“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - Ѕолести в ≈похата на ѕрехода

Ѕолести в ≈похата на ѕрехода

¬иктор √лавацкий - ÷ентър за знани€ по трансмутаци€ и ќгнено ѕреобраз€ване

“р€бва да знаете, че след јрмагедон идват епидемиите...
“р€бва да сте готови за сложни и необичайни болести...
јгни …ога

    ’ората винаги са се вълнували от въпроса за болестта и смъртта. ƒнес той е още по-остър и насъщен. ¬ сложното ни, но и удивително време Ц ¬ремето на ѕрехода, в навечерието на ≈похата на Ѕезсмъртието Ц болестите ни тревожат повече, откогато и да било. » това не е случайно.
    «аминаващата си епоха на тъмнина и невежество, вдига натрупалата се мътилка от дъното на душите ни, а идващата в живота ни светлина на Ѕъдещето, влиза в рол€та на грандиозен очистител.
    «атова има болести, цели епидемии, а също и болка, като неизменен техен антураж. Ќо има и болка, ко€то н€ма отношение към болестите. “ова е свещенната болка, говореща не за мръсоти€, а обратното Ц за чистота, не за заблуждение и невежество, а за в€рност към избрани€ път, за незагубената връзка с Ѕога. “ази болка не е наказание, а награда. ≈то за това става дума.
    «ас€гайки темата за болестите, се над€вам да про€сн€ малко въпроса относно това, защо все пак см€там, че при мен тече “рансмутаци€, а не забол€ване от общ характер. ¬ъзможно е, това да е просто мое субективно мнение по отношение на този процес или заблуда. “ака, че нека да разнищим нещата.
     ак да различиш, дали в теб тече трансмутаци€ или страдаш от това, че си нарушил космическите закони? Ќай-важното е веднага да погледнете болестта от философска гледна точка Ц защо възниква, как протича и къде отива?
    «дравето на човека зависи от равновесието между душата и т€лото, нужен е н€какъв баланс с привес на Ѕожественото. «дравето е състо€ние, при което всички необходими елементи са в хармони€ с ¬исшите —или. Ѕолестта започва от това, че сивото ежедневие започва да преобладава над връзката на човека със ¬севишни€. ј целта на човешкото съществуване е възвис€ване материалната страна на живота до ѕървопричината, до —ветлината, до —в€тостта. » само прочистени от земните страсти, отказали се от желани€та си, изхвърлили целите си, хората могат да полет€т към ¬севишни€, да изпълн€т ¬ол€та ћу.
    “р€бва да се разбере, че болестта и болката не са тъждествени. Ќие просто сме свикнали да ги свързваме. Ѕолката сигнализира, че в организма се случва нещо. “огава болни€т, немощен човек лежи, прикован към леглото, без вс€какви желани€. “ой се стреми само към едно Ц да се възстанови по-бързо, т.е. да се върне в предишното си първоначално природно състо€ние.
    Ќо при процесите на трансмутаци€, не възниква такова желание, напротив Ц има стремеж, колкото се може по-бързо да преминем към новото си природно състо€ние. » едини€т, и други€т процес са съпроводени с болка, пон€кога достатъчно силна, но в първи€ случай това е сигнал за неблагополучие в протичането на жизнените процеси с перспективата, въобще да се прекрати този живот, ако не се вземат срочни мерки за отстран€ването на биохимическите или кармични нарушени€ в т€лато и полето на човека.
    —ъвсем друга е причината за болката при протичането на трансмутаци€ в човека, особено в последно време. ¬се едно възниква конфликт между пораждащото се ново и съпротив€ващото се старо, инертното вещество, от което се състои плътта ни. —ъщото се наблюдава и в обществото и пон€кога се из€в€ва в кръвопролитни революци. ј за народа, за «ем€та, на ко€то живее този народ, това също е болезнено. Ќо с времето всичко отминава и цивилизаци€та започва по-нататъшнто си развитие на качествено ново ниво.
    ≈то така и в т€лото ни става борба между новото и старото. » при този, който е настроен за новото, вс€ка клетка пее и се радва дори при болезнен дискомфорт. » това е главната разлика между болката на трансмутаци€та и болестите на цивилизаци€та.
