“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ѕодсказките на ¬селената - знаци и знамени€

ѕодсказките на ¬селената - знаци и знамени€

ƒениз Ћин

    ¬инаги, вс€ка секунда, ¬селената ни шепне нещо. ¬€търът ни носи послани€та й. ¬ утринните песни на птичките и в меки€ шепот на морето, се крие велика мъдрост. ƒори обичайните жизнени събити€ нос€т в себе си новините на духовни€ св€т. » сега, когато четете тези страници, се докосвате до послани€та на околни€ св€т, адресирани лично до вас. —ъзнавате или не, но вие сте обкръжени със знамени€. Ѕезусловно, знамени€та идват при вас в сън€, но не по-малко €рки знаци има около вас, и когато сте будни. «намени€та са важни указатели, които ви помогнат да разберете себе си и нос€т озарени€, способни да обърнат цели€ ви живот. “е могат също да отраз€ват това, което се случва в подсъзнанието ви, това, за което пон€кога дори не подозирате.
    ¬ далечното минало хората са знаели, как да тълкуват знамени€та и знаците. —ъдбите на цели племена и дори нации, често са решавани въз основа тълкуването на такива знамени€. Ќо с развитието на технологиите хората все повече се откъсват от зем€та и собствената си вътрешна мъдрост. ѕовечето от нас са загубили способността да се вслушват в подобни съобщени€. Ћишени сме от възможността да виждаме знаците, които ни подсказват правилната посока във всеки миг. ¬реме е да възстановим тези загубени способности. ¬лизаме във века на знаците и знамени€та и точно сега тр€бва отново да изучим изкуството да се вслушваме шепота на ¬селената.
     ј ¬» «Ќј÷» —≈ я¬я¬ј“ ¬ ∆»¬ќ“ј Ќ»
    “е винаги са до вас и се про€в€ват в милиарди разнообразни форми. ѕо принцип, в живота ви н€ма такъв момент, когато около вас да не присъстват знаците. ћакар и повечето знамени€ да се про€в€ват във видима форма, н€кои от т€х идват като звук, аромат, усещане, вътрешен импулс или като сън. ¬ъзпитаните в близост до природата хора, различават знаците в естествените събити€, наблюдавайки облаците или поведението на животните. ѕри хората от «ападната култура, знаците се по€в€ват както в естествени, така и в изкуствени форми. «намени€та идват при вас по различни начини.
    „–≈«  ќ…“ќ » ƒј ≈ „ќ¬≈ 
    ¬сичко, което ни обкръжава, притежава енерги€ и т€ реагира на очаквани€та ни.  огато и да зададете въпрос на ¬селената (съзнателно или не), хората по ваши€ път нос€т послани€та й. ѕон€кога хората, които дават отговора на въпроса ви, се по€в€ват загадъчно. ¬секи човек, когото срещате в живота си, се е по€вил по определени причини. ¬ противен случай не бихме видели тези хора - те биха тръгнали по друг път. „есто ние не разчитаме послани€та им, защото н€маме навика да се вслушваме в другите.  огато контактуваме с н€кого, повече мислим над отговора си и не слушаме думите на събеседника. јко се вгледаме, ще разберем, че във всеки разговор е скрит дълбок смисъл. «ад думите се кри€т дълбоки и €рки знаци лично за вас.—ъсредоточим ли се в това, което ни казват другите, ще успеем да обменим с т€х важна информаци€. ƒори случаен непознат на спирката може да ни обогати духовно и с мъдрост. “ова се случва, защото има две паралелни вселени. ≈дната от т€х е обикновената вселена на физическите форми, втората е мистичната реалност, сто€ща зад вс€ко нещо. “ези реалности могат да изглеждат еднакво, но преместите ли фокуса от обичайната реалност към другата (като успокоите разума и се вслушате в думите на събеседника си), ще можете да се сдобиете с гол€ма мъдрост. ¬секи от нас може да превключи от едната реалност в другата, само тр€бва осъзнато да слуша.  оето значи, че обърне ли се н€кой към вас, просто го слушайте, без да мислите за отговора. Ќе губете време да си припомн€те миналото или рисувате бъдещето. ѕросто слушайте. Ѕъдете в насто€щето точно сега...точно сега...и винаги сега. ѕо този начин ще постигнете много, защото само със слушане, скоро ще започнете да чувате вътрешните импулси, послани€, криещи се зад обикновените, произнесени на глас, думи.
