“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - «ј —¬ќЅќƒЌ»я »«Ѕќ–

«ј —¬ќЅќƒЌ»я »«Ѕќ–

    ¬се още под вли€нието на дуалистичното мислене, мнозина си го представ€т като абсолютна свобода, свобода на 100%. Ќо ако всичко е едно ц€ло, нима е възможно да не се съобраз€ваме с това, което ни обедин€ва, например, свободни€ избор на други€? “.е. свободни€ ни избор свършва там, където започва свободни€ избор на другите и ние тр€бва да съзнателно да избираме, че той/т€ има точно толкова право, колкото и ние. Ќо на егото правото на други€ не му харесва, и ако изберем да сме едно с ÷€лото, ще тр€бва да го смирим. ј единството се изгражда с нагласата: всеки се грижи за всички, съобраз€вайки се с всеобщите закони.
    Ќашите избори се определ€т най-често от субективното ни възпри€тие за при€тно/непри€тно. » в това н€ма нищо лошо, стига да не сме прекалено дуалистични/крайни. ѕри€тното и непри€тното се определ€т отново от единството с ÷€лото. јко сме в хармони€ с общи€ поток, получаваме изобилие от енерги€ и се чувстваме прекрасно, хармонично.  олкото повече избори правим в противоречие с ÷€лото, толкова повече непри€тни изжив€вани€ имаме Ц приличаме на камък, който е сред бърз поток и водата посто€нно го блъска и отнас€ от него частица след частица, докато накра€ се разтвори от потока и се понесе с него. ѕричината, ко€то ни кара да правим избори, които не са в хармони€ с ÷€лото, са натрупани в нас дисхармонични енергии следствие направени избори в нарушение на Ѕожествените закони, докато сме вършили работата си в материалните светове. “ези дисхармонични енергии/илюзии нарушават нормални€ енергообмен, и затова ни пречат да се хармонизираме с ÷€лото (създават непри€тни усещани€ и ограничават възможностите), и поради това посто€нно търсим, как да се изчистим. ѕроцеса на изчистване е в пр€ка зависимост от усещани€та ни Ц колкото са по-непри€тни, толкова по-бързо се промен€ме. ¬ъв висшите светове, където хармони€та преобладава, пром€ната става много бавно Ц н€ма достатъчен стимул за това. » ние посто€нно търсим услови€та на материалните светове, в които пром€ната може да стане много по-бързо. «а вс€ко въплъщение, подбираме много внимателно услови€та, които да ни стимулират така, че да правим избори, които да реализират желаните промени. «атова внимателно подбираме обкръжението си, което да ни създаде мирогледа, който ще ни върши работа, подбираме генетичните особености, преодол€ването на които, ще натрупа нужните качества и ключовите събити€ в живота, които ще направ€ желаната пром€на в направлението. Ќо тр€бва да имате предвид, че много р€дко предварителните ни планове се реализират на сто процента. ѕостигането на максимална пром€на е възможна само, ако фигуративно казано, се движим по острието на бръснача. ¬с€ко залитане от оптималните услови€, намал€ва желани€ резултат. ќптимален резултат се получава при съхранено желание за пром€на и чувствително следване на интуици€та, ко€то дава първоначални€ замисъл и служи като водач в живота на материални€ св€т.  олкото по-непри€тни усещани€ имаме, колкото повече се ръководим от принципа Дтака прав€т другитеУ, толкова сме по-далеч от оптимални€ вариант. ѕо замисъл, това би тр€бвало да ни стимулира да търсим оптимални€ вариант, но многото илюзии ни карат да се вкопчваме във въображаеми ценности, множество страхове ни прав€т нерешителни и не правим правилните избори, като посто€нно се опитваме да прехвърлим отговорността на н€кой друг. ј всичко това усилва непри€тните усещани€ и те се превръщат в страдани€. ¬ много случаи страдани€та предизвикват преодол€ването на илюзиите и страховете, но когато са част от масовото съзнание, т.е. са енергийно много мощни, решителността ни е недостатъчна за да направим правилни€ избор. » тогава отчитаме, че въплъщението е изпълнило много малка част от поставените задачи. ¬сичко това го описвам, за да имате ментална подкрепа в желанието си за пром€на Ц липсата на желание за усъвършенстване, блокира енергиите ви и увеличава натиска (страдани€та) на ÷€лото, с което сте сключили договор, преди въплъщението за подпомагане на плановете ви.
