Последни публикации
За спонсори Make a donation
Брояч от 3.2006г.
6165882
Users Today : 820
This Month : 15090
This Year : 196407
Views Today : 13095
Who's Online : 22
free counters
Луна в сей День, Луна в сей Час

ВСИЧКО Е МАТЕРИЯ

ВСИЧКО Е МАТЕРИЯ

В основата на всеобщото единство стои самата структура на материята. Изследвайки микросвета, съвременната наука е достигнала до частици, които е обявила за най-малките възможно съществуващи и им дава названието „елементарни частици” – които не могат да се делят повече. Това е една от многото илюзии, битуващи в научния свят. Тези частици съвсем не са елементарни. При продължилото изследване на действителността е направило впечатление, че тя не може да бъде обяснена и разбрана без съществуването на още по-малки частици. Тъй като експериментално те все още не са изследвани, тяхното съществуване се смята за недоказано. Съществуването им се допуска само от теоретиците и са наречени кварки или кванти. Но делението на материята не приключва до това ниво – най-малките частици се делят на още по-малки – примерно 100 пъти (точното съотношение не ми е известно). Тези сто пъти по-малки частици са „основни тухлички” и от тях е изграден един свят, наречен астрален, като последователно от тях са изградени елементарни частици, от елементарните частици – атоми, от атомите – молекули и т.н., изобщо цял един свят, много приличащ на нашия, но и с доста разлики. Този свят е навсякъде около нас и в нас (не забравяйте, че нашата материя също е изградена от астрални частици), но не може да бъде забелязан чрез материалните сетива или чрез съвременните научни прибори, защото е по-фин – светлината преминава през астралната материя, без да се отразява от нея, а астралната материя не може да въздейства директно на осезаемата от нас материя, защото просто се просмуква безпрепятствено.
По аналогичен начин най-малките тухлички на астралния свят са изградени от още по-малки (примерно сто пъти), които са основни тухлички на още по-фин свят – умствения, от още по-малки частици е съставен душевният свят и т.н. От най-малките частици е изграден светът на Върховния Абсолют и по право той трябва да се брои за първи, защото от неговата материя са изградени всички останали паралелни светове. Навярно много хора ще бъдат възмутени, че обявявам Върховния Абсолют за материален, но така е прието в света на понятията – щом нещо е изградено от частици, да се смята за материя. Тук се налага да направя специално отклонение от темата, за да поясня, че между материя и енергия няма реална разлика. Официалната наука е на прага на това разбиране, но все още робува на инертното мислене. Според съвременните понятия и материята, и енергията по същество са трептящи частици и не съществува някакъв обективен признак, който да дава възможност за тяхното разграничаване. Айнщайн прозря това и написа Е=m.c2 – отъждествявам масата (m) с материята, защото според съвременните понятия енергията няма маса, c е скоростта на светлината – специфична константа за всеки паралелен свят.
Обобщено може да се каже: всичко във Вселената е трептящи частици, като колкото са по-малки, толкова е по-висока тяхната честота на трептене и толкова е по-голяма тяхната енергоемкост. Естественият енергообмен на частиците води до тяхната материализация, т.е. до обединяването на по-малките частици в по-големи, новата частица е с по-ниска честота на трептене и намален енергиен потенциал. По аналогичен път се изгражда всичко съществуващо, ниво след ниво, свят след свят, като колкото по-груба става материята, толкова е по-малка честотата и съответно се образуват все по-големи обособени части, обособените части образуват цялости, цялостите образуват обекти, обектите – системи и т.н. Имаме едно движение на числовите стойности, описващи материята от милиарди трептения в секунда, честотата постепенно намалява до единица и след това започва обратното движение на числовите стойности, като постепенно се увеличава продължителността на едно трептене (вибрация, ритъм) и достига милиарди, милиарди години продължителност на един период на обособена група галактики или на една Вселена.
Важно свойство на материята е възможността за материализация и дематериализация на произволен материален обект. Всяка една частица има определен диапазон на енергоемкост. Амплитудата и честотата на трептене може да се променя само в тесни граници. Повишаването на стойностите води до дематериализация, т.е. до разпадане на съставни частици. Обратното – намаляването на стойностите на амплитудата и честотата води до материализация – обединяване на по-малки частици в по-голяма под такта на по-ниска честота от тази на самите съставни частици. Процесът на материализация и на дематериализация е затворен в пределите на седемте паралелни свята от техните крайни възможности. Дематериализацията може да стигне до най-малките частици на най-финия свят, а материализацията, вследствие на известния закон за запазване на енергията и ентропията, довежда материята до абсолютната нула (-273° С). Поради затихването на обединяващите вибрации материята се разпада на съставните си частици.
