“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - ”мрелите доктори не лъжат

Ћекци€ на д-р. ”олък

ƒ-р ”олък сега е много попул€рен в јмерика. ѕрез 1991 г. е предложен за Ќобелова награда. “ова, което ще прочетете в тази брошура, може напълно да обърне ¬ашата представа за съвремен≠ната медицина и по този начин радикално да измени ¬ашата съдба и съдбата на ¬ашите близки.
ћного ми е при€тно да се срещна днес с ¬ас. јз израснах във ферма в западната част на графството —ент-Ћуис. ѕрез 50-то години ние започнахме да развъждаме крави за месо. јко сте запознати с развъждането на домашни животни, то сигурно знаете, че единстве≠ни€т начин да се спечел€т пари в селското стопанство - това е да отгледате свой собствен фураж. ¬ мелницата за нас смилаха царе≠вица, боб и сено, добав€йки и множество витамини и минерали. “ака ние приготв€хме храна за животните. —лед 6 месена вече можехме да предложим тези крави на пазара. Ќие ги подбирахме и остав€хме най-добрите за себе си. » кое е интересното; правейки това за кравите, ние самите не приемахме никакви витамини и минерали, а б€хме млади и искахме да доживеем сто години без никакви болести и неразположени€. “ова много ме вълнуваше и аз попитах баща си: "“атко, кажи ми, защо не правиш за нас същото, което правиш за тези крави?". “огава той ми подари мъдра мисъл: Дѕомълчи, момче, ти си длъжен да цениш това, че ежедневно €деш пресни продукти от фермата. Ќад€вам се, че разбираш това?Ф. јз, разбира се, не продължих да досаждам, защото не исках да се лиша от об€д или вечер€. —лед това постъпих в селскостопанско училище и получавайки научна степен, станах специалист по животновъд≠ство, полски култури и почвознание. —лед това заминах за две годи≠ни в јфрика. “ам ми се отдаде да осъществ€ сво€та детска мечта да работ€ с ћаур ѕаркинс. ћного от ¬ас го помн€т от книгите му. “ова е велик човек. —лед две години получих телеграма с покана да работ€ в зоопарка в —ент-Ћуис. Ќационални€т институт на здравето отдели за зоопарка издръжка в размерна 78 млн.$­≠, а на т€х им беше нужен ветеринар, който да прави аутопсии на животните, умрели от естествена смърт в зоопарка. јз се съгласих, пристигнах, но разбира се ми се наложи да прав€ аутопсии на животни, умрели не само в този зоопарк, а и а зоопарка в Ѕрукуолдс, „икаго, Ќю …орк и т.н. ¬ моите задължени€ влизаха не само аутопсиите на животните, починали от естествена смърт, но и да откривам и наблюдавам тези, които са свръхчувствителни към замърсената околна среда, защото в началото на 60-те години никой нищо не знаеше за екологичните проблеми и катастрофи. » така, изследвайки причините за смъртта на хора и животни, аз проведох 17 500 аутопсии и ето до какво заключение стигнах: "¬с€ко животно и човек, умрели от естествена смърт - умират от непълноценно хранене, т.е. дефицит на хранителни вещества."
–езултатите от химическите и биохимическите анализи показват с документална точност, че естествената смърт настъпва от неправилно хранене. “ова така ме порази, че аз се върнах към истори€та с кравите. Ќаписах 75 статии и трудове, 8 учебника заедно с други автори и самосто€телно - 1 книга. “€ се продаваше за $­≠140 на студенти - медици. ѕечатаха ме в 1 700 вестника и списани€, участвах в телевизионни предавани€ и къде ли не.
Ќо тогава, през 60-те години, моите трудове относно храненето малко вълнуваха н€кого.  акво ми оставаше да направ€? Ќаложи се да се върна към учението и да стана лекар, а това ми позволи да използвам тези знани€ за храненето, които получих във ветеринарното училище. Ќе е чудно, но това проработи. ѕрекарах 15 години в “оркмунд, щата ќрегон, занимавайки се с обикновена лекарска практика. ј сега искам да сподел€ своите знани€ и изводи, получени за тези 10-12 години. » ако ¬ие отнесете от тук едва 10% от това, което ще чуете, ¬ие ще се предпазите от много непри€тно≠сти, страдани€, ще спестите много пари и ще удължите с много години сво€ живот.
¬ие н€ма да постигнете това, т.е. да получите тези допълнителни години живот, да достигнете сво€ генетичен потенциал така, без н€какви усили€ от ваша страна.
—ега искам да ¬и кажа главното.
√енетични€т потенциал на продължителност на живота е 120 - 140 години!
¬ наше време можем да преброим едва 5 народности, чиито представители дожив€ват до 120 - 140 години - на »зток, в “ибет и в «ападен  итай. “ози хора са описани още през 1964 г. от ƒжеймс ’илтьн, който е написал книгата "«агубен хоризонт".
Ќай-стари€т човек, съгласно описаните там данни, въпреки че допускам, че има н€какво преувеличаване, бил доктор Ћи от  итай, роден в “ибет.  ойто бил на 150 години, получил от императорското китайско правителство особен сертификат, който потвърждавал, че той действително е на 150 години, а се е родил през 1677 г.  огато навършил 200 години, той получил втора грамота. ƒокумент свидетелства, че той е умр€л на 256 години. ѕрез 1933 г., когато умр€л, за него е писано в ДЌю …орк таймсФ, ДЋондон “аймсФ, където всичко е достатъчно добре потвърдено с документи. ћоже би е бил на 200 години, а не на 256.
¬ »зточен ѕакистан е жив€ла група хора, които са наричани "богази". “ези хора са известни като дълголетни. “е са живели по 120-140 години. ¬ бивши€ —ъветски съюз грузинците, употреб€ващи кисело-млечни продукти, живе€т до 120 години.
јрменци, абхазци, азербайджанци дожив€ват прекрасно запазени до 120-140 години.
