“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - Ќе-ƒуалност и ћатрицата на —ътворението

Ќе-ƒуалност и ћатрицата на —ътворението

ѕланетарно послание на ’аторите чрез “ом  ениън

    ¬ това послание ние искаме да се обърнем към парадокса на това как вие създавате позитивни резултати, които се разгръщат във времето и пространството от не-дуални състо€ни€ на съзнание, които по самата си същност се издигат над времето и пространството, както ги възприемате.
    Ќе-дуални състо€ни€ на съзнанието, които ние наричаме ћайката на ¬сички Ќеща (т.е. ѕразнината), са изворът и източникът на про€вена реалност. Ќие открихме, че използването на не-дуални състо€ни€ на съзнанието като трамплин за създаване на положителни резултати генерира по-майсторски творени€.
    ≈дин от парадоксите, участващи във възприемането на не-дуалните състо€ни€, е фактът, че вие възприемате тези състо€ни€ посредством нервната си система, ко€то е здраво вкоренена в дуалността. ¬същност, докато четете тези думи или ги чувате произнесени, биоелектричните колебани€ в мозъка ви и в нервната ви система работ€т чрез дуалистичен шаблон.
     огато нервните импулси преминават през невроните ви, мигновените биохимични и електрически процеси, отговар€щи за мисловни и ментално/емоционални впечатлени€ съществуват съвместно в динамична дуалистична матрица. » все пак не-дуалността, сама по себе си, съществува извън дуалистичната реалност на вашата нервна система.
    ¬ъв функционално отношение вие навлизате в осъзнатост на не-дуалност, когато мозъкът/умът ви навлиза в по-висше измерно транс състо€ние на съзнанието. ¬ това уникално транс състо€ние има канал или пром€на в осъзнаването, чрез който вие може да изпитате собствената си не-дуална природа.
    ¬ по-напреднали състо€ни€ на съзнанието вие може да работите едновременно и в относително сетивни€ опит, и в не-дуални€ опит. — други думи, можете да изпитате сетивни€ св€т с множествено комплексната му дуалност по същото време, когато изпитвате дълбокото спокойствие и центрираност на не-дуалната си природа.
    Ќо това е много напреднало умение на мозъка и повечето хора, когато доближат тази област на т€лото и ума, са склонни да процедират в едното или другото. јко вече работите в напреднало състо€ние на съзнанието и сте в състо€ние да работите и в дуалността (т.е. във ваши€ въплътен живот), и в не-дуалността (т.е. не - локализирано съзнание), тогава може да прескочите следващи€ раздел и да преминете напред в раздела, който ще наречем Дѕарадоксът на —ъздаванеФ.

