“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ≈зотерическите тренировки през преходни€ период
—тати€та е продиктувана от “ибетеца и е отпечатана в книгата Д≈кстернализаци€ на …ерархи€таУ (стр. 3 Ц 20)

≈дна от особеностите на днешни€ св€т е ускор€ването на всички материални животи на планетата и вътре в не€. “ова неизбежно води до усилване на вибрационната активност на човешки€ механизъм, вли€е на психическата природа на човека, предизвиквайки неговата ненормална чувствителност и психическа осведоменост. “р€бва да напомн€, че състо€нието на човечеството в наши дни е резултат не от един, а от н€колко фактора, при това всички действат едновременно, защото сегашни€т период отбел€зва свършването на старата и началото на новата епоха.
‘акторите, за които говор€, са основно три:
1. —ега е преходен период между ≈похата на –ибите, с нейното набл€гане на авторитета и в€рата, и ≈похата на ¬одоле€, с неговото набл€гане на индивидуалното разбиране и пр€кото знание. ƒейността на тези сили, характерна и за двата знака, предизвиква в атомите на човешкото т€ло ответна реакци€. Ќа прага сме на нови знани€ и атомите на т€лото се настройват за т€хното приемане. јтомите принадлежащи предимно на ≈похата на –ибите, започват да намал€ват сво€та активност, както се казва, Докултно се отдалечаватУ или се отдел€т, а в същото време атомите, които откликват на тенденциите на Ќовата епоха, на свой ред се възбуждат и т€хната вибрационна активност се усилва.
2. —ветовната война, отбел€зала кулминаци€та в истори€та на човечеството и нейното субективно следствие се оказаха много по-действени, отколкото се мислеше досега. Ѕлагодарение на могъществото на дълги€ звук, прозвучал във вид на велик експеримент на бойните полета по цели€ св€т в продължение на четири години (1914 Ц 1918г.), и благодарение на интензивното емоционално напрежение на ц€лото население на планетата, тъканта на ефирната матери€ (наричана Дзавесата на храмаУ), ко€то раздел€ физически€ и астрални€ св€т, е разкъсана или раздрана на части, и започна, и бавно продължава удивителни€ процес на обедин€ване на двата св€та: физическото битие и опита на астрални€ план. ќчевидно е, че това тр€бва да предизвика големи промени в човешкото съзнание. “ова ще ускори настъпването на епохата на разбирането, на братството и просветлението, това ще предизвика състо€ние на реакци€ и ще освободи психическите сили, носещи заплаха за тези, които не могат да се контролират - невежите хора, а това ме кара да издам нота на предпазливост и предупреждение.
3. “рети€т фактор е следни€т. Ќа мистиците от всички световни религии и изучаващите езотеризма им е отдавна известно, че н€кои членове на планетарната …ерархи€, се приближават все по-близо до «ем€та през нашето време. “ова означава, че мисленето или менталното внимание на ’ристос и н€кои от Ќеговите велики ученици, ”чителите на ћъдростта, е насочено или фокусирано в насто€щи€ момент върху делата човешки и н€кои от “€х се готв€т да нарушат дългото си мълчание и могат по-късно да се по€в€т сред хората. “ова е необходимо и оказва могъщо въздействие преди всичко на “ехните ученици и на тези, които са настроени и синхронизирани с “ехните ”мове, второ, тр€бва да се помни, че енерги€та, протичаща през тези фокусни точки на Ѕожествена ¬ол€, оказват дво€к ефект, €в€вайки се и изтребителна и конструктивна, в зависимост от качествата на телата, които реагират на не€. –азличните типове хора реагират различно на потоците енерги€. ѕо наше време се осъществ€ва гигантска психическа стимулаци€, водеща както към божествена благодат, така също и към прискърбно разрушителни резултати.
“р€бва да се добави, че определени астрологически съотношени€ между съзвезди€та освобождават нови типове сили, които въздействат на нашата слънчева система и планета, правейки възможни промените, които не ни се удаваха до сега, демонстрирайки дремещи способности и нови знани€. ¬сичко това тр€бва да бъде внимателно усвоено от работещите на полето на човешките дела, за да може днешната криза да се оцени правилно и нейните великолепни и благи възможности да се използват пълноценно. јз почувствах необходимост да опиша с н€колко думи съвременното състо€ние на света, особено във връзка с езотеричните, окултни и мистически групи и спиритуалистично движение.
