“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - ўќ ≈ »—“»Ќј?

†††≈то един въпрос, на който общо взето трудно се дава еднозначен отговор, защото се търси истината от гледната точка на всеки един индивид. » доколкото всеки индивид е различен от другите, получават се и различните истини. Ќо ако се погледне на света като на единен организъм, с единни цели и т€сно преплетени интереси, тогава е много лесно да се даде определение за истина.
†††јко започнем с определението, че истината е обективно отражение на действителността, то е очевидно, че е възможна само една абсолютна истина - ÷€лото или ¬селената. ѕод определението ÷€лото разбирам Ѕог - ¬ърховни€т јбсолют, но изб€гвам това название, тъй като всеки влага различен смисъл и има различна представа за Ѕога.
†††¬сички останали истини са части от единствената абсолютна истина и затова можем да ги наречем частични (относителни) истини. “ъй като истините (дори абстрактните) отраз€ват действителността в пространството, то ще си позвол€ да използвам измерени€та на пространството за категоризиране на различните видове истини. ¬сеизвестни са три основни измерени€, като посоки (координатната система) и четвърто измерение - времето. ўо се отнас€ за пространствените истини, мога само да кажа, че са доста разнообразни и завис€т от етапа на развитие в съответната звездна система. Ќапример, логическото мислене в другите галактики, в н€каква степен се различава от нашето и това се определ€ от принципа за разнообразието.
†††ўо се отнас€ до видовете истини, зависими от времето, съвсем естествено е да различаваме минали, насто€щи (актуални) и бъдещи истини. ћисл€, че това деление, ще се приеме доста трудно от хората привикнали да абсолютизират истините. ѕреходността на истините ще обърка доста техните представи за действителността, но да се над€ваме, че с времето всичко ще си отиде по местата.
†††јко разгледаме пространството като сбор от посто€нно движещи се обекти, то е очевидно, че във всеки един момент конфигураци€та им се мени - промен€т се разсто€ни€та между обектите и съответно се промен€т и взаимодействи€та между т€х. —ледователно всички конфигурации, съществували до този момент, са вече минали истини, те вече н€ма да се повтор€т никога в същи€ вид, тъй като във ¬селената всичко е подчинено на спиралата. «а съжаление, човечеството е затънало до гуша в минали истини и трудно осъзнава промените налагани от времето.
†††ѕолзата от миналите истини е, да се учим от т€х, да разбираме по-добре актуалните истини, и да направим опит за прогнозиране на бъдещите истини. Ќо в никакъв случай не тр€бва да се опитваме да приспособ€ваме насто€щето към изпитани и проверени модели от миналото, защото по този начин, предотврат€ваме промените налагани от времето. “е се натрупват и вместо преходът да стане плавно и естествено, промените стават скокообразно - това често се възприема като н€каква катастрофа. ѕрогнозирането на бъдещето, базирано на сегашните илюзорни представи на човечеството в материални€ св€т е доста трудно и най-вече неточно.
††† огато стане въпрос за истината, неминуемо се стига и до противоречи€та. ќбективно погледнато, противоречи€ не съществуват. Ќо независимо от това ще се опитам да разгранича, според общоприетите пон€ти€, два вида противоречи€. ќбективни противоречи€ са: магнитните полюси - при т€х съществува така нареченото единство на противоположностите и не е възможно съществуването само на едини€ полюс, отделно от други€. —ъщото може да се каже и за противоположности от типа ден - нощ, л€то - зима и др. - илюзорни противоречи€ получаващи се в резултат на разлики във времето. ¬сички останали противоречи€, с които се сблъскват хората са субективни и са в резултат на недостатъчни знани€ за действителността - т. е. не се познават свързващите елементи (истини) между забел€заните субективни противоречи€.
