“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване -  арта на суфиите

 арта на суфиите

ќЎќ

    ∆ив€л един велик суфийски ”чител - един от най-великите в ц€лата истори€ на човечеството, јл √азали. “ой казва: "Ќа път€ на човешкото израстване от човек към Ѕог, от "човек във възможността" до "човек в действителността", има седем долини". “ези седем долини имат огромно значение. ѕостарайте се да ги разберете, защото на самите вас ви предстои да ги премините.
    » ако правилно разберете, какво да правите с тази или другата долина, ще можете да € пресечете и да достигнете върха, тъй като вс€ка долина е обградена от планини. ј ако сте способни да преминете през долината, ако не се нуждаете от не€, ако не се загубите в не€ и не сте прекалено привързани към долината, ако наблюдавате отстрани без емоции като си оставате свидетел, ако през ц€лото време помните, че не това е домът ви, и че тук сте странник, като продължавате да мислите за върха, който тр€бва да достигнете и не го забрав€те, то ще го достигнете.  огато се преодол€ва вс€ка от долините, настъпва гол€м празник.
    Ќо преодол€вайки едната, неизбежно влизате в другата долина и така до кра€. “ези долини са седем. Ќо достигнете ли седмата, повече долини н€ма. “огава човек достига битието си и престава да бъде парадоксален - вече не е напрегнат и н€ма страдани€. “ова е нещото, което наричаме битие на Ѕуда. “ова е нещото, което христи€ните наричат състо€ние на ’риста, а джайните - джайнство, т.е. постигане на победата. Ќазвани€та са много, но ц€лата същност е в това, че докато човек не стане Ѕог, така и си битува в страх. ј за да стане Ѕог, тр€бва да премине през тези седем долини.
    ¬с€ка долина има своите си особени съблазни. » е гол€ма веро€тността да се привържете към нещо и да не успеете да излезете от долината. ј тр€бва непременно да € напуснете, ако искате да стигнете до следващата. ¬с€ка долина завършва с било, огромен планински връх. » след напускането на вс€ка долина ликувате, като ликуването всеки следващ път става все по-силно. » накра€, на седмата долина постигате неземен оргазъм - вие се разтвар€те. “огава съществува само Ѕог.
    ј сега чуйте истори€та на тези седем долини и се постарайте да € разберете. Ќе си мислете, че јл √азали говори за нещо философско. —уфиите въобще не се интересуват от философи€та. “е са много практични хора. » ако ни говор€т за нещо, то те имат предвид именно това. √овор€т ли нещо, то се отнас€ до търсещи€, т.е. не за любопитните, не за интелектуалните, а за тези, които вече са на път€, за тези, които вече работ€т усилено и тези, които вече имат пробл€съци на »стината. ќтнас€ се за търсещите.

    ѕЏ–¬ј“ј ƒќЋ»Ќј - ƒолината на знани€та
    «нанието, разбира се, тр€бва да е първо, защото човек започва с познанието. Ќито едно животно не притежава знани€. ≈динствено човекът знае, само той има език, свещенни писани€, теории. «атова знанието е задължително да е първата долина.
    ќтрицателната страна на тази долина се състои в това, че може да станете многознаещи, да се хванете на въдицата на знани€та. ћоже да забравите за истинската цел на познанието и да се привържете към знанието като такова. “огава ще натрупвате все повече и повече знани€ и дори можете да ги натрупвате в продължение на много животи. ўе станете велики учени, пандити (от санскрит букв.учени), но това не ви прави познаващи.
    ѕът€т на познаващи€т е коренно различен от път€ на трупащи€ знани€.
    «нани€та се осъществ€ват в две форми. —ъдържание на знанието - ти знаеш нещо, и съзнание - огледалото, познаващи€т. Ќо ако се привързваш прекалено към съдържанието на знанието и способността към познание отива на втори план, то се загубваш в тази долина. »менно тази страна може да те обърка, да се хванеш на въдицата, да се привържеш и аз € наричам отрицателна.
    јко станеш многознаещ, се губиш и вече не си в състо€ние да излезеш от първата долина. » колкото повече знани€ имаш, толкова повече главоблъсканици ще имаш, защото ще решиш, че истината е невъзможна. ¬сичко, което ще чуеш, ако ти е поднесено логично, ще ти се струва правилно. » н€ма как да решаваш нещо, защото н€ма такъв критерий. ≈то защо това ще се повтар€. ўе отидеш при един ”чител и като го слушаш ще ти се стори прав. ўе прочетеш една книга и т€ ще ти се стори правилна, но след това прочиташ друга, веро€тно строго противоположна, но със сво€та си логика - т€ също ще ти се стори правилна. ўе ти е невъзможно да решиш, ко€ е правилната. » ако продължаваш да натрупваш всичко това, то ще натрупваш противоположности - контриращи се логики, а освен това съществуват милиони гледни точки и рано или късно се превръщаш в част от многобройните философии и системи. » вече нищо н€ма да ти помогне. “ова ще е грандиозно преп€тствие.
     огато си в долината на знани€та, тр€бва посто€нно да си даваш отчет, че е нужно да отдел€ш възможно повече внимание на способността за познание, а не на обекта или съдържанието. “р€бва да поставиш акцента на свидетелствуването и да ставаш все по-бдителен, съзнаващ, за да станеш познаващ. “ова не става чрез познаване на много д€лове от науката, а само благодарение на гол€мата осъзнатост.
    ѕът€т на познанието н€ма нищо общо със свещенните писани€, с мнени€та, системите, в€рвани€та. “ой има нещо общо със способността за познание. “и познаваш, защото владееш тази огромна енерги€ на осъзнатостта. —леди за съдържащото се, за познанието, а не за съдържанието.
    Ќе отдавай почит на познаваемото, а на познаващи€т. «нанието е пръчка с два кра€. ≈дини€т сочи познаваемото, а други€т - познаващи€т. јко не откъсваш очи от познаваемото, ти се загубваш в тази долина. Ќо ако се съсредоточиш върху познаващи€, то н€ма да се загубиш и ще успееш да излезеш от не€. —трува си да напуснеш долината, защото те обзема гол€ма, много гол€ма радост, защото вече си разбрал нещо много съществено, нещо, което ще остане до кра€, нещо фундаментално, а именно - способността към познание, способността за осъзнаване.
    «атова, ако гледаш познаващи€т и ставаш все по-бдителен към него, така ще използваш най-положителното.

