“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

Ќовата педагогика -  акво ще стане човечеството, след сурови€ експеримент над себе си

 акво ще стане човечеството, след сурови€ експеримент

над себе си

 

јндрей –огоз€нски

 

 акво обедин€ва €влени€ като увлечението по фентъзи културата, растежа на социалните мрежи, късните бракове, епидеми€та от наркомани€ и индустри€та за подмлад€ване, привързаността към телевизора и ръста на потребителските кредити? ¬сичко това е про€ва на една тенденци€, ко€то психолозите и социолозите наричат Дювенилно обществоФ (в попул€рната литература често се говори за Динфантилизаци€Ф) Ћатинското juvenilis означава ДюношескиФ, а ювенилизирането е ориентирането на човека към младежкото, юношеското възприемане на света  и поведение.

јко Доткриването на детствотоФ в историческо измерение се е случило наскоро, в средата на кра€ на 19 в., то юношеството се е забел€звало още по-малко. ≈два в 60-70-те на 20 в.  “ретата възраст между детството и зрелостта насочи вниманието върху себе си. ѕреди животът на възрастен започваше рано и за Дпреходен периодФ не е имало време. ¬ най-големите по численост съслови€ 12-летни€ подрастващ вече се е считал за работник, а на 16 г. всички са започвали трудови€ си живот. ѕълнолетието, отнесено условно към 18 г. възраст, е застигало повечето в положение на семейна отговорност, раждане и възпитаване на деца.

Ќовите обществени модели отместиха надалеч границите на живота като възрастен. ¬ днешно време периода до 26 години все още е приемлив за отскок Ц небързащо шествие на млади€ човек по стъпалата на образователните учреждени€, за мечти и проби. ѕочти навс€къде юношите и девойките в тази възраст си остават под родителска грижа като изпълн€ват облекчени и специално измислени за т€х социални функции. ¬стъпването в брак не промен€ много картинката, тъй като раждането на децата се отмества за 30-тата година

ѕопул€рни€т афоризъм гласи: ДЌикога не е късно да направиш детството си щастливоФ. ¬ книгата на американски€ социолог ћайкъл  имел Д—траната на момчетата Ц опасни€т св€т, където момчетата стават мъжеФ се анализират резултатите от допитване на повече от 4000 млади хора на възраст от 16 до 26 години. јвторът признава, че по време на изследването е усетил съществуването на общество във обществото; където всичко е като в страната на огледалата. —ъвременните млади хора възприемат съвсем различно действителността спр€мо приетото от възрастните.

¬ремето на преход от детските игри до животът на възрастен не е фиксиран, анкетираните всъщност сами не зна€т кога ще пораснат. “е не са деца, но не са и мъже, а ДмомчетаФ и живе€т в особен игрови св€т, независим от изисквани€та на родителите, свободен от отговорностите на възрастни€, където бракът и раждането на деца се отлага, за да се концентрират върху развлечени€та, докато всъщност се чувстват крайно неуверени и неуютно.

¬ъзможно е за повечето изобщо да н€ма такъв преход и идеалът за Двечно млади€Ф човек, приет в масовата култура да ги консервира за десетилети€ в инфантилното и агресивно-безпомощно състо€ние.

≈дин от авторитетите на съвременната социална наука, професор «игмунд Ѕауман, предупреждава за разкъсването на връзките. —поред него Дв сравнение с предишните поколени€ днес младите вече не могат да се разглеждат като Дминиатюрни възрастниФ или Дбъдещи възрастниФ, нито дори Двсе още неузрели, но непременно ще узре€т като насФ

“ова не е познатото старческо поучаване на младите, а констатаци€ за сериозна заплаха.  ак би изглеждало бъдещо общество, в което едно поколение отказва да смени другото?   ак се съотнас€т зр€лото и детското и какво помага на едното и другото да действат позитивно заедно?

 

ƒетското в света на възрастни€

«а никого не е тайна, че детинството само по себе си не е недостатък. Ћюбознателност, непосредственост, доверие и дружелюбие са несъмнените плюсове на детството и неговата добродетел.  ато започнем от епохата на ѕросвещението с увереността на чешки€ педагог-хуманист ян јмос  оменски, че в Ѕожиите очи еднаква ценност имат  и плодника, и цвета, и узрели€ плод, ко€то ражда периода на увлечението по педагогическата работа и романтизиране на детството. Ќа децата се възхищават и за тази загубена първозданна чистота тъгуват Ц Д ой от нас не е съжал€вал н€кога за тази възраст, когато на устните е вечно усмивката, а в душата Ц винаги мир?Ф (∆ан-∆ак-–усо)

ƒействително, светът на възрастните е прекалено често жесток, егоистичен, прагматичен. ѕри това далеч не всеки възрастен може Дда бъде зр€лФ, Дда взима решени€Ф, Дда слуша и виждаФ, Дда анализираФ и Дизглажда отношени€Ф Ц качества, който най-често се дават за пример на децата. ¬ монографи€та по психологи€ на индивуалността √ордън ќлпорт признава: ДЌе всички възрастни достигат пълна зр€лост. “е са израснали индивиди, чи€то мотиваци€ все още мирише на детска ста€. Ќе всички възрастни управл€ват поведението  си на основата на €сни разумни принципиФ.