Основните различия в параметрите на познатите ни физични закони при паралелните светове са кратни на разликата в стойностите на основните частици. Например, ако разликата в размера им между два съседни паралелни свята е сто пъти, толкова е и разликата в основните закони. Енергоемкостта на материята е сто пъти по-голяма – E=100.m.c2, горният край на честотния диапазон е сто пъти по-висок, скоростта на светлината е сто пъти по-голяма, поради по-малката маса на материята, гравитацията е сто пъти по-слаба, триенето е също сто пъти по-слабо и т.н. Аналогично е положението при всеки следващ паралелен свят – т.е. разликата между материалния и умствения свят е 10 000 пъти, между материалния и душевния е вече 1 000 000 пъти и т.н. Всичко това дава и относителността на времето – колкото е по-фин един свят, толкова по-бавно протича в него времето (в сравнение с предходния по-плътен свят). Това се дължи на факта, че колкото е по-фин светът, толкова са по-големи обитаващите го цялости, толкова е по-бавна тяхната ритмика (движение) – времето е функция на движението.
Седемте паралелни свята са общо десет измерения на пространството – познатите на всички три измерения за посоки, едно измерение за време и още шест измерения на разликите по финост. Някъде се сочат друг брой измерения, но не трябва да се забравя, че всеки свят има и своите нива, чийто брой може да е съвсем различен от приетата в повечето случаи седморност.
В макросвета всички процеси също са подчинени на различни ритми, при това колкото е по-голяма една относително обособена част, толкова е по-продължителен периодът на една пълна обиколка по спиралата. Продължителността на различните периоди е различна – от една секунда до много милиарди години, при това ритмите са взаимно преплетени и взаимозависими. В микросвета, поради голямата скорост на промяна, не обръщаме внимание на редуването на активен (положителен) и пасивен (отрицателен) полупериод. В макросвета, двата полупериода имат много съществено значение. По принцип, всяко едно въртеливо движение се извършва около източника на енергия и с обръщането с „лице” към енергоизточника се наблюдава повишаване на енергийните постъпления от средно ниво през максимум отново до средно ниво – в резултат на повишаването на енергията се активизират всички процеси. При пасивния период енергийните постъпления намаляват от средно ниво до минимум и отново достигат до средно ниво – в резултат на недостига на енергия се наблюдава силно намаляване на интензивността на процесите, в някои случаи до пълното им прекратяване. Тази пасивно-активна последователност определя живота на всичко съществуващо – от микроскопичния вирус, дори на атома в материалния свят, през всичко съществуващо в останалите светове, до съществуването на Върховния Абсолют. При това пасивният период на космическите общности като слънчеви системи, галактики и вселени води до пълното дематериализиране за най-плътния свят (светове), пасивно (сънно) състояние на света, в което е обособена съответната единица като самостоятелна цялост. Това се дължи на прекратяването на излъчването на енергоизточника за съответния свят.
Пасивният период на отделни части на някаква относително самостоятелна цялост води, както вече споменах, до сънното (пасивно) състояние на тази част. Например: пасивният период на Слънчевата система, която обитаваме, води до нейното пълно изчезване (дематериализация) в материалния и астралните светове, в пасивно (сънно) състояние е тя в умствения свят. Остава активна в останалите светове, защото в тях е в едно единно цяло с Галактиката и получава енергия от галактическото Слънце. Пасивните периоди (сън) за отделните планети се изразяват в тяхното разрушаване в материалния свят (не дематериализация, защото все пак материалното Слънце продължава да съществува активно – като пример мога да посоча планетата Фаетон). Но планетата съществува активно в останалите светове, където е в единен организъм с цялата Слънчева система и е в зависимост от общите ритми. Иска ми се да разсея една особено устойчива илюзия в хората – че всичко има начало и край. Това са просто редуването на активните и пасивните периоди. При започването на активен период всичко продължава от там, където го е заварил краят на предишния активен период. Това се отнася за всичко съществуващо, дори за Вселената. Така че помнете: човешкото съществуване е вечно, променят се само обвивките му.
Всяка относително самостоятелна цялост (индивид) има собствен ритъм, но е относително самостоятелна, защото е зависима (част) от други цялости (индивиди). В същото време частта също е съставна – съставена от някакви части със собствен ритъм, които са в зависимост от общия и т.н. Например: при животните и растенията в материалния свят различаваме отделни индивиди. В астралния свят всички същества от една порода или сорт са един индивид – колективна душа. Всички тези колективни души от един вид в умствения свят са отново единен индивид – колективна душа. Всички колективни души от умствения свят стават един индивид в душевния свят – колективната душа на растителното царство и колективната душа на животинското царство. Аналогично е положението и при човека – с малката разлика, че като осъзнат индивид той има право на избор, към коя колективна душа да се присъедини. Срещат се и индивиди, направили избор да бъдат единаци, но обикновено това продължава само докато осъзнаят плюсовете и минусите на своя избор.

