“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - «дравословен живот и лечение

«дравословен живот и лечение

Ћечебните сили на човека от гледна точка на антропософската медицина

 

                                                                   —къпи при€тели,

Ѕлагодар€ ¬и за поканата да гостувам в —офи€. –адвам се, че тази вечер заедно с ¬ас ще можем да разговар€ме върху една тема от јнтропософи€та. “емата, ко€то беше избрана за тази наша среща Ц Дѕериодите от гледна точка на биографи€та в јнтропософи€таФ, много ме докосна. „овек би могъл да си мисли, че т€ е едва ли не доста суха и абстрактна, защото съдържа в себе си много математика. Ќо д-р –удолф ўайнер даде едно много важно указание по отношение на математиката.  огато човек създава в себе си математически представи, т.е мисли логически, това има върху него целебно въздействие. Ќие така или иначе се намираме по път€ на остар€ването и отмирането, както –.ўайнер се израз€ва Ц по път€ на Досол€ванетоФ.  огато се създават математически формули, тази ДсолФ се разтвар€ и човек отново се подмлад€ва. ≈дин човек, който добре познава математиката и се занимава с не€, по-лесно може да изцер€ва раните си. “ова укрепва етерното му т€ло, а също така може да бъде и контролирано. јко например, засадите десет саксии с цвет€ и ги подарите на десет при€тели, след три месеца ще се убедите, че при този ваш при€тел, който се занимава с математика, цветето расте най-добре.

 “ова е една тема, ко€то е направена по модел на мо€та душа. “ъй като в мо€ роден град много често провеждам семинари, в които изчисл€ваме движението на звездите, на практика се занимаваме с много математика. “ова е нещо, което –.ўайнер винаги е искал да го направи по-близко до хората, до човечеството, защото преди 100 години това беше доста по-малко пон€тно и трудно за разбиране.

 ѕреди да започна с темата бих искал да ви запозна€ малко с мо€та биографи€. –оден съм през войната Ц 1942 год. във ‘ранкфурт на ћайн.  ъщата ни беше бомбардирана по време на войната и затова отидохме да живеем на село. “ака б€х дарен с едно прекрасно детство, но и тръгнах по-късно на училище. ј –.ўайнер казва, че когато човек твърде рано се научи да чете и пише, това пречи на духовното развитие.  огато пък тръгнах на училище, наши€т учител се разбол€ от туберкулоза, така че по обективни причини н€маше училище. ћного късно започнах да чета и да пиша. Ќо по-късно научих, че √ьоте на 15 год. все още не е можел хубаво да чете и пише и това ме успокои. —ледвах ћедицина във ‘ранкфурт. »сках да се науча как да се справ€м с рака. ¬зех ДмечаФ в ръка и станах хирург. “очно когато станах главен лекар, исках да се хабилитирам и тр€бваше да стана шеф на  линиката, се запознах с јнтропософи€та. “огава б€х на 37 год. и никога дотогава не б€х чувал думата Дантропософи€Ф и това, с което се срещнах беше изключително изненадващо за мен.

 —лучи се следното Ц оперирах една от асистентките на мой колега, като прилагахме местна упойка. “€ работеше в клиника на остров в —еверно море. –аботеше при един лекар Ц антропософ. Ўегуваше се с нас: Дѕращате пациентите, болни от рак в къщи и после с документа, в който описвате диагнозата му, пишете, че е жив€л още половин година. Ќо мо€т лекар лекува такива пациенти и аз ги познавам Ц тези хора живе€т дълги години след това, по 10 години и повечеФ.  ато си лекар и чуеш това, ще кажеш: Д“ова са пълни глупости!Ф ƒействително по-късно в живота си често чувах такива думи. “огава аз нищо не й отговорих, но думите й събудиха моето любопитство. ѕопитах €: Д ак го прави той това?Ф “€ ми даде и посочи средството. ¬еднага приложих наученото при една пациентка, ко€то имаше метастази в костите и в черни€ дроб. “€ беше вече на морфин, в инвалидна количка. «апочнах да € лекувам. ќздрав€. Ѕолките й изчезнаха. ѕродължих да лекувам по същи€ начин и други пациенти. “ова се случваше и с т€х. Ѕ€х много изненадан, че има такова средство, а в университетите никой не го преподава. “ръгнах по следите на това. “ака стигнах до –удолф ўайнер. ѕървоначално го см€тах за лекар.  огато прочетох неговата биографи€, разбрах, че става дума за нещо съвсем различно. “ой решава всичките проблеми духовно, т.е чрез мисленето. “ова още повече изостри любопитството ми. “ака започнах да изучавам и изследвам неговите трудове. — пациентите си постигах само успехи. ќбаче проблемите ми дойдоха от страна на √лавни€ лекар на болницата, в ко€то работех. —тана нетърпимо. “огава застанах пред тежко и трудно решение. ѕолучих предложение в южна √ермани€ да стана шеф на клиника, но там н€маше да имам възможност да практикувам тази медицина, ко€то току-що б€х започнал. –еших да напусна тази клиника и да закача на стената б€лата престилка.