    —ъществуват осъзнати и неосъзнати избори. ќсъзнати€т избор правим, когато имаме реална представа за действителността. Ќеосъзнат избор се получава, когато се самозалъгваме с илюзии, например, когато си въобраз€ваме, че страхът е разумен довод/предвидливост. јко помислим разумно, сами установ€ваме, че това, от което се страхуваме, се случва р€дко, но и дори тогава можем да сме сигурни, че не сме били предвидливи, а със страховете сме предизвикали нежеланото. √енерални€ избор, които тр€бва да направим е, че тр€бва да очакваме само това, което желаем, и ако то не се случва, да приемем, че е необходимо време и допълнителна енерги€ (чрез нашето намерение) и да се запасим с търпение. ќтделете много сериозно внимание на този избор, чрез посто€нно самонаблюдение и самокоригиране. Ќе забрав€йте, с бързи стъпки наближава момента, когато мислите ви ще започнат моментално да се материализират Ц и най-големите ви страхове ще ви преследват денонощно като в кошмарен сън. ўе оцелеете ли в такъв ужас? Ќо материализирането на мислите ви зас€га и хората около вас Ц действително ли им желаете злото, когато ви €досват. «атова е изключително належащо, да ги обичате безусловно, да им признаете правото на свободен избор, правото да мисл€т и постъпват по свой начин, колкото и да не ви харесва той. —викнете с мисълта, че всички проблеми могат да се решават само с любов. –азбира се, ще има известен преходен период, през който да се справите със старите навици на мислене. «атова е казано: ДЌе съди, за да не бъдеш съденУ, а съдим на базата на правила, внушени ни от масовото съзнание/манипулаци€. Ќо ако ви е трудно да се извин€вате, да искате прошка, справете се с тази нагласа на егото, защото н€ма да можете да поправ€те грешките си, а това натрупва следстви€/карма.
    —вободни€ ни избор е пр€ко свързан с представата ни за действителността, т.е. мирогледа, ценностната система, определ€т, какъв избор ще направим. ѕредставата ни за действителността се формира под натиска на обществото, и най-вече под вли€нието на най-близките ни хора, тези, на които имаме най-гол€мо доверие. Ќо масовото съзнание е посто€нно манипулирано и тези, които го прав€т, н€мат интерес, хората да познават реалната действителност Ц тогава н€ма да се поддават на манипулациите. «атова, всеки тр€бва да има предвид, че може да прави изборите, си на базата на заблуди и илюзии. » това е много важно да се помни, защото неувереността не позвол€ва да се мисли дуалистично, но може да се изпадне в другата крайност Ц изобщо да не се взема решение, но това също е избор и не предпазва от грешки. ¬ъзможност за излизане от затворени€ кръг, дава посто€нни€т стремеж за осъзнаване на вътрешното ръководство, за осъзнаване на заблудите и т€хното неутрализиране, за да не определ€т грешен избор. »зобщо, правенето на избор изисква изключително гъвкаво съзнание Ц приемане на възможността всеки един момент да сгрешим, веднага да опитаме да поправим грешката и в същото време, да не се укор€ваме за грешни€ избор, защото това води до страхове, до нерешителност и съзнанието ни губи сво€та гъвкавост, адаптационна способност. «абрав€нето за илюзиите, които мотивират избора и за нерешителността, ко€то се получава при грешни избори, ни отдалечава от оптимални€ живот, от острието на бръснача. ¬с€ко залитане ни отдалечава от правилните за нас избори и в крайна сметка, може да ни доведе, да сме против течението в –еката на живота, против Ѕожествените енергии и закони. ј това води до много непри€тни изжив€вани€.
