“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - Ѕолестта като неуважение към здравето

Ѕолестта като неуважение към здравето

—ергей  олеша - основател на духовно-етичното и философско-практичното учение ƒуетика http://kolesha.ru/

    ƒнес здравето и естествеността не са на мода, защото в храма на смъртта, болестта е издигната в култ. ¬реме е да разкрием човешката природа и то така, че да премахнем това не€сно въртене в кръг.  олко често днес чуваме "болен съм", "разбол€х се" вместо вече изхвърлените от употреба "не ми е добре", "не съм здрав". —€каш н€ма разлика между двете и същността е еднаква. Ќо замислите ли се за смисъла, ще видите друга подплата.
    —поред медицинската наука болестта е нарушение на нормалната жизнедейност, работоспособността на човека и организма му да се адаптират. ”ж нищо криминално, а на практика е обратно. јрми€та медицински работници, които тр€бва да разсейват заплахите и съмнени€та в пациентите, в повечето случаи зат€гат и втвърд€ват състо€нието на нездравословност с диагнози - присъди, изискващи изпълнение на наказанието чрез насилствено назначаване на лекарства, които безусловно ви вред€т. » най-малки€ проблем е, че цената пон€кога значително надскача правомощи€та на "медицински€ съд", защото не само съществено нарушава динамичната про€ва на организма - здравето на човека, но и сами€т организъм не се взима предвид. ¬ основата на такава лечебна тактика е моделът за манипулиране, ко€то завоалира страха не само като емоци€ и сдържане, но преди всичко като енерги€та за контрол и управление на ситуаци€та. «а много от съременните войни на ескулап, болестта е култ към врага, който тр€бва да поразим с терапевтичен огън и хирургически меч. √рубото отношение към т€лото като към инструмент за медицински екперименти се е родило край огнището в лабораториите на фармакоиндустри€та и е ваксинирано от люлката си в буквални€ и преносен смисъл. Ѕезусловно, не всички стражи на здравето се заблуждават. »ма и такива, които съзнателно използват невежеството на населението за користните си цели. »ска ни се да в€рваме, че не са много.
    ЅќЋ≈—““ј  ј“ќ  –»—“јЋ»«ј÷»я Ќј —“–ј’ј
    «а гол€мо съжаление, много медицински работници не подозират, че използват механизмът на сплашването под фразата "предупреждавам за последстви€та", което не само разбалансира ендокринната система на човека, блокирайки нормалната му способност за адаптаци€ и регенераци€. —ъщо толкова неосъзнато привличат астралните паразити от невидимите светове в енергийното поле на обърнали€ се за помощ пациент чрез излъчвани€та на страха, ужаса и страдани€та. ¬ същността си ц€лата ортодоксална наука е изградена върху програмирането/страха, които формират в нищо не подозиращи€ човек твърди записи или разрушителни емоционално-ментални програми, съхран€ващи се в клетъчната памет на физическото т€ло. “ази ситуаци€ се натоварва още и с това, че болестта за обикновени€, несведущ в тънкостите на собствени€ си организъм човек, изглежда като чудовище, от което тр€бва да се избави непременно. Ќо чудовището в случа€, не е самата болест, а астралната й илюзи€. » това чудовище е толкова по-опасно, колкото по-кошмарен е образът му, нарисуван от наплашеното въображение. “ака се образува затворен порочен кръг, където страхът насочва вниманието на човека към влошаващото се или влошено вече здраве. “ака се формира емоционално-телесна зависимост.
    ¬секи малък дискомфорт, свидетелстващ не само за дисхармони€, но и за включване на адаптивните и регенериращи свойства на биосистемата за самопрочистване и възстанов€ване, се гаси до корен с безчислен арсенал синтетични фармакологични средства, които постепенно изваждат имунната система от стро€.
    –ј«”ћЌ»я“ ќ–√јЌ»«Џћ
    «а съжаление, системата по здравоопазване н€ма времето да раз€сн€ва на човека собствените му възможности/права относно себе си и здравето си, което включва:
    - естествената и потресаваща способност на биосистемите на човека към самовъзстанов€ване/регенераци€;
    - цикличната и ритмична закономерност, включваща клетъчно обнов€ване на органите и системите;
    - наличието на собствена арми€ от доктори - имунната система, диагностици - клетките супресори (подтискащи клетки), терапевти - клетките помощници и хирурзи - клетките убийци;
    - използваните от организма болести, като пречистващ механизъм;
    - разшир€ващи€т се спекктър от лечебни въздействи€, изключващи грубото вмешателство във финната структура на организма на човека.