 ќтидох да работ€ в едно село като селски лекар. “ам обаче имаше гол€м проблем. ”спехите, които б€х достигнал с лечението на рака бързо се разпростран€ваха сред хората, но сами€т аз не б€х дорасъл за този успех. ’ората см€таха, че аз мога едва ли не да лекувам всичко, но аз не можех. Ѕ€х единствено и само хирург и н€мах представа от другата медицина. ƒори не знаех какво да направ€, когато малко дете го бол€т ушите. “р€бваше да започна всичко съвсем отначало. “огава дойде д-р ќто ¬олф, който ми даде н€колко съвета. “ой беше винаги до мен като един прекрасен учител. јко нещо не знаех, винаги можех да го питам. ≈стествено той не всичко ми издаде!

 ¬еднъж при мен дойде една млада майка, с новородено бебе, при което свинктерът не беше в ред и всичко изпускаше. Ѕ€х хирург и знаех какво тр€бваше да се направи Ц страничен изход, за да може оттам да излиза. Ќо когато момичето стане по Ц гол€мо, тръгне на танци, влюби се...тогава какво да направи с един такъв странично изведен отвор? ѕомислих си, че веро€тно има и друг начин. ѕрелистих книгите и намерих един препарат, който се наричаше ДјнусФ. Ќ€маше никакво описание, което да се прочете в книгата, но аз реших и го предписах. Ћечението продължи три месеца, докато свинктерът на момичето се заздрави. »дваха много малки деца за преглед. —лучилото се бързо се разчу сред хората. ѕри мен дойде едно малко детенце, което беше глухо. –азбира се има причина, за да се роди едно дете без слух! “ова е защита, защото в противен случай ще получи тумори. –.ўайнер е об€снил в своите трудове връзката им със слуха. «а да се роди човек без слух причината е много дълбока. ќбаче за реални€ живот ушите са ни необходими. Ќамерих нужните препарати, чрез които да се въздейства върху мускулчетата и нервчетата вътре. ѕредписах ги. —лед н€колко месеца детето започна да чува, а след н€колко години слухът му се възстанови напълно. ¬ продължение на годините още много такива неща ми се случиха. — болестите, които са на органите и т€лото, скоро можех вече добре да се оправ€м. «апочвах изц€ло да изучавам всичките тези забол€вани€.

 »мах следната интересна истори€. ¬ един момент в кабинета ми дойде едно момче, с което буквално нищо не можех да направ€. ѕравеше странни движени€, всичко събар€ше. »зобщо не можех да му концентрирам вниманието и да говор€ с него. јбсолютно н€мах представа какво може да се направи с него. »зпратих го на ≈вритми€. ѕътищата ни се разделиха. —лед половин година той отново се по€ви при мен, но аз не го познах. ѕрочитайки истори€та на забол€ването му, б€х неверо€тно изненадан Ц беше станал напълно нормален. ћожеше да стои спокойно, да мълчи, да слуша другите и дори беше станал победител по шах. «а себе си тогава стигнах до важното заключение, че ≈вритми€та и јртЦтерапи€та са необходими на всеки човек. —лед 7 години усп€х да направ€ така, че и при мен да има такива терапии. ћо€т кабинет и мо€та терапевтична практика вече навърши 21 години. ƒруго, което беше характерно за мен Ц изобщо не можех да говор€ и не б€х в състо€ние да изнеса никакъв доклад или лекци€. ¬ началото всичко, което тр€бваше да кажа, си го записвах изречение по изречение и го чет€х. ѕри –.ўайнер прочетох, че първите 100 лекции обикновено са неуспешни. “ова наистина го прежив€х. ј сега е време да се върнем на нашата основна тема Ц Дѕериодите в биографи€таФ.

 ќбикновено човек си мисли, че биографи€та започва с раждането. ƒействително самото раждане е едно хубаво събитие, но това не е началото. –удолф ўайнер казва, че когато човек се доближава до «ем€та, той тр€бва да си избере семейство. ћного внимателно е изследвал това при √ьоте. √ьоте е започнал да обучава своите близки още от ƒуховни€ св€т, за да може по-късно да дойде при т€х и за да могат да прав€т Дправилните нещаФ, когато той се роди. “ой е една много интересна личност, но в модерни€ ни св€т той н€ма да има никакъв шанс. ≈два на 4 год. се научава да ходи. ѕри всичките медицински профилактични прегледи, които днес се прав€т на децата, той би пропаднал тотално на всичко. Ќо и без да е така добре развита медицината тогава, той израства много добре. —ами€т √ьоте също се е занимавал с математически формули. “ова, което ще правим и ние тази вечер.

 ¬ ќлденбург познавам един композитор, с три деца. Ќай-малката му дъщер€ е казала на три години следното: Д“ате, когато те избрах, тогава ти беше в болницатаФ. “€ абсолютно точно е описала обстановката в ста€та, където е лежал баща й. јко погледнем назад в човешката истори€, ще видим, че човек винаги е знаел това нещо Ц халдейците, старите египт€ни...“е са можели да обръщат поглед назад към времето преди раждането. Ќо около 800 г. пр. ’р., тази способност е загубена. ’ората не са можели да си спомн€т и са започнали да се страхуват от смъртта. „овек, идвайки на «ем€та, все още н€ма способности. ѕри животните е по-различно, защото в момента, в който те се род€т вече могат да прав€т различни неща Ц да подскачат, да се движат... Ќо, ако погледнем отново назад към времето преди раждането, при животните бременността трае толкова дълго време, колкото им е необходимо. ј на практика човекът идва на този св€т н€как прекалено рано роден. ‘изическото си т€ло ние изграждаме от силите, които идват от «одиака. ќт силите на ќвена идват онези сили, които са ни необходими за главата, от “елеца идват силите за врата, от Ѕлизнаците Ц силите за ръцете и раменете, от –ака Ц на гърдите и т.н. »маме 12 зодиакални знаци, но имаме само 10 лунни месеца на бременност. ƒва от месеците ни липсват. «аради това, когато човек се ражда не е готов физически веднага да се ДвпуснеФ в живота. Ќо ако бе готов, то той не би могъл да се развива по-нататък. Ќезр€лостта при раждането му дава тази възможност да се развива след това. » наистина много интересен е въпросът Ц по какъв начин от «одиакалните знаци идват силите в плода? ≈мбрионът винаги гледа към Ћуната. ј т€, както знаете, през три дни ДпътуваФ през отделните знаци. ƒетето ДправиФ това пътешествие заедно с Ћуната.