    ≈тосът
    ¬ предишното си послание ние ви запознахме с ≈тоса, защото вибрационното естество на звуковите шаблони в «вукова ћедитаци€ ≈тосът дават възможност на повече личности да получат достъп до не-дуални състо€ни€ на съзнанието.
     огато работите със «вукова ћедитаци€ ≈тосът или осъществ€вате пр€к контакт с ≈тоса, важно е да разберете, че вашето съзнание и ≈тосът се люле€т в различни честотни области. «а повечето хора, които в момента са въплътени, ≈тосът е много високо ниво честота и в резултат на това, пон€кога може да се стимулира почистване или пречистване на по-ниско честотен емоционален материал. ¬ие просто тр€бва да се научите да сте в крак със «вуковата ћедитаци€, ето защо ние ви предлагаме да работите с петминутната верси€ докато €сно разберете пасажите чрез собственото си съзнание, което произвежда ≈тосът.
     огато продължите да работите със «вукова ћедитаци€ ≈тосът, в крайна сметка т€ ще ви доведе до по-висше измерно транс състо€ние на съзнанието, в което вие можете да зърнете собствената си не-дуална реалност.
    —лед това, когато продължите да работите с не€, вие ще сте в състо€ние да останете в не-дуални състо€ни€ на съзнание за по-дълги периоди.  огато сте достигнали това ниво на майсторство в работата директно с ≈тоса и/или «вукова ћедитаци€ ≈тосът, вие сте готови да € използвате като трамплин в про€в€ването на положителни резултати.
    ¬ашите неврологични транс гледки са различни от нашите. «а нас не всички транс състо€ни€ на съзнанието са еднакви. ѕо-висшеизмерните транс състо€ни€ не са просто изрази на мозъчна функци€; те са присъща на човека способност, ко€то ви позвол€ва да навлезете в канал, който ви свързва с други аспекти на вашето същество, които са извън ограничени€та на възприетото време и пространство.
    — други думи, когато навлезете в по-висшеизмерно транс състо€ние, вие на практика надхвърл€те аспекти от неврологична дейност във вашата нервна система. ƒокато мозъкът/умът ви все още е свързан с неврологичните реалности на нервната ви система, аспект от вашето съзнание повече не е обвързан с тези ограничени€. Ќие наричаме това каналът, и в н€кои отношени€ това е метафора, а в други това е подход€ща дефиници€, защото много прилича на червейна дупка, ко€то ви свързва с по-обширни аспекти на вашата природа.
     огато слушате «вукова ћедитаци€ ≈тосът, вие се свързвате с този канал. ≈дин от знаците, че сте навлезли в този канал, който води извън времето и пространството, е усещането за прекъсване. “ова е с€каш сте разделени от сетивните си прежив€вани€ и от собствените си ментални и емоционални процеси Ц вие все още сте на€сно с т€х, но не се идентифицирате с т€х. ƒокато това пон€кога се об€сн€ва като дисоциаци€, в контекста на по-високите вибрационни енергии това състо€ние на ума ви води до канала, канала, през който може да навлезете в по-обширно усещане за себе си, което надхвърл€ времето и пространството.
    ќсновно, задачата за създаване на положителни резултати включва излизане от полето на възпри€тието, ограничени€та на в€рата, ко€то ви доведе до заключението, че сте в капана на линеен поток на времето.
    “ова възприемане на времето може да е в€рно за физическото ви т€ло на сегашното ви ниво на еволюци€, но не е в€рно за вашето съзнание. ¬сичко, което тр€бва да се случи, е, за да може да намерите каналът, който води до разширено състо€ние на осъзнатост и съществуване. ќт тази гледна точка, «вукова ћедитаци€ ≈тосът е средство да генерирате по-високо измерно транс състо€ние на съзнанието, като по този начин ви дава достъп до тръбата или канала.
    Ќие ви предлагаме да работите със «вукова ћедитаци€ ≈тосът в петминутните интервали, за да можете да изпитате самосто€телно това транс състо€ние на съзнанието. Ќавлизането в транс състо€ние е мозъчно умение и както с всички умени€ н€кои хора са по-добри в него от други. ¬ъпреки това, всички хора могат да разви€т това умение.
     огато сте сигурни, че можете да навлезете в това транс състо€ние на съзнанието и когато знаете как да навлезете в канала, вие сте готови за по-дълбоко ниво на про€вление.
    »менно тук, на този праг между ограничено време и пространство и разширено усещане за себе си, надхвърл€що време и пространство, започва маги€та.
    » също тук, на този праг се по€в€ва странен парадокс.

