“ърсене




—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - јрктурианците чрез —юзан Ћий  аръл, 11.09.2012

ј– “”–»јЌ÷»“≈ √ќ¬ќ–я“ «ј —“–” “”–ј“ј Ќј ¬–≈ћ≈“ќ

јрктурианците чрез —юзан Ћий  аръл, 11.09.2012

    —къпи наши ¬ъзнас€щи се при€тели,
    ние јрктурианците идваме при вас —≈√ј, за да ви информираме за структурата и за функци€та на времето.  акто добре съзнавате, времето е илюзи€ на третото и четвъртото измерение.
    „ј—“ 1 - —“–” “”–ј“ј Ќј ¬–≈ћ≈“ќ
    —труктурата на времето е че фотони се подравн€ват със и се движат по отделни линии на матрицата на светове от трето или четвърто измерение. “ези матрични линии са прави и взаимодействат с други прави матрични линии под ъгли от 90, 120 или 180 градуса.
    ќтделната матрица представл€ва формата и структурата, в ко€то безформените фотони могат да отдават светлината на съзнанието. (‘отон Ц квант от електромагнитно излъчване, разглеждан като частица, ко€то в покой има нулева маса и нулев зар€д, единица спин, и енерги€ равна на произведението на честотата на излъчването.)
    “ака матрицата представл€ва формата на реалност, а фотоните са електромагнитната енерги€, живот, който се привлича и се движи по линиите на матрицата. –азлични честоти на фотоните се привличат от различни форми на матрицата. („естотата Ц бро€т на пълни цикли на периодичен процес, протичащ в единица време.)
     омбинаци€та от формата на матрицата и честотата на фотоните, които се привличат от матрицата, създава резонанса на тази реалност. Ќапример, 3D-матрицата има много места на пресичане под 90 градуса, които са трудни за маневриране. “ази форма привлича по-бавно върт€щи се фотони, които резонират с честотата на третото измерение.
    ќт друга страна, 4D-матрицата има повече места на пресичане под 120 градуса, което създава по-малко съпротивление и привлича по-бързо върт€щи се фотони от четвърто измерение.
    ѕреходната матрица между четвърто и пето измерение, често известна като У√ол€мата ѕустотаФ, има повече места на пресичане под 180 градуса.  огато там има сблъскване на фотони, идващи от противоположни посоки, резултантното енергийно поле може да трансмутира фотоните от четвърто измерение във фотони от пето измерение, като затвори пол€рността на Уразделение срещу единство.Ф
    ѕетото измерение и нагоре не са ограничени от времето. ѕетоизмерната реалност е базирана на ≈динството със —≈√ј на ≈ƒ»ЌЌќ“ќ. ≈то защо вс€ко лице, м€сто, ситуаци€ и нещо се възприема като израз на вашето ј«. «атова всички взаимодействи€ се възприемат директно в посока от 180 градуса.
    јко вие резонирате с реалност от пето измерение, вие знаете, че ¬»≈ сте създател€т на вашата реалност. «атова, каквото и да се конфронтира с вас, е ¬јЎ≈ творение. » бидейки петоизмерен израз на живота, вие съзнателно изпитвате вашата реалност на 360 градуса около вас. «атова н€ма нужда да си обръщате главата, за да видите идващите енергийни полета, защото вашето омни-посочно “рето ќко е отворено.

    —ъздаване на време
    ¬реме се създава от отделни последователни линии, които се пресичат под ъгли. ѕонеже са отделни матрични линии, фотоните са настроени да остават толкова отделени, колкото енергийните линии, по които се движат.
    ќтделните линии стимулират индивидуалността и конкуренци€та, в противовес на единството и сътрудничеството на по-високите светове. јктивността в тази структура на реалността е забавена достатъчно, за да създаде изброимото УвремеФ на третото/четвъртото измерени€. ќсвен това, съприкосновението на пресичащите се линии още повече забав€ честотата на фотоните, които се движат из тези матрици.
    “ези, които са запознати с астрологи€та, разбират, че постепенното смесване на пресичане под 120 градуса забав€ по-малко, отколкото местата на пресичане под 90 градуса. ѕоради силата на съпротивление ъгълът на свързване под 90 градуса е малко по-силен, поради директното постъпване на различни потоци от електромагнитни енергийни полета.

