“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

Ќийл ƒоналд ”олш - –азговор с Ѕога за младите
ѕредговор


neale.jpg

–азбирах, че въпросите, които са ме вълнували, са свързани с цели€ спектър на мо€ живот. “е се отнас€т до всичко като се започне с това Д ой е Ѕог и къде отива човек след смъртта?"... до въпросите Д«ащо съм тук?" и Д«ащо се чувствам толкова зле по отношение на т€лото си?", както и Д«ащо съществува такъв срам, свързан със секса?" и Д«ащо има войни?"... както и милиони други въпроси - твърде много, за да бъдат изброени.
»зпитвах вътрешна съпротива към отговорите, които ми се дават в училище и тези, към които се насочва вниманието ми. »маше отговори, които докосваха сърцето ми, а други, които ме караха да се чувствам лишена от избор, зависима от н€каква авторитарна власт, упражн€вана над мен и които искаха да ми внушат, че животът има една-единствена цел и всичко тр€бва да бъде насочено към не€, ако искам да успе€ (казваше ми се и това какво означава Дда успееш в живота").
ѕон€кога ми се внушаваше нетолерантност и осъждане, пренебрежение към другите и чувство на съперничество. ¬с€какви подобни внушени€ (а и множество други) б€ха в противоречие с моите вътрешни усещани€. “е ми изглеждаха объркващи, подвеждащи, непоследователни и лицемерни. Ќо въпреки всичко, това б€ха възгледите, залегнали в основата на мирогледа, в който б€х възпитавана. ¬нушаваше ми се, че съществува разделение между хората, че-едни са по-добри, а други по-лоши, че нищо не е достатъчно, така че тр€бва да се борим, за да се доберем до каквото можем, че аз съм лошата, ако моите желани€ се различават от онова, което се приема за правилно от моите учители, от мо€та социална среда и обществото като ц€ло.
“ези и много други внушени€ аз възприех не без съпротива, не без чувство на обърканост, но когато ги опитах, разбрах, че на моменти те всички се свеждат до едно и също. Ќ€кои съм изпробвала само за част от секундата и съм отхвърл€ла, други съм изпробвала години наред преди да ги отхвърл€, а н€кои изпитвам и досега.
ѕо онова време взех окончателното решение да не се връщам повече към религи€та, ко€то б€х изоставила още дванайсетгодишна заради нейните лицемерни внушени€, нейната закостен€лост и нетърпимост към чуждото мнение.
Ќай-трудното беше, че отхвърл€нето й ме изправ€ше пред необходимостта и предизвикателството да установ€ напълно нови отношени€ с Ѕога. ѕри липсата на религи€, аз се озовах в положение да не зна€ откъде да започна и, макар да в€рвах в Ѕога, минаха години от момента, в който скъсах с религи€та до момента, когато отново се свързах с Ѕога, на когото б€х намерила едно ново определение по начин, който ми изглеждаше €сен и правилен.
≈дин ден, връщайки се от пътуване, аз се уединих в задни€ двор - м€стото, където често с€дах в моменти на дълбок размисъл. ¬ мен се бе породил н€какъв вътрешен конфликт между чувството на дълбока, неописуема благодарност, че ми бе дадено да преживе€ толкова много и чувството на неудовлетворение, объркване и разочарование от това, че тези мои прежив€вани€ ми носеха (наред с всичко друго) и много самота и отчуждение от света.
Ѕ€х постигнала всичко, на което ме б€ха научили семейството и светът като ц€ло. —ега, когато се замислех, си давах сметка, че тези постижени€ б€ха естествен резултат на моите усили€. Ќо това б€ха усили€, мотивирани от много и твърде различни неща.
”станових, че сред всичките ми мотиви, се откро€ваха два.
ѕърви€т и най-основен, бе моето желание да разбера и израз€ себе си и света, в който живе€ и след това да сподел€ тези лични откровени€ и любовта си към хората, защото имах чувството, че това би могло да накара и други хора да намер€т потвърждение на своите прежив€вани€, да им даде кураж и утеха, ако можеха да намер€т себе си в онова, което сподел€м.
—труваше ми се, че ние хората бихме чувствали по-силна връзка помежду си, ако открием, че имаме сходни прежив€вани€. » когато аз дам израз на сво€та любов, вдъхнов€вам и другите да обичат и дори само начинът, по който израз€вам прежив€вани€та си, би могъл да даде възможност и на другите да се самоопредел€т в зависимост от това дали им допада или не.
¬тори€т мотивиращ импулс бе желанието ми да работ€ добре и свръх сили, без да ме е грижа за себе си, за да удовлетвор€ онова любопитство по отношение на успеха, който обществото насто€ваше, че тр€бва да постигна, за да имам н€каква стойност като човек.
Ќа онзи етап от сво€ живот б€х стигнала гребена на вълната според оценките на обществото и все пак чувствах, че нещо ми липсва и б€х решена да разбера какво е mo. » така заминах за »нди€ с намерението да се отърс€ от натиска да работ€ със съсипваща скорост, отидох, за да размисл€ и да погледна от обективна перспектива собствени€ си живот.
