“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ≈нерги€та Ц основен фактор на успеха

≈нерги€та Ц основен фактор на успеха

¬ладислав –адов, откъс от книгата Д»злизане от т€лото. ”правление на реалносттаФ

     огато говорим за енерги€та, ко€то е нужна за успешни пътешестви€ из фините светове, а също и за материализиране на моделирани събити€ във физически€ св€т, тр€бва да разбираме €сно, че това не е тази енерги€, чиито про€влени€ се определ€т само като жизнен тонус.  акто и преди съм казвал, това не е енерги€та, необходима за спортни и трудови подвизи, макар и все пак да има връзка. –азличните видове груба и фина енерги€ казано условно, се пресичат и проникват една в друга. Ќо това е само условно деление за опрост€ване на въпроса и по-доброто му разбиране. Ќа практика не можем да раздел€ме енергиите на груби и фини. ѕо-скоро това е единна енерги€ в различни про€влени€ и важното е да разберем, че про€влени€та на енергиите могат да бъдат различни.
    ѕреди време пушех, обаче видимо ми е било съвсем противопоказно, защото въпреки младостта си изпитвах физически неудобства, свързани с гадене и дори болки в дробовете. ќпитах се н€калко пъти безуспешно да ги откажа, докато не пробвах случаен метод, чийто успех мога да об€сн€ от сегашната си позици€. ѕри отказа реших да приложа два принциа. ѕърви€т Ц спирането на цигарите да е главната ми цел за предсто€щи€ месец и нищо по-важно да н€ма от това. ¬тори€т Ц да не обръщам внимание на темата за пушенето, а веднага да се отвличам с н€каква друга. ѕри самозабраната за пушене б€х включил и самопотупване по рамото за това, че съм се решил да откажа цигарите или пък за въздържанието ми през н€колкото дни от началото. ‘актически това беше забрана на вниманието. » сработи. “олкова лесно се отказах, че се учудих, как въобще е можело да бъде проблем.
    ƒо лесни€ успех ме доведе неосъзнатото използване на три важни пон€ти€ Ц интерес, намерение и внимание. ¬ началото, б€х твърде заинтересован от разрешаването на този проблем, т.е. възникна интерес, след който взех решение с набел€зване на приоритетите, т.е. изразих намерение, след което реших просто да забрав€ за този проблем, т.е. включих вниманието.
    ”спехът на извънтелесните практики, както и практиките за материализиране на събити€та, се определ€т от същите тези три услови€. –азликата е само в това, че вниманието тр€бва се включи, а не да се изключи. ќтърваваме се като изключваме вниманието, а получаваме като го включваме.
    “рудно е да се каже, кое в тази триада играе главната рол€. Ќо е сигурно, че тези пон€ти€ работ€т само обединени помежду си.
    јко примерно, човек се интересува много от извънтелесна практика, но не е взел решението да се занимава с не€, следоватено вниманието му е съсредоточено върху други грижи. «атова нищо н€ма да се случи. —амо интерес е недостатъчен.
    »ли друг пример Ц човек израз€ва намерението си да прехвърли границите на привични€ св€т, ръководен от различни мотиви, освен силни€ интерес. “ова може да е депреси€, мани€ за виличие, желанието да се самоутвърди или да се възвиси в очите на другите, или каквото и да е друго нещо.  ато прибавим към всичко това отсъстивето на интерес, ще се стигне до невъзможността да се отдели нужното внимание на това, заради скука и естествени неуспехи. –езултатът отново е нулев.
    Ќасочването на вниманието без интерес и намерение като ц€ло е мудна теоретична работа и е като н€какво задължение. Ќо дори и да има внимание и интерес, без намерението пак ще си е същото безрезултатно занимание, приличащо на изучаване на същата тази теори€, но вече по собствена вол€.
    ќтсъствието на намерение е характерно за хората, които аз наричам езотерични любители. “оест, това са хора, които могат само да разговар€т на различни теми, за да демонстрират гол€ма осведоменост. ѕроблемът е, че това не е собствени€ им опит, а чужд.
    —ега бих искал по-подробно да се спра на вс€ко от тези базови пон€ти€.
    »нтересът е един вид включвател. “ой дава старт на цели€ процес. ¬ наши€ случай е идеално, ако интересът прерастне във вдъхновение. Ѕез вдъхновение в работата ни е трудно. ѕо-скоро, каквито и да са опитите, н€ма да доведат до нещо, заслужаващо внимание. »мам предвид, вдъхновението като фон на ежедневието, а не метод за отдел€не от т€лото, тъй като веднага след такова отдел€не нарастналите емоции могат да попречат. —игурно в живота ви е имало или има нещо, което е предизвиквало вдъхновение, а заедно с него и интерес към н€каква си тема. —помнете си това състо€ние. “ова е нещото, което е необходимо. ѕри всички случаи съм сигурен, че разглежданата тема за извънтелесните пътешестви€ е изц€ло достойна за вдъхновението ви, както и да го предизвиква и поддържа.
