“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - √ерманска нова медицина

√ерманска нова медицина

вестник "Ћечител", Ѕрой: 47, 22.11.2007

 

ƒ-р ’амер срещу ц€лата медико-фармацевтична гилди€

¬секи рак започва като силно драматично психично изжив€ване

ƒ-р –ике √ерд ’амер, бивш преподавател в университетите на ћюнхен и “юбинген в √ермани€, постав€ началото на така наречената √ерманска нова медицина след пространни изследвани€ и лечебна практика, започнала в кра€ на 70-те години. “€ убедително базира природата на болестта върху универсални биологични принципи и взаимодействието между трите нива, които съставл€ват организма - психиката, мозъка и органите. ¬ тази Ќова медицина забол€вани€та имат биологичен смисъл, а не са грешки на природата. ƒ-р ’амер постига изключителен успех с раковата си терапи€ - при един от съдебните процеси, с които защитниците на конвенционалната медицина се опитват да го атакуват, прокурорът се вижда принуден да признае, че след 4-5 години 6000 от 6500 пациенти предимно в напреднал стадий на рак са все още живи. “ова е над 90% - почти пълната противоположност на резултатите, които могат да бъдат очаквани след конвенционално лечение на рак в напреднал стадий.

¬същност д-р ’амер започва своите изследвани€ върху рака, след като развива рак на тестисите малко след трагичната смърт на 17-годишни€ си син ƒирк, прострел€н по време на ваканци€ в —редиземноморието (по това време д-р ’амер има сво€ практика в –им). “огава той си задава въпроса дали смъртта на сина му е била причината за болестта. ¬последствие проучва и документира над 15 хил€ди случа€ на рак и при всичките намира следните характеристики, които кръщава

∆елезните правила на рака:

ѕърво. ¬секи рак и свързано с него забол€ване започва като —ƒ’ или —индром на ƒирк ’амер - тежко, силно драматично и изолиращо "конфликтно-шоково" изжив€ване. “о се про€в€ва едновременно на трите нива Ц психика, мозък и органи.

 

— други думи д-р ’амер стига до извода, че едно физическо събитие може да породи биологически "конфликт-шок", който се про€в€ва във видима физическа трансформаци€ в мозъка и води до измерими промени в нервно-физическите параметри и до развитие на ракови образувани€, €зви, некрози и функционални нарушени€ в определени органи в т€лото. јко конфликтът бъде разрешен, на ракови€ или некротични€ процес се дава заден ход за коригиране щетите и връщане здравето на пациента.

ƒ-р ’амер см€та, че болестта се предизвиква единствено от шок, за който сме напълно неподготвени. “ова означава, че ако по н€какъв начин можем да се подготвим за шокиращото събитие, н€ма да се разболеем. ¬същност той сами€т не обича да използва думата "рак" - според него той по-скоро е специална биологична реакци€ на необичайна ситуаци€.

¬торо. ≈стеството на психически€ конфликт определ€ м€стото на фокуса или ќгнището на ’амер в мозъка и онова на рака в органа.

“рето. ѕротичането на конфликта определ€ развитието на ќгнището на ’амер в мозъка и това на рака в органа.

¬ момента на конфликт-шока възниква късо съединение, фокус на активност в определено м€сто в мозъка. “о може да бъде заснето с помощта на компютърна томографи€ ( “) и изглежда като сери€ от концентрични кръгове. “ова е ќгнището на ’амер. јко конфликтът по-късно бъде разрешен, този образ се промен€, развива се оток и накра€ белег.

“ези мозъчни лезии са толкова специфични и прецизно разположени, че д-р ’амер с удивителна точност диагностира болестите само по  “ на мозъка на пациента. ќсвен това той демонстрира, че в момента на възникване на концентричните кръгове в мозъка и  “ на засегнати€ орган може да покаже такава концентрична лези€. ўом възникне ќгнището на ’амер, органът, който се контролира от конкретни€ мозъчен център, регистрира функционална трансформаци€. “€ може да се израз€ва в новообразувание, загуба на тъкан или загуба на функци€. —поред д-р ’амер това се случва в мига, в който психически€т шок достигне подсъзнанието, и в същата секунда се инициира ракът или друго забол€ване. “ежестта на болестите може да зависи и от други психологически, енергийни и хранителни фактори, но природата и местоположението им се определ€т от съдържанието на конфликт-шока.

’амер см€та, че връзката между ключовите емоционални шокови събити€, зас€ганите мозъчни зони и свързаните с т€х органи се е развила като адаптаци€ в еволюци€та на човека от сходни програми в животински€ св€т.  огато неочаквано изпитаме емоционално страдание, се пуска в ход аварийна коригираща програма - биологична програма за конфликт, имаща за цел да върне индивида към нормалното му състо€ние. “акива програми могат даже да обхващат цели семейства или други групи.

’амер дава следни€ пример: майка вижда детето си да претърп€ва лоша злополука. ќт гледна точка на еволюци€та малките деца по-бързо се възстанов€ват, когато получават допълнително мл€ко. «атова биологичната програма за конфликт се стреми да стимулира производството на мл€ко чрез увеличаване бро€ на гръдните клетки. јко майката е десничарка, това ще предизвика незабавна по€ва на ќгнище на ’амер в конкретна част от д€сното й мозъчно полукълбо, ко€то е свързана с л€вата гърда. ўом детето се оправи, започва разрешаването на конфликта и вече не е нужно допълнително мл€ко. ћайката развива доброкачествена форма на туберкулоза във въпросната гърда, ко€то разрушава излишните гръдни клетки. Ќо ако микобактериите, нужни за това, липсват, тогава м€стото може просто да се калцира и да остане като латентен тумор.

—ъщи€т процес е в сила и при животните. ќвца, чието агънце е било из€дено от вълк, е склонна към развитие на рак на вимето. ќбикновено обаче т€ разрешава конфликта, като ражда друго агне.

—ледни€т пример би могъл да илюстрира първоначалната полза за оцел€ването от този механизъм. ѕредставете си, че лъв преследва антилопа. “€ тр€бва незабавно да мобилизира всичките си средства за оцел€ване. —импатиковата нервна система поема командването и в допълнение се активира специфичен център в мозъка, който стимулира белодробната дейност. —лед като е отървало кожата, животното си отпочива и парасимпатиковата нервна система поема управлението за известно време, докато телесните функции се нормализират.

јко вместо това един човек получи диагноза рак, дори и т€ да е погрешна, същата биологична програма се задейства от същи€ страх от смъртта, който в случа€ с животното му е помогнало да изб€га. Ќивото на стреса скача и връзката мозък-б€л дроб се активира, но в тази ситуаци€ н€ма къде да се б€га. ƒокато конфликтът бъде разрешен, което може да отнеме години, ще съществува посто€нен стрес, както и мозъчно стимулиране на белодробната активност, ко€то тук приема формата на повишаващ се капацитет на бели€ дроб посредством непрестанното делене на клетки.

“ози процес може единствено да бъде спр€н с изключване на пускови€ механизъм в мозъка чрез обезвреждането на първоначални€ конфликт-шок. “ова се случва, когато пациентът впоследствие се подлага на операци€ или природна терапи€, за които в€рва безрезервно, че ще го излекуват. Ќо същата тази процедура при човек, който има съмнени€ относно ефикасността й, ще ???

 

 онфликти, болести и органи

»зборът на фокус на конфликта става с подсъзнателна асоциаци€. “ака например биологичните конфликти, които са свързани с вода и други течности (олио, мл€ко...), вод€т до рак на бъбреците, страхът от смъртта - до белодробен рак, а "глътването на по-гол€ма хапка, отколкото сме в състо€ние да храносмелим" в психологически план - до рак на стомаха или червата.

ѕървоначално в животински€ св€т наистина е ставало дума за гол€ма хапка храна, но за нас това може да бъде прекомерно задлъжн€ване или вс€какъв друг ангажимент, който сме поели и не можем да изпълним. ‘окусът обаче не се определ€ от самото събитие, а по-скоро от психологическото му значение за нас в момента на настъпването му.

’амер илюстрира това с друг пример - за жена, ко€то заварва съпруга си в леглото с друга.  ато сексуално разстройващ конфликт той предизвиква рак на матката. јко вместо това се изживее като конфликт с партньора, тогава при жена десничарка той води до рак на д€сната гърда. јко усещането от конфликта е страх и отвращение, той причин€ва хипогликеми€, а при загуба на самоуважение може да се развие рак на срамната кост.

јко липсата на самоуважение беше възникнала по повод на спортен провал, а не във връзка със секса, то тогава проблемът щеше да се про€ви в крак или ръка, а може би в пръстите или рамото.

ƒруги типични събити€, които биха могли да доведат до биологични конфликти, са различни ситуации на загуба - на любим човек, на работа, на ценно притежание или територи€.
ƒ-р ’амер в€рва, че повечето метастази или вторични тумори се предизвикват от страха от рака или страха от смъртта в резултат на получената ракова диагноза или отрицателна прогноза. » в този случай обаче породени€т конфликт-шок може да не е страх, а по-скоро гн€в, негодувание или конфликт на отдел€не от партньора или децата, и тогава туморите ще се по€в€т на различни места. —ъщо така диагностирането на рак на дебелото черво обикновено води до вторичен чернодробен рак заради подсъзнателни€ страх от гладуване.

ѕо принцип отча€нието, загубата на надежда и смисъл създават хроничен стрес, който възпреп€тства лечението на рака и другите болести, но не е причината за т€х. —поред ’амер истински€т им причинител е неочаквани€т травматичен шок, за който човек е емоционално неподготвен. —ледни€т списък избро€ва н€кои от връзките между конфликтните емоции и съответните органи, които те зас€гат:

Ќадбъбречна кора: √решна посока, отклон€ване от прави€ път

ѕикочен мехур: √розен конфликт, мръсни номера

 ости: Ћипса на самоуважение, комплекс за малоценност

ћлечна жлеза:  онфликт, свързан с грижи или дисхармони€

ћлечен канал в гърдата:  онфликт, причинен от разд€ла

Ћ€ва гърда (при жени десничарки):  онфликт във връзка с дете, майка, дом

ƒ€сна гърда (при жени десничарки):  онфликт с партньора или други хора

Ѕронхи: “ериториален конфликт

Ўийка на матката: “ежка безизходица, разстройване, неудовлетвореност

ƒебело черво: √розен "несмилаем" конфликт

’ранопровод: Ќещо, което не може да бъде прието или преглътнато

∆лъчка:  онфликт, свързан със съперничество

—ърце: ѕосто€нен конфликт

„ерва: Ќевъзможен за преглъщане гн€в

Ѕъбреци: Ќежелание за живот, свързан с вода или течност конфликт

Ћаринкс: —трах или уплах

„ерен дроб: —трах от гладуване

Ѕ€л дроб: —трах от смърт или задушаване, включително и страх за н€кой друг

Ћимфни жлези: «агуба на самоуважение, свързана с м€стото

ћеланом: „увство на омърсеност, опетненост, оскверненост

—редно ухо: Ќевъзможност да бъде получена жизненоважна информаци€

”ста: Ќещо, което не може да бъде преглътнато или задържано

ѕанкреас: ѕредизвикващ тревога и €дове конфликт с хора от семейството или по повод наследство

ѕростата: √розен конфликт със сексуален характер или подтекст

–ектум: —трах, че човек е безполезен

 ожа: Ќарушена душевна или емоционална ц€лост

ƒалак: Ўок от физическа или емоционална рана

—томах: Ќесмилаем гн€в, който е преглъщан твърде дълго

“естиси и €йчници: —вързан със загуба конфликт

ўитовидна жлеза: „увство на безпомощност

ћатка: —ексуален конфликт

ј ето и връзката между конфликтите и н€кои болести:

 Х ƒиабет и хипогликеми€: ∆ена десничарка развива понижена кръвна захар вследствие на безпокойство и отвратеност, а ако е левичарка, забол€ва от инсулинозависим диабет. ћъж, който си служи с д€сната ръка, развива инсулинозависим диабет от конфликт на съпротива и борба срещу нещо, а ако е левичар, получава хипогликеми€.

Х —ърдечен инфаркт: борба за територи€.

Х ’емороиди: и жените десничарки с криза на идентичността, и мъжете левичари с гн€в, породен от териториални проблеми, в оздравителната фаза ще разви€т хемороиди.

Х ћножествена склероза и парализа: неспособност да се изб€га, да се продължи напред или да не се отстъпи, или пък незнание какво да се прави.

Х Ћицева парализа: страх, че човек ще загуби достойнството си, след като е станал за см€х или се е превърнал в обект на подигравки.

Х ѕсориазис: свързан е с конфликт на отдел€не от майка, баща, семейство, дом, при€тели или домашни любимци.

Х ѕсихозите от вс€какъв тип са свързани с едно или повече активни ќгнища на ’амер във вс€ко мозъчно полукълбо.

Х ¬итилиго, левкодерма: брутален или грозен конфликт на разд€ла.

ѕо отношение на —ѕ»Ќ д-р ’амер наблюдава, че никой никога не е умирал от него, без преди това да са му казали, че е ’»¬-позитивен, и без да в€рва в това. «аключението е, че точно както и при рака, отрицателното възпри€тие, свързано със —ѕ»Ќ, става причина за опустошителни€ му ефект.