Ўегувах се с един при€тел, че онова, заради което отидох в »нди€, бих могла спокойно да постигна и в задни€ двор на нашата къща, но по-лесно бе да се намирам н€къде, където не чувах непрестанно Д ога излиза следващата ви плоча?" (≈дин сам по себе си напълно безобиден въпрос, но от него никак не се чувствах по-леко по онова време).
» най-важното, когато отидох в »нди€, аз се върнах към самата себе си. ћакар и това усещане за обръщане към себе си да не ми бе непознато, никога не го б€х изпитвала на такива дълбоки нива. ќткрих един по-удивителен пейзаж, отколкото където и да било преди.
“ова бе пътуване в буквални€ и преносни€ смисъл и аз го предприех след първата доза успех и висок обществен статус, който б€х постигнала, след като б€х се из€вила и прежив€ла всички последици от това.
“ласкана от желанието да изпитам онзи вътрешен мир, който все още ми беше непознат, аз почувствах необходимост да се освобод€ от всичко. желаех да се освобод€ от вс€какви материални придобивки и от всички символи на обществен статус. „увствах се готова да извърша всичко необходимо, за да скъсам с илюзиите и да постигна вътрешен мир. ƒори б€х готова да се откажа от желанието си да израз€вам самата себе си чрез писане и музика, които ми носеха утеха и удовлетворение още от времето на мо€та младост.
»скам да кажа, че б€х готова на всичко, за да постигна вътрешен мир, но не знаех именно какво е това всичко.
ѕрез по-гол€мата част от времето нищо не правех и това не ми донесе радостта, ко€то см€тах, че е мое право (€вно не се нуждаех да загуб€ всичко, за да намер€ мир и просветление... Ќо именно вол€та да направ€ всичко необходимо и откритото съзнание да се разбивам в непознати за мен територии изигра решаваща рол€ най-сетне за да ги намер€.)
Ѕ€х готова да се откажа от вс€какви очаквани€ спр€мо другите и от техните очаквани€ по отношение на мен самата. »сках да разбера кои са истинските ми при€тели, преоцених всички при€телства. —помн€м си, че казах на един при€тел, че ми е чудно дали не ми е дошло време да умирам, защото се чувствах по този начин (очевидно, че не е било и това ме радва). Ќаблюдавах гласовете в главата си, които ми внушаваха каквото и да било друго, освен любов (и досега продължавам да превъртам тези записи).
»сках да съм на€сно по отношение на истинската си цел в живота, да се развивам, да израз€вам, да определ€м и обичам себе си и да зачитам и вдъхнов€вам същото у другите с всички сили. ѕреразгледах много от нещата, на които ме б€ха учили, за да разбера дали са ми полезни в служба на тази цел. “върде красиво и поразително време (щастлива съм, че чувствам това ниво на прераждане, когато се пробуд€ сутрин - не през ц€лото време, но много често).
∆ивотът ми не се промени външно толкова, колкото ми се искаше, но вътрешната пром€на се отрази на отношението ми към много неща.
»маше една книга, способна да промени човешки€ живот, ко€то взех със себе си при своето пътуване до »нди€. “€ оказа върху мен огромно вли€ние и ми помогна да достигна до най-дълбоките истини в себе си и тази книга беше Д–азговори с Ѕога", първата книга от Ќийл ƒоналд ”олш. ≈дна при€телка ми € даде малко преди да тръгна. ћисл€, че т€ бе разбрала от какво се нужда€ и бе решила, че тази книга ще ме вдъхнови и ще ми даде прозрението, което б€х готова да получа.  нигата ми даде всичко това и много повече.
ќткривайки тази книга аз веднага се почувствах не толкова самотна... ѕочувствах се по-добре разбрана, по-вече приемана, не толкова луда. ћного пъти по време на четенето се просълз€вах, намирайки себе си в това, което чет€х. ѕолучавах утеха, вдъхновение и себеутвърждаване. »мах чувството, че съм в единение с цели€ живот, че съм подкреп€на, получих признание. Ѕог в тази книга беше такъв, какъвто винаги съм си представ€ла Ѕога, безусловно люб€щ, последователен и без очаквани€. »мах чувството, че съм се завърнала у дома.
јз зна€, че книгата бе дошла при мен в съвършено точен момент от живота. «на€ също, че при€телството с подобна книга ме спаси от ненужното страдание и самотата на годините, предхождащи нейната по€ва. “олкова съм щастлива да зна€, че тази книга е тук и сега и ти можеш да € прочетеш в този миг от сво€ живот. ћного съм щастлива да зна€, че сега има верси€ на това послание, достъпна за млади хора.
ћоже би ще се почувстваш докоснат от тази книга така, както б€х и аз, а също и от всички книги Д–азговори с Ѕога" и може би ще разбереш, че много хора от всички поколени€ са горди и радостни да узна€т, че ти си част изграждането на бъдещето.
—илно те прегръщам, за да ти вле€ кураж и отвореност на съзнанието, каквито са необходими, за да прочетеш подобно книга и ти благодар€ много за приноса ти на тази зем€, независимо каква форма може да приеме той, независимо дали може да бъде счетен за гол€м или твърде незначителен според собственото ти определение. Ѕлагодар€ ти!
¬€рвам, че и светът ти е благодарен за това, че си такъв, какъвто си, тук и сега.
¬сичко най-хубаво! »зпращам ти много любов!
јланис ћорисет