†††ѕрието е да се см€та лъжата за противоположност на истината. Ћъжата е умишлено разместване на обективната действителност. Ќезависимо дали истините са разместени пространствено или времево, може спокойно да се каже, че каквато и да е лъжливата конфигураци€, т€ със сигурност или е била вече истина, или ще бъде н€кога. ¬ този смисъл всички истини са относителни лъжи и всички лъжи са относителни истини. јко една истина е установена в насто€щи€ момент и ние започнем да твърдим това, нищо чудно да твърдим лъжа, понеже установената истина вече е станала минала истина. „есто се случва и обратното - да кажем н€каква лъжа и след малко т€ да се превърне в истина. ¬сичко това е доста условно (относително), както вече отбел€зах. «ащото времето, за което се промен€т истините, има един много широк диапазон от стойности - зависи от големината на относително самосто€телната ц€лост, ко€то отраз€ва дадената истина. ћикроскопичните частици имат собствена честота на трептене, ко€то се израз€ва с милиарди, т.е. частицата се промен€ милиарди пъти в секунда. ј космическите обекти са подчинени на ритъм, който прави един завършен цикъл за милиони и милиарди години. —ледователно истините се промен€т в един почти безкраен диапазон: от невъобразимо бързите промени, до промени, които не могат да бъдат проследени или забел€зани за един живот или дори на много поколени€ наблюдени€ в материални€ св€т. Ќо е необходимо вс€ко човешко съзнание да знае преходността на истините, да се съобраз€ва с т€х - това е един от способите за избав€не от натрупаните илюзии. — казаното дотук съвсем не се опитвам да оправда€ лъжата и да омаловажа нейното значение.  аквато и да е нейната основа, в човешките взаимоотношени€ т€ остава порочно €вление (добав€ хаос) и се €в€ва умишлено увеличаване на, и без това огромното количество илюзии на хората за действителността.
†††Ќеделимо свързано с истината е и въображението. Ќезависимо за какво въображение става въпрос - творческо или фантазиране (мечта), не могат да му бъдат прикачени определени€ от рода на реалистично, нереалистично, възможно, невъзможно или празно фантазиране. «ащото, както и лъжата, ко€то е производна на въображението, не може да бъде измислено нищо нереалистично. ¬ъображението се развива трудно, вс€ко едно въплъщение добав€ по нещо ново.
†††ќткакто св€т светува, методът използван за уточн€ване на истините, се нарича съмнение. » както вс€ко нещо доведено до крайност (нарушено равновесие), така и прекаленото съмнение, доведе човечеството до задънена улица. ћного по-правилно е съмнението да се разглежда като едини€ полюс на една ц€лост, други€т полюс, на ко€то е в€рата. “ова единство, съмнение-в€ра, е спасението (за тези, които могат да поддържат такова единство в съзнанието си) от илюзиите и дава възможност за нови€ поглед към света. ≈волюционното развитие преминава през етап, когато мисленето, логическата обработка на действителността, се нуждае от опорни точки - истини на базата на които, чрез сравнение и анализ може да бъде изследвана вс€ка нова истина. «а много хора този етап на развитие е приключил, но те продължават по силата на мисловната инертност, да търс€т тези опорни точки при изграждането на своето отношение към действителността (мироглед).
†††–азвитието на човечеството е вече в такава фаза, че е крайно време, всички да се научат да мисл€т многопланово. –аздутото съмнение има пагубен характер - отхвърл€ всичко, в което се наблюдава относителност и неустановена точно конфигураци€ (определение). ћоето пожелание е: всички хора да осъзна€т относителността, многопосочността и взаимозависимостта на всичко съществуващо, за да могат да развиват по-нататък своите способности. Ќеобходимо е целенасочено изграждане на готовност, на всичко съществуващо да се гледа като на работна хипотеза, за да бъде възможно посто€нното обнов€ване на мирогледа.