Ћевичарите развиват проблеми в страната, противоположна на тази при истинските десничари.  о€ ръка е водещата, можете да проверите, като наблюдавате ко€ от двете е отгоре, когато пл€скате. ѕри десничарите всички мускули от д€сната страна на т€лото са свързани с партньорите и евентуално други хора, а от л€вата - с децата или собствената майка. ѕромени могат да настъп€т вследствие на хормонални изменени€, например в резултат на употребата на противозачатъчни таблетки или менопаузата.

ќздравителната фаза

Ќачалото на —ƒ’ или конфликт-шока е различно от това на други конфликти, които прежив€ваме в ежедневието си. “о предизвиква посто€нен стрес, който води до студени ръце и крака, загуба на апетит и отслабване, безсъние и непрекъснато връщане на мислите към съдържанието на конфликта. јко той не бъде разрешен скоро, продължителни€т стрес ще доведе до специфични симптоми и развитие на рак или друга болест.

 

ўом конфликтът бъде разрешен, пациентът вече не е ангажиран с неговото съдържание, апетитът му се връща, ръцете му се стопл€т отново и сън€т му се нормализира, но може да усеща слабост, умора и нужда от почивка. “ези ефекти показват, че контролът е поет от парасимпатиковата нервна система. “ова е началото на оздравителната фаза, ко€то може да бъде продължителна и трудна.

ѕрез първата част от тази фаза наблюдаваме задържане на вода и възпалени€, но туморът спира да расте. “ова в крайна сметка води до криза на оздрав€ването, ко€то ’амер нарича епилептична или епилептоидна криза, тъй като се предизвиква от оток в ќгнището на ’амер в мозъка. “€ се про€в€ва с уникални симптоми за вс€ка болест.

—лед това т€лото започва да изхвърл€ насъбраната вода, силата на пациента постепенно се възвръща и телесните функции се нормализират. “огава съединителната тъкан в мозъка, неврогли€та, започва да поправ€ ќгнището на ’амер. “ова може да бъде изтълкувано от конвенционалните рентгенолози като бързо раст€щ мозъчен тумор и да се започне съответно лечение. ’амер пише, че истински мозъчни тумори не съществуват, тъй като невроните в мозъка не могат да се дел€т.

“ой изчисл€ва, че 99% от мозъчните инциденти като удари, кръвоизливи, кисти и тумори се дължат на оздравителни събити€ в ќгнищата на ’амер и следователно са временни и самозатихващи, освен ако не бъде проведена неадекватна медицинска интервенци€. Ќай-важната помощ в такива ситуации е намал€ването на отока в мозъка.

ѕо време на оздравителната криза е възможно пациентът за кратко да изпита наново първоначални€ психологически конфликт, придружен със студени ръце и студена пот. “ова служи за потискането и премахването на отока в мозъчната лези€, което след това позвол€ва и на другите услови€ в т€лото да се нормализират.  ритични€т момент е точно преди кра€ на оздравителната криза, когато става очевидно дали организмът е достатъчно силен, за да елиминира болестта. ¬ трудни случаи с дълга или интензивна продължителност на конфликта може да се по€ви масиран мозъчен оток, за който ’амер използва инжекции с кортизон. ¬ природолечението вместо това се прилагат избрани терапии с уре€ и противовъзпалителни средства.

”ре€та има силни диуретични свойства и отличен ефект при опасно високо нал€гане на течностите в мозъка. ќбикновено се използват 20 мл уре€ 2 до 5 пъти дневно. ¬ литературата например е описан животозастрашаващ случай на масиран тумор в мозъка, който напълно изчезнал след прилагане на 256 мл уре€ 30%. “ози доклад показва €сно, че предполагаеми€т мозъчен тумор в действителност е представл€вал масиран оток, както допуска Ќовата медицина.

“ака наречената епилептична криза може да бъде изжив€на във вид на сърдечна атака, белодробен емболизъм, хепатит или белодробна инфекци€.  ато ц€ло по време на кризата на оздрав€ването пациентът изпитва по-силен дискомфорт, отколкото през периода на активни€ растеж на тумора. ѕрез първата част от оздравителната фаза проблемите основно се дължат на задържането на вода, възпалени€та и отока на тъканите, които биха могли да причин€т големи болки. ’амер възприема отока, независимо дали в мозъка или в друг орган, като положителен знак за оздрав€ване.

¬ъзстанов€ване на тъканите

—лед оздравителната криза аденокарциномите се елиминират от гъбички и микобактерии, а вирусът на хепатита допълнително може да спомогне за възстанов€ване на черни€ дроб. ѕрез този стадий бактерии, вируси и гъбички, които способстват за разграждане на туморите и регенериране на увредените тъкани, също предизвикват възпаление, болки и температура.

јко намирате за странно, че ’амер гледа на микробите като на жизненоважни при€тели и помощници в лечението на рака, то тр€бва да знаете, че той е направил и още по-изненадващо откритие. ¬ сво€та онтогенетична система от тумори и еквивалентни на рака забол€вани€ той разграничава два противоположни процеса през фазата на активни€ конфликт. ¬ зависимост от местоположението на ќгнището на ’амер в мозъка може да има умножаване или разрушаване на клетките.

¬ първи€ случай има клетъчно възпроизводство и туморен растеж през конфликтната фаза, а през оздравителната излишните клетки се премахват с помощта на микроби. ¬ъв втори€ се наблюдава разрушаване на клетките по време на конфликта, което води до €зви, некрози и дупки в тъканите, зас€гащи например костите (остеопороза), бъбреците, далака или €йчниците.

ѕрез оздравителната фаза в този втори случай съществува стремеж за запълване на дупките чрез клетъчно възпроизводство. Ќекрозите и остеолизите (разтвар€не на костна тъкан) се отстран€ват от бактерии, които първо образуват абсцеси, в началото запълвани с ръбцова, а по-късно с гранулираща тъкан, докато се образуват остеосаркоми, лимфоми, фиброми и оздравителни кисти. „есто срещана през фазата на оздрав€ването е и левкеми€та, например след увреждане на костната тъкан в резултат на радиаци€, химикали или рак на костите.

—поред ’амер тези състо€ни€ са самоограничаващи се и излизат от контрол само при възникване на допълнителни конфликт-шокове или ако т€лото е твърде старо или слабо, както и вследствие намесата на конвенционалната медицина. «а разлика от не€, природните терапии укрепват т€лото и мозъка през този мъчителен период.

»злекуване на душевни€ конфликт

√лавната задача при всеки раков случай е да се открие началното емоционално шоково изжив€ване и да се гарантира неговото излекуване. ћного често то вече се е коригирало и пациентът страда от ефектите на оздравителната фаза.

Ќапример н€кой е загубил бизнеса си, но сега се е отдал на ново, удовлетвор€ващо го начинание.  ато пост-ефект той може да има тумор, който постепенно се превръща в латентен или в крайна сметка се разгражда. ќколо 40% от туморите, които се откриват при рутинни медицински прегледи, се определ€т като стари и безвредни, тоест латентни и калцирани. ѕри все това обаче могат да възникнат усложнени€, ако медицинска намеса вдъхне страх от смъртта - конфликт-шок, който води до активизиране на същи€ или развитие на нов тумор.

¬ други случаи първоначални€т конфликт все още може да е активен или да е възникнал втори активен конфликт. “р€бва да се върнем назад, веро€тно 1-2 години преди началото на наши€ проблем, и да анализираме емоциите си през този период, както и преди и след него. ћедитаци€та и регресионната терапи€ също могат да помогнат за откриването на конфликт-шока.

јко продължаваме да имаме силна емоционална реакци€, когато разкрием съдържанието на конфликта, можем да сме сигурни, че той все още не е разрешен. јко е възможно, най-добре е да го разрешим по естествен път. Ќапример ако той е причинен от загубата на партньор, тогава намерете нов; ако сте загубили дете, забременейте отново, осиновете си дете или си вземете домашен любимец. –акът спира да расте след трети€ месец, тъй като бременността е с предимство.

јко естественото разрешение е невъзможно, тогава използвайте техники за визуализаци€ самосто€телно или с помощта на партньор или специалист. ¬ спокойна и предразполагаща към медитаци€ обстановка пресъздайте и повторно изживейте конфликта, но като го подмените с желан или приемлив изход. —ътворете и преживейте този нов изход възможно най-живо и детайлно, вижте го, почувствайте го, даже го чуйте и помиришете. ќпитайте да превъзмогнете конфликта с помощта на умствените образи.

јко никой от тези методи не е възможен, тъй като чувствате, че поради н€каква причина тр€бва да продължите насто€щото си изпитание, тогава единствено увеличеното духовно разбиране и приемане би могло да ви помогне. ѕри всички случаи си дайте сметка за у€звимите си точки и изб€гвайте вс€какви по-нататъшни конфликт-шокове. јко все пак се случи да изпитате такъв, освободете се от него възможно най-бързо. ћожете да улесните допълнително фазата на оздрав€ването, ако имате вътрешната убеденост, че т€ ще е кратка и лека, и ще доведе до пълното ви излекуване.

¬същност ’амер не нарича болестите болести, а смислени биологични програми на природата. ÷итира се, че той е работил с повече от 31 хил€ди пациенти и е наблюдавал потвърждение на своите теории във всеки един от случаите без изключение. —ами€т ’амер твърди, че като ц€ло неговата Ќова медицина постига успех в 95% от раковите случаи.

ѕреследването

—именс, производителите на  “-оборудването, потвърдиха независимо съществуването на ќгнищата на ’амер в мозъка. Ќещо повече, т€хната диагностична стойност беше доказана през 1998 година в университета на “рнава в —ловаки€. ¬ъпреки това д-р ’амер бе подложен на ужасни гонени€.

—поред закона в √ермани€ разрешителното на един лекар за практикуване може да бъде отнето, ако той е с "отслабени умствени способности". “ози именно закон е използван от германски областен съд през 1986 година, за да се отнеме на ’амер правото да практикува.  ато доказателство за неадекватното му умствено състо€ние съдът посочва, че той не желае да оттегли теориите си и да се врече във в€рност към принципите на ортодоксалната медицина. Ќещо повече, според правосъдни€ орган той бил неспособен да се върне в правата в€ра - опитал се да убеди група видни професори в правотата на теориите си само месец преди делото! √одина по-късно същи€т този съд постанов€ва да бъде направена психиатрична оценка на умствените му способности, ко€то ’амер отказва. ¬ъпреки това назначен от съда психиатър, без никога да го е виждал, му постав€ диагноза, че е психопат.

ѕрез 1997 година д-р ’амер е арестуван и държан в затвора 18 месеца по силата на малко известен закон за природолечението, въведен по времето на ’итлер с цел репресиране на циганите. ѕрестъплението му е, че дал безплатен здравен съвет на хора, които го попитали за мнението му. ѕрокурорът открито за€в€ва, че тр€бва да бъдат използвани всички средства за отстран€ване на ’амер от обществото. «а сравнение делото срещу убиеца на негови€ 17-годишен син ƒирк - италиански€ принц ¬иктор ≈мануил —авойски (небезизвестни€ братовчед на —имеон —акскобургготски), се отлага 13 години и завършва с абсурдната присъда от 6 месеца условно.

¬последствие срещу ’амер са започнати съдебни преследвани€ в различни страни. —поред т€х той е масов убиец, защото лишава раково болни пациенти от, както се твърди, безвредното и ефикасно лечение, предлагано от ортодоксалната медицина. Ќ€кои сравн€ват този лов на вещици със съдбата на д-р —емелвайс, който умира на 47-годишна възраст в приют за душевноболни, защото препоръчвал хирурзите да си измиват ръцете преди операци€.

ѕрез 1999 година д-р ’амер се премества да живее в »спани€, тъй като съдилищата в √ермани€, јвстри€, ‘ранци€ и Ўвейцари€ вече искат да го съд€т за всеки раково болен, който е починал, следвайки съветите му. —рещу него има и вис€що частно дело за гол€ма сума пари, защото препоръчал на пациент да не се подлага на химиотерапи€. “ова означава, че всеки практикуващ медик е длъжен да предложи химиотерапи€ или ще бъде изправен пред финансов крах. ћакар че много отделни лекари, между които и професори по медицина, са потвърдили принципите на √ерманската нова медицина, никой германски университет досега не се е съгласил да ги тества въпреки съдебно нареждане университета на “юбинген да проведе такива тестове.

ƒ-р ’амер прежив€ва 8 опита за убийство, а медиите в √ермани€ го третират като умопомрачен престъпник. (“ой отново е вкаран в затвора във ‘ранци€ от септември 2004 до февруари 2006 година, а понасто€щем е намерил убежище в Ќорвеги€. - б. п.) ƒруги лекари и природолечители в ≈вропа, които практикуват в съответствие с принципите на √ерманската нова медицина, също са обект на преследване. ¬ јвстри€, Ѕелги€, ‘ранци€, √ермани€ и »спани€ властите започват процедури за отнемане правото на практикуване на такива лекари. —ъдебните дела се вод€т от години. ≈динствено испанските съдилища са възприели просветената позици€, че не е т€хна работа да разрешават конфликта между противоречиви медицински теории и терапии. ќжесточената разправа от страна на властите е разбираема, защото широкото разпространение и прилагане на Ќовата медицина би сложило край на господството на медико-фармацевтични€ комплекс.