¬сички истински духовни мислители и работници в сегашно време са крайно озадачени от разрастването на престъпността, про€вата на низшите психически сили, €вното отслабване на физическото т€ло, израз€ващо се в разпространението на различни забол€вани€ и прекалени€т скок на безуми€та, невротичните състо€ни€ и ментални€ дисбаланс. ¬сички те са в резултат от разкъсването на планетарната тъкан и в същото време са част от еволюционни€т план и благата възможност, благодарение на ко€то, човечеството ще може да направи следващата крачка напред. …ерархи€та на јдептите е разделена в мнението (ако такава неточна дума може да бъде употребена за група души и брат€, които не познават чувството за обособеност, а не намират общо мнение по "майсторството в действие") относно съвременното състо€ние на света. Ќ€кои го см€тат за преждевременно и като че ли нежелателно, създаващо трудна ситуаци€, а други тръгвайки от базовата безупречност на човечеството и см€тат сегашната криза за неизбежна, произлизаща от натрупвани€та на сами€ човек. “е см€тат това състо€ние за поучително, представл€ващо само временен проблем, с разрешаването на който ще поведе човечеството по път€ към още по-славно бъдеще. Ќо в същото време не се отрича и факта, че са пуснати огромни и пон€кога опустошителни сили на «ем€та, и това предизвиква гол€мо безпокойство в ”чителите, в техните ученици и работници.
“ази трудност може да се об€сни най-вече с превъзбуда и напрежение в механизма на т€лото, ко€то нормално не съществува, и които се налага да бъдат използвани от душите (във физическо въплъщение), ако искат да се из€в€т и да откликват на своето обкръжение. ≈нерги€та, излизаща от астрални€т план и (в по-малка степен) от низши€т ментален план, влиза в контакт с телата, които отначало не са отзивчиви, а по-късно са прекалено отзивчиви; т€ се влива в мозъчните клетки, които поради слабото им използване не са привикнали към налагани€ им могъщ ритъм, а човешки€т запас от знани€ е толкова оскъден, че преобладаващото мнозинство не може да съобрази да се предвижва бавно и да прогресира предпазливо.  ато резултат хората по-често се оказват в опасност и изпитват трудности; т€хната природа пон€кога е толкова егоистична и нечиста, че новите способности, присъствието на които започва да се чувства и които откриват нови канали за осведом€ване и контакт, се подчин€ват на чисто егоистични сметки и се продават заради светски задачи. Ќавест€ващите човека пробл€съци от това, което е зад завесата, се интерпретира нев€рно, получаваната информаци€ не се използва по предназначение и се изкрив€ва с глупави мотиви. ƒали човека е случайна жертва или преднамерено влиза с нас в контакт, заплаща със своето физическо т€ло за своето невежество и безразсъдство, дори душата му да продължава "своето пътешествие".
Ќе бива да си затвар€ме очите за този проблем в насто€щи€ момент, или да го обв€ваме за печален неуспех и окултен провал, за резултат от обезум€ването на психиците, за халюцинации на мистиците и дилетантите от езотеризма, на т€хната собствена глупост, или да прехвърл€те вината на н€какви учители, групи или организации. –азбира се, гол€ма е вината и на едните и на другите, но мъдростта е в това, да се погледнат фактите в лицето и да се разбере причината за това, което се просмуква навс€къде и може да бъде описано по следни€т начин.
ѕричина за ръста на низши€ психизъм и повишената чувствителност на човечеството в насто€щето е във внезапни€ приток на новата астрална енерги€ през раздраната завеса, ко€то до неотдавна предпазваше мнозина. ƒа прибавим и към това, че маса човешки проводници могат да издържат на наложеното напрежение, и ще получим представа за проблема.
Ќе бива да се забрав€, че медалът има и друга страна. ѕритокът на енерги€ е довел много стотици хора до ново, задълбочено духовно разбиране; той е отворил вратата, през ко€то в близко време ще минат мнозина, приемайки второ посвещение; той наводни света със светлина - светлина, ко€то ще се увеличава през следващите тридесет години, носейки увереност в безсмъртието и ново откровение за духовните потенциали на човешкото същество. “ова е зар€та на Ќовата епоха. ƒостъпът е облекчен към нивата за вдъхновение, които по-рано б€ха недостъпни. —тимулирането на висшите постижени€ (в широк мащаб) е вече възможно, и координирането на личността с душата и правилното използване на енерги€та може да се развива по-нататък с обновено разбиране и предприемчивост. “ова е арена за силните, защото винаги мнозина са призваните, но малцина са избраните. “акъв е законът.
—ега прежив€ваме период на огромен духовен възход и блага възможност за всички, които са на път€ на послушничеството и ученичеството. —ега се извършва мощен призив към човека да из€ви бодростта си на добрата си вол€, защото избавлението е близко. Ќо сега е и опасно време, правещо у€звими непредпазливите и тези, които не са готови, амбициозните и невежите, тези, които егоистично търс€т ѕът€, отказвайки да поемат път€ на безкористното служене. ј за да не изглеждат на мнозина сегашните повсеместни смутове и потреси несправедливи, разрешете ми да ви напомн€: сегашни€т живот е само миг от времето, от по-широкото и продължително съществуване на душата, и тези, които са несполучливи и се разрушават под натиска на могъщите сили, наводн€ващи нашата «ем€, все пак ще "повдигнат" своите вибрации заедно с тези, които постигат резултати, дори ако физическите им тела загинат в този процес. «агиването на т€лото - не е най-големи€т потрес за човека.