 огато детето се роди, то практически нищо не може. “р€бва да научи езика, да се научи да ходи, да се научи да си представ€ и да си спомн€...Ќо н€ма никой, който да му об€сни как да направи всичко това. Ќа него му тр€бва една особена сила, за да ги научи тези неща. ”чител€т през първите три години от детското развитие, това е сами€т ’ристос. “ой дава на детето тези сили, с които то да може да научи всичко това. ¬ тези три първи години тече едно изключително бързо развитие. Ќикога повече в човешки€ живот не се научава толкова много и толкова бързо, отколкото в този период. јко това продължи по този начин, детето Дще изгориФ. «атова след третата година това бързо развитие престава. “огава и детето казва за първи път ДјзФ. — това завършва първи€т етап от детското развитие. ѕринципът, по който детето се учи, е изключително интересен. — ц€лото си т€ло детето е —≈“»¬≈Ќ ќ–√јЌ. ѕрез първите 7 години става въпрос за развитието на физическото т€ло. ¬сичко, което е прието с физическите сетива, въздейства върху неговото т€ло. » когато детето расте в една грозна обстановка, тогава организмът му боледува.  огато гледа непрекъснато едно угрижено лице, боледуват бъбреците му. »зключително е важно обстановката, в ко€то то расте, да бъде красива, защото всичко въздейства върху т€лото му. ¬тори принцип през първите 7 години е ѕќƒ–ј∆јЌ»≈“ќ. ƒетето още не разполага с разум и това, което се случва около него, детето му подражава. Ќе е възможно да му се въздейства чрез разума.

 »мах едно интересно прежив€ване. ѕоради войната н€махме ток, служехме си със светлината на свещите, които родителите ни палеха с кибрит. ¬еднъж, когато имахме гости, б€х под масата. “огава с кибрит запалих покривката на масата. » въобще не можех да разбера защо се караха родителите ми. јз направих това, което те правеха винаги, палейки свещите. ¬ече б€х антропософски лекар, когато при мен дойде едно детенце, което куцаше с едини€ си крак. Ѕ€ха го водили на ортопед, нищо не му б€ха открили. » при психиатъра, също нищо не му б€ха открили. јз също не открих нищо. Ќо отидох в дома му. ¬ид€х, че баща му е с дървен крак. “ой ходеше, куцукайки по същи€ начин. “огава об€сних на бащата, че докато детето стои в ста€та, тр€бва да стои седнал. —лед 4 седмици куцането на детето изчезна. “.е това е времето, в което всичко което се прежив€ва, детето го наподоб€ва и му подражава.

 ќт јнтропософи€та знаем, че има повторение на земните животи. –аждайки се на «ем€та, детето носи нещо в себе си от времето преди да се роди. Ќоси сво€ интелект, сво€та умност. ћного често, когато децата тръгнат на училище, те могат да зна€т повече и от учителите си. “ова е труден период за педагозите. Ќо това, което децата не нос€т със себе си, е ¬ќЋя“ј. Ќие тр€бва да ги научим, да им дадем тази вол€. ¬ тази област е нужно да се започне работа много рано.  огато им четем детска книжка с картинки, е нужно да сто€т спокойни. ¬ този момент вол€та всъщност ДспиФ. Ќо ако в тези книги има нещо, което децата могат да движат, да промен€т, да дърпат, тогава вол€та се развива и задвижва. ¬сичко, което децата в първите 7 години могат да прав€т, усилва вол€та им и ги укрепва. Ќапример Ц рисуване, пластициране, движени€. ЌайЦдобре е, когато в детската градина по ритмични звуци те се движат в ритмични движени€. “ова е прекрасна, образуваща органите сила. Ќо първите 7 години не са всичките равномерни. ¬ъв връзка с Ћечебната педагогика Ц когато –.ўайнер е бил дете, е познавал повече хора с увреждани€. “ам е имало мъж с гол€ма глава Ц хидроцефали€. ўайнер описва как този мъж е умеел да говори много нежно. ќще като дете ўайнер е можел да прецени, че душата на този човек не е била в това т€ло, не е била ДвързанаФ за това т€ло. “р€бвало е душата му да влезе в т€лото и да се справи с него.  ато студент е имал възможността да лекува едно дете с хидроцефали€, което е било вече в 8 клас. ≈динственото, което това дете е можело да направи в онзи момент е с гумата, търкайки върху тетрадката, да издълбае дупка. ѕо-късно /след лечение/ това дете става студент по ћедицина. ƒвижението е това, което кара ’идроцефали€та да изчезне.  олкото по-рано се започне с такива деца да се прав€т ритмични движени€, толкова по-бързо се решава техни€т проблем.