ѕрез 2001 година виден невролог открито защити д-р ’амер, като публикува книга за Ќовата медицина и насто€ теориите му да бъдат официално проверени. ѕонеже д-р “ерезе фон Ўварценберг е представител на висшата аристокраци€, медиите се вид€ха в затруднение каква позици€ да заемат. ƒотогава те б€ха писали за д-р ’амер по най-пренебрежителни€ начин, а изведнъж една изтъкната личност твърдеше, че той е прав и заслужава Ќобелова награда! ¬ъпреки всичко официални€т отговор на онколозите все още си остава, че е пълен абсурд да се допуска, че емоциите могат да игра€т важна рол€ за зараждането и лечението на рака, и следователно твърдени€та на д-р ’амер не тр€бва да бъдат провер€вани.

 оментар

ћоето собствено разбиране и опит не остав€т никакво съмнение за първостепенната важност на нашите емоции и в€рвани€ в причин€ването и лечението на болестите ни. Ќещо повече, трудовете на д-р ’амер създават впечатлението за един сериозен и щателен изследовател, чиито открити€ б€ха потвърдени от редица научни институции и практикуващи лекари, в това число професори по медицина. ƒа го отричат продължават само тези, които отказват да погледнат доказателствата му.

«атова аз н€мам съмнени€ за валидността на неговата главна предпоставка, а именно, че определени забол€вани€ и особено ракови болести са свързани с видими лезии на определени места в мозъка, както и с определени психологически изжив€вани€. Ќегови€т двуетапен болестен процес, при който оздравителната фаза представл€ва преобръщане на първоначалните болестни услови€, е основна концепци€ на природните терапии.

ƒ-р ’амер обаче не изглежда склонен към разшир€ване или модифициране на теори€та си, така че да отчита и други възможности. ѕо същество той приема еднопосочна комуникаци€ психика-орган през мозъка. Ќо аз по-скоро допускам двупосочна - както психика-орган, така и обратно от органа до мозъка и психиката.

Ѕих искал да го об€сн€ с един пример. ƒоколкото знам, смъртността от рак на гърдата в  итай е 1 на 10 хил€ди срещу 1 на 10 в повечето западни страни. ѕрофесор ƒжейн ѕлант, автор на книгата Д∆ивотът ви е във вашите ръцеФ, осъзнала, че за разлика от западните жени, китайките не консумират мл€ко или млечни продукти. ѕо това време нейни€т рак на гърдата се бил развил за пети път и т€ се била примирила със смъртта. Ќо щом се отказала от всички млечни продукти, туморът изчезнал и вече 13 години не се е по€в€вал.

“ъй като китайците имат нормална честота на други видове рак, тр€бва да е налице специален фактор, който предизвиква тази ниска заболеваемост от рак на гърдата. јко допусна, че това наистина е мл€кото, аз бих приложил следните разсъждени€.

ћл€кото е богато на инсулиноподобен фактор на растежа, IGF-1, който стимулира растежа на гръдната тъкан през пубертета и бременността. “ой се съдържа и в месото на млекодайните крави и очевидно стимулира и други хормонално зависими видове рак, включително и този на простатата. јко допуснем, че това предизвиква посто€нно слабо стимулиране на гръдната тъкан и свързаната с не€ мозъчна област при консумиращите мл€ко или млечни продукти жени, то тогава има две възможности:

1. —енсибилизираните мозъчни зони ще доведат до много по-силна емоционална реакци€ от нормалното към всеки свързан с дете или партньор конфликт, което води до по-често развитие на рак на гърдата при пиещите мл€ко жени.

2. ¬тората възможност е съществуваща субакутна конфликтна ситуаци€ или минало събитие, което все още активно е в подсъзнанието. Ќепрекъснатата стимулаци€ от субакутни€ конфликт в допълнение към IGF-1 би могла да предизвика постепенното развитие на ќгнище на ’амър или пък внезапната му по€ва при достигане на даден праг.

ѕо този начин факторите от околната среда може да участват при формирането на ќгнища на ’амер в съчетание с психологическите конфликти. ѕовечето хора днес имат много нездравословен начин на живот в добавка към ниското качество на наследените си гени. ћного веро€тно е истински здравите хора да не разви€т ќгнище на ’амер в отговор на неочакван емоционален шок или това при т€х да бъде леко и самоизлекуващо се събитие.

ѕо подобен начин може една подход€ща природна терапи€, насочена към забол€л орган, да изпрати сигнал до свързаната с него област в мозъка, който да спомогне за лечението на ќгнището на ’амер и с времето да доведе до разрешаване на емоционални€ конфликт.

”олтър Ћаст

 

 «а автора: ƒ-р ”олтър Ћаст е световноизвестен природолечител и диетолог, роден в √ермани€, където е заемал позиции в университетите на √райфсвалд,  ьолн и ћюнхен, провеждайки биохимични и токсикологични изследвани€. ѕо-късно работи в лаборатори€ по бионауки в Ћос јнджелис, а през 1970 година се установ€ва в Ќова «еланди€ и, разочарован от медикаментозната медицина, започва практика в областта на натуропати€та. ќт 1981 година живее в  уинсланд, јвстрали€, където проучва и експериментира с широк кръг природни лечени€ за подобр€ване на ефикасността им срещу тежки и см€тани за нелечими забол€вани€. јвтор е на множество книги като "Ћечебни храни" и поредицата "»злекувай себе си".

2.

"«авещание на Ќовата ћедицина"

 

автор –ике √ерд ’амер

 

 ѕЏ–¬» «ј ќЌ: “–ј¬ћј“ј ≈  ј“ќ ƒ≈“ќЌј“ќ–

¬с€ка болест е причинена от емоционална травма, ко€то ни среща неподготвени, това е травма, ко€то прежив€ваме в самота и ко€то не знаем как да разрешим.

— цел да се продължи вида, човешки€т индивид, с течение на времето, е развил биологични програми за оцел€ване, които са станали автоматични и са се записали в негови€ мозък, в неговите клетки.

—ъществува една неразрушима триада: ум - мозък - т€ло, три части, които действат винаги заедно.

а) ћозъкът не е в състо€ние да прави разлика между реално и символично, между реалност и въображение.

б) ѕрограмирани сме да оцел€ваме, следователно болестта, от биологична гледна точка, е съвършеното решение на мозъка за оцел€ване.

в) ¬секи път, когато един индивид е поразен от емоционална травма, т€ има следните характеристики:

- изжив€на е драматично

- срещнала ни е неподготвени

- емоци€та взема връх над разума

- изжив€на е в самота, размишл€вайки непрекъснато над проблема

- не се намира удовлетвор€ващо решение.

“огава и само тогава мозъкът влиза в действие, като пуска в ход специална биологична програма за оцел€ване на индивида. »нтензитетът на емоционалната травма ще определи сериозността на болестта, а видът емоци€ ще определи локализаци€та в т€лото. —ледователно болестта е едновременна неуравновесеност на психическо, мозъчно и физическо ниво, дължаща се на емоционална травма.

Ѕез конфликт н€ма болест, да си дадеш сметка за това е първата стъпка към оздрав€ването!

¬“ќ–» «ј ќЌ: Ќ»ўќ Ќ≈ —Џў≈—“¬”¬ј Ѕ≈« —¬ќя јЌ“»ѕќƒ

∆ивеем в пол€рен св€т, н€ма ден без нощ, здравето е безсмислено без болестта и т.н. ќфициалната медицина е установила около 1000 болести, подраздел€йки ги на "студени" болести и "топли" болести. "—тудените" са: посто€нно състо€ние на стрес, безсъние, рак, ангина пекторис, невродермити, психопатологии и др., а "топлите" са: инфекции, ревматизми, алергии, езантеми и др.

¬същност не съществува "студена" или "топла" болест, а по-скоро съществуват смен€щи се "топли" и "студени" фази. ¬сички болести про€в€ват точно две фази: "студена" фаза, наречена симпатикотониа, и "топла" фаза, наречена ваготониа. ¬инаги "студената" фаза идва първа, последвана от "топлата" фаза или фазата на възстанов€ването, след като вече емоционалната травма е била преодол€на. ѕреодол€ването на травмата е основата за преминаване във фаза на възстанов€ване.

—“”ƒ≈Ќј ‘ј«ј

ѕри наличието на емоционална травма, ко€то ни среща неподготвени, неспособни за действие, понеже живеем в самота и не знаем как да разрешим тази травма, трите нива на съществуване (ум - мозък - т€ло) влизат във фаза на реакци€, за да можем да оцелеем:

- на психично ниво: пациентът продължава да премисл€ проблема си, стресиран е, не изпитва вече глад, отслабва, трудно заспива. ѕри това посто€нно състо€ние на тревога всички енергии са мобилизирани с една единствена цел - да се преодолее травмата.

- на мозъчно ниво: произвеждат се концентрични кръгове (огнища) в определена зона на мозъка, ко€то направл€ва функционирането на точно определен орган. ѕри скенер на мозъка без контрастираща течност огнищата на ’амер са €сно видими.

- на физическо ниво: мозъкът може да даде само 4 команди: да създаде маса (тумор, киста етц.), да издълбае дупка (лизис), да блокира, да отблокира орган.

“ќѕЋј ‘ј«ј

“ази фаза започва само в момента на разрешаване на конфликта.

- на психическо ниво: започваме да си поемаме дъх, стресът се разсейва, конфликтът е разрешен. ¬ръща се апетита, крайниците започват да се затопл€т.

- на мозъчно ниво: в областта на мозъка, където е станало "късото съединение", започва да се формира отока на възстанов€ването. ¬еднъж приключило възстанов€ването, криза, подобна на епилептичната (треперене, студена пот, стрес, уринно незадържане) ще установи дали конфликтуалното събитие е било напълно преодол€но, и ако това е така, отокът ще бъде евакуиран чрез диуреза, ако ли не, ще се про€ви с последвали смен€щи се фази - ту на рецидиви, ту на разрешение на проблема, които ще имат като последица образуването на мозъчна киста на м€стото на отока.

- на физическо ниво: още преди епилептичноподобната криза, болестта престава да се развива и мозъкът се възстанов€ва. ¬ъв фаза на ваготониа (топла фаза) пациентът влиза в състо€ние на възпаление; всички енергии сега са напрегнати за мозъчно и физично решение: може да има трескави състо€ни€, болки на различни места или пък локализирани, и много умора. ¬сички възпалителни състо€ни€ са възстанов€вани€, тук се включват и инфекциозните болести. “р€бва да се има предвид, че възстановителната фаза може да бъде дори по-опасна от самата болест.

“–≈“» «ј ќЌ: ќЌ“ќ√≈Ќ≈“»„Ќј“ј —»—“≈ћј Ќј “”ћќ–»“≈ » Ќј ≈ ¬»¬јЋ≈Ќ“Ќ»“≈ ЅќЋ≈—“»

“ерминът онтогенетичен се отнас€ за ембрионални€ живот на индивида и се говори за "еквивалентни" болести, защото не само туморите, но и другите болести, се про€в€ват съгласно изложеното в 5-тте закона.

ѕричината за вс€ко биологично поведение води началото си от дълбока древност и започва с по€вата на първата клетка на нашата планета. ¬ече казахме, че човекът н€маше да може да оцелее до днес, ако не беше интегрирал в мозъка си биологични програми за оцел€ване, насочени към преодол€ването на вс€какъв вид преп€тстви€, които в хода на хил€долети€та са се €в€вали по път€ на неговата еволюци€. ¬еднъж преодол€но преп€тствието, решението се предава на бъдещите поколени€: през първите два месеца от вътреутробни€ живот зародишът въплът€ва ц€лата тази памет от началото на живота до днес.

- първи етап на еволюци€та:

 летката, за да продължи, тр€бва да диша, да се храни и да се възпроизвежда. ¬ течение на вековете нашата клетка се обедин€ва с др. клетки и става многоклетъчен организъм, адаптирайки се по този начин на конюнктурните обсто€телства. јко например, живее на м€сто, където кислородът не достига, влиза във фаза на стрес и намира решение на проблема, увеличавайки специализираните клетки за дишане. ўе създаде нещо като тумор, клетъчна пролифераци€. —ледователно, на този стадий на живота, оцел€ването е гарантирано чрез увеличаване на клетките там, където е необходимо, и командата за пролифераци€ ще подаде една архаична мозъчна структура, ко€то ще стане tronco cerebrale (зона, ко€то освен рефлексите контролира и много вътрешни органи, също и центровете, които регулират дишането и телесната температура, бел. на прев.)

ќнова, което става в майчината утроба, по н€какъв начин преминава отново през всички стадии на еволюци€та и това е така, защото в хода на своето развитие ембрионът ще изглежда веднъж амеба, после попова лъжичка и така нататък.

 акво е наследил съвременни€т човек от първи€ етап на еволюци€та на живота на «ем€та?  ои са конфликтните събити€? “ова са конфликти, които се отнас€т до ...залъка! «алък хл€б, глътка въздух, залък за изхвърл€не, залъка в преносен смисъл (хранене, дишане, отдел€не).  огато човек усеща, че всичко му се стоварва отгоре, мозъкът задържа течностите. ўо се отнас€ до репродуктивната функци€, конфликтите ще зас€гат ендометриума и част от простатата.

