“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

Ќовата педагогика - Ўейла ќстрандер, Ћин Ўредер, Ќанси ќстрандер

—уперобучениеТ2000

 акво е това —уперобучение?

ћетодите, които лежат в основата на —уперобучението, ускор€ват значително обучението и облекчават разбирането. “ехните характеристики, които са дадени по-долу, ще ви помогнат да вземете правилно решение.

Ј††††††† ћетодът на преминаване в антистресово състо€ние е най-доброто състо€ние както за разума, така и за т€лото при решаване на възникналите пред вас проблеми

Ј††††††† —тъпаловиден, постепенен метод за усво€ване на информаци€та.

Ј††††††† »зползване на музиката като метод за развитие на паметта, за възбуждане на мозъка и установ€ване на връзка с подсъзнанието.

Ј††††††† ћетод за използване на всички раздели на ваши€ мозък, на всички чувства, емоции и въображението за повишаване на производителността.

Ј††††††† ћетод позвол€ващ да се избегне недоверието към обучението и промените.

«анимани€та и упражнени€та посочени в тази книга, могат да са полезни не само на отделни личности. ќсновната иде€ на книгата е да ви предостави свободен избор. «а да се усво€т принципите на —уперобучението, не е задължително да се изучи всичко. ќсновното и най-важното е, че —уперобучението ви дава нов смисъл на вашето самосъзнание и разкрива нови граници на вашите възможности, дава ви нов поход за разглеждане на действителността Ц подхода на XXI век.

„аст първа

 олко може да се постигне?

 олко бързо можете да се усъвършенствате?

1.

Ќовите граници

 акто е казал јбрахам ћаслоу, Дако единствени€ достъпен ви инструмент е чука, то ще възприемате всеки проблем като гвоздейФ. ƒошло е времето да погледнете в чантата пълна с нови инструменти и да престанете да чукате с чука, набивайки старите решени€. —ега е най-подход€щото време да се откажете от старите методи на обучение. Ќастанал е часът да се вслушате в удивителната мелоди€, ко€то звучи по цели€ св€т, особената музика, помагаща на хората да учат по-бързо, отколкото могат да си представ€т, помагаща им да се промен€т с такава бързина и лекота, ко€то им се струва просто неверо€тна.

¬ немското градче ’еренберг, работниците на фирмата IBM, затвар€т очи и се потап€т в удивителен св€т под успоко€ващите звуци на музиката на ¬ивалди. Ќа други€ край на света, на остров —в. Ћаврентий, в Ѕерингови€ пролив, Д«имаФ-та на ¬ивалди изглежда още по-уместно, когато група млади ескимоси затвар€т очи под звуците на тази мелоди€ в почивките между лова на китове. ¬ »ндиана, способна ученичка от шести клас, анализира записките за това, как музиката, ко€то т€ слуша с при€телите си по времена предложените от не€ специални занимани€, вли€€т на резултатите от тестовете. ¬ ћонреал, бъдещи€т шампион релаксира своето т€ло, слушайки прекрасна музика и в мозъка му се превъртат сцени от напрегнат двубой по карате.

»скате ли да се научите да възприемате знани€та два или пет пъти по-бързо, без да изпитвате при това никакъв стрес? » да запомните всичко, на което ви учат? ¬ие можете да го постигнете. “очно с това са се занимавали тези хора, които са слушали специално подбраната музика. “е прилагат нови€ процес на обучение, който ще наречем —уперобучение. “е използват този процес, за да пробуд€т онзи океан от възможности, който, както казват специалистите, е заложен във всеки от нас. ДЌикога не съм мислил, че процеса на заучаване може да бъде толкова при€тен!Ф Ц е възкликнал един от немските служители на IBM в момент на вдъхновение, който нер€дко възниква при ускореното обучение, и следователно, по-често из€в€ва вашите способности.

¬ие ще излезете на преки€ път към нови възможности и повишаването на вашите доходи, научавайки се да възприемате и обработвате факти, графики и данни от два до пет пъти по-бързо, отколкото сега. “ози метод помага да икономисвате време и средства при професионалното обучение и преподготовка, при изучаването на основите на икономиката. “ова е добра новина. Ќо не е всичко.

«а нас е важно още нещо. —ега пром€ната не е наша самоцел. ¬ажното е да се получи полза от пром€ната, а не да станеш нейна жертва.  акто никога до сега ни е нужна гъвкавост, за да приемем резултатите от пром€ната без големи усили€.  акто никога по-рано, тр€бва да знаем, по какъв начин да събудим нашите способности Ц см€та се, че не използваме 90 Ц 95% от заложените в човека потенциални възможности. ќще преди сто години ”йл€м ƒжеймс е определил, че от вътрешните възможности на човека се използват само 5%.

ƒоктор –аймонд јбрезол, който е подготвил стотици олимпийски звезди, твърди: Дƒори не 5, а 3%. —амо н€кои от нас използват 5% от своите възможностиФ.

 акво можем да постигнем? ѕисател€т-педагог ƒжорж Ћеонард казва, че Досновната творческа способност на наши€ разум за практически цели, може да бъде безкрайнаФ. “ова е цитат от нашата първа книга по —уперобучение, публикувана през 1979 година. “€ звучи прекрасно, когато е толкова всеобхватна. Ќо пред вас стои въпроса Ц какво да се прави?  ак, събуждайки се сутрин, да не видите отново в огледалото, онзи същи€ стар познат, в протрити€ халат? ѕо-надолу включваме още н€колко изказвани€ на хора, които са намерили собствени€ път, за да извад€т на светло собствените си скрити способности.

Ќеврологът от ћонреал  ристиан ƒрапо писа: Дќсвен р€зкото повишаване на скоростта на обучение, за мен —уперобучението стана отправна точка за дълбоки и много полезни промени в мо€та личностФ.

ƒобре известната канадска писателка —олтер каза просто: Дћоето запознанство с този нов подход предизвика кардинална пром€на в мо€ животФ.

ƒиректорът на немската компани€ ДƒелфинФ, обучаваща чрез новите методи бизнесмени, √ейл ’айденхайн, казва: Дќтново и отново учителите, педагозите и студентите повтар€т, че курсовете са променили живота им. Ќе е достатъчно да се каже, че във всеки има скрит потенциал. ћного по-важно е действително да се открие, че в мен има потенциал, за който дори не съм подозирал. ≈два след това теори€та се претвор€ва в животаФ.

Д≈два след 30 години преподаване разбрах, че има по-добър способ да се прави това, - твърди калифорниецът Ѕрус “икел “ейлор. Ц —уперобучението промени към добро не само мо€ живот, но и живота на моите студентиФ.

ƒоктор ћаюми ћори, €понски педагог-новатор, цитира следната забележка, прочетена от не€ в класа по ускорено обучение. ≈дин от студентите написал: Дѕочувствах, че се докоснах до нещо дълбоко, каквото е самото човешко съществуванеФ. ƒруг се учудил: Д ой би могъл да си помисли, че е възможно урок по разговорен английски да е толкова увлекателен?Ф. ќт …окохама до Ќю-…орк и от Ќю-…орк до ’айделберг се случва нещо вълнуващо, когато хоратазапочват да осъзнават своите собствени възможности. » обикновено се учудват, колко е лесно да управл€ват собствените си таланти, ако те са ни известни. —амо един млад човек станал изключение. Ќегови€т стремеж да реализира мечтите си извади на повърхността скритите сили, но това станало въпрос на живот и смърт.

¬ облачната нощ на 10 септември 1976 година българинът »ван Ѕързаков навл€зъл в неспокойните води на јдриатическо море и заплувал. “ой отплувал за јмерика. ѕървата спирка по път€ му тр€бвало да стане заблатени€ италиански бр€г, почти през 7 мили открито, гъмжащо от акули, море. Ѕързаков не е бил шампион по плуване, бил е просто добър плувец. Ѕорел се с астмата, често забол€ване в Ѕългари€, където необходимото лечение било практически недостъпно. »ван Ѕързаков имал само един плюс Ц бил преподавател по нова форма на обучение, разработена от български€ доктор по медицина √еорги Ћозанов, форма, ко€то стои в основата на всички западни системи по —уперобучение.

Дјз притежавам знани€ по основните техники за управление на разумаФ, - си казвал Ѕързаков. “ой ги използвал по време на почивка и продължавал да плува дори тогава, когато нетърпими€т студ практически го парализирал. “ой повикал този метод на помощ, за да предотврати два пристъпа на астма. Дѕлувайки все по-нататък и по-нататък, аз използвах тази техника, за да се застав€ да забрав€ за смъртта. ѕрактически т€ н€колко пъти ме настига в морето. ¬еднъж вече се б€х опитвал да отплувам за “урци€, но студът ме върнаФ.

ѕлувай, »ване, плувай към јмерикаЕ едно след друго загребване. —лед известно време разбрал, че никога до сега не е плувал толкова далеко. Д„ух шум и помислих, че югослав€ните копа€т нещо под водата, след това внезапно водата около мен се надигна. »зглеждаше като че ли кипи! ѕо-късно разбрах, че по това време е станало силно земетресение в “риестФ. Ќо »ван продължавал да плува. ѕреплувал покрай опасните югославски блата, през границата на »тали€, а след това попаднал в лагер за бежанци, в лагер с един душ на 500 човека.

ƒнес »ван Ѕързаков, заедно със сво€та американска жена ѕамела –енд, също педагог-новатор, води курсове по оптимално обучение в градчето Ќовато в  алифорни€. “ой е събрал основните знани€ за методите на управление на разума в една всеобхващаща система, способна да помогне на другите да почувстват свобода, повишавайки продуктивността на мозъка си. ¬ 1992 година, кръгът, изглеждащ като невъзможен, се затворил. ѕоканили Ѕързаков да се върне в Ѕългари€, за да помогне на съотечествениците си да преодоле€т усложнени€та, възникващи при прехода от полицейска държава към свободна икономика.

«ащо Ѕързаков се хвърлил с такава увереност в черните води на јдриатическо море? Дѕървата причина беше да се опитам да се освобод€ от потисническата комунистическа диктатураФ, - каза той неотдавна. —лед това добави още една причина, Дне толкова важнаФ.

Дјз имах щастието да работ€ с експерименталното образование, разработено от д-р Ћозанов и знаех, че тези идеи са все още в зародиш. Ќие се занимавахме с ускорено изучаване на езици и подобр€ване на паметта. Ќо аз чувствах, че има още нещо, и при това, много съществено. “ова е същото, което привлича хората по вашата първа книга за —уперобучението, - усещането за неограничен потенциал на човешкото същество, възхищението от неговите способностиЕ јз знаех, че използвайки този метод, ние ще можем да се докоснем до основни€т източник, намиращ се вътре в нас. Ќо това може да бъде направено само на «апад, и в частност в јмерикаФ.

«ов за пробуждане

» ето раздадесе сигнал за всеобщо пробуждане. “огава още като кандидат президент го подкрепи по време на телевизионни дебати, казвайки, че Дда очакваш резултати продължавайки да действаш с едни и същи методи е форма на безумиеФ. “ова изречение е измислено от негови€т помощник по развитието на личността “они –обинс.  андидата –ос ѕеро, изглеждаше направо ни цитираше, твърдейки посто€нно: Дние тр€бва да се учим на това как да се учимФ. ј нали това е основни€т лозунг на —уперобучението от момента на създаването му. ¬ студената и €сна нощ, по време на инагураци€та на 47 президент на —ъединените щати, ћа€ јнджелу каза: Д’оризонтът се отдръпва, откривайки пространство за нови промениФ. ѕри това т€ гледаше слушащите € жени, мъже, деца, струпали се около  апитоли€. “€ гледаше и по-нататък, към огромната зем€, представ€йки си славната истори€. Д¬ъзродете мечтата, - е казала т€. Ц ј сега, пробудени окончателно, кажете: добро утро!Ф

«а да можете да изживеете както тр€бва следващите десет години, длъжни сте да казвате Ддобро утроФ на самите себе си. Ќашето положение, основаващо се на старото статукво, н€ма да го направи вместо вас, може би затова така бързо се умор€ваме от нашите лидери. “е не могат винаги да прав€т всичко правилно. јко промените възникват толкова бързо, както действа и шоковата терапи€, то никой не усп€ва да осъзнае отчетливо как да се приспособи. —тава очевидно, че ако искаме да процъфт€ваме, то е дошло времето да прекратим споровете за решени€та и възможностите, и в действителност да положим началото на свободното, съвършено съществуване, предначертано ни от самото начало.