 ƒвижени€та, които изпълн€ва човекът образуват и формират мозъка. јко наблюдавате деца, които сучат от гърдата на майка си, движени€та, които прав€т /движени€та на устните и на езика/, спомагат за формиране гънките на мозъка. »ма деца, които се движат погрешно Ц например, малки деца, които прекалено дълго сп€т. “е стават трудно, тежко подвижни след това. “ака не може да им се оформи и сами€т мозък. ѕо-късно такива деца имат и говорни затруднени€ Ц думите им не се подреждат една след друга, както тр€бва. »ли се запъват между думите.

 »ма деца пък, които прекалено малко сп€т.  огато се движат, те едва докосват с крака зем€та. ѕри т€х всичко става прекалено бързо. ћогат да стигнат дотам, че да започнат да заекват. Ќай-добре това се лекува в училището през вторите седем години /периодът 7-14 год./. »менно за тази цел –.ўайнер ни дава ¬алдорфската педагогика. ¬ажна е терапи€та с изкуства. ƒецата тр€бва да пе€т. “ежкоподвижните деца тр€бва много бързо да пе€т. ј Дпо-хвърчащитеФ деца, тр€бва да пе€т по-бавничко. ѕо този начин се извършва компенсаци€та. “ози процес тр€бва да приключи, докато децата навършат 14 год., защото ако проблемът не е компенсиран дотогава, се отраз€ва навътре към червата. “ези, които заекват, по-късно получават колити, защото перисталтиката е много бърза и нервна, а при по-мудните деца Ц червата се запушват и така това се отраз€ва върху ц€лостни€ живот на човека.

 ѕрез първите 7 години има три подпериода. ѕърви€т е до третата година, когато се учи говорът. ѕрез първите три години се развиват сетивата и нервите Ц очи, уши, нос... акто знаете от самото начало като пропорци€ главата на децата е по-гол€ма. ѕо-късно пропорциите постепенно се изравн€ват. Ќа кра€ на този подпериод детето казва вече ДјзФ.  огато през първите три години се направ€т грешки във възпитанието, те действат по-късно върху цели€ живот. “ова, което прежив€ва възрастни€т човек като нервност или невротичност, се дължи именно на това.

 ¬тори€т подпериод Ц от 3 до 5 год. от живота на детето, е свързан с развитието на ритмичната система. ¬ това време децата се научават на ритмите Ц например, ритъмът на изпразване на червата, ритъмът на дишането и ритъмът на сърцето...¬сичките тези ритми тр€бва да се изград€т и утвърд€т. јко през тези две години се преживе€т н€какви смушени€, да речем, че родителите се раздел€т или има пренас€не на друго м€сто, това има въздействие пак върху цели€ живот. ћного често в тези години се корен€т причините за по-късните сърдечно-съдови смущени€. “ук са и причините за смущение на сън€ и за астмата.

 ѕри мен веднъж дойде един пациент, който беше цигулар Ц гол€м виртуоз. »зведнъж се разбол€ва от болест, ко€то никой не може да об€сни. ÷€лото му т€ло трепереше непрекъснато. ѕопитах го какво е правил на 4 годишна възраст. ѕогледна ме с големи очи и веднага разбрах, че знае за какво става дума.  огато е бил на тази възраст се е наложило заедно с майка си и лел€ си да б€га по една ледена улица по време на войната. ¬ъв втората половина от живота му това се по€в€ва под формата на забол€ване.  огато разбрах за това започнах да го лекувам така с€каш това нещо току-що се е случило. «а много кратко време оплаквани€та изчезнаха. ƒостатъчно е да знаем какво се е случило в биографи€та на човека и в ц€лата тази дъга /–ис.1/, за да можем да лекуваме човека.

 “рети€т подпериод във възрастта 0-7 год. е работа върху обм€ната на веществата. “ози момент е от 5 до 7 год. “огава децата се отучват от нещо, което преди са го можели. ћалкото дете има способността да знае ко€ от храните, които му се поднас€т, е поносима за него и ко€ не е. Ќа 5 год.детето се отучва от тази способност и започва да се храни по доста нездравословен начин /сандвичи, суха храна.../. “очно в тази възраст здравословното хранене тр€бва да дойде отвън, от родителите, защото тази инстинктивна защита е загубена. јко в това време детето се храни нездравословно, по-късно идват алергиите.

 ¬зимайки заедно тези три подпериода от първи€ седем годишен етап от развитието на детето, ние имаме времето на основните причини за по-късните забол€вани€ на човека. “ехните корени са именно в това време. јко децата от 1 до 3 год. имат грешни сетивни възпри€ти€, то тогава имат нарушени€ в поведението след това. јко между 3 и 5 год. живе€т нередовно по-късно се по€в€ват същите последици.  акто това се случва и при грешно хранене между 5 и 7 год.