—ъздадено: 17/02/2006 • 08:59
ќбновено : 20/02/2006 • 17:06
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 35921 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є29 

AZSAM 02/03/2012 • 20:37

ѕърво искам да благодар€ на автора на статиите в сайта, като ц€ло.ћного ми допадат, като гледна точка и насоченост.e¬ъв връзка с темата за истината бих казала в допълнение на изложеното, че истината е и винаги е била ј« —Џћ. “€ винаги се промен€, заради живота, заради самото движение. ќтносителността е точно този потенциал на посто€нното движение и про€вление на самата действителност. Ќапълно съм съгласна, че лъжата е другата страна на истината, но зависи кой от ко€ страна гледа. —амото съзнание моделира и фрагментира реалността, следователно лъжа н€ма, нито грешка, а има само усещане (възприемане) за отделеност в различна степен от истината (÷€лото). 

 оментар є28 

nre 04/12/2010 • 12:44

Ѕих искал да направ€ едно уточнение. »стината е една. »менно т€ ни обедин€ва в живи€ св€т. Ќедопустимо е да има много истини. “ова, за което говори авторът се нарича "гледна точка", и т€ в действителност е различна за всеки. “€ е неговата представа за истината в живота. Ќо поради невежество ни гледната точка на всеки се различава от истината малко или много.

ўе го опиша с пример. јко на невежи хора зададете въпрос, чийто отговор не зна€т, вие ще получите разнообразни отговори. Ќапример питате деца в детската градина колко прави корен квадратен от 25. “€хните гледни точки ще се различават съществено една от друга, както и от истински€ отговор.  огато зададем същи€ въпрос на деца 2-ри клас ще получим също разнообразни отговори, като гледните точки съвпадащи с истината ще са повече.  огато зададем този въпрос на студенти по математика очакваме, че в тази област на познание те ще имат обща гледна точка, съвпадаща и с истинското решение на задачата.

»стината не винаги е известна, но е единствена. Ќ€ма н€колко истини на горепоставената задача, а само една. »ма обаче разнообразни гледни точки поради невежество по поставен въпрос.

ƒали истината е относителна? —амо гледните точки са относителни спр€мо субектите, които в€рват в т€х. »стината е неизменна, каквото е миналото и физичните закони. Ќие съществуваме именно заради т€хната непоклатимост и безпристрастност. «а това по-скоро съм склонен да приема, че истината е винаги абсолютна, докато гледните точки са винаги относителни!

ћнението на даден човек не може да се обвърже с истината, когато се касае за субективна преценка. «а крадеца откраднатото е нещо хубаво, докато за потърпевши€ е лошо. “ук истината не може да се произнесе като ц€ло дали постъпката му е добра или лоша, но може да се произнесе за факта, че нещо е било откраднато! „овека може да е откраднал терористична отрова, това хубаво или лошо е? ћоже да е откраднал всичките пари на сиромах, ами това хубаво или лошо е? Ќа тези въпроси можем да отговорим, като групираме гледните точки на обобщеното обществено мнение, и произведем една обща такава, но т€ н€ма гаранци€ за съвпадане с истината!

"вс€ка истина е относителна лъжа и обратното...?" “ова е игра на думи без логически връзки.
»стината не може да е лъжа, точно защото по дефиници€ е противоположна на лъжата.

"ѕолзата от миналите истини е, да се учим от т€х, да разбираме по-добре актуалните истини, и да направим опит за прогнозиране на бъдещите истини. Ќо в никакъв случай не тр€бва да се опитваме да приспособ€ваме насто€щето към изпитани и проверени модели от миналото" - ¬същност н€маме избор за не го правим. „овек е статистическа машина и вс€ко негово заключение е на база стара изпитана информаци€. ƒори прохождането ни в ранна детска възраст е свързано със затвърждаване на наученото движение отново и отново, а в последствие използваме затвърдени€ модел. “ака се учим и за говорим, и да пишем, и да живеем. ¬ затвърждаването н€ма нищо лошо поради неизменчивостта на физичните закони. ƒори моделите ни помагат да вървим към истината. »маме способността да се измен€ме, така че да се приспособим към евентуални плавни бъдещи промени.

ѕротивоположност не означава противоречие от гледна точка на битието. Ѕих казал, че магнитните противоположности са в симбиоза - не биха съществували поотделно.