    Ѕолестта е разрив, пропаст, необратим процес. “рансмутаци€та е напредък, натрупване до развиване на съвършенството, възвис€ване до св€тостта. ѕроцесът прилича на раждането на пеперудата от какавидата. –азбира се, при това човек изпитва радост, а не угнетение.
    “ози, който преминава вече през такъв процес, знае, че следва пр€кото, Ѕожествено ќткровение, разкриващо тайната на Ѕитието. » тогава човек се вслушва в себе си: що за интересно и загадъчно нещо зрее в него? «ащо пон€кога го върти и суче, защо ту е в екстаз, ту във вцепенение, ту пробожда, ту реже? Ќо все по-р€дко в главата му идва думата Дразбол€х сеФ. » все едно тази болка не е в н€какъв конкретен орган, а само в участъка й, и боли нещо друго Ц по-ефирно и фино.
    —вещенни болки ще изпитваме в следващите случаи:
    1. при огнени процеси с техните симптоми, свързани с духовни€ ¬ъзход по традиционни€ за всички векове път;
    2. при огнени процеси с техните симптоми на нашето време, сврзани с ѕрехода на човечествто към новото еволюционно ниво.
    ј тези трансмутационни състо€ни€ в последно време могат да се подраздел€т също на два вида и въздействи€та на ѕространствени€ ќгън за едни може и да са благи, но за други Ц пагубни. —ъответно и симптомите могат да се различават малко. ƒа кажем, ако при леки процеси изпитваш —вещенни болки и радост, в теб има н€какво тържество, то при пагубните процеси н€ма дори, какво да кажете на човека, за да му помогнете.
    Ќастана часът, за който толкова са говорили, и за който са ви призовавали да се подготв€те. ¬сички учени€ и религии, от Ѕибли€та до  орана, почти на вс€ка страница практически викат: Дќгън, ќгън, ќгън, ще изгорим в огън, този, който не е готов, ще дойде из€ждащи€т огън...Ф
    ¬сичко това се казва за вразум€ване и предупреждаване на човечеството. јдът и –а€т ще се доближат плътно до вас. ’ората с развито съзнание и прочистено т€ло предчувстват това.
    “р€бва да споменем, че ќгнените болести не се поддават практически на лечение. “а може ли да се излекуваме от по€вата на ќгън€? » нека се разберем, условно да наричаме леките/благи процеси на страдание Ц огнени прежив€вани€, а пагубните Ц огнени забол€вани€. ƒлъжен съм и да напомн€, че Ќовото не тр€бва да се възприема само през призмата на болката. Ќие просто сме свикнали да разграничаваме: боли-не боли, страдание-радост, харесваме-не харесваме. ј всъщност идва новата реалност, ко€то засега само се опитваме да разберем. “рудно е, разбира се, да осъзнаем, че може да има болка без болест.
    »ма ли н€какво средство за облегчаване на тези процеси? ƒа, в случаите на ќгнени болести Ц бързо духовно-телесно прочистване с известни средства и чрез стремежа да постигнем състо€нието, при което духовно-телесните структури могат да асимилират ѕространствени€ ќгън. ј при огнени прежив€вани€ има ц€л набор от проверени методи и средства.
    Ѕолестите се подраздел€т на: благопри€тни, временни, допуснати, болести на духа, душата, заразни, известни, наследствени кармични, професионални, възрастови. “ова е първата група и причината е духовната немощ, неравновесието, дисхармони€та между форма и съдържание, умора от живота, натровено съзнание, неправилно хранене и начин на живот, от мъка, отча€ние и глупост, от отровена екологи€ на планетата или въздействието на стихиите, другите планети, слънчевата активност. ¬ тази втора група включих състо€ни€та, които сега трудно се разбират от повечето хора и се приемат като нещо отвлечено или за болести от първа група. “ова са така наречените нови, неразбираеми, неестествени, лъжливи, свещенни, трудни, јрмагедонни, ќгнени... ѕричината за тези болести са космическите услови€ и състо€нието на човечеството.