 ѕри мен се лекуваше едно дете на 8 год., което събар€ше всичко около себе си. –одителите б€ха отча€ни. ¬ къщи въобще не можеха да го озапт€т. ¬ това състо€ние също не можеше да ходи и на училище. ѕрепоръчах на родителите да наблюдават стриктно режимът му на хранене и да не му дават нищо друго освен здравословна храна Ц без шоколад, без  ока-кола или разни лакомства от будките. —амо след 48 часа беше кротък като агънце и едно абсолютно нормално дете. —амото дете вече разбираше за какво става дума и само си наложи да €де здравословна храна. Ѕеше отровено от боите, ароматизаторите, консервантите, нитратите...

 –удолф ўайнер казва следното нещо за този първи седемгодишен период от детското развитие Ц ако във времето, когато детето се учи да ходи има насилие или принуда, то по-късно този човек ще развие ревматизъм. √ьоте имаше късмет, защото 4 години е лежал на легло и не е ходел. јко беше едно съвременно дете щ€ха да го вод€т на рехабилитационна гимнастика. —ъс сигурност по-късно щеше да има ревматизъм. Ѕиографи€та на човек е нещо изключително интересно. Ќо в тези години детето н€ма още разум. —илите, които детето има, са насочени само към растежа.  огато детето се роди то има къси кости и те тр€бва да порастнат. ¬торите зъби тр€бва да бъдат образувани. –астежните сили образуват органите и съдействат изобщо за ц€лостни€ растеж на детето.

 Ќа 7 год. се получава изключителна метаморфоза. “огава силите на растежа се превръщат в сили на мисленето. јко това нещо се изпревари и на 5-6-7 години детето се научи да чете и пише, това е една злоупотреба със силите на растежа. “огава на 50 год. хората страдат от јлцхаймер. ѕредварително са изразходвани силите, които са били необходими за развитието на т€лото. ўайнер го нарича Ддеменци€ прекоксФ или Дпреждевременно оглуп€ванеФ. Ќай-доброто е децата да не се пращат толкова рано на училище. «ащото всичките след това на 50 год. ще тр€бва да бъдат пенсионирани... Ќа децата, които идват след нас, ще им бъде много тежко в това отношение.

 —илите на растежа през първите 7 години са управл€вани и контролирани от Ћуната. —лед 7 год. е тази метаморфоза, ко€то се случва. “огава дори и външно детето се промен€. “ова е пак своего рода ДражданеФ. —илите на растежа или етерните сили обвиват това дете като в обвивка. »ма деца, които не могат добре да растат и остават по-дребни. » ако погледнем към момента на т€хното раждаме, отчитаме едно много неблагопри€тно разположение на Ћуната. Ќапример, когато децата се раждат при Ќоволуние или Ћунно затъмнение. “огава те не получават тези лунни, растежни сили. » е нужно като медикамент да им привнесем тези сили.

  огато това време свърши идват силите на ћеркурий и те продължават до 14 годишна възраст. ƒокато първите 7 год. са важни за растежа, то вторите 7 год. са важни за развитието на душата. „рез метаморфозата на етерните сили, децата получават силите на мисленето и вече могат да тръгнат на училище. Ќо на практика нашите държави се грижат за това на децата да им бъдат вливани много интелектуални знани€. “ази гениалност, ко€то децата нос€т със себе си, те въобще не могат да € разгърнат. √ьоте е казал, че ако н€маше възпитание, щ€хме да имаме само гении. ¬еднъж и аз се замислих какво всъщност съм научил в училище. “о ми отнемаше само от свободното време. ¬сичко, което б€х научил там, не можех да го ползвам. ≈динственото добро нещо беше, че се научих да мисл€. ¬сичкото това знание, което се налива, после обикновено бива забравено. ѕрез периода 7-14 год. тр€бва да се развие душата и по-точно умствената гъвкавост. јко през първите 7 години имаме като основен способ, използван от детето ѕќƒ–ј∆јЌ»≈“ќ, то тайната в следващите 7 години е ¬Џ«ƒ≈…—“¬»≈“ќ Ќј ј¬“ќ–»“≈“ј. ”чител€т и родител€т тр€бва да са знаещи, детето им в€рва и им се довер€ва. Ќо това е и една гол€ма отговорност. ”чител€т тр€бва да разказва само това, което наистина е в€рно и никакви теории. ј детето се чувства изц€ло сл€то с обкръжението си. ¬сичко, до което се докосва има име и то може да разговар€ както с кучето, така и с камъните. «а детето вс€ко нещо е същество. Ќай-добре е, когато в този период на децата им се говори в картини, в образи, приказки, басни. ¬ периода 7-14 год. също имаме три подпериода.

 ќколо 9-10-та година от живота на детето, то изведнъж се събужда, изправ€ се и застава срещу света. “ози период се нарича още –убикон. »зведнъж децата осъзнават този огромен външен св€т и започват да изпитват страх от него. “е отново започват да се държат като съвсем малки деца. ќтново се връщат и искат да сп€т при родителите в леглото. »скат да седнат в скута им. Ќе искат да сто€т сами в къщи. ѕоради това ДсъбужданеФ, те се нужда€т от много закрила.  огато не им дадете тази защита, те за ц€л живот губ€т своето усещане за сигурност. “огава стават неуверени. ¬ училище също се случва нещо. ƒо този момент те са в€рвали във всичко, което учител€т им разказва. Ќо сега изведнъж искат да научат откъде той знае всичко.“ова е изключително критична ситуаци€ за учителите. ”чител€т може да си помогне, ако ДрисуваФ едни много големи картини, да им разкаже какво от √ръцката епоха съществува и се е запазило в днешно време, или да им говори за величието на звездите, на Ќебето, на  осмоса, т.е в преподавани€ урок да вкара мощни и величествени картини. “огава децата ще се възхищават и удивл€ват на тези картини, а това вътре в децата ще създава и едно уважение пред знани€та на учител€. ѕо този начин тази преломна точка в отношението на детето към учител€ може да бъде преодол€на.

