“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - Ўест златни ключа за трансформаци€ във ¬исшето —ъзнание

Ўест златни ключа за трансформаци€ във ¬исшето —ъзнание

ѕослание на јрхангел ћихаил чрез —или€ ‘ен, 11.11.2011 г.

    ¬секи, приет в ≈нергийното ѕоле на —ветлинното “€лото ключ, активира  одовете на —ветлината или ƒЌ , ƒушата за висшето съзнание. ¬секи символ на живота създава чистотата на полето, ко€то активира всеки следващ ключ, докато изц€ло не се активират всичките шест ключа и докато —ветлинните  одове не се активизират и отключат “€лото на —ветлината.
    „овекът се състои от четири тела Ц това са физическото, емоционалното, менталното и духовното тела. “е са взаимосвързани и преплетени като образуват ц€лото човешко същество. Ѕитието ни е свързано със ¬сичко —ъществуващо чрез нашето “€ло на —ветлината. “ези тела съдържат същността на многомерността ни и отговар€т за превключването на съзнанието ни, като ни дават на —ветлинното “€ло възможност да се придвижва в различни измерени€, за да види и други реалности, за лични€ ни растеж, обучение и развитие.
    ѕреди този процес на общуване ставаше несъзнателно и по време на сън. ƒнес еволюционни€ процес включва в себе си интеграци€та на —ветлинните ни “ела в човешката форма.  ато осъзнаваме ръководството и мъдростта, които са ни достъпни, ще имаме възможността да прилагаме знани€та в собствени€ си живот като излекуваме себе си и света, а това ни позвол€ва да напредваме по път€ за еволюци€та на ƒушата ни. ¬секи пожелал да се присъедини към сега зараждащи€т се процес на възнесение «ем€та в «латни€ ¬ек на —вета, тр€бва да активира нови честоти в —ветлинното си т€ло.

    ѕазителите на честотите на новата «ем€
    ¬ новата реалност на «ем€та, јнгелите, небесните обитатели и ¬ъзнесените ”чители поемат върху себе си новата рол€ на охранители на Ќовите вибрации на «ем€та, за да работ€т заедно със —едемте ¬ъзнесени ƒуши на «ем€та. —поред това, как ще активираме всеки  люч, така и ще работим с ¬ъзнесените ”чители на —ветлината и јнгелските същества на —ветлината, които са ѕазители на всеки  люч и неговите —ветлинни  одове и вибрации.

    ѕЏ–¬»я“  Ћё„ Ц Ќј —¬≈“Ћ»ЌЌ»“≈ ’ј–ћќЌ»»

    »зкуството за овлад€ване “€лото на —ветлината и —ветлинните кодове
    “ози ключ ни позвол€ва да активираме и овлад€ваме изкуството на —ветлинните  одове, които са ни дадени за работа със —ветлинното “€ло. »зц€ло активираното —ветлинно “€ло има важно значение при напредването ни във ¬исшите »змерени€ на —ъзнанието.

    —вещената геометри€ и изначални€ план
    ¬сичко в реалността ни е съставено от светлина, «вук и ≈нергии. » се възприема като холограма Ц многомерна ћатрица на ѕространството и ¬ремето. «аконите, които управл€ват тази ћатрица и ¬сичко —ъществуващо в рамките й, се наричат —акрална √еометри€. “€ е математичен език, основан на числата и вибрациите, които матери€та произвежда от геометричните формули, известен под името Д÷вете на ∆ивотаФ.
    „овешкото т€ло също е разработено и създадено в съответствие с принципите на —акралната √еометри€ от јнгелски —ъздани€, които се наричат ≈лохим. –азработено е така, че да е средство на ƒушата и ƒуха и да има възможността да изпита живота в ѕространството и ¬ремето, в крайните и безкрайни модалности на битието.
    ѕървоначални€т ѕлан за живота на земни€ човек е включвал в себе си пон€тието физическа красота и съвършенство, идеално здраве и сили, непрекъснатост на съзнанието до и след смъртта, което е означавало осъзнаване на безкрайността и безсмъртието. “ези изначални инструкции са кодирани в ƒЌ  на вс€ко живо същество като подпис на ¬елики€ “ворец, който осъществ€ва работата си чрез јнгелите ≈лохим.