    ¬“ќ–ј“ј ƒќЋ»Ќј - нарича се долина на разка€нието
     огато започнете да се съсредоточавате върху това, кой сте вие, естествено възниква силно разка€ние. «ащото започвате да изпитвате разка€ние по отношение на всичко, което не сте правили подобаващо, и което не е тр€бвало да правите. “ака заедно с осъзнаването израства огромен връх и в същото време заедно със съзнанието внезапно възниква съвестта. ѕомнете: съвестта, ко€то е във вас, не е истинската съвест. “€ е фалшива монета и е дан на обществото.
    ’ората ви натрапват, какво е добро и лошо, кое е морално и кое не. » въпреки това, н€мате €сна представа относно това, което е морално или аморално. Ќо излизайки от първата долина, вие придобивата способността да знаете точно, кое е добро, и кое лошо. » тогава внезапно виждате, колко лошотии се натворили, колко хора сте ранили, колко жестоки сте били спр€мо другите или спр€мо себе си, колко разрушителни, агресивни, зли и ревниви сте били дотогава. ¬сичко това изплува пред очите ви. ¬ъзникването на съвестта е естествено следствие на осъзнатостта.
    “ази съвест н€ма нищо общо с обичайната, ко€то притежавате, и ко€то е заимствана. » затова имате съвест, но т€ не ран€ва, не причин€ва тази болката, ко€то би могла да ви преобрази. ¬ие знаете само приблизително, кое е добро и продължавате да правите лошотии и всичко, което си поискате. ѕредставите ви за добро н€мат за вас никакво значение. «наете, че гневът е лошо, но въпреки това продължавате да се гневите. ќт една страна, знаете, че чувството за собственост е нещо недобро, а от друга - продължавате да трупате и присво€вате, при това не само вещи, започвате да си присво€вате и хора. ¬ие присво€вате жената, мъжа, децата, все едно са ви собственост и те са ваши вещи. „увството ви за собственост им вреди и вие знаете, че това е лошо.
    “ази заимствана съвест не помага, а ви натоварва. Ќо когато излезете от първата долина, се по€в€ва собствената ви съвест. » сега вече знаете със сигурност, какво е лошо, и вече ви е невъзможно да постъпвате по друг начин. “ова е този момент, в който афоризма на —ократ "«нанието е добродетел" придобива смисъл.
    ј сега за отрицателната страна - разка€нието. “€ се израз€ва в това, че можете да про€вите излишно безпокойство спр€мо миналото: че това и онова в миналото не сте го направили добре, че сте действали зле толкова пъти. “олкова дълго не сте осъзнавали това, че ако започнете да пресм€тате всичко това, ще се приключи с н€каква паталоги€. » вместо да израствате, така ще се съкрушите, че ще пропаднете в т€гостната тъмнина. «атова, ако се по€ви вината и станете болезнено впечатлителни като се вините за миналото, то ще си останете във втората долина и н€ма да можете да излезете от не€. јко миналото стане прекалено значимо, то вие, естествено, започвате да леете непресъхващ извор сълзи, да плачете и да се биете в гърдите нап€вайки " акво направих, аах!".
    ј положителната страна се състои в това ,че следва да се погрижите за бъдещето, а не за миналото. ƒа, разбрали сте, че не сте били прави, но това е било естествено, защото сте били безсъзнателни. «атова н€ма нужда да се вините - как би могъл човек да постъпи правилно, след като е безсъзнателен? ¬ие разбирате, че ц€лото ви минало не е такова, каквото тр€бва, но това не тр€бва да ви натоварва. ¬ажното е, че сте го разбрали и това ще ви помогне, тъй като вече не бихте го повторили, защото сте приключили с това. “ъжно ви е, че сте наранили толкова много хора по толкова начини, но заедно с това чувствате и радост, защото вече не бихте допуснали това. ¬ие сте освободени от миналото и вината и те вече не са ви грижа. Ќовата ви грижа са бъдещето и новите открити€.
    —ега имате сво€ собствена съвест и бъдещето обещава да бъде съвсем друго, качествено и радикално различно. ўе ви обхване трепетът на приключени€та. —ега личната ви съвест вече н€ма да ви позволи да постъпвате иначе. Ќе става дума за това, че сега ще се наложи да се контролирате, по€вили се истинската съвест, контролът е ненужен, дисциплината също. ѕравилното си идва н€как си естествено. » тогава лесното е правилно, а правилното - лесно.
    ѕридобиете ли съвест дори и да искате да постъпвате неправилно, ще ви се наложи да положите доста усили€. » ако все пак постъпите неправилно, се лишавате от благопри€тни€ изход.
    ј когато н€мате собствена съвест, са ви нужни много усили€ да постъпвате правилно, но дори и да постъпите правилно, благопри€тни€т изход е невъзможен. » така, човек е обхванат от вълнение. “ъжно му е за миналото, но това не го натоварва, защото миналото вече не съществува. “акава е положителната страна - човек тр€бва да почувства, че преобраз€ването вече се е случило, че блаженството е постигнато, че Ѕог вече ви е надарил с великолепни€ дар, съвестта. ќтсега нататък животът ви ще тръгне в изц€ло ново направление, по нова траектори€.
    »менно тук се ражда истинската етика, добродетелта, шила (от санскрит - морал).