    Ќовите и свръхнови забол€вани€. Ѕез решаването на този въпрос не може да се намери спасение. Ќужна е правилна трактовка на въпроса в медицината: помагащи€т лекар и вред€щи€т лекар. Ќ€ма нужда да се дават нови названи€ или да се съотнас€т към старото необичайни епидемии, невралгии, нови съчетани€ на болести, а тр€бва да се разбере причината, да се задълбочи изучаването й, иначе може да се назначи несъответстващо лечение и да се задълбочи и без това труднопротичащи€т процес.
    ќгън€т предизвиква засилване на всички болести или изб€гването им, при това дава не временно подобр€ване, а връщане към природното здраве. » това зависи от устрема към ¬исокото. —ъзнанието на човека е м€сто за среща на световете. “р€бва да познавате Ќадземни€ —в€т без да се отдел€те от «ем€та.
    ѕри общуването с хора, изпитващи ќгнени прежив€вани€, веднага се разпознавате взаимно още с първите думи, с потвърждаването на общите симптоми и се получава н€какво дружеско сближаване. ѕри общуването с болни хора се чуват само жалби и недоволство от живота. ¬секи е зает само с недъга си и желае само собственото си здраве, а в редки случаи Ц и здраве за другите.
    ѕрежив€ното страдание от трансмутациите се забрав€ веднага. ¬ъзстанов€ваш се малко, разперваш крилата и полет€ваш напред в живота, все едно нищо не се е случвало.
    ѕреболедували€ човек на въпроса: Д ак си със здравето?Ф, започва дълго и подробно да разказва, как е оздрав€л. — една дума Ц съзнанието му изц€ло е в току-що прежив€ната болест. ѕроцесът на трансмутаци€ се съпровожда със състо€ние на транс, на €сно образно мислене Ц без излишни житейски грижи, без проблеми. ¬сичко това се изпар€ва. ћедитаци€та с€каш тръгва от само себе си и често човекът е между Ќебето и «ем€та.
    ѕри традиционните забол€вани€, човек изц€ло размишл€ва за здравето си, за живота си, за прежив€ното дотук. «емните проблеми го мъчат едва ли не повече от самата болест. „овек затова и има глава Ц за да дойде в кра€ на краищата разбирането. «атова от преминаващите в тебе процеси на трансмутаци€, идва разбирането за бързото настъпване ≈похата на Ѕезсмъртието.
    Ѕолни€т човек, осъзнавайки пропуските си живота, става всичко на всичко, здрав. ј колко хора се см€тат за здрави, макар и да са далеч от природното здраве, да не говорим пък за безсмъртието! Ѕолни€т човек мисли само с категориите живот-смърт и обикновено не се случва пробив в съзнанието към областта на безсмъртието.
    ќбикновено преминаващи€т ќгнените процеси човек, го издават очите. „есто те свет€т необикновено изразително, те си€€т от в€рата в надежедневното, наричано Ѕог.
    Ѕолни€т човек има мътен поглед, печален. ¬ очите му, като правило н€ма в€ра, стремеж към висшето, а само молба за милост, отправена към снизходителността на ¬севишни€.
    — дишането си с€каш съедин€ваме ‘ини€ и ѕлътни€ —в€т. «атова ѕрана€мата (дихателната практика) се постига с йогическата сидха (способности). “ака и по време на трансмутационните процеси, дишането все по-често става леко, с€каш без усили€, въпреки €рко изразената болка. Ѕолни€т човек диша тежко, пон€кога дори се задъхва от недостиг на въздух. » атрибут, подобен на кислородната възглавничка, сочи за това.
    ƒали обменните процеси на трансмутаци€та върв€т нормално, можем да разберем от отдел€нето на урина. ѕо правило, урината е без мирис и светла като вода. ƒокато вс€ко обичайно забол€ване, придружено с възпаление или друго вътрешно гниене, натоварва очистителната система на бъбреците със шлаки и токсини. —ъответно урината става тъмна, гореща, със силен непри€тен мирис.
    ѕри трансмутаци€та тече процес на пренос на —ветлината, ≈нергиите от ¬исшето —ветове към низшите. —м€тате ли, че това не се чувства чрез еманациите, идващи от този човек? —ами€т човек пък, не може да не усети стоварили€ се върху него и завлад€л го процес. —амо стереотипите на мислене и поведение, страховете, могат да попречат да се усети това състо€ние и да се бърка с обичайните забол€вани€.
