“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - д-р Ќатали€ –адомска€

–еалност и митове на съвременната медицина

("ћир гомеопатии ")


»ма ли изход от кризата?

††† «а написването на тази стати€ ме подтикна кризисното състо€ние на родната, а и на световната медицина. “о се определ€ не само от раздутите цени на медицинските услуги, но и от много по-сериозни причини.

–≈јЋЌќ—““ј

††† 1. ƒнес медиците имат толкова ниска репутаци€, както и по времето на ≈клезиаст, който е казвал "ƒано съгрешили€т пред —ъздател€ да попадне в ръцете на лекар€..."
††† 2. “ова е станало, защото излекуването е подменено с лечение, грижата - с безстрастно изпълнение на задължени€та, а умението да се изслушва - с технологични процедури. Ћекар€т вече не се занимава с личността на болни€, а само "ремонтира" отделни, неправилно работещи части от биологичната система.
††† 3. ≈дна от причините за кризата е все по нарастващото внедр€ване на техниката в медицината. Ќ€кои лекари см€тат, че приборите позвол€ват въобще да не се разговар€ с пациента.
††† 4. —ъвременната медицина отдел€ основно внимание на острите забол€вани€ и оказването на спешна помощ, а не на профилактиката и запазването на здравето. ¬ъпреки че профилактичната медицина изисква минимални финансови разходи, но отнема много време на лекар€ и затова на практика се игнорира.
††† 5. јко говорим с по-сухи€ език на цифрите, то вл€зохме в XXI век с огромен товар нерешени проблеми. ѕосто€нно се увеличава ръстът на сърдечно-съдовите и онкологични забол€вани€, като те се "подмлад€ват". ¬ече са об€вени "ƒен на туберкулозата" и "ƒен на —ѕ»Ќ-а", да не говорим за "ƒен на хепатита" и "ƒен на сифилиса". ј може би в близко бъдеще ще има и месеци за борба "със —ѕ»Ќ-а".  ак звучи, а? » ще се борим - един месец с хепатита, следващи€ месец-с глистите и т. н.
††† 6. ѕреди сто години ‘. ћ. ƒостоевски се оплакваше в "Ѕрат€  арамазови": ,,...и пак техни€ маниер да отпращат към специалистите: ние, видите ли, само разпознаваме, а вие идете при еди кой си специалист, той ще ви излекува. ƒа ти кажа, съвсем, ама съвсем изчезна н€когашни€т доктор, който лекуваше от всички болести, а сега само специалисти, и те непрекъснато публикуват във вестниците. "
††† ¬ъв времето на ƒостоевски проблемът само се е по€вил, а днес се е разраснал до невиждани размери.
††† 7. —поред мен състо€нието на упадък в медицината ще се запази дотогава, докато не се възрод€т традициите на лечителството, докато лекар€т и пациентът не станат равноправни партньори, а науката престане да се занимава с решаването на човешките съдби.