    “–≈“ј“ј ƒќЋ»Ќј - нарича се долината на препъни-камъка
    Ќужно е да се по€ви съвестта, за да разберете, колко много блокировки има. —ега имате очи, за да видите преп€тстви€та - огромни стени пред стените. »ма вратички, но са малко и освен това са много отдалечени една от друга. » вие усп€вате да видите всички препъни-камъни.
    јл √азали казва, че те са четири - едини€т е светът на съблазънта, на вещите. “е са много пленителни и се по€в€ват въжделени€та. «ащо всички световни релииги в един глас казват, че тр€бва да излезете извън пределите на съблазните на този св€т! «ащото, ако прекалено много се съблазн€вате в този св€т и мечтаете за много вещи, н€ма да ви достига енерги€та да желаете Ѕога - желани€та ви ще се пиле€т по вещите.
    “ози, който иска гол€м дом, огромна банкова сметка, твърда власт и престиж, насочва всичките си стремежи и желани€ към света. » вече не му е до търсенето на Ѕог.
    —ами по себе си вещите не са лошо нещо. —уфиите не са против вещите. “е казват, че сами по себе си вещите са добри, но този, който е започнал да търси Ѕог и висшата истина, не може да си позволи да се разсейва с т€х. ¬ие имате определено качество и количество енерги€. » ц€лата енерги€ тр€бва да се вложи в едно желание. ¬сички желани€ тр€бва да се трансформират в едно - само тогава може да се достигне Ѕог и да се измъкнете от третата долина.
     ато правило имате много желани€. Ќо религиозни€т човек има едно-единствено желание и всички останали желани€ са погълнати от гол€мото, както малките изворчета и притоци се вливат в гол€мата √анг. –елигиозни€т човек е този човек, чиито желани€ са се слели в едно и той желае само Ѕог, иска само излизане от границите.
    » така, първи€ - това е светът на съблазните, втори€ - хората, привързаността към хората.
    ¬се пак помнете, че суфиите не са против хората, но казват, че не тр€бва да се привързвате към когото и да е. «ащото самата тази привързаност, ще стане преп€тствие и препъни-камък по път€ към Ѕог. Ѕъди със съпруга/та си, с децата си, с при€телите си, но помни, че всички ние сме странници тук и нашето съобщество е чисто случайно. Ќие сме пътешественици и просто сме се срещнали на път€. ¬ъзможно е да бъдем н€колко дни заедно, и на това сме благодарни, но рано или късно пътищата ни ще се раздел€т. ∆ена ти умира и продължава собствени€ си път, но не ти дадено да разбереш къде. »ли синът ти пораства, започва сво€ си живот и се отдел€ от теб, а всеки син непременно тр€бва да се отдели от родителите си.
    Ќие сме заедно на този път само н€колко дни и съвместни€ ни живот е нищо повече от случайност. “ой н€ма да продължава вечно. «атова бъдете с хората люб€щи, състрадателни, но не се привързвайте към т€х, защото тази привързаност не ви дава нужната свобода, за да излезите извън границите. » така, второто - това са хората и привързаността към т€х.
    “ретото, јл √азали нарича —атана, а четвъртото - его. ѕод —атана се има предвид ума - умът, който сме натрупали в миналото. ћакар и да ви се е по€вила съвестта и сте по-съвестни от преди, механизмът на ума все още се спотайва наблизо. » ще го прави още известно време. “ой толкова дълго е бил с вас, че не може изведнъж да ви напусне. «а това е нужно време. “ой чака и наблюдава и по€вили се възможност веднага ще скочи и ще ви завладее. “а нали досега е бил ваш ”чител, а вие негов роб. » умът не може да се помири с това, че изведнъж сте станали ”чител. «а това му е нужно време.
    ”мът е механизъм и посто€нно е тук. «а търсещи€ умът е ƒ€вол. ÷€лата тази истори€ за ƒ€вола е нищо повече от истори€та на ума. ƒ€волът или —атаната, както го наричат суфиите, са само митологични имена на ума.
    ћоже би си мислите, че когато ƒ€волът изкушава »сус, той е около него. Ќе се заблуждавайте - н€ма ƒ€вол наоколо. »зкушението произлиза от ума на сами€ »сус. ”мът казва "—ега, когато ти си толкова приказно могъщ, защо се тревожиш за нещата. «ащо не завладееш цели€ св€т, ти го можеш - по силите ти е. ћожеш да завладееш цели€ св€т, защото имаш толкова власт и си толкова извисен духовно. “воето сидхи (свръхестествените ти възможности) е свободно. “и можеш да притежаваш всичките пари и цели€ престиж, който поискаш. «ащо да се тревожиш за Ѕога и религиите? »зползвай това - изкушава те ”ма.
    » когато »сус казва: "ћахни се от път€ ми", той не го казва на н€какъв ƒ€вол отвън, а на ума си: "ћол€ те, махни се от път€ ми. Ќ€мам работа с желани€та ти, аз имам съвсем друго пътешествие и ти нищо не знаеш за него, така че - млъкни!"
    » четвъртото - егото, един от големите препъни-камъни по път€ на търсещи€.  огато започнете да ставате съзнателни и съзнанието се по€в€ва във вас, започвате да виждате препъни-камъните, тогава могъщото его внезапно ви завлад€ва "јз станах св€т и мъдър. ¬ече не съм обикновен човек" » проблемът се състои в това, че наистина сте напреднали. “ова е в€рно и може да се докаже, но е гол€м проблем, защото егото не говори напразно - то наистина е чувствително.
    Ќо все пак отчитайте, че ако сте в капана на егото, то мисълта "јз съм велик" ви плен€ва и тогава завинаги оставате в третата долина. » никога н€ма да успеете да достигнете четвъртата - тази, ко€то ще внесе още повече цветове, още по-високи върхове, по-гол€ма радост - ще пропуснете всичко това.
    » това е същото м€сто, в което сидхи - духовните сили - стават най-сериозното преп€тствие.
    ќтрицателната страна - влизане в битка с тези препъни-камъни. јко се борите, ще се загубите в тази долина. Ѕорбата е излишна, не предизвиквайте вражда. ƒостатъчно е само разбирането.
    Ѕорбата означава игнориране. ћожете да игнорирате егото, привързаността си към хората, вещомани€та, ума си, лични€ си ƒ€вол, но противоборството си остава и въпреки всичко, н€ма да можете да излезете от четвъртата долина.
    „етвъртата долина преминават само тези, които не пренебрегват нищо. “ака, че не пристъпвайте към игнориране.
    положителната страна се състои ето в какво - приемете предизвикателството, факта, че егото ви отправ€ предизвикателство. Ќе го взимайте за враг, а приемете предизвикателството, за да излезете от рамките му. Ќе се сражавайте, а разберете егото. ¬гледайте се дълбоко в него, в негови€ мехънизъм - как функционира, как възниква новото его във вас, как този ум продължава да си играе игрички с вас, как се привързвате към хората, как се привързвате към вещите. ¬никнете в това "как" като безпристрастен наблюдател - без враждебност. Ќо, ако все пак тръгнете към противоборство, тогава сте победени. ’ората зна€т само две неща -- или как да станат при€тели, или как да станат врагове, и това е обичайното разбиране. Ќо ще ни помогне третото. Ѕъдете наблюдатели, свидетели, но без враждебност или при€телство. Ѕъдете безразлични. “огава ще можете да видите, кое, какво представл€ва, защото заемете ли страна, чувството става окова. „увството означава, че вие се привързвате. ѕомнете - привързвате се към враговете си, както се превързвате към при€телите си. јко ваши€т враг умре, той ще ви липсва също като при€тел, а пон€кога и повече, защото той е придавал на живота в известен смисъл. Ѕорейки се с него, вие се наслаждавате на това и н€ма как да не чувствате липсата му. » егото, което е изпитвало такова удоволствие от борбата с врага, вече нигога н€ма да бъде удовлетворено. » тогава не ви остава нищо друго, освен да търсете нов враг.
    «атова не си създавайте нито врагове, нито при€тели. ѕросто наблюдавайте. —танете упорити учени-наблюдатели. “ова е положителното, което тр€бва да направите. »зследвайте и то с удоволствие, какво представл€ва егото само по себе си, какво представл€ва жаждата. » ето пред вас се простира.