    „арли тръгва за остров ”айт от Ћондон. ѕът€т му включва дълъг железопътен преход до ѕортсмут, откъдето с кораб да стигне до острова. ”морен е и се опитва да намери усамотено место. ¬ крайна сметка усп€ва, но минута преди тръгването на влака, в купето влиза огромен и потен мъж, едва дишащ от бързането, и се тръсва до „арли. „арли отмества поглед към прозореца, за да не срещне този на възпълнички€ господин. ¬лакът потегл€ и спътникът на „арли започва да разказва за какви ли не безинтересни му неща. ћлади€т човек усеща, как раздразнението в него расте, но изведнъж му изплува фразата "Ќ€ма случайности, всеки срещнат ни носи послание". “огава „арли успоко€ва ума си като отхвърл€ недоверието и отвращението към събеседника и започва да го слуша. ¬ този момент човекът превключва от политиката към фермерството и му разказва за детството си във фермата. —поменал за това, колко прекрасно е да ходиш по зем€та и повтар€л посто€нно "ѕомагате ли на «ем€та и т€ ще ви помогне". „арли бил поразен - спомнил си, че точно тези думи е чувал от баща си в детството. ¬ъпреки, че и „арли е отрасъл в такава селска ферма, след 18-тата си година отива в града да търси работа. Ѕаща му винаги е мечтаел той да се върне и да работи във фермата. Ќо за млади€ човек това било тежка и неблагодарна работа. ¬ече е надхвърлил 40-те и баща му наскоро се е споминал, затова „арли решава да продаде фермата. —ега, вслушан в думите на недод€лани€ си събеседник, усеща полъха на детството и усеща, че въпреки тежки€ труд, това е обогат€вало духа му. ‘ермата е различна от градската суматоха.  огато спътникът му слиза след н€колко спирки, „арли притихва зашеметен. “ой чувства, как в него съзр€ва важно жизнено решение и решава да се посвети на селскостопански€ труд. ¬последствие, посто€нно споменава, че никога не е съжалил за това си решение. “ой се е вслушал в думите на непознати€ и е разчел смисълът на посланието за себе си.
    ¬селената отговар€ на вътрешните ни молби като изпраща в живота ни хора, които по чуден начин ни помагат да отговорим на въпросите си и разрешим конфликтите. ¬инаги, когато следваме интуици€та си, вибрациите ни се усилват. “ова може да се сравни с увеличаване звука на стереоуредбата - колкото по-интензивни са личните ни вибрации, толкова с повече сила можете да привличате в живота си хора и толкова повече послани€ ще получавате. “ова е универсален закон. ќколните могат и да ви бъдат знаци във взаимоотношени€та, които тр€бва да изградите. —рещнете ли н€кой, странно напомн€щ ви за друг, с когото в миналото сте били в конфликт, значи е време да се из€сните с последни€. ѕон€кога миналите взаимоотношени€ са прекалено парещи за вас, за да си определите среща, друг път виновникът за страданието ви отдавна не е на този св€т. Ќо въпреки всичко срещата с припомн€щи€ ви това човек, означава, че нанесените преди рани са започнали да оздрав€ват. Ќеразрешените конфликти се оправ€т от самосебе си, когато изградите нови отношени€ с човека, напомн€щ и за непри€тел€. ќтнас€те ли се положително към нови€ човек, ще неутрализирате отрицателната енерги€, съществуваща между вас и прототипа на скорошни€ ви познат. ћислите ли за н€кой, това означава, че скоро ще се срещнете.  ато правило, отсрещни€т винаги е в очакване на вест от вас. ƒори и да не знаете, защо тр€бва да се свържете с н€кой, правете го без колебание.  олкото повече слушате интуици€та си, толкова в по-устойчиво равновесие сте.
    ѕри разходка из нюйоркски€ —ентръл парк, јрнол среща човек, приличащ необичайно на Ћеонардо, с който преди 30 години са били съученици. «а него това било знак да се свърже с Ћеонардо, с когото не са се виждали още от завършването на училище. ¬ъпреки трудностите јрнолд се свързва с Ћеонардо и първите думи отсреща били "ѕривет, добре, че пръв ме намери. Ѕ€х се наканил да те търс€, защото с класа си определихме среща. ¬сички имат желанието да се срещнем отново". “ака, разчел знака, јрнолд усп€ва да се срещне със училищните си при€тели.
    –ј«√ќ¬ќ–»“≈
    ћежду впрочем, най-€сните знаци се про€в€ват при разговорите с други хора, а пон€кога дори в собствените ни фрази. јко се вслушате наистина в това, което се говори около вас, ще можете да получавате забележителни лични съобщени€.
    ƒочут разговор
    „есто знамени€та могат да се про€в€т при дочутите разговори на странични хора. „акайки на опашката в магазина, от н€мане какво да прави,  арол се вслушва в разговора на две жени. ≈дната разказва на другата за износените гуми и за опасността, ко€то чака шофьора, ако гумата се спука на магистралата.  арол никога не е провер€вала гумите на автомобила си, дори въобще не е мислила за т€х и за минута. Ќо думите на жените от опашката й се набиват в съзнанието и на спирката  арол решава да провери гумите си.  акво е изумлението й, когато вижда, че на едната има хубава издутина. —€да зад волана и веднага откарва колата до близки€ сервиз. јвтомеханикът и казва, че съвсем навреме е потърсила помощ - гумата до толкова се е износила, че може вс€ка минута да се спука. ј случи ли се това на скоростна отсечка,  арол е заплашена от беда.
    —лучайни разговори
    ѕон€кога знаците се €в€ват и в собствените ни случайни разговори.
    ƒжон разговар€ с бивш съученик, когото отдавна не е виждал. Ќенадейно разговорът стига до темата за алпинизма. Ѕез да се замисл€ ƒжон казва: "ћисл€ да направ€ поход в планината". ƒори сам се учудва на думите си, защото минута преди това, дори не си е мислил да се катери из камънаците. “ой разбира, че това е подсказано от подсъзнанието му. —коро ƒжон постъпва в клуб по алпинизъм и след премината тренировка, започва сериозно да се занимава с планински туризъм.