    ѕарадокса на —ъздаването
    ћоже да сте пристъпили прага с цел създаване на специфичен резултат, но като влизате в по-разширени състо€ни€ на вашето същество, нуждата да про€вите специфични резултати става по-малко спешна. ¬ действителност, в най-разширените състо€ни€ на съзнанието, р€дко има въобще н€каква вол€ да създадете нещо. “ова е, защото в най-разширените състо€ни€ на вашето същество вие сте във връзка със собствената си природа, ко€то надхвърл€ всички €влени€ и в това състо€ние на ума вие не се нуждаете от нищо.
    ѕарадоксът е, че вие живеете в двете реалности Ц трансцедентната реалност на собствената си природа, ко€то не се нуждае от нищо и въплътеното си съществуване като човешко същество, което може, наистина да се нуждае да се случат определени резултати.
    »менно тук се по€в€ва друг парадокс. јко сте в състо€ние да създадете резултат с истинска безпристрастност, което значи от най-пълната плътност на вашата трансцедентна природа, вашето най-разширено усещане за съществуване, ще сте най-умели в създаването на специфични резултати.
    “ова се дължи на факта, че в разширени състо€ни€ на съществуване вие не създавате напрежение. Ќапрежението създава силови линии, които ограничават вашите творени€. » все пак, ако това е нещо, от което чувствате, че наистина се нуждаете, естествено ще има напрежение покрай него. “ова е напълно човешко. Ќо тук е разковничето и една от тайните. ƒори ако сте в отча€на нужда нещо да се случи в живота ви във времевата ви лини€, най веро€тно ще го изпитате чрез акта на създаване на резултати, ако навлезете в чувството, че н€мате нужда нищо да се случи. “ова наистина е странен парадокс.
    Ќие осъзнаваме, че н€кои от вас, които четат това, са достигнали високо ниво на само-осъзнатост и може вече да сте открили €дрото на тази истина, същината на въпроса по отношение на не-дуалността и изкуството да създавате резултати.
     огато сте в центъра на осъзнатостта (т.е. не-дуалността) има мъдрост в чакане преди създаването на специфични резултати. Ќие говорихме за това в друг контекст в предишно послание, което нарекохме ѕреходни —ъсто€ни€ на —ъзнанието.
    ¬ това послание ние говорихме какво е да си в ѕразнината след смъртта и изтъкнахме, че на много хора им става неудобно с чакането и се втурват извън ѕразнината, или не-дуалността, в създаването на нов живот, независимо дали физически живот или опит в друго измерение.
    “ук ние говорим за два много различни опита, но все пак странно подобни. —лед смъртта, в преходните състо€ни€, когато осъществ€вате контакт с ѕразнината, или не-дуалността, има много избори. ≈дна опци€ е да се втурнете в нов живот или ново про€вление, независимо дали е във физическата реалност или н€ко€ друга реалност на съзнанието. ƒруга опци€ е да чакате, да останете в ѕразнината, или не-дуалността, за да получите разширено усещане за себе си преди да се придвижите в нов цикъл на съществуване.
    »ма резонанс между това състо€ние след смъртта и нуждата да се по€ви резултат. Ќие предлагаме вместо за се втурвате да създавате нови резултати, да се научите как да влизате през тръбата в разширените състо€ни€ на вашето същество и в тези разширени състо€ни€ вие да съзерцавате, така да се каже, желани€т резултат.
    Ќе прибързайте в про€влението, а останете в това разширено състо€ние за малко.  огато сте в тези разширени състо€ни€ на съществуване вие ще възприемете как ваши€ желан резултат стои в енергийна връзка с невидими сили и със ситуациите във ваши€ живот, където искате да се по€ви този резултат. — други думи има мъдрост в преминаването през тръбата, в състо€ни€ на ума, които надхвърл€т времето и пространството и в тези разширени състо€ни€ вие ще имате по-дълбоко прозрение и разбиране по отношение на това, което е необходимо да се случи, за да може желани€т от вас резултат да изплува като реалност.
    ƒруга причина да навлезете в тръбата и в разширените състо€ни€ на вашето същество като стратеги€ за про€в€ване включва пол€рността на противоположности. “ъй като ваши€т резултат ще се про€ви в света на дуалността, той е обект на принципа на пол€рността. ¬инаги има контра-сила на вс€ко действие, което е предприето и колкото е по-драстична пром€ната, толкова по0силно е противодействието.
    ћожете да видите, че този принцип действа на всички нива от субатомните сфери в лични творени€, взаимодействи€ с другите и в социални и културни ситуации. јко навлезете в разширената природа на вашето същество, ко€то надхвърл€ времето и пространството и останете там, планирайки желани€ си резултат, вие ще, както казахме преди, разберете енергийната природа на ваши€ желан резултат и връзката му със ситуациите във ваши€ живот, където искате да се про€ви резултата.
    ќсвен това, вие може да съзерцавате контра-реакциите, които ще се по€в€т, когато ваши€т резултат се придвижи трето-измерната реалност. ўе получите по-гол€мо проникновение и разбиране за последиците от про€в€ването на това желание и с това по-гол€мо проникновение вие можете, по-елегантно да избегнете противодействи€та, които ще възникнат покрай про€влението на всеки резултат.
    ¬ нашето послание —ферата на ¬сички ¬ъзможности, представихме метод за про€вление на резултати във ваши€ живот и как можете да привлечете към себе си сили и ресурси, които пребивават извън вашата времева лини€.
    ¬ предишното ни послание ≈тосът и Ќе-ƒуални състо€ни€ на —ъзнание, ние дискутирахме ресурсите на не-дуалност и разкрихме как да навлезем в осъзнатост на не-дуалност, използвайки ≈тосът като мост.
    ¬ тази комуникаци€ ние обедин€ваме тези две послани€, с цел създаване на положителни резултати чрез използването на не-дуалност като трамплин. —ледователно, за да използте най-добре тази информаци€, вие тр€бва да прочетете и да разберете предишните две послани€. “р€бва да работите със —ферата на ¬сички възможности, както бе описано и да работите със «вукова ћедитаци€ ≈тосът, както бе предложено в ≈тосът и Ќе-ƒуални състо€ни€ на —ъзнание.  огато сте приключили с тези две задачи, вие сте готови да приложите третата сила, ко€то е обединението на двете, за да се произведе триединна сила.
    —лед като сте се научили как да ангажирате —ферата и след като сте научили как да навлизате в канала, който води към разширени състо€ни€ на съществуване чрез «вукова ћедитаци€ ≈тосът, вие сте готови за това ниво на създаване.