    ќт болни€т човек не изтичат никакви животворни еманации, той цели€ е като изстинал, макар и в същото време да гори от висока температура. ∆изнените сили го остав€т и той е изолиран от »зточника. Ќастъпва депреси€, ко€то е най-коварната болест на духа.
    ѕон€кога в отговорните моменти на трансмутаци€та, има пр€ко подсказване —више Ц какво се случва с теб, и какво да правиш. —лучва се разшир€ване на съзнанието до мащаба на ¬селената.
    ѕри болни€ човек ¬исшето ј« също се опитва да достигне до низшата му природа, но пон€кога тези опити остава нечути, неразбрани и материални€т св€т продължава да наддел€ва над духовни€. ѕри трансмутаци€та, с€каш пространството и времето спират и ти се издигаш над доброто и злото.
    ѕри болестите, времето тече непоносимо дълго и дуални€т св€т продължава да те терзае. ѕри трансмутаците електромагнитната ни природа също идва в равновесие и най-ефективното средство за облекчаване на състо€нието, е сливането му с противоположното начало.
    ѕри болни€ човек, всичко се случва наопъки. ћежду неговото »н и ян има преграда, полюсите са толкова отчетливи до отблъскването на противоположни€ пол и затихване на половите функции.
    ќсновно значение за здравето на човека има речта. ѕри трансмутациите идва желанието да се премине от вербално и неефективно общуване към общуване с мисъл-образи, символи, съпроводени с музика и пеене. ј в думите на такъв човек има €сен смисъл и духовна сила. Ќа болни€т човек не само не му се пее, дори не му се говори.
    ¬ключени€т в процесите на трансмутациите човек знае, че сън€т се съкръщава. «наем, че по време на сън, душата ни се храни с ¬исша —ветлина. —ледователно трансмутаци€та е съзнателно пребиваване между сън€ и бодърствуването, откъдето са и силите.
    —ън€т на болни€т човек е тежък и продължителен, тъй като организмът му е отровен от активно поглъщане на всевъзможни отрови, шлаки, токсини, намиращи се в замърсената околна среда и в денатурираните хранителни продукти. «атова, повечето хора ц€л живот вод€т борба Ц до об€д с глада, след об€д Ц със сън€.
    —амото слизане ќгън€ на ѕространството при трансмутаци€та е вибрационен процес. «атова този, който го изпитва, все едно не може да си намери м€сто. “ой се м€та от една страна на друга, посто€нно му се иска да промен€ положението на т€лото си Ц ту го сгъва, ту разгъва, пон€кога му се струва, че в него всичко се върти. ќбобщено Ц нито да седи, нито да лежи. Ѕолни€т човек като ц€ло лежи и седи и въобще не иска да се движи.
    »звестно е, че болестите вли€€т на апетита. —лучва се, след н€какъв процес на трансмутаци€ да те нападне такъв глад, с€каш си разтоварил ц€л вагон. Ќо в същото време, се наблюдава тенденци€ за намал€ване на количеството употреб€вана храна, повишаване изисквани€та към качествата й, с набл€гане на плодово-млечни€ рацион. „есто апетитът отсъства. Ѕолни€т човек не иска да се храни, организмът му не приема храна, за да насочи резервите към оздрав€ването. “ова демонстрират болните животни, отиващи в полето, за да се хран€т там само с трева или въобще да откажат вс€каква храна. ј и разбира се, болни€т човек никога н€ма да се нахвърли върху храната веднага след силна болка Ц обикновено, периодът на възстанов€ване тече дълго. —амо докторите винаги насто€ват оздрав€ващи€т да се храни повече, за да набере повече сили.  аква заблуда.
    „есто сме недоволни от нещо или н€кого. Ќо при трансмутаци€та ти си доволен от всичко, дори повече Ц такъв необ€тен поток от Ѕлагодат те залива!
    Ѕолни€т човек продължава да бъде недволен, капризен, и не може да преодолее нещо, поради което страда от тази си слабост.
    Ќуждаещи€т се, обиден болен човек предизвиква състрадание. “ова е сърдечно качество на взаимопомощта. Ќо чуждата болка н€ма как да усетиш, ако сам не си страдал. —ърцето, преминаващо през страданието на трансмутаци€та, е връхлет€но от състраданието към хората. „овекът разбира, какво очаква болни€, и колко му е тежко.