    ƒори да гледаме на себе си чрез т€лото, от гледна точка на древните науки, ще открием, че то е божествен инструмент с йерархичната си структура на управлени€ и нива на съзнание.  акво да говорим пък за съвременните изследвани€ в областта на генното инженерство, квантовата микробиологи€, вълновата генетика.
    “€лото ни с неговите жизнени потребности е конгломерат от всевъзможни функции и приспособлени€ за възстанов€ване, обнов€ване и координиране и като всичко в природата се подчин€ва на единните закони за хармони€ и ред.
     летъчното съзнание н€ма нищо общо с обичайни€ умствен и емоционален арсенал на човека. “ози телесен разум на ƒЌ  тъкмо започва да се възражда след много хил€долети€, включвайки "забравените" способности за самоизцеление. ћного скоро науката освен 12-те известни сптирали на ƒЌ , ще "открие" още 24, които ще бъдат активни при въплъщаващите се кристални и многоцветни деца на света » над€вам се тези революционни открити€ да закопа€т окончателно варварското отношение към здравето, както сред специалистите, така и сред обикновените хора.
    ЅќЋ≈—““ј  ј“ќ ќЅ»„ј…Ќќ —Џ—“ќяЌ»≈
    јкадемик Ќеумивакин в продължение на 30 години се грижи за здравето на космонавтите и ги възстанов€ва без общоприетите лекарства. Ќ€кога е казал: "Ќ€ма болести, има само състо€ние", което си е истина. “ой е реанимирал пациенти като е вкарвал венозно собствената им урина, така както ѕарацелс успешно е лекувал с трупни елементи, взети по пълнолуние и подложени на различни стихии. » в двата случа€ изследователски€т дух е разрушавал стереотипите.  онсерватизма на медицинските традиции си прилича по много неща с религиозната догматика. “ук не се толерира свежестта на мирогледа, особено когато заплашват овехт€лото здание на общоприетата наука, напомн€що на кулата в ѕиза.
    јко разглеждаме здравето и болестта в контекста на човешкото внимание към собствената му природа, то можем да проследим в първи€ случай състо€ние на съзнанието или съзнателното управление на т€лото чрез навиците, а във втори€ - неосъзнатото или неграмотно и последователно самоунищожение.
    ќвлад€ването и управлението на т€лото е преди всичко пром€на на навиците. » то не само на т.нар. вредни хранителни навици, пушенето, алкохола и заседнали€ начин на живот. √лавни€т вреден навик е потребителското отношение към собственото си т€ло, отношение като към кош за боклук, който периодично може да се прочиства. «а н€кои хора спасителни€ по€с е капковото вливане/промиване след поредното алкохолно-хранително безчинство, което според т€х им дава твърда почва под краката им. “ази илюзи€ за контрол има своите подводни камъни, защото едва ли се замисл€т, че кръвта е жизнена енерги€ и смесването й с медицински средства е подобно на така любимите и уважавани от т€х алкохолни напитки. » в двата случа€ това е фалшификат.
    ќще един обичаен поглед към болестта е разглеждането й като посто€нен спътник и естествена съставка на човешката жизнедейност. “ук истината е наопъки, както и много други неща в живота ни. «ащото не болестта, а здравето е естественото ни състо€ние. » то зависи не от количеството тостове за него, а от конкретните и целенасочени усили€ по поддръжката му.
    Ќ€ма хронични болести и състо€ние, колкото и дълго да са ни го втълп€вали, които да тревожат и отежн€ват живота на човека. “ака обичайното за повечето и посто€нно присъстващо състо€ние на болестта е само хронично неразбиране зова на т€лото и неговите потребности.
    ’–јћЏ“ Ќј “яЋќ“ќ
    Ќай-добри€т храм, създаден на зем€та от Ѕог, е храмът на ѕриродата, включващ човешкото царство, а за човека е храмът на ƒушата му. »менно в храма на т€лото можеш да чуеш божествените звуци, да откриеш скритата музика в движени€та му, да култивираш интуитивното пробуждане на клетъчните чувства и да го дирижираш с енергии.