    “ъй като книгата е практическа, то сега спрете четенето. ѕрипомнете си изискваното състо€ние, а не си обещавайте да го направите н€кой ден. —топ.
    Ќе се съмн€вам, че за н€кои това се отдава по-лесно, а за повечето Ц трудно. Ќищо учудващо. “ези, които помн€т, какво означава да живееш в състо€ние на пеещото сърце, са малцинство.
    Ќо тези, които си спомн€т това състо€ние или дори живе€т в него, сигурно ще кажат, че то се докосва до н€каква безграничност и дори могъщество. –азпалим ли интереса до състо€ние на вдъхновение, то ставаме хора без граници. ѕросто повечето не зна€т, какво да прав€т с това и постепенно изгубват енерги€та, като € често похаб€ват напразно.
    ћисл€ си, че самото то може да се см€та за цел и с мен ще се съглас€т тези, които са си спомнили състо€нието на вдъхновение. ƒа живееш посто€нно в състо€ние на вдъхновение, интерес, на пеещо сърце Ц какво по-хубаво от това?
    »нтересът и вдъхновението са услови€ за успешен старт, като едновременно с това освобождават тази енерги€ в човека Ц енерги€та на твореца.
    » когато факелът е запален, най-главното и трудното е да се пази от загасване. — възникването на тази нова енерги€, често идва стремежът, да се ползва за всичко възможно. «атова и говор€ за вампиризъм в ежедневните грижи.
    Ќо важно е да се помни, че ефективното използване на тази скъпоценна енерги€ може да е само спр€мо това, което € е предизвикало. »наче изразходването й н€ма да е ефективно, а ще е справедливо да се каже, че изтича напразно. јко темата за пътешестви€ из фините светове ви вдъхнов€ва, то ще е странно да ползвате тази възниквала във вас нова енергичност за отвлечени ежедневни занимани€, самозалъгвайки се, че енерги€та е достатъчна за всичко. Ќо не е. ќсвен това, много е трудно, всеки път отново да разпалвате факела, загасен от проблеми, неотнас€щи се към неговото възпламен€ване. » колкото по-често потушавате вдъхновението и интереса, толкова по-трудно ще ви е отново да ги запалите. ѕросто може да не ви достигне в€ра.
    јко интересът и вдъхновението могат да разпал€т и поддържат енерги€, то намерението е способно да € концентрира по подход€щ начин.
    Ќамерението е сравнимо с желанието, но за разлика от него, включва в себе си и елемента действие.
    јко желанието е празна фантази€ или мечта, то намерението е решимостта да имаш и да действаш. –ешимост!
    јко желаейки, не просто искаме, то с намерението си за€в€ваме решимостта си да притежаваме. Ќамерението за разлика от желанието се характеризира и с в€ра в успеха.
    — помощта на намерението хвърл€ме своеобразна котва, като за€в€ваме на подсъзнанието си, че точно тук искаме да концентрираме вниманието си.
    ќт троицата вдъхновение-намерение-внимание, точно намерението за мен е най-тайнственото пон€тие.
    Ќай-интересното е, че намерението се поддава на тренировка. ћисл€, че всички познават израза: Д”спехът съпътства тези, които довеждат нещата до крайФ. —ъгласете се, че често това е изц€ло справедливо. —амо върхът на айсберга е, че един се е опънал и победил, а друг е захвърлил всичко и е загубил. ѕод него се крие работата на енерги€та от намерението.
    ћного опростено и условно силата на намерението в отделни€ човек, може да се сравни с развитостта на скелетната му мускулатура. ƒа си представим, че той никога не е тренирал специално тези мускули, но изведнъж възнамер€ва да вдигне щанга, тежка два пъти повече от неговото тегло. –азбира се, че нищо н€ма да се получи. “ака е и с намерението. јко човек не го развива, не си струва да в€рва в чудеса. —амо че, то се тренира специфично Ц когато човек осъществ€ва взетото си решение независимо от всичко. “ова е тайната, това е същността, това е, което ражда връзката на човека със —илата.  огато човек развива силата на намерението си, на помощ му идва нещо повече, освен собствената му сила. ≈нерги€та на неговото решение вече не се заплита от тази на обърканата от честите приемани€ и откази от решени€. –ешението му става еднопосочен вектор енерги€ и затова е разбираем за —илата, с ко€то вече говор€т на един език. “ова е тайната на силата при маговете, шаманите и просто на успелите хора.