ѕрез 1973 г. в €нуарски€ брой на "Ќешинъл ƒжиографик" беше поместена специална стати€ за хора, които са доживели до 100 и повече години. “ези материали са придружени с прекрасни илюстрации, с които се слави това списание. «апомнил съм три от многото фотографии. Ќа една има жена на 136 години. “€ седи в кресло, пуши кубинска пура, пие вода и взема участие във вечеринка. “€ прекрасно се весели, без да е прикована на легло в старчески дом, без да е нужно да отдел€ по $­≠ 2 000 от сметката си. “€ се наслаждаваше на живота за своите 136 години.
Ќа другата фотографи€ б€ха снимани две съпружески двойки, празнуващи 100 и 115-годишнини от своите сватби.
Ќа третата фотографи€ беше мъж, сърбащ чай в планините на јрмени€, слушащ малък транзистор. —поред записаното в негови€ акт за раждане - рождената му дата, кръщелното, записите, дадени от неговите деца, той е на 167 години. ѕо това време той беше най-стари€ човек на ѕланетата.
¬ «ападното полукълбо индианците ДволкобандиФ и знаменитите жители на ≈квадор, живеещи в јндите в ёгоизточно ѕеру, се слав€т със своето дълголетие, а също така и известни племена в “итикака и ћачу ѕикчу. ѕредставителите на най-старото племе край “итикака живе€т 120 години. јмериканката ћаргарет ѕич от щата ¬ирджини€ е в  нигата на рекордите на √инес като най-старата американка, ко€то умр€ла на 115 години от недостатъчно хранене. ѕо-точно т€ умр€ла от усложнени€ след падане.  ой от ¬ас ще каже от какао е починала? ѕравилно, от остеохондроза. ∆ената умр€ла от дефицит на калций в организма. “€ не е имала сърдечно-съдова недостатъчност, рак, диабет. “€ починала 3 седмици след падането, тъй като в организма й не достигал калций. ƒъщер€ й казала нещо много интересно, че преди смъртта си ћаргарет ѕич е имала желание за сладко. “ова забол€ване е известно под името "ѕайк". ўе говорим за него по-късно: Ќо обикновено, ако много се увличате по шоколад или сладки, това означава, че във ¬аши€т организъм не достигат хром и ванадий.
¬ една от страните на трети€ св€т - Ќигери€ вождът на племето Ѕаус умр€л на 126 години. Ќа погребението една от жените му се похвалила, че когато мъжът й умр€л всички зъби били негови, а това е признак, че и другите му органи са изпълн€вали функциите си както тр€бва.
—ега малко наука.
ѕрез м. ноември 1993 година в јризона бил проведен интересен експеримент. “ри двойки прекарали в изолаци€ 3 години, като се хранели със здравословна храна, ко€то сами отглеждали, дишали пречистен въздух и пиели незамърсена вода.  огато излезли ги изследвали лекари-геронтолози от  алифорнийски€ университет в Ћос јнжелис. ¬сички данни от анализите на кръвта и другите жизнено важни показатели на организма били заложени в компютъра на университета в Ћос јнжелис.
ѕрогнозата на компютъра била следната: јко продължават да живе€т на такъв режим, то те могат да доживе€т до 165 години. » това доказва за пореден път, че е напълно възможно да се доживее до 120 - 140 години. —редната продължителност на живота на американците е 79,5 години, а продължителността на живот на магистъра или на лекар€ - 58 години. “ака че, ако искате да си извоювате от живота 20 статистически години, не постъпвайте в медицинско училище.
»ма две основни неща, които сте длъжни да направите, ако искате да попаднете в числото на дълголетните.
јко действително искате да доживеете до 100-140 години, запомнете най-важното.
ѕърво - тр€бва да изб€гвате опасностите, да не стъпвате на мини, тоест да изб€гвате безсмислените и безпричинни опасности. –азбира се, ако играете руска рулетка, пушите, пиете, б€гате по средата на скоростната лента в час пик, ¬ие едва ли ще доживеете до 120 години. ¬сичко това звучи забавно, но не можете да си представите, че хил€ди хора умират затова, че прав€т подобни глупости. »скам да си помислите за това. — други думи, ако имате възможност да предотвратите болест, особено неизлечима, ¬ие сте длъжни обезателно да се възползвате.
¬торо - ¬ие сте длъжни да правите само това, което ¬и носи полза. Ќеобходими са ви 90 хранителни добавки: 60 минерала, 16 витамина, 12 основни аминокиселини и протеиносъдържащи белтъци и 3 основни мастни киселини. ¬сичко 90 добавки към ежедневната диета, иначе ще развиете забол€вани€, свързани с техни€ дефицит.
—ега за това пишат във вестниците, говор€т по радиото и телевизи€та. «а това се знае, тъй като се интересуват от здраве, дълголетие, и хранителни добавки. Ћекарите посто€нно говор€т с нас за това, но не защото към това ги принуждава медицинската професи€. Ќе мислете, че медиците мол€т вестникарите да пишат за това, не. “ова произлиза от факта, че тази информаци€ помага за по-доброто разпространение на вестниците.
ћо€та любима стати€ се по€ви в списание "“аймс" от 06.04.1992 година, ако не сте € чели, насто€телно ¬и препоръчвам да си € намерите от вс€ка училищна или публична библиотека. Ќаправете н€колко фотокопи€ и ги залепете на вратата, на хладилника, в бан€та.