    Ќека сме €сни в нашето по€снение
    —тъпка ≈дно. ¬ това приложение първо навлизате в не-дуалност. јко не искате «вукова ћедитаци€ ≈тосът, то не се нуждаете от не€. јко се нуждаете от «вукова ћедитаци€ ≈тосът като енергийна помощ, то тогава тр€бва да € използвате. Ќо, както и да стигнете до крайната точка, целта е една и съща Ц да навлезете през тръбата в по-високо измерното транс състо€ние на съзнание, където да изпитате разширени състо€ни€ на вашето същество.
    —тъпка ƒве. јнгажирайте сферата, както беше описано в предишното ни послание ( —ферата на ¬сички ¬ъзможности ). ѕрепоръчваме ви да прочетете ц€лото послание.
     ато оставате в разширено състо€ние на съществото си вие сте на€сно със слънчеви€ си сплит. “огава получавате чувството за —ферата, ко€то обхваща ц€лата вселена. “огава си представ€те Ѕъдещи€ си јз пред вас.
    “ози Ѕъдещ јз е въплъщението на бъдещи€ резултат както желаете. —лед като изградите връзката между слънчеви€ си сплит и слънчеви€ сплит на Ѕъдещи€ ви јз, —ферата е ангажирана и енергийни силови линии ще потекат към слънчеви€ ви сплит от —ферата и тези енергийни ресурси ще потекат от ваши€ слънчев сплит към слънчеви€ сплит на Ѕъдещи€ ви јз.
    »менно в този момент вие сте готови за следващата стъпка, ко€то значително подобр€ва и ускор€ва процеса на създаване. Ќие € споменахме накратко в посланието —ферата на ¬сички ¬ъзможности, но искаме да говорим за не€ по-обстойно тук. ѕрилагането на тази емоционална сила е един от ключовете за про€в€ване на положителни резултати и именно на това ние искаме да обърнем внимание сега.