    «наците могат да ни се €в€ват също и от случайни разговори на странични хора.
    Ўарма не взима участие в общи€ разговор на сбирката, защото тази вечер й предстои да вземе важно решение. ¬ече е на четиридесет и н€ма посто€нен спътник, а наскоро е установила, че е бременна. Ќикой от присъстващите не знае, че т€ е бременна. —амо лични€т й лекар е знаел и е насто€вал за аборт, защото раждането заплашва здравето на майката, а и детето може да се роди непълноценно. —ъвсем неочаквано гостите започват да обсъждат бременността на самотните майки след 40-те. Ѕез да взима участие в разговора, Ўарма се вслушва в различните мнени€. “ова, че точно тази тема се повдига на събирането за не€ е знамение и т€ решава да запази детето. Ѕременността й протича нормално и сега т€ е щастлива майка на здраво момче.
    ¬с€ка секунда в непосредственото ни обкръжение се случват много повече събити€, отколкото съзнанието ни е способно да засече. Ќа подсъзнателно ниво знаем много повече за чувствата и енергиите, с които се сблъскваме посто€нно. Ќапример при изнас€на от мен лекци€ в ёжна јфрика, при желанието си да разбера, дали всички участници в курса са си написали в€рно имената, казах: "ј сега ми позволете още един път да попитам за истинските ви имена. «нам, че всички вие вече сте ги съобщили. Ќо все пак, ако сте се записали под името Ћуиза, а искате да ви наричат и ƒжин, кажете ми, за да напиша правилно сертификата ви, където ще присъства пълното ви име - Ћуиза ƒжин". —ъвсем случайно посочих тези имена, но в почивката при мен дойде жена и каза, че името й е Ћуиза и че тъкмо си е мислила, дали да не промени името си на ƒжин Ћуиза. ћоите случайни думи всъщност са регистрирали и повторили нечии мисли. ƒори коментари от подобен вид, могат да се окажат непреднамерен отговор на нечий вътрешен диалог. » разговорите, стигащи до ушите ви, могат да бъдат отговор на мислите ви.
    Ќ≈¬ќЋЌ»“≈ √–≈Ў »
    «наците се про€в€ват и в още една сфера на речта - неволните грешки, наречени "фройдистки" в чест на знаменити€ психоаналитик, който утвърждава, че по време на разговор, хората не случайно грешат. ѕодобни грешки се срещат не само в нашата реч, но и в тази на събеседниците. ќбръщайте внимание особено на тези моменти, когато вие (или н€кой друг), в желанието да каже едно, произнас€ съвсем друго. ƒжордж е фондов брокер и е в труден период. —делките на борсата не му върв€т добре. ¬еднъж, наблюдавайки, как сина му играе футбол, той се опитва да го ободри с думите "—ледвай бика", вместо "—ледвай топката". ƒори не забел€зал грешката си, докато жена му не му казва. »зведнъж го осен€ мисълта, че тази зам€на на думи е вътрешното съобщение да следва "бика" в сделките на борсата.  аза ми, че благодарение на тази информаци€, е могъл да промени политиката си и да поправи финансовото положение.
    »«–ј«»“≈
    »зразите, които ползвайте в обичайната реч, също могат да игра€т рол€та на знамение за вас.
     арол посто€нно употреб€ва израза "Ќе мога да понеса това". »нтересното е, че т€ има проблеми с гръбнака и наистина нищо не може да "носи" и така изразът отраз€вал физическото й състо€ние.  огато  арол осъзнава, че любими€т й израз има буквален смисъл, се залав€ с лечение и започва да се учи "да носи" житейските трудности.
    ќбръщайте внимание също и на изразите, които р€дко ползвате. —лучайно излезлите от устата ви фрази често са важни знаци. ¬ оживен разговор, “ереза внезапно казва на при€телката си "«а това дори не си струва да се говори". ¬еднага се усеща, че тези мисли, не са характерни за не€ и като го проум€ва, разбира, че все пак за това си струва да се говори и започва да разказва това, за което е искала.
    —лед пътешествието си из јзи€, ћартин започва често да употреб€ва израза " ато червеи в буркан", когато описва една или друга ситуаци€. ѕреди никога не го е употреб€вал и се учудва откъде се е промъкнал в речта му. ≈два след посещението на лекар€ си, който му съобщава, че има глисти, разбира внезапната си привързаност към тази метафора. "„ервеите в буркана" са се асоциирали в подсъзнанието му с паразитите, с които се е заразил при пътешествието си.
    „есто изразите ви могат да отраз€ват личните ви важни знамени€. јко н€кой често казва "Ќе ми пука", може би е уместно да посети уролог и да се окаже, че има проблеми с бъбреците или пикочни€ мехур.  азвайки "Ќе мога да проуме€ това", може подсъзнателно да се оплакваме от проблеми в стомаха. „естата употреба на "уморих се до смърт" или "н€ма да отстъп€, дори да умра" свидетелства за подсъзнателното желание да умреш. »зразът "¬триса ме от това" говори за повишена чувствителност на кожата.
