“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - ƒ–ј√» ѕ≈ƒј√ќ«»,


    »ска ми се, следващите редове да послужат като помагало при преобразуването на днешната педагогика.
   Ќай-трудната ми задача в началото е да ви убед€, че сте ******** (автоцензурирано). “ова е изключително важно. јко не приемете това мое твърдение, според мен, не сте подход€щи за образователната система Ц по много причини, които ще се опитам да об€сн€ в следните редове.
   ѕърво, този, който се см€та за умен човек, много трудно приема чуждо мнение, което е различно от неговото собствено. “ой прилича на захлупен съд, в който не можеш да налееш нищо. » съществува такава зависимост, колкото е по-празен съда, толкова по плътно е затворен.
   ¬торо, над€вам се, че който е прочел горните редове и е възмутен, вече се е отказал, да си губи времето с четенето на следващи€ текст. “ака той н€ма да се включи в преобразуването на образователната система и системата ще го изплюе. √орделиви€ човек е много консервативен и не притежава необходимата творческа гъвкавост.
   “рето, ако не сте възмутени, че ви наричам ******** (автоцензурирано), значи не се см€тате за съвършени и сте готови да се учите, т.е. да имате в предвид и нечие чуждо мнение. “.е. вие сте отворени съдове, които колкото и да са пълни, все има малко м€сто за още нещо.
   „етвърто, ако не сте възмутени, че ви наричам ******** (автоцензурирано), значи във вас има онези ценности, които ви прав€т подход€щи да работите като педагози. » веро€тно, ще намерите в себе си сили и упорство да преодолеете съществуващото обществено мнение и инерци€та натрупана през изминалите столети€ и хил€долети€. јко се заемете с тази задача, не очаквайте благодарност, а по-скоро само хули.
   ѕето, човешкото самочувствие за значителен интелектуален потенциал, в повечето случаи се базира на доброто заучаване на това, което преподава старата образователна система. ќпита тази система да бъде променена разклаща основата, на ко€то е базирано високото самочувствие. √уби се това, на което си разчитал толкова години. «атова такъв човек ще се бори със зъби и нокти да не се промен€ това, на което се базира самочувствието му. “ози, който допуска, че не е върха на интелекта, не изпитва нужда да разчита на твърдо установени истини и е действителни€ двигател на еволюци€та. “ой е много по-малко програмиран и много по-лесно допуска препрограмирането си.
   Ўесто, педагог със високо самомнение се опитва да мачка учениците, които не мисл€т като него. “ой изпитва посто€нна потребност да доказва на другите, колко е способен, защото така заглушава гласа на собственото си съмнение Ц дълбоко в себе си той знае, че е въздух под нал€гане и затова изпитва нужда посто€нно да се самозалъгва. “акъв педагог създава бъдещите лумпени и утайки на обществото, защото внушавайки на едно дете, че е некадърно, му прекършваш крилете и то остава на дъното. „овек с високо самомнение не е достатъчно самокритичен и не разбира, колко сериозен проблем създава и колко гол€ма е отговорността му.
   ћнозина см€тат, че пром€ната на образователната система тр€бва да стане Дот гореФ, без да подозират, че това е внушение на тоталитарната система Ц това не е поражение само на бившата социалистическа система, всички останали държави не са по-малко тоталитарни, защото образователните им системи не се различават съществено от нашата. ¬ъв всички министерства царува чиновнически€ дух Ц основното е да се създават и изпълн€ват правилници и инструкции. » колкото един чиновник е по-стриктен в изпълнението, колкото по-малко мисли, толкова това се см€та за Ддобре свършена работаФ. Ќе прави изключение и ћинистерството на образованието Ц за да оправдае получаването на заплатите си, засипва училищата с правилници и инструкции, които само допринас€т за обосноваването на приказката за зелени€ кон. „иновнически€т манталитет н€ма интерес да промен€ статуквото и е абсурд да се очаква пром€на от там. «атова единствени€т начин да се промени нещо в образователната система е по места - ентусиасти да опитват нови методи. » само положителните резултати могат да се противопостав€т на натиска на консервативната система. ѕоложителните резултати действат заразно, а това може да доведе до количествено натрупване, което да принуди министерството на отстъпки. » не забрав€йте Ц победителите никой не ги съди, само дето трудно признаваме, че н€кой е победител.
