“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - «аконът за ”беждени€та и ¬€рата

«аконът за ”беждени€та и ¬€рата

    ѕриветствам ви ћайстори! јз —ъм ¬ладиката на —ветлината ћетатрон, прегръщам всеки от вас в уникалното поле на любовта, Ѕезусловната Ћюбов, понеже четете тези думи.
    ќ, хора, живеете в такова вълнуващо време! ƒействително, 2012 година е годината на ускорението във вашето творчество. “ова е времето, когато вашите мисли са по-способни за изобраз€ване на същността в създаването на живота, про€влението на живота във вашата действителност. “ова е квантова възможност. » затова молим всеки от вас да разгледа механиката на процеса. »скаме да споделим с вас, как протичат тези процеси и т€хното значение.
     акто винаги, разгледайте това, което ви предлагаме, а ние го предлагаме с любов и радост.
    —къпи мои, съществува «акона за ѕривличането и тази наука Ц «акона за ”беждени€та. «акона за ”беждени€та управл€ва това, което създавате в живота си. ¬ рамките на «акона за ”беждени€та съществуват допълнителни жизнени нагласи от ваши€ план и договора за собственото ви израстване. Ќо уроците, които изучавате, преминават през вашето противоборство и усили€ за дисциплиниране.
    «атова е важно да разбирате напълно, че никога не сте извън властта на събити€та, не сте безпомощен кораб, изгубен в морето. ћайстори, никакви психологически събити€ или физически €влени€ не ви управл€ват. “ова е благородната истина.
     огато човечеството постигне напълно огромните възможности на сво€ мозък, да постига разнообразни убедителни убеждени€, свързани с ваши€ опит, ще забележите, че имате безкрайно число варианти.
    Ќо тези от вас, които поддържат стари шаблони и ограничени убеждени€, са затънали в повторени€та на предопределените отговори, включително, склонност към блокиране на нови решени€ чрез отричане на най-добрите възгледи. ¬ този смисъл, ако не се учите от грешките в миналото, сте обречени на повторението им. ƒействително, ще повтар€те цикъла, докато не разберете, как протича процеса постигане на Ѕожествени€ –азум. “ова е в€рно за всички хора.
    “р€бва да си поставите задачата да се освободите.
    “ри закона
    —ъществуват три процеса, управл€вани самосто€телно в съответствие с «акона за ѕривличането. ¬сички те имат различни критерии за постижени€. Ќека да определим основните аспекти на всеки «акон:
    Х «акона за ѕривличането Ц ћислите имат честота и привличат подобна честота.
    Х «акона за ”беждени€та: «нанието е извън вс€какво съмнение. ћожете да про€вите само това, което см€тате за възможно.
    Х «акона за съзнателно —ъздаване: съзнателната способност фокално про€в€ва целите и събити€та чрез ћер-многомерни€ разум в ћер- а-Ќа.
    ”становките в ƒоговора на душата
    ѕо този начин, отново решително подчертаваме, че именно вашите убеждени€, проектират във форма вашата индивидуална и групова действителност.
     акто обсъждахме в предишните съобщени€ на тази тема, съществуват сценарии, запланирани от ¬исши€ ви јз, ваши€т аспект от Ѕожествени€ –азум, които можем да наречем Дустановки/нагласиУ или договор на душата, които сами сте избрали като уроци за израстване, помагащи ви да достигнете до висшата ви мъдрост.
    Ќапомн€йки ви това, ви казваме също така, че ДкарматаУ във вашите услови€, не е дълг един спр€мо друг, във висш смисъл. ѕо-скоро е пред сами€ себе си за уравновес€ване на Ѕожественото јз.
    Ќека също така да потвърдим, че ако имате цели или стремежи в тримерни€ св€т, които са в противоречие с ¬исши€ јз, в повечето случаи, н€ма да се про€в€т, ако са избрани като уроци за израстване. Ќапример, ако човек желае богатство и това богатство е използвано неправилно или е спр€ло процеса на израстване, висшето јз може да отклони такова желание да се про€ви. ¬ н€кои случаи, хората, чиито всички материални ДпотребностиУ са удовлетворени, са по-малко склонни да търс€т разширение.