 —лед това вече може да се започне и със знани€та за растени€та, животните...—ега вече не е необходимо това да са животните от басните, а по-скоро да се изхожда от целостта. Ќапример, в никакъв случай да не се говори само за цветчето на растението. “р€бва да се разглежда ц€лото растение, с корените, със стеблото, изобщо с всичко, което съдържа. —ъщо и почвата, върху ко€то расте. ƒетето тр€бва да придобие усещането, че към този св€т принадлежи всичко, включително камъчетата, почвата...т.е. всичко е едно ц€ло. ƒетето тр€бва да направи също и връзката, че на друга почва растат други растени€. ѕри животните е нужно да се направи връзката с човешки€ характер и способностите, които има човек. Ќапример, кучето е надарено с много силен нюх, затова намира следите или орелът има остро зрение...¬с€ко едно животно и качествата, които са акцентирани при него, показва как са оформени човешките сетива Ц прави се връзка. “ака се съотнас€т и свойствата с човешки€ характер. Ќапример една риба е много гъвкава във водата, има такова свойство и в човешки€ характер Ц гъвкавост. ƒруги пък отиват право с рогата в стената! “ака много по-лесно и по-бързо се разбира връзката със света на животните. јко вземем всичките животни от цели€ св€т, то тогава ще получим образа на човека като такъв. »менно тези неща се случват в периода 9-12 години Ц втори€т подпериод от етапа 7-14 год.

 “огава децата започват да усещат костната си система и силата, ко€то има в т€лото им. ѕо начинът, по който усещаш собствени€ си скелет в теб се заражда силата на правенето на преценки. “огава вече можем да започнем работа с мъртвата матери€ Ц металознание, физика, хими€, познанието за минералите...‘актически това е възрастта, в ко€то детето тр€бва да започне да се учи да пише. “.е това реално е възрастта около 12 години. –азбира се, не е възможно в днешно време. »менно за това ўайнер е мислил как нещата да се случат, защото е абсолютно вредно, ако детето започне да се учи да пише преди това. “огава –удолф ўайнер дава като противотежест ≈вритми€та. јко само веднъж на седмица се играе ≈вритми€, това е точно тази лечебна сила и т€ уравновес€ва щетите, които се нанас€т от ранното писане. ўайнер казва, че н€ма по-нататъшно развитие на човека без ≈вритми€. –еално прилагайки го в мо€та практическа работа, вид€х наистина колко целебно е това.

 ¬ подпериода от 12 до 14 години, се случва и нещо друго. ћомчетата остават по-дребни, а момичетата много бързо израстват. ¬сички се промен€т много и са под силното вли€ние на  осмическите сили /в този период на планетата ћеркурий/. “ова промен€ долната част на т€лото. ѕри момичетата се подготв€ менструаци€та и половата зр€лост. “ези сили действат и върху момчетата, но по-късно и то чрез езика и говора. “ова, което при момичетата се случва долу ниско, при момчетата се случва горе в Д€бълкатаФ, но две години по-късно /на около 14 год./. —тава въпрос за мутирането на гласа. “огава вече имаме друго вли€ние Ц на ¬енера. «атова върху момчетата тези сили вли€€т по по-различен начин, отколкото при момичетата. ћомчетата стават много нервни, напрегнати и гневливи. Ќужно е да бъдат успоко€вани. ѕри момичетата става намал€ване на кръвното нал€гане и те много побледн€ват. — мислите си те се отвличат, ход€т при звездите, мечта€т...«атова тр€бва да ги привлечем, да ги Дсвал€меФ от  осмоса тук на «ем€та с н€какви занимани€. “ова става като им се постав€т много задачки.

 —лед това в биографи€та настъпва един много дълъг период под вли€ние на —лънцето Ц от 21 до 42 год. “ова е т.нар Дсреда на животаФ. ѕосле идва вли€нието на ћарс. “огава е времето, в което се борим за Дпоста на шефаФ /от 42 до 49 год./ —ледва Дпериодът на мъдросттаФ с ёпитер, после идва периодът на —атурн...и тогава вече сме ДпросветениФ!

 ¬ремето от 14 до 21 год. има огромни последици за по-нататъшни€ ни живот, защото тук ние претърп€ваме още едно ДражданеФ. ќттук-нататък човек вече може да има поколение. “ова е периодът на половата зр€лост, на зрелостта за земни€ живот. “огава се случва нещо много интересно, което не е открито досега в науката. јко ние самите вече можем да имаме поколение, значи вече сме придобили тази способност да предаваме нещо в наследство. “ова, което се случва в този период, е всичко прежив€но в духовни€ св€т. »менно в това време оказва въздействие професи€та от последни€ ни живот. „есто хората са били недоволни от професи€та, ко€то са упражн€вали и затова може да видите доста млади хора в този период от живота си недоволни и сърдити. ћакар, че има и още една причина, за ко€то ще говор€ по-късно, това е едно много сложно време. “о има Догледален образФ след 21 год. до 28 год. “ова, което се прежив€ва от 14 до 21 год. има своите последици в годините от 21 до 28. ѕримерно децата сед€т по ц€л ден пред компютъра и игра€т компютърни игри. “огава в т€х н€ма никаква инициативност. јко точно в този период /14-21 год./ са развили н€какви разбирани€, свързани с определени идеали, то тогава могат да поемат инициатива и да са действени. Ќапример, след 21 год. създават семейство, прав€т къща... Ќо ако преди това в т€х не са събудени никакви идеали, в следващи€ Догледален периодФ идват наркотиците и зависимостите.