    " огато учените ƒ.ƒжимзевски и ≈.ѕелинг, научни сътрудници на  алифорнийски€ университет в Ћос јнджелис, въздействали механично на клетката, забел€зали че при вибрирането си т€ издава звуци. ѕелинг съобщил, че чутото по време на експериментите е "очарователна музика". “ози феномен е експериментално потвърден от руски€ учен ѕ.√ар€ев.
    ѕотопим ли се в клетъчното съзнание на т€лото, можем да наблюдаваме не само контрастността във възпри€ти€та, но и да почувстваме танцови€ ритъм на мембранно-клетъчни€ оркестър с музикални фрази от познати звуци и акорди, хармонични и радостни в сво€та безпределност и жизненост. » това телесно блаженство може да се усети изц€ло както по време на физически натоварвани€, така и при медиативна почивка и правилно отпускане, при сексуално-тантрическата игра на обичащите се партньори.
    —ЏўЌќ—““ј Ќј ЅќЋ≈—““ј
    ƒа обобщим - какво все пак е болестта? ќтсъствие на здраве? Ќаличие на болезнени симптоми/синдроми?
    "Ѕолестта е резултат от подтиснатата жизненост на душата" - езотерично лечителство.
    — други думи, човек като личност или игнорира програмата на душата в насто€щи€ си жизнен цикъл, или не се досеща за съществуването й. ¬ този смисъл, болестта съвсем не е гн€в Ѕожий или наказание на душата. “€ е съвкупност от фактори, предопредел€щи един или друг ход от нейното развитие. болестта е нивото на собственото ни отношение към себе си в спектъра от пълна експлоатаци€ на здравето, до грижовно осъзнато разбиране относно неговата важност и ценност. ќт гледна точка на дуетиката (учението за хармони€та между т€ло и душа) това е божествено лечение чрез знаците, изпращаните сигнали при нарушена хармони€. » въпреки, че често тези знаци не са лицепри€тни или съдържат в себе си енерги€та на болката и страданието, е трудно да не ги забележим. Ќо за съжаление, акцентът не винаги се постав€ правилно. Ќещо повече, стремежът да се избавим от болестта на вс€ка цена, без да вникнем в същността за причината й, не води до желани€ резултат - осъзнаване и пром€на вътре в себе си. “ова е добре изразено в случаите на т.нар. нелечими или тежки болести и съпровождащите ги състо€ни€ - рак, инфаркт, инсулт и ред психосоматични болести.
    Ѕолестта не е спирка по жизнени€ път - междинна или крайна. “€ е трънливи€ път от здравето към здравето. Ѕолестта е път към хармони€та или ключът към самоосъзнаването и пром€на на обичайни€ автоматизъм на т€лото към осъзнато управление на хранителното поведение, емоционалните реакции и менталната чистота. ¬ случай на занемарена болест, когато смъртта диша във врата, е важно да се смеси вектора на личността и стремежа й към самообвинени€, обвинени€ към света и собствени€ си живот заради неспособността да промени създалата се ситуаци€. Ќо най-често, гласът на разума мълчи, скован от страх и жаждата за живот на вс€ка цена носи човека по течението.
    —амосъжалението и вс€ка негативна пол€ризаци€ - страх, гн€в, ненавист, само задълбочава болестта, помрачава разума и затрудн€ва контакта със собствената си душа. «на€ много случаи, когато млади и неопитни хора си отиват достойно, давайки пример на собствените си родители за любов, прошка и приемане, с€каш казвайки: "∆ивотът в т€лото не е единствен и ценността му се определ€ не от количеството изжив€ни години, а от качеството им". Ќо този душевен сигнал в повечето случаи е разпознат неправилно от осирот€лите родители и те отиват в крайности - религи€, самосъжаление, вкоренено чувство за вина и/или свръхопека над останалите им деца или близки. ѕовечето пъти се случва заради това, че не в€рват в друго съществуване след смъртта. ћакар дълбоко в душата на всеки човек да има знание за това. Ќо прекалено прагматични€ и конкретен ум приравн€ва това знание с противоположното утвърждение: "Ќикой не се е връщал оттам, или никой не знае какво е там".
     оренно противоположно е мнението на тези, които са прежив€ли клинична смърт, но гласът им е прекалено слаб, за да е чут от всеки и да бъде пътеводен фар.