    ѕресичане под 120 градуса
     огато съедин€ването на матричните линии е постепенно, като при ъгъл от 120 градуса, енергийните фотони могат да се подготв€т за новопостъпващи енергийни модели, което създава по-малко усещане за протичане на време, защото има по-малко триене. ¬с€какво триене, като стрес, съпротивление и конкуренци€, създава забав€не на активността, както спирачката забав€ колата.
    —ега ние искаме да комуникираме с вас на наши€ образен език, тъй като Уедна картина струва колкото хил€да думиФ. ¬ие пътувате по аутобана и има силен трафик. Ќо знак с мигаща светлина ви казва "“ази лента е затворена, влезте в лентата отл€во.Ф ¬ие можете постепенно да се включите в л€вата лента и ще загубите малко УвремеФ.

    ѕресичане под 90 градуса
     огато има ъгъл от 90 градуса, потокът временно се смущава. “ова е като да бутате с пръчка в редицата на движещи се мравки. ћравките временно губ€т ориентаци€ и се движат наоколо объркано. » им тр€бва УвремеФ, за да се включат отново в подредена единица.
    „увството за дезориентаци€ е нормално, когато енергиен шаблон навлиза във вашата реалност от посока под 90 градуса, когато мнозина ще се почувстват като УослепениФ. ≈нерги€та, идваща под 90 градуса, може да е много близо до вас, преди вие да разберете, че навлиза във ваши€ поток. “ова смущение, което се получава, предизвиква стопиране на движението напред.
    ¬ този случай вие се движите по път и, без Ќ» ј ¬ќ предупреждение, кола бързо се приближава към вас под ъгъл от 90 градуса. ¬ие натискате спирачката, за да избегнете сблъсъка, или можете да се опитате да € изпреварите, което ще предизвика прилив на адреналин в т€лото ви. » в двата случа€ вашето съзнание ще премине в режим Уборба/б€гствоФ на ниското трето измерение.

    ѕресичане под 180 градуса
    ѕресичането под 180 градуса на енергийни полета образува две линии, които се бомбардират една друга от противоположни посоки. “ова челно съединение на противоположни енергийни модели създава сила на трансмутаци€ от трето/четвърто измерение към пето. ќтначало това взаимодействие може да е много катастрофално, защото двата модела на потока много се смущават и пон€кога се разрушават.
    ќт друга страна, това, което преживее това взаимодействие, изжив€ва спиране на времето. ≈нергийните модели се движат в две различни посоки и дават възможност на противоположните посоки на енерги€та да се преплетат, което спира времето. ѕреплитането на форми представл€ва сътрудничество и обединено съзнание. “огава силата на това усилие на сътрудничество увеличава честотата на движението на полетата на електромагнитната енерги€ в петото измерение на безвремието.
    ќбразно представ€не на това взаимодействие е сътрудничеството, което често се случва, когато се сблъскат много коли. Ќ€кои хора могат да получат много рани, но всеки, който може, излиза от колата си, за да помогне на пострадалите. Ќ€кои участници в тази картина ще се научат да в€рват, че други се грижат за т€х, а тези, които помагат, се научават да взаимодействат с пострадалите, дори когато не ги познават.