Създадено: 17/02/2006 • 09:22
Обновено : 20/02/2006 • 17:07
Категория : ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО 
Страницата е посетена 14604 пъти

Коментар №23 Stefan 09/05/2012 • 18:21
Много често пътя на познанието и методите се разминават от което следват грешни заключения или резултати.
Като знаем истината, че материята е едновременно и енергия /E=mc2/,
то би било погрешно да делим частиците на по-малки и да стигнем до момент когато са неделими или няма какво да се дели.Теоретически винаги ще остава нещо да се дели/вечно/,именно защото материята е енергия.Един от начините за описание на безкрайната енергия е, че всяка една от безброя материални точки е център който се дели до безкрай.
X бозон.Вездесъщото поле е тази енергия/материя/,която е всичко и  в същото време е съзнание,обменящо информация навсякъде.
Бог е всичко.
Коментар №22 VET 15/02/2012 • 13:56
Много, много благодаря за отговара! В този сайт от 2 години намирам всичко, което ми е необходимо.
Коментар №21 VET 14/02/2012 • 10:43
и аз чета навсякъде за забързване на времето, но и при мен като че ли времето започна да минава доста по-бавно и да ми стига за всичко. Незнам как да си го обясня, но може да се каже, че повече ми харесва. Другото което е това, че много малко сън ми е необходим вече. Например тази нощ спах 2 часа и днес съм бодра като че ли съм спала поне 8 часа. Бих се радвала на отговор.Повтарям коментара по-долу: „Времето е енергия, както всичко останало, и е подвласно на съзнанието.“ – т.е. ако сте „тук и сега“, времето тече много бавно, както на фино ниво. Ако съзнанието ви се рее в енергията на масовото съзнание, присъствате във земното дуалистично време, което е ускорено и не достига постоянно. Колкото за спането, след година повечето хора ще спят и ще се хранят по навик – физическото тяло поучава енергия изобилно и няма нужда от почивка и храна.
Коментар №20 Searcher 11/02/2012 • 17:50
vesi, НЕ съм Йосиф, но по отношение на сънищата мога да ти отговоря. На някои нива, да, Всичко е Едно! НО, понеже питаш за това, че сънуваме(24 часа, най-много) и ни се струва, че нещата се случват по-бързо-всъщност, понякога там минават 50-100 години(гледани от гледна точка на „нормалното“ будно състояние). Ако не си гледала-ти препоръчвам „Inception“, в който макар че има доста неточности, някои неща са си казани, стига да може човек да ги види. Ще ти дам още един жокер:прочети(мисля, че го има и в този сайт), за честотите на мозъка. Това е както карането на кола-ако и ти, и аз се движим с 80км/час, ще ни се струва, че сме спряли, но как ли ще изглеждаме на тези, които се движат с по-малка скорост? e
Коментар №19 vesi 11/02/2012 • 17:33
Йосиф, а защо на мен ми се струва, че времето би трябвало да тече по-бързо на фино ниво. Там събитията се случват мълниеносно в сравнение с нашите представи за време. И например – когато сънуваме в единица време ни се случват много повече събития. Минало, бъдеше и настоще не са ли едно на най-най-фино ниво.Здрасти Веси,