    »—“ќ„Ќ»÷» Ќј ЅќЋ≈—““ј
    "≈тикетите, които слага медицината като имена на болести, са много относителни. “е са само признание за това, как тази нехармоничност в т€лото ви се про€в€ва в личността ви" - “елос, "ќткровени€та на новата Ћемури€".
    јко сравним съвременната медицинска диагностика с тази на шаманите от южноамериканските племена, разликата ще е съществена. Ќо материалната наука н€ма такова безупречно реноме, защото физическото т€ло не е главната причина за възникването на каквито и да е недъзи. ќтношението на дивите племена към т€лото е по-естествено и непотребителско. ќсвен това те могат да лекуват ефирното и астрално т€ло, което надскача възможността на съвременни€ психотерапевт, незапознат с езотеричното лечителство. ќт друга страна, способността на съвременната генетика, микробиологи€, биохими€ и др. медицински науки, позвол€ва да се откри€т невидимите за окото паризити в т€лото на човека - вируси и гъбички, бактерии и широка гама глисти и червеи. «атова етиологическата медицинската наука днес е толкова съществена, колкото и интегративната медицина, обхващаща съвременните емпиричните знани€ с огромните пластове знани€ от миналото, неизследвани докрай.
    ‘»«»„≈— » » ѕ—»’ќЋќ√»„≈— » ѕ–»„»Ќ» «ј ЅќЋ≈—“»“≈
    ≈зотеричното лечителство разглежда външните или физическите причини за възникване на болести, водещи до смърт и вътрешните или психологическите причини, нарушаващи различните физически проводници в човека - ефирното, астрално и ментално т€ло.
    ‘изическите причини за болести и смърт често са обусловени от груповото и масово съзнание и присъщата им илюзи€ и магьосничество с произтичащите от това следстви€.
    1. Ќещастните случаи, които могат да са или следствие на лична небрежност, групови събити€ или лекомислието на други хора, или са резултат от сблъсъци по време на стачки и войни. ќсвен това може да са резултат от нападение на животни или змии, случайни натрав€ни€ и мн.др.причини. "«ащото дори случайността е възможна само тогава, когато е загубено равновесието" - »зумрудените скрижали на ’ермес.
    2. »нфекциите, пораз€ващи човек отвън, а не обусловени от конкретното състо€ние на кръвта му. “ова са различните т.нар. инфекциозни и заразни болести, а също и епидемии. “е пораз€ват човека в ежедневните му контакти.
    3. Ѕолести вследствие лошото хранене, особено в младостта. Ќедохранването предразполага т€лото към болести, снижва съпротивл€емостта и жизнеспособността му, води до болести и преждевременна смърт.
    4. Ќаследственост. Ќ€кои видове наследствени слабости или предразполагат човек към определени болести, или вод€т до състо€ние, при което губи вкус към живота. ќсвен това определени тенденции на поведение взимат опасни форми, водещи до аморалност и заплаха за вол€та в човека, като го лишава от способността да се бори. ѕоддаде ли се, той заплаща с болест или смърт.
    ѕсихологическите причини по мнението на ”чител€ ƒжуал  хул са:
    1. «аложени в емоционалната природа чрез:
    - неконтролируеми и лошо управл€еми емоции;
    - подтиснато или неудържимо желание;
    - състо€ние на безпокойство и раздразнение.
    2. ¬ъзникващи в ефирното т€ло чрез:
    - затлачване;
    - недостиг на координаци€ и интеграци€;
    - излишно стимулиране на центровете.
    3. ќсновани на неправилно мислене:
    - грешни ментални модели;
    - ментален фанатизъм;
    - господство на мисълформите;
    - излъгани идеали.
    4. ѕрисъщи на ученика специфични невъзможности и проблеми.
    Ѕейли е посветила ц€л трактат на това в "≈зотерично лечителство".
    √Ћј¬Ќ» ѕ–»„»Ќ» «ј ƒ»—’ј–ћќЌ»я
    ќбобщавайки всичко гореказано от времената на ’ермес до днес, има само н€колко главни предпоставки за болестите и те се отнас€т най-вече до душевното облекло на личността.  олкото по-високоразвит е индивида и отдел€ дължимото внимание на т€лото и психоемоционалното състо€ние като редува труд и почивка, толкова по-качествен е животът му и естествено здравето, което не изисква свръхусили€, а ежедневно адекватно внимание. “ака могат да се отдел€т 4 причини за дисхармони€.