    —Ћ”„ј…Ќ»“≈ ћ»—Ћ»
    Ѕлагодарение на изглеждащите ви случайни мисли, знаците ефективно достигат съзнанието ви. ћислите, които се по€в€ват без причина и връзка и изчезват без следа, могат да съдържат в себе си учудващи решени€ на вътрешните ви проблеми. ќпитвайте се всеки път да улав€те такава мисъл и да откривате важното й послание.
    „ък ми сподели, че при обичайната си разходка по крайбрежната ивица, изведнъж, незнайно защо си припомн€ техниката за изкуствено дишане с масаж на сърцето от курса по първа медицинска помощ. Ќа всеки му идват случайни мисли в главата, но случилото се с „ък на връщане от разходката, го кара да пов€рва във важността на тези мисли. ѕочти стигайки до дома си, пред него възрастна жена пада на зем€та и загубва съзнание. ѕриличало на сърдечен пристъп. Ѕез да се колебае и секунда, „ък оказва първа помощ и е сигурен, че точно тези случайни мисли са го подготвили за светкавично действие. Ћинейката пристига след минути и докторът му казва, че е ако не е бил той, жената е можело да умре.
    ≈ћќ÷»»“≈
    ≈моциите са прекрасни преводачи на знаците (особено за тези, които са в посто€нен контакт с чувствата си). “е имат отличителни черти, които са удивително средство за информаци€.
    јнита се подготв€ за круиз в океана, след като две и повече години е събирала пари за това, но когато настъпва времето, т€ се чувства подтисната. ћислено отчита всички възможни причини за това състо€ние. ѕреразглежда всички нерешени проблеми, които могат да имат дори най-далечно отношение към предсто€щото пътуване, но не открива нищо. Ќо емоциите й толкова €сно са за€вили за себе си, че т€ решава да отложи пътуването, чувствайки в това знамение. ≈два променила датата на пътуването си и отрицателните й емоции се изпар€ват. ¬ече на палубата на кораба, още първи€ ден среща млад мъж край басейна. “е се заприказвали и се харесали, скоро дружбата им прераства в истински роман, който след н€колко месеца приключва с брак. јнита много се радва, че е послушала вътрешни€ си глас и сега е щастливо омъжена.
    ѕон€кога емоциите, които усещате особено силно са признак за това, че н€кой около вас изпитва същите чувства.  огато сте близо до човек, изпитващ силни емоции, дори и без да знаете да присъствието му, може да прежив€вате същото, което и той и да възприемате тези чувства за свои. ≈моциите, проектирани от другите, могат да се възприемат като лични. ≈то и пример. Ћеа разглежда списание в приемната на зъболекар€, когато внезапно усеща прилив на мъка. „уди се, защо й е толкова мъчно, сигурно защото нещо се е случило с не€. ѕрерав€йки паметта си, открива тъжен период от живота си. —помн€ си, как в детството баща й тръгва за н€къде, без да се сбогува с не€.  олкото повече мисли за този случай, толкова по-мъчно й става.  огато с€да на зъболекарски€ стол, тъгата и внезапно отлита, както и внезапно се е по€вила. “€ се вслушва в разговора на дантистите за жената преди не€. ћъжът й е на миси€ в чужда страна отдавна. Ћеа дори не подозирала за близкото присъствие на пациентката, но е споделила емоциите й, приемайки ги за свои.
    ¬незапната по€ва и изчезване на емоции свидетелства за това, че близо до вас н€кой прежив€ва силно нещо. –азбира се, вие н€ма да уловите тези емоции, ако нещо във вас не резонира с т€х. “е ще преминат покрай вас, ако не се натъкнат на нещо (по правило - на подобен опит), с което да се свържат.
    Ўина медитира в затъмнената ста€, когато внезапно усеща прилив на раздразнение. —помнила си, колко небрежно е вкарал колата й в сервиза автомеханикът. “€ все повече се дразнила от това, а също и от това, че се дразни по време на медитаци€. »зведнъж раздразнението изчезва. “€ се изум€ва, защото вчера не е изпитвала и една десета от днешната €рост. Ќа тръгване разбира, че по същото време е вл€зъл човек, силно раздразнен от закъснението си, заради задръстването. “ой отворил вратата и виждайки медитиращата ўина, решава да си тръгне. “€ интуитивно е почувствала емоциите му и е потърсила нещо в себе си, към което да ги насочи. “е не биха € обхванали, ако н€маше, за какво да се задържат.  огато изпитвате силни емоции се насочете към вътрешната си мъдрост и ги притеглете - възможно е просто да сте се настроили на чужда вълна.
    –азбира се, тези емоции могат да идват от много източници. ѕон€кога емоциите ви насочват към собственото съпротивление в духовни€ растеж. Ќапример, човек, който се страхува от вс€какви обсто€телства в живота, може да изпитва силни чувства, когато му се наложи да реши дали да установи посто€нна връзка. «а такъв човек емоциите въобще не са сигнал за отстъпване - те могат да му подсказват, че тр€бва да преодолее вътрешните бариери. ≈моциите също могат да ни подскажат, че е време да прослушаме н€кои стари записи от паметта си. «а пример можем да посочим човек, който изпада в ужас от малко па€че поради това, че в детството се е наплашил от па€к. ¬ същото време има и емоции, които ви нос€т важни послани€ на вътрешната ви мъдрост и такива, които дават сигнали за други хора. ѕри всички случаи тр€бва внимателно да се вслушвате в емоциите си.