 »ма още един такъв Догледален образФ Ц периодът 7-14 год. е ДогледаленФ на периода 28-35 год. “ова е времето, в което се развива ДразбиранетоФ на ƒушата. ’ората са умни, разсъждаващи в тази възраст.../моите деца са в тази възраст и го прежив€вам всеки ден с т€х/. ¬инаги се изжив€ват като по-умни и по-знаещи. Ќо ако в периода 7-14 год. им е било трудно в училище, тогава в Догледални€Ф период се страхуват да поемат инициативност и отговорност.

 »ма още едно отражение Ц първите 7 години се отраз€ват в периода 35-42 год. “ук се постав€ въпроса дали този човек може да носи отговорност, дали може да заема отговорни постове или се чувства несигурен и нестабилен. ¬иждате, че всъщност това са все периоди от по седем години. –удолф ўайнер ги свързва с планетите, които човек може да наблюдава, гледайки от «ем€та нагоре.

 Ќека да погледнем още н€колко ритми, свързани със звездите. —лънцето след една година обиколка по «одиакални€ кръг се връща на м€стото си точно на наши€ рожден ден. јко вземем обаче ёпитер, тогава на 12 години ще имаме Дрождени€ си денФ по ёпитер, т.е. след 12 години ёпитер ще се завърне на онова м€сто, на което е бил, когато сме се родили. Ќо ако се родим, когато ёпитер е в ДлошаФ позици€, тогава е по-добре да забравим първите 12 години! Ќ€как си в училище все не ни върви. јко при раждането ёпитер е ДзадФ «ем€та, но след 12 години, понеже той вече се е завърт€л веднъж, в един момент ние получаваме всичките тези сили от ёпитер, които той носи. Ќапример, до 12 год. имах само лоши оценки по латински. “очно на 12 години разкрих една гол€ма тайна Ц открих, че във всичките книги отзад думичките си ги има и човек може да си ги научи оттам.  огато при раждането ёпитер е ДзадФ «ем€та, човек се развива просто по-бавно. Ќо пък след 12 год. идва ДпросветлениетоФ. »ма един интересен пример от Ѕибли€та, когато »исус на 12 год. ѕоучава фарисеите. ƒва пъти по 12 год. е нашата 24 годишнина и тогава човек отново има Дрожден денФ. “огава идват добрите идеи и човек започва да действа творчески и е творчески активен. ѕосле следват 36 год., 48 год....на 12 години. “ова са щастливите моменти от живота на човека, когато започва наистина нещо ново.

 Ќо в  осмоса има един странен ДмладежФ, който доста трудно можем да го разберем. ƒревните хора са го наричали √лавата на ƒракона или ќпашката на ƒракона. “ова е една чисто математическа фигура. Ћуната има странно движение. “€ се движи около «ем€та, а самата «ем€ също се движи в  осмоса. “ака че, всеки път едва ли не Ћуната бива закарана на друго м€сто. ≈два, когато сме на 18 год. и 7 месеца Ћуната се намира на същото м€сто, където е била, когато сме се родили. “огава за първи път празнуваме Дрождени€ денФ на Ћунни€ ни възел. “огава в живота ни настъпват най-различни промени. Ќо принципно при ДзавръщанетоФ на Ћунни€ възел животът се промен€ основно. ¬тори€т път това се случва на 37 год. и 2 месеца. »менно на тази възраст аз се запознах с јнтропософи€та. “рети€т път това се случва на 56 год., което съвпада и с поредното ДвръщанеФ на —атурн в рождената си позици€ /първото е на около 29-30 год./.

  огато детето е на около 9,5 год. /възрастта –убикон/, тогава имаме ДпадащФ или ДслизащФ Ћунен възел /първа опозици€ на —еверни€ лунен възел на рождената му позици€/, или ќпашката на ƒракона. “ази опозици€ има същи€т ритъм от 18 год. и 7 месеца. “ова, което се прежив€ва във възрастта около 9,5 год. също се повтар€ по-късно. Д—ъбужданетоФ и усещането, че си сам в света се повтар€ на около 28 год. ѕрежив€ваме отново това Дстр€сканеФ. —ледващото подобно ДпробужданеФ е на 47 год., после на 56 год. “очно на 56 год. б€х поканен в ћосква /третото завръщане на —еверни€ лунен възел в рождената ми позици€/. » оттогава животът ми коренно се промени. ѕреди това дълги години се занимавах с терапи€, а изведнъж започнах да пътувам в различни страни. ќглеждайки внимателно тези периоди в наши€ живот, ние можем да го разбираме и осъзнаваме по един различен начин.