    нездравословен начин на живот - вли€е пр€ко за развиване на болести чрез пр€кото вливане на мъртви или честично изкривени енергии.
    неправилен мироглед - включва суевери€та, стереотипите, грешните съждени€ и заблуждение спр€мо различни сфери от жизнената дейност, които вли€€т на формирането на емоционалното и ментално т€ло, а и върху позитивната или негативна нагласа на индивида.
    астрално и ментално паразитиране - вътрешен механизъм за вли€ние чрез изкривени родителски програми, допълнени със социални егрегори за лъжлива значимост и подм€на на ценностите.
     армично наследство - то е по-гол€мо, отколкото можем да си представим, защото излиза от границите на историческото време ¬ него се крие тайната на рака, туберкулозата и много инфекциозни забол€вани€, пандемии в миналото.
    ¬ъншно най-простички€т начин да се чувстваш хармонично, е да водиш здравословен начин на живот. Ќо като правило тази способност придобиваме значително по-късно, когато времето е пропуснато и вече не е толкова лесно да се върне привичната естественост и здравето, а дори и невъзможно или пък когато съзнанието се издигне над телесно-емоционалните потребности за оцел€ване-потребление. ѕри всички случаи болестта обръща несъвършенната личност към душата й. »менно светлината на преобраз€ването ни открива възможността за божествено изцеление по «акона за хармони€та, ц€лостността и единството със всичко съществуващо.
    «ƒ–ј¬≈“ќ  ј“ќ ѕ–ќ‘»Ћј “» ј » ѕ–≈ƒ”ѕ–≈∆ƒ≈Ќ»≈
    ѕрофилактиката и предотврат€ването на болестите не е безмислица, а системна практика, носеща плодове. ¬ древен  итай трудът на придворните лекари, които са били и философи, и лечители, и астролози, и магове, се е заплащал, когато императорът и семейството му не са боледували. “ова се основава на теори€та на ÷иклите, на определен ред в системите и закономерностите на енергийните спадове и подеми, днес наречени биоритми.
     –»“≈–»» «ј «ƒ–ј¬≈ - “–ќ…—“¬≈Ќќ—“ Ќј ѕ–»–ќƒј“ј
    - енергийно здраве - ефирното т€ло със 7 главни центрове (чакри), и 21 спомагателни образува общо 144 енергийни вихъра. –азкъсването на ефирната па€жина води неминуемо до болести на физическото т€ло, поради което и ефирното т€ло е причина за това.
    - психично здраве - състо€нието на емоционалното и ментално т€ло и степента на пренапрежението им, поддатливостта на външно и вътрешно вли€ние/паразитиране, програмиране и др.негативни въздействи€.
    - духовно здраве - степента на развитие на чакрите, т€хната функционална изравненост и координаци€ и вли€нието им върху индивидуалната еволюци€ на човека.
    “ройнствената природа на човека, представена като дух (съзнание), душа (чувствознание) и личност (опит) е определ€ща както за здравето и критериите за него, така и за степента на конфликтност между материалната и духовна съставка на многомерната природа на човека. —ъди€ в този конфликт между материалното и духовното е душата. “€ синхронизира ума и чувствата, божествената мъжественост и божествената женственост. Ќо това е възможно само ако са балансирани трите кита на здравето - движение, хранене и дишане. ≈то защо управл€ващ закон при движението е контролът на вол€та, при дишането - контрол за равномерен ритъм, при храненето - контрол над кристализаци€та. ƒухът, дишането, съзнанието, светлината и дълбочината са неразривно свързани. —ъщото се отнас€ за душата, движението, чувствата, вибрациите, честотата. » също така т€лото, храненето, усещани€та, енерги€та и периодичността.
    √лавното поле за битка от гледна точка на ƒушата е астрално-емоционалното, най-нестабилното, но важно за насочване вниманието и постав€нето на акцента, т.е. ефирното, защото то е физическо светлокопие на душата и съдържа в себе си ц€лата сила/мощ/енерги€ за здраво съществуване. Ќо здравето на човека не може да се разглежда извън земното привличане и вли€ние. —инхронизирането на собствените биоритми с тези на планетата подхранва ефирното т€ло с нужната жизненост/прана/природна енерги€.
    ѕредложение и превод: јнита


—ъздадено: 04/05/2013 • 09:12
ќбновено : 04/05/2013 • 09:12
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 3304 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.61 секунди