1
Ќай-сетне отговори

ѕредстави си, че би могъл да зададеш на Ѕога всеки въпрос, който поискаш. въпроси като например: «ащо не могат родителите ми да запаз€т любовта си или брака си или...
 ак решаваш кой да стане јланис ћорисет или ћайкъл ƒжордан и кой да води обикновен живот или...
«ащо да не мога да прав€ секс, без никой да ме осъжда, защо от секса се прави такъв гол€м проблем?
ѕредстави си, че можеш да получиш отговори на своите въпроси. ќтговори като:
Д–одителите ти не могат да запаз€т любовта си и брака си, защото това означава да промен€т коренно своите убеждени€. “и би могъл да се чувстваш добре и да живееш щастливо, дори ако родителите ти се раздел€т, но това също изисква да промениш своите убеждени€.
јз не решавам кой да стане јланис ћорисет и кой да води обикновен живот, решаваш го ти. “и правиш този избор точно сега. ѕроблемът е, че не знаеш нито че го правиш, нито как.
ћожеш да правиш секс, колкото искаш всеки ден от живота си и това да не се превръща в проблем, но първо тр€бва да разбереш какво е секс - u че сексът може би не е това, за което го мислиш."
»скаш ли да чуеш още?
“ова сме на път да направим.
“ази книга съдържа подобни въпроси, задавани от млади хора по цели€ св€т. ќтговорите, които ще намериш тук, са насочени единствено към това да те накарат да размишл€ваш. Ќасто€щата книга не си постав€ за цел да ти даде окончателни отговори. ѕоследното, от което се нуждаеш, е н€кой да ти дава окончателни отговори. Ќадеждата е тази книга да ти помогне да откриеш своите собствени отговори.
» когато ги постигнеш, безнадеждността, ко€то изпитваш пон€кога, ще бъде преодол€на.
“ази книга е резултат на един разговор с Ѕога. ≈, да, ти всъщност не знаеш дали Ѕог съществува, а още по-малко дали можеш да си говориш с Ќего. Ќека това да не те безпокои точно сега. јко не в€рваш в Ѕога, разглеждай тази книга като белетристика. “ова н€ма значение. ƒостатъчно е да € прочетеш. “ова е може би най-добрата книга, ко€то си чел.
јз сами€т съм убеден, че Ѕог съществува и в€рвам, че Ѕог осъществ€ва връзка с нас. јз съм в диалог с Ѕога през ц€лото време.  ак възникнаха тези разговори, ще стане €сно след н€колко страници, но засега мол€ те, приеми възможността тази книга да е дошла в живота ти, за да го промени, ако пожелаеш и да промени живота на света, който те заобикал€, ако този св€т пожелае това.
ƒори не си и помисл€й, че може да се е по€вила случайно. “и си извикал тази книга.
“и си € призовал, защото живееш в един безумен св€т и се стремиш да го промениш. Ќ€къде в себе си, дълбоко в душата си знаеш какъв би могъл да бъде този живот. «наеш, че хората не са призвани посто€нно да се наран€ват един друг. «наеш, че никой н€ма право да се стреми да заграби всичко, да управл€ва всичко, докато другите имат толкова малко.
«наеш, че това не е справедливо, знаеш, че истината има значение и че откритостта, прозрачността, справедливостта имат значение, а не скритите планове, сделките под прикритие, задкулисните машинации и опитът да измамиш други€. «наеш, че когато спечелиш нещо за сметка на друг, никой не печели.
“и знаеш всичко това. » още много други неща.
«наеш, че гол€ма част от онова, на което се учиш в училище, е безсмислено.  ъде са часовете по това как да си предаваме енерги€, как да живеем съвместно, как да приемаме своите различи€ и да зачитаме разностранните си интереси, часовете по секс без да се срамуваме, по това как да разбираме безусловната любов?
 ъде са курсовете как да осигур€ваме своето препитание, занимани€та по отговорна икономика и колективно съзнание?  ъде са курсовете, които имат значение? Ќе може ли писане, четене, аритметика да бъдат преподавани посредством курсове, които имат приложение в живота, а не въпреки т€х?
–азбира се, че могат. » ти знаеш това, знаеш и още много други неща.
«наеш, че политическите системи на тази планета са болни, те не са функционални. Ќие не можем да избираме дори президент, така че всеки глас да има значение, не можем да намерим начин електоралната система да бъде функционална, още по-малко, политическите процеси да функционират правилно.
“и знаеш това и знаеш още много други неща.
«наеш, че лицемерието преобладава в живота на твърде много хора, не на всички, но все пак на твърде много от т€х. “е говор€т едно, а вършат друго и мисл€т, че не го забел€зваш, мисл€т, че не ги наблюдаваш, че не си достатъчно умен да разбереш, че онова, което виждаш, е чисто и просто лицемерие.
«наеш тoвa u още много други неща.
«наеш какво се цени в обществото и какво не и че всичко е обърнато с главата надолу. «наеш, че плащаме 30 милиона долара на н€кой, който играе в отбора на нюйоркските €нки и 30 хилиди долара годишно на н€кой, който се грижи за болните или учи нашите деца, или служи като свещеник на обезсърчените. ј това е лудост.
«наеш това и още много други неща.
«наеш, че живееш в общество, което все още се опитва да използва енерги€та, ко€то е създала проблема, за да разреши този проблем. ќбщество, което използва убийството, за да спре хората да се убиват, което използва насилие, за да сложи край на насилието, което използва несправедливост в името на справедливостта, неравенство в името на равенството, нетолерантност в името на толерантността, войната в името на мира и безумието в търсене на един по-разумен утрешен ден.
 акво е погрешното в тази картина? - питаш ти и знаеш какво е погрешното. Ќе е нужно никой да ти го казва, искаш само н€кой да направи нещо по този повод. »скаш само н€кой да бъде в състо€ние да направи нещо, защото досега всичко изглежда твърде безнадеждно. ј защо изглежда толкова безнадеждно? «ащото всеки лъже по повод на него, никой не желае да каже нещата такива, каквито са.
Ќо това ще се промени. ќще тук. ќще сега. — тази книга.