    “€лото на —ветлината и системата от 13 чакри
    ¬ новата реалност ¬ъзнесеното и јктивирано “€ло на —ветлината ще работи с енергиите от 13 чакровата система за разлика от 7-чакровата в старата триизмерна реалност. Ќай-важното допълнение към новата система са „акрата «везда на «ем€та, ко€то е под краката и „акрата «везда на ƒушата, намираща се малко над главата. “ака изц€ло функциониращи€ ѕетмерен „овек работи с 9 основни чакри, докато √алактически€ и  осмически€ „овек работи с 13 основни чакри.
    Ќовата система чакри изглежда така:
    1. базова чакра;
    2. сакрална чакра;
    3. чакра на слънчеви€ сплит;
    4. сърдечна чакра;
    5. гърлена чакра;
    6. междувеждова чакра (челна), “рето око;
    7. коронна чакра;
    8. чакрата «везда на ƒушата;
    9. чакра «везда на «ем€та;
    ƒопълнителни чакри са тези, които се активират, когато човек стане многомерен:
    10. —лънчев ѕортал;
    11. √алактически ѕортал;
    12. ”ниверсален ѕортал;
    13.  осмически портал.

    ≈зикът на светлината, звуците и чувствата
    ¬ старите енергии на тримерната реалност, основни€т инструмент за общуване е ”стната и ѕисмена –еч. ¬ новата –еалност общуването най-напред ще е ’олографско, което означава Ќевербално, свързано със —ърцето чрез чувствата и интуици€та, чрез —ветлината и светлинните  одове, чрез «вуците и ћузиката, ƒвижени€та и “анца.
    –азумът общува чрез думите и разговорната реч. —ърцето и ƒушата - чрез ’олографските  одове и ‘орми за ќбщуване за ƒуха, ƒушата и —ърцето. ¬ремето и матери€та са илюзи€, контактът и общуването се осъществ€ва през огромните разсто€ни€ чрез преместване на съзнанието по ’олограмата на ћатрицата. “ези авангардни многомерни навици ще са основни за всички възнесени в Ќовата –еалност хора.

    ¬“ќ–»я“  Ћё„ Ц  Ћё„Џ“  Џћ Ѕќ∆≈—“¬≈Ќј“ј ЋёЅќ¬

    —ъстраданието и Ѕезусловната Ћюбов
     огато се активира “€лото на светлината и »значални€т план, пазещ се в ƒЌ , за нашето същество ще стане достъпно и ще ни приведе в движение... първоначални€ импулс на ÷€лото “ворение, което е Ѕожествената Ћюбов. ¬ земни€ план, Ѕожествената Ћюбов се прежив€ва като —ъстрадание и безусловна Ћюбов.
    —ъстраданието е способността да съчувстваш на другите същества, като оставиш пространство за растежа им и еволюци€та във ¬исшето —ъзнание чрез Ћюбовта. “ова н€ма нищо общо с благотворителността, жалостта и спас€ването на жертви, а само знанието, че ние всички сме ≈динни и това, което прежив€ва други€ човек е в известен смисъл и твое прежив€ване. » ако това е ваши€т опит, това, което тр€бва да направите е, да активирате и задържите вибрациите на —ъстрадание и Ћюбов. Ѕезусловната Ћюбов е способността да се задържат вибрациите на Ћюбовта, каквото и да се случва. “ова е способността да ќбичате без нуждата от признание, отплащане или награда, и което е още по-важно, да си способен да продължиш да задържаш вибрациите на Ћюбовта дори когато ситуаци€та изглежда болезнена и негативна. »зкусни€т —ветлоносец е изкусен също и в —ъстраданието и Ѕезусловната Ћюбов.