“ова е всеобхватна стати€, в ко€то се говори, че витамините са в състо€ние да побед€т рака, сърдечно-съдовите забол€вани€ и разрушителното действие на стареенето. Ќа 6-те поучителни страници на тази стати€ има всичко на всичко една отрицателна мисъл, казана от доктор, на който автора на стати€та задава въпрос: " акво мислите за витамините и минералите като хранителни добавки към нашето хранене?" » ето какао отговар€ този доктор: Дѕоглъщането на витамините не носи ползаФ - см€та ¬иктор ’убин, професор по медицина в Ќю …оркското медицинско училище ћаутсииай. "¬сички витамини като допълнение, само прав€т нашата урина по-скъпаФ. јко преведем тези думи на достъпен език, то се получава, че ние уринираме долари, когато приемаме витамини и минерали, т.е. напразно харчим долари за витамини и минерали. »менно Ч това е искал да каже. » след това е публикувано, значи има нещо в това. Ќо ето какво ми се иска да кажа в тази връзка: след като проведох 17 500 аутопсии на 14 501 животни от цели€ св€т и на 3 000 души, и понеже винаги съм искал да бъда здрав, да имам деца, внуци и още правнуци, аз см€там, че:
Ќе инвестирайки в самите себе си минерали и витамини, ¬ие инвестирате в благосъсто€нието на докторите от медицината.
јз твърдо в€рвам в това, че именно ние помагаме за забогат€ването на лекарите. «а периода между 1776 г. и ¬тора световна война —јў са похарчили около 8 млрд. $­≠ за здравеопазване и научни изследвани€ в областта на здравеопазването. —ега за това се харчат 18 трилиона $­≠ годишно и това все още не е достатъчно. ј на всеки му се иска медицината да бъде безплатна.
» аз ще ¬и кажа, че ако използваме за селското стопанство, и по≠точно за животновъдството, медицинската система от човешки тип, то котлетите, които €дем, ще поскъпнат на $­≠275 за 0.5 кг. ј ако се възползвате от селскостопанската система, ко€то ние прилагаме а животновъдството, осигур€ването на петчленно семейство ще струва $­≠10 на месец. “ака че можете да избирате.
јз съм убеден, че помагайки на лекарите да забогате€т с помощта на застраховките и държавните субсидии, то те също са ни длъжни с нещо. ј те са длъжни поне да ни изпращат информационни писма с резултатите от най-новите медицински изследвани€.  ой от сед€щите тук е получавал подобна информаци€ от сво€ лекар? Ќикой? »нтересно, нали? Ќо аз имам гол€мо количество информаци€, ко€то можете да получите. »скам да € сподел€ с ¬ас.
ѕърво - €зва на стомаха.  ой от ¬ас е чувал, че причината за €зва на стомаха е стресът. ¬ече 50 години ние ветеринарите знаем, че €звата при свинете се получава от бактерии. Ќе можем да си позволим скъпа операци€ на стомаха на свин€та, а и да можехме, то ¬ашата свинска пържола ще ¬и излезе $­≠275 за 0.5 кг.
Ќие разбрахме, че съществува минерал, който се нарича бизмар, с чи€то помощ можем да предотвратим и излекуваме €зва на стомаха при свинете, без никаква хирургична намеса. “ака и направихме и лечението ни излезе примерно $­≠5 на свин€. Ћечение с помощта на бизмар, други минерали и тетрациклин. Ќационалните институти едва през февруари 1994 г. дадоха из€вление, че €звата на стомаха е предизвикана от бактерии, а не от стрес и може да бъде излекувана. Ќо нали медицинските изследователи обикновено говор€т: "показва обнадеждаващи резултат, които могат да се окажат благотворни*.
—ега националните институти използват именно думата Дизлекуване" - без намеци. “е казват: "излекувана по метода, съчетаващ минерали, бизмар и тетрациклин*. “ези, които не зна€т какво е това бизмар, тр€бва само да вл€зат в обикновен хранителен магазин или в аптеката и да куп€т за $­≠2 бутилка със съдържание в розов цв€т. “о се нарича пептобизъм.
» така, приемайки гореспоменати€ минерал, може да се излекува €зва. » отново тр€бва да направите избор: да се излекувате за $­≠5 или да позволите да ¬и разрежат. »зборът е ¬аш. ѕо-нататък, каква е втората причина за смъртността на американците? .
ƒа - това ужасно забол€ване - рак.
ѕрез септември 1933 г. в Ќационални€ институт по онкологи€ към Ѕостънското медицинско училище, след наблюдение на раковоболни, беше направено из€вление, че е открита противоракова диета. »зводите б€ха направени, въз основа на изследвани€, проведени в  итай. «а т€х беше избрана китайската провинци€ ’инай, тъй като там беше регистрирано най-високото ниво на ракови забол€вани€,
¬ течение на 5 години на изследвани€ се подложиха 29 000 души. ƒаваха им витамини и минерали, надвишаващи два пъти нормите, препоръчвани на американците, т.е. ако препоръчваната дневна доза витамин — е 60 мг., то болните получаваха 120 мг.
јлън ѕол, човек, които е удостоен с две Ќобелови награди, казваше, че ако искате да предотвратите раковите забол€вани€ с помощта на витамин —, тр€бва да приемате по 10 000 мг. от него за ден€. » ето резултата: лекарите, които в захлас спориха с него, вече се намират на он€ се€т (вечна им памет), а јлън ѕол е жив и здрав. “ой е на 94 години, работи по 4 часа на ден, 7 дена в седмицата, живее в ранчо в  алифорни€ и преподава в  алифорнийски€ университет в —ан ‘ранциско.
¬ие сами тр€бва да направите сво€ избор: да послушате съветите на умрелите лекари или да се придържате към мнението на доктор ѕол.
» така, напълно нормално е да се приема витамин — - двойна доза, витамин ј - двойна доза. Ќищо лошо н€ма да се случи. Ќе по-малко важно е да се приема цинк, рибофлаин, молибден и т.н. Ќо една група вещества са особено полезни. ¬ не€ влизат три компонента: витамин ≈, бетакаротин и селен. “ози три компонента се приемат в двойни дози за ден€. јко при това ¬ие извлечете само 50% полза, вече сте добре. ѕри пациентите, получаващи витамин ≈, бетакаротин и селен в течение на 5 години, смъртността при всички случаи е намал€ла на 9%, тоест 10 от всеки 100 болни, обречени да умрат, са оживели. ј при раково болните, обречени на смърт, които са приемали този 3 компонента, от 100 - 13 са оживели.