отговорила си сама на въпроса си: „събитията се случват мълниеносно“ – колкото скороста е по-голяма, толкова времето тече по-бавно. Ако следиш посланията от висшите, когато сравняват възприятието си за време с нашето, определят, че за един техен миг, при нас преминават столетия.

Във всички други развити светове, възприемането на времето е много по-различно от нашето и действително – миналото и бъдещето са сега, но това не означава, че не съществува време, напротив, има много различни временна и те определят свойствата на измерението. Времето е енергия, както всичко останало, и е подвласно на съзнанието. Надявам се, много скоро да усетиш разликата между действителността и земната илюзия – с ума това трудно се възприема.

Коментар №18 luli 11/05/2010 • 17:40
Молбата на Ната,достигна и до моето сърце,затова ,и аз изпратих един „енергиен заряд“ на Александра. k
Коментар №17 rumi 11/05/2010 • 16:20
Nata,bih mogla da te posavetvam kakva forma na le4enie da izberes.energiino le4enie e neobhodimo,no nedostata4no.ako gelaes da obsadim problema,svargi se s men.Neka ne zloupotrebyavame s gostopriemstvoto na Yosif. Saita e filosofski.Mislya ,4e problema nyama da e interesen za mnozinstvoto. Pozdravi!
Коментар №16 nata 11/05/2010 • 09:32
благодаря на всички които могат да помогнат кой с информация  и кой с молитви дъщеря ми се казва александра и има тежка сколиоза в следствие на мускулно заболяване живеем близо до гр Казанлък
Коментар №15 Lida 11/05/2010 • 08:41
nata, за първото едва ли ще мога да окажа някаква помощ, но на драго сърце бих ви подкрепила в усилията за по- добър живот. Ако наистина вярваш, че молитвата може да твори чудеса, ще те помоля да дадеш някакви координати, за да не се лута и разпилява, докато ви стигне. (малко име и град или нещо подобно)Така всеки който чете и иска, ще направи нещо за вас. Светлина, Любов и Сила за двете ви и за вашите близки.
Коментар №14 rumi 11/05/2010 • 07:06
nata,rabotya v 4ugbina,no bih mogla da te posavetvam. Pisi mi na e-mail rimi_65@yahoo.com,kakvo e zabolyavaneto.
Коментар №13 nata 11/05/2010 • 01:27
моля за помощ дъщеря ми има нужда от лечение с quantum touch познавате ли хора които го практикуват професионално в бг само така можем да избегнем сложна рискована операция моля оставете координати в коментари и се помолете за нейното оздравяванеe
Коментар №12 Searcher 04/05/2010 • 17:09
eTe tua, me delectant mea.Tute hoc intristi; tibi omne est exedentum(Теренций).
Коментар №11 Stanka 04/05/2010 • 15:06
На 1 мое изречение-  ти отвърна с 12 ! Браво за „любовната“  ти тирада…не търпя глупоста !
Коментар №10 Searcher 04/05/2010 • 14:39
Радвам се,Stanka. eТоку-що ми направи един безценен подарък.Аз просто споделям-на който му трябва акъл-да си използва неговия/нейния собствен. nnЧудя се защо имаш толкова агресия и неприязъм в себе си?Защо се опитваш да порицаваш и учиш другите,и ако са различни от теб самата-сипеш отрова?Коя си ти,че да даваш определения?Съжалявам,но отказвам да отвърна на провокацията ти-аз приемам всеки такъв какъвто е,защото той има това право по рождение.Това,че ти се плашиш от различното,отричаш го или като не разбираш нещо-обиждаш всички,твоя воля.Изборът си е лично твой!Малко трудно ще ме засегнеш с разни епитети каква съм,що съм.kНямам нужда просто от одобрението на другите!Знаеш ли,пожелавам ти мир и спокойствие,очевидно ти липсват.Мир,Светлина и Любов!Намасте. 🙂
Коментар №9 Stanka 04/05/2010 • 09:22
Коментар №8  30/04/2010 • 22:59
DK,откъде си сигурен,че 70% от Вселената е изградена от „тъмна енергия“?Нещо ми се струва нереално.В крайна сметка Абсолютът е хармоничност и баланс,а не %-ти и то в различно съотношение.Може би се изразявам неправилно-не знам,но за мен всичко е Едно.За материята и че я няма-ок,така е,но човек трябва да е стигнал до определено ниво,за да успее да го види.Инак-няма голям смисъл,в крайна сметка ние самите сме си избрали някои уроци и неща,а,ако осъзнаем,че всичко е игра-по-бързо ще я приключим.Но,ако сме пропуснали да изпълним това,за което сме тук-хм,как да я приключим без да си платим?!