    ¬ътрешни€ мир и баланс
    ¬ътрешни€т мир е способността да задържаш центъра си в Ѕожествената Ћюбов и да черпиш сили от Ѕожествената ¬ол€ в —ърцето си, каквото и да се случва. ¬ътрешни€т ћир също минава през съзнанието за това, че винаги сме любими и сме поддържани от јнгелите на —ветлината и Ћюбовта, каквото и да се случва. ¬ътрешни€т ћир идва през съзнанието за това, че за всичко има Ѕожи€ ¬ол€ и това, от което имаш нужда, ще ти бъде дадено, и каквото тр€бва да направиш ще ти бъде разкрито и показано.
    ¬ътрешни€т ћир идва от Ѕезметежното —ърце. —пособността да задържаш ¬ибрациите на ћира в —ърцето си ще ти помогне да бъдеш в мир и да излъчваш полето на ћира към другите по «ем€та. ѕо този начин, втори€т ключ има важни светлинни  одове за създаването на ѕолето на ћира по «ем€та. ћирът на «ем€та ще стане наша –еалност само когато всички —ърца на «ем€та вл€зат във вибрациите на ¬ътрешни€ ћир, след което той ще стане и ¬ъншен ћир.
    ¬ибрациите на ћира се задържат заедно с ¬ибрациите на баланса. Ѕалансираната Ћичност е способна да удържа и четирите посоки на —вещеното  олело на ∆ивота в —ърцето си и да бъде мост между Ќебесата и «ем€та. “€ е ћайстор на собственото си —вещено —ърце.
    „етири направлени€ на —вещени€ път:
    1. изток Ц –аждане-—мърт-¬ъзраждане  олелата на ∆ивота, ¬Џ«ƒ”’;
    2. юг - ћладост и ∆изненост, ќ√ЏЌ;
    3. запад Ц «релост и ћогъщество, «≈ћя и ƒ”’;
    4. север Ц ћъдрост, ¬ќƒј.

    ’армони€ Ц поток, честота и резонанс
     огато е активиран  лючът на Ѕожествената Ћюбов, личността, станала ћайстор на Ѕожествената Ћюбов, се придвижва заедно с потока Ѕожествена ¬ол€ и Ѕожествени€ “ворчески –азум. »ма хармони€ между —ърцето и ƒушата на Ћичността и ѕотока Ѕожествена —ветлина и Ћюбов от —ърцето на  осмоса. ”сещането за ’армони€ с Ѕожествени€ ѕоток дава възможност да се про€вим във всичко, от което се нуждаем чрез Ѕожествени€ ѕоток на Ћюбовта.
    ћайсторът на Ѕожествената Ћюбов знае, че всичкото »зобилие тръгва от —ърцето на “вореца към сърцата на тези по «ем€та, чиито сърца са открити за получаване. ћайсторът на Ћюбовта посто€нно осъзнава необходимостта от поддържане на енерги€та си на честота на Ѕожествената Ћюбов, тъй като това е много важно за получаването на личните преимущества и за последващото им предаване на другите. ¬ажен е принципа на резонанса. “ова означава, че когато ключът е активиран, ще чувствате комфорт само в хармонични енергии, резониращи с „естотата на Ѕожествената Ћюбов. “ам, където н€ма Ѕожествена Ћюбов, н€ма да се чувствате добре и ще осъзнаете необходимостта от пром€на на м€стото или нивото, където енерги€та се усеща по-хармонично за вас.

    “–≈“»я“  Ћё„ Ц ¬–≈ћ≈“ќ

    3ƒ и 5ƒ ¬ремето
    ѕон€тието време е основното, чрез което създаваме илюзи€та за –еалност в пространството на планетарната ’олограма. ƒушата не познава природата на времето, защото е ¬ечна и не умира. «а да изпита “ленни€ ∆ивот ƒушата се въплъщава в “€лото и материалната реалност, подобна на тази на «ем€та. ¬ материалната реалност, природата на времето се сътвор€ва от движението на телата в пространството на периоди, наречени време. “ова означава, че природата на времето е свързана с цикълът на движение, и че н€ма фиксиран абсолют, от гледна точка на времето. ¬ старата ни “риизмерна –еалност сме били програмирани за признаването на 24-часов ден, 7-дневна седмица и 12-месечна година като единствена форма на естественото време. Ќо в реалността, тези времеви рамки са програмирани от обществото ни и тази програма ни ограничава в капана на старата реалност. јко активираме “рети€  люч, сме способни да излезем от триизмерното ограничение на времето в Ѕезкрайността на енергиите и периодите на ѕетмерното ¬реме, в √алактическите и  осмически периоди на ¬реме. “ова е ефектът на освобождаването ни от възприемането на себе си във времето и самовъзприемането в безкрайното пространство на ƒушата и ƒуха.