    —тъпка “ри
    Ѕлагодарност и —троителство на Ќови –еалности

    ¬ нашето разбиране за създаване на резултати има три хармонии, които могат да бъдат приложени към задачата. ѕървата е неутралност, и наистина е възможно да създавате резултати от напълно ментално пространство без никаква емоционална тоналност.
    ќбаче, като човешко същество, една от най-големите ви неза€вени сили е способността на вашето сърце да произвежда хармонични полета. “е са реални сили, които оказват вли€ние на реалностите на вашата собствена телесно-умствена система, реалностите на местната ви среда и локализираното квантово поле.
    ƒвете основни емоционални вибрационни полета, използвани за създаване на резултати са диаметрално противоположни една на друга. “ова отново е принцип на дуалността в действие.
    ѕървата емоционална хармони€ е страх. Ќаистина е възможно да създавате резултати чрез основано на страх разбиране и много от вашите културно Ц социални творени€ са основани на страха от други култури и други общества. ¬ашите оръжи€ на войната са отличен пример. “е са създадени от страх.
    Ќие казваме, че н€ма причина да се страхувате от н€кои видове срещи или ситуации. Ќие обаче казваме, че резултатите, създадени от основано на страх разбиране са много различни от онези, които са създадени от любов.
    “ова ни води до второто емоционално вибрационно поле, което вие бихте нарекли безлична любов. “о н€ма нищо общо с любовното привличане между хората. “о е съвсем различна категори€ и е израз на еволюиралото сърце, което вибрира в резонанс с по-гол€мото поле на безлична любов, което неразделна е част от невидимите сили, които се движат из вашата вселена. ¬ъв функционално отношение, ако създадете резултати от вибрационното м€сто на любов вие привличате към себе си невидими сили от самата вселена. ќт наша гледна точка вселената, в ко€то вие живеете, е конгломерат от трите вибрационни полета Ц неутралност, страх и /или любов. “ова е много сложна тема и е тема, ко€то ние н€маме време да изследваме в това послание.