¬ провинци€ ’инай преобладаваше рак на стомаха и хранопровода. ќт тези болни, които участваха в експеримента, оцел€ха 21%, тоест 21 човека от 100. ....
» в този случай ваши€т лекуващ лекар тр€бваше да ви изпрати тази информаци€. јко той не е поискал да поеме сво€та отговорност, то тр€бваше да ¬и информира, за да направите сами сво€ избор. ≈то защо такова отношение към пациентите ми се струва смешно, а от друга страна това е още едно потвърждение за т€хното равнодушие. ѕо-нататък: артрит.
ќт септември 1993 г. в ћедицинското училище в ’арвард и в Ѕостънската болница се проведе лечение с кокоши протеини на болни с подути стави в резултат на артрита. Ѕ€ха избрани болни, чието състо€ние не се подобр€ваше от медикаментозното лечение. Ќа тези болни постав€ха инжекции с аспирин, мезо-триксид, преднизолон, кортизон и различни методи на физиотерапи€. ≈динственото, което оставаше, беше хирургична намеса за см€на на ставите. “огава аз казах "—лушайте, този хора са страдали толкова много, че ако се съглас€т да пострадат още 90 дий, всичко 3 месеца, аз ще проведа малък експеримент". —ъгласиха се 29 доброволци. “ези 29 човека, при които б€ха изчерпани всички възможности на медицината, а подобрение така и не беше настъпило, се подложиха на следното лечение: вс€ка сутрин им даваха чаена лъжичка с връх с раздробени кокоши хрущ€ли, разредени с портокалов сок. ¬сички пациенти се намираха под наблюдение на медицинското училище в ’арвард. » след 10 дни всички болезнени възпалени€ и усещани€ изчезнаха, след 30 дни те вече можеха да си позвол€т н€кои неща, а след 3 месеца функциите на ставите напълно се възстановиха.
ј сега ще ви разсме€. —мешната част е свързана с доктора, който провеждаше тези изследвани€ в ’арвард. “ой об€ви кокоши€ хрущ€л за лекарство, защото ако това помага да се излекува болест, значи може да се нарече лекарство и да се дава с рецепта. » с невъоръжено око се вижда как мозъкът му започна трескаво да см€та: *.......$­≠300 капсулата,
всички 25 пациенти......." и т.н.
≈, ако това не ¬и харесва, може да отидете в аптеката и да си купите и ноксиджелон. ∆ените много добре познават това средство. “о се приема за укрепване на ноктите и косата, ¬ него основен компонент е говежди€т хрущ€л, който на свой ред се €в€ва добро укрепващо средство за ¬ашите хрущ€ли и кости. Ќоксиджелон е приготвен от говежди хрущ€ли и сухожили€ и ако приемате по 0.5 ч.л. от него с портокалов сок, в съотношение 1 унци€ на 100 фута тегло, с колоидни минерали, то следващи€ път, когато дойда тук, ще се качите на сцената и ще започнете да ме целувате и прегръщате, ако си спомните за артрита.
 ой от ¬ас н€кога е чувал за болестта на јлцхаймер (загуба на паметта)? —ега за не€ зна€т всички, но когато аз б€х малко момче, болестта на јлцхаймер просто не съществуваше. —ега това е един от най-разпространените недъзи, пораз€ващ един на всеки двама души, достигнали до 70 годишна възраст, достатъчно плашещи данни. ј как да са определи и излекува болестта на јлцхаймер в ранен стадий при животните? ѕредставете си какви загуби биха понесли фермерите, ако свин€та майката не помни защо е отишла при хранилката. «атова с този проблем в животновъдството започнахме да се занимаваме преди 50 години. ѕравихме това с помощта на големи дози витамин ≈. ¬ие тр€бваше да получите писмо от ваши€ лекар през юли 1992 г., защото сериозното научноизследователско училище към  алифорнийски€ университет в —ан ƒиего през 1992 г. публикува из€вление, че витамин ≈ забав€ загубата на паметта при болестта на јлцхаймер. » тук те са изостанали от ветеринарната медицина с 50 години.
»менно затова може би за ¬ас е по-добре да ходите на ветеринар. —ега ми кажете кой от ¬ас е изпитвал непри€тностите, свързани с камъни в бъбреците. ƒа виждам н€колко ръце. ƒобре, кажете от какво най-вече ¬и препоръчва да се пазите в храненето си доктора? ќт калци€. » никакви млечни продукти, никакви продукти, съдържащи калций. «ащото съществуваше увереност, че "калци€т в бъбреците се по€в€ва от калци€, съдържащ се в продуктите, които ¬ие употреб€вате за храна. ¬същност калци€т в бъбреците се по€в€ва от ¬ашите собствени кости.  огато имате дефицит от калций, тогава се образуват камъни в бъбреците. ќт хил€да години ние знаем, че за да се предотврати образуваното на камъни о бъбреците при домашните животни, тр€бва до им се дава повече калций, магнезий и бор. Ќо биковете, овните, млокодайните животни имат такава анатоми€, че когато се разболе€т от тази болест, те просто умират.  огато при нас се по€в€т камъни в бъбреците, от болка ни се иска да умрем. Ќие знаем как да предотвратим това забол€ване. ¬ие тр€бваше да получите писмо от ¬аши€ доктор още през 1993 г. и в него е тр€бвало да се каже, че калци€т намал€ва риска от камъни в бъбреците. Ѕ€ха изучени около 40 000 пациента, разделени на 2 категории. ¬ групата, получаваща най-гол€мо количество калций, никой н€маше камъни в бъбреците, помните ли, говорих ¬и, че лекарите дожив€ват до 58 години, а ние с ¬ас до 79.5 години. » така, групата професионалисти, които ¬и казват как да живеете и ¬и увер€ват, че не тр€бва да употреб€вате сол, кофеин, да не €дете краве масло, а маргарин, да не правите вс€какви глупости, умират на 58 години, в същото време, когато хората на 120 - 140 години постав€т късче каменна сол в чашата с чай, а изпиват по 40 чашки на ден, тоест употреб€ват по 40 парченца сол на ден, готв€т с краве масло, вместо със зехтин, и живе€т до 120 години. “ака че на кого ще пов€рвате, на този, който живее 120 години или на този, който дожив€ва до 58? »зборът е ¬аш.