    √алактическото време и календара на маите
    ћаите в ÷ентрална јмерика са дарени да паз€т √алактически€ ƒен,  алендара и ѕериодите √алактическо време.
    “ази система се базира на периодичността на числата 13 и 20, чиито вибрации са сънастроени, както с галактическите ¬ълни, така и с природните ритми на сезоните и циклите на «ем€та. ƒа си ѕазач на ƒен€ при тези енергии е свещено призвание. ¬ Ќовата ≈нерги€ ще се по€в€т тези, които ще са ѕазачи на мъдростта и чието призвание ще е продължаването традици€та на —вещените ѕазачи на ƒните и ѕазачи на  алендара на ѕланетата «ем€. јктивирането на този ключ е влизане в осъзнаването на това, че не сте свързани повече с времето и живеете в свободата на безкрайното ¬реме и ѕространство.
    ћайсторите на ¬ремето, които ще станете при активирането на този  люч, могат да се движат през илюзи€та на времето в √рациозността, –авновесието и Ѕаланса със знанието, че времето е илюзи€ и истинската му същност е безкрайността.
     огато активираш този ключ, разбираш, че всъщност си безкрайност и осъзнаваш, че съществува само насто€щи€ момент, в който създаваш сво€та осъзнатост за холограмни€ живот на «ем€та. ћайсторът на времето се учи да фокусира вниманието си в насто€щето и да работи от насто€щи€ момент на реалното време. » така, в тази концепци€ на времето има:
    1. √ригориански календар - триизмерното време Ц 12 часа, 30 дни, 12 месеца;
    2. Ћунен календар - базира се на 13-те цикъла на Ћуната;
    3. —лънчев календар Ц базира се на Ћ€тното и «имно —лънцестоене и движението на «ем€та около —лънцето;
    4. √алактически€ календар Ц базира се на циклите и енергиите на √алактиката;
    5.  осмическите календари Ц базират се на  осмически€ хронометраж.

    ѕророчествата за кра€ на времето, 2012 и космогенезиса
     лючът на ћайстора на ¬ремето активира също и разбирането същността на У рай на ¬ременатаФ, в който живеем сега и важността на ключовите дати 11.11.11 (11 ноември 2011), 12.12.12 (12 декември 2012) и 21.12.12 Ц ƒен€ на «имното —лънцестоене (21 декември 2012).
    ћаите, като ѕазители на времето, са разбирали датата 21.12.12 като точка на  осмогенезиса..., когато  осмоса се възсъздава за Ќови€ ÷икъл. “ова е свързано не само със «ем€та, но и с всичко съществуващо, с  осмоса и ние приветстваме ДЌовите Ќебеса и Ќовата «ем€Ф.
    » така, с активирането на “рети€  люч, ние се освобождаваме от всички страхове относно очаквани€та ни за енергиите на 2012 г. «ащото виждаме, че това е само момент на големи  осмически цикли, когато «ем€та и цели€т  осмос влизат в Ќовото ¬реме и Ќови€ ÷икъл без разрушени€ и катастрофи. “ова е Ѕлагословеното време за ќбнов€ване и ¬ъзраждане.  лючовите дати за ћайстора на ¬ремето са:
    11.11.11 Ц —ъгласуване с √алактически€ ѕортал или ¬еликото ÷ентрално —лънце, известно ни като ’унаб  у при маите. “ова шлюзът на ѕробуждането и ѕрехода към √алактическото или Ќебесното ¬реме, за да получим —ветлинните  одове за ќбнов€ване и възраждане от √алактически€ ÷ентър.
    12.12.12 Ц —ънастройка със —ърцето на  осмоса за пълното активиране  одовете на √раал или  одовете за јктиваци€ на —ветлинното т€ло на „овека в пълното  осмическо »зраз€ване на —ветлината на ’риста.
    21.12.12 Ц «аключително активизиране всички  одове на —ветлината за «ем€та и за ѕробудените и настройка на —ветлинните “ела с вход€щите —ветлинни ≈нергии от —ърцето на  осмоса. ѕоследни€т момент за —интез и ¬ъзраждане.
     осмогенезис!!!