    јко човек ц€л живот се отказва от решени€та си и не довежда докрай започнатото, то силата на намерението му, а значи и връзка със —илата, ще клон€т към нула. » като правило това са хора, в чийто живот н€ма успех. ј сега си спомнете н€кой от известните ви успешни хора. —ъгласете се, че неотклонното следване на решени€та, е едно от главните им качества.
    ƒа се започне може и с малкото. ѕросто вземете н€какво просто решение, чието осъществ€ване зависи само от ¬ас. ƒори това да е просто да излезете и да хвърлете боклука. Ќо го правете с пълно осъзнаване на ставащото, т.е. при осъществ€ването му прибав€те и силата на намерението си. ѕостав€йте си всеки ден н€каква задача, за което се обвързвайте с клетва, за да прибавите в хранилището си още сила. ѕостав€йте си разумни задачи. Ќ€ма нужда решението ви да е сватба с кралицата на красотата, ако т€ не ви понас€ или въобще не ви познава.
    — времето ще забележите, че притежавате н€какво секретно оръжие, което обичайно отсъства у другите. ƒумата ми е за силата на вашите решени€. ¬ъзможно е да забележите още една странност. ўе започне да ви върви там, където предприемате това ДособеноФ решение. »менно след това може да се каже, че намерението е започнало да придобива сила. —ега можете да възпламените и сърцето на кралицата.
     азахме, че намерението е своеобразна котва, с чието хвърл€не, все едно сме казали на подсъзнанието, върху какво ще съсредоточим вниманието си. ≈то, че и вниманието е в действие. јко намерението е решимостта да имате и действате, то разпределението на вниманието е това, с което тр€бва да се заемете веднага. –азглеждам това пон€тие не от битови, а от енергийни позиции и за мен вниманието е начин на задействане на енерги€та.
    “ук стигаме до ключовото пон€тие за свързаността на съществуващите в човека енергии. “ова е нещото, което не ви позвол€ва да се развивате. ѕредставете си резервоар, пълен с вода.  олкото и да се опитвате да го долеете с нова вода, невъзможно е Ц той вече си е пълен. –езервоарът е човекът. ¬одата в него е свързаната енерги€. –азбира се, примерът е условен, но достатъчно показателен и важен.  акво представл€ва свързаната енерги€?
    ”словно може да се каже, че свързаната енерги€ се разходва през ден€ чрез внимането. “ова е основни€т, контролиран от човека начин за разход на енерги€. ¬сичко, на което обръщате внимание през ден€, предизвиква разход на свързана енерги€. «а обикновени€ човек, това е фиксиран обем енерги€, който не може да се увеличи, а само да се преразпредели чрез отклон€ване на вниманието си от едно нещо към друго. —лед като € преработи човек, свързаната енерги€ става свободна енерги€.
    ѕреразпредел€нето на вниманието е условие за напредък във извънтелесната практика.
    ¬сичко изглежда познато. –азбира се, на успеха за каквото и да е, следва да се отдели внимание. “рудността е в това, че извънтелесната практика не е зани€тие, което може да се класифицира като обичайно или ежедневно. «а успеха му е недостатъчно да се отдел€т 15 минути преди сън, както за другите неща. «а истински напредък тр€бва да живеете с това.
    Ќужно е глобално привличане на вниманието. ѕри напредналите вече става дума за пром€на на енергийната конфигураци€. —ъзирам опасността тук, да се изпадне във фанатизъм и не поощр€вам това. «а всичко тр€бва първоначално да се създадат услови€.
    Ћично за мен път€т беше труден и ме поддържаше само това, че не виждах и не виждам друг път. “очно така, в един момент започнах да възприемам увлечението си като път. »мам предвид духовното разбиране за път€. ѕри ц€лата си очевидност ми стана €сно, че мислите и действи€та, свързани с излишни увлечени€ към материалната страна на живота, пречат на резултатите от извънтелесната практика. ¬сичко, което задълбочаваше вниманието в ежедневните проблеми или в корист и алчност, предизвикваше проблеми при усво€ването на фините светове. »зведнъж започнах да разбирам, че увлечен от извънтелесните пътешестви€, с€каш спр€х като ц€ло духовни€ си пласт. –азбрах, че напредъкът в усво€ването на увлечението си се кръстосва с пон€ти€ като осъзнатост, безкористност, доверие към —ъздаващата сила.