ѕри това аз много уважавам н€кои от т€х. —ред т€х е доктор —тоюрд  артред. “ой е на 58 години и е семеен лекар. «анимава се с проблемите на аневризма. “ова е отичане на слабите артерии, което води до загуба на еластичността на тъканите.
ѕрез 1957 г. ние разбрахме, че причината за аневризма е дефицитът на мед в организма. “огава ние работихме над проект като наблюдавахме 200 000 пуйки. ƒавахме им специална дажба, в ко€то б€ха включени 90 хранителни вещества. » в първите 13 седмици точно половината пуйки умр€ха от аневризъм. ”величавайки двойно количествата на медта при храненето, фермерите отгледаха 500 000 пуйки и нито една от т€х но умр€ в резултат на аневризъм. “ози експеримент беше проведен върху мишки, котки, кучета, свине и не зна€ върху какви още други животни. Ќие стигнахме до извода, че именно дефицитът на мед е причина за забол€ването.
–анното побел€ване е първи€т признак, че имате липса на мед в организма.  ожата се иабръчква, защото е нарушена еластичността на тъканите, по€в€ват се кръгове под очите, линии по лицето и приличате на изсушена слива. ќсвен това съществува и друг проблем - варикозио разширени вени, тъй като е нарушена еластичността на тъканите. ÷€лото ¬и т€ло провисва - ръцете, гърдите, корема, бузите и ¬ие приб€гвате до пластична операци€, отивайки при козметолога. ¬ действителност по-практично и безопасно е да приемате колоидни минерали.
—ега ще ви запозна€ с друг лекар - ћартин  артър, той почина на 57 години. »маше степен на лекар в ’арварсхата медицинска школа, докторска степен по медицина в …ейл.  огато му направиха аутопси€ се установи, че причината за смъртта му е аневризъм на аортата. “ова беше заключението на лекар от болницата при университета "–окфелер*. “ака че с какво умр€ доктора - от дефицит на мед. » той имаше "евтина уринаФ ето и друг пример. ƒостатъчно известната адвокатка от ƒетройт ≈лен ƒжойс почина на 44 години. “€ посещаваше един от най-модните спортни клубове, тъй като знаете, че сега всички жени искат да имат стоманени кости при минимални разходи. Ќеината смърт също така е причинена от аневризъм. —поред резултата от аутопси€та, симптомите приличаха на парализа или кръвоизлив. ѕричина за това е също дефицит на медта. “€ също имаше Девтина уринаФ.
Ќ€кой от ¬ас чувал ли е за човек на име —тюард Ѕъркър? јвтор на 5 нашумели книги за здравето, диетата, храненето, получил степен магистър по медицина в медицинската школа “ора - един от най-добрите медицински авторитети в Ѕостън. Ќеговите книги включват диети за отслабване. “ой сами€ е починал на 40 год., а написа тези книги за 20 годишни и по-млад. Ѕихте ли искали да последвате примера на този човек? “ой почина на 40 години от кардиомиопати€, причина за което е дефицит на селен. Ќ€кои фермери просто отиват в магазина, в който се продават фуражи и купуват селен в ампули или таблетки за животните си, за да предотврат€т това забол€ване, а доктор —тоюрд Ѕъркър, мъжът, който написа 5 книги за хранителните продукти, умр€ на 40 годишна възраст от дефицит на селен е сво€та храна. “ой също имаше "евтина урина"
ѕов€рвайте, ¬ие също можете да избегнете кардиомиопати€та само за 10 цента на ден и ако не знаете за това, вие просто сте пълни глупаци.  акви сте ¬ие, ако не приемате селен за 10 цента на ден, за да спасите собствени€ си живот?
ћного от нас познават тази жена √ейл  ларк. Ќа 47 години т€ беше главен кардиолог на графство в —ент Ћуис и познайте от какво умр€? “€ почина от кардиомиопатичен пристъп. ¬ие веро€тно на неведнъж сте виждали как кравите, които интензивно губ€т гол€мо количество калций с мл€кото си, вземат камъни, кости, стара€т се да сдъвчат други предмети, чакъл, мушама за покриви. “очно това се нарича панка. ƒобри€т фермер ще допълни дажбата им с минерали или те могат да из€дат цели€ обор. ћалък съвет: ѕогледнете ръцете и лицето си. јко виждате розови потна, това е доказателство за начален дефицит на селен. ѕри откриването започнете да приемате колоиден селен в течение на 6 месеца. ¬сичко ще изчезне. —амо за половин година ще успеете да върнете процеса назад. јко тези петна изчезнат отвън, те ще изчезнат и по вътрешните органи, по мозъка, сърцето, черни€ дроб, бъбреците.