   јко се чувствате неуверени и ви се иска да има повече информаци€, как се прави това или онова Ц винаги помнете, че това е отровата на тоталитарните програми. “ази несигурност и страх са програмирани във вас от система, ко€то се е опитвала да създава безгласни пионки. —амо осъзнавайки този факт можете да неутрализирате т€хното действие. ј идеи можете да намерите в опита на много педагози по света Ц потърсете и ще намерите. Ќо никога не забрав€йте, че това са само идеи, а не правилници и инструкции. »деите тр€бва да се прилагат творчески, в зависимост от конкретните услови€. Ќе се страхувайте да експериментирате, не се страхувайте да грешите Ц не можете да причините по-големи поражени€ от съществуващата тоталитарна система. Ќамираме се на дъното, така че, каквото и да направите за пром€на на системата е все оттласкване нагоре.
   »ска ми се да почерта€ дебело, че това е геройство. √ерой е този човек, който не се страхува да направи нещо за общо благо, което се страхуват да прав€т повечето хора. “ака че, да се опълчите срещу системата, си е чиста проба геройство, още повече, че н€мате подобни примери в своето детство. “ова не са пресилени приказки Ц този, който се заеме да прекарва първите пътечки към пром€ната ще го усети на собствени€ си гръб Ц ще му бъде много трудно. Ќо на следващите поколени€ ще им бъде много по-лесно Ц ще имат пример пред себе си, който само тр€бва да усъвършенстват.
   «а да бъде един педагог истински и успешен тр€бва да се стреми към три неща: да обича децата Ѕ≈«”—Ћќ¬Ќќ, да се стреми да стане колкото се може по-добър психолог и да бъде добър професионалист в областта ко€то си е избрал: литератор, математик и т.н.
   ƒа обичаш без да се ръководиш от симпатии е гол€мото днешно изпитание пред всеки човек. “ова важи особено за педагозите Ц децата са различни, но тр€бва да се обичат еднакво, за да останат различни. «ащото любовта дава свобода, а безразличието € отнема. —амо чрез любов могат да се премахнат казармените пор€дки от училищата и да се излекуваме от тоталитарната дресура.
   ћного е важно педагога да е ћЌќ√ќ ƒќЅЏ– ѕ—»’ќЋќ√. «а съжаление, в педагогическите специалности този предмет се изучава много повърхностно. Ќа практика, образованието не дава никакви практични знани€ и умени€. » ако конкретни€ човек н€ма вътрешно развити знани€ и умени€, натрупани от предишни опитности, той е безполезен като педагог, защото не знае как да помогне при ежедневните психологически проблеми.
   ¬ днешната образователна система (в световен мащаб) не се учи най-главното Ц как се става човек.  акви са причините за конфликтите в обществото и как могат да се преодоле€т.  акво предизвиква конфликтите в семейството и как могат да се избегнат.  ак се става родител и какво тр€бва да знаеш за да не се опитваш да превръщаш децата си в свои копи€.  ой в образователната система знае, колко е важно да се съхрани индивидуалността на вс€ко дете Ц то не е пластилин, който можете да мачкате, както сметнете за добре, защото това дете след време ще постъпва по същи€ начин. ƒнешната агресивност на децата е натрупан протест срещу отнетото им право на свободен избор Ц колко педагози са готови да дават това право на свободен избор?  олко педагози са готови и зна€т как да проведат разговор с родители, които са програмирани тоталитарно? ј този разговор в повечето случаи е много труден Ц препрограмирането на възрастни€ човек пон€кога е невъзможно, но задължително тр€бва да се постигне н€какъв компромис.  олко от вас са готови да се сражават с тези проблеми и докога ще ви стигнат силите?
   –ешаването на всичките тези въпроси е много по-важно, нав€рно хил€ди пъти, отколкото да се научат децата, как се решава корен квадратен. «атова усили€та на всички в системата тр€бва да бъдат насочени в тази посока, а не да се втълп€ват безполезни знани€. ѕо всеки предмет тр€бва да има н€какъв минимум знани€, а задълбочено изучаване да става само при интерес от ученика в незадължителни часове. Ќе е в€рно, че има деца, които не се интересуват от нищо Ц има само система, ко€то ги е направила безразлични.  олко педагози са готови да се пребор€т с това безразличие? » педагози ли са ти€, които не уме€т и следователно, н€мат желание да се справ€т с безразличието? ≈то още един много гол€м проблем на образователната система Ц как се създават отговорни хора. ќтговорни, не в смисъл обезателно да решат н€какъв проблем, а творчески отговорни Ц винаги да търс€т и намират н€колко решени€ на проблема. Ќо това е възможно, ако един човек се чувства свободен, т.е. е възпитан да бъде свободен Ц втълпените му правила винаги допускат само едно решение.