    ѕротивоположности и пол€рност
    јко противоположности като изгревът и залезът на слънцето биха могли да се смес€т, как бихте определили времето? ѕротивоположности, краищата на пол€рностите, са жизнено важни за поддържане на илюзи€та за времето в трето измерение. —лънцето, мъжката концепци€, управл€ва ден€, а Ћуната, женската концепци€, управл€ва нощта.
    » макар че Ћуната често може да се види през ден€, това почти н€ма значение, защото третоизмерната реалност се управл€ва от противоположности. ¬ н€кои страни, дори 3D-времето се базира на противоположности, защото една и съща система от числа от 1 до 12 се използва за ден€ и за нощта, но времето јћ (преди об€д) и –ћ (след об€д) се използват за противоположни периоди.
    Ќ€кога Ћуната е определ€ла хода на времето. Ќо когато наддел€ло патриархалното общество, започнали да бро€т времето по движението на слънцето. «атова цикълът на ден€ се измерва от 12:00 am напред към УбъдещетоФ на 12:00 pm.
    јко времето би се движило едновременно назад в миналото, тогава12:00 am и 12:00 pm биха се сблъскали.  ое УвремеФ би било тогава? ¬ този случай, нощ и ден биха били едно и също време.
    ¬ашето третоизмерно мислене не би могло да изчисли такава дилема. «атова би тр€бвало да смените ваши€ начин на мислене и да промените възприемането на вашата реалност.  ак могат да се срещнат противоположностите? ¬ремето е работило толкова упорито, за да ги държи разделени.
    ≈динствени€т начин да се освободите от вашата отколешна привързаност към 3D-разделението, което създава 3D-времето, е като промените ваши€ начин на мислене. ¬ие сте тренирани от всичките ваши трето-/четвърто-измерни реалности да мислите с пон€ти€ от противоположни крайности, като обръщате малко внимание на това, което е между т€х.
     акто ще стане, ако двете противоположности се сле€т?  акво би станало с това, което беше между двете крайности на пол€рността? јко н€ма пол€рност, н€ма 12am и 12pm, и това, което е между т€х - 2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 Ц би се свило в —≈√ј.
    Ќа това м€сто вашето третоизмерно мислене, което е базирано на отделни думи, организирани в отделни линии от мисли, би се сл€ло там, където много мисли взаимодействат в —≈√ј. — други думи, времето на трето и четвърто измерение би било трансмутирано в —≈√ј на пето измерение.
    –азбирате ли сега, колко жизнено важно е съществуването на времето, за да се създаде пол€ризирана реалност? «атова една от най-важните функции на времето е да създаде по-нискочестотни€ резонанс на физическите реалности.
    ѕревод: Ћусесита

http://suzanneliephd.blogspot.de
http://the2012scenario.com/2012/09/suzanne-lie-the-structure-and-function-of-time-by-the-arcturians/
http://lucecita.blog.bg/lichni-dnevnici/2012/09/19/.1001138


ј– “”–»јЌ÷»“≈ √ќ¬ќ–я“ «ј —“–” “”–ј“ј » ‘”Ќ ÷»я“ј Ќј ¬–≈ћ≈“ќ Ц „ј—“ 2
ќт: Dr. Suzan Caroll / Suzanne Lie Ц 11 —ептември 2012

    „аст 2 Ц ‘”Ќ ÷»я“ј Ќј ¬–≈ћ≈“ќ
    ѕозволете ни да ви об€сним функци€та на времето в трето, четвърто и пето измерение. ѕърво ви напомн€ме, че първо, второ, трето и четвърто измерение са в парадигмата на ¬–≈ћ≈“ќ и индивидуално, отделно съзнание в отделни форми.
    ќт друга страна, пето, шесто и седмо измерение са в парадигмата на —≈√ј и индивидуализирано, ќбединено —ъзнание в променливи форми.
    ¬ измерени€та от седмо нагоре всички съзнани€ съществуват като ≈ƒЌќ в безкрайното —≈√ј. Ќе е нужна форма, т€ се носи само при пътувани€ в по-нискоизмерните светове.