    ќбикновени€т човек се е разучил да бъде искрен и само когато го боли душата или т€лото, той отива при свещенника или доктора и си признава искрено всичко. ј когато е обидил н€кого или е срещнал обиден, много малко съчувства и състрадава.
    ѕри процесите на трансмутаци€, √оспод показва силата си изц€ло, за да бъде признат. Ѕогобо€зънта, набожността преминават в друго качество. ј при болестта, √оспод само напомн€ за себе си. ћнозина са се върнали към Ѕога, именно чрез болестта.
    ¬ човек са заложени две остновни чувства Ц жажда за живот и страх от смъртта, или инстинкт за самосъхранение, за тези, за които пон€тието смърт не съществува. ѕри процеса на трансмутаци€, наддел€ва жаждата за живот, а при обикновеното забол€ване - страхът от смъртта. –азбира се, и при трансмутациите Ц особено при тежките й фази, има н€каква тревога за здравето и живота, но осъзнатото преминаване на ќгненото  ръщение, в гол€ма степен изпълва човека със жажда за живот, стремеж към —ветлината на Ќови€ «латен ¬ек.
    „овек винаги има достатъчно сили, за да преодолее трансмутационните болки и страдани€, без да губи съзнание и доброволно да се лишава от живот, ако не се страхува от общественото мнение, което може да доведе до отча€ние мнителни€ човек, страдащ от непон€тни и за лекарите болки, за да могат да му постав€т диагноза. ѕри трансмутационните болки, всички обезбол€ващи средства, практически не действат. Ќа Ѕолни€ те помагат и може би за благото му, защото има и непоносими болки. —траданието е част от човешкото съществуване, болката е предпазващата функци€ на организма и също е благо.
    √ледането на чужди трансмутационни страдани€, не е стрес за човека, за разлика от тежките впечатлени€, които получава до леглото на болни€. “рансмутационната болка не се представ€ като ужасно чудовище, което непременно тр€бва да се унищожи. Ѕолката като такава, за нас все пак си е чудовище. Ќо трансмутационната болка се приема осъзнато и е благо, тъй като не ни отдел€ от бъдещето Ц напротив, разшир€ва хоризонтите.
    ’ората реагират различно на стреса и болката. ≈ндокринните механизми могат да включат агресивно поведение или състо€ние на депреси€. » само духовно развитите хора могат благодарение на самоконтрола над душевните си прежив€вани€, да заемат позици€та на изчакване с желанието да подобр€т адаптационните си възможности, което дава на организма сили за действие. “ака че за приемането на ѕространствени€ ќгън в благотворен режим, тр€бва да сте достатъчно зр€л духовно.
    ’ората ще поискат да откри€т чудодейното средство, което да ги избави от струпващата се върху т€х мощ на ѕространствени€ ќгън и да търс€т избавление в лицето на вс€какъв род лечители. » какъв набор на средства, ограничаващ болката, може да им се предложи? ¬сичко е безрезултатно, докато търсенето на отговора не им донесе разбиране същността на трансмутационните процеси. »менно това знание ще им позволи съществено да повли€€т над болкови€ синдром и човека да н€ма негативно отношение към случващата се в него трансмутационна пром€на, което ще спомогне да се зароди сътрудничество с ќгън€, а не да се противопостав€ на това природно €вление.
    ѕри съзнателни€ трансмутиращ човек има и болка, и страдание, но н€ма оплаквани€ Ц разбира се, при разбиране причините на протичащите процеси.
    “р€бва да разберат хората, че трансмутационното протичане на енергиите в енергийните ни канали не тр€бва да се подтиска по никакъв начин. ¬ противен случай, опита да избавите от болката ще заглуши процеса или ще го направи негативен. “ака при облегчаване на родилните болки, може да се натовари процеса на раждането на детето.
    »ма трактовка на страха и болката като застой или обратно - течение на енергиите по меридианите. ј както е известно, ние сме на различни степени в подготовката. “ова обуслав€ индивидуалното протичане и разнообразие ефекта на болките по време на трансмутаци€. Ќо има основни положени€ при трансмутаци€та Ц правилата на съчетаването им и правилата за хармони€та като една за всички.