УВАЖАЕМА, за сетен път се уверявам,колко си тъпичка!!! Но обичаш да даваш АКЪЛ….!
Коментар №8 Searcher 30/04/2010 • 22:59
DK,откъде си сигурен,че 70% от Вселената е изградена от „тъмна енергия“?Нещо ми се струва нереално.В крайна сметка Абсолютът е хармоничност и баланс,а не %-ти и то в различно съотношение.Може би се изразявам неправилно-не знам,но за мен всичко е Едно.За материята и че я няма-ок,така е,но човек трябва да е стигнал до определено ниво,за да успее да го види.Инак-няма голям смисъл,в крайна сметка ние самите сме си избрали някои уроци и неща,а,ако осъзнаем,че всичко е игра-по-бързо ще я приключим.Но,ако сме пропуснали да изпълним това,за което сме тук-хм,как да я приключим без да си платим?!
Коментар №7 DK 30/04/2010 • 15:15
.Normal {margin:0.0pt; margin-top:0.0pt; margin-bottom:0.0pt; margin-left:0.0pt; margin-right:0.0pt; text-indent:0.0pt; font-family:“Times New Roman“; font-size:10.0pt; color:Black; font-weight:normal; } H1 {margin:0.0pt; margin-top:0.0pt; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0.0pt; mar gin-right:0.0pt; text-indent:0.0pt; font-family:“Arial“; font-size:18.0pt; color:Black; font-weight:bold; } H2 {margin:0.0pt; margin-top:0.0p t; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0.0pt; margin-right:0.0pt; text-indent:0.0pt; font-family:“Arial“; font-size:16.0pt; color:Black; font-wei ght:bold; } H3 {margin:0.0pt; margin-top:0.0pt; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0.0pt; margin-right:0.0pt; text-indent:0.0pt; font-family:“A rial“; font-size:14.0pt; color:Black; font-weight:bold; } „Както изглежда, най-малко 70% от Вселената се състои от тъмна енергия. Около 26% са тъмна материя. Обикновената материя е само 4%. Така че по-малко от 1/20 (част от Вселената) е съставена от материята, която наблюдаваме и описваме в Стандартния модел във физиката на елементарните частици. За оставащите 96% ние не знаем абсолютно нищо.“
Ли Смолин, 2007, „Проблеми на физиката“, стр. 16
Коментар №6 1234 09/11/2008 • 20:34
lmateriqta ne sa6testvuva tq e edna iluziq porodena ot na6ite setiva VSI4KO KOETO NI ZAOBIKALQ E IZGRADENO OT ELEKTRI4ESKI SIGNALI
Коментар №5 diakona 12/10/2008 • 22:32
Здравей Брате Йоргов,разбирам твоето старание да бъдеш пределно изчерпателен и подробен,но понякога това води до неяснота на комцепцията и увличане по подробностите,както и по детайлизирането на разбирането и усещането за истината.Тъкмо поради тази причина една от читателките иронично „благодари“,за яснотата и подреността на възгледите в статията.Моето мнение;до известна степен съм склонен да се съглася с основната линия на расъжденията,които излагаш,но не за всичко.!!!Но, за да се аргументирам,ще ми бъде необходимо толкова място,колкото си използвал самият Ти.Катоидейна  хипотеза материала,който си ползвал,отговаря на логическата истина,но като работна фактология,боя се,че трябва в най добрия случай да се въздържим от приемане и коментар.Не може,от хипотетични предположения да се прави извода,че дори и в царството на А Б СО Л Ю Т А  (а Той е в девето измерение-седмо ниво- -най финото и висше място)присъства материята.Та ние (никой на Земята)нямаме представа,какви енергии съществуват там,и посредством какво Той излъчва свойте вибрации към всички посоки в Мирозданието.Ако Разума,Мисълта,Идеята и Решението е М а т е р и я,то тогава,аз също ще твърдя,че всичко е материя,но за сега се въздържам?!!.Е,имам и други аргументи и доводи,които не са материални,но тях ще оставя за друг повод.Моля да бъда извинен,но коментара ми не е продиктуван от елементарна любов към спора,а се опитвам да осветля тематиката,така,както са ме учили мойте Духовни Учители.Абсолютно,нищо лично.Светлина,Любов и Хармония.Дякона.
Коментар №4 nachinaeshtchitatel 17/02/2008 • 18:20
Много съм благодарна на хората, които са измислили, обобщили, подредили тази ясна концепция за материя и енергия……