    ¬ремето на “рето »змерение
    √лавната функци€ на времето в трето измерение е да създаде илюзи€та на разделение.
    јко тр€бва да пътувате дълго време, за да посетите н€кой човек, тогава вие сте разделени от този човек. ¬ие знаете, че вие и този човек сте разделени, защото нещо УдругоФ, което не сте вие, е между вас и този друг човек.
    ¬ие вървите, пътувате с кола или друго превозно средство, за да стигнете при други€ човек.  олкото повече време ви отнема, за да отидете при него, толкова по-далече ви се струва този човек. «а пример: ако ви отнема един час със самолет, за да го посетите, ще ви изглежда, че не е толкова далече, тъй като вие възприемата разсто€нието по различен начин, отколкото ако пътувате с кола до него.
    јко карате с кола до този човек, може да ви отнеме 6-7 часа и ще имате много повече и различни възпри€ти€ по път€ си. —ледователно този човек ще ви се стори много по-далече, ако изберете да стигнете до него с кола, отколкото със самолет, но в крайна сметка разсто€нието е същото. ≈динствената разлика е времето, което ви отнема, за да стигнете до него.
    ƒруга възможност е да се обадите на този човек по телефона или дори да го видите по —кайп. “огава той н€ма да е толкова далеч. “ой ще е там с вас на компютъра или по телефона, макар че реално може да е от другата страна на планетата. “ака можете да преживеете внезапно чувство на единство с него, защото не ви отнема време да пътувате през ДпространствотоФ, за да си комуникирате един с друг.
    ¬аши€т »нтернет, който бе проектиран от √алактическото ви семейство, има много гол€м принос за увеличаването на ≈динното —ъзнание, защото можете да изпитате единство, без да е нужно време, за да стигнете един до друг. «атова за вашето съзнание става по-лесно да си представи единството с всичко живо.
    ¬същност, вашето —ъзнание се е разширило достатъчно, че да обхване не само вашето Ћично —ъзнание, но и вашето Ќационално —ъзнание, вашето ѕланетарно —ъзнание и дори вашето √алактическо —ъзнание.
     огато съзнанието ви се разшир€ва, времето става по-маловажно в живота ви, докато комуникирате със —ъщества извън вашата 3D-концепци€ за време или пространство.

    ¬ремето на четвърто измерение
    Ќай-често вие прежив€вате четвърто измерение чрез сънищата и медитациите си.  акто всички сигурно знаете, времето в четвърто измерение е много по-различно от това в трето измерение. Ќапример, може да сте имали дълъг сън, в който определена песен да е звучала по вашето 3D-радио през цели€ този сън. ѕосле сте се събудили, за да разберете, че още даже не е свършила тази песен по радиото. ѕесента е била само 3 минути, докато ваши€т сън може да е обхванал много години прежив€вани€.
    ќсвен това, в четвърто измерение не отнема ДвремеФ, за да пътувате от едно м€сто до друго. ћоже да се намирате на едно м€сто, после внезапно да се прехвърлите на друго м€сто. —ъщо така можете да промените формата си в четвъртоизмерните сънища или видени€. ¬ т€х можете да се прехвърл€те от човешка форма в такава например на вълк и обратно.
    —ледователно функци€та на времето в четвърто измерение е да обърка достатъчно вашето трето-измерно мислене, за да започнете да се освобождавате от вашата привързаност към времето. —ънищата и медитациите ви също помагат да се освободите от вашата привързаност към вашата сегашна третоизмерна форма. ¬ъв вашите реалности от четвъртото измерение вие можете да промен€те формите много пъти по време на един сън и/или една медитаци€.
    ќсвен това вашето съзнание е много различно в четвърто измерение, отколкото в трето измерение. ¬ъв физически€ св€т вашето съзнание е нещо, което ви държи будни за физически€ св€т. ќбратно, в сънищата и медитациите вашето съзнание е ваши€т компонент, който може да пътува свободен от всички физически ограничени€.
    —ъщо така състо€нието ви на съзнание вли€е силно върху това как възприемате протичането на времето. Ќапример, когато сте вглъбени в съзидателна работа и/или нещо, което обичате да правите, тогава почти не забел€звате как минава времето. “ова, което усещате като 15 минути, може да се окаже 2 часа, ако погледнете часовника.
    ќт друга страна всички сте забел€зали колкото бавно тече времето, когато правите нещо, което възприемате като скучно, трудно или ДработаФ. ѕрез това време н€кой, който харесва тази дейност, може да го възприеме като много кратък период.
     огато сте въвлечени в дейност, ко€то обичате или е креативен израз на вашото истинско ј«, времето изглежда, че е спр€ло за вас Ц това е така, докато не видите часовника. Ќо все пак, на часовника ли искате да пов€рвате или на вашето истинско ј«?
    ¬иждате ли колко нереално е времето? “о е създадено, за да съчетае вашето мислене с матрицата на третото измерение на «ем€та. ¬еднъж щом прехвърлите начина си на мислене в четвърто-измерната матрица, възпри€тието ви за време ще се измени силно. ј след това, като навлезете в пето измерение, ще можете напълно да напуснете времето и да живеете в —≈√ј.