    „≈“¬Џ–“ј“ј ƒќЋ»Ќј - долината на несгодите
    ¬ четвъртата долина се встъпва в сферата на безсъзнателното. ƒотогава сте били ограничени от света на съзнанието. ј сега за първи път дотук ще влезете в по-дълбоките области на съществото си, в безсъзнателното - по-тъмната и нощна част. ƒосега сте били в дневната част. — не€ ви е било по-леко, а сега всичко ще започне да се усложн€ва.  олкото по-нагоре вървите, толкова по-скъпо плащате. — вс€ка стъпка нагоре пътешествието става по-трудно, а падането - по-опасно. » тр€бва да сте бдителни. ¬с€ка стъпка изисква гол€ма осъзнатост, защото ще се издигате на по-високи планове.
    ƒолината на несгодите е влизане в безсъзнателното. “ова е влизане в т.нар. от христи€нските мистици "тъмна нощ на душата". ¬лизане в света на безуми€та, който скривате зад гърба си. “ой е много тайнствен и наописуемо странен. ѕо първите три долини можете да се придвижвате и без ”чител, да бъдете самосто€телни, ако сте в границите им. Ќо четвъртата долина без ”чител н€ма да минете.
     огато казвам, че по първите три долини може да се върви самосто€телно, не казвам, че непременно тр€бва да се оправ€те сами, а че всеки може да се справи сам. Ќо захващайки четвъртата долина, ”чител€т ще ви е абсолютно необходим, защото сега ви предстои да се потопите в тъмнина. ¬ие все още н€мате сво€ собствена светлина, от ко€то да се възползвате в тъмнината. » ще ви е нужна светлината на н€кой, който вече е вл€зъл в тази тъмна нощ и е придобил способността да вижда в такава тъмнина.
    ќтрицателната страна в долината на бедстви€та е съмнението. ¬ъзниква силно съмнение. ј дотук все още не сте опознали съмнението. ¬ие взимате скептицизма за съмнение, но съмнението е съвсем друго €вление.
    Ќ€кой казва "»ма Ѕог", вие отговар€те "—ъмн€вам се". Ќо всъщност не се съмн€вате, а просто сте скептични. ¬место да кажете: "Ќе знам", използвате странната дума "съмн€вам". Ќо как можете да се съмн€вате след като съмнението става възможно едва, когато се сблъскате лице в лице с реалността.
    ƒа речем, че никога не сте виждали привидени€ и казвате: "—ъмн€вам се, че съществуват привидени€". –еални€т превод е: "Ќе съм срещал нищо такова досега, как бих могъл да в€рвам". Ќо това не е съмнение. —ъмнението идва тогава, когато минавайки през гробището, срещнете привидение. “огава ц€лото ви същество ще затрепери и ще се окажете в това състо€ние, при което възниква съмнението - съществува ли това, което виждате, истина ли е или халюцинаци€?
    —ъмнението е много екзистенциално, а скептицизмът е интелектуален. —кептицизмът се отнас€ към ума, а съмнението е част от съществото ви, във вашето т€ло-ум-душа. ÷€лото ви същество трепери.
    ¬ тази тъмна нощ, в душата възниква съмнение. —ъмнение в Ѕог, защото сте искали светлина, а попадате в тъмнината “ака възниква огромното съмнение - а в правилната посока ли съм, струва ли си да търс€ това. “а вие сте искали злато, лъчезарна светлина, велико просветление, нирвана, самадхи и сатори, а вместо това сте погълнати от непрогледната тъмнина. ƒори пробл€съците светлина, с които сте пристигнали тук, вече ги н€ма. » несъмнените истини, на които сте се опирали, за да стигнете дотук - също ги н€ма.
    ќбикновено се опирате на н€колко неща, в които не се съмн€вате, но сега нищо не знаете. »мали сте н€каква защита, а т€ е изчезнала. «агубили сте почвата под краката си и сега потъвате. » тогава възниква съмнението. ¬ъзниква такова усещане, че ц€лото това религиозно пътешествие е напразно, че нав€рно бог н€ма, а сте се самозалъгвали, че сте избрали н€каква глупост. ѕо-добре би ви било да си живете в света и да сте от света. ѕо-добре би било да имаш много вещи, да се наслаждаваш на властта, секса и парите.  азваш си: " акви ги върша? «агубих всичко това и ето ти резултата".
    ¬секи търсещ стига до такъв миг. » ако възникне такова съмнение, тогава от само себе си започваш да се отбран€ваш от тази тъмнина. Ѕронираш се срещу не€, за да се защитиш.ј направиш ли го, отново ще се намериш в безсъзнателната страна на ума си. ўе изтървеш тайнството на тъмнината. —ветлината е прекрасна, но нищо не може да се сравни с тъмнината. “€ е още по-прекрасна, по-свежа, по-дълбока. “ъмнината притежава дълбочина, а светлината е повърхностна. » докато не усп€ваш да се зарадваш на тъмнината, н€ма да успееш да приветстваш смъртта.