    ƒа кажем, че с човека се е случило нещо необ€снимо и той иска да намери точното му об€снение. » докато не си об€сни, какво се случва, той ще е в дискомфорт. «атова об€снени€та ми като съпостав€не на симптомите има само една цел Ц да сте в пространството на комфорта.  омфортът лекува. » истината се ражда в диалога на заинтересованите от не€ хора и ще способства за ц€лостни€ обзор на сложните процеси на трансмутаци€та, за да знаем, какво ни очаква и да бъдем готови за това.
    –азглеждането на въпросите за болестите и свързаните с т€х страдани€ се среща във всички философски и религиозни системи. ≈дните обвин€ват другите за страданието си, другите казват, че това е разплата за направеното в миналите животи, трети Ц че така е поискал Ѕог в желанието си да ни доведе до —ебе си. “ака че Ц търпи! »ма мнение, че са възможни и болки, изкачващи се по родословното дърво. Ќ€кои считат, че причината за болката е желанието за наслада, а други са убедени, че болката и страдани€та могат да се изб€гват, но тр€бва да останете безпристрастни, емоционално уравновесени.
    ≈то какъв сложен въпрос са всичките тези наши болести и страдани€. —ега пък се добав€т и трансмутационни болки.  ак да установи човек истинската причина за това да му е толкова трудно да живее?
    —трува ми се, че вс€ка оценка на положението на човека, без отчитане неговата сътвореност и еволюционностна т€лото и душата, ще е неудачна. » вс€ко изграждане на бъдещи€ живот, без надежда за настъпване на Ќовата ≈ра, е обречено на провал.
     акъв тр€бва да е човекът, дошъл на «ем€та? ѕреди всичко Ц щастлив.
    —ъществуват безчетни определени€ на щастието и по т€х може безкрайно да се спори, но щастливи€т човек всеки ще го познае веднага. ўастието не се ута€ва на лицето. “о се втурва в живота дори през най-тежките преодол€вани€, несгоди и лишени€.
    Ќо все пак в пон€тието ДщастиеФ има една неоспорима съставна. »ма ли пълно щастие, ако човека не е здрав? ∆изнените наблюдени€ казват Ц не. » обратното Ц здрави€т душевно и физически човек непременно е щастлив. Ќе е ли така?
    »ма толкова теории за болестите и здравето, колкото и най-разнообразните методи за диагностиката и лечението им, че съвременни€ човек може да се изгуби в т€х.
    ѕозволете ми да ви представ€ една, може би необичайна гледна точка за повечето читатели, а именно, че здравето ни се крие в ... «нанието. ƒа! ƒа! ¬ истинното «нание за живота, за света, за законите му. «агуби ли човек тези «нани€ Ц губи и здравето. » не придобие ли отново «нани€та, не е възможно да разчита на пълно и щастливо изцел€ване. —ледователно спасението е в «нани€та.
    ѕревод: јнита

http://www.masterjoke.com/6.htm


—ъздадено: 03/04/2012 • 19:32
ќбновено : 03/04/2012 • 19:32
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4515 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

svetvas 04/04/2012 • 07:58

“ук се споменава за болките свързани с прехода. ќткакто се помн€, при мен винаги има н€каква болка, от ко€то "м€сто немога да намер€". ѕо принцип се вод€ клинично здрава, не са установени при мен никакви забол€вани€ по клиничен път. ќт 20 години ход€ на лекар, само за издаване на медицински бележки, които ми изискват за см€на на лични документи или при постъпване на работа. —м€там се за щастлив човек, обичам живота. Ќ€мам големи финансови възможности, нито забележителни професионални успехи. Ќо се справ€м еднакво добре с вс€какъв вид дейности - просто всичко ми се удава, и затова н€мам особени предпочитани€ и професионални планове. Ќе съм завършила висше образование, но познавам хора с дипломи, по неграмотни и неумели от мен, така че това за мен не е критерий за интелигентност. ѕредполагам, че хората които изпитват ќгнени прежив€вани€, имат почти същи€ профил като мо€. Ќа всички, които се разпознават по горното описание, жела€ щастливо и радостно »здигане. ј на останалите, пожелавам да имат откровени€ за себе си и да се присъедин€т към нас.
ƒерзайте!
ќбичам ¬и.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.57 секунди