ћ»“ќ¬≈

††† "Ќеведоми са пътищата √осподни"
††† Ќеведоми са и много митове, които се раждат в хорското съзнание, а пон€кога и изкуствено се поддържат от медицински€ елит. Ќо затова са и митовете, за да се опитваме да ги развенчаваме...
††† ѕърви мит: јко ти се отдаде да бъдеш изследван и лекуван в "сериозен" медицински център (чуждестранни клиники, кремълски или републикански болници, в краен случай -областни), непременно ще те излекуват.
††† ћитът се основава на това, че там разполагат с най-съвременната апаратура, ко€то ще позволи да се установи точната диагноза и, разбира се, да се проведе лечение на високо ниво. Ќо действителността ни говори съвсем друго. ярък пример е боледуването и смъртта на –аиса √орбачова.
††† ¬тори мит: «адължително тр€бва да попаднеш на преглед при академик, професор, доктор на науките и т. н.
††† ћитът се основава на това, че тези научни звани€ се дават на базата на отличното познаване на сво€ предмет. Ѕез да приниз€ваме значимостта на тези пон€кога "тесни" знани€, ще отбележим, че това не винаги позвол€ва да се погледне в дълбочина и ширина на проблемите на дадени€ пациент. ѕон€кога добри€т обикновен лекар-клиницист може много по-добре да помогне на болни€, отколкото знаменитото "светило".
††† “рети мит: √лавното е да се намери причината за болестта.
††† ћитът се основава на това, че щом не знаеш причината, не тр€бва да лекуваш. ќтчасти това е в€рно, но от друга страна ако търсим причина, например болка или възпаление в отделно взет орган, много лесно може да се сбърка причината със следствието, което, впрочем, се случва посто€нно.
††† ярък пример - лечението на половите инфекции или алергичните забол€вани€. ћоже до безкрай да се прав€т лабораторни изследвани€ на половите инфекции, да се откриват, да се минава курс с антибиотици, отново да се прав€т изследвани€, да се откриват следващи инфекции и отново да се лекуват и лекуват, докато организмът не даде такова обостр€не от страна на черни€ дроб и бъбреците, с които не вс€ка болница би се справила. ј проблемът с половата инфекци€ може да остане неизменен. —ъщото се случва и при лечението на алергичните забол€вани€. ѕравейки щателни изследвани€ за определен специфичен алерген (достатъчно скъпи) само за това, за да назначат накра€ почти на всички еднаква схема на лечение, при това еднакво безперспективна.
††† ћит четвърти: ¬ажно е правилно да се постави диагнозата.
††† ћитът се основава на това, че болен без диагноза не е болен, а н€какъв "симулант". ƒиагнозата позвол€ва да се отървеш от дадени€ пациент и да го изпратиш "при други специалисти", в "друго лечебно заведение".
††† ћного често такава диагноза се превръща в "присъда" и не подлежи на обжалване. Ќещо повече, презастраховането на лекар€ (постав€не на много "по-сериозна" диагноза, отколкото обсто€телства на болестта изискват) е добър спасителен по€с за лекар€, но не и за пациента. «а щастие животът често постав€ всички на местата им, жалко само за болните, които страдат от изобилната фармакологична терапи€.
††† ѕети мит: "Ќай-последната", "най-новата", "най-научната" концепци€ за лечение на тази или онази болест е най-правилната.
††† ћитът се основава на това, че "ти€ отгоре виждат всичко..."
††† ѕри постав€нето на дадена диагноза на пациента се назначава утвърдена от здравното министерство схема на лечение за даденото забол€ване. “ези схеми се разработват от профилирани институти, съгласно последните научни достижени€.
††† «а никого не е тайна, че вчера едно лечение се е провъзглас€вало за единствено в€рно, а днес също тъй гръмогласно се признава за заблуда. Ќещо повече, с всички сили ние се стараем да сравним реакциите на човешки€ организъм с реакциите на животното, дори с морското свинче или маймуната, и вече не говорим, че болестта във вс€ко нейно про€вление е динамично и бързо измен€що се състо€ни€. «атова много често схемите не работ€т.
††† Ўести мит: Ќепременно съществува хубаво, "панацейно" лекарство или средство за всички болести.
††† ћитът се основава на неизтребимата в€ра на лекарите и пациентите в чудото. “ози мит е най-древни€т и най-вредни€т. »злекуването е процес, често дълъг и сложен, изискващ от лекар€ и от пациента гол€м разход на умствена, физическа и душевна енерги€. ¬ диалога между лекар€ и пациента лекарството винаги е вторично. ј на всички им се иска "по заповед на щуката и по мо€ вол€..."
†††  олкото и нови средства да бълват фармацевтичните компании на лекарствени€ пазар, не тр€бва да се забрав€, че за т€х това е преди всичко "доходен бизнес". ¬с€ко лекарство тр€бва да бъде пропуснато през ума и сърцето на лекар€.