    „≈“¬Џ–“»я“  Ћё„ Ц ѕ–ќя¬Ћ≈Ќ»≈

    ѕотокът на изобилието и Ѕожествени€ –азум
    “ози ключ активира способността да се съединим с ѕотока на Ѕожествени€ “ворчески –азум и да про€вим и създадем изобилието от този поток. Ѕожествени€т “ворчески –азум е ћатрицата на ’олограмата и е основна енергийна структура, от ко€то са направени всички неща чрез Ѕожествената ¬ол€. ƒа бъдеш в ѕотока на Ѕожественото “ворчество означава да си съгласуван с всички преходни честоти и с всички предавани  одове на —ветлината, излъчвани чрез  осмоса за предаване на Ћюбовта и —ветлината на Ѕожествената —ъщност според растежа, развитието и самоизраз€ването.
    ќсновните принципи на Ѕожествени€ “ворчески –азум са Ћюбовта и —ъстраданието. Ѕожествени€т творчески –азум е »зобилие и ѕодкрепа и потопените в тези енергии винаги ще чувстват изобилието и подкрепата. ƒа активираш този ключ и да станеш ћайстор, означава да си способен да намериш и се съединиш с ѕотока на Ѕожественото “ворчество във вс€ка ситуаци€. » е знание за това, че винаги имаш подкрепата и само е нужно да помолиш за всичко, от което имаш нужда, за да бъде произведено за теб от ѕотока на Ѕожествени€ “ворчески –азум.

    Ќамерение, капитулаци€, приемане и —ътворчество
    ѕроцесът на работа с божествени€ “ворчески –азум за про€ва на намерени€та включва в себе си следващите стъпки:
    Ќамерение. “о е €сното разбиране на това, от какво точно имаш нужда и €сно визуализиране на желаното. ¬изуални€т образ или картинка са много по-мощни от вербалното формулиране, защото са функци€ на холографската матрица Ц графичните образи и звуци са работни чертежи на съзнанието (вербални€т език се отнас€ към разума и не е холографски процес).
     апитулаци€. ќще с формулирането и израз€ването на Ќамерението, тр€бва да отдадем про€вата му на ¬ол€та на Ѕога. ќпитът да се контролира резултатът, винаги ще е контра продуктивен и дори може да работи против про€вата на потребностите или желани€та ви. ¬инаги освобождавайте намерението си за преценката на ¬исшата ¬ол€ и се освободете от всички очаквани€ относно това, в каква форма или, по какъв път, ще се про€ви то.
    ѕриемане. “ова е много важна част на процеса. ƒа си открит и да искаш да ѕолучиш е важно. ћного хора израз€ват намерението си, но не се отвар€т за получаването му. ƒа си ¬ъзприемчив означава, че сте отворени за всеки дар, който може да дойде от ѕотока на Ѕожествени€ “ворчески –азум. ƒа си благодарен и израз€ваш Ѕлагодарност също е добър начин да маркираш, че си отворен и възприемчив, че си готов да приемеш даденото.
    —ътворчество. ѕроцесът на про€в€ване е винаги —ътворчество с ¬исшето ви ј« и ƒуха. ¬исши€т ви ј« ще определи, в каква форма тр€бва да дойде про€влението, за да е по най-добри€ за вас път, а ƒухът ще приведе намерението в изпълнение съгласно плана на “ворението. ≈то защо е нужно точно да се за€в€т намерени€та, а след това да ги освободите и предоставите приключването на процеса на преценката на ¬исшата ¬ол€. ќпитът да форсирате процеса или да препирате ¬исшите јспекти може да прибави усили€ в сътвор€ването на намерението, но това ще бъде про€вление на Ћичната ¬ол€ и може да не съвпада с Ѕожествени€ “ворчески –азум.