    Ќе предполахаг, че тези пон€ти€ имат чисто практическо приложение и винаги съм се отнас€л към т€х като към просто красиви духовни или нравствени догми. –азбрах още, и че аз съм, както и всички ние, част от тази създаваща сила, следователно съм и създател на собствени€ си св€т.
    ѕочувствах и разбрах, че фините светове, в които имах възможност да прониквам, са най-доброто м€сто за такова сътворчество със създаващата сила.
    “ук не става дума за това, че за успех в изънтелесната практика тр€бва да превърнем живота си в житие на светец. ƒостатъчно е и да сме на по-малко просветлено ниво, за да успеем. ѕросто вниманието на хората, като правило е тотално съсредоточено върху нещата, водещи до противоположен на целта ни курс и по-точно Ц до никъде. ƒостатъчно е само да разрушим тази тоталност и приземеност, да махнем тези наочници. —лед това се включва н€какъв механизм или сила, ко€то започва да води човека. ¬€рно, че тази сила не общува с човека чрез думи и това е причината не винаги да разбира нейните подсказки. ћакар и да изисква значително привличане на внимание, все пак това не е път€ на селски€ луд или изчадието.
    ћного източни учители предлагат път€ на осъзнатостта, който позвол€ва да се издигнем над битието и да гледаме на всичко отгоре. ѕредлага ни се да осъзнаем вс€ко свое действие, т.е. да не правим нищо автоматично. ѕробвал съм и в това има истина. ƒействително в такъв случай рутинните действи€ вече не блокират енергетиката на човека.
    Ќо, първо - в услови€та на цивилизаци€та е толкова трудно да се занимаваш с това ежеминутно, че е почти невъзможно. ѕо-лесно е когато си седиш под дървото, както е при Ѕуда или вървиш с медиативни крачки, без да мислиш за грижите.
    ¬торо, защо ти е да осъзнаваш просветлено нещо, когато просто можеш да го изхвърлиш от живота си като пречка. «ащо да изграждаш защита чрез осъзнаването на нещо, което просто можеш да изхвърлиш. “ова е много по-икономично в енергиен смисъл. –азбира се, може да ми възразите, че не можете да изхвърлите нещо без да го осъзнавате. “ака е.
    Ќо като правило привържениците на практиката за осъзнатост и странично наблюдение, предлагат нищо да не се промен€, а само да се осъзнава и наблюдава отстрани. ќшо, примерно, казва, че в такъв случай човек може и ц€л живот да изкара на мръсен пазар като се чувства толкова добре и свободно, все едно е жив€л в ’ималаите. ћисл€, че това е лукавство. ѕросветлени€т може и да се чувства така на мръсни€ пазар, но не и обикновени€ човек. ј и как би се просветил там Ц веро€тно първоначално все пак има нужда от ’ималаите. » какво изобщо би правил ц€л живот на пазара, след като е просветен? Ќ€ма как да станеш просветен като се стараеш да осъзнаваш или наблюдаваш това, което тр€бва просто да изхвърлиш от живота си и да се махнеш от него. «атова такава практика на тотална осъзнатост води по-скоро до разочарование. “р€бва просто да се стараем да се движим от принудителното към интересното.
    Ќо отново съм принуден да говор€ за фанатизма. ’ората може и да си помисл€т, че само изхвърл€нето е достатъчно. Ќе бързайте. ћахнете само €вните пречки, а след това просто и меко се движете по избрани€ курс. —ега вече това, което не е нужно ще си тръгва само, като освобождава свързаната енерги€. ѕрослед€вайте само това да не се сдобиете с нови ненужни гирички, които да ви тегл€т надолу, и се движете, действайте!
    ¬ажен момент е факта на получаването и разходването на енерги€. –азбирането на тези процеси е ключ за успеха в зан€ти€та ни. ƒосега ние разглеждахме само използването на свързаната, т.е. вече притежаваната енерги€.
    ѕолучаването на енерги€та при човека е достатъчно сложен процес, за да не се опитваме да приниз€ваме всичко до примитивните позиции. Ќо не следва и излишно да усложн€ваме. Ќие, например, н€ма да разглеждаме начините за получаване на енерги€, основан само на намерението. “ози, който може да прави това, н€ма нуждата от съвети. ќсвен това, не тр€бва да забрав€ме, че човек може да възприеме само такова количество енергии, което да съответства на енергийната му конфигураци€ към момента.
    «атова н€ма да разглеждаме и начините за получаване на прекомерно количество енерги€. ќще повече, че това може да се окаже опасно.
     ато ц€ло пропускам в книгата си много моменти и възможни за разглеждане теми за напреднали. Ќ€кои техники и въпроси, свързани с т€х, могат да се обсъждат само индивидуално.