    —къпи мои, когато установ€вате, че сте ограничени от н€какви събити€, които са ви неудобни или не ви харесват, тр€бва да разбирате, че сами сте създали така изглеждащата загадка. ¬ пределите на тази аксиома, действително, в пределите на дуалността, сценариите в линейното време са това, с което тр€бва да се сблъскате. ѕриемайки или не, вс€ко обсто€телство и всеки резултат от действи€та, колкото и да са страшни, са създадени от вас.
    јко, например, при изключителни обсто€телства, действително е извършено престъпление и човека по съответни€ ред е осъден на затвор, то с такива действи€ ще се сблъсква с последстви€та и ще ги изжив€ва. ќсъдени€ затворник не може, при повечето обсто€телства в дуалността, просто да пожелае, всичко това да го н€ма. Ќай-веро€тно, той тр€бва да се сблъска с дуалността, ко€то сам е създал. —ъществува «акон за ѕричината и —ледствието в тримерни€ св€т.
    ќтговорността не само за своите постъпки, но и за убеждени€та, е ключов момент от процеса ви на обучение. “ова признание е важно. Ќо сблъсквайки се с това, можете да измените обкръжението.
    —къпи ’ора, тр€бва да разберете, че всеки път, когато се опитвате да изб€гате от отговорност за собствените действи€, се опитвате да прехвърлите ДвинатаУ на друг човек, група или причина. Ќо в този процес на прехвърл€не вината, подсъзнателно отдавате силата си, и премахвате собствената ви част, ко€то ви позвол€ва да ДсъздаватеУ.
    ≈стествено, за повечето от вас, е трудно да поемете отговорност за своето поведение, защото искате да избегнете болката и вината за последстви€та от извършените постъпки. Ќе обичате да признавате грешките си.
    Ќо при недостиг на изобилие и неблагопри€тни отношени€, които могат да са по-малко видими, тр€бва не само да промените природата на съзнателните си мисли, но също така и в€рата в тези същите очаквани€, а след това да действате в съответствие с тези убеждени€.
    ѕрограмиране на подсъзнанието
    ¬ие създавате собствената си реалност чрез своите убеждени€ за себе си и обкръжаващи€ ви св€т. јко избирате неосъзнато и необмислено своите убеждени€, вие сте подсъзнателно програмирани. ѕоемате без да се замисл€те от тримерната култура, обучение и обкръжение. јко сте дисциплинирани и отговорни за своите действи€, как може да си позволите, да не се усъмните в своите убеждени€?  акто определ€те себе си и света около вас, който формира убеждени€та ви, който на свой ред, формират вашата реалност.
    ўом напълно разберете, че убеждени€та ви формират вашата действителност, тогава и само тогава ще престанете да сте пленник на ставащите събити€. ѕросто тр€бва да изучите механиката и методите.
    —амо тогава, когато в€рвате, програмата от убеждени€ отхвърл€ напълно и замен€ предишните грешните убеждени€, които състав€т триадата от три крачки на собственото предназначение, изменение, съвършени действи€.
    ¬ процеса, мислите тр€бва да хармонират с убеждени€та и да формират действи€та!
    «атова останалата част от беседата посвещаваме на творчеството. »майте предвид, че се движите по път€ на съзнателното творчество.
    Ќе сте предоставени на милостта на обсто€телствата
    Ќе сте оставени на милостта на обсто€телствата, но убеждени€та, което е най-интересното, са причина за погрешната престава за себе си. “ова е «акона за ”беждени€та.
    јко предполагате, че обсто€телствата са ви примамили в капан, така и ще бъде до тогава, докато не промените в€рата си в това. ¬ие сте създатели, учещи се на съ-творчество. “ук сте за да се учите, че можете да създавате и действително да го правите. ≈дна от основните причини за пребиваването ви на дуалната «ем€, е обучението да създавате отговорно и съзнателно. ќсновен преподавател най-често е доктор ѕричина и —ледствие и този доктор ви посещава и в къщи!
    —ърбате това, което сте си надробили, и непри€тното е средството, което ви кара да се замислите за това, което сте постигнали.
    «а да се изскубнете от обсто€телствата, предизвикани от собствената ви психологи€, са необходими съзнателни и дисциплинирани усили€ за пром€на на ставащото.