    ѕотребности, ∆елани€ и ќпити
     огато активираш този  люч и станеш ћайстор на Ќамерението, ти се учиш да различаваш, кои са ѕотребностите ти, кои са ∆елани€та ти, и къде е ќпита. ћного е важно да разбираш същността на тези концепции, тъй като вс€ко про€вление ще зависи от природата на твоите нужди, желани€ и опити.
    ѕотребности. “е са най-фундаменталните и непрекъснати форми на творческото про€вление. ѕотребностите ти винаги срещат разбиране от страна на ¬исшето ти ј« и ƒуха.  огато те не се удовлетвор€ват, това може да означава, че те са блокирани от външна намеса. ѕотребностите са нещата, които са необходими за съществуването на човека, подобно на храна, покрив и дрехи. “ова е основното вродено право на всички човешки същества и се обезпечава от Ѕожествени€ “ворчески –азум за всички деца на «ем€та.
    ∆елани€. “е излизат от рамката на ѕотребностите и са силни вътрешни чувства или призиви, идващи от ƒушата, израз€ваща желанието да изпита един или друг опит. ¬ чистата си форма желани€та помагат на ƒушата да расте чрез „увствени€ опит. Ќо пон€кога те могат да се превърнат в пристрастие и да станат вредни навици, които пречат за съедин€ването с ¬исшата ¬ол€. ∆елани€та обикновено са израз на дълбоки —трасти и могат да сътвор€т мощни про€ви.
    ќпити. ¬ н€кои случаи про€влението може да е противоположно на очакваното или резултатът да е различен от намисленото. ¬ тези случаи ƒушата вижда про€вата и творението като опит и възможност да чувства, да се учи и да расте.  ато ћайстор на ѕро€влението ще се учите да различавате, кога про€вата предлага получаването на опит, подпомагащ растежа ви, и кога не е такава. ¬исшето ј« често използва това за изцер€ване на старите рани и привнас€не на баланс, когато сте в състо€ние да приемете тези про€влени€ и видите в т€х новите възможности, способни да донесат промени в живота ви.

    ¬ихри на хаоса, енергийните вълни и ДцентърътФ
    ѕри активирането на  люча и майсторското овлад€ване на про€влението, може да откриете, че се сблъсквате с вихъра на ’аоса и ≈нергийните ¬ълни. ¬ихърът на ’аоса възниква, когато много хора твор€т и про€в€ват в една и съща област на холограмата. —илните вълни на намерени€та и формулировките започват да се пресичат, смесват и възниква хаос. ¬ резултат енерги€та на вихърът произвежда хаос и изглежда, че всички са полудели, но из€веното про€вление не се зас€га като правило.  огато ставате ћайстор на ѕро€влението, се учите, как да прескачате вихъра на ’аоса и да не се отклон€вате от курса или от центъра.
    —ъщото се случва, и когато вълните на ≈нергиите на “ворчеството от Ѕожествени€ »зточник на творчески€ разум са твърде силни. ѕресечната точка на намерението и “ворението с Ѕожествената —ветлина дава интензивни турбулентни завихр€ни€ в ’олограмата, докато не се успокои всичко, за да може про€влението да приеме форма.
    ћайсторът на про€влението знае, какво да прави в такива ситуации чрез намирането на вътрешни€ център и възстанов€ването —ъсто€нието на ћир докато “урбулентността и ’аоса не се успоко€т сами. —лед това ћирът се връща и може да получим информаци€ за про€в€ването си с »з€щност и Ѕлагодарност.
    Ѕлагодарност. “€ винаги е важна част от процеса на про€в€ване. ¬исшето ви јз възприема Ѕлагодарността ви като утвърждение за удовлетворение. ѕри регистрирането на Ѕлагодарността, ¬исшето ви јз продължава процеса, базирайки се на за€вените от вас ѕотребности и ∆елани€, за да могат нуждите и желани€та ви да се удовлетвор€т още с израз€ването им, защото висшето ви јз вече знае, че това е нещото, което сами бихте поискали.