    –ј«—Џ∆ƒ≈Ќ»я
    ѕон€кога обсъждането на другите, е знак за самите нас. „есто при приключване на лекциите ми, хората идват да разговар€т с мен. „увам много отзиви за семинарите си и за самата себе си. «абележително е колко много истина разкриват тези коментари за хората, които ги прав€т. ѕримерно, веднъж след семинар една жена ми за€ви: "Ѕедничката, толкова уморена изглеждате, че лицето ви почти се е загубило. ƒобре е веднага да си отидете вкъщи, за да си починете". ”дивителното беше, че тази жена имаше толкова увиснали рамене, с€каш с труд произнас€ше вс€ка дума. »зглеждаше напълно изтощена. “ъкмо жената си тръгна и един мъж възкликна: "Ѕраво, как правите това? Ќикога не съм виждал човек, който да излъчва толкова енерги€ като вас". “ози човек излъчваше огромна жизнена сила. ¬иждам такива неща след всеки семинар. –азсъждени€та, които хората изказват за мен и лекциите ми, изц€ло отраз€ват техни€ собствен вътрешен св€т. “е са сигналите, които им изпраща собственото подсъзнание. –азсъждавате ли, че хората, с които се срещате в живота като ц€ло са лоши, значи не сте се освободили от собствената си вътрешна злоба (дори и да ви се струва, че сте в състо€ние на покой и равновесие). јко виждате около себе си само състрадателни и милосърдни хора, значи вие самите излъчвате добрина (дори да не се усещате толкова състрадателен). ѕознавам човек, който посто€нно се оплаква, че всички го лъжат. ¬ същото време околните, дори и бегло да го познават, в един глас казват, че на него за нищо не тр€бва да му се в€рва. –азсъждени€та му за другите, отраз€ват подсъзнателните мисли за сами€ себе си. “ова е още един начин да разшифровате разсъждени€та, въз основа на криещата се в т€х информаци€ - да се замислите, какво според вас мисл€т другите за вас.
    Ќа спирката, ”илма хвърл€ опаковката от сладоледа на зем€та. — крайчеца на окото си вижда мъж, който според не€ € наблюдава. “€ дори е сигурна, че той € осъжда за немърливото поведение. “€ вдига опаковката от зем€та и € хвърл€ в кошчето, след което се отчита на мъжа, че е прибрала боклука. ќт недоумението му ”илма се досеща, че той дори не е забел€зал действи€та й, а т€ само е проектирала собствени€ си морал върху него.
    “ова, което на вас ви се струва, че другите мисл€т за вас, всъщност са собствените ви съждени€ за сами€ себе си. јко мислете, че н€кой ви осъжда за определена черта, което може и да е така, но по-скоро вие не одобр€вате това качество в себе си.
    —лед прочетената лекци€, ≈рик се канил да премине към обсъждане на определена тема. ћимоходом забел€зал, че жена от първи€ ред поклаща главата си и казва: "Ќе, ≈рик, сега не е време да обсъждаме това". “ой счита, че жената говори на него и след секунда размисъл, решава че т€ е права. ѕо-късно намерил жената и й благодарил за уместната забележка. Ќо т€ се смутила от думите му, поради което той раз€снил: "Ќали поклатихте глава и ми казахте, че сега не е време". ∆ената се разсм€ла и му казала "ѕросто обеците ми са като малки камбанки и аз пон€кога тръсвам глава, за да чу€ звъна им". Ќа ≈рик му се е сторило, че жената казва тези думи, защото е имал вътрешна потребност от см€на на темата на лекци€та.
    ѕ≈–»‘≈–Ќќ“ќ «–≈Ќ»≈
    Ќ€кога изпитвали ли сте усещането, че сте забел€зали нещо с крайчеца на окото си, но когато се обърнете разбирате, че само ви се е сторило, или че сте видели нещо, което сте взели за друго нещо? “ова се случва тогава, когато висшето ни ј« иска да получим н€какво значение.
    ѕри разходката си в мола, ћартина вижда с периферното си зрение котка. ќбръща се нататък, но н€ма такова нещо. —лед н€колко секунди, отново й се привижда котарак, но това се оказало отражение във витрината. ћартина се замисл€ над значението на тези знаци.  акво ли може да означава котката? » изведнъж си спомн€ за собствената й котка, ко€то неотдавна се е окотила. »злизайки от къщи, ћартина затвар€ вратата и така оставила котката на улицата далеч от малките. » макар, че мислила да се шл€е ц€л ден в мола, веднага се прибрала, за да открие м€тащата се под прозорците котка и жално м€укащите изгладнели котета.
    ѕон€кога периферните знаци са не само зрителни, но и слухови. ћоже да ви се стори, че чувате нещо, което въобще не е било произнас€но, но това също е знак, че следва да му обърнете внимание. Ѕоб говори с √рант за поправката на автомобилите и му казва: "√рант, имаш в гаража си негол€ма гума", което той чува като "»маш в гаража си негол€м огън".  огато раз€снили недоразумението, те се посмели от душа. √рант би забравил за това, ако на връщане у дома не разбрал, че при отсъствието му в гаража действително е имало малък пожар. ѕон€кога ние чуваме нев€рно това, което другите ни казват. » въпреки това не всичко е знак - често послани€та се скриват зад това, което на нас ни се струва, че сме видели или чули.