"Ќезависимо за какво въображение става въпрос - творческо или фантазиране (мечта), не могат да му бъдат прикачени определени€ от рода на реалистично, нереалистично, възможно, невъзможно или празно фантазиране." - ћогат. ‘антази€, ко€то може да се про€ви в материални€ св€т е реализируема и реалистична, и обратно - съществуват нереализируеми фантазии. “ук не виждам връзка с истината.

"чрез сравнение и анализ може да бъде изследвана вс€ка нова истина. «а много хора този етап на развитие е приключил, но те продължават по силата на мисловната инертност, да търс€т тези опорни точки при изграждането на своето отношение към действителността (мироглед)." - Ќ€ма човек, който да не прави заключени€ на база предишни гледни точки. ƒори в€рващите се оповават на божиите писани€, които приемат за истини. Ќо дали те са в действителност такива, или поредната заблудена некомпетентна гледна точка?!

"–азвитието на човечеството е вече в такава фаза, че е крайно време, всички да се научат да мисл€т многопланово." -  акво означава многопланово?

— останалото изложение съм съгласен. ’аресва ми толерантни€ стил на писане на автора.

 оментар є27 

Arbea 27/06/2010 • 22:13

≈то един въпрос, на който общо взето трудно се дава еднозначен отговор, защото се търси истината от гледната точка на всеки един индивид. » доколкото всеки индивид е различен от другите, получават се и различните истини............ќткакто св€т светува, методът използван за уточн€ване на истините, се нарича съмнение.Ok до тук добре....’м защо не оставите различни мнени€,ние сме тези ,които да преценим дали да четем или не.»ли в библиотеките не само следат за нарушители,ами ти дават и определена книга в рацете,ко€то да четеш?

 оментар є26 

Human 27/06/2010 • 21:30

«наеш ли какво нека да оставим на хората да прецен€т e «ј ћ≈Ќ ѕќЌ≈ ≈ ¬ј∆Ќќ ћЌ≈Ќ»≈“ќ »ћ,«ј –ј«Ћ» ј ќ“ “≈Ѕ

 оментар є25 

Human 27/06/2010 • 19:01

Ќ€маме ли право на мнение ?,човек когато е неспособен да стигне до разумен отговор пристъпва към силата и към правомощи€та си,което точно правиш,ок ще спра но изкам да ти кажа нещо всеки човек който се уважава тр€бва да обърне внимание на казаното за него,иначе не се уважава ,може това мнение да е грешно може да е тека,аз обърнах внимание на казаното от теб за това че помисли че имам комплекс,но ти много лесно се подаде на провокаци€,не та€ н€каква злоба в мен,единсвено пиша тук ако мога да бъда в полза на н€кой,може да използвам кофти методи,но хората винаги прибързват,важни€ е крайни€т резултат

јко си чувал, към големите библиотеки има зали наречени читални. “ам много хора четат това, което им е необходимо. ѕрави изключително лошо впечатление, когато н€кой не се съобраз€ва с единственото правило да се пази тишина. » винаги има дежурен, който се грижи да н€ма нарушители. ѕрощавай, че ще ти го кажа направо, но си сбъркал адреса - на този сайт не можеш да бъдеш полезен на никого - обърни внимание, какво ти пишат другите посетители и не натрапвай мнението си там, където никой не го иска.

 оментар є24 

Human 27/06/2010 • 14:39

ѕомежду другото съжал€вам,грешно си възприел нещата ти си мислиш че коментирам написаното от теб което €вно си се обидил но аз мисл€ че този сайт е за говорене по тези теми

ћЌќ√ќ —≈ «јЅЋ”∆ƒј¬јЎ - “ќ«» —ј…“ Ќ≈ ≈ «ј √ќ¬ќ–≈Ќ≈, ј «ј „≈“≈Ќ≈. ј ќ ѕ–ќƒЏЋ∆ј¬јЎ ¬ —Џў»я ƒ”’ ў≈ »«“–»¬јћ  ќћ≈Ќ“ј–»“≈ “».