    ¬ремето на пето измерение
    ≈динственото време в пето измерение е —≈√ј. ¬ремето Ќ≈ е —≈√ј, тъй като —≈√ј не е замръзнал момент от времето. —≈√ј в пето измерение е това, което създава време, като ви напомн€, че можете да синхронизирате вашето висшеизмерно мислене с матрица от трето или четвърто измерение, ако искате да изжив€вате време.
    —≈√ј може също така да се използва, за да синхронизирате вашото съзнание с по-високи честоти на реалността, като фокусирате вашето пълно намерение и внимание върху по-високите честоти на реалността. — други думи, —≈√ј е средството за вашето ≈нергийно поле (вашите мисли, чувства, действи€ и поведение) да избере ¬—я ќ състо€ние на съзнание и ¬—я ќ измерение, което искате да преживеете.
    јко обаче се намирате в пето-измерното —≈√ј, но фокусът ви е върху времето като мислите за нещо, което тр€бва да направите утре, или друго, което сте забравили да свършите вчера, съзнанието ви ще излезе от прежив€ването на —≈√ј.
    ¬еднъж щом излезете от преживив€ването на —≈√ј, съзнанието ви се връща обратно към свързаните с времето реалности на по-низшите светове. —ледователно, последната функци€ на времето е да ви напомн€, че можете да излезете извън границите на времето, като синхронизирате вашето ≈нергийно ѕоле със —≈√ј.

    —инхронизирането със —≈√ј
    јко можете да запомните, че времето ви подсказва, че сте в по-ниските светове, можете да използвате метода на броене на времето, за да определите текущото ви състо€ние на съзнание. ћоже да ви изглежда, че определ€нето на вашето състо€ние на съзнанието е лесна задача. Ќо какво става, когато сте в капана на ДскученФ проект, който не ви ДхаресваФ, но “–яЅ¬ј да го направите, за да нахраните семейството си?
     акво ще направите? ўе сложите усмивка на лицето и ще действате все едно, че ви е при€тно. ¬ъпреки това, ако отделите УвремеФ, за да се свържете с ваши€ ј«, н€ма да можете да се лъжете повече. “ова означава, че ще тр€бва да се промените. » какво ще промените? ўе промените вашето мислене!
    ўе решите да Ќ≈ се лъжете повече и да забележите, че ако нещо ви отнема Днаистина дълго времеФ, на вас веро€тно Ќ≈ ви е при€тно да го правите. ўом разберете вашата »стина, затворете очи и използвайте вашето надарено с въображение съзнание да ви заведе на вътрешно пътешествие към това да правите и да бъдете това, което ќЅ»„ј“≈.
    «апомнете, че когато правите нещо, което обичате, времето свършва. «атова, може само да се загледате н€къде в пространството за н€колко минути, а това може да ви се стори като ц€л живот. » наистина, то може да е ц€л живот в св€т извън времето. ѕреди да напуснете това м€сто, спомен, видение, състо€ние на съзнанието, синхронизирайте вашето ≈нергийно ѕоле със —≈√ј-то на това прежив€ване.
    ѕродължавайте с това упражнение отново и отново.  огато ≈нергийното ви ѕоле е посто€нно синхронизирано със —≈√ј, ще сте приключили цикъла от инкарнации в нисшите светове. “огава ще живеете във вашата пето-измерна безвремева реалност и ще се намесвате в по-ниските измерени€ само, за да помагате и лекувате членове от тези светове.