¬реме за истината

“и казваш истината. “ова е хубавото при теб.
Ќе се опитваш да измамиш сами€ себе си и да правиш другите на глупаци. “и просто си и това е всичко. » ако на другите не им харесва - добре, тогава така сто€т нещата и ти н€ма да вземеш да промен€ш себе си поради това, нали?
ƒобре. «начи сме готови. «ащото хората, които говор€т истината, обикновено са готови да чу€т истината. “ова е добре, защото тук ще направим нещо наистина интересно, ще имаме разговори с Ѕога, но ако не си готов, това н€ма да стане.
ќнова, което се отнас€ до разговора, ще се осъществи, защото ти не можеш да го предотвратиш. Ќие всички водим разговори с Ѕога вс€ка минута и всеки ден. ќнова, което би могло да не се получи, е да не успееш да го възприемеш. Ѕи могъл да четеш без да разбираш. “о е като много неща в живота, тр€бва да бъдеш готов. —ега гол€ма част от света затъва. “ой затъва от половин век. ѕетдесетгодишни идеи, начин на действие, който е остар€л с половин век, това е, което дo гол€ма степен виждаш наоколо си. “е не са готови - имам предвид хората, които живе€т и дишат с тези идеи. ’ората, които се кълнат в т€х, не са готови, не са готови за пром€ната, не са готови да получат онези отговори, които биха добели до пром€ната, поне гол€ма част, повечето от т€х не са готови.
Ќо мисл€, че ти си готов.
» така, нека да ти об€сн€ какво става тук.
Ќаписах книгата Д–азговори с Ѕога", защото исках да разбера защо животът ми не върви, както тр€бва, защо той е една непрестанна битка, какви са онези принципи, които не мога да спазвам, че непрестанно претърп€вам провал. »сках да разбера какъв е смисълът на всичко.
¬ резултат на този зов за помощ се по€ви един диалог с Ѕога, който аз имах в съзнанието си и записах на харти€. ƒруги хора откриха стойност в това и стана така, че той бе преведен на 27 езика.
ћоите въпроси продължиха и последваха още книги, тогава н€кой ме попита: «ащо не напишеш книга за тийнейджъри?" ј аз отвърнах: Д«ащото н€ма да зна€ какво да попитам." ј те ми отговориха: Д«ащо не им дадем възможност те да ти кажат!"
» тогава аз започнах да задавам въпроси на младите хора лично и по »нтернет: јко би могъл да зададеш на Ѕога въпрос, какъв щеше бъде той? ѕолучих стотици отговори. ≈то н€кои от т€х:
«ащо допускаш деца да търп€т сексуално и физическо насилие? «ащо не всеки се ражда умен? «ащо светът е изпълнен с омраза?
 аква е причината за пропастта между поколени€та? «ащо не могат родителите ни просто да разговар€т с нас? «ащо сме подложени на толкова много натиск от родителите, в училище и от всички?
ћо€т живот от съдбата ли се направл€ва? «ащо в училище ни учат на факти, а не на идеи? јз ще се завърна ли при “еб и “и ще бъдеш ли щастлив с мен?
«ащо тр€бва да плащам билети наравно с възрастните, когато съм 13-годишен, а не мога да гледам забранени филми - това е глупаво! «ащо имаме по три часа домашни работи, след като сме били по седем часа в училище?
ќбъркан съм и съм уплашен от мо€та нова сексуална ориентаци€, как да представ€ това на хората, които обичам?
«ащо хората са създали толкова тъпи закони? ўом “и си ни създал, тогава кой е създал “еб?
¬ъзможно ли е Ѕогът на милостта да бъде такъв изолационист и толкова нетолерантен към възгледите на другите? възможно ли е Ѕогът на безкрайното милосърдие да заклейм€ва н€кого за нещо? «ащо тр€бва да се заклейм€ва маги€та, ко€то лекува? «ащо тр€бва да се заклейм€ват за ц€лата вечност грешки, извършени само в един миг?
«ащо родителите ми забел€зват само нещата, които върша неправилно? «ащо възрастните искат да бъдат уважавани, но те самите не уважават? «ащо хората умират?
«ащо не можем да живеем вечно?  акво представл€ва животът след смъртта?
«ащо да мога да умра за страната си, когато съм 18-годишен, а да не мога да изпи€ една хладна бира в горещ ден?
—трува ми се, че искам да успе€ във всичко, родителите ми отча€но жела€т това - но какво е Дуспехът"?
Ќе зна€ дали да общувам с децата, които са в центъра на вниманието или с онези, които са отхвърлени? «ащо тр€бва да съществува такова разделение?
«ащо родителите ми се държат така особено по отношение на секса? Ѕожичко, та те наистина се държат много странно!
Ќе са ли чудесни тези въпроси? всички те ще бъдат разгледани тук, както и много други, които б€ха зададени - въпроси за това как човек да се справ€ с авторитетите, как да избере правилен път в живата, въпроси свързани с наркотиците, с брака и съвместни€ живот, въпроси, свързани с това как се създават нашите прежив€вани€ и даже за това какво е Ѕог.
Ќека да разгледаме един от тези въпроси сега, за да видим как се разгръща този процес, а след това искам да об€сн€ какъв е мо€т метод за Дполучаване" на отговори.