ј кой от ¬ас има високо съдържание на захар в кръвта си? Ќапример 10%. ¬еро€тно сте виждали деца, които твърде активно се нахвърл€т върху захарта. ƒефицитът на хром и ванадий води до повишено съдържание на захар в кръвта. јко не обърнете внимание, ще се развие на всички известното забол€ване диабет. ўо се отнас€ до дефицита на калий в организма, то се по€в€ва в такова разпространено €вление като плешивост при мъжете и при много от присъстващите тук се наблюдава дефицит не калий. јко не попълним този дефицит, се развива глухота, по-нататък следва дефицит на бор в организма; ∆ените тр€бва да познават и уважават бора. “ой помага да се запази в костите приети€т калций, предпазвайки ги от остеопороза. Ѕорът подпомага изработването на естроген, а при мъжете на тестостерон. јко не приемете достатъчно количество бор. ¬ие жените, много ще страдате по време на менопаузата, изпитвайки всички непри€тни за този период усещани€. ј при мъжете, при недостиг на тестостерон ще им дойде нанагорно. «астрашени са от преждевременна импотентност. ѕърви признак за дефицит на цинк в организма е когато ¬ие губите обон€ние и вкус, когато не ¬и харесва храната, приготвена от жена ¬и, и се оплаквате, че не усещате вкуса й. " ак? јз ц€л ден съм прекарала в кухн€та, за да ти приготв€ вкусен об€д, а ти даже не ме похвалваш?". "»нтересно, аз вл€зох а кухн€та и нищо но усетих". “ова е дефицит не цинк. ѕри експериментите върху лабораторни животни стана €сно, че около 7 минерала удво€ват продължителността на техни€ живот. ѕомните ли, аз ¬и казах, че са ни необходими 90 елемента на хранене: 60 минерала, 16 витамина, 12 аминокиселини и 3 мастни аминокиселини.
Ќа нас много ни провърв€. –астени€та са способни да произвеждат необходимите ни аминокиселини, витамини и мастни аминокиселини. “ова о по силите на растени€та и ние следва да ползваме в храненето си 15-20 растителни компонента на ден, в правилно съчетание, за да получим тези необходими 90 елемента на хранене. “еоретично това е възможно, но не се прави от повечето американци. —редни€т американец см€та, че ако е из€л малко картофи във вид на чипс и е получил дневната си зеленчукова дажба.  ъм това тр€бва да се подхожда правилно. » така, независимо от това, че теоретично е нищожно, на практика малко от нас получават необходимото количество витамини, аминокиселини, мастни киселини, в необходимото съотношение към своето хранене. » затова, ако ¬и е скъп живота, тъй както на мен мо€, на моите деца и внуци, ¬ие тр€бва да се погрижите да приемете достатъчно количество витамини, аминокиселини, мастни киселини. ¬ противен случай ви гарантирам, че ако не го правите е невъзможно да доживеете до 120-140 години.
ƒруга истори€. “ова са минералите. — т€х е свързана просто трагична истори€, защото растени€та вече не съдържат минерали от никакъв вид. “€х ги н€ма вече в почвата, н€ма ги и в растени€та. Ќие ¬и приготвихме копие от документа на —ената на —јў, документ 2.64 от втората сеси€ на 1-ви€ конгрес. ¬ него се казва, че "съдържанието на минерали в почвата в нашите ферми е съвсем изтощено и затова получавани€ от нивите добив, независимо дали е от зърнени култури, зеленчуци; плодове, €дки, не съдържа минерали. ’ората, употреб€ващи тези продукти, автоматично се разбол€ват от болести, свързани с дефицит на минерали и единствени€т шанс да се предпаз€т и да се излекуват е да се ползват към храната минерални добавки. “ака се казва в документа, подписан от конгреса на —јў през 1836 год.
ƒали ситуаци€та сега се е изменила към по-добро? Ќе, че не е по-добра, за съжаление е още по-лоша. ѕричината е в това, че фермерите тор€т почвата само с натрий, фосфор и калий. “ри компонента в различни съчетани€ и съотношени€. » никой но може да задължи фермера да добави в почвата още 60 минерала, защото от т€х не зависи количеството на добива. «атова всеки път, събирайки добива, тоест растени€та, изсмукващи минерали, много фунтове на всеки акър, по този начин сами лишават почвата от същите тези минерали. јко ¬ие връщате обратно 3 минерала, а вземате 60, то ситуаци€та прилича на разплащателни€ ¬и влог в банката, когато ¬ие всеки месец внас€те 3 долара, а теглите 60 долара. ћожете да си представите какво ще стане с ¬ашите чекове, разбира се, те могат да станат недействителни.
јз мога да ¬и кажа, че моето и ¬ашето здраве със сигурност е на границата на катастрофата, защото в нашата почва повече н€ма минерали и затова Ќие с ¬ас, заедно всички и всеки поотделно носим пълна отговорност за своето здраве, и затова съзнателно допълнително ползваме минерали.
„есто ме питат: "ј какво, правеха хората преди 1000 години, независимо, че не са имали торове, са живели дълго? » какво мислите за египт€ните, китайците и индийците?"
“е са живели около големите реки Ќил, √анг, ∆ълтата река в  итай, които почти вс€ха година се разливат и наводн€ват всичко наоколо. » всеки път по време на наводнени€та познайте какво се случва? ¬одата пренас€ тин€ и планински п€сък от планини на разсто€ние 1000 мили. » хората са се молели на всички богове, благодарейки за наводнението.
Ќие се молим да не се случват, а наводнени€та обогат€ват почвата с наноси, тин€ и минерали, като по този начин обогат€ват и добива от зърнените култури.  рал ‘илип, бащата на јлександър ¬елики, се оженил за 12 годишно момиче, кралицата на ≈гипет -  леопатра. “€ н€ма нищо общо с ≈лизабет “ейлър, със скъпо струващите козметика и тоалети. “€ е била плоскогърдо, хилаво създание, неотличаващо се със сексапил. «ащо крал€т се оженил за не€? «ащото в нейните владени€ са се намирали най-добрите ниви със зърнени култури. Ќа всички е било €сно, че по-добри зърнени храни от египетските не могат да се намер€т на друго м€сто, а гигантската арми€ начело с јлександър ¬елики се готвела да завоюва цели€ се€т. Ѕило е необходимо великолепно брашно за войниците, за да могат да маршируват 20 часа, да се би€т 6 часа и да побеждават. јко то са се възползвали от зърнени храни от изтощената на минерали почва, не биха издържали и 20 минути, а по-скоро биха почнали да викат: Дћамо, вземи ме от тук!Ф
“е са знаели, че ≈гипет е най-доброто м€сто за доставка на зърнени култури. Ќаводнени€та са снабд€вали почвата с истинските минерали и затова всички, световни култури, дали на света великото изкуство и технологии, произхождат от тези места. “е са притежавали гол€м умствен потенциал, точно затова, защото храната, ко€то са употреб€вали, е била богата на минерали.