ћомчетата и момичетата порастват, придобиват пари, вещи, статус, права, но обществото е пълно със себелюбиви и нещастни хора. ћай сатирични€ френски писател ∆илбер —есбро е прав като казва, че юношата се превръща във възрастен, когато най-накра€ осъзнава, че на света не съществуват възрастни.

≈вангелието говори за детството като за условие в христи€нски€ живот и спасение: »сус повика децата около себе си и  каза на множеството: истината ви казвам, ако не сте като децата, н€ма да влезете в ÷арството небесно (ћф 18:2-3) ћного велики хора Ц от Ћеонардо и ћоцарт, до јйнщайн и ƒали , са запазвали в себе си нещо детско. ƒикенс, ƒостоевски, „ехов, ёго извеждат в героите на своите произведени€ чертите на неугасеното детство. ≈дин от най-известните и €рки примери е образа на кн€з ћишкин, ДидиотаФ, който с жизнени€ си опит е близо до детството, но с искреността на убеждени€та си взрив€ва еснафската самоувереност и самоуспокоеност.

ѕри друг ДидиотФ Ц ‘орест √ъмп от едноименни филм на режисьор –обърт «емекис, детството е трудно, с вродена инвалидност, съпроводен посто€нно от насмешките и подигравките. ¬ъпреки това момчето запазва добротата и откровеността си.  огато ДнормалнитеФ му връстници поразстват, изпълнени с цинизъм, живеещи празен и пуст живот, ‘орест запазва в€рата в при€телството и любовта, в нуждата да прави това, което см€та, че е длъжен. » тази детинска черта в характера му н€ма нищо общо с инфантилността. Ќапротив, всеки път ‘орест излиза с чест от най-трудните ситуации, стигайки до успех там, където всеки друг отдавна би отстъпил.

÷еленасочеността му привлича около него хората и той, умствено изостанали€т според медицинските заключени€, не изл€зъл от детството, демонстрира способност да възкръсва надежди и поправ€ разбити съдби. — търпение той връща любовта на тази, ко€то се е отчуждила от  него като от непълноценен. ќтношени€та му с малки€ й син са бел€зани с близост и взаиморазбирателство. “ака Двечното детеФ може много да спечели в сравнение с външно благополучните хора, като изобличава и опровергава видимата обосновка на обществените норми.

 

¬ъзрастното в света на децата

“ипът Двечното детеФ се допълва от Дмалките възрастниФ Ц случаите на надареност, талант и дори героизъм, про€вени в детските години. »звестно, че Ўопен свири пред публика на 8 г., –.ўраус и ….’айдн съчин€ват музика от 6 г. възраст, ѕушкин е пишел стихове на 8 г. на френски език, ј.√рибоедов на 11 учи в ћосковски€ университет, √ьоте за своите 13 г. е владеел 6 езика, а ».–епин на 6 г. е рисувал добре с бои.

ѕри критични обсто€телства Ц болести, война, децата порастват особено р€зко. ≈дин от героите на ¬еликата отечествена война в –уси€ е ё.».∆данко си спомн€: Дѕравех това, което възрастните не можеха, а ситуациите, в които възрастните не можеха да направ€т нещо, а аз можех, б€ха многоФ “рудно е да се пов€рва, но през 1942 г. 11 г. ёра е бил възпитаник на разузнавателна рота, партизанин, изпълн€вал е задачи на щаба, скачал е с парашут в тила на противника, бил е водач из познатата му белоруска зем€, когато т€ се е освобождавала от хитлеровците.

ѕодобни примери не са единични. —тотици деца по различни начини са намирали възможност да са в действащите части и в партизанските дружини, за да се бие наравно с възрастните срещу врага. ћомичетата са си надписвали нужните години, за да бъдат медицински помощници на фронта.