Ќ€мам намерение да зас€гам всички възможни проблеми във връзка с психизма, предизвикан от потока астрална енерги€ в наше време. »скам да се огранича върху действието на потока върху устремените и сензитивите. » двете думи - "устремени" и "сензитиви" - се употреб€ват за обозначаване на пробудени€ търсач на контрол и майсторство и на по-ниски€ тип психик като обект на контрол и майсторство. Ќапомн€м, че така наричани€т психизъм може да се раздели на две групи:

¬исш психизъ솆††††††† †††††††† Ќисш психизъм

 онтролира톆††††††††††† ††††††† Ќе контролиран
ѕоложителе톆††††††††† †††††††††††† ќтрицателен
—ъпровождан с познани円†††††††††††јвтоматичен
ѕосредничеств††††††††††††††† ћедиумизъм


“ова са малко разбираеми разлики, а и това, че двете групи качества показват нашата божественост, не се възприема. Ќо всички те са израз на Ѕога.
—ъществуват н€кои психически способности, които хората раздел€т с животните; тези способности са присъщи на животинското т€ло и са инстинктивни, но в преобладаващото мнозинство са по-низко от прага на осъзнаване, не се разбират, следователно са безполезни. “акова например е астралното €сновиждане и €сночуване, виждане на цветове и други подобни феномени. ясновиждане и €сночуване са възможни и на ментално ниво - ние ги наричаме телепати€. ¬иждането на символи, преди всичко на геометрически фигури, е ментално €сновиждане. ¬сички тези способности са свързани с човешки€т механизъм или с апарата за откликване и служат за това, човек да може да се докосва до аспектите на феноменални€т св€т, затова и съществува механизъм на откликване наречен личност. “ой представл€ва продукт от дейността на божествената душа на човека, приемащ формата на това, което наричаме "животинска душа", ко€то в действителност съответства на аспекта на —вети€ ƒух на човешката микрокосмична троица. ¬сичките тези способности си имат висшите духовни съответстви€, които се про€в€ват, когато душата стане съзнателна и активна и управл€ва сво€ механизъм чрез ума и мозъка. јко астралното €сновиждане и €сночуване не са зад прага на осъзнаване, а се използват активно и действат, това означава, че центърът на слънчеви€ сплит е отворен и активен. јко съответните ментални постижени€ присъстват в съзнанието, това означава, че центровете в гърлото и между очите се "пробуждат", активизират се. Ќо висшите психически способности, такива като духовното възприемане с неговото непогрешимо знание, интуици€та с нейното непогрешимо съждение и висшата психометри€, способна да разкрива миналото и бъдещето, са прерогативи на божествената душа. “ези висши способности започват да се про€в€ват, когато центровете в главата, в гърлото и сърдечни€ се активизират в резултат на медитаци€ и служене. Ќо нека ученикът помни две обсто€телства:
„е гол€мото винаги може да включва в себе си малкото, но чисто животински€ психик не включва в себе си висшето.
„е между нисши€т тип отрицателен медиумизъм и най-висши€ тип вдъхновен наставник и виждащ има гигантско разнообразие от степени, и че центровете в различните хора не се развиват еднакво.
—ложността на предмета е огромна, но общата ситуаци€ може да бъде схваната, значението на предоставените възможности може да бъде разбрано, а знанието може в€рно да се прилага, за да превърнете в благо сегашни€ критичен период, т.е. да подкреп€, да подхранва психическото и духовно израстване.
Ќа мен ми се струва, че два въпроса тр€бва да привличат вниманието на всички работници в областта на езотеризма и тези, които са заети с тренировките на учениците и устремените:
≤.  ак да тренираме нашите "сензитиви" и психици, за да бъдат избегнати опасностите и за да могат хората без да се опас€ват, да върв€т напред, към своето ново и славно наследство?
II.  ак езотеричните школи или ДдисциплиниФ, както те пон€кога се наричат, да използват правилно благата възможност?

ƒа поговорим отначало за тренинга и за защитата на нашите психици и сензитиви.

I.“–≈Ќ»–ќ¬ ј Ќј ѕ—»’»÷»“≈

ѕреди всичко имайте предвид, че отрицателни€т, не познавателен медиумизъм и психизъм превръщат сво€ носител в автомат, той е опасен и нежелателен, доколкото лишава човека от свободна вол€ и позитивност, преп€тствайки действи€та на последни€ като свободно изучаващо човешко същество. ¬ такива случаи човек не е канал на сво€та душа, а само малко превишава инстинктивното животно, ако дори не е просто една празна обвивка, ко€то може да бъде завлад€на и използвана от странична същност. »мам предвид най-ниски€ тип животински медиумизъм, който се среща твърде често в днешно време, и който предизвиква безпокойство в най-добрите умове в състава на всички движени€, които насърчават медиумизма. Ќапълно осъзнати€т и фокусиран медиумизъм, когато медиумът разбирайки и изучавайки, предостав€ своето т€ло на същност, за ко€то е напълно осведомен, и ко€то завлад€ва т€лото му с неговото съзнателно позволение, за да послужи на духовна цел и да помогне на събрат€та си, може да бъде правилно и полезно. Ќо често ли се среща такъв тип медиумизъм? ћалцина медиуми са запознати с техниката на въвеждане и извеждане на насищащата същност, те не зна€т и как да проведат работата по такъв начин, че никога, дори и за миг, да не остават във неведение за това, какво прав€т те самите, и за целта на т€хната дейност. “е предостав€т своето т€ло конкретно и целенасочено за известно време на друга душа за служене, съхран€вайки посто€нно собствената си истинност. Ќай-висшето изражение на този тип дейност е било предостав€нето на ученика »сус, на своето т€ло за ползване от ’ристос. »менно в думата служене се състои цели€т смисъл и мерките за предпазливост!  огато истински€т медиумизъм бъде по-добре разбран, медиумите ще напускат своето т€ло в напълно пробудено съзнание през отвора на фонтанелата, а не през слънчеви€ сплит, както се случва в повечето случаи сега, без да съхран€ват нито знани€, нито спомен за случилото се.
“огава през входа в главата временно ще идва нов обитател, което е възможно при синхронизирани вибрации, и ще използва като инструмент заетото т€ло за едно или друго служене. Ќо тази процедура никога н€ма да се провежда за удовлетвор€ване на празно любопитство или също толкова празната скръб от личната самота или от жалост към себе си. —ега изобилието от низкопробни медиуми се експлоатира от любопитната или нещастна публика и своеобразни човешки същества, чиито съзнание е концентрирано изключително под диафрагмата и чийто слънчев сплит е истински€т им мозък (както е и мозък при животните), принуждават се да действат като медиуми заради това, да утол€т любовта си към сензациите или поради желанието си да утешат почти толкова неразумните си събрат€.
¬ същото време съществуват медиуми от значително по-високо ниво, животът, на които е отдаден на делото да служат на издигнатите души от тази страна на завесата, които предостав€т себе си да могат събрат€та им да се учат чрез т€х Ц по този начин душите и от двете страни на разделителната завеса получават помощ и възможност да слушат или да служат. Ќо и на т€х н€ма да им е излишна една по-осмислена тренировка и по-точно разбиране техниката на работа и предостав€не на своето т€ло. “огава те биха били най-добрите канали и много по-надеждни посредници.
ќсвен всичко друго нека психиците на света да долов€т сега необходимостта да контролират ситуаци€та, а не да бъдат подконтролни; нека да разберат: всичко, което могат, може да се прави от всеки трениран ученик на »звънземната ћъдрост, щом това е необходимо и обсто€телствата оправдават подобен разход на сили. ѕсихиците могат лесно да бъдат излъгани. Ќапример, напълно очевидно е, че в астрални€ план съществува мо€ мисъл-форма, на ваши€ тибетски брат. ¬секи, който получава инструкции всеки месец за учениците, всеки, който чете книгите, които съм дал на света при посредничеството на ј.ј.Ѕ., а така също и всеки, който работи в мо€та лична група ученици, естествено и автоматично са помагали при създаването на такава астрална мисъл-форма. Ќо това не съм аз, формата не е свързана с мен и аз не € използвам. јз определено се разграничавам от не€ и не € използвам като средство за контактуване с тези, които обучавам, защото преднамерено работ€ на ментално ниво и по този начин ограничавам диапазона на своите контакти, но усилвам ефективността на работата си. “ази астрална мисъл-форма изкрив€ва мен и работата ми и прилича на одушевена активизирана черупка.
ѕоради това, че в тази форма се съдържа много емоционална енерги€ и известно количество ментална субстанци€, т€ може да има доста гол€ма привлекателност, но истинността е като на вс€ка черупка, с ко€то имате работа, например, на спиритичен сеанс. “€ се представ€ за мен, и ако интуици€та ви не е развита Ц илюзи€та е пълна и реална. ≈нтусиастите лесно могат да се настройват на тази илюзорна форма и, както изглежда, ще се заблуд€т напълно. Ќейната вибраци€ е от относително висок пор€дък. Ќейни€т ментален ефект е чудесна мо€ пароди€, привличайки излъганите ентусиасти на диалог с пакет астрална светлина, отражени€ на акашовите хроники. ѕоследните представл€ват вечен свитък, на който е начертан плана за наши€ св€т, и от който тези от нас, които обучават, черп€т сведени€ и многочислена информаци€. ј астралната светлина ги изкрив€ва и понижава. ƒоколкото това е изкривен образ, действащ в трите св€та и н€мащ за източник на истинност от по-висше ниво, отколкото е източникът на формата, неговата информаци€ носи семената на обособ€ване и конфликти. ќт не€ излизат форми на ласкателство, идеи за противопостав€не, мисли подхранващи амбициите, властолюбие, и от контактите с не€ възникват наченки на желани€ и лични увлечени€ (разбиващи групите). ѕоследстви€та за тези, които са се подлъгали, са много печални.
»ска ми се също така да подчерта€, че медиумите изпадащи в транс, неизбежно ще измест€т медиумизма на хората притежаващи €сновиждане или €сночуване на астрални€ план, и изглежда, че са способни в напълно пробудено съзнание и при нормално активно функциониране на физически€ мозък, да се предлагат за посредници между хората във физическо т€ло (които са слепи и глухи за фините нива) и тези, които са напуснали физическото си т€ло и са отр€зани от физическото общуване. ѕсихик от такъв тип е способен да общува с двете групи и неговата ценност и полза не тр€бва да бъде подцен€вана, ако той е простодушен, безкористен, чист и предан на служенето. Ќо при тренировките, на които се подлага, той тр€бва да изб€гва разпространените сега отрицателни методи, и вместо в безсмислено изчакващо мълчание, Дзаседнал да се занимава със своето развитиеФ, е по-добре да се старае да работи положително, като душа, съзнателно и с разбиране да се разпорежда с механизмите на низшите си тела; той тр€бва да знае, кой център на т€лото си използва при психическата работа, длъжен е да се учи да гледа като душа на света на илюзиите, в който той се захваща за работа. ќт това високо и чисто м€сто нека да вижда отчетливо, да слуша и информира точно, служейки по този начин на сво€ век и поколение, правейки астрални€ план познато и привично поле за дейност, приучвайки хората към състо€ние на съществуване, в който се намират техните събрат€, трупащи опит на ѕът€, живеещи го и следващи по него.
—ега е неподход€що да се пише за техниката на такива тренировки. ѕредметът е прекалено обширен за кратка стати€. Ќо насто€телно подчертавам: необходима е по-старателна и мъдра тренировка и по-разумно прилагане на знани€та, които се откриват, когато ги търсиш. ѕризовавам всички, които са заинтересовани от израстването на психическото знание, да изучават, да мисл€т, да експериментират, да учат и учат до тогава, докато общото ниво на психическите феномени не бъде очистено от днешното невежество, от спекулативността и негативността, и да се затвърди на основата на твърдата увереност, на проверената техника и духовното израз€ване. ѕризовавам такива движени€, като обществото за психическо изследване на света и гигантското спиритуалистично движение, да постав€т акцент на божествената из€ва, а не на феномените; нека те подхождат към предмета като към служене, да пренесат изследвани€та в областта на енерги€та и да престанат да върв€т след нуждите на публиката. ¬елика е предоставената им възможност и необходимостта от работата им е животрепт€ща. —луженето им е реално и наистина важно, но ако тези движени€ имат намерение да използват притока на духовна енерги€, то тр€бва да пренесат вниманието си в областта на истинските ценности. “ренирането на интелекта и на представата за света на групата изучаващи психици, тр€бва да бъде основната им задача, тогава астрални€т план за т€х ще стане част от път€ към този св€т, където обитават всички духовни ¬одачи и ”чители, откъдето всички души идват във въплъщение и където се завръщат от м€стото за трупане на опит и за експериментиране.
ћоже да възникне въпросът: какво тр€бва да включва такъв тренинг? јз бих предложил да се дава учението за природата на човека и целите и задачите на душата. ћоже да се шлифова техниката за израз€ване и да се дават подробни наставлени€ за използването на центровете на ефирното т€ло и развиването на способността винаги да запазвате позици€та на позитивен зрител, който винаги се €в€ва управл€ващ, контролиращ фактор. “р€бва да се прави много внимателен анализ на типа и характера на психика, след това с подбиране на подход€щи диференцирани методи да му се даде възможност да прогресира с най-малко преп€тстви€. Ўколите и класовете за тренировки, отговорни за развитието на учениците, тр€бва да бъдат многостъпални, съответстващи на точката на еволюци€та, а практиката да се включва ученик в групата с оптимистичната надежда, че нещо може да излезе от него, тр€бва да се прекрати.
÷елта на низши€ негативен психик тр€бва да бъде тренировката на ума и затвар€нето на слънчеви€ сплит, докато не започне да функционира като истински посредник. јко това доведе до временно изчезване на медиумните способности (и съответно на т€хната комерческа експлоатаци€), би било по-полезно за него, както за безсмъртието на душата, а и за собствената духовна съдба и полезност.
»нструкциите давани на познаващи€ медиум и психик, тр€бва да доведат до пълно разбиране на себе си и своите способности: той тр€бва да помага без риск, предпазливо развивайки способностите си, и тр€бва да се утвърди в рол€та на положителен контролиращ фактор. —пособностите за €сновиждане и €сночуване тр€бва постепенно да се усъвършенстват и в€рната интерпретаци€ на това, до което се докосва в света на илюзиите, на астрални€ план, тр€бва да се култивира.
ѕо такъв начин, в света постепенно се сформира гол€м корпус тренирани психици, разбиращи своите способности, функциониращи на астрален план с такова познание, с каквото функционират и на физически план; и подготв€щи се да работ€т с по-високи психически способности: на духовно възпри€тие и телепати€. “ези хора, в кра€ на краищата са корпуса на свързващите души, посредниците между тези, които не могат да виждат и да чуват на астрално ниво, доколкото са затворници на физическото т€ло и тези, които са затворници на астрални€ план, не притежаващи апарат за физически отклик.
«атова великата нужда не е в това, да се прекрати консултирането и тренировките на психиците и медиумите, а в това те да се тренират правилно, опазвайки по този начин, с т€хна помощ, връзката между двата св€та: физически€т и астрални€т.

II.≈«ќ“≈–»„≈— » Ў ќЋ» » ƒ»—÷»ѕЋ»Ќ»

Ќаши€т втори въпрос се отнас€ до работата на езотеричните школи, или ДдисциплиниФ както се наричат пон€кога, тренирането и безопасността на стрем€щите се в тези школи.
ѕреди всичко ми се иска да по€сн€ един момент. —ериозна пречка в работата на повечето езотерични школи в насто€щи€ момент, се €в€ва чувството за изолаци€ и нетърпимост по отношение на другите школи и методи. —трува си лидерите на школите да усво€т следното. ¬сички школи, които разпознават вли€нието на “рансхималайската Ћожа и чиито работници съзнателно или несъзнателно са свързани с такива ”чители на ћъдростта, като ”чител€ ћори€ или ”чител€  .’., принадлежат на единна школа и се €в€ват се част от единна ДдисциплинаФ. ƒосега между т€х н€ма сериозно сблъскване на интересите и на вътрешната страна Ц ако те така или иначе функционират ефективно Ц различните школи и представителства се разглеждат като единно ц€ло. ќсновополагащите разлики в учението им н€ма, дори и терминологи€та им да варира; техниката на работа при т€х е фундаментално еднаква. јко искаме работата на ¬еликите да се предвижва както тр€бва в нашето напрегнато време и световна необходимост, категорично е необходимо тези групи да разпознават реалното си единство в това, което се отнас€ до предназначението им, техниките и водачеството им. » техните лидери тр€бва да разберат, че само страха и желанието да вид€т сво€та група числено най-представителна ги подтиква към честата употреба на такива изрази като: Дтова е друга дисциплинаФ или Дт€хната работа не е като нашатаФ. »менно такава нагласа затормоз€ва ръста на духовни€ живот и взаиморазбирането на учениците в състава на многочислените външни организации. ¬ наше време Двеликата ерес на отчуждениетоФ ги оскверн€ва. Ћидерите и редовите членове се израз€ват с термини ДнашеФ, ДвашеФ, Дтази дисциплинаФ или ДтезиФ, казвайки, че методът е правилен (обикновено техни€т собствен), а други€т, може би и да е верен, е съмнителен, а дори изобщо некоректен. ¬секи см€та сво€та група все едно, че му е дала обед за в€рност и заплашва членовете й със сурови последстви€, ако започнат да си сътрудничат с членове на останалите групи. ¬место да осъзна€т, че всички ученици от аналогичните школи, работ€т под вли€нието на едни и същи духовни импулси, че са членове на единна школа и се намират в базово, субективно единство. “р€бва да дойде времето, когато различните (в този момент) изолирани езотерични образовани€ тр€бва да об€в€т сво€та тъждественост, когато лидерите, работниците и секретарите ще се срещат един с друг, и се учат да се разпознават и да се разбират един друг. Ќ€кога осъзнаването и разбирането ще доведе до това, че те ще се опитват да подкреп€т усили€та си взаимно, обмен€йки идеи и по такъв начин в действителност да състав€т единен велик колеж на езотеризма в света, с различни класове и степени, занимаващи се с тренировка на устремените, подготв€щи ги за ученици или следейки за работата на учениците, които се готв€т за посвещение. “огава ще се прекрат€т опитите да се пречи един на друг, на сравн€ване на методи и техники, на критикуване и клеветене, заплашвайки и натрупвайки страх, внушавайки сво€та изключителност. »менно подобни нагласи и методи пречат днешно време да се излезе на чистата светлина на истината.
”стремените в състава на такива школи имат и други проблеми, в сравнение с проблемите, свързани с обикновени€ психизъм и медиумизъм Ц те предлагат себе си за интелектуален тренинг и се покор€ват на форсиран процес, за да постигнат пълно преждевременно разцъфт€ване на цвета на душата, за да могат по-бързо и по-ефективно да служат на расата и да сътрудничат на плана на …ерархи€та. — това учениците се подлагат на опасности и трудности, които е можело да бъдат избегнати, ако б€ха предпочели да върв€т по по-бавни€, но също толкова верен път. “ози факт тр€бва да се разбере от всички работници на школите и да се раз€сн€ва този проблем на всички новопостъпили устремени, за да бъдат те подготвени и точно да се придържат към правилата и наставлени€та. Ќе бива да си позвол€вате да се страхувате и да се отказвате от форсирани€т процес, но тр€бва да се влиза в него с широко отворени очи, при това тр€бва да се изучава използването на предлаганите предпазни мерки и опита на по-напредналите ученици. ¬ъв всички езотерични школи е необходимо и справедливо да се набл€га на медитаци€та. “ехнически казано, медитаци€та е процес, при който се пробужда, взема се под контрол и се използва центъра в главата.  огато това вече е постигнато, душата и личността се координират и сливат, реализира се единение, което предизвиква колосален приток на духовна енерги€, ко€то мобилизира ц€лото същество за активност и изкарва на повърхността ц€лото дремещо добро, а също така и зло. ≈то в какво е проблемът и основната опасност. ќт тук е ударението, което се слага във всички истински школи върху чистотата и истинността. ѕостав€ше се прекален акцент на физическата честота и недостатъчен върху изб€гването на вс€какъв фанатизъм и нетърпимост. ѕоследните две качества преп€тстват ученика много по-силно, отколкото неправилната диета и подхранват огън€ на обособ€ването много по-мощно, отколкото всеки друг фактор.
ѕод медитаци€та се подразбира пределно целеустремен живот Ц посто€нно и всекидневно. “€ подлага клетките на мозъка на необичайни натоварвани€, доколкото се активизират неподвижните клетки и се пробужда мозъчното съзнание за светлината на душата. ѕроцеса на редовна медитаци€, ако се провежда в продължение на редица години и се допълва с медитативен живот и пределно целеустремено служене, успешно активизира ц€лата система и постав€ низши€ човек под вли€нието и контрола на духовни€ човек. “ой пробужда също силовите центрове на ефирното т€ло и активизира тайнствени€ поток енерги€, дремещ в основата на гръбначни€ стълб. јко този процес се провежда внимателно и със задължителното спазване на безопасността, под нечие наблюдение, и ако той е разтеглен в продължителен период, то рискът е минимален и пробуждането протича нормално, по законите на битието. јко настройката и пробуждането се форсират или се провеждат с помощта на разни упражнени€, преди ученикът да е готов и телата да са координирани и развити, чака ви нещастие. “ренирането с помощта на дихателни упражнени€ или прана€ма не тр€бва никога да се практикува без опитен ръководител, и то след н€колко години духовна ориентаци€, преданост и служене.  онцентраци€та върху силовите центрове (с цел т€хното пробуждане) винаги тр€бва да се изб€гва; т€ предизвиква превъзбуждане и отвар€ вратата към астрални€ план, ко€то може да се окаже трудна за затвар€не. јз посто€нно внушавам на устремените от всички окултни школи: йога в днешни€ преходен период Ц това е йога с пределно устремени намерени€, насочена цел, посто€нно практика с ѕрисъствието на Ѕога и подредена и регул€рна медитаци€, провеждана систематично и упорито в продължение на години.
јко т€ се прави без абсолютизиране и се съпровожда с живот отдаден на служенето с любов, пробуждането на центровете и изкачването на дремещи€т огън кундалини, става безопасно и благоразумно, и ц€лата система преминава в необходимото състо€ние на ДоживлениеФ. Ќасто€телно съветвам учениците да не се занимават часове с интензивна медитаци€ или да усво€ват практики, задачата, на които е да раздухат огньовете на т€лото, да разбуд€т конкретен център или да пуснат змийски€ огън. ќбщото напрежение в света днес е толкова високо, а средни€т устремен е толкова чувствителен и фино организиран, че прекалената медитаци€, фанатичната диета, намал€ването на часовете за сън или нездрави€ интерес и акцент към психическите прежив€вани€ нарушават менталното равновесие и нер€дко нанас€т непоправима вреда.
Ќека учениците от езотеричните школи да привикват към равна, спокойна и не емоционална работа. Ќека да се въздържат от дълги часове учене и медитаци€. “ехните тела още не са приспособени към необходимото напрежение и те могат само да си навред€т. Ќека вод€т нормален делови живот, помнейки във водовъртежа на ежедневните грижи и служене, кои се €в€ват те по същество, и какво е т€хното предназначение и задачи. Ќека да медитират вс€ка сутрин, започвайки с петнадесет минути, но не повече от четиридесет. Ќека да забрав€т за себе си в служенето, без да се съсредоточават на собственото си психическо развитие. Ќека да тренират ума си с нормално учене и да се учат да мисл€т, откривайки, че умът може да уравновес€ва емоциите и да позвол€ва в€рно да се интерпретира това, с което се сблъскват, когато информаци€та нараства и съзнанието се разшир€ва.
”чениците тр€бва да помн€т, че предаността към ѕът€ или ”чител€, не е достатъчна. ¬еликите повече са заинтересовани от търсещи сътрудници и работници, отколкото от предани на —воите Ћичности, и ученикът, който се движи независимо, в светлината на сво€та душа, се см€та за по-надежден инструмент, отколкото предани€ фанатик. —ветлината на душата разкрива на сериозно устремени€ единството, лежащо в основата на всички групи, и позвол€ва да се неутрализира отровата на нетърпимостта, опорочаваща и затормоз€ваща мнозина, т€ застав€ да бъдат разпознати духовните устои, насочващите крачки на човечеството, т€ принуждава да се издигнете над нетърпимостта, фанатизма и отчуждението, които са характерни за малки€ ум и начинаещите по ѕът€, и помага да ги обичате така, че те да започнат да виждат по-добре и да разшир€ват сво€ хоризонт: т€ позвол€ва правилно да се оцени езотеричната ценност на служенето, а най-главното, да се учат да практикуват такова не причин€ване на вреда, което се €в€ва най-важното качество на всеки Ѕожи син. Ќе причин€ването на вреда е, когато не произнас€те нито дума, можеща да навреди на други€, не възниква нито една мисъл, способна да отрови или да породи неразбиране, не допуска нито едно действие, можещо да нарани най-малки€ от брат€та Ц ето главната добродетел, ко€то позвол€ва на езотерични€ ученик да премине безопасно трудни€ път на развитие. јко се набл€га на служенето на своите брат€ и жизнената сила е насочена навън, в света, то устремени€т е освободен от опасност и може безопасно да медитира, да се стреми и да работи. Ќеговата мотиваци€ е чиста, той се старае да не се центрира върху личността и премества вниманието си от себе си на групата. ∆ивота на душата може да се излива чрез него, израз€вайки себе си в любовта към всичко съществуващо. “€ знае, че е част от ц€лото, и животът на ц€лото може съзнателно да протича през него, водейки до разбиране на братството и единството с всички про€вени животи.

—ъздадено: 28/09/2006 • 22:39
ќбновено : 29/09/2006 • 22:48
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 6602 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

Radina 27/02/2008 • 09:40

k«дравейте,днес изпитах необходимост да направ€ коментар на тази тема.ѕросто послушах вътрешни€т си глас и ето ме тук,сега и в този часименно тук.≈волюци€та на човека,наистина е в една нова ера,≈похата на ¬одоле€.ўе се зароди една нова раса ,а именно слав€нската раса.’ората ще погледнат вътре в себе си и вече н€ма да се вълнуват от това дали имат достатъчно парични средства за това или онова,а просто ще се наслаждават на малките но съществени неща.ѕросто ще поглеждат по-често към природата към дърветата,ще се наслаждават на залеза и ще си мисл€т "боже колко е красив той и с€каш в него са се обединили всички цветове на дъгата",така ще стане.’ората започват да се пробуждат малко по малко,но малко го съзнават,тези ,които го забел€зват са очаровани от това €вление ,а за другите животът просто продължаава по обичайни€т начин.»скам да сподел€ нещо,един прекрасен ден аз просто осъзнах,че всичко е Ћюбов,от този ден нататък н€маше лоши чувства и мисли,изпитвах необходимост да помагам на хората,по начин по ,който и аз самата дори не разбирам,може би думите също помагат на хората. огата кажеш на човек нещо хубаво и си изпълнен с любов,то това му помага,защото той приема любовта ко€то му се изпраща.—транното,което усещам е н€какъв огън по гръбначни€т стълб,с€каш нещо вибрира и излъчва топлина,също така усещам,че областа между очите ми също гори и с€каш фунтанелата ми се отвар€ и от там излиза нещо навън,просто потръпвам с€каш тръпките се движат по гръбнака ми и достигат до върха на главата ми и излизат от там.»скам да кажа на всички ,че силата е в любовта,когато т€ се ръзгърне,то във вас стават промени,които н€ма как да не забележите,затова обичайте се ,дар€вайте любов ,без да очаквате отплата за това,което правите,просто обичайте,тогава нещата ще следват естествени€т си ход и всичко около вас ще стане красиво.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.46 секунди