    Ќјѕ»—јЌќ“ќ
    “ърсете знаци и в печатното слово. ќсобено внимание отдел€йте на думите, които посто€нно ви се набиват на очи. Ќосещото послание печатно слово, може да ви се €ви във вестниците, списани€та, афишите, по камиони и автобуси, на тениски или от екрана на телевизора. ¬ съвременни€ живот плуваме в море от печатно слово, но думите, които са личното ви знамение или се повтар€т посто€нно в живота ви или неочаквано ви се забиват в паметта.
    ѕо път€ за работата от квартирата си,  ери всеки ден се самонавива да поиска увеличение на заплатата, но още с влизането в сградата, смелостта й се изпар€ва. ѕък и колегите й см€тат, че не е работила достатъчно във фирмата, за да прави дори намек за това. ѕът€т й от квартирата до работата преминава през много магазини, които сутрин обикновено са затворени и на вратите им се мъдри табелка "«атворено". Ќо веднъж по не€сна причина почти всички табелки са били забравени с надписа от предни€ работен ден и почти на всички врати се чет€ло "ќтворено", макар и заключени.  ери се впечатлила, как така изведнъж повечето са забравили да обърнат табелките и така открила, че може би това е личното й знамение, което означава, че път€т за не€ е отворен. “€ разбрала, че е време най-накра€ да говори за повишение, след като ¬селената й сочи това. Ќахъсана вл€зла в кабинета на шефа и... получила съгласие за повишение на заплатата. Ўефът й казал, че е избрала много удачно времето за разговор, тъй като на дневен ред било преразглеждане заплатите на сътрудниците и промени в офиса.  азал й също, че само ако ден по-рано е помолила за това, е щ€ла да срещне отказ.
    —Ћ”„¬јўќ“ќ —≈ ¬ ѕ–»–ќƒј“ј
    ¬сички култури са следели промените в природата в търсене на знамени€. ћиграци€та на зверове и птици, местата, ударени от мълни€, формата на облаците - всичко това е носело послание на предците ни и са знамени€ за нас. ƒори жител€т от суперградовете е в природна среда и също може да получава знамени€ като наблюдава поведението на катеричките, гълъбите, враните, посоката на в€търа и формата на облаците.
    —ъпругата на ƒжерард умира след дълга болест и той тежко понас€ загубата. ¬ече 2 години след това, той все още е подтиснат. “ой споделил на съседа си: "ћъчно ми е за не€, но повече ме потиска мисълта, че смъртта е край на съществуването на –уби. јко в€рвах в живота след смъртта, ако –уби можеше да ми изпрати вест, че всичко с не€ е наред. Ќе мога да пов€рвам, че не€ съвсем € н€ма, само защото т€лото е умр€ло". —ъседът го успокоил, че е възможно –уби да му съобщи нещо за себе си. ѕовтар€йки си неговите думи преди заспиване ƒжерард се моли: "–уби, кажи ми, че всичко при теб е добре". —утринта нещо внезапно го разбужда. —торило му се, че н€кой чука на прозореца в дневната. Ѕез да се преоблича влиза там и вижда на прозореца красива сойка с €ркосиньо оперение. “€ чукала с клюн по прозореца.  огато ƒжерард се приближил до него, сойката спр€ла да чука и се вгледала в него за н€колко мига, след което отлет€ла. —€каш шлюзове се отворили в гърдите на ƒжерард и всичко натрупало се изл€ло навън. —ин€та сойка била любимата птица на –уби. ѕреди т€ му е разказвала, как на л€тната им вила вс€ка сутрин идвала син€ сойка и чукала с клюна по прозореца. —лед този случай ƒжерард сподел€, че се е успокоил от това, че му е изпратена вест, как се чувства –уби и с€каш оттогава товара е паднал от гърба му.
    Ќие често получаваме знамени€ от отишлите си от този св€т. “ова са вести за това, че на т€х им е добре в други€ св€т.
    ‘»«»„≈— ј“ј —–≈ƒј Ќј ќЅ»“јЌ»≈
    «а кой ли път ƒжон обмисл€ дали да не напусне поста мениджър в гол€ма компани€, за да започне свой бизнес. ќтдавна е привлечен от мисълта за собствена малка компани€, но изпитвал известна неувереност. «наел, че ако начинанието му пропадне, едва ли ще си намери толкова хубава работа като сегашната. –€дко има свободна позици€ за мениджър.–ешил да обмисли в парка мечтата си и при разходката си вид€л гол€м жълъд на але€та. ¬дигнал го и се огледал. —транното било, че наоколо н€мало дъбове. ’ората намират жълъди в парковете, но за замислени€т ƒжон, жълъдът се превърнал в знамение. –азглеждайки го си мислел, как от този малък жълъд ще израсне могъщо дърво и решил, че това е своеобразно знамение - да започне малък бизнес, който с времето може да се разрасне. —коро той напуснал работа и пожънал успехи в собствената си фирма.