    ўе разгледаме начините за получаване на енерги€, които се кри€т в пон€тието саморегулаци€, подобни на пребиваване в места на силата, специални упражнени€, пребиваване в чисто природно м€сто и още н€кои други.
    Ќ€ма да разглеждам много начини за получаване на енерги€ и по друга причина, ко€то вече споменах. –аботата е там, че човек като правило вече притежава значителен запас от не€. » в повечето случаи вече просто не може да преработва новите обеми свободна енерги€, за да € направи свързана. » проблемът не е в това, че € н€ма, а в това, че ц€лата т€ е насочена към различни цели. ј пребиваването в местата на силата или в чисто природно м€сто, не само подхранва човек с енерги€та си, но и най-напред помага за преразпредел€не на вниманието.
    «а мен пребиваването в местата на силите, стана основен начин за ускор€ване и задълбочаване на извънтелесната ми практика, точно както и практиките за материализаци€ на събити€та във физически€ св€т. —амо простото пребиваване там играе основна рол€. Ќо все пак, ако към това прибавим намерение, то ефектът е много по-значителен. ћисл€, че тепърва предстои на учените да узна€т къде е фокуса в това. ƒа се об€сни само с разломите в земната кора ми се струва недостатъчно. ј об€снени€та, основани само на мистиката, въобще не са об€снени€ и си остават само мистика.
    ѕребиваването на чисто природно м€сто или на м€сто на силата, сигурно е най-естествени€ начин за възстанов€ване правилното течение на енергиите. –азбира се, такова пребиваване тр€бва да е достатъчно дълго. ќсвен това, тр€бва да се изключват деструктивните и отслабващи действи€ и мисли. Ќ€ма нужда да замърс€ваме чистата природа с изцапаните си енергии. јко спазваме определена екологичност на поведението си, то резултатът н€ма да чака. «ащото всички сме деца на природата, колкото и да сме се отдалечили от не€.
    √решката на много практици е в това, че на първо м€сто постав€т получаването на енерги€, а нейни€т разход се остав€ на втори план. ј според наблюдени€та ми, точно разхода на енергии, заема първото и важно значение в сравнение с получаването й. Ќо тр€бва да се разбира, че разхода на фината енерги€ от човека е процес, който не тр€бва да се сравн€ва, да кажем, с разхода на бензин за автомобила. ¬ажността на този въпрос е в това, че той е отчасти под контрола на човека, за разлика от получаването, което като ц€ло е на автоматичен режим и се промен€ само в н€кои случаи. »менно разходът на енерги€ определ€ получаването. Ѕез това вс€какви упражнени€ за захранване с енерги€ стават безмислени. „овек може и месец да стои и се захранва примерно с енерги€та на —лънцето, но без контрол на разхода, това е почти безполезно занимание.
    ѕри зас€гане темата за разхода, не може да не споменем и раздел€нето му на съзнателен и безсъзнателен разход. —ъзнателни€т разход става чрез задействаното внимание. Ѕезсъзнателни€ Ц чрез егрегориални€ и битов енергиен вампиризъм и може да се счита по-скоро за загуба. ƒори и със специални мерки за организиране на защитата или обвивките, е трудно да се борим с това. » тук отново на помощ ни идва използването на вниманието. ѕросто като начало, тр€бва да знаем откъде идва опасността. «атова грижата за здравето на близките, примерно, е начин за съхранение на собствената си енерги€. ќсобено, ако те живе€т със вас.
    »ма и още един вид разход на енергии, които също могат да се причисл€т към загубата, и към които отношението е много спорно. —тава дума за загубата на сексуална енерги€. Ќе се см€там за специалист по практики за преобразуване на сексуалната енерги€, насочването й за социално значими дейности и т.н. ћога само да кажа, че когато просто заради експеримента съкратих три пъти количеството на половите си актове, то веднага почувствах напредък в извънтелесната практика, макар и временен. –азбира се, имам н€какви изследвани€ Ц малко или повече задълбочни, относно този въпрос. Ќо мисл€, че за вас е достатъчно да знаете, че има нещо в това и има, над какво да се експериментира. ћакар, че не бих ползвал като основен този метод за запазване на енергиите. Ќо от тази база, всеки човек може да си направи индивидуалните изводи. «атова не искам да ви лишавам от радостта на собственото откритие и творчество.
    ѕревод: јнита

http://waytosoul.ru/node/7518


—ъздадено: 04/04/2012 • 19:45
ќбновено : 04/04/2012 • 19:45
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4118 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.69 секунди