 

¬ изкуствени€ рай

» така, младото поколение подава ръка, прави усилие над себе си, за да продължава истори€та да тече непрекъснато, когато възрастните подготв€т нужното, за да предадат достойно щафетата. Ќо нещо се пречупва във наложили€т се с векове механизъм, и детското престава да търси опора във възрастното, когато то категорично не иска да про€ви зрелост. —лед ¬тората световна война юношеството и детството се фетишизират, прикрепва им се свойството вечна инфантилност и детинство. »звестни€т испански философ ќртега-и-’асет отбел€зва във Д¬ъстанието на маситеФ : ¬еро€тно това е най-нелепото и уродливо отроче на времето. ¬ъзрастните се наричат млади, тъй като зна€т, че младежта има повече права, отколкото отговорности; че т€ може да отложи изпълнението на отговорностите за неопределено време, за когато ДсъзрееФ . ћладежта, като такава, винаги е см€тана за освободена от задължението да прави нещо сериозно, т€ винаги е жив€ла на кредитФ.

явлението, наречено Дмладежка революци€Ф, е взривна еманципаци€ при обща преоценка на ценностите. ќт другата страна нан завесата, в ———– ювенилизаци€та на обществото придоби свои особености, въпреки че се случва в същите времеви рамки.  —лед възстанов€ването от войната започва остро да се усеща засичане в определ€нето на целите. —ъветското общество открива, че условно казано то Дн€ма за къде да бързаФ. Ћипсата на противоречи€ и постепенното повишаване нивото на живот, плътната идеологическа опека поражда особен тип социален инфантил Ц човек с негол€ма материална привързаност, но с интерес към кулкурата и технократската романтика.  ƒискусии между физици и лирици, туристически клубове, строителни отр€ди...

ѕостепенно социологи€та в ———– започва също да отбел€зва Дподмлад€ванетоФ на обществени€ живот Ц много по-късно влизане в трудови€ живот и в брака, увеличаване на разводите, абортите, тенденци€ към снижаване на отговорностите, по-лек живот и т.н.  огато в кра€ на 80-те група изследователи провежда неврофизиологическо изследване на възрастното население на ћосква се оказва, че значителната му част е в състо€ние на психологическо юношество, много възрастни хора имат детска или юношеска енцефалограма, зрелостта става диващина. Д—траната  вече напомн€ на разраснала се детска градинаФ, резюмира по този повод сътрудника на –уски€ институт по културологи€ ќлег –ум€нцев.

» защо в общество на благополучие се откриват признаците на презр€лост и гниене? ƒа отговори на този въпрос се е опитал да отговори на времето си ƒжон  елхун, английски етолог (наука за поведението) като провежда добили€ известнот експеримент. ¬ рамките на проекта Д¬селена 25Ф е изграден изкуствен рай Ц стенд, където се поддържа посто€нна комфортност с температурата, осветлението, влажността и чистотата, а храна и вода имало в изобилие.  Ќаселили това м€сто с 4 семейства мишки и ги оставили свободно да се развиват. ¬ този изкуствен рай поводи за борба за съществуване е н€мало и закономерността в развитието на популаци€та се е диктувала изц€ло от особеностите в поведението на този вид животни. –езултатът е шокиращ. ѕървоначални€т буен растеж на мишата колони€ е сменен със застой. ¬ един момент малките участници на експеримента буквално се пренаситили и започват да действат против естествените правила, свойствени на вида в природата. ѕо€в€ва се група на отхвърлените, станали обект на агреси€, в  групата на самците се отдел€т ДкрасивитеФ, занимаващи се изц€ло със себе си.

—амките изведнъж снижават репродуктивността си, сред т€х забележимо се по€в€ват самотни самки и самки-отшелници. ¬се повече животни влизали в числото на Дотклон€ващото се поведение и апати€Ф.  ¬едно с изобилието на храна процъфт€ва канибализма, противоестественото влечение към сво€ пол. —амките отказвали да възпитават малките и ги убивали. ”частвалите в експеримента умирали стремително и на 1780-€ ден умр€л и последни€т обитател на Дра€ на мишкитеФ ќпитът се повтар€т многократно.  елхун се стреми да усъвършенства стенда, за да се изключат страничните или случайни фактори. Ќо кра€т бил печален Ц независимо от всичко, популаци€та измирала. ÷ифрата 25 в названието на проекта Д¬селена 25Ф посочва последни€т от поредицата опити.

–азбира се, мишките и хората не са равни в света на живите същества. ∆ивотът на хората е много по-сложен. » все пак сходството на н€кои €влени€ поразило авторите на изследването. ћишата колони€ измирала от това, което може да се нарече Ддоминиране признаците на незр€лата особаФ. » това е строго научното, в рамките на биологи€та, определение Дювенилизаци€Ф. ѕовечето мишки не искали да бъдат възрастни, да действат отговорно и загивали заради това.