   Ќай-важното, което тр€бва да научите, за да станете действително педагози, е да се научите да давате свобода.  огато започнете да работите по този въпрос, ще видите, че свободата е изключително многообразна. ќбикновено, когато стане въпрос за свободата, повечето хора, работещи в системата, се страхуват т€ да не се превърне във слободи€. “очно обратното Ц свободни€ човек е отговорен човек, защото тежестта за вземане на решени€ л€га изц€ло върху него. ј ограничени€ е безотговорен, защото му е втълпено, че н€кой друг тр€бва да решава вместо него и да носи отговорността за тези решени€. » в такива случаи неизбежно идат конфликтите, лошата дисциплина, арогантността и безотговорността. ўе тр€бва да се научите да имате по-гол€мо доверие на децата Ц никога не забрав€йте, че те може да са по-възрастни души от вас самите и следователно, с повече опит и разбиране. јко забрав€те това, несъзнателно имате отношение като към недоразвити, към олигофрени. » те започват да се държат като такива, просто за да ви натри€т носа. Ќе си вкарвайте автогол.
   ќсновното във вашата работа е атмосферата, ко€то създавате. Ќай-важното е да обичате децата без да критикувате, т.е. да се научите да виждате само хубавите им страни, а недостатъците да не забел€звате. «атова би било хубаво те да са ваши при€тели Ц равностойни при€тели, а не малки при€телчета. ћожете да си позволите, като на при€тели, да се оплачете, колко ви е трудно пон€кога. Ќе се срамувайте и да си поплачете пред т€х. «а усво€ване на материала е необходима приповдигната атмосфера Ц ако по н€каква причина в началото на часа настроението е подтиснато, опитайте да го промените, ако не успеете, отложете преподаването на материала. «а създаването на подход€щата атмосфера, когато имате възможност излизайте сред природата или на друго подход€що м€сто според темата. ѕодход€щата музика също не е за подцен€ване. јко децата са разсе€ни, променете темата, и т.н. јко атмосферата около вас не ви интересува, ако см€тате, че е достатъчно само да си изпеете материала по програма Ц вие сте фигурант, който прави всичко това за една заплата. “огава е много по-добре, за вас и за околните, да си потърсите друга работа, далеч от образователната система. ¬сичко това се отнас€ и до преподавателите във ¬”« Ц не е €сно защо, те се см€тат за по-специални.
   ќсновни€т проблем на образователната система е, че е изместен фокуса на внимание, на целта. ¬сичките усили€ на системата са насочени към натрупване на информаци€, а тр€бва да са насочени към разбиране на процесите в човешките отношени€, в обществото и ¬селената. –азбирането и информаци€та са в обратно пропорционална зависимост Ц колкото повече е информаци€та, толкова е по-трудно разбирането Ц все по-трудно е да се забележи взаимозависимостта между отделните факти. ј това зависи от всеки един от вас. ¬еднага ще кажете, че има програма, ко€то сте длъжни да спазвате. Ќо това са празни думи. јко искате да промените образователната система и да не носите отговорност за осакатените човешки души, тр€бва да се об€вите срещу правилниците. «а заплатите си сте единни, а съдбите на другите хора не ви интересуват.
   ћисл€, че образователното министерство тр€бва просто да бъде закрито. »зобщо, много от обществените процеси тр€бва да бъдат децентрализирани, за да могат да се промен€т в крак с времето. ‘ункциите на държавата тр€бва да бъдат силно редуцирани Ц това е отжив€ла времето си система Ц държавата е силово обединение за противопостав€не срещу враг. јко хората са настроени да живе€т в мир и разбирателство помежду си, заплахата изчезва, държавното управление губи сво€та ефективност и се превръща в безсмислен товар за обществото. Ќе позвол€вайте на властолюбци да ви манипулират със страховете ви!
   ѕоради всичко това образованието е неефективно и е загубило престижа, който би тр€бвало да има. «атова са и много трудно разбираеми претенциите на част от вас, че обществото ви е длъжно за нещо. ќбществото уважава и дава, когато вижда положителни резултати от нечий труд.  олко са хората, които си спомн€т с любов за н€кои свои учители? Ќаблюдавайте реакциите си Ц нима не очаквате н€кой друг да промени нещо, все нещо ви пречи, децата били некадърни и т.н. «ащо не си дадете сметка, че тези, които изработват правилници и закони също са ваш продукт Ц защо те не са съпричастни и добронамерени, или както винаги, вие н€мате нищо общо с това?
   ћного важно е в образователната система да се въведе обучение по медитаци€ и т€ да се практикува през всичките учебни години Ц това е способа, който най-бързо може да премахне поразиите, които причин€ва днешната образователна система на индивидите. «ащото способностите на всеки един човек чрез медитаци€та се разгръщат в най-пълна степен и той поема отговорността за собствени€ си живот и осъзнава, че тр€бва да е полезен на другите, защото всички сме едно единно ÷€ло.
   ћол€ простете ми, че ви нарекох ******** (автоцензурирано) в началото, но много ми се иска да не забрав€те, че крилата ви са слепени с восък и от прекаленото доближаване до —лънцето, те ще се разпаднат. —ъщо така би било хубаво да свикнете с мисълта, че н€ма само умни или само глупави хора, а и най-умни€ си е малко прост.