††† —едми мит: ќт инфекциозните болести можем ла се предпазим с профилактични ваксини.
††† ћитът се основава на грамотно поддържани€ страх у хората от различни инфекции. ѕроизводителите на ваксини преусп€ват и забогат€ват на това поприще и лобират за ваксиниране на населението чрез правителството.
††† Ћюбопитен е например фактът, че у нас ваксинират срещу туберкулоза още в детска възраст, а бро€т на ваксинираните деца, заболели от туберкулоза в последното десетилетие порасна два пъти. ¬ същото време главни€т федерален лекар на —јў е бил уволнен само заради това, че е позволил да се направи икономически анализ за целесъобразността на ваксините. », например, се из€снило, че преди да се въведе всеобщата имунизаци€ срещу инфекциозните болести, са боледували 15 % от децата, а след ерата на всеобщата ваксинаци€ боледували 14,5 %, но количеството усложнени€ след ваксинациите достигнало също 15 % (преди това не е имало такива усложнени€, защото не е имало и ваксинации).
††† »зход от кризата. –азбира се. анализът ми на ситуаци€та може да се стори н€кому повърхностен и емоционален, но за щастие демократичните свободи в нашето общество дават право всекиму на глас. јз извърв€х дълъг път в търсене на истинската медицина. » € намерих не в най-съвременните научни концепции, а в книгите по традиционна медицина, и в частност - по хомеопати€.
†††  аква красива дума "традиционна" медицина! ћедицина, осветена от хил€долетни знани€ за природата на човека, неговото здраве и болести. ћедицина, ко€то има €сни закони и правила, строго опредени природни лекарства, които се назначават индивидуално. ћедицина, ко€то столети€ не е измен€ла принципите си. Ќещо повече, всички най-съвременни научни изследвани€ само потвърждават постулатите на хомеопати€та. "“ри неща - пише ’ипократ - се съчетават в нашето изкуство: болестта, болни€т и лекар€т."
††† Ћинда (35-годишна, иначе здрава жена) посети сво€ лекар с оплаквани€ от "униние" и "епизодично безсъние". Ћекар€т диагностицира състо€нието й като "депреси€" и й предписа 20 мг ‘луоксетин (ѕрозак) дневно за депреси€та и 1мг Ћоразепам преди л€гане, за да може да заспи. —лед н€колко дни се наложи Ћинда да увеличи дозата на Ћоразепам (јтиван) на 2 мг, за да си осигури заспиване. —лед още н€колко дни, обаче, Ћоразепам вече не действаше изобщо.
††† ѕри следващото посещение при лекар€, последни€т предписа 15 мг “емазепам (–есторил) за сън€ (и спр€ Ћорезапама) и увеличи дозата ‘луоксетина на 40 мг дневно, защото Ћинда му се оплака, че 20 мг не й помагат особено за депреси€та. ѕо-високата доза ‘луоксетин предизвика посто€нно главоболие у Ћинда (ко€то не бе имала главоболие никога през живота си преди да започне да пие този медикамент). “€ също така забел€за, че главоболието й се усилва значително около час след приема на “емазепам.
††† ѕри следващи€ преглед лекар€т предписа на Ћинда јцетаминофен с  одеин (“айленол) за главоболието и € посъветва да взема по една или две таблетки на всеки 6-8 часа или според главоболието.
††† –утинните изследвани€ показаха повишено ниво на холестерола, което беше повод за предписване на 20 мг Ћовастатин (ћевакор). јптекар€т на Ћинда й препоръча да взема ѕсилиум за запека си. —амо за една седмица Ћинда увеличи дозата на  одеин-а на 300 мг дневно. “€ беше летаргична, непрекъснато беше сънлива, страдаше от тежък запек, най-веро€тно дължащ се на  одеин-а. ƒепреси€та й се задълбочи, а главоболи€та й станаха всекидневни и б€ха много мъчителни.
††† “€ се консултира с лекар€ си по телефона и получи съвет да започне да пие ƒокузат за запека, да увеличи дозата на ѕсилиума и да си купи н€колко таблетки ћеперидин (ƒемерол), към които да приб€гва, когато главоболието стане непоносимо.
††† Ќе е необходимо да задълбаваме още повече в тази ситуаци€. ясно е, че само за н€колко седмици здравата като ц€ло Ћинда се превърна в едно много болно същество. —ега т€ вземаше 8 медикамента всеки ден, при много висока веро€тност от увеличаване на бро€ им в най-близко бъдеще.
††† ≈то списъка на €трогенните (предизвикани от медикаментите) болести у Ћинда:
††† √лавоболие.
††† ѕристраст€ване към обезбол€ващи и сънотворни.
††† ¬лошаване на безсънието.
††† ¬лошаване на депреси€та.
††† «апек.
††† Ћетаргичност/ —ънливост.
††† ¬еро€тно чернодробно увреждане от јцетаминофен-а и Ћовастатин-а.
††† ¬ този списък са включени само очевидните €трогенни болести, които могат да се свържат по безспорен начин с приеманите медикаменти (и които са описани от производителите им като техни странични действи€). ќще много симптоми биха излезли на€ве, ако случа€т на Ћинда бъде снет и анализиран от истински€ лечител-хомеопат, който има дълбоки познани€ за фармакологи€та на медикаментите и техните взаимодействи€ в организма на човека.