    » отново, ключ са вашите убеждени€. »ма малка разлика, ако сте убедени, че съществуващи€ ви живот е обусловен от инциденти в ранното ви детство или минали животи, над които чувствате, че н€мате никакъв контрол. ¬ашите животи, вашите изпитани€, вашите събити€ се определ€т от предишните ви убеждени€. ѕроменете съществуващите убеждени€ и живота ви ще се промени, не само в насто€щето, но и в миналото и бъдещето, по подобен начин. “ова е творческата сила на в€рата.
    ћайстори, независимо от нивото ви на —ветлинен коефициент, независимо от подсъзнателното ви творчество или съзнателното про€в€ване, не можете да избегнете убеждени€та си. “е са ферменти, чрез които създавате сво€ опит.
    ћайстори, причината, че повечето книги, които са превърнати в източник на доходи от учени€та, в действителност, не работ€т, е в това, че в т€х липсва дълбочина на мисълта, в сравнение с работата на тримерни€ мозък. ѕовечето от т€х са за про€вление на парично богатство, и в повечето случаи, само н€кои от т€х, са истински полезни.
    »ма много нюанси, много необ€снени аспекти в текстовете. ƒори, когато съзнанието ви е разширено, тр€бва да оптимизирате и балансирате аурата си с кристални€ аспект, който позвол€ва да създавате.
     лючови принципи на –азвитието за достъп до «акона за —ъздаването:
    1. –азширено програмиране на мозъка Ц «нани€ в ”беждени€та;
    2. ѕреход от его-личностни€ контрол към аспекта на Ѕожествени€ разум и висшето съзнание;
    3. ѕоддържане баланса в електродвижещите сили;
    4. јктиваци€ кристалните аспекти на ћер- а-Ќа в хипофизата, епифизата и тимуса;
    5. ѕоддържане на баланс и €снота.
    ¬ажно е да разбирате, че тримерни€ мозък, его-личностни€ аспект, включени в физическата тримерна биологи€, са програмирани за Доцел€ванеУ в първичните си кодове. “ози код за Доцел€ванеУ носи предупреждаващи сигнали, често изжив€вани като страх и съмнение. ‘ронтални€ ум, его-личностностни€ аспект, е проектиран да доминира в тримерното ви съзнание, позвол€вайки протичането на линейното време и оцел€ването на физическо ниво. ѕроблема е в това, че издигайки се над тримерното съзнание, тр€бва да излезете отвъд пределите на его съзнанието и да течете в Ѕожествени€ –азум към местонахождението на душата, портала на Ѕожествени€ –азум.
    ћозъкът се намира в тримерността, умът е във висшите измерени€, в пределите на ¬исши€ –азум на вашата Ѕожественост. ћозъкът функционира в тримерността, така да се каже, неговото тримерно програмиране е доминиращо в областта на дуалността.
    “ой работи в по-ниска парадигма и за да се разшири разума, тр€бва да действате Дизвън кути€таУ, зас€гайки ваши€ истински творчески потенциал.
    ясност на вашите цели
    ¬ажността на определената €снота е важна в съзидаването. ¬ие хората, само отчасти привличате вашите желани€ чрез ДЌ€кога ще бъдаУ. “ова прилича на частично програмиране при компютърните програми. —трува ли си да се учудвате, че не се получава?
    Ќ€кога ще пътешествам, н€кога ще стана богат, н€кога ще осъществ€ мечтите сиЕ, така и си остава Дн€когаУ, остава на разсто€ние. ѕо този начин, това, което се опитвате да създадете, винаги остава програмирано от вас за бъдещето. Ќе сте го поставили в насто€щето. ƒа, мечтата е първата част, но т€ тр€бва да бъде €сна, кратка и да се съпровожда с определени действи€.
    ћозъкът ви има две полукълба, едното контактува с интелекта, другото Ц с чувствата. ћозъкът работи посредством биохимическа активизаци€ и стимули. »нтензивността и €снотата на мисловните програми са изключително важни, за да станат убеждени€.
    ¬иждате, че мозъкът ви е жив тримерен компютър. “ой тр€бва да има работа с определени термини. “ой н€ма да работи с Дможе биУ или Дмога ли аз?У.
    Ќапример, ако поставите н€кого в дълбока хипноза и го попитате: Дћоже ли умът да излекува това т€ло?У, отговора би бил ДƒаУ. Ќо това е емпиричен отговор за възможностите на ума, а не излекуване.