- втори етап на еволюци€та:

“ук наблюдаваме преминаването на живите организми от водна среда към земна. —ега организмът тр€бва да се защитава от нови€ св€т, който го заобикал€; там, където ще е атакуван от слънчевите лъчи, мозъкът ще произведе уплътн€ване на мембраните, за да избегне смърт от изгар€не. ¬ майчината утроба зародишът продължава да се усъвършенства, за€квайки всички мембрани: дерма, плевра, перитоний, перикардий.

 ои психични следи ще останат регистрирани в паметта на съвременни€ човек? Ќай-общо всички конфликти относно страха да бъдем нападнати, да претърпим агреси€ над физическата си ц€лост на височината на гръдни€ кош (mesotelioma pleurico), на коремната кухина (mesotelioma peritoneale), на сърцето (mesotelioma del pericardio). “ук влизат и всички конфликти, отнас€щи се до това да се чувстваме по н€какъв начин поразени в собствената си морална ц€лост, замърсени: преживени атаки срещу кожата ще дадат повод за меланоми.

 ожата е онази част от нашето т€ло, ко€то първа влиза в контакт с другите индивиди.

- трети етап на еволюци€та:

—ега вече е време наши€т малък организъм да се движи, да проучва заобикал€щи€ св€т. ўе тр€бва да развие скелет, мускули и сухожили€. јко обаче светът, към който се стреми (зем€та) не е по-добър от този, от който идва (водата), ще реши да се върне назад и затова ще тр€бва да загуби органите, които специално е развил: ще тр€бва да направи лизис ( клетъчна редукци€, некроза), да загуби вещество.

¬ майчината утроба започва, и е точно това моментът, когато се по€в€ва костната и мускулната система. “ази фаза съответства на развитието на собствената стойност. “ук конфликтите са обезцен€ване на јз-а (остеопороза).

- четвърти етап на еволюци€та:

“ова е по-нататъшно усъвършенстване на предишните етапи, преходът от "премествам се на повърхността и се съизмервам с новата околна среда" към "влизам в комуникаци€ с другите индивиди." —етивните органи стават по-фини.

¬ психичен план наблюдаваме проекци€ на себе си в един все по-обширен и сложен контекст. јко се страхувам, че ще умра, биологичното решение на мозъка ще бъде това да увеличи белодробните алвеоли, за да поеме повече въздух и да оцелее, в крайна сметка клетъчна пролифераци€, рак на белите дробове. јко обаче "ми отнемат дъха", "липсва ми въздух" или пък е конфликт, зависещ от моето отношение с другите, решението ще бъде да се разрани дроба, за да премине повече въздух. ј ако конфликтът е свързан с това да се върви едновременно в 2 различни посоки и не знаем какво да решим, биологичното решение е парализа на краката (функционално блокиране).

¬ заключение:

ѕри наличието на неочакван конфликт, без видимото му решение, конфликт, изжив€н в самота, патологи€та се израз€ва едновременно на психично, мозъчно и органично ниво.

- на психично ниво има състо€ние на посто€нен стрес

- на мозъчно ниво се осъществ€ва късо съединение в специфична зона на мозъка

- на органично ниво става клетъчна пролифераци€ (тумор) или пък лизис (загуба на вещество) или още функционално блокиране (парализа).

≈лиминирането на конфликта е ключът, който позвол€ва преминаването към фаза на възстанов€ване.

„≈“¬Џ–“» «ј ќЌ: ћ» –ќЅ»“≈ —ј ¬ —Ћ”∆Ѕј Ќј ћќ«Џ ј

ћикробите са наши съюзници, те са тези, които се занимават с оправ€нето на щетите по време на втората фаза. ћозъкът е този, който изпраща заповед на нашите при€тели вируси, гъбички или бактерии.

¬сички микроби идват, размножават се и изчезват, за да благопри€тстват възстанов€ването според една много точна логика, в синхрон с наши€ мозък и с нашето т€ло. “е са част от биологичната програма на ѕриродата.

„овек съжителства с микробите: т€лото ни съдържа десетки пъти повече бактерии отколко човешки клетки - сто хил€ди мил€рда.

ѕ≈“» «ј ќЌ: Ќј  ¬»Ќ“≈—≈Ќ÷»я“ј

¬с€ко поведение на човека (а и болестите) е определено от специални програми за оцел€ване, записани в мозъка от най-дълбока древност. Ѕолестта е биологично решение на мозъка, последната възможност за оцел€ване. ¬секи жив организъм притежава мозък, повече или по-малко развит, който е в състо€ние да улав€ несъзнателно информаци€та, идваща от света, който го обкръжава.  летките, бактериите, които живе€т в нас, различните органи, всичко функционира в унисон със същи€ ритъм на главни€ мозък.

Ѕолестта винаги има смисъл. “€ е полезна, необходима, жизнена за индивида и за еволюци€та на вида.

»зточник: "«авещание на Ќовата ћедицина", автор –ике √ерд ’амер

 

3.ѕисмо от 31.12.2006 на ѕредседател€ на јЋЅј

 ак си прокарва път Ќовата медицина на др.’амер?

¬ече 25 години се бойкотира информирането за не€, а прилагането й се осъществ€ва все пак...?

 ѕисмото е написано от ѕредседател€ на јЋЅј (организаци€та на Ќовата √ерманска медицина в »тали€) на 31.12.2006 г.

"ѕоради последните тъмни заплахи, решихме да направим обществено досто€ние тази странна истори€...

≈ƒЌј —“–јЌЌј »—“ќ–»я...

ѕрез л€тото на 2005 г. при нас дойде човек, който поиска да помогнем на негов близък, на когото била поставена печалната диагноза "мозъчен тумор, невъзможен за опериране". ѕредстави ни се, че е чуждестранен дипломат и ни разказа следното предисловие: тъй като той работил в посолството и имал задачата да контролира, класифицира и архивира всички подозрителни данни и файлове, м/у другите неща намерил и Ќовата √ерманска ћедицина на др. ’амер. Ќа времето бил чел доста страници за др. ’амер, защото му се сторили извънредно интересни, но впоследствие ги архивирал.

 огато по-късно, през л€тото на 2005 ., този негов близък получил гърчове, го откарали в Ѕърза помощ, и след €дрено- магнитен резонанс (яћ–) на мозъка, му било съобщено, че поради "мозъчен тумор, невъзможен за опериране", му оставали само 3, максимум 4 месеца живот (!), тогава дипломатът си спомнил за Ќовата √ерманска ћедицина (Ќ√ћ).

ѕреди обаче да запознае с това сво€ близък, поискал да е абсолютно сигурен, че тази Ќ√ћ е наистина научно равилна.

–азказа ни, че за тази цел се обърнал директно към "висшите еврейски ложи", за да има сигурно медицинско заключение и когато го поискал относно открити€та на др. ’амер, го уверили, че са съвършено правилни.

 огато обаче после, уверен и доволен им казал: "“огава можем да го лекуваме по този начин?", отговорът бил: "Ќе, това не тр€бва да се знае... јко искаш ... " и му дали наши€ адрес в »тали€, където можел да се обърне. » по този начин беше стигнал до нас. (Ќа времето това искане ни се беше сторило странно - защо просто не б€ха го лекували в техните клиники мълчаливо...? ƒнес може би имаме н€каква представа защо...)

» така, дипломатът ни разказа, че когато в ден€т след наши€ първи разговор, се върнал в болницата, където преди това бил настанен за лечение негови€ близък, и поискал яћ– и клиничната папка, му било съобщено, че "за съжаление" яћ– и клиничната папка са се загубили...

ѕонеже с високослужебното си положение разполагаше с "големи връзки на високо ниво", можеше да упражни натиск в/у болницата, и ..."чудо!" - клиничната папка излезе на б€л св€т... но, при внимателното й преглеждане, той забел€зал, че т€ не била оригиналната! ¬същност, доколкото той следеше отблизо истори€та, си спомн€ше н€кои подробности, които ги н€маше вече... нова папка беше написана отново!

Ќе излезе на б€л св€т и яћ– на мозъка. “ози ден той ни разказа колко бил натъжен от тези събити€ и че той сами€т, макар че познавал много добре този св€т, никога не бил мислил, че тези тайни сили били толкова бойни...  оментира факта, казвайки: "— положителност искат да избегнат, в случай че този мой близък оцелее, да остави следи..."

«а този негов близък обаче ужасът от диагнозата, анатемата "3, максимум 4 месеца живот", фактът да се чувства отлъчен от "официалната медицина" б€ха определ€щи - всичко това го отвеждаше непрекъснато до активиране на конфликта на бежанеца или на съществуването (а следователно и "синдромът" с увеличаване на мозъчните отоци), увеличавайки следователно и ц€лата симптоматика, ко€то на свой ред го водеше до т€гостното състо€ние да се бори за съществуването си. “ези посто€нни рецидиви, както и порочни€т кръг, където се чувстваше без изход, го доведоха до смъртта през декември 2005 г. (както злополучно беше предсказано: ок. 4 месеца след диагнозата).

¬ последствие този дипломат сподели с нас, че все пак има съмнени€ относно обсто€телствата, при които е настъпила смъртта на негови€ близък - не изключваше отрав€не...

ѕрез пролетта на 2006 г. осъществи отново контакт с нас и ни говореше за крайната необходимост да се отвори експериментална клиника, в ко€то да се прилага Ќ√ћ, защото, казваше, като н€ма предоставена структура, без клиника, където да се помага на хората съгласно 5-те Ѕиологични закона, по-късно пациентите, имайки усложнени€, непрекъснато се тревожат и рецидивират с катастрофални последици.

ќб€сни ни много добре, че всъщност академичната медицина е стигнала до първоначалната си точка, в улица без изход (достатъчно е да припомним, че на Ќационални€ американски онкологичен конгрес през 2005г. бе €сно за€вено, че въпреки 200 милиарда долара, инвестирани през последните 30 години за изследвани€, смъртността от рак е останала абсолютно непроменена от 1945 г.)

 аза ни обаче, че тъй като човечеството не е готово още да получи ц€лата тази свобода, ко€то Ќ√ћ неизбежно ще му донесе, е по-добре, за да се избегне хаоса (...) това да става бавно ... и забележете, без др. ’амер (който с положителност н€ма да е съгласен да се прави клиника за малцина, без да се бори пламенно, човечеството да може най-накра€ да ползва свободно Ќ√ћ!)"

ѕрез л€тото се върна отново, предлагайки ми да взема в свои ръце организаци€та на тази експериментална клиника и да координирам работата на лекарите, които щ€ха да практикуват Ќ√ћ.

 аза ни буквално, че неговите при€тели евреи досега са се стремили да държат Ќ√ћ изключително за себе си, и имал доказателства, че Ќ√ћ се използвала в италианските клиники "в полза на малцина" и че "те" пък, неговата група - тази на "белите ложи", т€сно свързани с папата, сега решили да практикуват Ќ√ћ и за неевреи, обаче... без др. ’амер. “ъй като с др. ’амер фалитът на сегашната система (ћатрицата) щ€л да бъде неизбежен... ¬ действителност намерени€та били този проект да се разработи тихомълком, на тайно м€сто...

јз му отговорих, че естествено съм на разположение за всичко, ако с това мога да помогна и да подкреп€м подобаващо дори и само един пациент, но че ще се чувствам свободен да го направ€, само след като "се даде на ÷езар ÷езаровото", т.е. само след като се направи публично проверка - на официално м€сто с лекари, пациенти, а също и със сами€ др.’амер...

ќт този момент нататък не се обади повече!

ќтново се свърза с мен през септември, след като б€хме оповестили международната манифестаци€ в –им, и ме попита агресивно какво ни е дошло на ум (!) - да се прави манифестаци€ в –им, щ€ло да бъде извънредно компроментиращо за проекта за клиниката... «а да се из€сним по-добре, уговорихме среща и се срещнахме в началото на октомври (октомври 2006, бел. на пр.).

“ози ден ни съобщи, че той бил повишен в степен от сами€ папа в " авалер на ќрдена на √олеми€ кръст", и като условие за нашата невредимост, а също и тази на јЋЅј, заплашително претендираше да бъде веднага разтрогната международната манифестаци€(!), а нашата асоциаци€ јЋЅј да бъде поставена "под комисарство" (на наши€ въпрос "Ќа кого?", кой според него тр€бваше да вземе в ръцете си јЋЅј, той отговори, натъртвайки, че е само като пример, името на проф. ¬еронези).

ќсвен това претендираше в следващите 2 години да не се предприемат повече никакви публични инициативи, за да не се безпокои проекта за клиниката...

¬ този миг "сложихме картите на масата" - поискахме да видим какво точно се раздвижваше.  азахме му, че до този момент само ни е плашил с възможни проекти, без да ни даде никакво доказателство за реално намерение да се осъществи клиника, и че не знаехме дали наистина това не беше само начин да ни спре в намерението ни или пък да ни подтикне да действаме без официалното представ€не на открити€та на др. ’амер.

ј той, почервен€л от гн€в, ни каза: "„уйте добре! ¬ие не можете да пред€в€вате никакви претенции! ћожете само да ги изпълн€вате!