    «атова първоначално ти е нужно да се научиш да приемаш, да приветстваш, да се отпускаш. “ази тъмнина е първи€ пробл€сък на Ѕог. ƒа, това е тъмнина, но по-късно ще разбереш, че не е било тъмнина. „е всъщност ти за първи път си отворил очи, насочил си ги към Ѕог и това е било прекалено ослепително, поради което и ти се е сторило за тъмнина. “ъмнината всъщност е била тво€та интерпретаци€ за нещата.
    ¬гледай се н€колко секунди в слънцето и скоро ще усетиш тъмнината. —ветлината е предозирана и изглежда непоносима. јко човек дълго гледа слънцето, може да ослепее. ўе се спъваш в познатите вещи, ако след дълго взиране в слънцето, си влезеш у дома.
    “ъмнината е интерпретаци€. ¬прочем, интрепретирането е естествено. ѕо-късно, когато успееш да излезеш от пределите на тази долина, ще можеш да се обърнеш назад и да видиш реалността. —амо ”чител може да те държи за ръката в тази тъмна нощ за душата и да ти вдъхва увереността, че сега си още по-близо до Ѕог.
    Ќужно е да разбереш три неща - сън€, смъртта и самадхи (постигане на единство между възприемащи€ и възприеманото).
    —ън€т напомн€ за смъртта. Ќа изток го наричаме малката смърт. ¬с€ка нощ ние умираме като изчезваме в тъмнината. ј след това идва смъртта, т€ е нещото, което е по-гол€мо от сън€. “€лото изчезва, но умът се запазва и се ражда отново. —лед не€ идва окончателната смърт - самадхи, когато изчезват т€лото и ума като остава само едно дълбинно €дро, съзнание. “ова е окончателната смърт.
    ¬ четвъртата долина внезапно получавате първи€т си пробл€сък за това, как ще се случи окончателната смърт с вас. јко € отхвърл€те и се барикадирате срещу не€, то отново ще попаднете в третата долина и ще € изпуснете. ј изпуснете ли четвъртата долина, вече много векове и животи ще се страхувате да влезете в не€.
    —поред наблюдени€та ми, хората, които н€кога в миналите си животи са стъпвали на четвъртата долина, изпитали са непреодолим страх и са изб€гали, са тези, които винаги се страхуват от по-дълбоките неща. —трахуват се от любовта, оргазма, дружбата, ученето, изпитите, молитвата, въобще от всичко това, което отново може да ги доведе до четвъртата долина. ћоже и да не си дават съзнателна сметка, от какво се страхуват.
    ј четвъртата долина е много важна, защото е в средата измежду 7-те долини - по три от двете й страни. “€ е мост, за преминаването на който ви е нужен ”чител, защото преминавате от известното към неизвестното, от крайното към безкрайното, от тривиалното към дълбинното.
    ѕоложителната страна са доверието и освобождаването от натрупаното дотук. ќтрицателната - съмнението и отбраната. ”чител€т от самото начало ви учи на доверие и освобождаване, за да станат те вашата атмосфера, тъй като ще са ви нужни при влизането в четвъртата долина.
    ѕон€кога хората ме питат, защо е невъзможно в четвъртата долина без освобождаването от дотук натрупаното. Ќе може ли да медитират, да слушат лекциите ми и сами да извличат ползите. “е не разбират. ¬ началото е възможно да не ви се стори толкова нужно това. «ащо ли? «ащото може да медитирате и да ме слушате без да сте се освободили от вътрешните натрупвани€ и с€каш това не ви е нужно. Ќо вие не знаете, какво ще се случи в бъдеще, и за какво тр€бва да се подготв€те сега. ј н€ма ли предварителна подготовка, ще пропуснете момента. ј когато той дойде, н€ма как да загасите пожара в къщата си, ако предварително не сте изкопали кладенец за вода - и да започнете да копаете, до откриването на водата къщата ще е изгор€ла.  ладенецът се копае преди да е лумнал огън. –азбирам ви, защо см€тате, че е ненужно предварително да се подготв€те - просто в момента не ви тр€бва. Ќо в четвъртата долина ще ви тр€бва, а н€ма внезапно да се научите, как да се освобождавате. Ќеобходимо е предварително да сте се научили на това до степен навик.