—ъздадено: 17/03/2007 • 11:30
ќбновено : 12/10/2007 • 20:46
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 7588 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є12 

Svetlinka 19/01/2008 • 14:16

«а да си учител, тр€бва да си не само методист, но и педагог и психолог. “р€бва да познаваш не само матери€та, ко€то преподаваш, но и да познаваш добре възрастовите особености на учениците. “р€бва да умееш да преобразуваш  учебни€ материал така, че да е на достъпен за децата език. “р€бва да притежаваш ред личностни качества, с помощта на които да можеш  да отговориш по най-подход€щи€ начин на всички предизвикателства, на които те подлага работното ежедневие. »ли поне да се стремиш да постигнеш всичко това.

 оментар є11 

alex 20/10/2007 • 16:32

  ƒа  бъдеш  учител  е  призвание  а  не  професи€.„овек  избира  престижна  (според  човешките  разбирани€  добре  платена  или  лека  професи€)  за  да  е  признат  в  обществото.ј  призванието  се  дава  "отгоре".ѕомислете  си  какъв  е  бил  мотива  ви  при  избора  на  тази  професи€?Ѕили  сте  "призован"  или  сте  търсели  "лека"  работа?ћалко  са  тези  които  почиват  3 месеца  в  годината...


 оментар є10 

emilia 12/07/2007 • 12:38

“ова, което мен ме вълнува е съзнателното втълп€ване чрез всички медии нрез последните години на това, че учителите са недостойни, непрофесионалисти, незаслужаващи уважение и т.н.–абот€ като учител от 5 години и се радвам, че имам този контакт с бъдещето на наци€та.ѕон€кога се чуствам като сам войн, който тр€бва да се бие с в€търни мелници.ћного е трудно да се върви срещу инерци€та, по ко€то се движи ц€лото ни общество.


 оментар є9 

Katya 23/03/2007 • 20:01

«дравейте
ћного се радвам, че се продължава да се интересувате и вълнувате от темата за педагогиката и за педагозите. јз лично си мечта€ за времето когато не само ще се говири в препоръчителен тон за учителите, но и ще са толкова уважавани, добре поставени и платени, че младите момичета и момчета да мечта€т да станат учители, а не манекени певци,  футболисти. Ќаред с хората на спорта и изкуството да има също така известни педагози, които да учат дълго и тренират упорито как да приложат наученото, т.н. да постигнат мъдростта. ≈-е-ех мечти!

 оментар є8 

dia_65 22/03/2007 • 15:11

„≈—“»“ј ѕЏ–¬ј ѕ–ќЋ≈“ Ќј ¬—»„ ќ »

¬—»„ » !!!

ЅЏƒ≈“≈ ¬≈ƒ–» , ”—ћ»’Ќј“»  » ƒќ¬ќЋЌ» !


 оментар є7 

dia_65 22/03/2007 • 15:05

„удесни размишлени€ ! Ќапълно съм съгласна с посочени€ начин на работа с ƒ≈÷ј“ј-тези слънца-защото от това зависи какви човеци ще пораснат.

ƒа,свободата е много важен фактор, както и Ћюбовта, за да има творчество. «ащото то е заложено във всеки от нас. ƒа не се спира про€ваването му с лоши методи, а напротив - да се насърчава.

ѕон€кога мислим, че правим добро, а става лошо. ƒа се замислим върху отговора на отсрещната страна, ако е афектирана.