≈то както ще направ€ сега, ўе взема н€колко минерала. ƒва от всички, за да имате представа, а това се отнас€ за всички минерали без изключение. ƒа вземем най-разпространени€ минерал - калций.
ƒефицитът на калций е причина за приблизително 147 различни забол€вани€. ѕон€кога са наречени на имената на хора, например Ѕилсполуп - когато едната страна на ¬ашето лице се изкриви. “ова не е паралич. “ова е просто пареза на лицеви€ нерв. “ова състо€ние е предизвикано от дефицит на калций в организма.
ќстеопороза - това забол€ване заема 10-то м€сто като причина за смъртта сред възрастното население. ћного скъпоструваща болест. ќпераци€та за зам€на на шийката на бедрото или тазобедрената става струва 35 000 $­≠! јко, не дай си Ѕоже - на двете бедра, то 70 000 долара. Ѕи било добре ако не платите нищо и имате застраховка, ћаргарет ѕич от –едфорд, щата ¬ирджини€, починала на 115 години, ако си спомн€те, е умр€ла от усложнени€ след падане.
ƒоколкото ми е известно при животните не се среща остеопороза. јко ¬ие например имате стадо от 100 крави и не се роди нито едно теленце, което да покрие всички текущи разходи, това ¬и безпокои, той като се налага да плащате за ремонт на оградата и т.н. ¬ие н€мате теленце, за да го продадете и да получите пари в брой за покриване на разходите. «въните на ветеринар€ и питате: Д акво става? Ќе тр€бва ли да се отърва от тези крави?Ф. ¬етеринар€т идва, преглежда кравите и казва, че проблемът не е във ¬ашите крави. "ѕроблемът е €сен. Ѕикът има остеопороза и с неговите тазобедрени стави му е трудно да общува с кравитеФ. «а да се предотврати това опасно забол€ване е необходимо да се дава калций за 10 цента на ден на новороденото теленце и то никога н€ма да има остеопороза.
«а профилактиката на пародонтозата и възпаление на венците, зъболекарите-парадонтолози ¬и съветват да почистите зъбите си след вс€ко хранене и да употреб€вате флос.  ато ветеринар ми се налагаше да се сблъсквам със стотици и хил€ди животни - мишки, плъхове, зайци, кучета, овце, свине, коне, лъвове, тигри, мечки. “е не страдат от забол€вани€ на венците и не получават флос. ѕон€кога имат непри€тен дъх, но здрави венци. ѕричината да не се срещаме със забол€вани€ на венците в животновъдството е същата - н€ма дефицит на калций.
ѕо-нататък - проблема артрит. јко си спомн€те, вече говорихме за кокоши€ хрущ€л и желатина. 85% от артритите са предизвикани от остеопороза на ставните окончани€ на костите. —ъществува обикновен артрит, остроартрит, лумбаго, ревматизъм и всички те са в следствие на остеопороза на ставните окончани€ на костите.
ѕо-нататък - артериална хипертони€. ’ипертони€та - това е повишено нал€гане. ѕървото, което ще ¬и препоръка лекар€т, е да намалите съдържането на сол в храната си. ¬сички го зна€т след като посто€нно са ни го набивали в главите. Ќо да си спомним кравите. ѕървото, което фермерът добав€ в храната на домашните животни, в парче сол. Ќито един фермер не може да бъде икономически жизнеспособен, ако не добав€ на животните парче сол. “ой просто ще умре при вида на сметките от ветеринар€, направо ще откачи. » на нас ни предлагат да пов€рваме в това, че на нас не ни е нужна сол. „е на нас ни стига това количество сол, което получаваме с хл€ба и салатата. » на това не в€рвайте. ѕредстав€те ли си, че лекар, който е дожив€л 58 години, ¬и казва ДЌо €жте сол, не употреб€вайте краве масло", а тези които са живели 120 години са €ли краве масло и сол. ќпитайте се да направите ¬аши€т избор.
¬ контролна група от 5 000 души с повишено кръвно нал€гане, увеличих два пъти дневното потребление на калций, —лед 6 седмици прекратих експеримента, защото при 85% от тази група, кръвното нал€гане се нормализира само от удво€ването на приемани€ калций.  огато тези пациенти, лекували се при лекар, се по€виха на контролен преглед, лекар€т ги попита: " акво сте приемали, че вашето кръвно нал€гане се е нормализирало?'' "јз участвах в експеримент и приемах двойна доза калций" - отговорил пациентът. "
—ледващи€т проблем - схващани€та. ¬ие се събуждате посред нощ и не можете да мръднете крака си. ¬сички сме го изпитвали. ќбикновено по-нататък следва постменструалем синдром, емоционално-физическо състо€ние, което наричаме истерикоектоми€. ¬  алифорнийски€ институт в —ан ƒиего беше предложено да удвоим дневната доза калций и при 85% емоционалните и физическите симптоми като че ли никога не ги е имало.
» последно - болки в кръста. 85% от американците страдат от болки в кръста, независимо от това дали работ€т на компютър, разтоварват камиони или карат автобуси. “ова е гол€ма американска трагеди€. ¬ действителност болките в кръста са остеопороза на гръбнака, независимо от това дали има проблем с дисковете между прешлените или не. јко диска н€ма за какво да се дьржи, прешленът се смал€ва, защото се руши, особено ако имате дефицит на мед.