“ози въпрос ми бе зададен от млада девойка на име ¬ирджини€.
«ащо допускаш деца да прежив€ват сексуално и физическо насилие?
¬ирджини€, мо€ скъпа, прекрасна при€телко, зна€, че ти дълбоко в душата си желаеш вс€ка жестокост да бъде премахната от тази зем€, мнозина хора го жела€т и работ€т за постигането му.
¬ света има толкова много сексуално насилие, защото има толкова много сексуално потисничество. ’ората са били учени още от малки да се срамуват от органите на своето т€ло и да се чувстват засрамени или виновни заради своите сексуални желани€. ¬ резултат на това милиони хора имат такива сексуални мании, че не е за в€рване.
ѕо-късно в този разговор ще поговорим как може да се промени това и как можеш да се справ€ш с маниите, които имат хората наоколо ти. Ќо ти не ме запита защо съществува сексуално и физическо насилие в света, а тво€т въпрос беше защо јз съм го допуснал и съзнавам, че това е напълно различен въпрос.
ƒа наистина. «ащо си го допуснал?
 огато сътворих живота, както знаеш, това стана като просто се разгърнах в безброй по-малки частици на —ами€ ћен. “ова означава по друг начин казано, Дпо образ и подобие Ѕожие".
Ќо тъй като Ѕог е “ворецът, то всички вие също сте творци, имате свободна вол€, както имам свободна вол€ и јз. јко не ви б€х дал свободна вол€, вие не бихте могли да творите, а само да реагирате. јко ти би могла да вършиш само това, което ти кажа, то не би могла да твориш, а само да се подчин€ваш.
ѕодчинението не е творчество, то е акт на покорство, а не на сила. Ѕог не се покор€ва на никого и тъй като вие сте частица от Ѕога, то по природа също не сте покорни никому.
≈то защо, когато бивате принуждавани да се покор€вате, вие веднага започвате да се бунтувате, това е противно на собствената ви природа. “о е насилие над —обствената ви —ъщност в самата сърцевина на вашето същество.
ћладите хора разбират това повече от всеки друг.
Ќо какво ще кажеш за онези човешки създани€, които са извършили със собствената си вол€ такива неща, които причин€ват страдание на другите?
»ма много такива хора и е в€рно, че бих могъл да спра това, но не го спр€х, защото ѕроцесът на —ами€ живот е из€ва на свободната вол€. ¬сичко, ограничаващо този процес, не е живот, а смърт.
ƒори когато из€вата на свободна вол€ не служи за най-висшето добро, т€ тр€бва да бъде допусната, защото в противен случай самата свобода би била обругана.
ƒумата "свобода" u думата "Ѕог" са две взаимнозаменими думи. “и не можеш за имаш едното без другото. «а да съществува Ѕог, тр€бва да съществува свобода.
 расотата на свободата обаче е, че т€ може да бъде из€в€вана от всички същества, а не от малцина. “ова означава, че хората на зем€та са свободни да елиминират прежив€вани€та на сексуално и физическо насилие от сво€ колективен опит завинаги. “е също са свободни да елиминират и другите услови€ за жестокост и нещастие, които прежив€ват в момента.
ѕо какъв начин?
“ова е въпросът, на който насто€щата книга ще даде отговор.
“ази вид диалог ще откриеш на нейните страници. всички Дводещи" въпроси са отправени от млади хора като теб. Ќ€кои от последвалите въпроси зададох аз, защото почувствах, че задалите първоначално въпроса, биха поставили и следващите въпроси, ако имаха възможност.
«а да разбереш по-ц€лостно как протича този процес на Дразговор" може би ще ти бъде полезно да знаеш, че ние всички сме, както вече казах, ежедневно в разговор с Ѕога - включително и ти. ¬ъзможно е просто още да не си го нарекъл така. Ѕог говори на всички нас през ц€лото време, ние сме в посто€нно общуване с вселената. ∆ивотът непрестанно говори на живота за живота. ∆ивотът винаги изпраща своите послани€.
»стинската мъдрост може да се открие в случайните думи на при€тел, когато го срещнеш на улицата; в думите на песента, ко€то чуваш по радиото; думи, които се изпречват пред теб огромни, колкото живота, от рекламни€ афиш зад ъгъла; глас, който чуваш да шепне в главата ти - или тази книга... случайно попаднала в твоите ръце.
—ега замести думата ДЅог" с думите Дистинска мъдрост" в горното изречение и ще разбереш как се осъществ€ва разговора с Ѕога. Ѕог никога не е спирал да вдъхнов€ва човешки€ род - и Ѕог ни вдъхнов€ва като ни изпраща вести - идеи, размисли, текстове на песни, думи от н€ко€ книга... ти сам можеш да ги изредиш.
¬ собствени€ ми живот разговорите с Ѕога най-често приемат формата на мисли, които изпълват моето съзнание, особено когато мол€ за помощ във връзка със сериозен въпрос - и когато имам желанието да се смълча до такава степен, че да чу€ отговора. Ѕог Дговори" с глас, който не прилича на гласа на никого. “ова е нещо, което бих нарекъл Дбезгласен глас", нещо близко до гласа на собствените ти мисли.