ƒа работим с Ћюбов във ведра обстановка е основа за добри резултати.

ƒано повече педагози прочетат стати€та и без да се възгорд€ват - да върв€т напред и нагоре по посочени€ начин.

», макар че съм "чиновник", мисл€, че и други колеги ќ÷≈Ќя“ положително казаното от …осиф!

ЅЋј√ќƒј–я ¬» - ЋёЅќ¬, —¬≈“Ћ»Ќј, »—“»Ќј

 


 оментар є6 

nikolay 22/03/2007 • 07:33

Mисл€,че† за† †стати€та† може† да† се† каже,че† е† като† работливата† пчеличка† ко€то† дава† сладък† мед,† но† и† жили† .÷елта† на† стати€та† според† мен† е† †да† се† "пресее† зърното† от† сламата".ћисл€,че† …осиф† много† добре† е† съзнавал† какво† го† очаква††използвайк膆†израза†" глупаци."ƒумата† н€ма† за† цел† да† обиди† н€кого.“€† има† за† цел† да† провери† истински† готовите† за† пром€на† и† това† е† много† добре† об€снено† в† пунктове† от† едно† до† шест.ј† който† е† прочел† до† край†,но† не† приема† извинението, значи† все† още† е† обиден† и† не† умее† да† прощава (отново† проверка).ћислите† ли†,че† стати€та† щеше† да† има† същ舆 ефект† ако† …осиф† беше† написа놆 примерно†"не† толкова† умни† за† колкото† се† см€тате".¬сички† щ€ха† да† постав€т† себе† си† в† категори€та† на†" умните макар† и† не† толкова† умни".ќбидени† н€маше† да† има,но† и† истински† готови† за† пром€на† също.√ордоста† и† високомерието† присъства† най† много† сред† интелигенци€та,и† може† би† това† е† един† от† начините† да† се† осъзнаем.Ќе† знам† защо† думата† беше† цензурирана.—ега† човек† може† да† си† помисли† каво† ли† не..


Ѕлагодар€ за добрите думи.
÷елта на стати€та е да провокира (както и на цели€ сайт) тези, които не се обиждат, защото в т€х са истинските ценности и те са двигател€ на прогреса. » да отблъсне тези, които се обиждат, защото много често те несъзнателно пречат на промените. ќбидчивите са педагози-романтици, които през цели€ си живот едва събират смелост да да направ€т н€колко плахи стъпчици за н€каква пром€на. Ќо когато се съберат по много на едно м€сто този тип хора, понеже изпитват едни и същи чувства, недоволството им развърта доста силни колективни енергии, които ги карат да хвърл€т камъни, да викат "–азпни го!" или "Ќа кладата!".
—айта е цензуриран, защото не предизвика необходимата дискуси€, а и гледам да не се прекал€ва.

 оментар є5 

123 21/03/2007 • 22:29

«дравейте, първо на всички. » нека най напред да благодар€ на Ѕог че е дал такъв ум и разум на  …осиф които много точно описва нещата.ћного е прав за педагогиката на учителите че най напред тр€бва да бъдат добри психолози. ≈ н€кои от т€х това го уме€т но повечето са си гола вода така че вместо да се сърд€т по добре би било да си се вземат в ръце и да си се поубразоват вместо да се сърд€т и да мрънкат и да изпитват неудобство от собствената си некадърност.ѕрав е …осиф където казва че н€кои го прав€т просто заради заплатата.јз съм на същото мнение като него даже аз мисл€ че ако им отнемат заплатите то просто в Ѕългари€ учителите  изведнъж ще изчезнат нали далеч съм от тази истина това да стане.¬ъпроса е съвсем друг мисл€ че ме разбирате.» така всичко добро на всички и нищо лично към никои с гол€мо уважение към всички.јнгел јнгелов