    ƒа отвикнете от ¬ремето
     ак можете да синхронизирате вашето ≈нергийно ѕоле с ≈динното? ¬ашето ≈нергийно поле се създава от мислите, които позвол€вате да останат в ума ви, и емоциите, които изпълват т€лото ви. јко вашите мисли и емоции са свързани със задължени€та, ограничени€та и умората от илюзи€та за времето, вие ще останете посто€нно синхронизирани с трето и четвърто измерение.
    ќт друга страна, ако можете да използвате мислите си, за да концентрирате вниманието си върху —≈√ј, и за използвате вашите емоции, за да осъзнаете вашата реалност чрез картини на въображението и чувствата, вие постепенно ще освободите вашето ≈нергийно поле от ограничени€та на времето. ѕосле, когато сте освободени от времето, вие сте в —≈√ј, а —≈√ј е в ≈динното.
     ато мислите и говорите чрез изображени€, съзнанието ви може да пътува в циклични модели, които се вплитат във взаимодействащи си модели. «атова запомнете, че тр€бва да освободите ума си от стриктни€ навик за последователно мислене и реагиране спр€мо ваши€ външен св€т. √ледайте реалността не от т€лото си, а от вашата същност. “€ е ≈ƒЌќ със същността на √айа и служи като ваш личен портал към пето измерение и нагоре.
     огато гледате реалността през вашата —ъщност, вие сте освободени от външната илюзи€, защото първичните ви възпри€ти€ ще идват през емоциите и интерактивното съзнание с вашите висши изражени€ на ј«-а. “ези висши изражени€ на ј«-а са компоненти на ваши€ ћултиизмерен ј«, който е копирал и поставил т€хната/вашата —ъщност в сегашното ви земно т€ло.
    √оворене и мислене чрез изображени€ е похват, който е свободен от маркери на времето като разсто€ние, ограничени€, разделение, пол и пол€рности, и ще ви помогне много да разчупите навика за време.
    —ъщо така, ако изжив€вате пълноценно всеки момент от вашето Ќасто€ще и освободите всички мисли за илюзиите на миналото и бъдещето, малко по малко ще настроите вашите модели на мислене към пето измерение.
    ¬ пето и по-високите измерени€, моделите на мислене и емоции се върт€т в кръга на мултиизмерната светлина и безусловната любов. Ќяћј отделни линии с безкрайно количество пресечни точки. »ма само течащи енергийни полета, които пътуват в прогресивно креативни фрактални модели.
    Ќие ви чакаме в тези модели на —≈√ј,
    ¬аши€т по-висш израз на ј«,
    јрктурианците и нашите √алактически ѕри€тели
    ѕревод: «латолин

http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/
http://the2012scenario.com/2012/09/suzanne-lie-the-structure-and-function-of-time-by-the-arcturians-part-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=suzanne-lie-the-structure-and-function-of-time-by-the-arcturians-part-2
http://lucecita.blog.bg/lichni-dnevnici/2012/09/19/.1001138


—ъздадено: 20/09/2012 • 19:22
ќбновено : 20/09/2012 • 19:22
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 3886 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


  ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)


  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.5 секунди