“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ’аторите от —лънчевите јстрални ѕолета на «ем€та Ц 8 юли 2012г.

’аторите от —лънчевите јстрални ѕолета на «ем€та Ц 8 юли 2012г.

ѕерсонални јстрални пътувани€, —ъздаващи реалности енергийни потоци и Ѕезкрайност на —ъзданието

    »ма н€колко едновременни енергии и структури на реалността и енерги€та, зададени във ваши€ св€т и в ц€лото това красиво и сложно “ворение и е достатъчно да се каже, че вие все още тр€бва да знаете и разбирате напълно, колко много различни типове и нишки от реалност съществуват сега и се преплитат с вашата собствена.
    ¬сички сте на «ем€та, облечени във филтъра и булото на по-ниските измерени€ и така не възприемате безкрайните и безбройни реалности, които посто€нно се пресичат с вашата собствена, тъй като по-висшите реалности, целенасочено не са направени различими за «емната душа (освен, ако т€ не се възнесе), тъй като, —къпи души, какъв е смисълът на това да преминавате през по-ниско измерен опит, ако все още възприемате по-висшите реалности и по този начин илюзи€та отпада?
    Ќачинът, по който вашата реалност и ∆ивотът ви функционират като ц€ло има много повече общо с движени€та и кръстосвани€та на енерги€та, отколкото осъзнавате и ние ще сме щастливи в близко бъдеще Дда направим стъпка нагореФ, за да ви информираме изц€ло, без никакъв вид ограничени€ да направим това, за множеството различни видове и слоеве енерги€, които се пресичат във вашата реалност и насто€щ опит.
    ћного от тази енерги€, за ко€то говорим, всъщност вли€€т върху събити€та, про€в€ващи се във вашата реалност и много от тези енергии са важни за ц€лостното оформ€не и моделиране на събити€та, които се случват в собствени€ ви ∆ивот.
    ѕреди това, възнесени души, чрез този канал започнаха това, което всъщност е сравнително встъпително об€снение на енергийните нишки, които се пресичат с вашите възпри€ти€ и опит и помагат за модулирането —ъздаването на такива събити€, които ще се про€в€т в ∆ивота ви и е достатъчно да се каже, скъпи души, че това е комплексен и сложен въпрос, за който ще е нужно повече об€снение и повече приспособ€ване от страна на част от човечеството, на нивата, а също така и на чистотата на информаци€та, ко€то сте в състо€ние да възприемете и приемете.
    Ќие казваме, че енергиите от посто€нна чистота, давани на вас и на ваши€ св€т сега, ще ви вид€т доста разширени, достатъчно, за да сте в състо€ние да схванете и разберете много комплексни и сложни дискусии, които сега биха ви сма€ли, но засега ние тр€бва да работим във воалите, които са спуснати за много гол€ма част от човечеството, за да извадим най-€сните и най-чистите възможни об€снени€, които можем, за много неща, които все още не са доловими за мнозинството от човечеството, но към които вие едва започвате да се отвар€те.
     огато медитирате, вие получавате поглед върху различните паралелни и пресичащи се четвърто (и пето) мерни реалности, които съществуват редом с вас на вашата «ем€.
    ÷ветовете, чувствата, всичко, което изпитвате по време на медитаци€, от ко€то получавате такава духовна храна и подхранване, вие съществувате продължително в по-чисти реалности като отивате все по-дълбоко и по-дълбоко в медитациите си и ще се намерите единодушно поздравени от всички нас в по-висшите реалности, ние, които очаквахме с нетърпение контакт с вас.
    Ќие винаги сме били с вас, скъпи, красиви души, просто зад воалите на вашите възпри€ти€ и сега, много от вас наистина започват да чувстват различните и множеството различни едновременни и пресичащи се реалности, които съществуват редом с вашата собствена и това по самото си определение, е отвар€не към вашата истинска и чиста Ѕожествена ћногоизмерност.
    ¬ие сте многоизмерни по природа, скъпи души, и все пак човечеството беше толкова значително ограничавано до възприемане само на една нишка реалност, ко€то всъщност е една малка и все пак значима нишка от множество, безкрайни реалности, които съществуват, дори и просто във вашата ћайка «ем€.