    Ѕлагородни€ път
    ¬с€ка мисъл произвежда биохимичен фермент. “ози фермент работи и с физическото, и с нефизическото, синхронизирано с програмирането. ≈дно от изключени€та в концепци€та: Дћолете и ще ви бъде даденоУ е, че ако молбата не е отвътре, синхронизирана с висши€ разум, н€ма да има гол€м ефект.
    “ака човек на път€, в относително напреднало съзнание, напълно може да неутрализира от по-висока позици€, желани€та, преп€тстващи прогреса. —лед това, в състо€ние на молитва, става естествено филтриране на желани€та. ÷елите тр€бва да са достойни.
    Ќай-благородната цел е да се изучат тайните на живота. ƒа се постигне мъдрост и ћайсторство. Ќо за постигането на тези цели, ще тр€бва да преодолеете определени трудности и стрес, които изискват н€какви усили€. “ова изисква дисциплина и вол€.
    јко сте мързеливи, н€ма да получите нищо. “р€бва да си поставите задача да го постигнете. “ака опитите да си създадете безпроблемен живот, може да бъде в противоречие с жизнената цел за обучение. ÷елите са предизвикателства. ћайсторите не планират безпроблемен живот.
    –азумът Ц строител
    –азумът е строител и съсредоточената сила на вол€та са негови€ активатор.  олкото повече отговорност поемате върху себе си, толкова повече се повишава честотата ви.
    ¬ажно е умението ви да програмирате мозъка си. ћозъкът е тримерен компютър с тримерни филтри и програми, заложени още с раждането. јко не сте се родили в тибетски манастир, програмирането ви иде от това, което наричаме социокултурни идеологически обработки. ѕо-гол€мата част от социалното програмиране, ви учи да приемате много ограничена представа за човешкото съществуване и способности.
    ”чат ви да приемате само това, което можете да възприемете чрез зрението, слуха, вкуса, миризмата или докосването.
    —къпи мои, знайте, че материални€ св€т, който виждате около себе си, е образи, които чувствено интерпретирате и проектирате. ¬ъзприемате го с очите и по зрителни€ нерв го предавате на мозъка. ѕолученото стимулира невроните и отговора се получава във вид на биохимически реакции, които са топлина по сво€та природа.
    ѕонеже, в повечето случаи, в€рвате на това, което виждате с очите си, усещате като миризма, чувате или възприемате като допир, възприемате го и му в€рвате като реалност. —лед това решавате, харесва ли ви или не. » мозъкът отдел€ на тази база, дали ви харесва или не. “ака работи действителността и привлекателността. »значално ви привличат хора, които са при€тни, имат мелодичен глас и миришат добре! „увственото ви т€ло казва ДƒаУ или ДЌеУ.
    ƒействително, мозъкът приема мислите и се съглас€ва да приеме или откаже, съгласно параметрите на програмата. ¬ действителност, мозъкът е неспособен да диференцира фактически събити€ или психологични, такива като сънищата. ¬ многомерни€ ум, тези две неща са едно и също.
    » макар мозъкът да е способен да приема информаци€ и честоти, които са по-високи от тримерните, повечето хора програмират егото си да отклон€ва всичко, което е по високо от тримерни€ св€т като сензорно съответствие. ѕо този начин, мозъчни€ компютър получава само това, което му позволите.
    ѕри такива ограничени парадигми в програмирането, единствените части от мозъка ви, които са активирани, са двете полукълба в горната част на мозъка и долната част на малки€ мозък, които са около 10 Ц 12% от възможната активност на мозъка. ћозъчната дейност и процесите в кората, основно функционират във физическата сфера.
    90% от ваши€ мозък остава неизползвана, неактивирана, програмирана на латентно състо€ние.
    ≈то защо, вс€ка мисъл, ко€то не се съгласува с ограничените мисловни програми на вашето културно програмиране или догми, автоматично се отхвърл€ от вас.
    ќграничените убеждени€ поради ограничаващите мисловни програми, е една от основните причини, поради ко€то «акона за привличането не работи за вас. ƒа имате предразсъдъци, означава, да сте затворени за всички възможности, съществуващи отвъд тесни€ диапазон за възприемане на петте ви сетива на физическото ви т€ло.