“и би могъл да кажеш: Дјми това са твоите собствени мисли!  акво те кара да см€таш, че е Ѕожи€т глас?" Ќаистина справедлив въпрос.  огато го зададох на Ѕога, ето какво ми отговори “ой:
Ќийл, ако јз ще общувам с теб, по какъв друг начин да го направ€? Ќе е ли най-подход€щи€т начин да влагам мисли в съзнанието ти?
 огато “ома јквински е имал "мисли в съзнанието" във връзка с теологи€та, не е ли твърд€л, че е "вдъхновен от Ѕога"?  огато јмадеус ћоцарт е имал "мисли в съзнанието" за музика, не се ли твърди, че е бил "вдъхновен от Ѕога"?
 огато “омас ƒжеферсън е имал Дмисли в съзнанието" за свободата, не казваме ли, че е бил Двдъхнов€ван от Ѕога" да напише онази деклараци€ за "единна наци€, един народ пред Ѕога"?
 ак мислиш, че общувам с хората, ако не като влагам мисли в т€хното съзнание? —м€таш ли, че се €в€вам на вратата им в дълга б€ла манти€ и им връчвам н€какъв ръкопис? Ќима мислиш, че се €в€вам в облак над леглото им и изстрелвам мъдростите си във въздуха? “ова ли ще бъде по-достоверно за теб? “ака ли разбираш нещата? „е колкото е по-неверо€тно нещо, толкова по-веро€тно е то? ўе ти кажа ето какво: јз се €в€вам на хората по начина, които е най-веро€тен за т€х. ѕрав€ го поради много съществена причина: јз искам да ми в€рват. Ќо дори и тогава не ми в€рвате. «а повечето хора най-веро€тни€т начин Ѕог да се €ви в живота им е чрез н€какво видение. ƒа се по€в€ в манти€ и да им подам скрижал. ѕравил съм и това, да. Ќо нима см€таш, че се ограничавам само до тази възможност?
ѕо-често, далеч по-често се €в€вам на хората по по-естествен начин, като неразделна част от сами€ живот. “ова би могло да бъде чрез н€каква мисъл, чувство или вдъхновение, така както сега чрез чувствата, които изпитващ, думите, които чуваш и текста на насто€щи€ параграф, достигнал до теб по този начин.
“ова са думите, които се €виха в съзнанието ми. » това е начинът, по който се осъществ€ва този процес.
ћоже би би било добре, ако можех да кажа, че аз обмисл€м въпросите си с часове, медитирам, мол€ се и оставам в мълчание, докато получа просветление и Ѕожествената енерги€ затрепти, потичайки по моите пръсти. Ќо истината е, че аз записвам първото нещо, което ми идва в главата. “ака - без да го редактирам, без да промен€м нищо, без да го Добмисл€м" или Днаглас€вам". всичко е просто въпрос на чуване и записване. ¬се едно ми се диктува.
ѕрав€ това вече десет години, откакто обсто€телствата в мо€ живот ме накараха да се обърна към Ѕога и да го помол€ за помощ. “ази книга бе написана за вас, тийнейджърите, не само защото н€кой ми подсказа това, а защото получих стотици писма от тийнейджъри по цели€ св€т, които ми пишеха колко са им въздействали книгите Д–азговори с Ѕога" и ми отправиха допълнителни въпроси.
Ќ€кои тийнейджъри, които ми поставиха тези въпроси, ми дадоха правото да разкри€ напълно т€хната самоличност, а други ме помолиха да не го прав€. » така, за да бъде всичко еднородно, аз използвам само първите имена и възрастта, както и м€стото, откъдето произхождат, в н€кои случаи пон€кога използвам думата анонимен, когато съм помолен.
—лед две години разговори с млади хора като вас, през които аз събирах техните въпроси, помолих един младеж да ми асистира, така че да категоризирам всички въпроси и да подход€ към т€х в н€каква последователност.
¬ н€кои от случаите изпращах отговорите на съответните младежи, които б€ха задали въпроса, за да вид€ как реагират и дали имат допълнителни въпроси. —ъщо така добавих и свои собствени въпроси към първоначално зададените, когато предполагах, че тези въпроси следват логично. ѕрибавил съм също и въпроси, които аз сами€т бих желал да задам от свое име. “ези въпроси също са включени в книгата. ѕо този начин аз съединих сво€ и ваши€ глас и така създадох диалог.
ѕон€кога отговорите, които получих, б€ха насочени към мен, а в други случаи към човека, задал първоначални€ въпрос. јз в€рвам, че н€кои отговори са насочени непосредствено към теб, читател€ на тази книга.
«а мен бе вълнуващо създаването й и аз чувствам, че когато € четеш, възможно е да се осъществи нещо магическо.
ѕървото, което ще стане, когато видиш тези въпроси и прочетеш отговорите, е, че можеш а) да се съгласиш с отговора; б) да не се съгласиш с отговора; в) да изпаднеш в н€какво междинно положение. “огава ще се случи чудото, това ще бъде мигът, когато отговорите ще ти обърнат внимание на това как ти сами€т мислиш и как ти сами€т се чувстваш. ўе влезеш във връзка със собствената си вътрешна мъдрост. “ова е чудото и маги€та на всеки истински разговор и това е целта на всички твои разговори с Ѕога.