 оментар є23 

Human 27/06/2010 • 14:33

≈х те хората са казали говори,когато са готови да слушат,—къпи ми анализаторе не ми отговори на въпроса,и специално за тво€ теори€ за малоценност и за комплекса ми си далеч от изтината,то при€телио се отнаса същото и за теб направениа сайт от теб не говори ли същото казано от теб че избиваш комплекс за малоценност,и като гледам май нещо не си възприел добре че с такъв негативизам да се обръщаш и да съдиш н€кой,което говори че си доста кофти характер заключен в себеси и в неговите възпри€тиа,не приемащ странична информаци€,ако имаше поне малко мъдрост тр€бваше да си беше казал не съди та да те не съд€т и тебе

 оментар є22 

Human 26/06/2010 • 22:04

»мам и един въпрос,въпроса ми е към този който написа коментара и ме попита за какво ми е да сам сигорен изкам да те попитам ти сигорен ли си в себеси и в своите способности?много прибързано ме анализира че направи такива заключениа които вкючват дори сачусвтие,

јко забел€зваш, коментара ми не е на тво€ първи коментар, а вече н€колко дена наблюдавам опитите ти да привлечеш общото внимание.  ато погледнеш списъка с коментарите прави впечатление, че от един до друг твой коментар има 3 (три) минути, т.е. времето да напишеш коментара. ј написаното на страницата не те интересува, важното е да направиш коментар. ј подтекста на всички коментари, доколкото аз разбирам е: "»мам комплекс за малоценност и се опитвам да се пребор€ с него като опитвам да убед€ всички вас, че не съм за пренебрегване".
Ќа този сайт има отговори на всичките ти въпроси, но ако искаш да ги получиш, тр€бва да четеш внимателно, не по диагонала и да не се стремиш да ангажираш вниманието на всички. ”спехи.

 оментар є21 

Human 26/06/2010 • 21:32

Ќ€мам нужда от съчуствие и да не би това което казвам да е погрешно според мен е доста логично всичко казано,когато се научим да излизаме  от кожата  си,да мислим малко над сивото ежедневие тогава може и да позрем н€каква изтина,а сега единсвено можем да се съмн€ваме,имаме ли база за сръвнение за тези работи които уж знаем ?,всичко идва от хората следваме път€ на логиката но пак неможем да сме сигорни в каквото и да е било времената се мен€т начина на мислене също,едно нещо което мислим за сега че е изтина утре ще е всъвсем друго,това за изтината го гласи психологи€та,разбирам аз да сам си го измислил,просто сам си го доразвил до об€снил с логика,прочете мнението ми за смисала,там има един много гол€м подтекс който изкам да сподел€.

 оментар є20 

Human 26/06/2010 • 19:39

ƒа но все пак ние сме хора,просто бозайници ние за нас си определ€ме кое е изтина и кое не,а от каде можем да бъдем сигорни че е тека от тук идва че можем да бъдем сигорни само в съмнението,другото идва от нас и не се знае колко наистина е тека

ƒраги Human,
закакво ти е да си сигурен, от какво се страхуваш толкова - колкото можеш да си сигурен в съмнението, толкова можеш да си сигурен във всичко останало. Ќима всичко това не е път нан€къде? ћного си объркан, как € караш така? ¬еро€тно ти е много трудно. —ъчувствам ти.

 оментар є19 

Doci 26/06/2010 • 19:15

¬ спора единствено се утвърждава ≈гото! ј до »стината всеки достига по собствен, уникален път, който по мое мнение е  изключително важно да бъде Ѕалансиран.... в противен случай боли много,  просто защото винаги изпадаш в н€ко€ крайност.....   ќт все сърце ти жела€ успех!