“ова са неща, които плашат, др. амер отдавна ни ги повтар€ше, но да ги чуеш така, процедени през зъбите, увер€вам ви, че за нашата "романтична" визи€ за света, за справедливостта, за демокраци€та и т.н. беше все пак един силен удар. Ќе знам дали всичко това той ми каза, защото е наистина гран маестро на ложата или е само емисар.

ќчевидно неговите заплахи не ни спр€ха и продължихме напред.

Ќа 12 декември (12 декември 2006), 1 година след смъртта на негови€ близък, получихме информаци€та, че той и неговите "при€тели" ни подготв€ли "шега" (не знаех наистина какви намерени€ имаше и кои са неговите "при€тели"), а също и че др. ’амер (който между другото никога не е имал нищо общо с този пациент) тр€бвало да плати...

¬ момента на освобождаването от затвора на др. ’амер, този странен персонаж ни каза нещо любопитно... почти като доказателство за неговата "свръзка" с "висшите сфери на властта": всъщност др. ’амер бе пуснат на 16 февруари 2006 г., но този персонаж знаеше точно, че заповедта за освобождаване от затвора е била подписана на 13 февруари в 13 часа (!). ¬ началото сметнахме, че това твърдение е опит да се насочи вниманието ни към тайнствени твърдени€ от езотеричен характер (13,13). Ќа 21 декември обаче др. ’амер лично ми потвърди, че заповедта за освобождаване е била действително подписана на 13 февруари 2006 г.

∆елаем ви една година на "прозрачност", защото само разбирайки реално какво става на световно ниво, се разбира защо една научна медицина, ко€то може да се докаже за н€колко часа от всеки лекар или сериозен учен, медицина, ко€то никога не е опровергавана, е скривана от света в продължение на 25 години! "

4.≈Ћ≈ќЌќ–ј Ѕ–»Ћ»яƒќ–» - "ѕќЅ≈ƒ»’ –ј ј, Ѕ≈« ƒј —≈ Ћ≈ ”¬јћ"

Ќовата √ерманска медицина на др. ’амер и прилагането й в различни страни - истори€та на известната италианска актриса ≈Ћ≈ќЌќ–ј Ѕ–»Ћ»яƒќ–» в борбата й с рака и осмисл€нето на теори€та за 5-тте биологи4ни закона.

∆урналиста: ¬ие имахте една много сериозна болест...

Ѕрили€дори:  ѕреди 10 години ми казаха, че до 6 месеца ще умра. “ъй като вече б€х загубила майка си и баба си, и ги б€х вид€ла как угасват в ужасни страдани€, дължащи се на химиотерапи€та, се убедих, че болнични€т път е само един от начините да умреш - възможно най-лоши€. «атова не предприех никакво лечение, дори и инвазивни изследвани€. ¬ една такава екстремна ситуаци€ като тази, ко€то изжив€вах, считах за абсурдно да се подложа да ме дупчат, режат, отвар€т... Ќе съм се подлагала дори на химиотерапи€. Ќе само защото така се предизвиква създаването на нови физически проблеми, но и защото се задействат страхови механизми. —лед 3 години карциномът, който имах на черни€ дроб, изчезна - отиде си, когато вирусът на хепатита го метаболизира...

∆урналиста: ¬ирусът на хепатита?

Ѕрили€дори: Ќа ниво черен дроб той е симбионтът, който, когато е приключил конфликта, разрешава карцинома на черни€ дроб. “ова техническо об€снение го разбрах по-късно, когато открих теори€та на ’амер за туморите. —лед оздрав€ването ми наистина започнах сво€ път на познани€ по тази тема. —ред системите за самоизлекуване на индивида, които изучавах, Ќќ¬ј“ј √≈–ћјЌ— ј ћ≈ƒ»÷»Ќј ми се струва най-напредналото достижение. Ќейни€т основоположник е др. Reek Geer Hamer, по-известен с истори€та, случила се в  орсика, когато синът на ’амер беше застрел€н с пушка, за което бе обвинен принц ≈мануеле ди —аво€.

»менно в следствие на тази тъжна истори€, лекар€т развива рак на тестисите, а съпругата му - рак на гръдта. ќттам интуици€та му го отвежда до революционизиране на самите основи на медицината - ’амер разбира, че канцерогенните механизми имат биологична зависимост.

∆урналиста: “ака според ¬ас т€лото ви оздрав€ло само от туморите...

Ѕрили€дори: ƒа, когато човек отива за постав€не на диагноза, туморът е вече в процес на самоизлекуване. Ћекарите обаче прекъсват естествени€ процес на лечение и предизвикват метастази, които не са нищо друго освен нови конфликти, дължащи се на самата интервенци€.

∆урналиста: «начи ¬ие не направихте нищо, за да се лекувате?

Ѕрали€дори: Ќаправих много неща, които обаче имаха отношение към моите хранителни предпочитани€, поради факта, че си останах в къщи, докато б€х зле. ¬същност, има хора, които имат тумор и си живе€т много добре. —поред ’амер всички естествени терапии имат своето основание да съществуват, затова достатъчно е да гладуваш или да практикуваш хомеопати€, за да разрешиш един проблем. јко човек е решил да се лекува с "цветове", със "слънчеви води" или с уринотерапи€, е все добре. —тига да не се възпреп€тстват ествествените процеси, винаги може да се търси собствени€ път. “уморът тръгва винаги от мозъка, т.е. от скрито изискване и е "конструктивен", следователно не тр€бва да се страхуваме от него.

∆урналиста: ¬ заключение, това какво означава?

Ѕрили€дори: ѕон€тието за лечение, разбирано според традиционни€ подход, не помага, защото човек мисли, че оздрав€ването му зависи от "надб€гване с екипировка" - т.е. от лекарствата, които му се дават. “р€бва обаче да се разбере, че се оздрав€ва само с интегрирането на биологичните системи: вирусите и бактериите, вместо да се пораз€ват, тр€бва да се осмисл€т в т€хната положителна функци€. често, когато има вирус, организмът само се опитва да завърши един "възстановителен" процес - в случа€ на хепатита при тумор на черни€ дроб. –акът не възниква от една полуд€ла клетка, а е знак за н€каква необходимост на даден човек. –акът задейства механизми, които имат биологична цел. јко се остав€т да завършат процеса, ще обработ€т конфликта.

“уморът, всъщност, се излекува сам в 90 % от случаите.

∆урналиста: ћетодът на ’амер практикува ли се в »тали€?

Ѕрили€дори: јз, откакто посетих курс за законите на ’амер (5-те биологични закона, бел. на пр.), предназначен за лекари, н€мам вече сред при€телите такива, които да умират от рак, защото ги съветвам, без да се прав€ на доктор (защото не съм такъв) как да се отнас€т.

Ћекарите на Ќовата медицина вече на лекуват химиотерапизирани хора, защото все пак те рано или късно стигат до смъртта по причина на опустошени€та, извършени от болничната медицина.

∆урналиста: ¬сичко това законно ли е?

Ѕрили€дори: ѕроблемът е вътре в болницата, където, според мен, тр€бва да се ходи само за диагностиката. ѕосле свободно се взема решение.

ќткакто познавам връзката душа-т€ло не вземам вече лекарства. «дравето ми е по-добро днес, отколкото когато б€х на 20 год., и см€там, че го доказах в "Ќощ върху леда", където показах класа и на младите момичета."

»нфо - сп."¬»¬≈–—јЌ» ≈ Ѕ≈ЋЋ»", март 2007

5.—писък на основните конфликти и какво пораждат те. ( по –.√. ’амер)

јлерги€- специална програма, ко€то протича не на базата на конфликтен шок, а в следствие на ДшинаФ, на ко€то се ДкачвамеФ посто€нно.

¬ъзпаление на  сл€пото черво/апендицит

 онфликтен шок: грозен, несмилаем гн€в

јктивна фаза на конфликта- карцином на сл€пото черво с форма на карфиол

Ћечебна фаза:  възпаление на сл€пото черво.

—пукване на апендикса: ѕо време на активната фаза на конфликта  сл€пото черво е било закрито от карцинома и затова в лечителната фаза може да се пръсне.

Ѕронхит

—ъдържание  на конфликтите- страх от обстановката и силен стрес, в зависимост от това, дали пациентът е десничар или левичар и от негови€ пол./ виж об€снението под ДастмаФ/

–ак на дебелото черво

Ѕиологично съдържание на конфликта:  непри€тен гн€в, който Дне можем да преработимФ.

јктивна фаза на конфликта:  компактни, раст€щи, карфиолообразни   тумори/ адено- карцином/

Ћечебна фаза: съсирено, некротизирано разграждане на тумора чрез гъби / туморна микоза/, пон€кога умерени кръвотечени€ или микобактерии / туберколоза на дебелото черво/

–ак на €йчниците:

 онфликтен шок:  «агуба чрез смърт или заминаване

јктивна фаза на конфликта: некроза

Ћечебна фаза: изпълнена с течност киста, ко€то впоследствие се втвърд€ва и образува тумора и се разклон€ва в съседната тъкан с цел СизхранванеТ. —лед това се капсулова. ќпераци€ се налага, само ако пречи механически. “ази  н€когашна овариална  киста действа подмлад€ващо, тъй като произвежда много естроген.  огато се спука изпълнената с течност киста= т. нар. ендометриоза.

ћозъчен тумор

“ова, което се означава като Дмозъчен туморФ, е натрупване на съединителна тъкан ( гли€) в лечебната фаза след разрешаването на конфликта.

ѕодагра

 онфликтен шок: констелаци€

ћъж десничар:

1.   конфликт  срив на спортсменската самооценка ( костна остеолиза),

2.   конфликт   на б€гство /карцином на бъбречното събирално каналче/

ѕример: ћладеж пропуска дузпа при футболен мач/ срив на спортсменската самооценка/.

—лед като  тъкмо е решил този конфликт, баща му му казва: Д  ато станеш на 18 години, тр€бва да се изнесеш от къщи.Ф /конфликт на б€гство/. “ийнейджърът Ц десничар получава подагра на големи€ пръст на леви€ крак.

√рип

ѕон€тие от официалната медицина. —  ДгрипФ или Дгрипален ефектФ традиционната медицина определ€  болестни картини, които отговар€т на специален тип, който после бива дефиниран по симптоми. ¬ това число попадат симптоми като хрема, кашлица/ забол€вани€ на лигавиците/, болки в крайниците или обща физическа слабост. ƒопуска се, че причинителите са вируси.

ќб€снение според √Ќћ на д-р ’амер:

“ака наречените  грипни €влени€ също тр€бва да бъдат интерпретирани според 5 те природни закона. ¬секи симптом има своето съответствие като ’ќ в мозъка и причината за него е съответстващи€т му конфликт. “ъй като традиционната медицина не привежда никаква дефиници€ или съответствие на симптоми, е трудно, тук да се направи разграничение. “ака например комбинаци€ от решен лек конфликт на срив на спортсменската самооценка/ в лечебната фаза лека левкеми€, подути лимфни възли, умора и болки в крайниците/и от един конфликт на смъртен страх, който е бил бързо решен/ в лечебната фаза леко белодробно възпаление/ може да бъде интерпретирана като грип. √рипните €влени€ винаги са лечебната фаза.

»нфаркт на сърцето  јнгина пекторис

 онфликтен шок:  онфликт на обкръжението, конфликт на загуба на обкръжението/мъж/, сексуален конфликт на Д не ме ДжелаеФ/ жена/. —ъблюдават се и частичните констелации!

јктивна фаза на конфликта: бодежи в сърцето, јнгина пекторис

Ћечебна фаза: ангина пекторис, инфаркт. ќсобеност: »нфарктът на сърцето бива забел€зан едва тогава, когато продължителността на активната фаза на конфликта е повече от 3-4 месеца. јко продължителността, при средна интензивност, се проточи обаче над 9 месеца, има опасност от смъртен изход на инфаркта.

»зкрив€ване на роговицата

 онфликтен шок: изкривено възпри€тие

ѕример:  Ѕаща малтретира детето си, детето интегрира това грешно поведение, но не в наблюдението си на личността на бащата. Ѕащата не може или те бива да бъде виждан такъв, какъвто е в действителност, с всичките негови добри и лоши страни.

јктивна фаза на конфликта: изкрив€ване на роговицата

Ѕолки в тазобедрената става/ ревматизъм:

 онфликтен шок: срив на самооценката  от типа: Дне мога да преживе€ нещоФ

јктивна фаза на конфликта: костни остеолизи

Ћечебна фаза: рекалцифициране, болки в тазобедрената става/ възпаление и разт€гане на костната ципа/, левкеми€, ревматизъм на ставите /  в традиционната медицина= често артрит/

’емороиди

Ћечебна фаза на карцином на ректума. јко се налага, се прилагат мерки за спадане на отока, иначе минават без проблеми от само себе си.

’ерпес

 онфликт на разд€ла /нежелание или съответно горещо желание за разд€ла/

(нежелание за докосване, погнуса)

–ак на ларинкса

—трах от обстановката /средата/ или силна уплаха (според корелаци€та л€во/д€сно и пола)

–ак на костите

 онфликтен шок: срив на самооценката , (виж как се подраздел€т, напр.  кол€но, гръб и др.)