ќнези, които извършват пром€ната

¬ие сте очарователни същества. ∆елаете да знаете всичко и все пак непрестанно задавате въпроси. Ќ€кои измежду възрастните са също такива, но мнозина не са. “върде много хора не са. “е приемат механично н€каква религи€ или философи€, или политическа парти€, или и трите заедно и спират да задават въпроси. —м€тат, че са намерили отговорите.
Ќо не са. —ветът днес не реагира така, с€каш са му известни н€кои смислени отговори. » все пак, по-гол€мата част от света не е готова да приеме това. ’ората си мисл€т, че зна€т отговорите. “ова не означава, че ти си по-добър от т€х, означава просто, че си различен. –азличен не означава по-добър, означава само различен.
¬ажното за теб е да разбираш различието. ¬ажното е да разбираш значението на това да бъдеш различен. ј виж, вие младите хора сте на път да го разберете. ¬ие сте в челните редици, но јз тр€бва да ви кажа, че да бъдеш различен, само заради различието е детинска игра. ƒа бъдеш различен, за да утвърдиш определени ценности, които имат смисъл, това е нещо съвсем различно. “ова е рол€та на хора, които имат желание техни€т живот да има смисъл. Ќе в очите на другите (ти знаеш вече, че това не е важно), а в собствените им очи.
—ъществуват хора, които действително са от значение за тази планета със сво€ живот и тези хора могат в крайна сметка да промен€т света.
Ќе е задължително да промен€т света като станат световни лидери и т€хното присъствие окаже вли€ние върху ц€лата планета (макар че н€кои тъкмо това ще стор€т); не е задължително да промен€т планетата, заставайки пред тълпата и призовавайки € да ги последва (макар че н€кои ще го стор€т); и не е нужно да пишат книги, които да станат бестселъри, да се по€в€ват в интересни филми или да пе€т значими песни (макар, че н€кои ще прав€т това).
“е ще го промен€т като се движат тихо из този св€т, до гол€ма степен невидими, но запомн€ни от всички, до чиито живот се докоснат. “е ще промен€т света с това, че са различни, ще го промен€т като постъпват по новому, като се подчин€ват на нов ритъм, като живе€т живота си по свой собствен начин, следвайки различни закони.
“ова означава да бъдеш различен. “ова означава да имаш значение, бидейки различен, да утвърдиш сво€та собствена истина.
Ќ€кои биха казали, Ќо какво значение има това, нищо не се промен€! Ќо тези, които говор€т така, не зна€т, че животът на всеки един човек може да се промени, както и светът може да се промени. —ъществуват хора и мнозина от т€х младежи, които издигат колективното съзнание наоколо си и в този момент. Ќ€кои го прав€т по публичен начин, други по свой частен, индивидуален начин, но го прав€т.
“ова са хората, които ще донесат пром€ната. “е са такива. “е постъпват така. всичко се промен€, когато вл€зат в ста€та, всичко става по-светло и изглежда различно. »зведнъж всичко изглежда добро и светът, макар и само за миг, се превръща в едно по-добро м€сто. “и знаеш за какъв тип хора говор€. ѕознаваш този тип човек. ћоже би ти се €в€ваш точно такъв в момента, може би ти си един от онези, които осъществ€ват пром€ната. ¬ъпросът е не дали ти си такъв човек, а кое е следващото нещо, което би искал да промениш.
“ъкмо това те е накарало да достигнеш до тази книга.  акто ти казах, ти сам си € извикал в сво€ живот. възможно е т€ да е дошла при теб не непосредствено, но това не означава, че ти не си направил активен избор да € прочетеш. Ќа н€какво ниво си направил избора, защото в противен случай н€маше да държиш тази книга в ръцете си. ћоже би на подсъзнателно ниво, но е сигурно, че сам си € призовал.
«ащо? «ащото желаеш пром€на и € желаеш сега. Ќе следващата година, не в н€кое друго време, не един ден Дв бъдеще", а тъкмо сега. «ащото си готов.
√отов си да преживееш тук и сега мъдростта, ко€то обитава в теб, храбростта, ко€то ти принадлежи и истината на своето сърце. —тремиш се да приложиш тази истина в живота, искаш цели€т св€т да прилага своите висши истини, защото тр€бва да има друг начин да се живее. » ти знаеш това. «а теб то е очевидно.
 акто казах, мнозина не се стрем€т да откриват нови отговори или да създават пром€на. Ќе сега. Ќито когато и да било. “е н€мат желание да се вгледат в състо€нието на нещата, нито в това какво би могло да бъде. Ќе са готови.
Ќо ти си готов. “и определено си готов, щом си прочел нещата дотук.