 оментар є18 

Human 26/06/2010 • 04:19

«акон от физиката всеко дейсвтие има равно по сила противодействие,това че се съмн€ваш е хуваво което отвърждава казаното от мен защото съмнението към казано те кара да се чусвташ добре,но все пак в спора се ражда изтината текаче сам готов да поспорим макар че смисал н€ма

 оментар є17 

Human 26/06/2010 • 04:14

Ѕаланса €вно го балансира защото ти се съмн€ваш в моето твърдение и просто си е свършил работата e

 оментар є16 

Doci 26/06/2010 • 00:31

Human, а дали можем да бъдем, сигурни  само в съмнението? јко както твърдиш Двъв вселената единствено има "Ѕаланс" - +Ф, тогава замисли се кое е това което балансира съмнението;)???

 оментар є15 

Human 25/06/2010 • 18:17

’м интересно,но драги ми човеци може да бъдем единствено сигорни в самото съмнение в нищо друго!

 оментар є14 

bogoizbrania 28/01/2010 • 23:26

¬ днешно време истината е човек и името му е ’ристос!

 оментар є13 

misbis 08/12/2009 • 19:57

≈–ј–’»я“ј Ќј »Ћёћ»Ќј“»“≈/masons/ (ѕревод от лекци€ на —туард —вердлов/потомък на вли€телна руска фамили€)   √лавата на —ветовните »ломинати се нарича ѕ»Ќƒј–/ Pindar. ѕиндар е член на една от 13-те иломинатни семейства,и винаги е мъж. “итлата ѕиндар е абвривиатура на Pinnacle of the Drago,което означава ѕенисът на ƒракона. —имволизира върховната сила,творението,проникването,уголем€ването и страха. ѕритежател€т на тази титла докладва директно на вожда на –ептилните*влечугоподобните* във вътрешността на зем€та. »стински€ ѕиндар е главата на –отчаелд/ Rothschild фамили€та през последните столети€. ћестонахождението му е в √ермани€,близо до ‘ранкфурт. »ломинатите,тук на зем€та са създали пирамидална структура на контрол,идентична със системата на ƒраконовата импери€.ѕирамидата с гущеровото око на американски€ долар, е символът на тази структура за контрол. ѕиндар е символизиран като златна чаша върху пирамидата. —ледващи€ слой е УокотоУ,което символизира следващите 13 фамилии= Ц        Rothchild ( Bauer or Bower) Ц Pindar Ц        Bruce Ц        Cavendish(Kennedy) Ц         De Medici Ц        Hanover Ц        Hapsburg Ц    &n bsp;   Krupp Ц        Plantagenet Ц        Rockefeller Ц&n bsp;       Romanov Ц        Sinclair(St.Clair) Ц      ;   Warburg(del Banco) Ц        Windsor(Saxe-Coburg-Gothe)   Ќа вс€ко едно от тези семейства е определена зона от зем€та и,или задача за извършване. “ова вклочва глобалната икономика,военната технологи€,психичен контрол,религи€ и меди€. ¬с€ко семейство има т.н. —ъвет на 13/те. „ислото 13 има гол€мо значение за т€х. “е зна€т,че 12 вида енергии се използват за 10/те аспекта на психичен контрол. —умата от 12/те енергии представл€ва 13/тата енерги€, едно изклочително силно познание. Ќа т€х също им е известно,че зодиакалните знаци са 13, не 12. “ринайсти€ знак е пазен в тайна от векове,защото е символа на ƒракона. “ази тайна се пази, за да не се разбере за умствени€ модел на влечугоподобните. —ледващи€ слой на пирамидата са второстепенните 300 фамилии,които служат  на ѕиндар и на 13/те. “ези 300 имат високо съдържание на влечугоподобна ƒЌ  ,докато 13/те са с изменено ƒЌ  и могат да промен€т формата си.                 “ези 300 са известни като  омитетът от 300. Ќ€кои от т€х са-Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart/Stuart, Taft, and Wilson    омитетът на 300/те използват много от познатите институции за да постигнат целите си,като например- Council on Foreign Relations, Bilderburgers, Trilateral Commission, Club of Rome, Royal Institute for International Affairs, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Secret Service, International Monetary Fund, Federal Reserve, Internal Revenue Service, and Interpol. ¬сички те са частни организации или корпорации, организирани да изглеждат като общественни устройства за помощ,но истината далеч не е такава. »ломинатите създават също изкуственно държави,за да постигнат целите си. ато например- United States, Switzerland, Kuwait, the Soviet Union, Panama, Israel, Italy, Yugoslavia, the United Kingdom, most of Black Africa, all of the Arab countries, and all of Central and South America. “ези нации се създават за да произвеждат блага на властва€ите фамилии и техните поддръжници,да им паз€т или скриват богатството,и да създават нестабилни общественни положени€ и за отпочване на война ако е необходимо. Ўвейцари€ е създадена като неутрален център,за да могат »ломинатите да съхран€ват безопасно имането си по време на война или други безредици. јмерика е създадена като 13 колонии, за вс€ко едно от тези 13 семейства. ѕървоначално знамето е имало 13 звезди, а днес 13 линии. ќрелът,символа на јмерика държи в н