≈кспериментът на ƒж. елхун бил важен с това, че моделира процесите в човешкото общество, което според общото мнение днес е във високите фази на цивилизационното развитие, благоустройство и определеност, а заедно с това изпитва и последстви€та от градската скука и асоциалното поведение. —ъществата от подопитните популации не са знаели и не са можели да зна€т думата ДрегресФ, тъй като не са надарени с човешки разум и способности. Ќ€ма как да попиташ мишките защо са толкова нехайни и разбират ли, че всичко това ще свърши лошо за т€х. Ќо парадоксът е в това, че сред съвременниците ни от 21 в.също ще се откри€т малко хора, които да отговор€т на тези въпроси пред лицето на регреса и при порочни€ кръг на антисоциалното поведение и апати€, в който все повече втъва човечеството.

 

÷ивилизаци€та Ќевърленд

¬ какво се про€в€ва ювенилизаци€та (инфантилизаци€) и как изглежда обществото инфантили на прага на катастрофата? Ѕезусловно, присъщи са му много отрицателни качества : незрелост, готованство, липса на трудова мотиваци€, хаотично в поведението при водеща потребност от удоволствие и развлечение. ¬ бита Двъзрастните децаФ са капризни и егоистични, обичат скъпите новости,  компютърните игри и казват за женитбата и раждането на деца Доще не съм готов/аФ. ¬ политиката детското светоусещане предполага предварително н€кой (възрастните там Ц цар, родители, правителство, чиновници, училище) да се грижи за теб. ј това не е детството, което благослав€ ’ристос и което е признак за жива и открита душа.

÷ифрата на хората, наричани Двъзрастни децаФ непрестанно расте. “ипът на инфантила е подробно описан  и са посочени многото фактори за формирането му. јудитори€та на съвременните списани€ и психологически консултации предупреждава старателно да не се опитвате да градите отношени€ с носителите на Дсиндрома на ѕитър ѕанФ Ц вечното момче от страната Ќевърленд. Ќо въпреки повсеместната критика на инфантилизма, решаването на проблема си остава извън рамките на съвременното разбиране за света, в което хората психологически се усещат все по-млади и по-млади.

ѕричините за инфантилизма не се изчерпват с грешките във възпитанието или слабата морална регулаци€ на поведението. ѕорицаването и призивите са безполезни в известна степен, тъй като ц€лата съвременна атмосфера е пропита с инфантилизъм, а ДерозиранетоФ на зрелостта, загубата на авторитета спр€мо възрастните, също се случва стремително. ƒнешното общество не се притесн€ва от живота на кредит, стреми се да утоли всички едва зародили се желани€. “о е заразено от Днеофили€Ф и вс€ка нова придобивка скоро губи сво€та привлекателност и непрестанно се ДъпгрейтваФ. “о н€ма сили да се откъсне от отчуждените и лошо работещи институти по образование, затова бълва нови и нови поколени€ инфантили.  ато ц€ло обществото ни про€в€ва незр€лост с тоталната си зависимост от средствата за масова информаци€ и това, че се крие зад обезличената социална рол€, модата и различните мнени€.

ћъдростта на съвремието ни е  заменена  с ДадекватностФ и ДактуалностФ , т.е. вниманието се приковава към социалните иновации. Дƒа си в течениеФ е по-важно, отколкото да имаш опит и принципи. ѕетдесетгодишните и дори 60-годишните тр€бва да усво€ват мобилни€ телефон и компютъра, да вникват в многочислените ДопцииФ, да се включват във водовъртежа от намалени€ и цени, ипотечни и кредитни договори, туристически дестинации и ресторантско обслужване, нови и невиждани в цели€ им предишен живот стандарти и удобства.

» заедно с всичко това от младите се заимстват цели пластове идеи и оценки. ¬ интериора на банкови€ офис и търговски€ център младежите в €рки маркови дрехи игра€т рол€та на проводници и водещи в света на актуалните новости, отнас€т се като снизходителни учители и съветници спр€мо недоум€ващото старшо поколение.

¬ същото време нито способността за кариеризъм и печелене на пари, нито умението да се ориентираме в начините за постигане на социален успех, нито позитивното мислене и високата самооценка, са синоними на зр€лата личност. „овек става зр€л, когато постига нравствена опора в себе си, установ€ва всестранна връзка със сътворени€ св€т и идва до есенци€та на убеждени€та, свойствена за чистото, искрено по детски сърце.

“акава опора човек придобива в Ѕога, в ÷ърковни€ живот, където хората от различни възрастни и с различни характери се усещат еднакво по детски насочени към Ќебесни€ ќтец, грешките и недостатъците на зрелостта се заместват и опрощават от снизхождението ћу.  ато изберем за себе си истинното детство с неговото доверие, откритост и изпълнение на Ѕожествените задани€, ние ще се освободим от инфантилизма.

ѕревод и предложение: јнита

http://foma.ru/vselennaya-26.html


—ъздадено: 21/12/2015 • 17:14
ќбновено : 21/12/2015 • 17:14
 атегори€ : Ќовата педагогика
—траницата е посетена 760 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.41 секунди