     ак да разшир€вате мозъка си? –азтвар€те ли разума си?  ак да препрограмирате компютъра си? ќтговора е прост, но видимо, е трудно преп€тствие за мнозина от вас. „рез собствен опит. „рез изследване и изучаване, с желание да се отворите.
    —ъответно, самото желание за разширение, привлича мощни честоти на мислите, които предостав€т тази възможност. —лед това, при вс€ка възможност, в ко€то открито приемате иде€та, излиза отвъд пределите на познатите параметри и тази иде€ активизира още една част от ваши€ мозък за целенасочено използване.
    ¬секи път, когато това се случва, всеобхватната мисъл се израз€ва като средство за разширение на областта от убеждени€ и позвол€ва великото  осмическо мислене. “акъв процес, повтар€н искрено, ще привлече нови идеи за изследване и размишл€ване. ≈стествено, този цикъл активизира други участъци от мозъка за гол€мо разшир€ване, ново програмиране и приемане, приемайки чисти€ ум ћер- а-Ќа.
     огато във вас н€ма съмнени€, когато знаете, и това е абсолютноЕ, това е в€ра. »менно, чрез разширението на ума, започвате да създавате съдбата си.
     ак функционално разшир€вате мозъка си и отвар€те входа в Ѕожествени€ –азум? “ова не се случва като ослепителна светкавица. “ова не е стъпка на Ѕожествено помазване. “ова е —вещена пътека към това, което може да се нарече ДѕросвещениеУ, постигано с бавни крачки.
    ћнозина в метафизиката искат да отвор€т книгата на знани€та и да прескочат на последната глава. “ова не работи по този начин.
    «апочва се с изучаване на себе си. „рез внимателно разглеждане, какво работи и не работи за вас. ѕри този метод позвол€вате на нови и всеобхватни идеи да навл€зат в мозъка от Ѕожествени€ –азум, като мисли с висока честота. —лед това ги обработвате и разглеждате, изпробвате новата концепци€, ко€то ги обхваща. –еагирайте на т€х. –азвивайте ги и управл€вайте емоциите, живеейки с новата информаци€ в знание и мъдрост.
    ¬лошаване на биополето
    ѕроблема на повечето хора, които не промен€т убеждени€та си, е приемането тримерното програмиране на мисленето. ћислите ви могат да са положителни, можете да мислите за положителни промени, но, ако в дълбините на душата си се съмн€вате в това, н€ма да се случат.
    —ъмнението е една от блокировките, ко€то предотврат€ва про€влението на желани€та ви. јко имате съмнени€ Ц вие не в€рвате. —ъмнението създава в мозъка биохимична реакци€. “е активизират носителите на невроните в мозъка, протичащи от хипофизата в епифизата и блокиращи отвар€нето на ДвходаУ. —ъмнени€та възникват, защото не в€рвате.
     акто вече споменахме, за програмирането на аспекта оцел€ване, мозъкът на Ћичността/≈гото използва ДстрахаУ на дуалността като предпазна система. Ќо аспекта на дуалността е то€га с два кра€ и страха може да премине в много отрицателни емоции, включително и депреси€, ненавист, съмнение, ревност и самопрезрение. “ези качества, в основата им, са отрицателните аспекти на страха, които влошават аурата и може да доведе до аурично кръвотечение.  акто се преподава в  лючовете на ћетатрон, аурата на човека тр€бва да е неразделна част от ћер- а-Ќа, като € усилва. –азрушеното или имащо пукнатини енергийно поле, е неспособно да работи оптимално със «аконите на —ъзиданието.
    Ѕиохимически процес
    ћисъл-образите на в€рата, които ви обкръжават, са създадени в масата от полета на ц€лото човечество. »ндивидуално се проектират съгласно —ветлинни€ ви коефициент. “е се про€в€ват във физическата действителност.
    “ова зас€га физически€ процес. „истотата на мисълта се произвежда в цифров формат и биохимически постъпва веднага в мозъка.
    ћенталните ферменти са свързани с епифизата. ѕолучава ги като геокодирано предаване. ¬секи образ, вс€ка мисъл се интерпретира и сортира съгласно сво€ енергиен подпис. —лед приемането им в епифизата, тр€бва да преминат през параметрите в програмата на в€рата. ћозъкът ви ги сортира, определ€йки ги като реални или нереални. ѕравдоподобни или неверо€тни, съгласно светлинни€ коефициент, програмиран в мозъка ви. Ѕиохимичните вещества се произвеждат с приети или отклонени компоненти. “ова позвол€ва да се отвори или затвори входа към ¬исши€ –азум.