    ѕ≈“»я“  Ћё„ Ц —ЏќЅў≈—“¬ќ

    ѕети€т и Ўести€т  люч са свързани с това, как се отнас€ме един към друг в социален контекст Ц като членове на общество. ¬ старите “риизмерни ≈нергии или е имало личности много по-важни от ќбществото, или важността на ќбществото се е постав€ла над индивида.

    »ндивид Ц отношени€, партньорство и договори
     огато този  люч се активира, ставаме осъзнати и отношени€та в Ќовите ≈нергии се базират в —ърцето и ƒушата, и много по-малко в сексуалната и романтична Ћюбов. Ќовата връзка е любов и страст на ƒушите израз€ващи се в —ъюза с –одствените ƒуши и ƒуховните —емейства. ћежду индивидите, енергиите на ƒушите ще привличат хора с подобни енергии на ƒушата или резониращи на родствените им ƒуши. ≈стествено, ще бъдете привличани към хората, с които можете да изразите творческата си енерги€ на «ем€та. ћожете да израз€вате тези енергии просто като дружба. ¬ друг случай, може да е добавен аспекта на сексуалната и романтична любов, но винаги тр€бва да имате изц€ло €сна представа за характера на отношени€та. ќтношени€та между родствените души не може да се основават на манипулации и нечестност..., присъстват ли такива елементи, отношени€та стават небалансирани и нещастни.  огато две съвместими души влизат в партньорство, те тр€бва да определ€т природата на партньорството си и да оформ€т договорът на душите, уговар€щи услови€та за съвместно привличане. “е се нужда€т от €снота и договорът им за партньорство също тр€бва да е €сен и конкретен. “акива договори винаги са само съглашение и нещата като отговорности и сподел€не на отговорности, тр€бва да се определ€т €сно в партньорството.  онтрактът на ƒушите може да включва подкрепа, дружески отношени€, партньорство в живота и родителски договори. ћоже да включва всичко това или да е разработен според потребностите на заинтересованите.  аквато и да е формата му, т€ не прилича на брачни€ договор, когато хората се притежават взаимно, на основата на закона. јко той включва и брак, то това включва брак на ƒушите в €снота и ц€лостност, когато всеки партньор има €сната представа за характера на партньорството.

    —вещени€т съюз и божественото независимо партньорство
     огато »ндивидуалностите са се възнесли във ¬исшето —ъзнание, е станало ѕробуждане същността на —вещени€ —ъюз. ƒвама човека са съединили душите си в една и т€ се сподел€ от две същества. “ова пълно сливане като правило се използва там, където е нужна енерги€та на двама за приключване на духовна задача, подобно на случа€ с »сус и ћари€ ћагдалена. “ази форма на Ѕожествен —ъюз, се основава на принципите на абсолютната капитулаци€ пред Ѕожествената ¬ол€, израз€вана от –аботата на ƒушата. “ова е станало част от процеса на ¬ъзнесение, тъй като ƒухът се е постарал да надари хората със силата на всички възможни начини и Ѕлизначните ѕламъци са били мощно средство за излъчване на енергиите на Ѕожествената Ћюбов в про€вени€ —в€т.
    Ќо сега, когато вл€зохме в пространството на Ќовата «ем€, този вид —вещен —ъюз ще се замени с нова форма, ко€то просто ще се нарича Ѕожествено Ќезависимо ѕартньорство. ¬ тази форма Ѕожествен съюз вс€ка личност ще е независима и правомощна в самата себе си. “акъв —ъюз вече не е сливане на ƒушите, а подкреп€ща ƒушевна Ћюбов. ¬ъзможни са кратки периоди на сливани€, но целта е вс€ка личност да запази Ќезависимостта и ѕравомощи€та в себе си. ÷елта на ѕартньорството ще е свещена и ще включва отговорността, участието и подкрепата.