    ѕ≈“ј“ј ƒќЋ»Ќј - долината на гръмотевиците
    ѕри петата долина влизате в смъртта. јко на четвъртата влизате в сън€, тъмнината, то на петата - в смъртта. јко ползваме съвременната терминологи€, на четвъртата влизате в личното безсъзнателно, а на петата - в колективното безсъзнателно. » възниква силен страх, защото губите индивидуалността си.
    ¬ четвъртата долина сте загубили светлината, ден€, но все още сте били в себе си. ¬ петата губите самите себе си - не чувствате, че ви има, разтвар€те се и се разсейвате в пространството. „увството ви за собствен център започва да се замъгл€ва и губи.
     огато влизате в смъртта, в колективното безсъзнателно възниква силен страх и нетърпима мъка - мъка много по-силна от тези, които н€кога сте изпитвали, защото възниква въпросът: "ƒа бъда или да не бъда". ¬ие изчезвате, а ц€лото ви същество страстно иска да бъде. »ска ви се да се върнете обратно в четвъртата долина. “ам макар и тъмно все пак сте си били вие. —ега тъмнината се сгъст€ва още повече. ѕри това не само изчезвате в не€, но скоро и от вас самите н€ма да остане следа.
    ќтрицателната страна е привързаността към ј«а. ≈то защо великите учители Ѕуда или ƒжалаледин –уми казват: "ѕомнете анатта (не-ј«)" —уфиите € наричат фана (сливане с Ѕог), изчезване на човека. » тр€бва да се подготвите за това изчезване и не просто подготвени, а с дълбоко приемане. ¬еликата радост е пред вас, защото всичките ви страдани€ са от егото. —амата мисъл "ј« съм", издава невежеството ви и поражда всевъзможни тревоги и проблеми. ≈гото - това е адът.
    ∆ан-ѕол —артр е казал: "јдът - това са другите", но това е нев€рно. јдът сте вие самите, адът е егото. » ако възприемате другите като ад, то е благодарение пак на засегнатото его. “е ти действат на нервите и така в теб се отвар€ рана, ко€то ти се струва, че всеки зачеква. ћисълта ти, че си особен, а никой не се съобраз€ва с това, ти причин€ва болка. »зчезне ли мисълта за тво€та особеност, или както дзен казват: "станеш ли обичаен", ще можеш да преминеш тази долина леко.
    » така, отрицателната страна е привързаността към ј«а, а положителната - отпускане в неј«а, в нищото, съзнателна, радостна и доброволна готовност за смърт.