—ледва


—ъздадено: 01/04/2006 • 00:04
ќбновено : 01/04/2006 • 00:19
 атегори€ : Ќийл ƒоналд ”олш
—траницата е посетена 14847 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є4 

Anastasia 14/03/2010 • 12:00

Ѕих искала да сподел€ мнението си по този въпрос. ѕреди всичко искам да ¬и припомн€, че нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. ѕон€кога действи€та на един човек или процес може да изглеждат лоши или неприемливи, а всъщност да служат на висши цели. “ова важи с пълна сила за лидерите на държавите. ƒуховни€т св€т подкреп€ безусловно човечеството, но ние не го виждаме, защото прецен€ваме всичко чрез разума си. ќсвен това определено ни липсва информаци€ за подробностите и всички аспекти, които дадено управление представл€ва в действителност. Ѕуш - младши е наречен от духовните водачи - "местодържател". ¬ математиката с този термин се обозначава задържане на енерги€та, докато се намери решение. ћестодържател€т е катализатор на промените. “ози човек е извършил огромна работа по придвижването на промените в световен план. ¬ъзможно е сами€т той изобщо да не осъзнава това, но на свръх-съзнателно ниво всичко е различно от това, което изглежда тук. «атова е по-добре да се доверим на ƒуха и да знаем, че “ой никога н€ма да ни остави, защото живее в нас. Ќевъзможно е да сгрешим, дори да изглежда, че правим нещо лошо. “ова е една от основните истини, които ƒухът ни припомн€ в "–азговори с Ѕога".


 оментар є3 

Angel 14/03/2010 • 03:48

 нигите на Ќийл ”олш много ми допаднаха и наместиха н€кои поразпил€ни парчета от пъзела. ≈динствено ме притесниха думите на Ѕог за американските президенти Ѕуш старши и  линтън в положителна насока, че работили за благото на хората. «ал€лите интернет пространството материали от вс€какъв тип за световната конспираци€ говор€т друго. Ѕи било интересно да се чуе мнение по този въпрос....

Ќикой, дори най-старателни€ д€вол, не може да прави само зло. ќще по-малко американските президенти, които тр€бва да се грижат за сво€ имидж и конспираци€.

 оментар є2 

Katya 16/03/2007 • 20:17

Ѕлагодар€,

¬аши€т отговор се покрива и с моите наблюдени€, макар и не задълбочени, както и изводите до които достигам след размисъл. ѕон€кога, обаче, като гледам колко още хора живе€т,  мисл€т, действат по старому(включа€ и н€кой мои близки и обичани хора) ми се свива сърцето.

 


 оментар є1 

Katya 15/03/2007 • 20:21

—тигнах и до последната част на книгите на Ќийл ƒоналд ”олш и идеите звучат много истинно и в€рно. »ма ли нещо, което не е пълно или противоречи с вашите идеи, практика и достигнати досега изводи.

ћного пъти се повтар€т две основни истини че всички ние†сме едно ц€ло(човечеството) и че† наши€т път не е по-добър, наши€т път е само различен.  ога хората като ц€ло ще осъзнаем това и дали ще успеем да го постигнем?ѕротиворечи€ с написното от ”олш не съм забел€зъл.
ќ, напоследък нещата се промен€т много бързо. ƒо 5 - 10 години ше се обособ€т доста групи от единомишленици - те са бъдещето. ј тези, които не го осъзна€т, ше напуснат този св€т.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.8 секунди