    ќбхватите
     огато прилагате емоционално Ц вибрационни полета към творени€та си, вие създавате истински болус от енерги€ от сърцето си. “ова не е ментален феномен; това е истинска енерги€, вълна, ко€то излиза от сърцето ви, и от физическото ви сърце, и от сърдечната ви чакра, през ц€лото ви т€ло и в местната среда.
    “ази емоционална хармони€ създава вид енергийна връзка, ко€то буквално вли€е на израза на вашето намерение чрез сподел€не на вълните на намерение чрез вибрационното качество на първичната ви емоци€ Ц страх или любов.
    ¬ наши€ метод за създаване на положителни резултати ние никога не използваме страх. ¬инаги използваме любов. “ова е просто един прагматичен избор. ќт незапомнени времена сме открили, че любовта е по-висшата сила, ко€то води до по-позитивни резултати.
    ќт практическа гледна точка след като сте създали Ѕъдещи€ си јз, се придвижвате в —тъпка “ри, ко€то включва прибав€не на емоционалната вибраци€ на любов, ко€то ще бъде изпитана като признателност или благодарност.
    Ѕлагодарността е просто форма на усилване на признателността. јко изпитвате емоци€та на признателност или благодарност за Ѕъдещото си јз, вие ще го магнетизирате със силите на сърцето си и силите на Ѕъдещи€ ви јз като магнетичен атрактор ще нараснат експоненциално.
    ¬аши€т Ѕъдещ јз тогава става магнетичен атрактор, който привлича в насто€щата ви времева лини€ ресурси и енергии от космоса, които са извън времевата ви лини€.
    ¬сичко, което можете да направите, за да увеличите силата на магнетични€ атрактор, ще е добро, а според наши€ опит най-ефикасни€т и ефективен начин да увеличите силите на магнетични€ атрактор е да прибавите емоционалното вибрационно поле на благодарност.  огато усилите магнетични€ си атрактор, т.е. Ѕъдещи€ си јз чрез прибав€не на благодарност, вие ще ускорите скоростта, с ко€то магнетични€т ви атрактор привлича тази реалност към вас. ¬ действителност, това е толкова ефективно, че можете да очаквате неочаквани епизоди от при€тни изненади да се увеличат. Ќие не можем достатъчно силно да подчертаем тази финална фаза.
    ƒа се върнем още веднъж към преходната фаза, ко€то споменахме по-рано. “ази фаза се случва след като сте навлезли в по-високо измерно транс състо€ние на съзнанието и сте навлезли в канала в разширено усещане за себе си, което надхвърл€ времето и пространството.
    ¬ това разширено състо€ние на осъзнатост отделете време да съзерцавате желани€ резултат. Ќе само че ще сте в състо€ние да разберете последиците от този резултат, когато той навлезе в трето измерената реалност, а и ще можете да изследвате плодовете на този резултат. ¬ много случаи можете да изследвате реалността на наличието на желани€ резултат без всъщност да го създавате в третото измерение.
    —подел€ме тази информаци€, защото от наша гледна точка несбъднатите желани€ често връщат хората назад в друг живот, в цикъла на живота и смъртта.
    ћоже да е така, че в сегашните ви обсто€телства не можете да изпитате определени резултати или желани€, но можете да изпитате същите в разширените състо€ни€ на съществуване извън времето и пространството. „рез детайлно изследване на желани€ ви резултат в тези разширени състо€ни€ вие ще стигнете до заключението, че ДдаФ, искате да донесете това желание в живота си в третото измерение или веро€тно повече н€мате нужда да про€вите този резултат. »ма сила в правенето на избора и колкото по-дълбоко е прозрението ви, толкова по-мъдри ще са изборите ви.
    “ака че ние ви насърчаваме да навлезете чрез канала в разширената си природа, ко€то надхвърл€ време и пространство за целите на съзерцанието. ѕреди да действате съзерцавайте. “ази пауза ще ви служи много.
     ато същество създател, има мъдрост в чакането и в това чакане вие ще знаете кога времето е Дподход€щоФ и обсто€телствата са Дподход€щиФ, за да се по€ви желани€т ви резултат във вашата времева лини€. Ќаша надежда, наше желание и наше очакване е вие да използвате този метод, за да създавате положителни резултати за себе си, за тези, които обичате и за света.
    “ова послание завършва насто€щата ни комуникаци€, свързана със —ферата на ¬сички ¬ъзможности и ≈тосът (Ќе-дуалните —ъсто€ни€ на —ъзнание) като средство за създаване на положителни резултати в живота ви.
    ’аторите
    15 ноември 2012г.