††† “ази истори€ представл€ва кратък преразказ на стати€та на ‘рансоаз ∆уст "“оксичност на полимедикаментозната терапи€ и стратегии за комплементарно лечение", публикувана в бро€ на списание "Ќеilkunst" от юни 1999 година.
††† ƒесетки подобни истории могат да бъдат разказани от всеки активно практикуващ хомеопат. Ќещо повече, стотици подобни истории могат да бъдат разказани от всеки лекар-алопат. Ќещо още повече, хил€ди са българите и българките, които могат да разкажат подобни истории.
††† »зводите от тези истории почиват на много здрава логика и наистина се налагат от само себе си и въпреки това малцина се съобраз€ва с т€х. «ащо???
††† ѕричината е, че мощната реклама, ко€то фармацевтичните компании и дистрибуторите на медикаменти прав€т на продуктите си, съдържа много елементи на лъжа, манипулации и непочтено спекулиране с човешката болка.
††† ¬ъпросните икономически субекти зна€т прекрасно, че възрастната жена с шипове в колената ще завиди на плавните движени€ на кънкьорите от телевизионната реклама и ще изтича (или по-скоро ще се до-тътри) начаса в кварталната аптека, за да си купи »будолор (който, забележете, се продава без рецепта).  летата жена едва ли се замисл€, дали кънкьорите от рекламата наистина са имали болки в колената и са се избавили от т€х благодарение на рекламирани€ медикамент. “€ н€ма откъде да знае, че дори и да облекчи болките й (което в много случаи не става), този "вълшебен илач" така ще раздразни стомаха й, че след две седмици т€ ще се чуди как да овладее ужасните киселини, по повод на които ще й се наложи да си купи още поне два медикамента.
††† ¬ъпросните икономически субекти зна€т прекрасно, че младото момиче-продавачка в магазин, което 10 часа на ден не може да подвие крак, не би се подвоумило да си купи Ћиотон, макар сигурно да си дава сметка, че манекенката от рекламата на този продукт едва ли н€кога ще посмее да си намаже скъпоценните крака с подобно нещо.
††† ¬ъпросните икономически субекти зна€т прекрасно, че ако номерът с рекламите не мине (както се случва при по-подозрителните или по-тревожните пациенти), винаги могат да разчитат на съдействието на лекарите. ƒоказателства за склонността на лекарите да съдействат на фармацевтичните компании и дистрибуторите на медикаменти в качеството си на безплатни рекламни агенти могат да се откри€т на вс€ка крачка. ¬ъпреки че за н€колко години практика като хомеопати вече започнахме да обръгваме, ние б€хме изумени от истори€та на един наш 9-годишен пациент. —лед като насмалко не паднало от едно дърво, детето започнало да се страхува да остава само, особено на тъмно. јко н€кой от родителите не се завърнел у дома навреме, то изпадало в паника, че с него се е случило най-лошото. —ъгласихме се, че това е достатъчно, за да му бъде поставена прословутата диагноза "страхова невроза". Ќо как можехме да преглътнем новината, че психиатърът предписал на това лъчезарно 9-годишно момченце, което беше в почти безупречно физическо здраве, –ивотрил???  ак да асимилираме решението на един лекар със специалност да назначи като първо лекарство за едно дете, което до този момент не е вземало никакви лекарства, медикамент, с който доскоро се лекуваха само хора с епилепси€? ƒали той не си дава сметка какви ужасни могат да бъдат последстви€та от това му решение за способността на това дете да се съсредоточава, да запомн€, да общува? “рудно е да пов€рваме,, че е така. Ќо виждаме, че дори и общопрактикуващите лекари вече не признават такива медикаменти като ¬алериана, Ћексотан, “ранксен и пр. и отиват директно към предписване на  санакс, ƒеанксит и –ивотрил (последни хитове в жанра). ≈динственото рационално об€снение на този подход е, че те биват поощр€вани да действат така на научните семинари и курсове, които посещават и на които светила в медицината ги убеждават, че това е правилни€т начин (друго важно звено от рекламната стратеги€ на цитираните по-горе икономически субекти).
††† “ова, в което ние се опитваме да поощр€ваме пациентите си, е просто като кладенчова вода - в€рвайте в здрави€ си разум и ако ви се стори, че нечие съждение противоречи на здрави€ разум, подложете го на съмнение, независимо от това, кой го е изрекъл и какви титли има изредени пред и след името, изписано на визитката му.
††† (—вободни сте да подложите на съмнение и току що прочетената наша препоръка - това би било добро начало, защото би означавало, че поемате отговорността да вземате решени€, ко€то досега сте прехвърл€ли на лекарите си.)