    ѕри€телката на —ам живеела на село и млади€т човек пътувал всеки петък, за да са заедно за уикенда. «наел път€ и със завързани очи и въпреки, че е внимателен шофьор пон€кога си позвол€вал да превишава скоростта. ¬ един петъчен ден по път€ за работата си, срещнал две полицейски коли. ќт офиса вид€л още една, спр€на под прозореца. “ези съвпадени€ му се сторили странни и той решил, че може би са знак да пътува внимателно към при€телката си. јсоциирал полицейските коли с превишената скорост, но за всеки асоциаци€та ще е различна. “ози ден той внимателно след€л всички знаци по път€ и след един завой (който обикновено преминавал на скорост) вид€л, как полицаите спират задминали€ го шофьор. —ам бил уверен, че ако не е взел под внимание знаците, със сигурност е щ€л да бъде глобен за превишена скорост.
    ЅќЋ≈—“»“≈ » Ќ≈ƒЏ«»“≈
    ¬с€ка болест е важен знак за работата на подсъзнанието ви. “р€бва да се вслушвате в послани€та, които т€лото ви изпраща в пика на болестта. јко не чуете това, което то шепнешком ви казва, то волю-неволю му обръщате внимание, когато симптомите се засил€т. ¬слушвайте се за шепота, за да не чувате вика. Ѕолестта е начин т€лото ви да съобщи за дисбаланса в живота ви. Ѕолестта винаги носи в себе си послание. “о може да е много просто и нещо от рода: "Ќе бързай, не се напр€гай. —при и се огледай". Ќо може да носи и много по-дълбок смисъл.
    ѕростудата при ≈ми пораства в ларингит. “€ разбира, че загубата на гласа може да е символ за това, че за н€кои неща в живота си се страхува да говори. («намение може да е както определена болест, така и част от организма ви, ко€то особено страда от не€). ≈ми страда от това, че на работата хора с по-малко стаж и квалификаци€ са получили повишение, а т€ - не. “€ искала да извика, че това е несправедливо, и че посто€нно € забрав€т, но не казвала нищо. “ова само влошавало емоционалното й състо€ние, което довело до болестта. ¬слушвайки се в това, което т€лото й казва, т€ събира смелост и говори с шефа си за тази несправедливост. “ова не й донесло повишение, но € е освободило от огромни€ емоционален товар. —лед този разговор т€ започнала по-добре да разбира ситуаци€та в работата си.
    “рудно е да се въздържаш от самообвинени€ по време на болест, но въпреки това, тогава тр€бва да про€в€вате особена любов и разбиране към себе си. ¬с€ка болест и недъг могат да ви помогнат да разберете по-добре себе си. ¬ажно е да се вслушвате, какво ви съобщава т€лото при оздрав€ване. “ези послани€ могат да ви дадат причината за забол€ването и да ви помогнат да се отървете от болестта. ¬ажно е да обърнете внимание върху първите си емоции при разбол€ването. ƒжоан ми се оплака от киста в матката. ѕопитах € какви емоции най-напред е предизвикала тази болест. “€ без колебание каза, че е предизвикала злоба.  азах й, че точно тези емоции са ускорили по€вата на кистата и т€ много се учуди. Ќо после си спомни, че малко преди да й откри€т болестта е имала сложни интимни отношени€ и този човек, често е предизвикал раздразнение в не€, особено за полови€ им живот. “€ се съгласи, че това недоволство е възможната причина за по€ва на кистата.
    Ќ≈ўј—“Ќ»“≈ —Ћ”„ » » ѕ–ќ»«Ў≈—“¬»я
    ќбикновено нещастните случаи значително промен€т обичайни€ ход на живота ни и почти непосредствено пред всеки от т€х възникват отчетливи знаци, за които по-късно си спомн€ме. «а да разбираме значението на тези послани€, тр€бва да си припомним мислите, които са ни идвали точно преди произшествието.  ато правило се открива връзка между т€х и нещастни€т случай.
    –ейви пътува с нови€ си форд под дъжда. ѕри един завой, насред път€ вижда парализиран от светлината на фаровете елен. “ой натиска спирачките, колата занас€ и спира в мантинелата. ќтървава се само с уплах. ¬ръщайки се назад в мислите си преди произшествието, си спомн€, че минута преди това обмисл€л деловото предложение на брат си. —торило му се, че между тези мисли и загубата на контрол над колата има връзка. ћоже инцидентът да е предупреждение да не се захваща с това. «атова на следващи€ ден –ейви се обажда на брат си и му отказва. »нтересното в случа€ е, че в следващите години брат му често употреб€ва фразата: "загубих контрол над бизнеса". Ќакра€ фалирал, а –ейви е доволен, че е взел под внимание знака.
    ѕри нещастни случаи са важни не само мислите, които ги предшестват, но и частите на т€лото, които страдат след това. ќще щом се случи непри€тност, помислете си, ко€ част от т€лото ви е пострадала и доколко е увредена. » въпреки че телесните знаци могат да се тълкуват по своему, има универсални знамени€, които с€каш обедин€ват всички хора на «ем€та. јко сте си ударили крака се попитайте дали ви е трудно да си намерите м€стото в живота или пък, дали можете да се грижите за себе си. ¬с€ка част от т€лото ви символизира определена област от живота ви. ¬ъв втората част на тази книга има указател със знамени€та. —лед като откриете търсеното, анализирайте характера на самото произшествие. јко нещастието се е случило заради превишена скорост, може би това е намек да спрете гонитбата в живота си. јко сте се изплашили да направите необходимото и след това сте попаднали в авари€та, знайте, че следва да про€в€вате повече решимост в действи€та си.