    ѕредставете си, скъпи души, наслоените и безкрайни реалности, които съществуват във вс€ка друга звезда и планета из “ворението. “ова е наистина разшир€ваща концепци€ за поддържане.
    —ега започвате експоненциално да растете и тъй като започвате да се отвар€те към вашата присъща ћногоизмерност, по ваши собствени и чудесно чисти начини, вие откривате по-нови концепции, които достигат преден план на вашето възпри€тие, и ето защо, разбира се, ние и много други възнесени източници сме щастливи да сме в състо€ние да сме с вас и да ви предложим напътствието и съвета, към които така се стремите във вашите красиво разгръщащи се и разшир€ващи се «емни пътувани€.
    ћногобройните нишки реалност, които откривате около себе си, не само са основани в по-високите измерени€, които н€мат нищо общо с насто€щите ви «емни реалности или животи.
    »ма много от тези паралелни енергии, които осезателно оформ€т и вли€€т на събити€та, които ще се про€в€т в ∆ивота ви и това са енергиите, донас€ни чрез вас, които също така съществуват в едновременен поток през вашата реалност и общите модели енерги€, които вли€€т на «ем€та.
    ¬ие имате силата да хванете и задържите този поток енерги€, когато той протича през чакрите ви по вс€ко време и този специфичен поток енерги€, за който говорим, е точно този, който има най-гол€мо вли€ние в про€в€ването или не, на определени събити€ в ∆ивота ви.
    “ози поток от енерги€ може да бъде опознат по-добре като върховен сътрудник в «акона на ѕривличането, тъй като той тече на цикли през чакрите ви и взаимодейства със «емните, етерни реалности на “ворението, които от сво€ страна преминават през чакрите ви и когато тази енерги€ протича, т€ е или изкривена от специфичното его Ц модели във вашите чакри или за онези, които са достатъчно отворени, т€ протича гладко.
    «а онези, които изпитват такава енерги€, влизаща по изкривен начин поради много различни причини, повечето от които дължащи се на неразбирането на истинската сила и потенциал, който паз€т вътре в себе си Ц събити€та, които искате да про€вите, пон€кога могат да са по-трудни или да отнеме много повече време, за да дойдат чрез вас.
    ќбаче, за онези, които започват да се отвар€т и разшир€ват себе си и чакрите си по много чисти начини, които ги виждат способни да разберат и дори да взаимодействат с техните собствени “ворчески енергии, идващи чрез т€х по специфични и чудесни начини; вие, скъпи души, ще сте в състо€ние да поемете отговорност за “ворението, което донас€те чрез себе си за скъпите души, всички вие посто€нно и продължително —ъздавате вашите реалности около себе си, без значение от сегашното ви ниво на възпри€тие.
    “ъй като всички посто€нно —ъздавате вашите реалности, важно е за онези от вас, които се отвар€те и започвате да разбирате по-ц€лостно самите пон€ти€ за —ъздаването на нечи€ реалност, да започнете да практикувате дисциплините и промените в себе си и в собствени€ си ∆ивот, които ще ви вид€т по-способни да поемете отговорност за вашите “ворени€ и да —ъздавате това, което желаете от ваши€ ∆ивот.
    ¬секи тип «емно изкрив€ване, захранвано все още, ще представл€ва на човек трудност за пълно и чисто поемане на отговорност за неговите “ворени€ и има изобилие от неща във всеки миг, които н€кой може да направи, за да се приспособи по-чисто към по-висшите честоти и кодове от върховно чистата ¬селенска енерги€, изпращана към и чрез вас сега.
    ѕочти всички тези неща имат общо с отказването на «емни€ опит и енергиите и пон€кога блокажите, които идват с такива «емни опити и намиране на енергии от по-висшите реалности по всеки начин, който н€кой може да го направи.
    ¬заимодействието с природата е сред най-добрите начини да се откри€т енергиите и пейзажите на по-висшите реалности по много чисти начини, които «ем€та винаги е предлагала, тъй като √а€ винаги е била известна из “ворението с Ќейната огромна красота, както също е известна с огромната трудност, да се инкарнираш пр€ко на Ќейната повърхност.