    ћисли и наблюдени€ на “ом

    ≈дно от нещата, които веднага ми направиха впечатление, беше концепци€та за по-високо измерните транс състо€ни€.
    “ранс се по€в€ва, когато действи€та на мозъчните вълни се промен€т по такъв начин, че има повишение на тета и/или делта дейност и фокусът на вниманието се измества така, че има по-малко внимание към външни€ сетивен св€т и повече внимание към вътрешните светове на възпри€тието.
     ато практикуващ медицинска хипноза на ≈риксън за повече от двадесет години, аз използвах транс състо€ни€ многократно, за да помогна на клиентите си (и на себе си) да постигнат по-креативни състо€ни€ на осъзнатост.
    ѕлавността на осъзнатост, ко€то се по€в€ва по време на транс често има достъп до необикновени състо€ни€ на т€лото и ума. » аз открих, че тези необикновени прозрени€ и енергии могат да са богато възнаградени, когато успешно се интегрират в живота на човека. –аботната фраза тук е Ц когато успешно се интегрират в живота на човека.
    ≈дин феномен на транс състо€ние е това, което може да се нарече обръщане на време, което значи, че ние следваме времето по различен начин в транс състо€ни€ в сравнение с нормалното будно състо€ние.
    ћедитаци€та генерира транс състо€ни€ на ума, така че, ако сте медитирали много, веро€тно сте попадали на случаи, в които часовниковото време изглежда по-бавно или по-бързо от вашето субективно изпитване на времето. ¬ действителност в транс състо€ни€ на ума като медитаци€ времето може да приеме митични пропорции, чрез които може много добре да изпитате раждането и смъртта на космоса или да надхвърлите възприемането на време като ц€ло.
    “ова промен€не на възприето време е доста разпространена практика, що се отнас€ до транса. ¬ъпреки това, ’аторите са доста насто€телни, че транс състо€ни€та не са едни и същи.  огато трансът е генериран от или за целта да навлезете в състо€ни€ на съществуване, които надхвърл€т възприетото време и пространство, ние сме навлезли в друго поле.
    ћакар неврологичната дейност в мозъка (т.е. пром€ната на състо€нието на мозъка) е доста подобна в обикновените транс състо€ни€ и в по-високо измерните транс състо€ни€, според ’аторите има съществена разлика.
    ¬ по-високо измерните транс състо€ни€, вие сте водени към много разширени състо€ни€ на съществуване, които, по самата си природа, надхвърл€т и времето, и пространството. »менно в разширеното не-локализирано усещане за себе си маги€та на про€в€ването навлиза в по-висш пор€дък на израз€ване.
    «вуковата ћедитаци€ ≈тосът е акустичен метод за навлизане в по-високо измерните транс състо€ни€. » тр€бва да кажа, че € намирам за високо ефективна в това отношение.
     акто ’аторите посочват обаче, тази звукова медитаци€ е просто средство към целта. Ќавлизането в не-дуални състо€ни€ на ума е това, което е важното тук, а не как се стига до него.
    —поред ’аторите не-дуалните състо€ни€ на съзнание могат да се използват много ефективно като трамплини в създаването на положителни резултати. » това е основното в това послание.

    Ќе-дуалност
    ’аторите не дефинират концепци€та за не-дуалност тъй като те € разгледаха в предишното си послание(≈тосът и Ќе-ƒуални състо€ни€ на —ъзнание). ¬ най-простата си форма не-дуалността е състо€ние на осъзнатост, в което разграничението между субект и обект изчезва. Ќ€ма вас (този, който възприема)отделно от това, което се възприема. “ова е изключително необикновено състо€ние на осъзнатост и когато навлезете по-дълбоко в него, чувството ви за личност се промен€, така че ставате, за всички намерени€ и цели, чисто съзнание, на€сно само със себе си Ц без никаква следа от телесно или сетивно осъзнаване.
    ¬ н€кои западни мистични традиции това трансцедентно състо€ние пон€кога се об€сн€ва чрез енигматичната фраза ј« —Џћ  ќ…“ќ ј« —Џћ. ¬ нормални будни състо€ни€ на съзнание, в които субекта (вие) и обекта са €сно възприети като €вно различни, това твърдение изглежда най-малкото странно. ¬ъпреки това, в състо€ни€ на мистично съзерцание това е очевидно и описва точно чувството за —ебе си, което възниква в не-дуалността.
    ƒокато методът за навлизане в не-дуалност чрез ≈тоса може да е изключителен за ’аторите, иде€та за не-дуалност и нейната значимост определено не е уникално хаторска. ƒревни философии като тези на древна »нди€, “аоизъм и Ѕудизъм, включително и приемствеността ƒзогчен на “ибетски€ Ѕудизъм, както и Ѕон ѕо, шаманска приемственост, ко€то предшества Ѕудизма в “ибет, всички те говор€т за тази територи€ на ума, макар и на различен език.