    Ў≈—“ј“ј ƒќЋ»Ќј - долината на пропастта
    „овекът изчезва. ƒокато на петата е изчезвал, сега вече го н€ма. „овекът е паметта за миналото и т€ изчезва. ¬ петата долина той влиза в смъртта, а в шестата вече е умр€л и го н€ма. ≈то защо тази долина се нарича долината на пропастта. “ова е най-мъчителната долина, защото е шестата, т.е. предпоследната. „овек се потап€ в дълбоките мъки на небитието, на нищото. “ой не може да пов€рва в това, защото в известен смисъл го има, а в друг - го н€ма. ѕарадоксът е в епоге€ си - има човек, а и н€ма човек. ¬иждаш собственото си т€ло, но си умр€л и въпреки това виждаш. ¬сички минали представи за ј«а са умр€ли и възниква нова представа за него.
    —мъртта идва и човекът изчезва. “ова е нещото, което христи€ните наричат разп€тие, индусите - самадхи, а в дзен - сатори.
    ќтрицателната страна е жалостта. “р€бва да запомните това. ѕо време на разп€тието, »сус про€в€ва две страни. ѕървоначално с питащ поглед към небето казва: "«ащо ме изостави", което е отрицателната страна - жалва се. ”мира, а помощта не идва, въпреки надеждата. “ази отрицателна страна е свойствена дори за »сус. ѕоложителната е дълбоката благодарност. ѕри положително отношение, човек забрав€ миналото, оповава се на бъдещето и в€рва. ƒошло е последното изпитание и той чувства благодарност "Ќека бъде вол€ тво€", което е и направил »сус. “ой е про€вил и двете отношени€ - първоначално отрицателното, което е много по човешки и поради което го обичам за човечността. » колкото пъти е казал: "јз съм син Ѕожи", толкова и "јз съм —ин „овешки". “ой е бил вечността, вл€зла във времето и необ€тни€, стъпил в света. ѕринадлежал е и на света и на безграничното. » всеки ”чител, ћайстор също толкова принадлежи на двата св€та.
    — това "«ащо ме изостави?" издава сво€та човещина, но сигурно в същи€ миг се е засм€л и разбрал човешката си ограниченост, поради което и € отхвърл€. ¬еднага казва "ƒа бъде ÷арството “и, да бъде вол€та “и". Ѕлагодарността е изц€ло за€вена и себеотдаването е ц€лостно. —ега вече нищо не е останало.
    »сус умира като —ин на Ѕога. ј отсто€нието му със —ина „овешки е толкова малко - за части от секундата се превръща от човешко същество в Ѕог. ¬ мига, в който жалбата се превръща в доверие, ти от човешко същество се превръщаш в Ѕог. » вече се молиш: "ƒа бъде вол€та ти", защото егото липсва и себеотдаването е пълно и липсва собствената вол€. » ето че идва последната, окончателна.