 оментар є12 

Nevyana 29/03/2009 • 08:11

»стината е св€та - ако отстъп€ от Ќе€, нещо веднага ме "предупреждава", че греша. »мам си една мо€ формула:

»стина, ћъдрост, —ветлина, —вобода...

“ова е нещо като вътрешен ориентир в работата ми с при€тели и дори с непознати за мене хора. ќчите и излъчваната от т€х ƒоброта и ќбич са невидимата пътечка между сърцата...e


 оментар є11 

iistina 20/03/2009 • 02:22

«дравей аз съм йистина днес потърсих в google какво е разбирането и отношението на хората към мен над€вам се да пропопуснете уточнени€та за пропуск на препинателни знаци а може и н€ко€ правописна грешка ако има такива то те са очивидни за всички съжал€вам тр€бва да го преглътнете но да продължа по същество относно мен за да можеш да конкретизираш истината тр€бва вече да € знаеш или с други думи ти неможеш да видиш истината когато си се родил и истината ко€то се е запазила в тво€та памет защото както би др€бвало да знаеш паметта се сформира с повторение т.е. със сравнителен анализ затова и н€ма да си способен да видиш вечните истини или казано направо ƒушата тр€бва да е по гол€ма на въраст т.е.по-развита и понеже непознаваш сво€ създател то и затова ти неможеш все още да проумееш че времето се задвижва от истината т.е. човешкото т€ло се развива в вс€ка секунда когато работи чрез биологичната матери€ и вследствие на това развитие пром€на на талото ти определ€ш сво€та представа за време.
Ќад€вам се да б€х достатъчно изчерпателен и имаш възможност да проумееш една по-обхватна йстина.

 оментар є10 

diakona 11/10/2008 • 18:13

«дравейте брат€ и сестри и специално на...ќооќ «драсти! “и си прав,при онзи коментар наистина не б€х открил на клавиатурата нашето ё,но час по късно аз вече разполагах с него и това действително е една »—“»Ќј.ј,сега по стати€та;вече имам кратък коментар,но  когато отново € прочетох в менсе пробудиха н€кои мисли,които бих желал да сподел€...ѕърво,категорично за€в€вам,че съществува јЅ—ќЋё“Ќј истина.ѕример;нима «ем€та не се върти около —лънцето?,нима Ћуната не се върти около «ем€та?-това са абсолютни истини и те съществуват вечно...“ъкмо затова не съм съгласен с твърдението,че "вс€ка истина е относителна лъжа и обратното...?"¬€рно е друго,че съотношението „овеци-»стини е едно към едно!?.» всеки има —¬ќя“ј истина.Ќо,има и друго философско виждане;че колкото и да е жел€зна истината,тр€бва винаги да € постав€ме под съмнение, за да има стремеж към иследване,търсене и прогрес.Ќо пък,Ѕќ∆≈—“¬≈Ќ»“≈ «ј ќЌ» са вечни и почиват върху основата на абсолютната истина.«а останалото съм съгласен с автора.!—ветлина,Ћюбов и ’армони€.ƒ€кона.
StartЌазад [ 1 2 ] ЌапредEnd
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.55 секунди