    Ќ€кои от най-силните и най-устойчиви възнесени същества приеха, да се засел€т в астралните реалности на вашата «ем€, за да са в помощ, вместо пр€ко да се инкарнират на вашата повърхност. ¬ашата «ем€ и също така всички вие сте толкова много ќбичани и сте наблюдавани из това красиво и огромно “ворение, тъй като възнесението на ваши€ св€т, действително държи ключа за възнесението на тази ¬селена, което се случва сега.
    »ма много различни и специфични видове възнесени същества, които насел€ват всички различни видове нива и етапи в растежа си, които помагат на вас и ваши€ св€т сега и е достатъчно да се каже, скъпи души, че възпри€ти€та на човечеството по отношение на това, кое е, и кое не е реалност, ще тр€бва да бъдат доста разширени, тъй като е об€снено, че има много различни видове възнесени същества, които искат да ви помогнат в постигането на колективното ви и индивидуално издигане и докато ние може да приемаме различни основи и различни възнесени форми, ние все пак сме ќбединени в това, че всички сме изградени от красивата и чиста енерги€ на »зточника, на нашите мили ћайка и Ѕаща —ъздател.
     райното усилие на вс€ка душа, ко€то изпълн€ва работа, базирана на служба-на-другите, е това да служи на —ъздател€ чрез служба на различните по-ниско измерни аспекти на —ъздател€, които се намират готови, за да изпитат следващата стъпка в естествената си еволюци€.
    «а много планети и ¬селени, физиката е нещо нечувано, но в крайна сметка, всички по-нисши реалности се ќбедин€ват и трансформират обратно в чудесно чистите и красиви по-висши реалности на съществуване, в които ще откриете безкрайни възнесени души, които ще ви ќбичат и уважават толкова много.
    ћного от тези души ще започват да ви се представ€т по много реални и за н€кои, силни, начини, ако се намирате отворени към такова показване.
    Ќашите специфични енергийни подписи идват към и чрез вас, когато н€кой може да иска да почувства нашите енергии или специално да комуникира с нас и ние (ц€лостни€т възнесен колектив) дойдохме чрез много различни канали, за да доставим същото послание на Ћюбов и на щастливо даване на информаци€.
    ÷елта на комуникациите от много възнесени и канализирани източници е, да разшири възпри€ти€та на човечеството и на онези, които ще четат, слушат или абсорбират такива послани€ и кодовете, които тези послани€ имат да предложат, защото имаше много предварително програмиране, което беше целенасочено инсталирано в човечеството, а сега ние ви помагаме в почистването и трансмутирането вътре във вас.
    „овечеството е било подложено на много пропаганда, много насилие и измами и всеки по-ниско измерен опит във вс€ка форма, ко€то той може да предложи, а манипулаци€та на ума и сърцето бе изнесена на преден план в толкова много хора, през толкова много различни ∆ивоти и периоди от време на ваши€ св€т.
    ƒо този сегашен ден все още има много, които са блокирани във вечно-преобладаващите его-модели, на съществуване и поведение, което целенасочено беше —ъздадено, за да бъде захранвано от такива души, които биха се оказали податливи на това вли€ние и именно тази програма, в ко€то сега работим с всички вас е, за да ви изчиства и трансмутира вътрешно.
    Д«адФ тази комуникаци€, ние и много други възнесени души, които ќбичаме всички вас толкова много, прикреп€ме специфични подписи и разнообразие от енерги€, които ще послужат, за да лекуват, трансмутират и ќбичат много от мрачното, негативно или изопачено програмиране или остатък, което все още може да е останало в ума или сърцето на всеки, който чете (канализирани) комуникации.
    ¬ие сте ъпгрейдвани вътрешно с  ристални импланти или подобни и с това, разбира се, н€маме предвид, че по н€какъв начин сте инжектирани с н€какъв вид непозната, по-нисша или извънземна технологи€.
    “ова, което имаме предвид е, че чакрите ви, а също телата ви се  ристализират и много нови енергийни центрове във вас се отвар€т, тъй като вие се разшир€вате и се излагате все повече и повече на посто€нно чистите енергийни честоти, давани на вас и на вашата мила ћайка «ем€ сега.