    ќсновни€ момент, който ни предпазва да не се движим против течението, е да поемем осъзната отговорност за всичко, което става с нас. ¬ масовото съзнание, в продължение на много хил€долети€ е внушавано съзнанието на жертвата, т.е. причина за собственото неблагополучие е винаги извън нас. «абел€звате ли, как ви обезсил€ тази иде€, как ви прави пасивни Ц нали не можете да промените всичко около себе си, точно защото другите също имат право на свободен избор. ƒругите не можете да промените, но можете да промените себе си. «ащото всичко, което става с вас или около вас, е привлечено чрез физическото привличане или отблъскване на противоположни или едноименни знаци (плюс и минус). “е се образуват в резултат на дуалистичното (крайно) мислене и постъпки (все пак мислите са енерги€, ко€то взаимодейства с другите мисли), при това, колкото е по-крайно мисленето, толкова по-конфликтни ситуации създава. «атова е много важно да се избавите от нагласата, че сте жертва на нечи€ зла вол€. ѕриемайки, че това са ваши избори, преставате да сте безсилни и поемате ситуаци€та в свои ръце. ƒа приемете ц€лата отговорност, има и друга страна.  огато см€тате другите за причина, трупате спр€мо т€х негативни енергии, а това е карма, а също дистанци€, задълбочаване на егото. ѕоемането на ц€лата отговорност е отъждеств€ване с Ѕог, единство с ÷€лото, вие сте Ѕога, който е причината за всичко Ц осъзнавате ли, каква пром€на на съзнанието е това, стига разбира се, да не си въобразите, че морето ви е до колене.
    ј универсалното решение за избав€не от непри€тности в живота е избав€не от крайното, дуалистично мислене Ц колкото са по-умерени и най-важното, любвеобилни мислите ви, толкова по-слаби са пол€ризираните енергии и съответно, много по-малко и по-слаби непри€тните и конфликтни ситуации около вас. —ъобраз€ването със свободни€ избор на други€, намал€ва в много гол€ма степен противоречи€та. Ќо в много случаи, дуалистичното мислене ви хвърл€ в другата крайност Ц когато се отказвате от правото си на свободен избор в полза на другите. ћасова е заблудата, че такова самоотричане е добро за други€ Ц така се разглезват тези, на които отстъпвате правото си на избор, и в крайна сметка, това води до неосъзнато/доброволно робство. “ака е станало възможно манипулирането на масовото съзнание и днешното отчайващо състо€ние на нещата.
     ато особено показателна е нагласата на хора тръгнали по духовни€ път е Дда правим добриниУ. ћного трудно се осъзнава, че непожеланото добро е мечешка услуга. Ќикой не иска да се замисли, че н€ма право да лишава, когото и да е, от неговите уроци/проблеми Ц защо е толкова трудно да се осъзнае, че с крайната родителска загриженост, може да се провали живота/въплъщението, т.е. да не се постигнат желаните от душата промени. ≈гото много трудно си признава, че Дда правим добриниУ е собствената потребност да отговар€ме на н€каква представа (рол€/маска) за себе си, а когато се ръководим от такива егоистични мотиви, много слабо ни интересуват последстви€та за другите.
    «атова е много важно да отсто€вате собственото си право на избор, разбира се не на вс€ка цена Ц нали все пак се опитваме да се избавим от дуалистичното мислене, от крайностите. Ќо желанието да бъдем добри, да не причин€ваме неудобства и страдани€ на другите, ни прави безотговорни. »майте предвид, че непожеланото/незаслужено добро създава точно толкова тежка карма, колкото насила присвоеното. ј отсто€ването на свободни€ си избор, разбира се, когато това не е с крайни средства, не създава карма, колкото и непри€тно да е това за този, който иска да ограничава свободни€ ви избор Ц напротив, това може да послужи като положителен пример и агресора да коригира отношението си към всички хора и ситуации.
    ћного често четем нещо, което не разбираме, което никак не можем да свържем със сегашни€ си мироглед. «а да запазим чувството си за самоуважение и да се предпазим от комплекси за малоценност, които са рожби на дуалистичното съзнание, правим прибързани€ избор да об€вим написаното за глупост. Ќо осъзнавате ли, че този избор ни отдалечава от разбирането на същността? » това отдалечаване може да продължи много дълго време. ј ако направим заключение, че нищо не става случайно и това, което сме прочели ни е нужно, и неразбирането е само временно, тогава остав€ме съзнанието си отворено и много скоро може да се по€ви този свързващ елемент, който да обедини неразбраното с разбраното в една ц€лост.