    “ези биохимични вещества се изпращат като закодирани неврони и са механизъм, представл€ващ енерги€та на мисълта, ко€то съдържа всички зашифровани данни, необходими да преведат вс€ка мисъл или образ в физическа действителност.
    ћислите, които съвпадат с убеждени€та, преминават, възпроизвеждайки вътрешни образи в мозъка, чрез нервните влакна на физическото т€ло. “е инициират огнища на зараждане и формиране на новата действителност.
    —ледваща крачка е ускор€ване на емоциите и чувствата, чрез €сно ментално намерение и сила на вол€та.
    »звърв€йки това, физическото т€ло изработва цел в цифрови€ код на съвършеното т€ло, на неповредената аура в полутвърди кодове замразена светлина, проектирани и ускорени от чакровата система.
    јурата тр€бва да бъде здрава и оптимална в цикъла 13-20-33. —лед това се осъществ€ва прехода чрез ћер- и-¬а към ћер- а-Ќа. ¬сичко се придвижва от вол€та. яснотата и интензивността, сто€щи зад мислите и целите, определ€т, в гол€ма степен, непосредствената им материализаци€. ўом изучите механиката на съзнателното съзидание, ще стане основа за използване инструмента на истинското желание с визуализаци€ на образите и емоциите за пълно физическо про€вление.
    «акон за съзнателно творчество
    Ќ€ма нито един физически обект редом с вас, нито едно събитие в живота ви, което да не сте създали. “ова включва и физическата ви форма, т€лото ви. Ќ€ма нито един физически образ, който да не сте създали. ‘актически, ако можеше да се видите в предишните си животи, бихте били удивени, колко много приличащи си физически черти създавате, в така наречените последователни животи.
     огато имате божествена мъдрост, можете да създавате безгранични царства.  огато имате знание, н€ма от какво да се страхувате, и н€ма нищо, нито стихии, нито власти, нито разбиране, които могат да ви заплашват, поробват или плашат.  огато на страха е дадено знание, наричат го просвещение.
    »мате естествен ритъм на съществуване във физическото и не физическото. “ова е състо€нието на бодърстване и сън. —ън€т е един от най-силните естествени методи за лечение и ресурс, който съедин€ва вътрешната и външните реалности с вселените.
    Ќа обичайното съзнание, полза нос€т екскурзиите и почивката в други области на нефизическата действителност, които навлизат във владение, когато спите и така нареченото сънно съзнание, също получава полза от честите екскурзии във физическата матери€ в бодро състо€ние.
    Ќо позволете да ви кажа, че образите, които виждате в тези състо€ни€, в сво€та основа са ментални интерпретации на цифровите честотни полета в основните единици съзнание. „естотата получавана от мозъка е фактически цифров код, кристален шаблон от символи, който вие интерпретирате и превеждате в изображени€ и чувства.
    Ќе е толкова трудно да признаете, че вие създавате сънищата си, както и да признаете, че създавате физическата си реалност, също така определ€те, реални ли са или не.
    ѕремахване на блокировките от съмнени€
    ѕроблема на повечето хора е в това, че не промен€т убеждени€та си и приемат на доверие тримерното ментално програмиране. ћожете да мислите позитивно, да мислите за положителни промени, но ако дълбоко във вас се съмн€вате в това, то н€ма да се случи.
    ѕо този начин, отново се връщаме към програмирането и неговото вли€ние в пределите на «акона за ѕритегл€нето. —ъмнението е една от блокировките, които преп€тстват про€влението на желани€та ви. јко се съмн€вате, не в€рвате. —ъмнението създава в мозъка биохимични реакции. “о активизира невронните носители в мозъка, които протичат от хипофизата в епифизата и блокират отвар€нето на ДвходаУ. —ъмнени€та възникват поради липса на в€ра.
    ≈пифиза
    ¬ продължение на векове е известно, че епифизата съедин€ва по-високите измерени€ и физическата сфера. “ова може да се нарече портал между егото на личността, мозъка и Ѕожествени€ –азум. Ѕила е наречена от такива метафизици, като ƒекарт и ≈дгар  ейси, местообитание на душата.