ѕример:  активна фаза на конфликта: костни остеолизи в тази зона, анеми€

Ћечебна фаза: възпаление и разт€гане на костната ципа, болки, рекалцифициране, левкеми€, ревматизъм на ставите ( при традиционната медицина често = артрит)

–екалцифицирането съответства на  диагнозата от традиционата медицина : остеосарком

–азширени вени:

 онфликтен шок: срив на самооценката, вени на краката = конфликт Дбуца на кракаФ

ѕример:  —лед раждането майката винаги е с детето и го възприема като Дбуца на кракаФ /разширени вени на краката/

јктивна фаза на конфликта:  свиващи  се вени, разширени вени.

—тават видими при множество конфликтни рецидиви/ некрози на кръвоносните съдове/

Ћечебна фаза: разшир€ване, удебел€ване на вените, т. нар. варикози

¬ъзпаление на вените (= оздрав€ване на повредената стена на вената)

Ћевкеми€:

Ћевкеми€та  е лечебна фаза на срив на самооценката, лечебна фаза на т. нар. рак на костите. Ћевкеми€та евентуално може да причини силна мозъчна симптоматика /гол€м оток  на ќ’ (огнище на ’амер)/ . ћол€, за по-сигурно се ориентирайте към лечение по правилата на √Ќћ.

 онфликтен шок: срив на самооценката/ виж по съответното разпредел€не , напр. кол€нна става, гръб и т.н./

ѕример:

јктивна фаза на конфликта: костни остеолизи в тази област, анеми€

Ћечебна фаза: ќток и разт€гане на костната ципа, болки, рекалцифициране, левкеми€, ревматизъм на ставите / според традиционна медицина= артрит/

–ак на белите дробове

 онфликтен шок:  онфликт : страх от смъртта

ѕример: ѕостав€не на диагноза за Д смъртоноста болестФ от лекар€

јктивна фаза на конфликта: тумори в белите дробове,  окръглена с€нка на белите дробове.

(«аб. прев.: “ези сенки се виждат на рентген и без биопси€ не може да се установи, какво е . ћоже да е пневмони€, туберкулоза и др. «атова се прав€т още изследвани€, до установ€ване на забол€ването.  ƒнес пневмони€та се хваща в доста ранен стадий заради тези профилактични прегледи, които се рекламират посто€нно и резултатите са налице: увеличаване на бро€ на случаите от рак на белите дробове!)

Ћечебна фаза: —ъсирване чрез мико-бактерии, ако не са налични- капсуловане

ѕодуване на лимфните възли

 онфликтен шок: ћалък, локализиран срив на самооценката

Ћечебна фаза: ѕодуване на лимфен възел

язва на стомаха: язва на дванадесетопръстника, гастрит, Дболки в стомахаФ

 онфликтен шок: €дове в обкръжението

ќбщо: н€кой или нещо ни пречи в обкръжението

Ќе знаем, в ко€ посока да се обърнем, към кое мнение да се присъединим (конфликт с идентичността)

јктивна фаза на конфликта: ќбразуване на €зва (стомах)

Ћечебна фаза: кръвотечение от €звата, гастрит (стомах)

–ак на стомаха:

 онфликтен шок:  онфликт от типаФ √лътнал съм залъка, но не мога да го преработ€, смел€Ф

Ќесмилаем конфликт

ѕример:  разруха на добър бизнес , загуба на съдебен процес

јктивна фаза на конфликта: карфиолообразен раст€щ  карцином на стомаха

Ћечебна фаза: –азграждане на тумора чрез гъби или микобактерии,  в случай, че не са налични- капсуловане

¬ъзпаление на сливиците - тонзилит (ангина)

 онфликтен шок: тип ФЌевъзможност да преглътна залък ( тъй като не мога, или също, тъй като не искам, т.е. тр€бва (или искам) да изплю€ залъка, но не бива.)

ѕример: ∆илище, което бих желал/а да наема, вече е дадено на друг; дете, което иска да изплюе спанака, но тр€бва да го преглътне.

јктивна фаза на конфликта: уголемени, нацепени сливици (увеличени сливици, хипертрофи€ на сливиците)

Ћечебна фаза: възпаление на сливиците, гнойни сливици

ћорбили /дребна шарка/

 онфликтен шок:  онфликт типФ нещо ми вониФ

ƒопълнение: конфликт на невъзможността да помириша нещо, нещо ми мирише лошо, не мога да израз€ нещо

 онфликтът зас€га устната  и синусните кухини

Ћечебна фаза: морбили с обрив и т.н.

ћеланом:

 онфликтен шок: оскверн€ващ конфликт, чувствам се  наранен и осквернен,  напр. чрез ампутации, белези, бръчки, но също и от вербална обида или реално обезобраз€ване.

ѕример: ћеланом на белези, на места, усещани като обезобраз€ващи, меланом на части  от т€лото, които см€таме за грозни, меланом вследствие на обида или вербална атака, които са били усетени на точно определени места /Ф“ова ме прониза като стрела между раменете.Ф/

јктивна фаза на конфликта:  –астеж на меланома, компактен, включващ бенка или такъв без меланин (аменалотичен  меланом)

Ћечебна фаза: некротизиращо разграждане на тумора чрез гъбични бактерии или бактерии.

ћигрена

 онфликтен шок: фронтален страхов конфликт, Д  акво ме сполет€ва?Ф

ѕример: —ъобщават на ученик, че  за установ€ване на реалното положение на оценките той още утре тр€бва да прави писмена работа, и то върху материала от ц€лата учебна година. “ой е ужасен и се тревожи: Д акво ми се струпа на главата?Ф

ќбщо: Ќевъзможността за оценка на предсто€ща ситуаци€, как да € осъществим добре, как ще протече и как ще завърши.

Ћечебна фаза: пристъп на мигрена.

«аушка

 онфликтен шок:  онфликт: ДЌе искам / не мога, не ми е позволено/, да €м /дъвча/ нещо.Ф

ѕример: јктивна фаза на конфликта: гнойна рана в околоушните слюнни жлези, които в повечето случаи са незабел€зани/ леко опъваща болка/

Ћечебна фаза: «аушка, с или без вирус на паротит.

¬ъзпаление на слизестата ципа на устата- ћлечница

 онфликтен шок:  не мога да хвана залъка

ѕример: “ежко болни, които не могат да приемат правилно храната, малки деца, които тр€бва да Д мол€тФ за следващата лъжичка.

јктивна фаза на конфликта: почти невидим, раст€щ на широчина адено- карцином под плосковидни€ епител на лигавицата на устата

Ћечебна фаза: млечница, кандидоза на устата

ћиома ( карцином на маточната мускулатура)

 онфликтен шок:  онфликт на самочувствието , Дна не съм бременнаФ

јктивна фаза на конфликта: некрози

Ћечебна фаза: миома

Ѕолки в ши€та - болки във вратните прешлени

 онфликтен шок: —пад на самочувствието в интелектуалната област (липса на справедливост, липса на свобода, липса на мир и т.н.)

ѕример: ДстресФ, недооцен€ване на работното м€сто. ¬с€ка вече се по€в€ват болки в областта на ши€та.

јктивна фаза на конфликта: костни остеолизи в тази област, анеми€

Ћечебна фаза: оток и разт€гане на костната ципа, болки, рекалцифициране, левкеми€

Ќевродермит

 онфликтен шок: конфликт на разд€ла, искам да задържа н€кого/  вътрешни страни/ или да го отблъсна /външни страни  на крайниците и др./

ѕример: ћъж изневер€ва и от този момент не докосва повече жена си.  “€ се страхува от разд€ла, но и липсва и телесни€ контакт. јко обривът се по€ви по дланите, вътрешната страна на ръцете: желание да бъде задържана/ от мъжа си/ . јко се по€ви по външната страна на ръцете: желание да се защити /например от другата жена, но и от мъжа, който € е наранил./ и т.н.  “ъй като екземите се по€в€ват в лечебната фаза, съществува по- гол€ма опасност от рецидиви поради поредното въздържание от телесна близост, заради нелицепри€тната гледка.

ѕо принцип същото се случва и с децата спр€мо техните родители. “ъй като обикновено децата се отдел€т от родителите си по време на пубертета, от този момент нататък при т€х почти не се наблюдават рецидиви.

Ћечебна фаза: екземи, екзантеми и др. зачервена, подута кожа

ѕанически атаки

 онстелаци€ от фронтален страх и конфликт Дстрах откъм гърбаФ, и двете в активна фаза на конфликта.

ѕаркинсон - ћорбус ѕаркинсон

Ћечение на моторна парализа, ко€то никога не приключва заради малки рецидиви. “ова е т..нар. Д вис€що лечениеФ. “реморът ѕаркинсон е форма на лечение, по- точно лечение на моторен конфликт на мускулатурата на ръката.

∆лезиста треска (инфекциозна мононуклеоза)

—ъщност на конфликта: генерализиран спад на самочувствието

Ћечебна фаза: жлезиста треска

¬незапна сърдечна смърт

 онфликтен шок: —рив на самооценката по отношение на физическата активност. ФЌе искам вече, не мога вече.  ак ще се справ€ с всичко това?Ф

ѕример: Д необ€снимаФ сърдечна смърт на професионален спортист насред тренировка

јктивна фаза на конфликта: засегнат сърдечен мускул

Ћечебна фаза: инфаркт в епикризата (инфаркт на миокарда, при който мускулът може да се скъса), ако конфликтът е продължил прекалено дълго или човек не се вслушва в т€лото си и продължава да го натоварва. —ърдечни€т мускул не може да си почине така.

Ѕолки в гърба - болки в гръбначни€ стълб- ревматизъм

 онфликтен шок: централен срив на личностната самооценка

јктивна фаза на конфликта: костни остеолизи в тази област

Ћечебна фаза: оток и разт€гане на костната ципа, болки, рекалцифициране, левкеми€

’рема  

 онфликтен шок: ДмиризливФ конфликт, Дтази работа ми миришеФ

ѕример: внезапно излизане в ледено студена вода. –ешение: когато отново съм на при€тно топло м€сто. —ъщо и директни миризми.

јктивна фаза на  конфликта: гнойна рана в носовата лигавица

Ћечебна фаза: «апълване на гнойната рана с нови клетки, съпроводено с подуване на лигавицата, с или без участие на вируси. ’рема, подобна на гной, когато са засегнати вътрешни бактериални части на лигавицата.

Ѕолки в раменете

 онфликтен шок: срив на самооценката във връзката майка/дете или срив на самооценката в партньорската връзка

ѕри жени- левичари: д€сно рамо - майка/дете

ѕри жени- десничари: д€сно рамо - партньорски конфликт

ѕример: Дјз съм лоша майка, лоша дъщер€.Ф Дјз съм лош партньор.Ф

јктивна фаза на конфликта: костни остеолизи в тази област

Ћечебна фаза:  оток и разт€гане на костната ципа, болки, рекалцифициране, левкеми€, ревматизъм на ставите ( =артрит, според традиционната медицина.)

(ѕартньор  тук е всеки, освен собствената майка или собственото дете.)

ѕсориазис

≈дновременно наличие на активен конфликт на разд€ла и на вече решен конфликт на разд€ла, които се застъпват върху един или н€колко кожни ареала. ќттам се получава и лющенето.

Ѕолки в теменната част на главата

 онфликтен шок: —рив на самооценката в интелектуалната област/ липса на справедливост, на свобода, на спокойствие и т. н. /

ѕример: при получаване на упреци в некомпетентност в собствената област

јктивна фаза на конфликта: костни остеолизи в тази област

Ћечебна фаза: оток и разт€гане на костната ципа, болки, рекалцифициране, левкеми€

√оворен тинитус

“инитус, причинен от думи, не от шумове

„уване на гласове

(според  традиционната медицина Дшизофрени€Ф)

 онфликтен шок: двоен слухов конфликт, т.е. шизофреничната констелаци€, слухов конфликт в смисъл на Дговорен тинитусФ

ѕример: ≈дин (но може и двата) от двата слухови конфликти  е бил предизвикан от думи (а не от шум).

јктивна фаза на конфликта: евентуално шум в ушите, но и Дчуване на гласовеФ

Ћечебна фаза: спонтанна загуба на слуха. —лед решаване на конфликта шизофреничната констелаци€ е преодол€на, а чуването на гласове изчезва.

ќсобеност: ѕри допълнително агресивна биоманиакална констелаци€ човек твърдо в€рва в това, че гласовете му внушават н€каква ДпоръчкаФ. “акива са много религиозни фанатици, Д чуващи гласовеФ в констелиращ  слухов конфликт плюс агресивно биоманиакална констелаци€.

—индром

ƒефиници€ по смисъла на √Ќћ на д-р ’амер:

—индром се нарича състо€нието на  екстремно задържане на вода в т€лото.

«а да бъде дадено €вление синдром, тр€бва да са изпълнени два критери€:

ѕърви критерий:

“р€бва да е наличен активен конфликт (активна фаза на конфликта), чи€то съответстваща специална програма да съдържа задържане на вода в т€лото.

«адържане на вода: “€лото спест€ва вода, тъй като в непознатата област евентуално н€ма да може да намери бързо такава.

“ова се случва при конфликти, които се основават на чувство за изоставеност. Ќапример при бежански конфликт.

 ( «аб. прев.: ƒецата много често получават този синдром, когато биват давани в детски градини, остав€ни при бабите за дълго, при пребиваване при неопитни и неразбрани детегледачки, т.е. когато детето се чувства изоставено за дълго през ден€ или за гол€м период от време, в продължение на  седмици, месеци. ¬ремето в случа€ е относително. ¬ажно е, как изглежда то, пречупено през детското мислене. ѕон€кога един ден може да бъде ц€ла вечност.)