    ћного важен момент при свободни€ избор е да си давате точна сметка, какъв е мотива, какво ви подтиква към едно или друго Ц така ще можете да филтрирате чуждите мотиви и ценностни системи, а това ще ви избави да страдате като жертва.
    ћнозина, които не осъзнават действието на подсъзнателните страхове, живе€т в посто€нна нерешителност и трудно прав€т ежедневните си избори. ¬ т€х винаги има неосъзнат стремеж да прехвърл€т отговорността за вземането на решение, върху н€кой друг или н€какво насочване. Ќапример, много често търс€т €сновидци, карти таро, отвар€не на посоки страница в н€ко€ книга, хвърл€не на монета или н€какви други помощни средства. “ова е гол€мо прекарване, защото тези методи обикновено посочват най-гол€мата/енергийно силна веро€тност, ко€то предстои пред съответни€ човек. Ќо възможностите са хил€ди и не винаги най-силната е най-желана и най-благопри€тна за нас Ц така силно ограничаваме възможностите си да се носим по живота, по най-безболезнени€ начин. Ќещо повече, така ограничаваме избора си под диктата на страховете и се правим, че не забел€зваме подсказките на душата (н€кои си въобраз€ват, че чрез изброените методи получават подсказки на душата, но тези подсказки могат да са манипулирани и от не особено доброжелателни същества), т.е. отказваме да бъдем оптимално полезни на ÷€лото, не се съобраз€ват с приоритетите, належащи за момента, а се вкопчват в сигурното Дтака прав€т всичкиФ.
     огато човек се самонаблюдава, може да различи н€колко вида чувства/усещани€.  ато произход, чувствата/усещани€та могат да бъдат вътрешни и външни. ¬ъншните Ц в резултат на взаимодействието с заобикал€щи€ ни св€т. ј вътрешните се предизвикват от мислите ни. Ќо ако изключим мислите, не преставаме да усещаме/чувстваме, а това, което долав€ме е езикът на душата Ц ако се чувстваме прекрасно без особен повод, значи душата ни е в прекрасно настроение, но ако сме потиснати, значи душата ни е недоволна от изборите на ума и тр€бва да променим нещо, за да възстановим равновесието. ћожем също да направим разграничение на чувствата си по вибрации Ц високочестотни и нискочестотни. Ќискочестотните, поради дисхармони€та, ко€то съдържат, са непри€тни, пон€кога дори болезнени. “акива са всички предизвикани от ума/егото страхове, опасени€, нерешителност, прекалени съмнени€, б€гство от отговорност, гордост, самомнителност Ц списъкът може да е много обширен. “ова са астрални енергии, най-често определ€ни като емоции. ¬исокочестотните вибрации се възприемат като много при€тни, защото дисхармони€та в т€х е минимална. “акива са любовта, благодарността, възторга, естетическото удоволствие от различни творби и от природата, удоволствието, което ни достав€ нашето т€ло, когато не злоупотреб€ваме с него, удовлетворение от свършена работа или творчество (тук, а и навс€къде другаде, тр€бва да се внимава да не се подхранва егото: Укаква гол€ма работа съмУ, а да е удовлетворение на душата, ко€то успешно изпълн€ва предварителни€ си план), и т.н. “ези енергии са чувствата на душата и са енергии на душевни€ св€т, а не на астрални€. »збора и стремежа ни да се избавим от нискочестотните вибрации, като избираме посто€нно да живеем във високочестотните, изчиства натрупвани€та в астралното т€ло и премества съзнанието ни в душата, което разтоварва ума от необходимостта да търси посто€нен изход от непри€тни ситуации. » във вас настава мир и спокойствие.