    ≈пифизата е средство за придвижване на знани€та в реалното про€вление. «аедно с хипофизата, епифизата работи над откриването на моста, вратата между физическото и нефизическото, между мозъка и мисленето. Ќезависимо от знани€та, си позвол€вате да в€рвате, че действително става следствие първоначалното отвар€не на епифизата като портал към Ѕожествеността. “ова става чрез преобразуване честотите на мислите в топлинен биохимичен електрически ток в ц€лото ви т€ло, отвар€йки ума.
    „овешки€ ви мозък преобразува мислите ви вс€ка секунда, в хил€ди биохимически реакции. Ќе вс€ка мисъл на обикновени€ мозък достига до ¬исши€ –азум, както вече об€снихмеЕ
    Ѕожествен –азум
    Ѕожествената ћъдрост идва от Ѕожествени€ –азум, и когато му позвол€вате да обуздае егото на личността, достигате до мъдростта на Ѕожественото “ворчество. “очно тази мъдрост, очистена от знани€та, дава способността да навлезете в «акона за “ворението. —лед като навлезете, узнавате, какво искате да създадете и започвате да действате.
    „овешкото т€ло е инструмент, което може да се използва за получаване достъп до удивителни и необичайни Ѕожествени енергии. Ќо има определени принципи за получаването на достъп до Ѕожествеността.  огато т€лото е добре настроено, мъдростта достигната, аурата уравновесена при достигането на ћер- а-Ќа, когато вратата на «акона за “ворението чрез «акона за ¬€рата и ѕритегл€нето, е отворена.
    «а да се случи това, всички системи тр€бва да работ€т в синхрон. јко използвате т€лото си за физическо удовлетворение, а не като инструмент за постигане на Ѕожественото, ще пожънете това, което сте посе€ли.
    «аключение
    ¬ие винаги сте ћайстори на сво€ опит. ƒори и в най-отча€ните състо€ни€ на изглеждащата безпомощност, сте сценарист на всеки милиметър от тези събити€.
    ќсвен това, ако използвате решителността и мъдростта си, анализирайки отговорно събити€та, непрестанно търсейки «акона, съгласно който се случват, ще станете мъдър майстор, насочващ разумно енерги€та и мисълта към достойни цели и т€хното осъществ€ване.
    ≈дна мисъл привлича следващата. ѕоложителната енерги€ привлича положителна енерги€. ≈дна умна мисъл привлича друга. јналогично, когато живеете в жалост към себе си, в депреси€ и ниско самоуважение, притегл€те още повече от същото. “ова е «акона за ѕритегл€нето.
    “акъв е съзнателни€ човек, ћайстор, и можете само по този начин да се развиете, откривайки за себе си «аконите за съзнателно “ворчество, откриването на които съответства напълно на науката. “ова е въпрос на прилагане, самоанализ и опит.
    ћайстори, както беше казано, вие сте мощни духовни същества, които имат човешки опит. ƒействително сте великолепни —ъщества на —илата, »нтелекта и Ћюбовта.  огато откриете, че ставате господар на мислите си, във вас ще се по€ви ключ към вс€ка ситуаци€. ¬ ћер- а-Ќа оптимизирате «акона за ѕритегл€нето, «акона за ¬€рата и «акона за “ворението, които са Ѕожествени способности във всеки от вас, трансформиращи и регенериращи средства, благодарение на които можете да сътворите това, което искате.
    ћожете действително с намерение да про€вите сво€ св€т и при това да изпробвате това, което наричат ÷арство небесно. —ъзнателното творение е ваша съдба и можете всичко да превърнете в златен жизнен опит, който отговорно желаете.
    јз —ъм ћетатрон и сподел€м с вас тези »стини. ¬ие сте любими.
    » това е така.
    ѕрието от ƒжеймс “иберон

http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=3998 ; http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=3220 ;
http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=3246 ; http://bcoreanda.com/ShowArticle.aspx?ID=3264


—ъздадено: 26/04/2013 • 11:14
ќбновено : 26/04/2013 • 11:14
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 3199 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

petito 31/05/2013 • 10:19

— Ѕлагодарност e
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.56 секунди