¬тори критерий:

“р€бва да е започнало решаването на друг конфликт (лечебна фаза).

—ледствие: Ќатрупването на вода по време на активни€ конфликт се усилва драстично  чрез едемизирането по време на лечебната фаза. “ова състо€ние се запазва до епилептоидната криза. ќсобено внимание в такъв случай тр€бва да се обърне на  мозъчни€ оток (огнище на ’амер).

ѕоради усиленото събиране на вода, напрежението в мозъка може да достигне екстремни, живото- застрашаващи нива. “ова е една от причините, които говор€т за това, да Ќ≈ се бори човек с конфликтите си без наличието на опитен терапевт. ќсобено, ако страда от активен бежански конфликт.

“инитус /шум в ушите/

 онфликтен шок: слухов конфликт, конфликт от типа: Дне искам да чу€Ф. Фƒобре ли чух?!Ф ДЌе мога да пов€рвам на ушите си.Ф

ѕример: јктивна фаза на конфликта: шум в ушите (свирене, бръмчене, звън, шумолене), прогресивно отслабване на слуховите способности

Ћечебна фаза: загуба на слуха, оток във вътрешното ухо

ќсобеност: ¬ъзможен е двустранен тинитус.  “ова съответства на още един слухов конфликт, който после зас€га и другото ухо. — това пациентът изпада в шизофренична констелаци€.. јко става дума за Дговорен тинитусФ имаме Дчуване на гласовеФ, в противен случай- непоносими шумове и в двете уши.

¬арицела

—ъдържание на конфликта: конфликт на разд€ла

ѕример: Ѕащата заминава в командировка. ƒетето прежив€ва това за първи път и не може да си представи, че това отсъствие може да бъде само временно. ≈днократни€т опит, че разделите не са непременно завинаги изглежда е решаващ за факта, че този тип конфликти на разд€ла по принцип се случват само веднъж.

Ћечебна фаза: обрив и т.н.

–ак на езика

 онфликтен шок: безмълвност

ѕример: Ќа пациент му се схванал езикът/ Дглътнал си езикаФ/, когато шефката му

му креснала: Д ≈зик ли н€маш, че  мълчиш така?Ф

јктивна фаза на конфликта: гнойни рани

¬ активната фаза на конфликта се изхвърл€т функционално непотребните клетки, защото заради функционалната си непригодност  те не са дораснали да изпълн€т механичните изисквани€. — това се об€сн€ва Днедостатъчната субстанци€Ф, дефектът на субстанци€та/ субстанционни€т дефект/.  олкото по- дълго време трае конфликтът, толкова по Ц гол€ма и дълбока е раната.

Ћечебна фаза: €сно изразена, локална подутина, изпълване на раната чрез вируси.

6. »нтервю с д-р ’амер, относно √ерманската Ќова ћедицина

 »нтервюто бе преведено от касетъчен запис, направен в √ермани€ от издателство ДAmici di DirkФ,  ьолн, през 1992 г.

“о е своего рода въведение към ДЌовата ћедицинаФ на д-р ’амер и неговите книги Д–акът, болест на психикатаФ и Д«авещание на Ќовата ћедицина, том 1, ќнтогенетичната система на туморите, включително рак, левкеми€, психози и епилепси€Ф. “ази информаци€ ще ви запознае с предмета на тези книги.

¬ъпрос 1 Ц ƒ-р ’амер, какво ви подтикна да изследвате рака и да правите връзка между психика и болест?

Ќе съм се занимавал с това до 1978 г. Ѕ€х лекар по ¬ътрешни болести и работех в университетската клиника 15 години, пет от които като професор. »мах също така и частна практика н€колко години, до 1978 г. —лед това се случи нещо ужасно: докато сп€л на една лодка, синът ми, ƒирк, бил прострел€н, без причина, от един луд, италиански€ принц. “ова бе ужасен шок за мен, изненадващ и съвсем неочакван, така че н€мах сили да реагирам.

¬секидневните събити€ или конфликти обикновено не ни Дхващат неподготвениФ, в смисъл, че не сме били бдителни по отношение на т€х. ¬ повечето случаи имаме възможност да предусетим нормалните конфликти, с които се сблъскваме в живота, но конфликтите, за които не сме били способни да се подготвим и които причин€ват безпомощност и невъзможност да се реагира, създават всъщност панически шок. Ќие ги наричаме биологични конфликти.

ѕрез 1978 г. аз развих рак на тестисите от такъв биологичен конфликт, т.нар. Дконфликт на загубаФ. “ъй като никога не съм бил сериозно болен, се зачудих да не би състо€нието ми да има нещо общо със смъртта на сина ми. “ри години по-късно, като шеф на вътрешни болести в онко-гинекологичната клиника на ”ниверситета в ћюнхен, имах благопри€тната възможност да изучавам пациентки с рак и да сравн€вам моите открити€, за да вид€ дали техни€ механизъм на получаване на рак е същи€т като мо€; дали те също са преживели неочакван шок.

ќткрих, че всички, без изключени€, са преживели същи€ тип биологичен конфликт като мен. “е б€ха в състо€ние да си спомн€т шока, последващите го безсъние, загуба на тегло, студени ръце и началото на растежа на тумора. ќт този момент, гледната ми точка бе коренно различна от всичките общоприети медицински концепции и когато представих тези открити€ пред мои колеги, те ми дадоха ултиматум Ц или да се отрека от открити€та си, или да напусна клиниката незабавно!

¬ъпрос 2 Ц “ова звучи като за през —редните векове! ¬ие как реагирахте?

Ќе бих могъл да се отрека от нещо, което съм убеден, че е истина, така че напуснах. “ова несправедливо уволнение ми причини друг биологичен конфликт Ц изгубих в€рата в себе си. —ъвсем €сно си спомн€м безсилието и разочарованието от това да бъдеш изгонен от клиниката, заради представ€нето на добре проучено, неоспоримо и ново познание. Ќе в€рвах, че такова нещо е възможно! Ѕеше доста травматично и имах затруднени€ при изследването на останалите 200 пациенти. ¬ъпреки всичко, завърших проучвани€та си и в последни€ ден, жел€зното правило на рака (∆ѕ–) бе родено!

¬ъпрос 3 Ц ћоже би ще може да об€сните накратко кои са основните критерии на ∆ѕ–?

∆ѕ– е биологичен закон. “ой има три критери€. ѕърви€т е, че всеки рак или еквивалентна на рака болест се развива от ƒ’—. “ова е много тежък, изключително силен, драматичен и изжив€н в изолаци€ конфликт Ц шоково събитие, който се про€в€ва едновременно на три нива: в психиката, в мозъка и в органа.

ƒ’— е ƒирк ’амер —индром. Ќарекох го така, защото шокът от смъртта на сина ми причини мо€т рак на тестисите. “ози ƒ’— стана оттогава главната фокусна точка на √Ќћ.

¬ъв всеки отделен случай на забол€ване можем да открием ƒ’— с всичките му вариации. “р€бва мислено да се върнем назад до специфичното събитие, за да разберем защо н€кой е бил засегнат от този биологичен конфликт; причината, поради ко€то това е станало толкова травматично; защо не е имало с кого да споделим и защо това е било проблем.

ƒобри€т лекар би тр€бвало да е в състо€ние да се превъплъти в душата на бебе, на ембрион, на възрастен, на младо момиче или дори на животно. “ой тр€бва да съпреживее точни€ миг на ƒ’—. —амо тогава ще бъде в състо€ние да открие биологични€ конфликт и да го разграничи от стотиците други проблеми.

¬ъпрос 4 Ц ∆ѕ– има още два критери€?

ƒа. ¬тори€т критерий е, че в момента на ƒ’— съдържанието на конфликта определ€ огнището на ’амер (ќ’) Ц специфично м€сто в мозъка, както и местоположението на рака или неговото подобие в органите на т€лото.

¬секи конфликт има свое специфично съдържание, което е €сно изразено, както и точни€ момент на ƒ’—. –езултатът от конфликта е ДасоциативенФ, което означава, че той се случва на подсъзнателно ниво и затова вол€та ни изб€гва съзнателното разбиране. Ќапример, представете си шофьор на цистерна, който по н€каква причина губи товара си (гориво, мл€ко, вода...) Ц типичен пример за ДводенФ или Дсвързан с течностиФ конфликт. јсоциаци€та от шока от инцидента с течност, причин€ва воден биологичен конфликт, който се регистрира като специфична болест Ц рак на бъбреците.

¬ъпрос 5 Ц “огава това означава, че вс€ко съдържание на конфликт или събитие е свързано с точно определен вид рак и се регистрира в определена част на мозъка?

ƒа, много специфична програма в мозъка. ¬ случа€ с рака на бъбреците, причинен от инцидент с вода или друга течност, късото съединение се случва в момента на ƒ’—, в предварително определено м€сто в мозъка и причин€ващо проблем в леви€ или десни€ бъбрек, в зависимост от страната на мозъка.

“ова късо съединение, което се по€в€ва като лези€ (поражение, повреда) в мозъка, може да бъде снимано с компютърен томограф или €дрено-магнитен резонанс и изглежда като концентрични кръгове на мишена или като снимка на повърхността на вода, в ко€то е хвърлен камък. –адиолозите бъркат тези кръгове с грешка в апарата, т.е. см€тат ги за дефект. “ези лезии в мозъка се наричат ќ’. “ова име, междудругото, идва от моите опоненти, които подигравателно наричаха тези области ДHamersche HerdФ Ц странните огнища на ’амер.

¬ъпрос 6 Ц ј кой е трети€т критерий на ∆ѕ–?

“рети€т критерий е, че посоката на конфликта съответства/определ€ точното развитие на ќ’ в мозъка, както и съответни€ рак или негов еквивалент в органа.

— други думи, този биологичен конфликт атакува на три нива едновременно: психика, мозък и орган. ¬ече е €сно и проверено, че развитието на конфликта е синхронизирано и на трите нива.

—ъщината се състои в това, че ако знаете точното положение на проблема, на което и да е от нивата, другите две могат да бъдат открити и отключени. “ова означава, че имаме организъм, мислещ на три нива, но всъщност представл€ва едно ц€ло.

—ледващата истори€ ще илюстрира това: след една лекци€, проведена във ¬иена през ћай 1991 г., един лекар се приближи и ми връчи мозъчна томографи€ на пациент и поиска да определ€ състо€нието на органите на човека, както и към кой конфликт  принадлежат. Ќаоколо имаше двайсетина колеги, включително н€кои радиолози и специалисти томографи. ќт трите нива аз имах само мозъчното пред мен. ќт тази мозъчна томографи€ б€х в състо€ние да диагностицирам свеж кърв€щ карцином на пикочни€ мехур, в лечебна фаза; стар карцином на простатата; диабет; стар карцином на бели€ дроб и сензорна парализа на отделни части от т€лото и разбира се, активни конфликти. Ћекар€т се изправи и ме поздрави. Дѕет диагнози и пет попадени€. “очно това има пациентът, а ¬ие дори посочихте какво има сега и какво преди. ‘антастично!Ф ≈дин от радиолозите ми каза: Д”беден съм във ваши€ метод.  ак разпознахте свежи€ кърв€щ карцином на пикочни€ мехур? јз не бих могъл да откри€ нищо на томографи€та, но след като ни показахте програмата, мога да прослед€ находките.Ф

¬ъпрос 7 Ц ћоже ли да поговорим малко за психичното ниво.  ак бих могъл да разбера дали съм прежив€л шок, чийто резултат би бил рак?  ак мога да го разпозна€?

»ма специфични знаци, които €сно разграничават обикновените конфликти и проблеми в ежедневието ни. ќт първи€ момент на ƒ’— вие бихте преживели продължителен стрес на симпатиковата нервна система. —имптомите биха се израз€вали в студени ръце и/или крака, загуба на апетит, загуба на тегло, безсъние и посто€нни мисли денем и нощем за съдържанието на конфликта (мисли върху проблема). “ази ситуаци€ може да се промени, само ако конфликтът бъде разрешен. ¬ противовес на обикновените ежедневни проблеми, тук пациентът попада във фаза на посто€нен стрес, който ще причини специфични проблеми/симптоми, както и раст€щ тумор/рак. ќ’ в мозъка, които са незабавно видими, показват, че психиката на пациента има много €сно очертани симптоми, които не могат да се пренебрегнат.

¬ъпрос 8 Ц  акво се случва тогава, когато такъв биологичен конфликт бъде разрешен?

 огато един биологичен конфликт бъде разрешен можем да видим много €сни симптоми на психично, мозъчно и органично ниво.

Ќа психично ниво, както и външно, виждаме, че пациентът вече не мисли посто€нно за съдържанието на конфликта. »зведнъж ръцете отново са топли, увеличава се апетита, нормализира се теглото и той спи по-добре. ћоже да има умора и слабост, както и нужда от почивка. “ова по н€какъв начин е началото на кра€, но всъщност е много позитивен знак. “ази лечебна фаза варира по продължителност, в зависимост от продължителността на главни€ конфликт. ¬ пика на лечебната фаза, когато т€лото задържа много вода, се наблюдават епилептични или епилептоидни кризи, които показват различен симптом за вс€ка болест.

—лед епилептоидната криза т€лото изхвърл€ вода от едема (оток), като постепенно се нормализира и пациентът отново възвръща силите си.

Ќа мозъчно ниво се наблюдава същото развитие Ц по време на активната фаза на конфликта са видими концентричните кръгове в ќ’, които в лечебната фаза преминават в едем. ћожем да видим на томографи€ как кръговете от ќ’ стават по-тъмни и не€сни като ц€ло и постепенно се издуват. “ази епилептоидна криза, управл€вана от мозъка, маркира кулминационната точка на отока и съответно повратната точка към нормализиране. ¬ъв втората половина на лечебната фаза, незасегнатата съединителна тъкан в мозъка изпълва м€стото на ќ’, за да го възстанови. ¬същност, тази незасегната съединителна тъкан, ко€то се оцвет€ва в б€ло на томографи€та, като приложим контрастно вещество (йод), преди беше см€тана погрешно за мозъчен тумор и се оперираше. “ъй като мозъчните клетки Ќ≈ ћќ√ј“ да се дел€т след раждането ни, –≈јЋ≈Ќ мозъчен тумор не може да съществува.

Ќа ниво орган наблюдаваме как растежа на тумора спира. “ова означава, че биологични€ конфликт е бил разрешен Ц наричаме това ДконфликтолизаФ. “ова е много важно да се схване, защото то води терапи€та напред. ƒори епилептоидната криза се про€в€ва на останалите две нива толкова €сно, колкото и при органа.

¬ъпрос 9 Ц ћоже ли да опишете една такава епилептоидна криза?

≈пилептоидната криза е нещо, което ћайката ѕрирода е промислила и създала преди милиарди години. “€ се про€в€ва и на трите нива едновременно. “€ се случва в кулминационната точка/пика на лечебната фаза, като целта й е да се нормализира отново. “€ е и това, което обикновено наричаме епилептичен гърч, т.е. спазъм на мускулите, но той е само една от про€вите на епилептоидната криза, ко€то се случва след разрешаването на моторен/двигателен конфликт.

≈пилептоидна криза настъпва при вс€ка болест, но с известни вариации. ѕо средата на лечебната фаза, пациентът прежив€ва едно повтар€не на физиологични€ конфликт, което означава, че той прежив€ва едно повтар€не на сво€ конфликт за кратко (стрес фаза) отново навс€къде, включително студени ръце, студена пот, както и всички симптоми на активната фаза. “ова се случва така, за да може мозъчни€т оток да се подтисне/да се свие и течността да се елиминира от него, а пациентът да се нормализира.

—лед епилептоидната криза пациентът ще се затопли и ще претърпи първата малка уринарна фаза. ќт тази криза нататък започва нормализиране. — други думи, ако пациентът преживее кризата, по-нататъшни усложнени€ или сериозни кризи са необичайни. ¬тората уринарна фаза настъпва в кра€ на лечебната фаза, когато т€лото елиминира по-гол€мата част от урината, останала от отока. ќпасната точка се намира точно преди кра€ на епилептоидната криза, когато ще е доказателство дали  е била достатъчна, за да управл€ва регулатора в мозъка.

Ќай-познатата епилептоидна криза е сърдечни€т инфаркт. “акава е и емболи€та на бели€ дроб, хепатита, пневмони€та... «а да се подпомогне т€лото в извършване на съответните промени, особено при конфликти с гол€ма продължителност, пон€кога е нужно да се приложи една силна доза кортизон. ѕри много трудни случаи кортизонът може да бъде даден незабавно.

¬ъпрос 10 Ц Ѕихте ли описали н€кои типични конфликти и да об€сните защо ги наричате Дбиологични конфликтиФ?

ѕричината, поради ко€то ги наричаме биологични е, че те протичат аналогично при хората и при животните, като се има предвид разбирането ни за еволюци€та в исторически план, както и установените съответстви€. Ѕиологичните конфликти н€мат нищо общо с нашите интелектуални или психологични конфликти/проблеми. “е са от фундаментално различно естество. “е са по природа полу имплантирани проблеми-събити€ в архаичната поведенческа програма на наши€ мозък. ¬ие си мислите, че мислите! ¬същност, конфликтът вече е намерил отговора асоциативно, за части от секундата, преди дори да започнете да мислите. Ќапример, когато един вълк убие едно агне, овцата (майката на агнето) ще преживее конфликт майка-дете, точно както би го прежив€ла и човешката майка. “€ ще развие рак на зърното на гърдата от същата страна, в ко€то човешката майка ще получи рак на гърдата. —траната (в случа€ гърдата) зависи от това дали човекът е десн€к или левак, както и животното.

ќ’ (огнище на ’амер) при конфликт майка-дете Дтеритори€ за гнездотоФ, ще бъде на същото м€сто в мозъка на майката, където е и програмата за  конфликт майка-дете Двръзка/родствоФ.

ќ’ при конфликт дете-майка, особено конфликтът, свързан с кърмене и сучене, също ще бъде на това м€сто в мозъка на детето/бебето, където е и програмата за връзката дете-майка.

¬сичките ни биологични конфликти могат да бъдат категоризирани според историческата логика на еволюци€та.  огато специалното поведение е било създавано по време на еволюци€та, не само органите и мозъчните части са принадлежали заедно, но и конфликтите са се свързали. ¬сичките тези психологични проблемни събити€ се намират исторически и органически много близо в наши€ мозък. “е дори имат едни и същи хистологични образувани€ (органични тъкани). Ќаучим ли се веднъж да гледаме организма си от гледна точка на еволюци€та, ще видим един прекрасен пор€дък в природата.

¬ъпрос 11 Ц ћожете ли да дадете н€кои примери от ежедневието?

ѕредставете си как една майка стои на тротоара, държейки детето си за ръка и  говори с при€телка. ƒетето се отскубва и изтичва на улицата. „ува се свирене на спирачки и детето е ударено от колата. ћайката не е предупредена и е напълно неподготвена. “€ замръзва от шока. ƒетето е закарано в болница и е в критично състо€ние н€колко дни. ћайката има ледено студени ръце, не може да спи, нито да се храни и изпитва посто€нен стрес, от който започва да расте възел в л€вата й гърда, ако е десн€чка. “€ прежив€ва типичен майка-дете конфликт, с дискови формировани€ в десни€ церебелум (малки€ мозък). ќт момента, в който детето се прибере вкъщи и лекар€т каже Д»махме късмет, детето се оправиФ, ръцете на майката ще се стопл€т и лечебната фаза ще започне; т€ ще спи по-добре и ще възвърне апетита си. “ова е типичен конфликт с едни и същи последстви€ при хора и животни.

ƒруг пример: жена заварва съпруга си в леглото с най-добрата си при€телка. “€ ще изживее сексуален конфликт. Ќа биологичен език конфликтът, бидейки копулативен (свързан с полови€ акт), ще причини карцином в матката, при жена  десн€чка.

Ќе всеки би получил такъв конфликт в подобна ситуаци€. Ќапример, ако жената не обича съпруга си и е обмисл€ла да го напусне, т€ н€ма да изживее този шок като сексуален конфликт, а по-скоро като човешки такъв, поради другарството в брака.  онфликтът тогава ще бъде с партньора и ще причини рак на гърдата (д€сната, ако жената е десн€чка).

≈дно и също събитие може да има различно психологично значение за всеки индивидуално.

–ешаващи€т момент не е какво се е случило, а как пациентът е усетил/ прежив€л в душата си ƒ’—. “ова същото събитие би могло да бъде и страх-погнуса конфликт, предизвикващ хипогликеми€ (ниска кръвна захар), ако жената е хванала мъжа си в много грозна ситуаци€, да речем с проститутка. »ли би могло да предизвика чувство на самообезцен€ване, със или без сексуален конфликт, ако жената хване съпруга си с двадесет години по-младо от не€ момиче. „увствата й може би ще бъдат Дне мога да се конкурирамФ или Дне мога да му предложа това, което т€ можеФ. ¬ такъв случай конфликтът зас€га скелета, лонната кост на таза (пубиса), като се наблюдава остеолиза (дефицит на калций), като резултат на сексуално самообезцен€ване.

“р€бва да знаете всичко това, за да откриете мислите на пациента по време на ƒ’—, защото те определ€т как ще се развие болестта. “ези мисли са пълни с много и значими, важни картини, тъй като всичките евентуални Двръщани€Ф назад и рецидивиращи проблеми ще са зависими от това еднократно събитие. ћожем дори да говорим и за конфликтна алерги€.

¬ъпрос 12 Ц ƒ-р ’амер, може ли човек да се лекува чрез ∆ѕ–?

ѕринципно, да, но ∆ѕ– е само първи€т закон от биологични€ процес на √ерманската Ќова ћедицина. ќбщо имаме пет биологични процеса (закони), които съм доказал емпирично, т.е. те са наблюдавани при над 15 000 събрани и документирани случа€. јко човек работи съвестно, би тр€бвало да проучи всичките пет биологични процеси.

¬ъпрос 13 Ц Ќека да следваме реда.  акъв е втори€т закон на биологични€ процес, който сте открили?

¬тори€т биологичен закон на √ерманската Ќова ћедицина е фактът, че вс€ка болест има две фази.

¬ъпрос 14 Ц ¬сички болести? Ќе само рака?

ƒа, всички болести имат две фази Ц ДстуденаФ и ДтоплаФ. ¬ миналото лекарите откриваха около 1000 болести, но не знаеха/не забел€зваха тези две фази. 500 би тр€бвало да бъдат ДстудениФ болести, когато кръвоносните съдове се свиват, причин€вайки бледност и загуба на тегло. ƒругите 500 би тр€бвало да бъдат ДтоплиФ болести, съпроводени с треска, разширени кръвоносни съдове, силна умора и добър апетит. ¬сички тези неизбежни болести б€ха см€тани за отделни, различни. —ега знаем, че това не е така. —поред сегашното ни познание, само 500 болести имат две фази. ѕървата е винаги ДстуденаФ, активна фаза на конфликта, със стрес в симпатиковата нервна система, а втората, ако конфликтът бъде разрешен, е винаги ДтоплаФ, възстановително-лечебна фаза. –азбира се, ќ’ за двете фази се намира на едно и също м€сто в мозъка, така че може да ги см€тате за едно и също ќ’. ѕо време на активната фаза, компютърната томографи€ показва €сно очертани кръгове, мишена, а в лечебната фаза кръговете постепенно преминават в оток.

ќт този пример виждаме, че този биологичен закон е важен не само за рака, но и за ц€лата медицина. ƒа вземем за пример един стар елен, който е бил изгонен от територи€та си от по-млад елен; той ще бъде в продължителен стрес, прежив€вайки биологичен конфликт, а именно териториален, с ќ’ в областта над д€сното ухо в мозъка. —тари€т елен ще предизвика по-млади€ с цел да си спечели обратно територи€та. “ой не може да спи или да €де, отслабва и евентуално би имал сърдечен спазъм или ангина пекторис. √оворейки органично, той има €зва, което означава, че има малък абцес/възпаление на коронарната артери€. “ой предизвиква по-млади€ елен, защото това е единствени€ начин да изгони съперника от територи€та си. —лед това ще навлезе в една дълга лечебна фаза (ваготонна). ўе се затопл€т крайниците му, ще €де отново и ще е много уморен. ¬ пика на лечебната фаза  ще преживее сърдечен инфаркт, като израз на епилептоидната криза. јко оцелее, ще бъде в състо€ние да запази територи€та си.

«а човека, негова територи€ би могла да бъде фермата му, работата му, семейството, личните дела и т.н. »маме н€колко територии едновременно; дори автомобилът може да бъде територи€.

ѕри хората, един сърдечен инфаркт ще бъде видим единствено ако конфликтът е продължил поне три-четири месеца; обаче, ако е продължил повече от година и началото на лечебната фаза не е било забел€зано, изходът обикновено е фатален. ћозъчната томографи€ е много бърз начин за диагностициране.

Ќ€кой може да попита защо медицината не е открила този закон за двете фази отдавна, след като той е толкова очевиден. ќтговорът е толкова лесен днес, колкото е бил труден преди. јко конфликтът не се разреши, болестта остава в първата фаза, означавайки, че индивидуалната издръжливост в активната фаза постепенно отслабва и накра€ човек умира от изтощение или какхекси€ (хронично умствено или физическо изтощение). «аконът за двете фази при всички болести се прилага само, където индивидът е разрешил конфликта. ¬ъпреки това, законът се прилага за вс€ка болест и респективно за всеки конфликт, защото по принцип всеки конфликт може да се разреши по различни начини.

¬ъпрос 15 Ц ƒ-р ’амер, какъв е трети€т биологичен закон, който установихте?

ќнтогенетичната система на туморите и раковите еквиваленти.

¬ъпрос 16 Ц  акво означава терминът ДонтогенетиченФ?

ќнтогенетичен означава, че всички болести (в медицината) вод€т началото си от еволюци€та. “ой се отнас€ за ембрионални€ живот на индивида.

¬ъпрос 17 Ц  ак стигахте до него?

ќткрих ќнтогенетичната система на туморите и раковите еквиваленти след наблюдение на около 10 000 случа€. –аботех напълно емпирично (практ