Коментар №3 fasdas 29/10/2006 • 22:17
adsdadasdas

 

Коментар №2 anonimen 27/08/2006 • 00:03
iskam da zadam edin prosti4uk vapros .Iasno e ,4e vsiaka energia e i materia (to niama kak ina4e da e).Vaprosat mi e kakuv e statuta na informaciata (koiato mai ima nai sustestveno zna4enie v stroeja na sveta).Mojem li da priemem ,4e informaciata e materia ?Ako e materia tia triabva da e ve4na ,a tia ne e .moga da ia iztria nali.Moje li da se prieme ,4e to4no informaciata ima niakakuv nevestestven proizhod -makar da se izraziava 4rez ve6testveni nositeli.

 

Коментар №1 vesi 01/04/2006 • 13:03

    Искам само да напрява дребна забележчица: мисля че за по-голяма яснота и коректност на написаното в тази глава, е редно „енергоемкост“ да се замени с „енергиен потенциал“ както правилно е употребено на места. Енергоемкост ще рече че частиците разходват енергия, която взимат от някъде, а те по-скоро я притежават. Ако правилно разбирам..

 

   Съжалявам, но не мога да се съглася  с предложението – двете понятия отразяват различни параметри на енергията. Докато енергийния потенциал отразява напрежението на полето, т.е. амплитудата на трептене на частиците, то енергоемкостта отразава броя на частиците носители на енергия (всяка една частица се състои от по-малки частици). Да, частиците изразходват енергия при взаимодействието с другите частици и за да запазят стабилното си състояние, въстановяват загубите от околното пространство – ако нямат тази възможност преминават на следващо ниво на стабилност като се обединяват с други подобни частици и образуват нова (по-груба, по-голяма) частица, която има по-ниска резонансна (стабилна) честота.

Последни публикации
Последни коментари
За контакти
Your Name:*
E-mail:*
Message:*
Type the characters you see here: