечеството.
Този, който е допуснал светлината в живота си, проявил я на Земята, е станал истински БогоЧовек. Станал е носителя на светлина, ярък Божествен огън. Свети отвътре и осветява пътя на всички.
Именно, чрез делата ви слиза светлината. Делата са енергия, слязла на физическо ниво и помагат за преобразяването на околния свят и вас.
Не духовните знания превръщат човека в БогоЧовек, а обикновените светли постъпки, проявяването на истинските душевни качества, светлината, която влагате във всяка мисъл, емоция и действие.
Истинският БогоЧовек е носещия светлина за всички, проявил е Божествените си качества, като е започнал да свети отвътре.
Родни мои, проявете ярката си душевна светлина, отворете се. Именно тогава ще започнете да живеете в потока от високи енергии на Божествената си същност и ставате истинския БогоЧовек.
С любов,
ваш Архангел Ураил.
Приела Магда, 08.05.2018 г.
Превод: Йосиф Йоргов
http://novzhizn.ru/kak-stat-bogochelovekom/#more-5547

14.02.2018

Ченълинг с Никола Тесла, 14 февруари 2018 год.
(със съкращения)

Никола Тесла: Привет, мои изобретатели на живота си! Аз съм вашият верен слуга – Никола Тесла. Много ми е приятно да беседвам с вас, скъпи приятели.
Ще ви разкажа, къде съм сега.
Пребивавам в четвърто измерение. Забелязах, някои контактьори, приемали от мен диктовки, съобщават, че вече живея пълноценно в пето измерение. Това е тяхното желание, но не е реалността. Уви, все още съм в четвърто измерение… Но вече подхождам към пето. Съвсем малко ми остава. Много ми помага Великия Преход, който започна в края на 2012 година. Какво прекрасно време! Толкова възможности за възнесение!
Все още не съм се възнесъл, защото духовността не ми е била специализация. Ако постоянно се занимавах с това, отдавна да съм се възнесъл. Но не се случи… Защото избрах да служа на човечеството като изобретател, посветен в тайните езотерични знания, които ми предаваха висшите сили, за да създам необходимото за обществото и да направя електричеството дотолкова достъпно, че да стане БЕЗПЛАТНО!
Но ми попречиха тъмните сили и правителството, които контролираха разработките ми, страхувайки се да изгубят властта си над света, основана на нефта, газта и въглищата. Така че, оказах се неподходящ за времето пророк… Човечеството все още не бе готово за такива изобретения, които осъзнах благодарение на висшите сили.
А от тези изобретения обезателно бихте направили оръжие и бихте се избили за броени секунди… И затова изгорих всичките си работи. Слугите на правителствата не успяха да се доберат до тях. Получиха само частични сведения за изобретенията ми и не успяха да създадат глобално оръжие за управление на времето и мълниите, на всички природни цикли! Не допуснах да се осъществи. Негодяи!
А сега, приятели, ще ви разкажа за светлинните кристални тела.
Всичко ми е интересно, любопитен съм като котка! Успях да надуша всички сведения за земния преход от своето четвърто измерение, общувайки постоянно с висшите нива. Така да се каже – специалист съм по вашето възнесение (усмихва се).
Известно ви е, че телата ви се променят: въглеродните съединения се заменят със силициеви. Вече знаете, какво представляват белтъците и въглеродните съединения, от които се състоят телата ви – това са различните форми молекулярни вериги. И особеността им зависи от функционалните им възможности.
Така че, остарели ли са телата ви, повече не са актуални. ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНЯТ!
Няма да успеете да преживеете в тях дълго под лъчите на възнесението.
Знаете ли, в какво се състои прехода? В УЛТРАВИОЛЕТОВОТО И РЕНТГЕНОВОТО ЛЪЧЕНИЕ! Затова имате озонови дупки в атмосферата, пропускащи тези радиации. А вие предполагате несъобразително, че са в следствие от работата на промишлеността… Разбира се, тя също има принос, но в незначителни количества в сравнение с енергиите за възнесението – ултравиолетовите и рентгенови излъчвания!
Ултравиолетовите и рентгеновите излъчвания са енергии на вселенското ефирно тяло, на Земята и Слънчевата система. Буквално е ЕФИРА, с изучаването на който се занимавах цял живот. Тези излъчвания идват, за да могат земните емоционално и ментално тяло да повишат вибрациите си. А тези енергии са многомерни. И те се „утаяват“ по земните фини тела: от менталното към емоционалното, от емоционалното към ефирното, вече във вид на ултравиолетови и рентгенови излъчвания… Т.е. ултравиолетовите и рентгеновите излъчвания са само материализирано следствие от по-високите земни тела, както и на Слънчевата система.
И затова, озоновите дупки са един от многото симптоми на земното възнесение.
А сега помислете, скъпи приятели, как телата ви могат да живеят, когато атмосферата е пълна с озонови дупки, пропускащи напълно ултравиолетовото и рентгеновото космическо излъчване? Въглеродните тъкани не могат да издържат такова натоварване, знаете го. Получава се лъчева болест и мъчителна смърт.
Как можете да избегнете всичко това?
Всичко е обмислено от висшите сили. Ултравиолетовото и рентгеновото излъчване постепенно и плавно се повишават, което дава възможност за приспособяване към тези излъчвания – високите ефирни вибрации.
Ефирният земен свят отговаря за трансформацията на белтъчните тела в силициеви. Защото ефира е най-близкото измерение до материалното. Той е главния посредник-преносвач на проникващите висши енергии.
И затова е необходимо да насочите вниманието си към ефира, за да разберете процеса на трансформация.
Силициевите белтъци не са разпространени масово сред природата все още. Но им е съдено да станат! Защото са устойчиви структури към ултравиолетовото и рентгеновото излъчване. За тях не само не са вредни, но и дори са полезни.
Силиция е по-твърд елемент от въглерода. Както знаете, кремъка произвежда искри при удар в друг твърд материал. И затова е огнено-каменна материя, която ще предизвиква в телата ви буквално огън при контакт на силициевите клетки.
Взаимодействието на новите ви клетки винаги ще се съпровожда с отделянето на топлина и молекулярен огън. Това ще повиши температурата на тялото ви и 36,6 няма да е нормалната температура в новите ви тела.
Огънят е светлина – неговият източник. И затова, огнените процеси, получаващи се между клетките ви, могат да се нарекат светлинни. Затова наричате бъдещите си силициеви тела светлинни кристални тела. Буквално, всяка силициева клетка ще излъчва огън, светлина и топлина!
Известно ви е, че в гореща температурна среда всички паразити, микроби, гъбички и вируси не могат да съществуват. И затова няма да има нито една болестотворна бактерия или вирус! И вашите нови силициеви тела няма да боледуват никога, ще имат непобедимо ЗДРАВЕ!
Какво може да се каже за старостта? Все още ще съществува. Силициевите тела са все още тримерни. Те са преходен „материал“, за да издържите всеки напор на ултравиолетовото и рентгеновото космическо излъчване. Имат за задачата да облекчат и усилят прехода ви.
Трябва да разберете, че силиция е тримерен елемент. В 4-то и 5-то измерение има друга ДРУГА периодическа менделеева таблица, на Бога (усмихва се). И затова, малко неправилно разбирате понятията „светлинно кристално тяло“ и „силициево тяло“. Смесили сте ги. А защо?
Как може да си представите, че тримерна материя е съставка на пето измерение? Не долавяте ли в това парадокс? Във всяко измерение си има своя материя, не приличаща на другите?
Странно, скъпи приятели. Странно, че ги смесвате.
Силициевите тела са светлинни кристални тела, но по-малко съвършени, от тези в четвърто и пето измерение. Но нека сме наясно, че ще разграничавате тези понятия.
Всяко тримерно тяло и физически елемент от вашия свят са СМЪРТНИ. Силициевите тела живеят дълго без болести, но старост, повяхване и смърт също ги преследват. В такива тела може да се преживее максимум 500 години. Повече и не е необходимо. Нали не се каните да векувате в трето измерение? Искате ли да сте във висшия свят?
Ще поясня, защо силициевото тяло е не само кристално но и светлинно.
Разбирате, какво представлява кристалът?
Кристалът е форма на материята, която е най-подредена и систематична. Кристалът е много твърд и добре пропуска светлината, защото атомите и молекулите са подредени на равни разстояния – затова има празни пространства, „прозорци“, през които свободно преминават електрони и особено, фотоните, които са светлината.
Кристалът е решетка, буквално кубична решетка. Вече знаете, какво е кристала и можете по-лесно да си представите по-свободната среда, в която се превръща тялото ви и пропуска свободно светлината, както го прави диаманта.
Следствие на това, буквално ще излъчвате вътрешна светлина, която ще се долавя от физическото зрение. При слънчева светлина няма да се забелязва, защото е слаба.
Това е много красиво – ще сияете като ангели небесни (усмихва се).
И затова, силициевите ви тела ще пропускат всяка радиация и няма да може да хващате лъчева болест! Сегашните ви тела са с много близки и плътни атоми и молекули, и излъчванията се спират, натрупват се в тялото и предизвикват смърт от радиацията.
Силиция е огън, и ако се натрупа, самите вие ставате радиоактивни (усмихва се).
Като Слънцето с неговия термоядрен синтез и излъчване, което намалява при преминаване през атмосферния „филтър“.
И затова ще станете ПОДОБИЕ НА СЛЪНЦЕТО – ще светите на целия свят, и физически, и духовно!
Затова не може да ви се навреди, когато озона изчезне съвсем!
„А защо точно силиций?“ – може да запитате. Това е добър въпрос.
Както вече казах, силиция създава огън, светлина и топлина, най-важния фактор при избора, потребност на еволюцията ви при преходния период. Нали не си мислите, че само вие ще имате такива тела? Силиция ще присъства във всички земни организми!
На всичко отгоре, силиция е в четвърта група, както и въглерода, в периодичната система. Силиция е под №14, един етаж по-нагоре от въглерода, който е №6.
Нищо ли не ви напомня? Подобно е на ново измерение, един етаж по-високо, т.е. въглерода се възнася, ставайки силиций.
Не самият въглерод се възнася, а носителите му, целия земен живот, цялата жива и нежива природа: от минералите до растенията, животните и човека… И това възнесение е един етаж по-високо.
Затова, силиция подхожда най-добре за замяна на въглерода. Другите елементи от периодичната система не са толкова подходящи.
Сега ще ви разкажа малко за тайната природа на кристалите. По точно, няма никаква тайна! Всичко е много просто, ако се вникне по-дълбоко.
Както вече споменах, в кристалите, поради разстоянието между атомите, свободно преминава светлината и разните други лъчи.
Тайната природа на кристала се състои във факта, че ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА Е МНОГОМЕРЕН КРИСТАЛ!
Скъпи приятели, известно ли ви е, че Вселената е един огромен човек? Вселената е многомерното тяло на Бога-Отец и Богинята-Майка. И какво мислите, какво тяло имат нашите Творци – Мама и Тате на мирозданието ни? Разбира се, те нямат белтъчно тяло (усмивка)! Те имат светлинно кристално тяло, както всеки висш представител на Вселената.
Но, ако тяхното тяло е Вселената, мисля, че вече ви е ясно, защо всичко е просто МНОГОМЕРЕН КРИСТАЛ.
Подобното създава подобно. Твореца създава децата си по свой образ и подобие.
Самото пространство има формата на кристал, защото се стреми към съвършенство, към завършеност, хармония, подреденост и безупречна система от взаимни връзки между ВСИЧКИ елементи. А точно подредеността е кристал. Матрицата е система от взаимодействия, която има за задача да пропуска лъчите на съзнанието до всички същества. Вашата реалност е призмата на вашето съзнание!
Кристалите са полезни от езотерична гледна точка, ако се използват за духовни цели. Но ако Вселената е тялото на Бога, което е кристал, защо тогава съществува тъмнината в космоса? Можем ли да наречем тъмнината кристал, който пропуска светлина, топлина и любовта на Бога? Точно обратното, тъмнината не пропуска нищо през себе си, задържа го, като паразит.
Тъмнината също е пространствен кристал или може да се нарече антикристал, т.е. такъв кристал, който не трябва да пропуска, а да задържа и натрупва. Акумулатор, който трупа безкрайно енергия. Но антикристалите натрупват диаметрално противоположна енергия на светлината и топлината – студ и тъмнина.
Известно е, че предметите с черна повърхност много добре попиват топлината. Така е и с антикристалите на тъмните сили.
Вие, земните хора сте представители на сивите сили – промеждутъчните между светлината и тъмнината. Вие сте, все още, неопределили се души. Какво ви е необходимо? Светлина или тъмнина? И затова сегашните ви въглеродни тела са ЕДНОВРЕМЕННО кристали и антикристали! И затова са смъртни и лошо приспособими към радиацията и високите космически лъчения. Защото в действителност са замътнени кристали, покрити с дебела черна кора, непропускаща светлината и любовта на Твореца: фотони, радиация и други високочестотни вълни.
Но имате и светлинни кристали, които подобряват връзката с Бога и душата ви. Тези кристали са бели… и прекрасно пропускат светлината.
Затова са виждали над светиите ви светлина във вид на нимб. Просто в светиите ви, след дълго пребиваване във високи вибрации, телата им са мутирали в силициеви.
Вие също ще сияете като тях! Всеки ще си има нимб над главата (усмихва се).
Можете масово да използвате в технологиите си кристали от разни видове и вече го правите. Но имате проблем: замърсено съзнание – замърсен разум, затова създавате мръсни творения-технологии. И затова използвате кристали, не пропускащи изобщо светлина – разните метали.
Металите пропускат добре електроните – това са твърди и много разпространени кристали. Но прекаленото им използване в градовете и жилищата ви, затруднява глобалното движение на енергиите. Какво имам предвид?
Металите пропускат лошо не само физическата светлина, но и духовната – фините енергии на съзнанието и душата. Буквално ги отразяват и ги попиват в себе си като паразити.
Всеки метал е енергиен акумулатор. Но ако навсякъде сте натрупали такива акумулатори, как можете да използвате собствената си енергия, ако тя постоянно попива в металите? Това е колосално енергийно разточителство!
Металите могат да ви връщат енергията, ако го поискате. Но вие не го правите! А сте се наобиколили с тях и те подтискат съзнанието ви…
Затова е необходимо да намалите използването на металите и въздействието им ще намалее. А прекаляването е дисбаланс… А тъмните сили се възползват от натрупаната енергия, след като вие не я искате.
Вашите домове трябва да са предимно от камък и дърво в комбинация.
Не трябва да се строят високи сгради и няма да ви се налага да използвате метален скелет. Домовете трябва да са най-много на три етажа. Не бива да са общи блокове, всеки трябва да си има СВОЙ участък и дом.
Могат да се използват кристали при строителството на домове, но това е в случаите, когато имате желание да се занимавате с някаква обществено-културна дейност.
С това приключвам, мои земни приятели! Не се отчайвайте и винаги напредвайте весело към бъдещето!
Като учен-изобретател, официално и тържествено заявявам от все сърце: обичам ви и това е цялата ми наука (усмихва се).
Ваш Никола Тесла
Приел Михаил, 14.02.2018
Превод: Йосиф Йоргов

http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1732738

Последни публикации
Последни коментари
За контакти