—ъздадено: 21/02/2006 • 17:31
ќбновено : 21/02/2006 • 17:37
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 9596 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є4 

Lekar 02/10/2007 • 10:28

"Divide et impere"
("–аздел€й и владей")

„ували ли сте за —ветовната конспираци€,чи€то най-обща цел е пълното подчинение и контрол на човечеството от страна на малка окултна група олигарси?ј помните ли нашата родна приказка за хан  убрат и снопа пръчки?
†—поред мен съвременната медицина е паднала "жертва" на предумишлена фино изработена стратеги€,чиито резултати все повече озадачават и отблъскват и пациентите и лекарите.—връхспециализаци€та като култ,който понасто€щем е узаконен и вс€чески рекламиран и утвърждаван със вс€какви средства,въвежда преднамерено н€колко фалшиви аксиоми относно същността на човешкото здраве,болест,лечение и човешки€ живот въобще.— тези фалшиви аксиоми ни закърмиха още от първи курс/медицина/,в резултат от което и ние,така наречените "лекари",
отидохме далече от истината,а здрави€т "сноп" е разделен на тънки,слаби сами по себе си клечици.Ќе стигна това,ами официалната "директива" започна да цепи на парченца и отделните клечки!!!
†††††††—ъдете сами:ќбща медицина - ¬ътрешни болести -  ардиологи€ - »нвазивна кардиологи€...и т.н.в посока на професионален "растеж".ѕодобна е схемата при всички специализации.
†††††††ѕациентите се "прем€тат" като луди от кабинет на кабинет,от клиника на клиника,а в кра€ на краищата здраве н€ма.ќстават,разбира се съмнителните ползи "да ти спас€т живота","да не те боли","да може поне малко по-леко н€как да се кара","да се изкара още н€ко€ годинка".
...ј здраве,сила,излекуване Ќяћј!!!
ќстава трайна прогресивна инвалидизаци€ на т€лото,и което е още по-лошо на ума,чийто единствен възможен изход е спасителната смърт!!!
Ќ€кой може да се потресе от това мое становище,но нека преди да каже каквото и да е,да помисли кое е по-страшно от смъртта.—мъртта†на†т€лото(с†лечение†или†без него) за обикновени€ човек в кра€ на краищата е неизбежна.Ќе е ли по-лош от самата смърт лоши€т живот?Ќа колко тежко хронично болни†хора животът им носи радост,колко от т€х с години вегетират изтощени и погнусени от себе си,колко от т€х †поддържат живота си само защото панически се страхуват от "смъртта"!
†††††“ова за болните,и не е само това,но темата е много дълга...јми ние,"лекарите"!¬се по-често осъзнаваме своето безсилие и разделение!’ирургът вече не смее да преслуша сърцето,а интернистът застива от страх и се отказва,когато му се наложи да инцизира един обикновен цирей! райната форма на свръхспециализаци€та изглежда като†пиеса†на†абсурда†-†например†специалистът†по†кожни†болести†н€ма†
нито†да†знае†как,нито†да†може,нито†дори†да†посмее†да†си†помисли†да†лекува†
собственото†си†сърце,безсънието†си,хремата†си,стомашните†киселини†и†т.н.
“.е.така наречени€т специалист н€ма да†може е лекар дори за сами€ себе си,дори и за най-елементарни болежки.јко така караме,ще дойде времето още от студенската скамейка бъдещи€т кардиолог например да не учи обща анатоми€,а само анатоми€ на сърцето(нали така и така†н€ма†да††му се налага да "пипа"†нещо друго,а†и†дори†да†поиска законът н€ма да му разреши да "пипне" нещо друго).
†††††Ќо да оставим засега това "светло бъдеще"/Ќе дай,Ѕоже!/ и да се върнем в насто€щи€ момент: кой специалист може да излекува даже себе си?«наете ли например какъв е процентът на сърдечно болните кардиолози/особено сред маститите "светила" на почтена възраст/?ј процентът на великите очни лекари,които не виждат†без очила?ј процентът на "нервно" болните психиатри?...» така до безкрайност.
†††јбсурдно нали!Ќо факт!!!≈динствени€ начин да не го забел€зваш е да не си вадиш главата от п€съка!!!—ъветвам ви да помислите сериозно над тези мои наблюдени€.Ќе вземайте гореказаното наготово!»зградете си свое мнение!
††††–азделението на медицината†в†насто€щ舆му†вид според мен(като работещ лекар с над 10г.стаж) е †направо престъпление срещу човечеството,в резултат на което общото здраве на човешката популаци€ катастрофално се влошава независимо от(а дали не поради!?!) посто€нно увеличаващи€ се брой високо технологични специалисти и лечебни методи.
†††ћедицинската специалност е само една - ќЅўј ћ≈ƒ»÷»Ќј(н€мам предвид специалността общопрактикуващ лекар).“а нали човешкото здраве е само едно!
ћоже ли в докумените на умиращи€ от сърдечен инфаркт да пише неврологично здрав,офталмологично здрав,дерматологично здрав,гастроентерологично здрав,психично здрав и прочее...здрав?!?„е кое му е здравото на агонизиращи€ без вс€каква надежда за оцел€ване!!!
...Ќагледал съм се на тъпотии...ћога да ви дам безкрайно много подобни абсурдни примери.
“есните специалности са довели вече до израждането на великото лекарско изкуство в†авторитетна††сравнително ниско†ефективна,но†високо†печеливша†гилд舆от†дребни зана€тчии.¬исоките†постижен舆в отделните зана€ти имат†все†по-малко†общо†с†умени€та†и†знани€та†на†лекар€.¬се†повече†"високи€т"†специалист (често съвсем не висок,а нисък,дебел,плешив,с не дотам здрав вид,но за сметка на това със скъп марков костюм и швейцарски часовник с†диамантени†инкр

 оментар є3 

Maria 08/05/2007 • 00:32

Ќе знам дали тр€бва да се в€рва на здрави€ разум или по скоро да се научим да следим интуици€та си. ѕромените вече са необратими и за всичко, ще дойде точното време. Ѕавно, но ще стане. ƒа се стараем да мислим и да търсим причините. јко успеем, то ще е за наше добро. положителните мисли лекуват и, ако ги излъчваме, здравето идва само. ѕожелавам го от сърце на ц€лото човечество.

 оментар є2 

AngelPloshtakov 10/04/2006 • 20:44

»зненадам сам от бързите отговори,относно коментарите във ¬аши€ сайт.ѕрочетох и "«ащо не мисл€т хората?". Ќай-доброто е в съвременни€ социум да има повече от тези условно казано: можещи и знаещи хора. ƒо скоро...wink


 оментар є1 

AngelPloshtakov 06/04/2006 • 18:20

–азбира се,че най-трудоемка е профилактиката в медицината. ѕрофилактиката на болестите е свързана с обучение на конкретни€ болен субект.—амото медикаментозно лечение заема едва 5% от процеса на лечението. »ма много неща да се кажат по темата. “ова,което прочетох от ¬аши€ сайт-не намерих нещо което е нев€рно и не отговар€що на истината. ¬ъпросът е какво да се направи за да се задвижатат в благопри€тна насока нещата с профилактиката на болесттте. ƒо нови срещи в мрежата!....≈то една задача, ко€то на пръв поглед изглежда неразрешима, защото тр€бва да се промени манталитета на хората по цели€ св€т. “ри са основните причини, които пречат на нормално, здравословно съществуване на човека: мързела, който ограничава изключително много двигателната активност на човека; мита за вълшебното хапче раздухван от жадните за печалби; и внушението, че н€кой друг може и тр€бва да се грижи за нашето собствено здраве. “ук нещата отново опират до основната тема на този сайт - мисл€т ли хората. “.е., когато хората започнат да разсъждават самосто€телно и поемат в собствените си ръце сво€ живот, тогава ще се промени и т€хното здраве. “ова, разбира се, отначало ще става бавно поради силната съпротива на обществото, но колкото повече хора поемат съдбата си в своите ръце, толкова повече ще се повищава скороста, с ко€то се промен€ обществото, а сега има много благопри€тни услови€ за това.

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.57 секунди