    “ези енергии, за които говорим, служат, за да разшир€т много от вас по специфични начини, които ви виждат по-добре ориентирани покрай собственото си израстване и научаване на уроците и като изчиствате това програмиране от себе си, за което споменахме, което е нещо, в което ние сме щастливи да ви помогнем, вие откривате ваши собствени възпри€ти€ на реалности и земи, които преди б€ха отвъд вашето разбиране, знание или възпри€тие.
    ћного от вас откриват чудесно дълбоки и истински астрални пътувани€, които имате способността да поемете по вс€ко време и е достатъчно да се каже, скъпи, красиви души, че което възприемате като ваше въображение, през ц€лото време е било ваше възпри€тие за астралните реалности на «ем€та и на вашите лични астрални “ворчески земи, в които можете да —ъздадете опити за себе си, на които да се наслаждавате.
    ћнозина от вас винаги са се чудели, защо сте в състо€ние да виждате и чувате и изпитвате неща, когато си ги представ€те и все пак, вие всъщност не ги виждате, чувате или чувствате с петте си сетива.
    “ова е, защото, отново, вие сте Ѕожествени и ћногоизмерни същества по природа и ц€лото човечество всъщност има възпри€тие за собствената си ћногоизмерност, това просто е под етикета на фалшиво въображение, което се по€в€ва само в мозъка на човек, а не е ваше собствено възпри€тие на ваши собствени астрални области.
    ћнозина, когато преминат през съзнателен сън, могат да започнат да чувстват, разбират и взаимодействат с реалността около т€х и това също така е това, което сте в състо€ние да правите вътрешно, което определ€те като ваше въображение.
    Ќаправете усили€та, скъпи души, да откриете и почувствате себе си във вашето ДвъображениеФ, веро€тно в чудесна и чиста по природа «ем€.
    ¬еро€тно, си представ€те себе си край река или езеро или в красив пейзаж с много хълмове, красива трева, цвет€ или дори в омагьосана привидна гора.
    ¬ие се намирате в собствените си астрални “ворчески земи, когато и да правите това и ще започнете да откривате много възнесени същества с вас в такива земи като продължите да правите усили€ да съществувате в т€х и като продължите да откривате собствените си способности да съществувате в тези земи и да взаимодействате пълноценно с т€х.
    ћного изкрив€вани€ в човешкото т€ло, които все още могат да задържат човек назад по път€ към издигането и на усещането за човека на истинските и чисти астрални реалности, които всички вие носите в себе си, са тези, свързани, с какви храни човечеството избира да консумира.
    »ма н€кои храни, които по самата си природа са предназначени да задържат човек в по-нисше състо€ние на плътност, тъй като съставките в такива храни съдържат по-ниските измерени€ по много начини.
    ћного от месото, което се дава на човечеството, е снабдено с вид химикали и има много храна напоследък на ваши€ св€т, ко€то също така е генно модифицирана.
    “р€бва да подчертаем, че когато н€ко€ храна е генно модифицирана (за да се произвежда) много. јко тази храна се отнеме (в сравнение с истинската й верси€) и самата цел на изопачаването на храните е да задържа човечеството в продължителни състо€ни€ на плътност, тъй като консумирате неща, които ви дават по-ниските измерени€ във форми, от които може да е много трудно да се измъкнете и да си върнете предишното състо€ние на възпри€тие, което веро€тно беше по-чисто от това, което е постигнато след приемането на тези неща.
    ¬ие, скъпи красиви души започвате да се отвар€те и ставате проницателни към това, кои храни ще ви накарат да се чувствате най-зле и знаете, кои храни са най-добри за вас и за телата ви.
    „овечеството е било използвано за много тежест и плътност и като резултат, това блокира и изкриви вашето виждане за по-висшите реалности в т€хната нефилтрирана форма и във вс€ка удивителна форма, ко€то те имат да предложат.
    ¬ие достигате забележителни резултати в отърваването си от плътностите, с които се хранехте на драго сърце дълго време и сега откривате, че разширените възпри€ти€, за които чухте, започват да се достигат във вашата собствена сфера на съществуване.