    «оната на свободни€ избор се определ€ от мирогледа, от ценностната ни система.  огато мирогледа ни е дуалистичен, краен, т.е. или/или, свободни€т ни избор е изключително ограничен, защото с тази нагласа сме в състо€ние да произвеждаме изключително много хаос около себе си.  олкото повече се уравновес€ваме, колкото повече постигаме златната среда, системата и/и, толкова повече се разшир€ва свободни€ ни избор, защото вече сме по-толерантни, опитваме се да спазваме всеобщите закони, т.е. да произвеждаме много по-малко хаос около себе си, т.е вредим на ц€лото много по-слабо. ќпитайте да наблюдавате, как се промен€ свободни€ ви избор, когато той се мотивира от безусловната любов.
    ѕримерите, когато сами ограничаваме свободни€ си избор са безкрайно много. —ами можете да прецените, колко ограничено постъпват тези с комплекси за малоценност. ј когато си изберем рол€та на жертва, колко възможности пропускаме, защото си въобраз€ваме, че зависим от н€кого или нещо или сме се поставили съзнателно в такава зависимост. Ќаблюдавайте и анализирайте мотивите, които определ€т един или друг избор. ќсъзнайте, какво ви ограничава, възпира: дали са правила приети от обществото, имат ли тези правила н€какъв смисъл и доколко влизат в противоречие с всеобщите закони. »ли са н€какви не€сни страхове и опасени€, които, ако не са предизвикани от конкретни събити€ в този живот, са спомени от предишни изжив€вани€ Ц тогава тр€бва да си дадем сметка, че това са кармични натрупвани€ и да предприемем съзнателни усили€ за т€хното преобразуване и изчистване. ƒайте си сметка, с какви убеждени€ живеете: Дн€мам това или оноваУ или Димам всичко необходимоУ. » доколко тези убеждени€ определ€т свободни€ ви избор и реалната ви действителност.
    ўе се спра на едно пон€тие: ДосъзнатостУ и неговото производно Досъзнат изборУ. ќсъзнатостта е свързана с нашата идентификаци€, т.е., с какво отъждеств€ваме себе си. јко отъждеств€ваме себе си с ума, се намираме изц€ло във властта на илюзиите му, на представата му за действителността, ко€то е много далеч от реалността. Ќо ако отъждеств€ваме себе си с душата и другите си висши аспекти, тогава имаме възможност да контролираме ума си и да го коригираме. “очно това е осъзнатост. ƒа осъзнаваме слабостите и недостатъците на ума и да не допускаме те да определ€т свободни€ ни избор. “очно тази по-висока гледна точка, прави възможен живота в радост и посто€нно удовлетворение. «ащото, когато сме осъзнати, правим изборите си съобразно всеобщите закони, не сме под вли€нието на дуалистичното мислене, следователно, не се м€таме от една крайност в друга, което прави живота ни многократно по-малко болезнен и непри€тен.  акто вс€ко нещо в духовни€ св€т, осъзнатостта си има най-различни степени, които в началните успоко€ва ума, а в по-напредналите, премахва завесата на съзнанието, води до осъзнаване/спомн€не на всички знани€ и способности, които има душата ви. ќсъзнатостта дава възможност да преразгледате изборите правени под диктата на илюзиите в ума Ц тези избори съществуват във вашето енергийно пространство като енергийни кодове, а осъзнавайки нерационални€ избор, можете да го промените на много по-съобразен с висшите интереси, а това изчиства тази дисхармони€, ко€то ви отдалечава от ÷€лото. ј това води до премахване на здравословни проблеми, до изчистване на кармични записи и много други следстви€, които прав€т живота все по-при€тен Ц нали точно тези, не особено оптимални избори, създават проблемите ни.
    ‘актически, свободни€ избор е една от многото човешки илюзии. Ќо абсолютно необходима на този етап от нашето развитие. Ѕез не€ бихме се чувствали посто€нно ограничавани и манипулирани, защото се осъзнаваме отделно от Ѕога. «атова прегръщайки иде€та за свободни€ избор, не се бунтуваме срещу ограничени€та на Ѕожествената вол€, на Ѕожествената цел. »збирайки да бъдем едно с ÷€лото, едно с Ѕога, приемаме ограничението на личните ни желани€ в името на всеобщата полза и така реализираме ≈динството.


—ъздадено: 11/07/2012 • 10:17
ќбновено : 11/07/2012 • 10:26
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 7461 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.59 секунди