ѕоследното, за което искам да говор€ с вас, е диабета. “ози проблем е известен на всеки. “ова е третата поред причина за смъртта между възрастното население на —јў. “ази болест причин€ва сериозни усложнени€ - слепота, нарушени€ в бъбречната дейност, и в различна степен сърдечносъдовите забол€вани€, на свой ред се €в€ва причина за смъртността между американците. јко имате диабет, средната продължителност на ваши€ живот е по-ниска отколкото при тези, които н€мат диабет. ѕрез 1957 год. ние ветеринарите научихме, че диабетът може да се предотврати и излекува с помощта на минерали. “ези данни б€ха публикувани в официално списание, представ€що науката в националните институти по здраве, където беше написано: Дƒиабета може да се предотврати и излекува с помощта на хром и ванадий". —амо ванади€т, съгласно данни от университета във ¬анкувър и медицинска школа Ѕритишколумбиум е в състо€ние да замени инсулина при възрастни диабетици. –азбира се, те не могат да спрат веднага сво€ инсулин. «а много хора този процес продължава от 4 до 6 месеца. “ова е посто€нен процес, в течение на който тр€бва да се приема адекватно количество хром и ванадий. јз със собствените си очи вид€х как това работи върху стотици и стотици пациенти.
Ѕи било добре, ако можех да ¬и убед€ само да приемате минерали, но да разчитате, че те ще вл€зат в организма ¬и от хранителните продукти, още повече, че това зависи от съдържанието, опаковано в кутии, пакети, бутилки. —ъществуват 3 тила минерали, на които тр€бва да обърнете внимание.
1-ви тип - метални минерали. “ова са тези минерали, които основно се добиват от каменни породи. “е се усво€ват само 8 - 12%. ј когато станете на 25 40 год., т€хната усво€емост пада на 3 - 5%. ћного лошо, ако приемете нещо от рода на калций-лакта, защото той се €в€ва обикновен металически минерал. ƒа предположим, че този калций-лакта е в таблетки по 1000 мг. ћного хора, приемайки по две таблеткина ден, казват. "ƒокторе, аз приемах много калций. —лушах предаване по радиото за артрита и приемах 2000 мг калций на ден. Ќо това не облекчи мо€ артрит, а стана по-зле.Ф ѕитам: Дј какъв калций точно приемахте?Ф ќтговар€т. " алций-лактаФ. ≈то в това е и ¬ашата грешка, защото едва 250 мг от този калций се €в€ва метален калций, а оставащите 750 мг са , лактоза, млечна захар. јко приемем, че ¬аши€т организъм усво€ва едва 1/10 от ц€лото количество, а 10% от 250 мг, представл€ват 25 мг, то приемайки 2 таблетки, ¬ие приемате не 2000 мг, а 50 мг. “ака се получава, че за да получите необходимото ¬и количество калций, тр€бва да приемате 90 такива таблетки на ден, т.е. по 30 с вс€ко хранене. » не забрав€йте за останалите 59 минерала.
ѕрез 60-те години в селското стопанство започнаха да ползват килайдните минерали. “ези минерали са метали минерали с аминокиселини, протеини или ензими, които обвиват метални€ атом “ази форма на минералите увеличава усво€ването им на 40%. “очно затова хранителната промишленост се нахвърли върху тази иде€.
“ретата форма на минералите се нарича колоидни минерали. “е имат най-висока усво€емост. »менно усво€ването най-много ни вълнува.  олоидните минерали се усао€аат 98%. което е 2.5 пъти повече, отколкото килайдните минерали и 10 пьти повече, отколкото металните, колоидните минерали могат да бъдат само в течен вид и на много дребни частици. 7 000 пъти по-малки от червеното кръвно телце - еритроцита. ¬с€ка частица на минерала с заредена отрицателно, а обвивката на червата е заредена положително. ќбразува се електромагнитно поле, което концентрира тези минерали около стените на червата. “ова ¬и дава 98% усво€ване.
–астени€та, игра€т много интересна рол€ при образуваното на колоидни минерали. ¬ тъканите си те преобразуват металните минерали в колоидни.  ато употреб€ваме тези растени€, ние ги натрупваме в организма си и ги използваме. Ќо тъй като в нашата почва н€ма метални минерали, нашите добиви н€мат в състава си достатъчно количество минерали.
¬сички дълголетници живе€т във високопланински села, на височина от 2 500 до 4 500 метра над морското равнище. “е имат по-малко от 5 см валежи в година, въобще не вали дъжд и сн€г. “ова са много сухи области. ѕо какъв начин получават вода за пиене и напо€ване? ќт топенето на планинските снегове, водата, ко€то изтича от тези ледници, не е толкова чиста и прозрачна като водата от гейзерите, но ако вдигнем чашата и погледнем през не€, то водата е жълто-б€ла или б€ло-синкава. “€ съдържа 60 до 72 минерали. ∆ителите на “итикака и жителите на “ибет наричат тази вода мл€ко от лед. “€ не само се пие, при което се получава 8 - 12% усво€ване на минерали, но много по-важно е, че с тази вода се полива зем€та година след година, добив след добив, поколение след поколение, в продължение на 2 500 - 5 000 години. “е н€мат диабет, сърдечно-съдови забол€вани€, високо кръвно нал€гане, артрит, остеопорози, рак, катаракта, глаукома, н€ма вродени дефекти при децата, н€ма затвори, болести.
 ак мислите, колко са важни тези колоидни минерали? ¬секи път, когато ¬ие пропускате да вземете минералите си за ден€, ¬ие съкращавате живота си с н€колко часа или с н€колко дни.
ѕомислете върху това и бъдете здрави.


—ъздадено: 29/09/2006 • 22:59
ќбновено : 29/09/2006 • 23:06
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 11202 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

Gele 30/09/2006 • 19:15

“ази стати€ € четох преди години,когато още н€маше интернет-препечатена отн€къде. –азбира се това,което пише е логично и човек сам тр€бва да направи сво€ избор. Ќай-ценни€  пример  е този на бащата-отговар€ки на  въпроса на сво€ невръстен син. най-чистата  храна  е зеленчуково плодовата,естествената и приета с лjбов!
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.66 секунди