 »ма обаче и още един трети ДмладежФ в  осмоса. ƒревните гърци го наричат ’ронос, древните римл€ни Ц —атурн. ¬ древногръцката легенда бог ’ронос из€жда децата си. ¬ Ѕибли€та това е строги€т ќтец-баща, който правомерно пуска огън и жупел от небето, удав€ зем€та в потоп...—атурн е една по-бавна планета. ќколо 30 год. са му необходими, докато направи една обиколка по «одиакални€ кръг и се върне в рождената ни позици€. “.е на около 29-30 год. имаме първи Дрожден денФ по —атурн. “огава животът започва съвсем отначало. ѕрежив€ваме всичко онова, което сме прежив€ли от 1 до около 5 години от живота ни. Ќо сега ние го прежив€ваме като възрастни хора.  огато съм бил на 1 год. над къщата ни пада бомба.  огато б€х на 31 год. напуснах родни€ си град. Ќа 61 год. също имах един такъв проблем. “.е след около 29-30 год. животът отново се повтар€. Ќо това се случва на едно по-високо ниво. јко човек иска да знае какво ще преживее следващата година, тр€бва да погледне какво е било преди 30 години. јко н€кой е на 37 год. тр€бва да си спомни какво е било на 7 год. и тогава ще му се из€сни какво точно му се случва сега и какво тр€бва да очаква. ¬сичко в живота се повтар€ и човек тр€бва да е осъзнат за това. ѕо същи€ начин се смен€т годишните сезони. “ова за медицината е от огромно практическо значение.

 ћой пациент внезапно се парализира и никой не можеше да разбере защо. Ќевролозите не можеха да направ€т нищо. ѕопитах го какво се е случило в живота му 30 год. преди това. “ой не помнеше. Ќо майка му беше още жива и т€ каза, че е паднал от един зид и е получил сътресение на мозъка. ѕопитах го какво са предприели. ќказа се, че нищо не е било направено. “.е аз 30 год. по-късно тр€бваше да лекувам това сътресение на мозъка. ѕарализата му премина.

 ѕо този начин са свързани големите ритми. —лед 30 години отново се про€в€ват. Ќо със —атурн има и още нещо. ѕри първата опозици€ на —атурн с рождената му позици€ /което е на около 15 год./, фактически всичко се блокира. »маш чувството, че никой не те разбира и всички са срещу теб. » това н€ма нищо общо с ѕубертета. ѕросто тази планета има огромна сила на въздействие върху нас.» т€ е едно гол€мо изпитание за всеки, но тр€бва да издържим на нейното вли€ние. »здържайки, човек става и по-силен. ƒоброто е, че реално планетата продължава да се движи. Ќа 30 год., на 45 год. се повтар€ отново същата ДиграФ...“ова са трудни години в живота на човека Ц всичко е блокирано. Ќо самите ние сме вече по-мъдри и изчакваме търпеливо ритмите, докато всичко премине. „овек просто тр€бва да изчака. ’убавата новина е, че планетите продължават своето движение...

 ћакар, че като малка вметка бих добавил Ц четох в –.ўайнер, че в един момент в кра€ на века, ще дойде време, в което планетите ще спрат и науката н€ма да разбере какво се случва. ѕрочитайки това, вс€ка вечер започнах да наблюдавам звездите. ѕрез 1987 или 1988 год. това действително се случи. “ри от планетите не продължиха да се движат. ѕоказах го на н€колко човека, защото иначе никой н€маше да пов€рва. ¬ една облачна нощ н€маше как да се наблюдава, през следващата нощ, те вече б€ха минали вече доста гол€мо разсто€ние. “ова беше един космически феномен, за който –.ўайнер е знаел, но не беше отбел€зан в науката.

 Ќа 75 год. всичко започва отначало. Ќо тогава на човек нещата вече не му изглеждат чак толкова зле. “ова е все пак една сложна, ДюбилейнаФ година.

» накра€ искам да ви кажа н€кои неща, които –.ўайнер препоръчва, когато човек работи със собствената си биографи€.  огато правите нещо, тр€бва да изчакате 7 години, за да видите резултата. ƒругото - след 20 години разбираме, защо преди 20 год. сме взели едно конкретно важно решение! “.е. необходими са ни по 20 години, за да разбираме нещата от собствени€ си живот. » третото Ц ден€т Д’Ф, в който човек има н€какво много специално, важно, съдбоносно прежив€ване, може да ни послужи пак за ДогледалоФ. јко човек преживее три години след този ден Д’Ф нещо, причината може да € намери три години преди този ден. »ли ако една година след този важен ден ни се случи нещо, причината за него е една година преди това важно събитие. ¬секи един от нас има не само един такъв ден Д’Ф в живота си, има много такива важни събити€. » всички те за нас са като огледални точки. “е ни позвол€ват биографично да изучим наши€ живот.

Ѕлагодар€ ви за вниманието!

 

ƒ-р »нго ёнге, —офи€, 11.III.2008 г.

—имултанен превод от немски Ц  ат€ Ѕелопитова

 омпютърен набор на текста по собствени записки и аудио запис на лекци€та извърши ƒорина ¬асилева.

http://www.spiralata.net/kratce/index.php/zdr-lekuvane/1335-lechebnite-sili-na-choveka


—ъздадено: 20/05/2015 • 10:01
ќбновено : 20/05/2015 • 10:02
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 1229 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.62 секунди