ƒнес посто€нно се подобр€ва методиката за избор на най-добри€ жизнен път на всеки от нас. ћного в това направление ще ви подскаже и тази книга. —ъщо така ще разберете, че независимо от това с какво се занимавате в момента, независимо от вашата възраст и полученото образование, можете с успех да използвате нашата методика. Ќейната прелест се състои в това, че можете да дишате дълбоко и да релаксирате, вместо да натрупвате допълнително напрежение от необходимостта да правите нещо, да учите, да се грижите за нещо, усъвършенствайки се да постигате. —уперобучението премахва стреса. ¬ие можете да се учите на това, как да се учите, получавайки при това само удоволствие. Ќе изглежда ли това прекалено хубаво за да е истина? Ќие също мислим така.

Ѕългарски€т вариант ли е най-добър?

¬ кра€ на шестдесетте години, не в най-доброто време за »зточна ≈вропа, ние получихме неочаквана покана на първата (и последна) ¬сесъюзна конференци€ по парапсихологи€ в ћосква. ѕреди презрително да ни нарекат ДинтуристиФ, прекарахме три месеца, стараейки се да изкопчим материали за добре финансираното, т€сно научно изследване от комунистите на човешки€т потенциал. —труваше ни се, че в н€кои области са се придвижили по-напред от нас.  омунистическите вестници б€ха изпъстрени със заглави€: ДЅЏЋ√ј–»“≈ Ќјѕ–ј¬»Ћ» ѕ–ќЅ»¬ ¬ »«”„ј¬јЌ≈“ќ Ќј —¬–Џ’ѕјћ≈““ј!Ф, Д–јЅќ“Ќ»÷» ”„ј“ ѕќ 500 „”∆ƒ» ƒ”ћ» «ј ”–ќ  » ѕ–» “ќ¬ј ” –≈ѕ¬ј“ «ƒ–ј¬≈“ќ —»!Ф. ƒори консервативната ДѕравдаФ взе участие в тази кампани€, за€в€вайки: Д¬»≈ ћќ∆≈“≈ ƒј »«”„»“≈ „”∆ƒ≈—“–јЌ≈Ќ ≈«»  «ј ћ≈—≈÷!Ф. “ова беше чиста пропаганда.

—едейки в слънчеви€т кабинет на √еорги Ћозанов, намиращ се в ƒържавни€т институт по сугестологи€ в —офи€, знаехме, че разговар€ме с единствени€ в Ѕългари€ психиатър, водещ парапсихолог и познавач на сугестологи€та, - бъдейки жив носител на еклектични методи, Ћозанов ги прилагаше като н€какво вълшебство за лечението на забол€вани€ и психически разстройства, десетилетие след десетилетие, убеждавайки се в приложимостта на нетрадиционната медицина. ƒокторът открил ново забол€ване Ц Ддидактогенен синдромФ, предизвикано от неправилните методи на обучение, - и изложил възгледите си за възможността за лекуването му с помощта на сугестологи€та. —поред него, той имал намерение Дда разкрие най-богатите ресурси, които може да притежава страната Ц безграничните ресурси на човешки€ разумФ.

јко опитите, показани ни от сътрудниците на Ћозанов, се прилагаха, малка Ѕългари€ би могла да се превърне за света в находище от ресурси на разума, не по-малко, отколкото са нефтените запаси на —аудитска јраби€. (»нтригуващата истори€ за новаторските работи на Ћозанов и на тези безстрашни педагози, които започнаха да ги преподават на «апад, можете да прочетете в първото издание на Д—уперобучениеФ през 1979 година от изд. ДƒелакортФ) Ћозанов беше очарователен човек с топла, широка усмивка, с коси изглеждащи като наелектризирани, които го оприличаваха на типични€ портрет на гени€, както си го представ€ме. Ќие и до сега не използваме по-гол€мата част от методиката, представл€ваща Дбългарски€ скокФ. јко, както по-късно доказа Ѕързаков, дори и половината от изглеждащите диви и неразбираеми постулати, са се прилагали, в затворената за цели€т св€т Ѕългари€ действително би се случило събитие. Ќе просто нещо ново в методиката на —уперобучението по френски или математика, а действително велико събитие, където могат да се про€в€т талантите на така наречените хора със средни способности. “ази истори€ и до сега не е завършена. –азказвайки за комунистическата си одисе€, ние посветихме на методите на Ћозанов само пет страници. (виж Дќткрити€ в психологи€та зад жел€зната завесаФ, 1970 г. с допълнени€ през 1995 г.)

¬ъпроси се посипаха отвс€къде, дори и от »нститута за отбранителни анализи на ѕентагона. √рупа аналитици от «апада отпътува за —офи€ по време, когато доста американски педагози-новатори се опитваха да адаптират комунистическата система на обучение към услови€та на —еверна јмерика.

√ениални€т, могъщ нов способ за обучение, за развитие на паметта и самоусъвършенстване започна да се развива в ƒе-ћойн, в “оронто, в јтланта. ¬ кра€ на седемдесетте новатора-психолог д-р ƒоналд Ўустер от университета јйова в ≈ймс, основа ќбщество за ускорено обучение и преподаване (ќ”ќѕ). ƒнес в повече от десет страни съществуват професионални съюзи, в това число и международното ќбщество за ефективно и действено обучение (ќ≈ƒќ), създадено в јнгли€. ¬ същото време малко професионалисти са могат да надскочат общоприетите рамки.  акво да прав€т останалите, тези, които винаги са се стремели да преодоле€т установените граници? Ќие взехме н€кои методи, които са се оправдали, добавихме към т€х н€колко нови и се получи системата Днаправи си самФ Ц Д—уперобучениеФ е достъпна за всички. ѕървоначалното название е ускор€ващо или ускорено обучение.

¬ основата на —уперобучението са положени работите на Ћозанов и на други източници, такива като древната –аджа …ога или съветската наука, които се отличават в значителна степен от наши€ начин на мислене. ѕровърв€ ни. ќткрихме още една Длоги€Ф: софрологи€ Ц наука за хармоничното съзнание, сборник от пътища за постигане на съвършенство, практически неизвестна в јмерика, разработена от също такъв новатор, като Ћозанов, испански€т доктор по медицина јлфонсо  айседо. јко се интересувате от профилактичната медицина, може би ще ви бъде интересно да знаете, че повече от две хил€ди европейски лекари използват софрологи€та, за да покажат на пациентите си, как могат да се излекуват сами. јко се занимавате със спорт, то би ви било полезно да знаете как софрологи€та е помогнала на повече от сто олимпийски шампиони.

√отвейки се да престъпите прага на XXI век, сте длъжни да опитате да престанете да възприемате отделно душата и т€лото, а да се опитате да образувате системата разум-т€ло. ѕрактически 80% от знани€та за работата на тази система са били получени след като хората са започнали да се занимават със —уперобучение, давайки тласък за пробуждане на сво€ вътрешен потенциал. » съществуват много нови пътища за пробуждане на сво€ потенциал, пон€кога поглъщаш човека изц€ло: високочестотен звук и други психоакустически методи, —уперпитание, интерактивна телевизи€, ДдинамическаФ памет, механизмите на функциониране на разума, подводна медитаци€Е

јко искате да постигнете максимална ефективност, ще е полезно да осъзнаете, че ускорени€т път е преди всичко нова перспектива, състо€ща се от основен набор прийоми, които можете да избирате, да промен€те местата им, да свивате или разт€гате в зависимост от обсто€телствата. ≈то защо те са приложими в такива противоположни области: в бизнеса и военното дело, в детските градини и училищата, в оздравителните центрове и дори при управлението на танкери. ≈то защо —уперобучението е подход€що за всички: от чистачката Ц до невролога.

Д√ол€мата работа над себе сиФ

ћоже ли самосто€телно да се ускори обучението? —лед тридесет години работа над този въпрос, ние можем еднозначно да отговорим: да. ќт всички съобщени€, които са ни изпращали хората, които когато и да е са ни съобщавали за своите успехи в работата над себе си, можем да отделим истори€та на един човек, подобна на замисъла на писател въплътена в живота. “ова е истори€та на невролога  ристиан ƒрапо. ѕодчертавайки, че много р€дко говори толкова открито за своите достижени€, този канадец все пак пожела да узнаем, какво е постигнал Дединствено самФ.

¬ 1980 година, той е стеснително петнадесетгодишно момче, открило с при€тели френското издание на Д—уперобучениеФ в книжарница на ћонреал. Д¬инаги съм се интересувал от фантастичните възможности на мозъка, - казваше той. Ц ¬инаги, доколкото се помн€, съм бил убеден, че човек може да направи всичко, което пожелае, и съществуват само тези ограничени€, които сам си наложиФ. Ќо тогаваЕ за юношата това била прекалено скъпа книга. Д—лед седмица, в продължение на ко€то ходех всеки ден и съзерцавах книгата, най-после € купихФ.

ƒрапо насочил отначало своите усили€ върху това, което см€тал за жизненоважно. Д¬ горните класове винаги се чувствах не особено уверено, когато говорех с хората или отговар€х пред дъската. ћожеше да ме изплаши всекиФ. “ой започнал да прилага прийомите на релаксаци€та и тренировки на мисленето според —уперобучението. » това сработило. —амо за едно л€то той Дизучил методите на самоусъвършенстванетоФ и станал из€вен млад човек. ƒнес ƒрапо е канен много често като докладчик на конференциите и за предавани€ по радиото.

ѕо време на ученето в горните класове ƒрапо започнал също да се занимава с тайкондо Ц корейска борба, подобна на карате. —лед упорити занимани€ получил каф€в по€с. Ѕуквално в навечерието на получаване на черен по€с Дпочувствах умора от интензивните тренировкиФ. —лед това научил, че —евероамериканските игри за 1981 година и програмата в ко€то влиза и тайкондо, ще се проведе в съседната провинци€ ќнтарио. Д¬ид€х в това своеобразно предизвикателство. «ар€зах напълно физическите упражнени€. ¬место това започнах всеки ден менатални тренировки, използвайки методите на —уперобучениетоФ. Ўестнадесетгодишни€т ƒрапо пристигнал на игрите в  итчнер, ќнтарио, изпълнен с увереност в себе си.

Д—ражавайки се сред черни по€си, провеждайки схватки с хора много по-опитни, участвайки в категори€, ко€то е над мо€та, аз спечелих състезани€таФ.

ѕо време на учението в колежа прийомите на —уперобучението Ц използването наспециална барокова музика, релаксации, самовнушени€ Ц позволили на ƒрапо да отдаде по-гол€мата част от времето си за съчин€ването на рок-опера, а не да зубри научни текстове. Дѕрактически не отдел€х много време на учене, р€дко отдел€х повече от час за подготовка за изпит. Ќезависимо от това завърших колежа с резултат 87% по наукитеФ. “ой станал един от шестте студента приети в специалността неврофизиологи€ в университета ћак√ил от провинци€  вебек.

—лед завършването на университета ƒрапо бил приет на работа за изследване на паметта в ћонреалски€т институт по неврологи€. ѕрез ц€лото си свободно време разработвал магнетофонни курсове, които скоро могли да използват и при€телите му. “ой см€тал, че най-добри€т метод да помогне на обществото е да създаде за децата специални методи, които ще им помогнат да станат уверени в своите сили и да им помогнат да учат лесно. » той открил експериментални класове по ускорено обучение в шест частни училища.

Д»менно —уперобучението ми даде възможност да направ€ това, което см€там за гол€мата работа извършена над мен, - отбел€зва ƒрапо. Ц —танах шампион на —еверна јмерика по тайкондо. ѕолучих висша степен по неврологи€ и неврохирурги€, съчин€вах музика, изучавах философи€ и публикувах по тази тема книга, сега пиша книга по диетологи€. ¬ключен съм във важно изследване и изучавам дълбоко религи€та. ј съм само на двадесет и седем годиниФ.

ћетодите, които използва ƒрапо за изпълнение на сво€та Дгол€ма работаФ, са описани по-долу. ќсновното можете да го направите и сами. ј много методи сте длъжни да прилагате само сами.

—тарите методи за обучение не се кан€т да се предадат без бой

Д”чител€т от 1890 година, сл€зъл от картина на ”инслоу, би се почувствал като у дома си в класната ста€ образец 1990 година, - за€в€ва ≈лен ƒемпси, президент на ”чителската мрежа. Ц  акво още би могло да застине така, за да остане непроменено сто години?Ф

“ова, разбира се, е преувеличение. –ъководител€т на проекта Д–енесансФ д-р ¬ин ¬енджер отбел€зва, че анализирайки днес положението на нещата в образователната система, фактически вс€ка работеща система тр€бва да бъде разглеждана като ускорена. ¬ сво€ метод за ускорено обучение ¬енджер често моли изпълнителите да подбират нови ръководители в зам€на на старите. Ќовите ръководители са нови перспективи Ц ето какво, по негово мнение, тр€бва да подобри нашата образователна система, а не бюрократичните изисквани€ на Дголеми париФ. ѕарите не са панаце€, както отлично се вижда, ако се вземе за пример Ќю-…орк, където за един ученик се изразходват много повече пари отколкото са средно за страната. ¬ днешно време десетки хил€ди нюйоркски деца, основно от началните класове, са с лоша успеваемост. » това не е младежко забол€ване. —амо н€колко десетилети€ назад, всичко, което се изискваше от работника, е да има здрави рамене и сръчни ръце. ƒнес, тези, които все още се придържат към старите методи на обучение, ще бъдат принудени, ако не искат да бъдат премазани, да стъп€т на новите информационни технологии. —тарите методи н€ма да ви помогнат да получите заплата през XXI век. Д’ората вече не могат да се разглеждат при обучението като безлични единици, - предупреждава министъра на труда –оберт –айх. Ц »кономиката на утрешни€ ден ще изисква работници, способни да се учат интензивноФ. “ези, които успе€т да скочат в този бърз експрес, ще получат възможност да се наслад€т на новите преимущества, които може да даде прогреса, да достигнат това, което сега ни е трудно да си представим, както е било трудно на живелите преди индустриалната епоха, да си представ€т доколко скоро ще се разшир€т хоризонтите на техните възможности.

—равн€вайки способностите на американците и немците, едно от уважаваните —ћ» Ц Д60 минутиФ Ц за€в€ва, че Дв —јў е трети€ по големина пазар на работна силаФ. 30 % от американските деца не могат да завършат училище. “акова е съотношението и в  анада, независимо, че там годишно се изразходват 44 милиарда долара, втората по размер в света. Ќастана време не само да се промен€т методите, дошло е време да помислим и да се огледаме наоколо.

—ъздава се впечатлението, че немците са се занимавали предварително с подготовката на работна сила за XXI век. Ќемците се стара€т да овладе€т нови нива на професионална подготовка в гонитбата на големи заплати и отпуски. ¬ какво е тайната им? „астично, това е забележителна програма за посто€нно образование, създадена в промишлеността и обхващаща ц€лата наци€, предлагаща едновременно с трудовата дейност обучение по много специалности, започвайки с робототехниката и завършвайки с изучаването на езици. ƒругата тайна се състои в методиката на работа на много от немските обучаващи центрове. ¬ продължение на много години в т€х се използват методите на —уперобучението. ћнозина разбират, че стари€т способ на преподаване е несъвместим с високите технологии. ¬ същото време, когато се усво€ва една система на обучение, друга вече се разработва. —уперобучението частично запълва празнините благодарение на доктор ’артмут ¬агнер.

—кептик по натура, ¬агнер като учител, решил да провери, действително ли е толкова добър нови€т метод. ƒнес той оглав€ва »нститута за повишаване на способностите в ’аиделберг, с 34 сътрудници, които вече са обучили хил€ди хора и продължават да работ€т с учениците, включително с тези възхитени сътрудници на IBM, слушащи ¬ивалди в ’еренберг. Д—именсФ, ДјудиФ, Д‘илипсФ, Д–анк  сероксФ, ДќпелФ Ц Дсините €кичкиФ са €хнали вълната на ускорението в √ермани€, защото т€ носи двойна печалба: тренира високи навици с висока скорост, и както ще ви каже всеки работник, повишава психическото и физическото здраве.

јко знанието е ноу-хау и се €в€ва необходим елемент от обществената дейност, то толкова повече ни е необходимо на повечето от нас.  акто казват специалистите по прогнозите, през следващото хил€долетие най-многочислената професионална категори€ в —јў ще бъдат Дработниците на знаниетоФ Ц техниците, специалистите по обслужване, предприемачите, които ще работ€т или на малки групи, или сами. –они —андроф предупреждава на страниците на Д–аботнициФ, че за да бъде постигнат сега успех, е необходимо овлад€ването на способността Дда се трансформираш в лесно приспособ€ващ се актьор, който може да се завърти на пета, да забрави за миналите успехи и неудачи и да се приспособи бързо към новата рол€, внезапно заменила старатаФ.  ак можем да научим нашите деца и самите нас на способността на процъфт€ване? ≈дин от отговорите е изминати€ от доктор „арлз јдамсон път към перспективата.

Ѕъдейки американец, работещ в много взискателната образователна система на €понските колежи, јдамсон с радост започнал да използва суперобразованието.  огато неговите консервативни колеги от Ўицука Ц институт за наука и технологии видели това, което се случва в неговите класове, казали: Д“ова не е преподаванеФ.

Дјз реших, че те са прави, - казва јдамсон. Ц Ќ€ма никакво преподаване в моите класове, само обучениеФ.

ћнозина, изхождайки от сво€ тежък опит на запознаване с образованието, см€тат, че образованието е подобно на пълненето на кренвирш или страсбургска гъска. »менно затова ние често се отнас€ме към обучението, продължаващо ц€л живот с такъв ентусиазъм, както към зъболечение. Ќо буквалното значение на думата образование е да се изведе от.  ъм това са насочени и методите на —уперобучението: да изкара в ц€лата му красота вътрешни€т талант, който вече притежавате, макар и да не сте се замисл€ли за това. “ова не е нова иде€, а по-скоро второто дишане на много стара иде€. —ъздавайки това, което сега наричаме велика и славна √ърци€, древни€ учител —ократ, негови€т най-добър ученик ѕлатон и десетки хил€ди жители на јтина са следвали принципа, че всички ние вътре в себе си сме гении и всички сме свързани с безкрайното знание. “е са работели с личността, за да из€в€т гениалността. “е са разбрали тайната: трудно е да откажеш човека да се учи ц€л живот, ако учението за него е синоним на приключени€ и радост от открити€та. (¬ много древни култури елитът е знаел тази тайна. »менно от не€ Ћозанов е извел своите най-добри идеи.) «а да може бъдещето да бъде за нас като зов на сърцето, ние тр€бва да вместим процеса на обучението вътре в нас и отново да го осъзнаем като естествен процес, действащ посто€нно, очарователен и толкова безкраен като сами€т живот.

Д“и тр€бва да се промениш, при€телюФ

јко искате да разперите крила, то мол€, вие сте уцелили най-добри€ момент в истори€та на човечеството. Ќе ви е нужно да създавате тайно общество, пазещо многолетна мъдрост. —ега посто€нно се по€в€ват пътища, даващи възможност да разширите вашите способности. “ова е изискването на времето, и времето ви помага в това.

Д—ред цели€ хаос, който ни обкръжава и се намира вътре в нас, се случват действителните промени на психикатаФ, - за€в€ва из€вени€т психотерапевт ћариан ¬удман, на когото се е удало да погледне дълбоко в много човешки подсъзнани€. Ќеговите клиенти Движдат как в техните тела се освобождава нова енерги€Ф. ј ¬удман € чува и € израз€ва с думи: ДЌие изискваме вътрешна свобода!Ф Ѕъдейки добър психотерапевт, ¬удман също чува: ДЌие искаме да бъдем свободни от вли€нието на старата майка и стари€ бащаФ Ц не от нечии конкретни родители, а от два огромни комплекса на колективни€ разум. —тарата майка е ограничаващата ни безопасност, ко€то ни задържа на едно м€сто, а стари€т баща са законите и традициите, които управл€ват наши€ живот съгласно установените по-рано пон€ти€. »менно този дует за€в€ва: Д“и не тр€бва да се промен€ш, при€телюФ. ¬удман се над€ва, че в кра€ на краищата ще докаже неверността на това твърдение. “€ вижда, че новата енерги€ р€зко увеличава желанието на хората да възкликнат: Д»скам да бъда свободен. »скам сам да отговар€м за живота сиФ. ¬ъзможно е, ние най-после сме дорасли до тази точка, когато е дошло времето да напуснем стари€т уютен дом и да излезем на широки€ простор.

’аосът в окръжаващи€ ни св€т и в самите нас, към който се обръща по време на своите сеанси ¬удман, е основан на страха. » възможно е, сега е настъпил момента, който се случва един път на хил€долетие. ¬ същото време, когато структурите се разрушават под собствената си тежест, е възможно да се по€в€т нови пътища. —истемите по ускор€ване на обучението не са панаце€, но те в действителност, изглеждат необходима час от много решени€. —уперобучението не е магическа книга за личността, независимо, че работи по подобен начин. ¬ие ще можете да се учите по-бързо и ще можете много бързо да развиете сво€та памет. ”скореното обучение може да се см€та действително вълшебство по отношение на всичко, но най-добри€т път е нови€т път на глобално обучение, пропуск към пълни€ св€т на вашето ДазФ. —ъществува единствен път за движение напред, който јбрахам ћаслоу, бащата на хуманистичната психологи€, нарече самодействие. “ова е наричаното от н€кои всеобхващащо, това, което психолога на бизнеса ћарша —айнета нарече Дмисленето на XXI векФ. “ова е отчетливо обозначени€ път, водещ далеч от хаоса, за който ќлдос ’аксли казал: Д—ъществува единствен ъгъл на ¬селената, който можете да подобрите Ц самите виеФ. «ащо просто да седите във ваши€т ъгъл, след като можете да овладеете ноу-хау, да завоювате галактика от възможности, лежащи зад хоризонта?

2

—ръхпамет?

ƒоколко бързо можете да се учите? ѕо принцип, ограничени€ в скоростта може изобщо да не съществува. ¬ днешно време хора от различен произход и образование Ц от третокласниците на јл€ска, филипинските монахини до инженерите от корпораци€та ј“&“ Ц откриват, че могат почивайки и преглеждайки материала, който е необходимо да научат, да го запомн€т от два до пет пъти по-бързо, отколкото по-рано. ѕон€кога хората преглеждат материала десет пъти по-бързо, от обичайното и при това запомн€т съдържанието му.

Ќай-пр€кото и елегантно преимущество на —уперобучението, доказало на практика своите възможности, това е способността да се огледаш назад и да запомниш факти, рисунки, да научиш език бързо и във вс€каква възраст. ѕредставете си как бихте се чувствали, когато опознаете основите на предмета, който тр€бва да изучите, без да губите много време за това. »ли когато, най-после, разберете същността на това, което винаги сте искали да знаете. “ова е подобно на ходенето по гор€щи въглени Ц ако сте доказали на себе си, че сте способни да го направите, то старите ограничени€ ще запращ€т по всички шевове.  ак можете да ускорите изучаването на н€каква наука, например математиката? ¬ие можете да го направите така, както го прав€т, например, студентите в университета в япони€, или седейки сами в къщи, както го прави Ѕра€н ’амилтон.

¬ гол€мата лекционна зала на университета “окай в япони€, четиристотин студента от инженерна специалност дишат в синхрон. ћека мелоди€ подава ритъма на вдишването и издишването в ритъм с четенето на днешната лекци€ от професора, взета от собствената му книга Д≈лектричество и магнетизъмФ. ≈то, д-р ’идео —еки завършва своите записи, светлината угасва и на големи€т екран ожив€ват €рко оцветени диаграми. ¬ съответствие с ритъма на см€на на разноцветните слайдове свири спокойнамузика, отначало УAir in GФ на Ѕах, след това Д√одишните временаФ на ¬ивалди.  огато изчезва последни€т кадър, студентите затвар€т очи и се отпускат, слушайки специално подбраната барокова музика. Ќамирайки се в такова комфортно състо€ние, те отново слушат повторението на лекци€та, но този път по-бавно, в такт с музиката.

¬ своите осемдесет години, помъдр€л от опита, д-р ’адео —еки, не е загубил огън€ в очите и в душата си, ни покани да вземем участие в провеждани€т от него в япони€ тур от специални лекции. —рещаме се с негови колеги, с ръководители на промишлеността и образованието, с хора притежаващи уникални знани€ и опит.  акто и —еки, след кра€ на втората световна война, американското правителство сметнало техните знани€ за толкова важни, че ги прехвърлило за известно време да преподават в най-добрите американски университети. —пециалист по техника и информатика, —еки веднага оценил многообещаващите възможности на —уперобучението. “ой провел първите опити в япони€ и написал първите книги по възможностите на ускореното обучение и разкриване на висшите възможности на човека.

—лед свършването на семестъра, проведен от него в университета “окай, —еки публикувал доклад, в който се отбел€звало, че Дчислото на отличниците р€зко се повишило, а числото на неуспелите намал€лоФ. “ой доказал, че —уперобучението може да се прилага дори при много гол€ма аудитори€.

∆ител€т на Ќю-…орк Ѕра€н ’амилтон доказал със собствени€ си пример, че —уперобучението работи прекрасно, дори ако се занимаваш с него сам, в сво€ собствен дом. «а да получи сво€та първа научна степен и да стане терапевт, на ’амилтом му били необходими десет години упорит труд. —лед това той продължил учението си, постъпвайки в сложни подготвителни курсове в  олумбийски€т университет. ’амилтон коментира: Д„увствах се, като че ли излизам от ритъма на обучението. ѕолучавах четворки с минус, но посто€нно ми се искаше да изкарам по-добри оценки. ƒве седмици преди зимната ваканци€, книгата Д—уперобучениеФ, ко€то б€х купил, но не б€х чел, буквално падна в краката ми от полицата с книги. ѕрочетох € буквално за една нощ и си помислих: Д«ащо пък не?Ф ’амилтон си създал опорни схеми, съсредоточавайки основното си внимание на ДтъждестватаФ, които тр€бвало да знае за изпитите. (ѕодробни инструкции, как да разработите програма за —уперобучение, ще намерите в глава 24.)

ѕо време на непосредствените зан€ти€ по обучението, ’амилтон отначало отдел€л н€колко минути за преход към състо€ние, Днай-доброФ за запомн€не на данни и рисунки. —тараел се да приведе т€лото си в състо€ние на пълен комфорт, след това успоко€вал разума си и се съсредоточавал, използвайки напълно въображението си, след което си постав€л н€колко елементарни задачи за загр€вка. ўом се почувствал готов за обучение, включвал магнетофона. ’амилтон изслушвал записите в съответствие с зададеното темпо: четири секунди информаци€, след това четири секунди пълна тишина. ƒишал в синхрон с записа.  огато нещо се говорело, задържал дишане, вдишвайки и издишвайки по време на паузите.  ато допълнение на ритъма, информаци€та се произнас€ла с три различни интонации Ц нормална, тиха и силно-заповедна, при това посто€нно се редували. ѕри вс€ко занимание ’амилтон включвал по един път специална касета с музика за —уперобучение.

—лед това л€гал и затвар€л очи. ќтново прослушвал същи€т урок, но този път съпровождан от барокова музика, с темпо 60 такта в минута. ¬ същото време, когато очарователните звуци на музиката пронизвали ц€лото му същество, ’амилтон можел лесно да превключи от тригонометри€ на наситените творби на Ѕах. “ова накратко е цели€т метод.

 аквото и да правите, отначало приведете т€лото и съзнанието си в съответното състо€ние. ¬ъзприемайте данните чрез внушение, с помощта на ритми и специална музика. “ова е основата на —уперобучението, ко€то реално създава допълнителното ускорение на обучението. Ќ€кои просто си почиват и слушат музика, четейки или възприемайки информаци€та чрез слуха. “ози метод, като правило също дава добри резултати, но за да се освободи суперпаметта е необходим определен ритъм.

«а първи път ние чухме за суперпаметта, когато се сблъскахме с научното й наименование хипермнези€. –азвитието на хипермнези€та, прекрасната противоположност на амнези€та Ц ето какво е толкова привлекателно в новаторското учение на Ћозанов, макар и да е възникнало в комунистически земи. ƒълги години —ъветите са изучавали тази изключителна възможност, практически разкривайки дейността на суперзвездитена паметта, такива, като например, знаменити€ ¬ениамин, Дчовека, който може да запомни всичкоФ. Дјко един човек може да постигне това, то и останалите могат да се научат на това.Ф Ц са казвали те. «ащо? «ащото —ъветите са разглеждали свръхпаметта като основен път към непроучените, и освен това, неизвестни ресурси на разума.

— помощта на хипермнези€та според Ћозанов, вие можете да пробудите в себе си наличната вече суперпамет. ¬ие можете да си спомните всичко, което н€къде и н€кога се е случвало с вас. √лавното е да съживите вашите усещани€. ≈дин от пътищата за превръщане на паметта в нещо осъзнато е да се подава информаци€та по особен, ритмичен, музикален начин; други€т способ е да се построи мост към вашето подсъзнание.

—пециалната работа с паметта е част от всички системи за ускорено обучение. ¬ие се учите по-бързо, защото запомн€те по-добре. Ќима не сте се връщали нееднократно към запомн€нето на времената на английските глаголи, или теореми, или спортни правила? —уперобучението е построено така, че да фиксира информаци€та в мозъка с помощта на минимален брой повторени€. —ъщо така опита показва, че ако се обучавате на н€какъв определен предмет, то често ефектът получава глобален характер и укрепва въобще вашата памет.

 акво се е случило с паметта на Ѕра€н ’амилтон в резултат на прослушването на направените от сами€ него записи и специална музика? Д—амо за две седмици, вместо четворки с минуси, започнах да получавам шестициФ, - казва той. ћоже този метод да подхожда само за изпити, които ни подпират? Дћожете да кажете, че този метод е приложим само в този случай, - казва ’амилтон с усмивка. Ц Ќо пон€кога, когато отивам в  арнеги-хол и слушам там ¬ивалди, геометричните тъждества направо напират в главата миФ. —коро ’амилтон станал студент-медик, а през почивните дни Ц преподавател по —уперобучение.

¬сеобщо обучение

Ќаши€ живот протича в световната мрежа за общуване. ћилиарди хора са били очевидци на изпитанието на крилатите ракети, милиарди след€т, как ръката на претендента се прот€га към заветни€т ќскар. ¬ същото това време учените откриват посто€нно протичащото с самите нас, по-малко сложно, отколкото в обществото, общуване. ћислите и емоциите се превеждат на езика на химическите послани€, сигналите на мозъка се разпращат по органите, органите изпращат обратни отговори, в същото време когато мобилната имунна система, подобно на мобилен телефон, размен€ актуални новини между периферните части на т€лото и мозъка. —ега вече знаем, че системата Дразум-т€лоФ е взаимозависима, както системата Дчовечество и «ем€та, ко€то го храниФ.

—уперобразованието отвар€ път€ за създаването на система на всеобща връзка, както вътре в него, така и извън. ќсновното образование, като правило, до сега въздейства на вашето логическо, така нареченото л€во полукълбо на мозъка. ”скорени€т път на обучение задейства цели€т ви разум, вашето съзнание и подсъзнание, вашето въображение, чувства, емоции и един от най-важни€ компонент, който обикновено забрав€т по време на традиционното обучение Ц вашето т€ло.јко вие ползвате —уперобучението, за да запомн€те по-добре, също така преосмисл€те ц€лата получена по-рано информаци€, събирате заедно всички разделени части, които бихте игнорирали или сметнали за незначителни при обикновеното обучение. јко вие задействате изц€ло себе си, р€зко се повишават шансовете да изпълните вс€ка задача, да постигнете вс€ка цел бързо и качествено.  ато че ли плувате свободен стил към далечни брегове, вместо да пл€скате в крайбрежните води с помощта само на едната ръка и с вързани крака.

„есто наричаме метода музикална памет, —уперобучението е разработено за това, да можете да използвате всички свои възможности едновременно, вс€ка възможност да допълва другите. «ащо тр€бва да оставите неизползвани две трети от вашите забележителни способности Ц вашите чувства и емоции, в същото време, когато се опитвате да научите нещо или да изпълните нещо? Ќека емоциите ви да станат членове на отбора, и тогава ще почувствате, как се подобр€ва вашата памет.

ќбучението като способ за подобр€ване на здравето? ¬строената система за премахване на стреса е едно от най-важните преимущества на —уперобучението. ј съществуват още не малко достойнства. Ќови€т подход към обучението стимулира, задейства много повече области на ваши€т мозък, отколкото старите методи, а това от сво€ страна позвол€ва да продължите сво€та младост, твърди френски€т специалист в областта на изучаването на мозъка д-р ћоника Ће ѕончин.  акто е из€снила, ако клетките на мозъка са задействани т€сноспециализирано или не са задействани въобще, губ€т Дстратегическата си подвижностФ. “ова води до затруднени€ при усво€ването от клетките на нова информаци€ и ускор€ва стареенето. »менно затова при възрастните хора има толкова много разстройства на мозъчните функции. —ъщо така можете да получите огромна полза от релаксаци€та, от зрителното възприемане и от практиката да използвате вашето въображение Ц това са три важни добавки в оздрав€ването на ваши€ разум.

—ъщо така можете да отстран€вате токсини Ц токсините, тровещи разума. ÷ели€т ваш жизнен опит се натрупва във вашата памет, и както твърд€т учените, занимаващи се с изследването на умствената дейност на човека, ние всички носим товара на ненужни ни неща Ц възможни спомени за родова травма, пон€кога практически напълно подтискащи вол€та за пром€на (Дќпасността от пром€наФ, Дћомичетата не могат да зна€т добре математикатаФ), които по-малко се натрупват от обкръжаващата ни действителност. —ъщо така ДносимФ в себе си оценки и мнени€, стари забравени думи, от рода на Д“и какво изглуп€ваш!Ф, които живе€т в нас незабележимо, като колони€ бактерии. —илата на внушени€, затворени в нашата подсъзнателна памет, води до това, че ние се използваме само частично. ѕреподавателката по ускорено обучение д-р “ат€на –аджонич-ћатано казва: Дƒа помогнем на клиентите да преодоле€т своите ограничени€, наложени от подсъзнанието Ц това е правилни€т път към постигането на успехаФ. јко вие можете да откриете връзките, лежащи във вашата памет, то вие ще отворите вратата за съзнателна пром€на, към разтвар€не на ограничени€та. јко тези връзки могат да започнат да се обедин€ват, ще бъдете искрено учудени от това, че знаете много повече, отколкото ви се струва Ц именно това е доказал ≈л Ѕусби на разтроена група ученици, не успели да си вземат изпитите в горните класове.

»нструктор в колежите и учител в горните класове в училищни€ район на —анкременто, Ѕусби, решил да премине курсове по снемане на стреса. ѕреподавател€т, който е и психолог в департамента на полици€та в Ћос-јнжелис, донесъл на зан€ти€та книга, на ко€то с €рко-оранжеви букви върху черен фон било написано: Д—уперобучениеФ. «а почивните дни Ѕусби прочел книгата два пъти. «а късмет, в понеделник го помолили да поеме през л€тото група ученици скъсани на изпитите в училището. «ащо да не опита —уперобучението?

ќсемнадесет ученика за да получат диплома тр€бвало да изкарат изпит по истори€ на —јў. ѕреди да започнат да работ€т с текста, прослушали в лингофонни€ кабинет записаните от Ѕусби на магнетофон инструкции по —уперобучение, след това изслушали това, което тр€бвало да научат, записано в ритмични€ формат на —уперобучението. Дјз им об€сних, че те ще научат не само това, което ще чу€т в урока, но и ще си припомн€т всичко, което н€кога са чували през живота си за вс€ка конкретната историческа дата. ÷елта на текста, казах аз, е само да ви помогне да си спомните това, което вече знаете. Ѕлагодарение на Ѕог, това свърши чудесна работаФ. “ака Ѕусби провел с т€х и сери€ зан€ти€ по използване на въображението; извиквайки миналото, той предизвиквал €снота във възпри€тието и в паметта. ”чениците толкова се увлекли от занимани€та, че (само заради експеримента) той прекарал през цели€т клас металическа количка, създавайки при това колкото се може повече шум Ц нито един от учениците не прекъснал четенето си и не погледнал, какво става. Ќа изпита тр€бвало да се отговар€ устно. ѕо-късно Ѕусби ни разказваше: Д«а мое учудване, макар по-рано да не са успели да вземат истори€та, всички отговар€ли точно, €сно и подробно. ѕри това разказвали и това, което го н€мало в записите. Ќ€кога, н€къде са получили знани€ по истори€ на —јў и сега са успели да се възползват от т€х в пълна степен. “е се научили да вкарват информаци€та в паметта и да € извличат от там. —кептиците станали оптимистиФ.

“е станали оптимисти, в€рващи в своите собствени сили. Ѕусби разказваше, че много от т€х вече имат прекрасна работа, ко€то получили след като продължили обучението си. Д“е открили, че могат да научат всичко, което поискатФ. ј ≈л Ѕусби, от сво€ страна за€в€ва, че ако се помогне да се освободи потенциала, натрупан вътре в сами€ човек, то това ще му помогне от двойкаджи€ да стане отличник много по-бързо отколкото чрез зубрене.

–еволюци€та, за ко€то не се съобщава

јко влезете в редовете на тези, които са се присъединили към революци€та в обучението, вие ще станете част от €влението, непризнаващо национални граници, както не ги признават и семената носени от междуконтиненталните ветрове. —емената поникват навс€къде Ц и на пълните с хора проспекти на ћексико, и на миниатюрни€т остров ¬ануату, толкова малък, че на картата има размер по-малък от главичката на топлийка. ƒа вземем за пример, ‘инланди€, и да си представим, какво може да стане, ако ц€лата страна премине на ускорено обучение. ј именно това се случва във финландските училища за последното десетилетие. –езултатите застав€т професионалистите да възкликват: Д”дивително!Ф, Д¬дъхнов€ващо!Ф, Д—уперфинландци!Ф

ѕреминете към обучението на XXI век и вие ще бъдете заедно, макар и мислено, с тези, които подобно на вас са успели да се измъкнат от пресата на всекидневни€ живот. Ѕезусловно, тр€бва да се ускор€т методите за изучаване на знани€ по цели€т св€т. Ќо ако вие искате да поправите недостатъците, идващи от миналото, то не е по-малко важно сами да минете на методите за ускорено обучение.

”чител€т Ѕрус “икел “ейлор, създател на световна мрежа за ускорено обучение за€в€ва: Д—ега ние се намираме на уникално м€сто и в уникално време от истори€та на нашета планетаФ. Ќеговото виждане за глобална перспектива е заложено, може би, генетически. –одени€т от английска артистка и американски минен инженер в —еул, в двадесетте години, по време на ожесточен окупационен режим на €понските завоеватели, “ейлор веднага започнал живот изпълнен с приключени€, ставайки разузнавач още от пелените си. ќб€вената за незаконна корейска деклараци€ за независимост била скрита от майка му под дюшека.

“ейлор е убеден: за да има бъдеще, световното общество тр€бва да се научи да живее заедно. “ова не е свързано с пром€на на човешката природа, Дно е необходимо да се промен€т подсъзнателните убеждени€, произлезли от ограничени€та, които са ни внушавали в детството. ”мението да промен€ме подсъзнанието чрез убеждение и вътрешно въображение Ц това е много важно свойство, което притежават повечето от тези, които се занимават с ускорено обучение и не притежават останалите. Ќие притежаваме уникалната възможност да помогнемФ.

 акто и много други хора в наши€ св€т, този също е забел€зан от ћаюми ћори. “€ е убедена, че в сегашното време, обучението, как тр€бва да се учим, е както никога актуално. Дƒа получим способността да общуваме с други човешки същества на различни Денергийни ниваФ и способността да си постав€ме Дблагородни целиФ Ц ето това е най-важната задача за днешни€ денФ, - за€в€ва ћори, основателката на €понското ќбщество за ускорено и интегрирано обучение (ќ”»ќ).

ƒоколкото съществуват множество различни методи за ускорено обучение, нека да ги изброим. ќсвен —уперобучението, съществува още и ќптима-обучение, ”силено обучение. »нститута Ћинда, «вуково обучение, ќбучение на вътрешните процеси, ѕроекта Д–енесансФ, —уперизучаване Ц и това са само н€кои от т€х, без да избро€ваме методите и организациите с дума ускорено в названието им, списъкът на които е толкова гол€м, че заслужава съвсем отделно избро€ване. ¬сичко това са клоните на едно и също дърво. —амо една забележка: Д—уперобучение 2000 годинаФ не е справочник. ќсвен изброените, съществуват още много способи, предлагащи най-добрите пътища за постигане на печалба. „ислото на печалбите също е толкова гол€мо, колкото числото на търсещите. јко знаете как, то независимо от това, дали сте студент или преподавател, на практика винаги ще постигнете това, което искате.

 акво можете да направите?

ќсновите. —тигнахме до м€стото, където отново тр€бва да се върнем към основите. –ечникови€т запас, правопис, граматика, аритметика. јко вие досега не сте на ДтиФ с т€х, то може за това да ви помогне —уперобучението. ј ако искате да помогнете на други, то можете дори да спечелите правителствена награда, както това е направила д-р ћери ’арис от јтланта, получила помощ от ћинистерството на отбраната. ≈то заглавието на проекта й: Д—ъздаване на речници по метода на —уперобучението на магнетофонна лента за обучаване учениците от началните класове по академични знани€, необходими за по-нататъшно обучениеФ. ќт друга страна, мнозина създават индивидуални магнетофонни записи, за да преодоле€т различни бариери в професионалното обучение с цел да получат държавни лицензи; за вземане на изпити за магистратура; за гражданска служба; за адвокат. Ќапример, учителката –ут ƒжеймс от –оклин,  алифорни€, подготвила магнетофонен запис за да се подготви за държавен изпит за специалист по езиково развитие. –езултатите дотолкова € удовлетворили, че т€ решила да използва музиката от —уперобучението и сега продава касета наречена: Д ак специалист по развитие на говора да постигне успех без стресФ.

Ќа н€кои им се е наложило да се заемат със —уперобучението на свой страх и риск.  ато пример на най-безстрашни€ от тези хора можем да посочим романиста ƒжордж √атридж, който преподава, за да се издържа. ¬ 1982 година се приземил в √ембел, ескимоско селце на остров —в. Ћаврентий, размера на който е съпоставим с щата ƒелавер и е разположен на 37 мили от —ибир. √атридж, когото наели за тази работа по телефона, отишъл в училището, в което н€мало нито библиотека, нито лабораторно оборудване. ¬сичко на всичко, което имало в наличност там, била група много агресивни деца.

Д¬ продължение на четири дни един от младежите заплашваше да ме изхвърли през прозореца, когато го молех да четеФ. ќстровит€ните са свикнали с правото на силни€, в продължение на четири хил€ди години те воювали посто€нно с обитателите на —ибир. ћного от учениците му никога не са били на материка, никога не са виждали хотели, не са ползвали асансьор. Ќ€кои се по€в€вали в клас с ръце оцапани с кръвта на току-що одраните животни.  акто му разказвали децата, негови€т предшественик просто включвал киномашината и им показвал филми от есента до пролетта. Ќо √атридж бил чул от сво€ братовчед, физика ƒон Ћофланд, за —уперобучението. Ћофланд бил поразен от способността на колегите му от разни колежи в  алифорни€, много бързо да усво€ват научна информаци€ и езици.

√атридж решил на основата на —уперобучението да разработи свой собствен метод, който нарекъл ќбратно инструктиране. — помощта на този метод агреси€та се насочва в друга посока, в руслото на съревнованието за получаване на знани€. ¬ 1983 √атридж със своите малко опознати ученици решил да вземеучастие в много престижен национален конкурс по решаването на задачи. ¬ борбата с повече от 15500 училища те успели да спечел€т финала за 1984 година. »зглежда е станало истинско чудо.

”чениците от старшите класове, включително и двама от т€х, които само н€колко месеца назад н€мали и представа, какво е това клетка, спечелили национално съревнование, решавайки задача по генно инженерство, при това толкова сложна, че журито било принудено да се консултира със специалисти за правилното й решение. ћалките ученици на √атридж също се присъединили към успеха, завоювайки първа награда в съревнованието по решаване на сложни задачи в младшата възраст. «а първи път едно и също училище печелило и двете награди. » това било училището в град √ембел на остров —в. Ћаврентий.

»стори€та, за промените, които √атридж направил с много от класовете, изглежда напълно неверо€тна, както и разработките на българите. ¬ 1987 година ƒжорж √атриджспечелил стипенди€ на ћинистерството на образованието на јл€ска в размер на 25000 долара. (ѕо-подробно с метода на ќбратно инструктиране на √атридж ще можете да се запознаете в 30 глава.)

Ќационалността практически не означава нищо. ќт Ќов ёжен ”елс до —ингапур и —ибир хората изб€гват стреса и са способни да запомн€т практически всеки език, за който можете да си помислите Ц €понски, руски, китайски, индонезийски, зулу, и такива, за които дори не сте си помисл€ли, като например, универсални€ език есперанто или компютърните езици.

јко н€кога сте изучавали в училище чуждестранни езици, то ще разберете ситуаци€та, в ко€то попаднала британската репортерка  аролина ћид. “€ практикувала френски език. ¬ъв ‘ранци€ ћид отишла да об€два в ресторанта и самоуверено си поръчала сочно агнешко. —коро й поднесли нещо завито във фолио и в облак пара. Д огато парата се вдигна, разбрах, че нещо лежи в чини€та ми, но със сигурност не е агнешко. “ова бил телешки мозъкФ. “ова затруднение, както разказала след това ћид, възникнало заради традиционни€т метод на обучение с посто€нни повторени€. Д«нани€та ни стигат само за да издържим изпитите сиФ. «атова т€ решила да изучава френски в јнгли€ в ускорените курсове на ƒжеоф ѕулен, които действително й помогнали да попълни речникови€ си запас.

„есто получаващата награди журналистка Ўерлин ’ънтер-√ол често попадала в действително сложни ситуации.  ато репортер на предаването Д„асът на новините на ћакТЌейл/ЋерерФ, била изпратена в еднаот горещите точки на ÷ентрална јмерика. ѕодчин€вайки се на изтощителното разписание, т€ все пак намирала време да прослуша взетите с не€ касети по —уперобучение за испански език.  огато си се представила спускаща се надолу по ескалатора през дъга от цветове: червено, оранжево, жълто зелено, светло синьо, тъмно синьо, виолетово Ц напрежението се разсейвало. “€ си почивала, все едно е на малка ваканци€, чувствайки слънцето, топлещо гърба й, бавно вдишвайки свежи€т солен въздух и наблюдавайки играещите със слънцето сини вълни, препускащи към брега. “€ си повтар€ла: ти можеш лесно да научиш испански€, бързо и без усили€. » влизайки в състо€нието, когато е готова за обучение, т€ чула: Дћожеш ли да ми кажеш? Puede usted decirme?Ф Ц фразите следвали една след друга със специален ритъм и в съпровод на барокова музика.

Д«апочнах да използвам —уперобучението отначало само за да науча испански език, - разказваше т€. Ц Ќо, след упражнени€та забел€зах, че интервютата ми се получават по-добре, започнах по-добре да пиша, по-добре да използвам езика. »зобщо, започнах да прав€ по-добре всичко, което е свързано с паметтаФ. Ѕихте могли действително да се удивите, на това, какво се е случило с вашата памет, ако преди н€колко години б€хте станали един от стотината студенти, посещаващи зан€ти€та по компютърни€т език ѕаскал на доктор ƒон Ўустер в държавни€ университет на јйова. —ъщо така е възможно да сте леко учудени, научавайки след кра€ на семестъра, че вашата група за ускорено обучение е получила много по-високи оценки отколкото останалите три групи, обучавани по стандартната методика. Ѕихте се учудили, защото занимани€та ви са били два пъти по-кратки. ѕо разписание ускореното обучение, използвано от Ўустер, не е тр€бвало да ходите на зан€ти€ в петъчните дни.

Ќие можем да цитираме твърдени€та на тези учители, които са започнали да прилагат методите на ускореното обучение: Дѕо-рано б€х като мъртъв. Ќо сега съм спасенФ, Дѕоловината от студентите ми б€ха закъсали, а повечето просто не се грижеха за изучаването на хими€таФ Ц казва Ћео ¬уд, който разбрал колко неправилни били методите им на преподаване в продължение на 24 години работа в град “емпе в јризона. » го е разбрал след като посетил зан€ти€та на »ван Ѕързаков.

ќтначало той усп€л да пробуди собствената си памет, слушайки по време на четене специална музика. Д—ега мога да запомн€ всичко това, което не усп€вах да запомн€ по-раноФ. ¬уд изпробвал нови€т метод в своите класове, където преподавал хими€. Дƒо този момент само 25% от моите ученици получавали по хими€ добри оценки. —ега 93% от т€х са добри ученици. ѕроцентът на слабите, за мо€ радост, спадна от 48 на 7%Ф, - казва ¬уд, добав€йки, че с нетърпение чака да отиде на работа, дотолкова е вдъхновен от резултатите.

ѕродавачите използват —уперобучението за да запомн€т списъка от стоки, намиращи се в наличност в магазина. Ќ€кои изучават ћорзовата азбука. ’ората изказващи се често пред публика Ц от обикновената катедра до национални€т телевизионен канал, използват —уперобучението, за да зна€т по-добре темите на изказването. Ћовците на птици запомн€т характеристиките на различните породи; статистиците вод€т спортна статистика. јртистите запомн€т бързо ролите си. ј равина –ичард —илверман от синагогата във ¬еспорт, щата  онектикът, научавайки за —уперобучението благодарение на Ѕра€н ’амилтон, се старае да приложи новите методи при провеждане на дневните ритуали. ¬с€ко момче на възраст 13 години от ортодоксално еврейско семейство става Ѕар-мицва (син на заповедите): след рождени€ ден в най-близката шабат (събота) за първи път го извикватпо време на служба да прочете от свитъка част от “ора (ѕетокнижието на ћоисей), след това в семейството се прави тържество за при€тели. ќт този момент той се см€та за напълно отговорен за постъпките си; очаква се, че ще изпълни всичките си задължени€ като евреин; той може вече да бъде един от тези десетимата, които са нужни за кворум в обществената молитва. ѕреминаването към статуса Ѕар-мицва е грандиозен празник, но и също период на сериозно обучение и изпитание за еврейската младеж. –авина —илверман осъзнал, че при обучението, при което е задействан цели€ мозък, може да бъде в помощ при този най-важен за евреина изпит в живота му.  онсултирайки се с ’амилтон, той разработил пълна програма за подготовка ма момчетата за това събитие; скоро т€ ще излезе за широко прилагане със снемане на стреса, с процедури за влизане в състо€ние, подход€що за обучение и барокова музика, съпровождаща текста на иврит.

’амилтон каза веднъж: Дћисл€, че пон€кога —уперобучението може да действа автоматически. ƒо като се срещна с равина, никога не съм работил с еврейски свещеници. ¬еднъж б€х на плажа с при€тел евреин. Дƒнес е петък, - каза между другото той. Ц “р€бва поне свещ да запал€Ф. “ой направи това и отиде да поговори с равина. ѕонеже н€маше какво да прав€, започнах да из€сн€вам значението на н€кои еврейски думи със свещениците. “ака и не разбрах, кой беше повече учудени€тФ.

Ѕързото, свободно от стрес образование действително работи.  акто ще видите в следващите глави, вие можете да ползвате едни и същи методи, за да подобрите, както сво€ творчески потенциал, така и производителността си Ц свиренето на виолончело, разговорната реч, писмото, майсторството в играта на тенис, баскетбол или голф. » ще можете да овладеете основни€т набор от прийоми с това оборудване, което ще ви помогне, както казва јлвин “офлер, да произведете Дтолкова много промени за толкова кратък срокФ и да се подготвите за бъдещето.

Ѕазовите методи работ€т от само себе си. Ќо ако вие можете да използвате и едновременно това, което можете да разкриете като свой потенциал, като  ристиан ƒрапо, или да разберете, както са разбрали сътрудниците на гиганта на електронната промишленост Ц корпораци€та Д—именсФ: Дјз мога да науча всичко!Ф

3

ѕравилното състо€ние е равно на добър резултат

Ќе намирате ли, че е доста трудно да се съчета€т помежду си думите удоволствие и обучение? јко това действително е така тр€бва да изпълните упражнението ”ƒќ¬ќЋ—“¬»≈ ќ“ ќЅ”„≈Ќ»≈“ќ. “ова е едно от най-ефективните и разпространени упражнени€ на —уперобучението, ако успеете да преодолеете своето първоначално недоверие към това словосъчетание. ƒори редактора чел първото издание на книгата по —уперобучение отбел€за този въпрос: Д“ова правилно ли е? —игурни ли сте, че тези две думи тр€бва да сто€т една до друга?Ф Ц попита той. —ега, вместо да се шегуват над това словосъчетание, много хора усп€ха, благодарение на него, да се изкачат на ново стъпало от самоусъвършенстването си. “ози метод ще ви помогне да предизвикате в себе си добро настроение. — негова помощ ще можете да направите едно още по-важно нещо. ўе можете да постигнете Днай-добротоФ състо€ние за обучение и действие.

ќтпуснете се, наместете се удобно и затворете очи. ѕрипомнете си това време, когато ви е било действително добре, когато сте били на вълната на успеха, когато всичко е върв€ло както тр€бва. ¬ъзможно е, това да е било когато сте правили важен доклад на делово съвещание, когато сте играли най-важни€ мач по тенис в сво€ живот или когато момичето на вашите мечти ви е казала ДдаФ.  олкото по-назад успеете да се върнете във времето, толкова по-добре. ј ако си спомните момента, когато най-после сте получили шофьорската си книжка, научили сте се без н€кой да ви помага, да карате велосипед, или дори този ден, когато детската учителка в градината е закачила ваша рисункана почетното табло, и вие сте се прибрали в къщи на крилата на успеха.

ѕрипомнете си времето, когато действително сте се чувствали необичайно и се постарайте да го задържите и изживеете отново. ѕостарайте се да си припомните обстановката, хората присъствали на това събитие.  акво правеха те? «а какво говореха? ÷елуна ли ви мама или сте заслужили аплодисментите й? ќпитайте се да си припомните погледите, звуците, ароматите Ц всичко свързано с момента на ваши€т триумф. » ожив€вайки всичко това в сво€та памет, обърнете внимание на това което чувствате вътре в себе си Ц топлината, трепета, светлината или тежестта.  акво усещат краката ви, бедрата ви, корема ви?  ак са раменете ви?  ак дишахте? ”смихвахте се вътре в себе си или на другите? ¬ъзстановете това състо€ние, почувствайте насладата. —лед това сплетете два пръста.  ажете си, че винаги ще можете да предизвикате това състо€ние, когато сплетете тези два пръста. ќстанете с това чувство за малко и след това бавно се върнете в насто€щето.

“ренирайте се в това до тогава, докато не постигнете лесното възстанов€ване на този момент, не е важно по какъв повод, дали за избора на председател или за изучаването на орфографи€ или статистика, за разработване на кампании по продажби, занимани€ с уиндсърф или участие в местен брич-турнир. јко времето не ви стига, за да изпълните напълно упражнението, то просто сплетете пръсти, за да се настроите на Днай-добротоФ си състо€ние. “ози метод за нагласа, потвърден от практиката на много последователи, и в частност на тези, които са се обучавали по метода на нейролингвистичното програмиране (ЌЋѕ).

ќживете успеха в паметта си и вие ще преминете в правилното състо€ние на т€лото, разума, емоциите, душата Ц необходимо за постигането на високи резултати. ¬сичките тези елементи ги има в живата памет. ∆ивата паметЕ јко вие можете да разберете какво се случва в действителност в живата памет, ще получите ключ, възможно е, този най- необходим ключ за съзнателна пром€на. ¬ълшебно оформената сила на паметта е това изплъзващо се нещо, на което се основава обичайната техника на —уперобучението, което ту тук, ту там предизвиква удивителни промени и пренастройки, подобни на тези, които са се случили на  ристиан ƒрапо. ƒайте за малко да се спрем на това за да разберем, как работи всичко това.

 акво е това паметта? Ѕанка за данни? —клад? ѕон€кога можем да се съгласим с об€снението на едно малко момче, което каза: Дћо€та памет е такова нещо, с което забрав€мФ. ≈дно от преимуществата на —уперобучението е, че разглежда паметта като резервоар, събиращ всичко, което се е случвало н€кога с вас. Ќо паметта не е просто банка с данни, това е ’-фактор, който ни е толкова жизнено необходим, колкото на пъстървата и е необходима водата. ѕаметта е динамична. » във всеки даден момент т€ определ€, кой сте вие и какво можете да постигнете.

—екундаслед секунда вашата динамична памет свързва в едно вашите чувства, мисли, поведение, прежив€но минало, надежди за бъдещето, смесва ги с посто€нно постъпващите сигнали от жлезите ви, дълговременните послани€ на имунната ви система, за да фиксира определена картина: вие самите. »менно паметта ви определ€ като личност. ѕаметта ви дава възможност да кажете: Д¬ъв ¬селената н€ма никой подобен на менФ. «ащо ние се страхуваме толкова много да не загубим паметта си? «ащото, ако това се случи, то за всичкото време, докато съществува наши€т св€т, ние ще загубим нашето јз.

 огато вие осъзнаете, най-накра€, че паметта не е проста необходимост, разположена в задната част на ваши€ мозък, а паметта е съзидателен процес Ц вие получавате мощен инструмент. ћожете да го заставите да работи за вас, а не против вас. ¬ие можете да завъртите ключа, и да изключите ограничени€та на паметта, които ви привързват към миналото, можете да разкрасите спомените от бъдещето. » изобщо ще получите нови способи да запомн€те по-добре.

 акво е това паметта?

ѕаметта Ц това сте самите вие, фиксирани в н€какъв момент от времето. «а да почувствате, какво означава това, припомнете си този момент, когато сте се почувствали влюбени за първи път. ƒокоснете този прекрасен момент, до това мигновение, когато сте до Дне€Ф. ѕостарайте се да видите усмивката на любимата, да възпроизведете аурата на особени€ момент във ваши€ живот, да чуете песента на душата си, да почувствате ц€лото си т€ло, върнете пламъкаЕ

јко сте направили това упражнение, това означава, че сте се възползвали от маги€ не по зле отколкото ћерлин. —ъживили сте мъртвец. ѕренесли сте миналото в насто€щи€ момент. ƒоказали сте това, за което един от героите на ‘олкнер казва: Дћиналото не е мъртво, то дори не е миналоФ.

¬сичко, което се случва около и вътре във вас, благодарение на движението на хормоните ви, може да живее в паметта ви.  акто астролозите са убедени, че разположението на звездите слага сво€ отпечатък при раждането на детето, така и паметта може да носи в себе си следа от момента на неговото раждане. јко вместо да предизвикате топло чувство, породено от спомените за първата любов, събудите в паметта си най-лоши€ момент от ваши€ живот, ще почувствате, как вътре във вас нещо се свива, ще усетите върху себе си враждебни погледи, ще почувствате напрежение. јко събудите за живот силен спомен, то н€ма начин да не се отрази на текущото ви състо€ние. “ова е подобно на ефекта, когато звученето на една китара, предизвиква вибриране на струните на друга. “акъв ефект се нарича ефект на паметта, на поведението и обучението, зависещо от състо€нието и именно благодарение на него упражнението наслада от обучението може толкова много да повиши веро€тността от успеха. “ака също благодарение на този ефект отрицателните спомени сниз€ват толкова р€зко както творческите, така и производителните способности.

 ога запомн€те по-добре, когато имате добро или подтиснато настроение? ќпитвайки се да разберат зависимостта на паметта от текущото състо€ние на организма, психолозите от —тенфордски€ университет из€снили, че нашите чувства вли€€т на способността за запомн€не.  лючов момент е тогава, когато се обръщате към паметта.  огато сте в добро настроение, запомн€те много по-бързо, отколкото когато сте в депреси€. јко искате да се ползвате от паметта, върнете се към това състо€ние, когато сте се чувствали добре. —ъсто€ни€та взаимодействат между себе си.

Д ъде оставих палтото си? Ц пита пи€ницата, когато изтрезнее. Ц  ъде ми е дипломатическото куфарче?  ъде ми е жената?Ф »зучавайки зависимостта на паметта и способността за обучение от състо€нието, изследователите помолили доброволци да изпи€т толкова водка, че да са гарантирано пи€ни. —лед това им било предложено да запомн€т н€кои думи от речника.  огато изтрезнели, помнели много малко от това, което се опитвали да ги научат. Ќо когато отново ги напоили с водка, заедно с пи€ното състо€ние се върнала и паметта. ѕаметта им, способността им да възприемат обучение, са т€сно обвързани със състо€нието им. ѕосто€нно се по€в€ва нова информаци€ за зависимостта на паметта от текущото състо€ние. ¬ насто€щи€т момент това е главната, малко изследвана област за възможен пробив в науката, изучаваща способностите на разума. ѕолучавайки възможността да се използва тази зависимост, ние получаваме ключа за ускорено обучение.

Ќай-доброто състо€ние за ежедневни€ живот

”спехът в по-гол€мата си част се дължи на съществуването в правилно състо€ние. «ащо ние използваме един, два или може би десет процента от заложени€т в нас потенциал? «ащо от 35 до 45% от нашите физически способности остават неактивирани? ѕричината може да се крие именно тук. ¬ъзможно е, ние да не знаем, как да преминем в това състо€ние, в което тези способности се про€в€ват и могат да бъдат използвани в пълен обем.

„ленът на сборни€т олимпийски отбор на —јў по петобой ћерлин  инг за€вила категорично: Дѕотенциалът е състо€ние на разумаФ. “€ била принудена да про€ви вътрешните си способности заради получена контузи€. ѕрикована към леглото в последните месеци от подготовката за олимпийските игри, т€ много добре знаела, че тр€бва да тренира. » т€ провеждала своите тренировки с помощта на въображението си. —тавайки на крака, завоювала второ м€сто в състезани€та по петобой. ¬ насто€щи€т момент, вече като президент на организаци€та Д—лед спортната кариераФ (Beyond Sports),  инг използва Дпрактическото олимпийско мисленеФ както за подготовката на възрастни, учейки ги да преминават в правилното състо€ние, а така също като помощ на децата, учейки ги как тр€бва да се учат. Д огато лошото пророчество не се сбъдва, идват нови възможностиФ, - казва т€.

ѕреходът в правилното състо€ние за постигането на успех може да бъде наречено променено състо€ние. јко тълпата може просто да съществува, то тр€бва още нещо за да бъде съществуването й съзидателно.

–уски€т поет јндрей ¬ознесенски казва: Дѕоетът Ц това в действителност, са два човека. ≈дини€т от т€х е нищо не значеща личност, живееща незначителен живот. Ќо след не€, като ехо живее още една личност, личността, ко€то съчин€ва поези€Ф. ’ората на изкуството винаги са се опитвали да призоват на помощ муза за превръщане на тази друга личност в изменено състо€ние.

ѕо-малко възвишено, но както см€тат много учители, не по-малко вълшебно превръщане направил ≈л Ѕусби. ќтказвайки се от двойна заплата като инспектор в съвета по образование на —анкременто, той решел да се заеме непосредствено с много тежък клас. ѕо-късно Ѕусби си спомн€: Д“ези деца и възрастни са попаднали тук от най-бедните райони, от най-лошите домове Ц не си спомн€м за други такива случаи. “е сами са се отказали да ход€т на училищеФ.

Ќа Ѕусби му се наложило да използва цели€ си внушителен ръст (198 см), за да каже на цели€т клас: Д¬ие можете да се учите. » можете да го правите лесноФ. — помощта на релаксаци€та и методите на —уперобучението усп€л да докаже това. ћного бързо и лесно, те успели да научат десет португалски думи.  акто децата, така и наблюдаващите процеса на обучение учители били много удивени.  лас, в който едва ли н€кога можеш спокойно да обърнеш гърба си, станал съсредоточен, готов на сътрудничество през ц€лото време на обучение. Ѕусби отбел€зва: Д»сках моите колеги да разберат, че —уперобучението е и удоволствие и възможност всеки да научи това, което сам иска да знаеФ.

Ќезависимо от това, каква цел сте си поставили пред себе си, постигате € по-бързо, ако търсите тези състо€ни€, които ще помогнат на изпълнението й и за заобикал€не на преп€тстви€та. „увството за компетентност, пълното разбиране, в€рата в своите сили Ц това са характеристиките на жизнеутвърждаващото творческо състо€ние. јко се чувствате неуверено и неадекватно, не контролирате хода на сво€ живот, то вие се намирате в непродуктивно състо€ние, което изсмуква вашите най-добри сили и н€ма да даде възможност на вашите вътрешни възможности да се про€в€т. ћожете да се научите с помощта на разума и емоциите да преминавате от отрицателно състо€ние в положително. Ќо това не е война с обсто€телствата или Дзавлад€ване на човешки€ разумФ. “ова е само един метод за обучение, как да създадете вътре в себе си Дблагопри€тен климатФ.

–азвлечение или просвещение?

Д¬ класа където се преподава —уперобучение, не тр€бва да има прекалено много веселие!Ф Ц насто€ва един от английските учители. Ќа н€кои такова твърдение може да им се стори прекалено бунтарско, за н€кои може да е просто глупаво. Ќо на повечето от нас са ни внушавали: Дќбучението е сериозна работаФ. ќбаче прекалената сериозност не украс€ва живота и освен това може да превърне процеса на обучение в подобие на мъчение. Д—ериознотоФ обучение почти винаги е причина за стрес.

ќт научна гледна точка това може да бъде определено по следни€ начин: можете да постигнете по добри резултати, ако нищо не ви пречи. јко състо€нието, в което се намирате се записва в паметта, защо тр€бва да запомн€те скуката, страха и раздразнението? «ащо съзнателно да не отблъснете, да не изхвърлите записите от паметта заедно с всичко, което е свързано с т€х? —ъществува твърдението: Дќбразованието е това, което остава, след като забравите всичко, което сте учили за изпититеФ. ѕовечето от нас забрав€т повече от 90% от това, с което са ни тъпкали главите в продължение на 12, 16 или повече години обучение. ≈то защо една от задачите на —уперобучението е да ви помогне да преминете в тези състо€ни€, които чрез резонанса ще ви помогнат да съживите вашата памет. Ќима във всичките тези състо€ни€ чувствате Дсамо радостФ?

Дјко младеж отиде на концерт на ћайкъл ƒжексън, то това ще бъде развлечение. Ќо ако има възможност да ходи на този концерт вс€ка вечер в продължение на месец, удоволствието ще намалее, - казва учител€т-романист ƒжорж √атридж. Ц Ќо ако го научите как да се учи добре и да запомн€ наученото, той ще стъпи на път€ на просвещението, при това запазвайки възхищението, което може да продължи ц€л животФ.  олко хубаво определение на радостта от познанието! ≈рик Ѕус, учител-новатор в традиционната система за обучение, се съглас€ва с това. Дƒецата по природа обичат и искат да изучават всичко наоколо, - казва той. Ц ќбаче, поради посто€нно нарастващата важност на това, което учат, училището, в най-добри€ случай, напъхва този инстинкт н€къде дълбоко, а в най-лоши€ случай Ц просто го унищожава. ќбразованието н€ма по-важна задача от тази да покаже удоволствието, което може да се получи от обучениетоФ. “ова важи за вс€ка възраст.

ѕодобно на това, как кон€т теглещ каретата, е подкарван с камшика, до неотдавна обучението бе немислимо без болката, а информаци€та бе вкарвана в главите на учениците с помощта на пръчки или колани. ƒнес ние знаем, че съществуват много сериозни причини за обедин€ването на удоволствието и обучението, те се €в€ват основни, доколкото зас€гат вашите нерви, химическите връзки на ваши€ мозък. ¬ обединеното обучение се включва безусловно, получаването на удоволствие. Ѕолката влошава запомн€нето. » с натрупването на все нови и нови данни, става очевидно, че удоволствието, а не принудата, вдъхновението, а не натиска ще бъдат през XXI век основните насоки по път€ към успеха.

—уперсъсто€нието

–азумът се намира в работно състо€ние, а т€лото е отпуснато. “ова е определението за Днай-доброФ състо€ние, които постигат всички, които се занимават със —уперобучение, преди да пристъп€т към изучаването на данни, рисунки, езици. ƒо това състо€ние можете да стигнете с помощта на прости дихателниирелаксиращи процедури. «а това ще ви помогне и специалната музика на —уперобучението. ѕон€кога преди да започнете по този начин да изучавате новите знани€, е полезна малка ваканци€.

«атворете очи и се вслушайте. „увате ли кр€съците на чайките, кръжащи високо над вас в безкрайното синьо небе? ћожете ли да усетите слънцето, топлещо раменете ви, да почувствате п€съка, стичащ се между пръстите ви, да вдишате солени€ въздух, в същи€ миг, когато пред вашите очи ритмично се плъзгат по п€съка морските вълни и остав€т по него следи от п€на? “ези, които се занимават със —уперобучение, са усъвършенствали метода на стари€т шотландец, който, вместо да плаща за почивка, си оставал в къщи и давал вол€ на въображението си. Ќа т€х са им необходими само н€колко минути, за да могат с помощта на вътрешното си зрение да се премест€т в н€кой райско кътче на природата. ¬ие можете да попаднете където ви е угодно Ц да се разхождате по ливади, ухаещи на полски цвет€ и огласени от пеенето на птиците, или да се опаковате в топли дрехи и да се наслаждавате на аромата на борова гора, потънала в снежен сън. » ако можете да преминете в такова състо€ние, то можете да легнете на зелена пол€нка покрай залива за н€колко минути, отнас€йки се сред златистите нарциси. ≈динственото изискване е да намерите м€сто с пораз€ваща красота на природата. » след като си починете, си кажете, че изучаването на астрономи€ или плаване, за вас ще е толкова лесно и при€тно занимание, както разходката по плажа.

 огато почувствате това, прекъснете и за много кратък период от време се върнете към действителността. Ќие го наричаме това Дотпускане на разумаФ Ц много прост, но много мощен метод, който ви дава възможност да се подготвите за обучение и да постигнете най-добрите резултати.

—тресване, грохот и пром€на

јврам Ћинкълн е казал: Д¬ живота обикновено сме щастливи толкова, колкото го искамеФ. ѕредани€та на индианците —иу глас€т: Дѕървото, което хората казват след смъртта е: защо б€х толкова сериозен?Ф “ова, което —уперобучението дава на класа, е новата мисъл за възможни€ избор на състо€нието, в което се намирате. ћетодът на преместване в състо€ни€ от —уперобучението, използван от професор ƒжейн Ѕанкрофт при нейните студенти, е дал р€зко повишаване на успеваемостта.

Д¬ече не ме боли главата от синуситеФ. Д¬ече не се бо€ от изпититеФ. Дѕовече не тр€бва да се карам с родителите миФ. Д«абележително, - си помислила Ѕанкрофт. Ц ј каква е ситуаци€та при френски€т език, който преподавам?Ф (»зпитите показали, че учениците започнали да се учат много по-бързо и Дочевидно има подобрение в паметтаФ)

јко искате да се насладите на живота в пълен обем (и на обучението също), то провер€вайте ваши€т пулс. ¬ н€кои €понски фирми, за да след€т за състо€нието на работниците, се следи пулса с помощта на електронни прибори. –аботниците нос€т на показалеца си специален пръстен. јко индикатора е неподвижен дълго време, събуждат работниците, включвайки звънец със сила 105 децибела. Ќо съществуват и други пътища. —ънливи сте? —танете от креслото и започнете да поскачате нагоре и да викате: Д”ра! јз съм гол€ма работа! ”ра! » съм умен също!Ф ¬еро€тно, при това упражнение ще разбудите още н€колко човека. —уперобучението има един секрет: основното обучение или вс€ка негова част, свързана с обучението в нещо конкретно, най-добре да се провежда на кратки цикли с продължителност 20 Ц 30 минути. —лед това си починете. Ќе се вълнувайте, наистина си починете. ј защо пък не?

 акто е казал Ѕърт –ейнолдс, Двсичко, което ви е нужно е да поддържате живота си в едно и също състо€ние в продължение на много годиниФ. ¬место да се предавате на скуката, на черните мисли, б€гайте, скачайте, плавайте и се разхождайте, разхождайте, разхождайте. ‘изическите упражнени€ воюват с депреси€та. „увствайте се разкрепостен. ѕуснете си любимата музика. Ќ€мате повече сили да търпите? Ќапълнете си кофа вода, пъхнете в не€ главата си и изкрещете всичко, което мислите за ти€ всичкитеЕ  акто ще видите от следващите глави, при преминаването в специалното състо€ние, необходимо за обучението, ще ви помагат и музиката и различни звуци.

—ега вече е доказано, че това как се отнас€те към себе си, вли€е съществено на използваните от вас ваши способности. јко искате да се почувствате добре, дори по-здрави, използвайте припомн€нето на положителни спомени. ƒокторите, използващи софрологи€та, разказват за огромни успехи в подобр€ването както на менталното, така и на физическото здраве с помощтана този прост метод. ѕрипомнете си радостта, ко€то сте изжив€вали като дете, събуждайки се рано сутрин в ден€ на сво€ рожден ден, в очакването на подаръците, на играчките, на празненството. »ли си припомнете радостта, ко€то сте усетили, събуждайки се в л€тна утрин с очакването, че цели€т ден ще бъде изпълнен с приключени€. ƒетските радостиЕ ј вие н€кога замисл€ли сте се, къде се е д€нало това веселие? јко съществува н€каква емоци€, ко€то бихте искали да изжив€вате колкото се може по-често, то това е такава обикновена радост, идваща неочаквано, като при дете. ј ако можехме, както сме възрастни да се наслаждаваме на това, което правим, направете го, както го прав€т децата. ѕослушайте ги, тези преуспели възрастни: ДЌа мен ми харесва това, което прав€. ѕрав€ го независимо дали ми плащат за това или неФ. ѕоетът  овард казва: Д–аботата е много по-гол€мо удоволствие, отколкото развлечениеФ. ≈то детската радост от работата. “ака и вие можете да преминете в състо€ние на най-гол€ма производителност за това, да постигнете успех. » по същи€ начин можете да възстановите в паметта си всеобхватната представа за прекрасните отминали слънчеви дни, за да се слеете с вътрешните емоции. ¬ очакването на  оледа или на ваши€ любим празник, във вас може отново да се съживи детето. » това възраждане може да ви облекчи изпълнението на вс€ка задача.

—ред преподавателите по ускорено обучение в съответствие с инструкциите на Ћозанов, вече отдавна е станало попул€рно да учат хората, как да се спри€тел€т с намиращото се в т€х усещане за детство при провеждане на зан€ти€та, по време на които можете да се учите също толкова ефективно, колкото и детето. ≈дна от причините, поради ко€то в класовете по —уперобучение се използват танци, пеене, рисуване, игри е необходимостта да бъде разрушен възрастни€ човек и да бъде възродено за живот детето Ц същото това, което по сво€та природа притежава свръхспособности за обучение. јко можете да си припомните радостта от изследването, отвореността и свежестта на детски€ разум, неговото любопитство, тогава обучението ще стане второто ДазФ във вс€ка възраст. Д“р€бва да станете като малко детеФ, - възможно е в това да е смисълът на старата иде€.

Ќезависимо от обсто€телствата, не бива да се плува по течението. “р€бва да направите нещо с вашето вътрешно състо€ние. —ъществуват десетки различни способи, как да се излезе от подтиснати състо€ни€, н€кои от които можете да намерите в книгите по ЌЋѕ, в частност, в книгите на един от основателите –ичард Ѕандлер. “ова е такъв човек, който на за€влението на клиент вл€зъл в офиса му: Д»мам депреси€Ф обезателно ще отговори: Дј аз се казвам –ичардФ. “ова е метода на прекъсването. “они –обинс, още един специалист в превеждането в положително състо€ние, има специален метод, който ви кара да се засмеете. ѕогледнете се в огледалото, усмихнете си се, дръжте се като последни€ глупак. —лед това опитайте да се посмеете, отначало звънко, хитро, след това подобно на ƒжери Ћуис, след това давейки се от см€х. ¬ие печелите Дверига от см€хФ, малка физическа памет, към ко€то ще ви бъде все по-лесно и по-лесно да се обръщате.  огато министър-председател€ на ¬еликобритани€ ƒжон ћейджър се почувствал толкова зле, колкото зле бил рейтинга му в социологическите проучвани€, негови€т лекар му предписал това, което един от репортерите нарекъл Дповтар€що се трансцедентално хихиканеФ. —еднете, скръстили крака и просто се посмейте н€колко минути. Ќ€кои кардиолози твърд€т, че три минути здрав, силен см€х са много по-полезни от н€колко часа аеробика. » както е казал ‘илис ƒилер Да се и посм€х още!Ф. —коро и за вас ще стане очевидно, че с помощта на смеха ще можете да пренастроите имунната си система в най-доброто състо€ние.

ќпирайки се на собствените си сили

–едом до изпълващото ви със сила осъзнаване, че можете да промените своето състо€ние, тр€бва неотлъчно да се намира знанието, какво състо€ние на какво съответства. “ова е доста лесно да се направи, ако успеете да пренасочите ваши€ поглед за нещата от позици€ ДизвънФ в позици€ ДвътреФ Ц изкарват ви от релси: закъснели€т автобус, мрачни€тучител, несправедливи€т началник. јко се спрете и се замислите, ще разберете, че не можете да управл€вате процеси и неща, които са извън вашата власт. ќбаче, вие винаги можете да промените това, което става вътре във вас. » ако действително умеете да го правите, ще можете да го направите дори и в ƒахау.

Ѕивши€т концлагерист от ƒахау, из€вени€т психолог ¬иктор ‘ранкел, забел€зал, че невъобразими€т ужас в лагера не винаги могат да го издържат млади и силни хора, а по-често издържали тези, които носели в себе си чувството за Дединствената останала свободаФ Ц свободни€ избор на вътрешното състо€ние. ‘ранкел избрал любовта. ѕосто€нно извиквал в паметта си чувството на всеобхватна, даваща второ дишане любов към обожаваната от него жена, припомн€йки си всеки детайл. Д¬иждах усмивката й, ободр€ващи€т й поглед и това ме ослеп€ваше повече, отколкото изгр€ващото слънцеФ. ∆ивеейки с паметта си, ‘ранкел подтиснал отча€нието и оцел€л, оцел€л не просто за да ни разкаже тази истори€, а за да стане велик и мъдър учител.

Ќа никого, на нито един от учениците не са помагали безплодните обвинени€ на н€кого в н€какви неудачи, внушава в јвстрали€ ƒжон ”ейд. ¬ продължение на много години той е бил член на съвета на јвстралийското общество за ускорено обучение. ”ейд Ц прекрасен педагог-новатор с великолепно чувство за хумор, а книгата му Д—уперобучение е бестселър в јвстрали€ в областта на новите методи за обучение.

”ейд е €ростен привърженик на в€рата в собствените сили. ƒа възприемаш себе си като жертва, да го направиш сво€ жизнена позици€, както прав€т н€кои хора Ц това е един от пътищата да превърнеш процеса на обучение, на пром€на, на израстване в посмешище. ¬ училище, както казва ”ейд, жертвите казват примерно следното: Д“ози въпрос е прекаленотруденФ. Д¬ следващата си работа ще се постара€ да се израз€ по-€сноФ. Дƒокато не завърша обучението си, ще се постара€ да не пи€ бираФ.  акто усп€л да из€сни ”ейд, най-лесни€т начин да излезеш от състо€нието да си посто€нна жертва е да се възползваш от силата на думите.

Д¬ие казвате, че този въпрос е прекалено сложен? ƒайте да опитаме да се избавим от думата ДпрекаленоФ. » дайте да заменим последната дума с Дпредизвикваща интересФ. ѕогледнете резултата, който се е получил в резултат на това, че не губите увереност в силите си. ¬место стари€ вариант кажете следното: Д“ози въпрос предизвиква интересФ.

 азвате, че ще се ДпостараетеФ да се израз€вате по-€сно във вашите работи? Дƒа се постараетеФ да изпълните нещо се подразбира, че съществува възможност за провал. »ли се постарайте или вършете нещо. ѕов€рвайте в себе си, кажете така: Дјз ще пиша по-€сно в следващите си работиФ.

Дƒокато завърша обучението, ще се постара€ да не пи€ бираФ.  азвайки Дще се постара€Ф, подразбирате съществуването на н€каква невидима сила, ко€то е извън вас, и ко€то се опитва да ви възпреп€тства. Ќо нали това е ваше решение? ”ейд съветва учениците си: Д¬инаги съзнателно помнете за възможността си да избиратеФ. ѕо-добре кажете Даз щеФ или Даз н€ма даФ пи€ бира. ≈зикът е способен да покаже разликата в значени€та, особено ако можете да го правите сами. —ъзнателното управление на вътрешни€ език може да послужи като вълшебна пръчица, позвол€ваща ви да преминавате в най-добрите за съществуването състо€ни€. («а да узнаете повече за това, вижте гл. 14.)

Ќашата съдба лежи под шапката ни

ƒруг метод за преминаване в необходимото състо€ние е използването на Дспусъкови€т механизъмФ. ѕрофесор „арлз јдамсон е създал един такъв ДмеханизъмФ, използвайки н€колко квадратни фута пространство в класната ста€ на Ўицуока - института за науки и технологии в град ‘акуро в япони€. » го е създал не за себе си, а за студентите.

—тудентите му изб€гвали да задават въпроси на английски език.  ак би могъл да ги стимулира да прав€т това?  огато учениците му задавали поне н€какви въпроси, той преминавал в този край на аудитори€та, където обикновено не заставал. » когато н€мало въпроси, отново отивал на същото м€сто, което Дв останалото време изб€гвал като чумаФ. —коро за да преведе класа в Дсъсто€ние за задаване на въпросиФ, му било достатъчно да премине в