    —≈ƒћј ƒќЋ»Ќј - долина на химните и празника
    ¬ седмата долина става възраждането, възкресението. ≈то какъв е смисълът на христи€нското ¬ъзкресение. ’ристос се ражда отново в т€лото на славата, в светлината, в божественото т€ло. » сега вече н€ма отрицателно или положително, двойнствеността липсва. „овекът е един, а единството е постигнато. “ова индусите наричат адвайта. „овекът е в »зточника си, станал е това, което е търсил, за което се е стремил и борил.
    „овекът е парадокс. “ой не е този, който е, а който още не е. ¬ ден€, в който постигнете висшото, в сърцето ви ще се роди смеха, защото се разберете, че винаги сте били такъв. ѕросто досега не ви е било известно. Ѕъдещето вече е жив€ло във вас, просто е било скрито и е тр€бвало да го откриете чрез тези седем долини.
    ѕревод: јнита

http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:737898


—ъздадено: 19/03/2013 • 19:58
ќбновено : 19/03/2013 • 19:58
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4168 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є2 

Margarita 25/04/2013 • 10:13

Ѕлагодар€ ¬и, че ни поднесохте този бисер от мъдростта на —уфите и го направихте досто€ние на много хора. ћного съм развълнувана и щастлива, че  артата на човешкото израстване, създадена от велики€т јл √азали и коментирана от много обичани€т от мен ”чител ќЎќ достигна така бързо сърцето ми.  ой знае  може би т€ ще ни спаси от объркването и ще ни върне на истински€т ѕът. ѕоздрав!

 оментар є1 

nadia 22/03/2013 • 17:32

eƒоста се чудих дали да напиша коментар, но накра€ се изкуших и ето ме. ќсобена е стати€та. ќт една страна отговори на н€кои мои въпроси, от друга не съм съгласна с всичко. јз съм "самотен воин", както обичам да се наричам, от 23 години и до този момент съм върв€ла самосто€телно по път€. — медитаци€ се занимавам от 3 г., но много бързо усвоих н€кои мои техники. » така, по написаното в стати€та, съм стигнала до пета долина. ¬лизането там беше съпроводено с много болка, мъка и сълзи без вс€какво основание. Ќ€мах иде€ какво ми предстоеше по време на тази медитаци€, но при избухването на вътрешни€ огън се задейства една удивително мощна енерги€, ко€то осъзнавах как ме всмуква, удължих се и ми стана €сно, че ако продължа, н€ма да мога да се върна повече в т€ло. ќбзе ме истински страх, какъвто до този момент не б€х изпитвала. ќпитах се да спра вихъра, но не се получаваше. ќтворих очи, но вихъра продължи още н€колко часа да ме носи. Ѕ€х ужасно изтощена. јнализирайки станалото тогава си дадох сметка, че това беше прословутото възнесение. ≈ аз обаче не пожелах да се възнеса, защото в крайна сметка не б€х готова. ћислех до този момент, че съм се отървала от всички привързаности, но не е било така .ќбичах си семейството. »мам люб€щ съпруг, малки€ син беше на 11г.-имаше още какво да им дам, пък и аз съм в разгара на живота си. —ега го карам по-внимателно. ќпитах се да си намер€ учител, но повечето май само се имат за такива- подпитвайки за моите преживелици, виждам, че не им стигат знани€та и се отказах да се занимавам с т€х. ѕри медитации внимавам вече да не завихр€м толкова силно енерги€та, ами само дотолкова, колкото да € усет€, че е около мен. » егото може да е ад, но без него не бихме били човеци, така че от него имаме нужда, просто то тр€бва да еволюира, така както и ние. » честно хич не бързам за другите две долини...e

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.5 секунди