 оментар є4 

Katya 21/03/2007 • 03:25

Ќека да кажа две думи и аз вече като непрактикуващ професи€та си от 5 години педагог.† ƒа като ц€ло стати€та е много емоционална, опитваща се да събуди още от самото начало емоциите и в читател€(педагог за предпочитане). явно, г-н …оргов, имате н€каква случка свързана скоро с образователната ни система, вдъхновила ¬и за написването й.  ато общо доста верни неща, но† не виждам практическа насоченост.  ак да стане така, че да не се работи по симпатии, от опит знам, че† е невъзможно. ¬инаги съм си обичала всички ученици(а и н€ма начин в началното училище, особено в 1 кл. -толкова са мънички и сладки), но не съм робот, едни деца, които идват от семейства където са гледави с много любов, те спечелват веднага мо€та симпати€, други, които са направо тормозени в семействата си са като таралежчета - те показват само бодлите си(след година когато преминат в горни€ курс винаги те са се хвърл€ви да ме прегръщат и† искрено се радват от срещата ни, което винаги ме е удивл€вало, а уж най-много съм им се карала). ƒа не продължавам по останалите моменти, че може да се получи още една стати€ . Ќе оневин€вам образователната ни системата и съвременото училище - особено бездушието което се налага там - както от страна на учителите, така и от страна на родителите, а да не говорим за инстанциите. Ѕездушие, безхаберие, страх и безпринципност, н€кой от основните характеристики на съвременото училище .  ато направ€ равносметка, обаче, в училището в което работих 19 години мога да пребро€ на пръсти учителите, които заслужават да бъдат в графата на вашите "неглупаци"(те наистина са най-видимите), май "глупавите" все още са доста повече.
ћога със сигурност да твърд€, че училището като институци€ е много конкретно и точно отражение на ц€лото общество, а педагогиката - на стремежите на това общество към развитие. »ма ли проблеми в училищетго - проблемите са много повече в самото обществото, има ли застой в педагогиката - има застой и в общественото развитие.
—игурна съм, че новите хора - с по-широко съзнание, развиващи различно разбиране за живота и света са вече в това училище и колкото и да е чудно,†† то ще помогне за т€хното създаване.  ато съвремена алтернатива, ако ножа е опр€л до кокала† е индивидуалното обучение, но пон€кога см€ната на училището дава положителен резултат.
ѕри€тно ми беше да поплувам в познати води.«дравей  ат€,
благодар€ за коментара. ¬ъпроса, който постав€ш е много важен затова бързам да по€сн€. Ќе искам от учителите да са роботи, а само да се стрем€т към пром€на - посто€нно. “ова, което ти си решила, че е невъзможно да се обича еднакво, съм напълно съгласен с него. Ќќ, ако венъж решиш и се оставиш на течението, н€ма нищо да се промени в системата. ’убаво би било, ако решиш, че тр€бва да се промениш и следиш за своите реакции и ги корегираш посто€нно - това вече е друга работа. ѕак ще обичаш по различен начин, но разликата постепенно ще става все по-малка - и тогава учениците н€ма да се чувстват дискриминирани. ”спех в новото поприще.

 оментар є3 

tatqna 19/03/2007 • 18:01

 «а да се промени съзнанието на хората и на обществото като ц€ло, според мен тр€бва да се започне от пром€на в съзнаието на всеки един от нас, защото ние сме съставните елементи на това общество. —ъгласна съм, че тр€бва да настъпи и пром€на в педагогиката , защото децата израстват и се оформ€т не само под въздействието на семейството, но и училището има съществен д€л в това отношение.Ќе е нужно принудително да им бъдат втълп€вани програмите, с които сме задръстени самите ние, защото така порочни€т кръг се затвар€ и пон€кога минава много време, преди пораснали€ вече човек да се отърси от зомбиращото вли€ние на обществото и да потърси един по-различен път /ако въобще това се случи в рамките на този му живот/. ѕриемам апела на …осиф, но допускам, че н€ма да бъде разбран от представителите на педагогическото съсловие/ поне на по-гол€мата част от т€х/, защото когато хората говор€т на различни езици, трудно биха се разбрали. √-н …оргов просто имам по-широк кръгозор отколкото повечето от нас.
  ¬с€ко общество си създава опреден набор от правни, морални и етични закони и норми и се противопостав€ енергично на вс€ка пром€на, но...всичко с времето си.Ќима след сто години ще бъде същото?!


 оментар є2 

tiat 19/03/2007 • 08:34

    «а учителите:
ћили учители, тази стати€ е прекрасен пример как не тр€бва да работите. Ќе може да научите никого на нищо, наричайки го глупак. (»звинението не промен€ нищо) “ова може да стане наистина само с Ћюбов. ¬ие най-добре знаете как децата безпогрешно усещат кой ги обича.
«а сайта:
 ато ц€ло сайта е прекрасен. «а съжаление тази стати€ е като капката катран в кацата с мед.
«а автора:
ѕовече хармони€ и Ћюбов, наистина Ѕ≈«”—Ћќ¬Ќј.

 оментар є1 

Valeria 18/03/2007 • 02:47

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.53 секунди