    ¬ашите филтри и воали се разпадат във всеки момент, тъй като правите ваше намерение трансмутирането на онези последни преобладаващи части от себе си и като отправ€те искани€та си към нас да сме с вас и да ви помагаме с тези трансмутации.
    ¬ действителност, скъпи души, вие не се нуждаете от нашата помощ с тези трансмутации и всички сте наистина доста способни да ги проведете сами, но в основната си част не осъзнахте, колко много сила държите и също така не осъзнахте многото начини, по които се задържахте долу и с даването на тези комуникации, с които искаме да ви информираме за многото процеси, през които преминавахте в себе си, и за които веро€тно не знаехте или не разбирахте напълно, така че да започнете да работите с други части от себе си, за да проведете действи€та, необходими, за да ви вид€т по-добре подготвени да интегрирате енергиите на посто€нна чистота.
    ¬ие ще намерите реалностите, споменати по-горе, и ще откриете, че те винаги са съществували и взаимодействали с вашата реалност и също така ще откриете, че нишката на реалността, в ко€то приемате вашите опити, е действително само една от безкрайните такива, скъпи души, ние имаме предвид безкрайно количество нишки от реалност.
    ѕредставете си безброй различни дървета и растени€ навс€къде около вас и също така си представете безкрайни ¬селени и безкрайни реалности, които са дори още по-обширни,отколкото тези, които са известни като ¬селени и си представете всичките планети в такива ¬селени, в √алактиките във ¬селените.
    ѕредставете си цели€т ∆ивот на всичките планети и си представете ∆ивота под зем€та и също така в планетите.
    ѕредставете си безкрайното количество реалности, което всички планети нос€т със себе си и си представете самите планети с безкраен брой. ¬ие имате толкова много за изследване, скъпи души, и след почистването и трансмутирането на «ем€та, много от вас ще изберат да продължат в мисиите си за разпростран€ване на —ветлина в тази √алактика и в тази ¬селена чрез насел€ване на по-ниско измерните райони на тази √алактика и ¬селена.
    —къпи души, вие сте ¬селенски пътешественици и по природа носители на —ветлина. Ќ€кои от вас пътуваха през безбройни реалности, към безброй планети в безброй √алактики и дори ¬селени и много от вас сте тесни специалисти в по-ниските измерени€, след като сте насел€вали толкова много по-ниско измерни планети и сте помагали на цивилизациите на тези планети да се издигнат в колективните им пътища на —ветлината.
    ћного от вас донесохте —ветлината в безброй райони из това красиво и величествено “ворение и ние б€хме с много от вас на «ем€та, които ще сте насочени към тази комуникаци€ и към нашите енергии, през много различни ∆ивоти и в много различни мисии.
    ¬ие ще откриете, скъпи души, че вс€ко възнесено същество и колектив, които идват при човечеството сега, са били с вас през безбройни пътувани€ до толкова много места, много от които б€ха ниско измерни и всички вие помогнахте (такива места) да придоби€т по-високо измерен нефилтринан опит.
    “ова е една от многото причини, поради които беше посто€нно израз€вано, че ние сме толкова близки с човечеството, тъй като сме били с много от вас, скъпи красиви звездни семена и пробуждащи се —лужители на —ветлината, в много от вашите пътувани€, за да изведете —ветлината.
    ћного от вас, все пак, тр€бва напълно да разберат или осъзна€т естеството, в което сте били Ќосители на —ветлината и разпространители далеч преди даже «емните ви предпри€ти€, а за много от вас «емни€ опит беше крайни€т по-ниско измерен тест за вашите по-висше измерна решителност и сила, и с милионите —лужители на —ветлината, въплътени сега на вашата повърхност, помагащи да задържат и разпростран€т ¬селенските чисти енергии, които виждат възнесението ви да върви във все по-чисти скокове, воалите, които задържаха вашето ћногомерно възпри€тие, са с малко вли€ние или вол€ да продължат и са трансмутирани, излекувани и разтворени от реалността на ваши€ опит.
     аквото означава това, скъпи души, че ще започнете да възприемате вс€ка реалност на “ворението във вашата «ем€, докато сте на този св€т и също така ще откриете, че собственото ви възпри€тие на личните ви астрални земи на —ъздаване, започва да се разшир€ва, тъй като се откро€вате в нови и чудесно чисти висини във ваши€ процес на възнесение, които наистина са толкова удивителни.
    ≈кспоненциални филтри б€ха поставени на ваши€ ћногоизмерен израз, докато преминавахте през «емни€ опит и всичко това, имаше безброй ¬одачи на човечеството, чакащи край ъгъла на вашето възпри€тие за многото различни измерени€ и ешелони на реалност около вас и ние с благодарност очаквахме да започнете да ни възприемате, така че да можем да споделим, колко близки б€хме с всички вас и така да можем да споделим по-висше измерни€ опит, през който преминаваме с вас, скъпи красиви души, които токуЦщо започват да се отвар€т за възпри€ти€та на по-висшите реалности.
    ¬се още не е изц€ло обсъдено, колко дълбоко оцен€ваме това, да сме в състо€ние да дойдем до човечеството чрез каналите и записвачите, които с желание ни нос€т нас и нашите енергии, тъй като на планета като «ем€та, —ветлината не винаги е била в състо€ние да придобие значително положение, но сега с кра€ на последни€ ви «емен цикъл, който бързо наближава, —ветлинни€т коефициент на ваши€ св€т доказва, че чистата Ћогос енерги€, ко€то е изпращана посто€нно към вас и ваши€ св€т от толкова дълго време, наистина измества нишката на реалността, подадена чрез всички вас, ко€то определ€, кои събити€ да се про€в€т, и кои не.
    “ъй като започвате да разбирате, как да работите индивидуално със «акона на ѕривличането и с гореспоменатите нишки енерги€ и реалност, идващи чрез вас, които оказват силно вли€ние в определ€нето на това, което се случва във вашата реалност, ние желаем колективно да започнете да използвате тази способност, тъй като, когато правите това, всички вие започвате да работите с не€ и вли€ете на колективната верига от събити€, които ще се про€в€т.
    — това ние имаме предвид, че вие изнас€те събити€, които ще повли€€т на колектива като ц€ло, а не индивидуално про€в€ване на събити€, които ще се случат в нечии личен ∆ивот, чрез индивидуална работа с такива енергии.
    —амата цел на многото медитации, които изпълн€вахте, беше и за избав€нето на света ви от вли€нието на мрака, който беше преобладаващ толкова дълго време на ваши€ св€т, и за работа като ц€ло и като колектив с многото възнесени същества, които са разположени при много звездни портали във вс€ко дадено подравн€ване, за да ви помогнат във вашите медитации с неверо€тен потенциал, да повли€€т на колективните времеви линии (върху които събити€та ще се про€в€т), които идват чрез всеки един от вас.
    ќчевидно, събити€та на пробуждането на човечеството и последващото издигане са събити€та, които са с намерение да се изведат с продължителните подравн€вани€, достигани на ваши€ св€т, тъй като това е намерението на всички наши усили€, скъпи красиви души.
     акто винаги, все още има толкова много да ви информираме и ние (отново), значително използваме и оцен€ваме възможността да сме в състо€ние да дойдем при вас, скъпи души, и да ви информираме за всичко, което можем.
    —коро н€ма да има воали, поставени над информаци€та, ко€то сме в състо€ние да ви дадем и всички ще се намерите в състо€ние да абсорбирате информаци€, ко€то е толкова чиста, и ко€то е толкова мащабна, и ще се чудите, как изобщо сте работили и чувствали под воалите и възпри€тийните блокажи, които задържаха мнозина от осъзнаването на реалността на вашата вродена и присъща ћногомерна природа.
    Ѕлагодар€ ви, ’атори от —лънчевите јстрални ѕолета на «ем€та
    WesAnnac.com
    AquariusChannelings.com
    http://aquariuschannelings.com/2012/07/08/the-hathors-of-earths-solar-astral-planes-personal-astral-travels-reality-creating-energy-currents-and-the-infinity-of-creation/
    ѕревод :Tauno

WebSite: http://despertando.me/Ѕългарски/
WebSite: http://despertando.me/?p=92463


—ъздадено: 21/07/2012 • 11:50
ќбновено : 21/07/2012 • 11:50
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4020 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є4 

ivo 23/07/2012 • 17:02

mira izslushai pesenta i se zamisli za petiqt kliuch :p -> http://www.youtube.com/watch?v=TxRK9xkdKdM&feature=share

 оментар є3 

meri 23/07/2012 • 15:58

“ози »во вижда нещата от лоши по лоши,защото не иска да види нищо хубаво,вижда луди хора,а не се замисл€,4е те лудите са следствие на карма с Ѕќ√,4е толкова много хора отрекоха Ѕожественото на4ало,и със тези си мисли си навл€коха тежка карма.ћол€ те ,»во,не ставаи и ти като вси4ки слепи и глухи!—лед като си намерил този саит,вникни по задълбо4ено и се опитаи да се въздържаш от такива исказвани€,за които ще ти се наложи да си плащаш.Ќау4и,ако оби4аш какво озна4ава ,,¬ъзнесени ¬ладици,”4ители на 4ове4еството,√алакти4еска ‘едерациа на —ветлината ,,и тогава вземаи отношени€ и прави исказвани€.Ќе ми се сърди,а приеми мо€та при€телска и добронамерена забележка.∆ела€ ти ћир,—ветлина и ’армони€  дълбоко в душата ти.

 оментар є2 

Ivo 22/07/2012 • 14:46

of veche zex da se umorqvam da cheta teq gluposti. s dve dumi ot vsichki statii se vijda edno postoqnno povtarqne vtulpqvane zaribqvane da ne mislite da ste prekloneni na neshto koeto i ideq si nqmate ot kade idva. edno shte vi kaja po losho shte stava i nikakvi vazneseni uchiteli  ne sashtestvuvat. ama kvoto i da vi pisha vie shte si znaete vasheto i nqma da vidite che nestata vasrvqt ot po zle na po zle. kakvi federacii na svetlinata kakvi ivunzemni energii omg tolkova e smeshno che chak edvam se sdurjam da nevi obidq :D no nqma spokoino prosto vijdam kolko dushevno bolni ima po sveta. puk ako tolkova iskate chista dusha pochnete da spazvate desete zapovedi na bog i mirut v vas shte nastupi hahaha naivnite mi te. :)
btw tova mi go saobshti alf  ot melmak.
obicham te alf :)
hahahaha k

 оментар є1 

elizabeta 22/07/2012 • 09:11

’ил€ди благодарности за чудесната стати€! Ќека до все повече сърца достигнат тези думи!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.61 секунди