     артър миел прозорците от стълбите. ¬ старанието си да изчисти най-отгоре губи равновесие и пада. Ќ€ма счупено, но добре се е насинил. «а него това е повод да вземе решението да не рискува толкова много в живота. ¬ бизнеса сто€л пред дилемата, дали да рискува или да е по-внимателен. –иска от падането отвисоко не си струва и после не съжал€вал за това си тълкуване на нещата.
    √–≈Ў »“≈
    „есто, уж случайните грешки, които допускаме в живота са скрити знаци. ƒокато планирах градината си мислех, че т€ тр€бва да носи в себе си мира и поко€, и затова реших да засад€ само цвет€ с нежни цветове - сини, пурпурни, бели и розови. —труваше ми се, че така ще изглежда страхотно. Ќо въпреки старани€та ми в градината вс€ка пролет цъфт€ха оранжеви, червени и жълти цвет€, които не съм и планирала. –азбрах, че тази какафони€ в цвет€та символизира огромната жизнена енерги€, и когато съзнанието ми се стремеше към мир и покой, подсъзнанието е искало нещо вълнуващо и динамично. јнализирайки живота си, стигнах до извода, че в него са натежали стереотипите и €рките цветове в градината ми само напомн€т, че тр€бва с нещо да съжив€ съществуването си. ќкончателно реших, че всички цветова имат право на съществуване, а аз тр€бва да разшир€ хоризонта си. ј "грешните" цвет€ не случайно се по€в€ват в градината ви. ¬с€ко от т€х носи специално послание. ѕримерно, случайно по€вили€т се слънчоглед ви подсказва, че е време да се отворите за слънцето и светлината в живота, т.е. да разтвар€те душата и сърцето си за ¬селената, точно както слънчогледа следва —лънцето. ћащерката е сигнал, че тр€бва повече да мислите за себе си. Ћавандулата в градината ви подсказва, че тр€бва повече да си почивате, да релаксирате и да мислите за вътрешни€ си мир и спокойствие (в аромотерапи€та € употреб€ват като успокоително средство).
    ѕри семейната екскурзи€ из щатите, “омас решава да отидат в югоизточните части на страната, тъй като никога не са били там. — карта лесно преминавали през всички големи градове по път€. Ќо през јтланта грешно свил в неправилна посока. √орещината била непоносима и семейството потърсило хотел, пък и климатикът на колата се развалил. Ѕили на крачка от отча€нието. —лед н€колко грешни посоки вече никой не знаел, къде се намират. “ой спира край мантинелата, за да поразмисли над нещата. “омас решава, че грешните завои са знак, че тр€бва да стигне по друг път в хотела. — това решение, вече по-уверен, той стига до нужното м€сто лесно и бързо, макар и по обходен маршрут. Ќа регистраци€та в хотела ги попитали дали не са попаднали в задръстване по скоростни€ маршрут. “ой отговорил, че не са, но се поинтересувал, какво се е случило. ќказало се, че по скоростни€ маршрут се е преобърнал тир и блокирал движението за н€колко часа. "ѕровърв€ло ви е, че не сте тръгнали по този път, иначе доста сте щели да чакате", добавил регистраторът. “омас въздъхнал облекчено - ако не е хванал нови€ маршрут и досега са щели да се пържат в колата.
    —Џ¬ѕјƒ≈Ќ»я“ј
    ¬секи ден ни носи малки съвпадени€ и това винаги е знамение. —ъвпадени€ има толкова често, че в по-гол€мата им част, изглеждат като обичайната реалност. —рещаме ли хора на улицата, с€даме ли до н€кой в автобуса, имаме ли обща приказка със случаен непознат - това са все съвпадени€, но живота ни е наситен с т€х и ние им обръщаме внимание само в поразителните случаи.
     огато б€х на 20 години, реших да посет€ ’аваите. Ќикого не познавах там и мо€ при€телка ми даде името на свой познат написано на къс харти€.  аза ми, че винаги мога да потърс€ помощ от него. ’върлих листчето в чантата, без дори да го погледна и то си сто€ там н€колкото месеца, докато си б€х вкъщи.  огато най-накра€ стигнах до ’аваите, се хванах като сервитьорка в ресторант след като прочетох об€вата в местни€ вестник. Ќа работата се сближих с колегата си “они и започнахме да се срещаме.  огато след известно време реших да изчист€ чантата си, се натъкнах на листчето, където имаш адрес и името “они. » въпреки, че за скептиците това е само съвпадени€, аз и досега виждам знамение в това, че ми е било съдено да се срещна с “они. » въпреки, че романът ни не беше много продължителен, аз разбрах доста неща за себе си благодарение на него.
    ѕревод: јнита

http://www.liveinternet.ru/users/light2811/post255341289/


—ъздадено: 18/02/2013 • 17:05
ќбновено : 18/02/2013 • 17:05
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 341 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.42 секунди