     аналът
     аналът, за който говор€т ’аторите отново и отново като прагът от нормалната трето измерна осъзнатост към разширено не-локализирано усещане за себе си, е повече от метафора, за да опише пром€на в съзнанието.
    »зползвах метода в продължение на много месеци и никога не съм изпитвал истинска тръба или канал, който да ме води към разширени състо€ни€ на съществуване. Ќо след работата с метода, който те предадоха в това послание, сега пон€кога изпитвам моменти, когато преходът от нормалната трето измерна осъзнатост към разширено не-локализирано осъзнаване всъщност наистина изглежда, че приема форма на червейна дупка. Ќамирам за интересно, че не изпитах пром€ната като канал или червейна дупка преди ’аторите да об€сн€т това по този начин.
    ќсновното тук е, че вие може или не може да изпитате тръбата или канала/тунела, който ви води в разширени състо€ни€ на съществото ви, когато ангажирате метода.  ак стигате до там не е толкова важно, колкото да пристигнете на м€стото, така че предлагам ви да вървите според това както ви се струва пром€ната Ц с или без истински канал.

    «вукова ћедитаци€ ≈тосът
     ато работих със «вукова ћедитаци€ ≈тосът по много поводи и в много форми през последните н€колко месеца, см€там, че е важно да изтъкна един от коментарите на ’аторите в това послание:
    «а повечето хора, които в момента са въплътени, ≈тосът е много високо ниво честота и в резултат на това, пон€кога може да се стимулира почистване или пречистване на по-ниско честотен емоционален материал. ¬ие просто тр€бва да се научите да сте в крак със «вуковата ћедитаци€, ето защо ние ви предлагаме да работите с петминутната верси€ докато €сно разберете пасажите чрез собственото си съзнание, което произвежда ≈тосът.
    ѕовтар€м коментара на ’аторите тук. «вукова ћедитаци€ ≈тосът е мощен еволюционен катализатор, който отвар€ вратите на възпри€тието на разширени състо€ни€ на съществуване, включително не-дуални състо€ни€ на съзнание. ¬ зависимост от истори€та ви и насто€щото ви ниво на вибрации, обаче, пътуването към не-дуалността може да е продължително, или не. ѕътеводната лини€ тук е да слушате звуковата медитаци€ в пределите на зоната си на комфорт, ето защо те предлагат да € слушате в петминутни€ и отр€зък докато разберете как ви вли€е тази звукова медитаци€.
    Ѕележка: ще намерите линкове към «вукова ћедитаци€ ≈тосът в кра€ на ѕланетерното послание на ’аторите, озаглавено The Aethos and Non-dual States of Consciousness и в раздел Listening на сайта ни.

    «аключителни мисли
    »змествайки фокуса за момент, искам да благодар€ на всички вас в наши€ св€т санга ( нашата духовна общност), които се присъедин€ваха към ’аторите в т€хната —ветовна ћедитаци€ през многото години. ќбединението на нашите сърца и умове в служба на планетата най-малко казано беше вдъхнов€ващо.
    —ъщо искам да благодар€ на многото преводачи, които отдадоха ценното си време, за да превеждат послани€та на ’аторите на родните си езици. “ова беше, и е, наистина труд от любов от ваша страна и аз искам да изкажа сво€та признателност за вашата работа и да ви благодар€ за продължаващите ви усили€.
    Ќека всички ние да преминем с благородство през ¬елики€ ѕреход, който ни предстои. Ќека станем свидетели в себе си и на тези около нас на издигането на смелостта да живеем живот по нови начини. Ќека бъдем обогатени от мистери€та на щастието, където изобилстват неподозирани чудеса. Ќека никога да не изгубим чувството си за хумор, защото пон€кога то ще е най-големи€т ни съюзник. » нека да сме благословени от осъзнаването, че ние сме тези, които сме чакали, да разгърнем приветственото килимче и за заемем м€стото си на масата на ¬еликата ћистери€.
    “ом  ениън
    ѕревод :Tauno


    © 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

—ъздадено: 11/12/2012 • 17:28
ќбновено : 11/12/2012 • 17:28
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 3780 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.74 секунди