    ќбщества и √рупи
    Ќа следващото ниво групите на съвместимите и резониращи души ще се привличат заедно под формата на общества.  огато ключът се активира, ще бъдете привлечени към душите, които са ƒуховното ви —емейство и –одствените ви ƒуши. ÷елите на такива общества са разнообразни и многочислени. “е могат да имат различни интереси и цели, но лежащите в основата им функции, ще са подкрепата и любовта между душите и възпитаването на всеки човек в рамките на обществото. ќбществата не е задължително да живе€т заедно или да насел€ват една местност, макар, че н€кои общества могат да направ€т подобен избор. — влизането в Ќовата «ем€, ще има много експерименти с различните форми общества, с развиването формите и структурата на Ќовата «ем€. Ќа ¬исше ниво, всички хора ще принадлежат на ¬еликото —емейство или обществото на „овечеството. “ова фиксирано общество е определено и неизменно. ’ората, насел€ващи ћосква, също образуват фиксирано общество, макар че то може да се промен€, тъй като хората идват и си отиват.
    ’ората, присъстващи на този семинар, също са форма на общество, но това е временно общество, което се разпада след като целта е постигната. ѕриродата на обществата в Ќовата «ем€ ще бъде изразена чрез намирането на равновесната точка между фиксираните общества и временните или по-подвижни общества. Ќай-добре това се описва с танца, при който хората се движат, смен€т местоположението си в гол€мата структура на ц€лото, като създават хармонични прекрасни партньори на —ветлината в ’олограмата.

    ¬ибрациите на преднамерено създадените общества
    ѕреднамерено създаваните общества са образувани с определена ƒуховна или ’уманитарна цел подобни на јшрами,  ибуци, ≈ко —елища и ћирни общества. ¬с€ко от тези общества влиза в определен набор честоти на ’олограмата, за да се подготв€т за –еалността на Ќовата «ем€.  онцепци€та на ≈ко —елищата позвол€ва на хората да се обедин€т за изследване начина на живот в хармони€ с ѕриродата през 21 век. —елищата или обществата на ћира, обикновено, са разположени там, където има конфликт или исторически конфликт Ц примерно в —редни€ »зток или  олумби€. ÷елта на такива общества е да установ€т честотата на —ветлината. “е също работ€т с етиката на самодостатъчността при много от случаите. Ќ€кои от преднамерено създадените общества, примерно, “амер в ѕортугали€ или јуровил в »нди€, са опити за създаване на алтернативен образ на живота на всички нива. “очно иде€та за преднамерено създадените общества, а не случайността им, поражда Ќовите ‘орми на Ќовата «ем€.

    Ў≈—“»я“  Ћё„ Ц —≈ћ≈…—“¬ј Ќј ƒ”’ќ¬Ќ»“≈ —ЏќЅў≈—“¬ј

    Ўести€т ключ активизира ѕредназначението на ƒушата и й позвол€ва да намери и се пренастрои към предназначението си на Ќовата «ем€.
     огато ƒушата е привлечена от една от —емейните √рупи ƒуши:
    1. ѕазачи на ћъдростта. “ова са развити, еволюирали души, въплътени с целта да бъдат ѕазачи на ƒуховната ћъдрост на  олектива. “е също са и Ўамани, Ћидери и ”чители на —вещена ћъдрост.
    2. ѕазачи на ¬ремето. “ова са души, дошли на «ем€та като ѕазачи на ¬ремето и ѕазачи на ƒен€. ¬ повечето случаи те също са Ўамани и ”чители.
    3. ѕазачи на «ем€та. “ова са души, дошли да работ€т с ѕриродата и да са нейни стражи и гардове. “е също са ≈ко ¬ойни на Ќовата «ем€, защитаващи дивите и свободни духове на природни€ св€т.
    4. ѕазачи на ќкеаните. “ази група души работи с ќкеаните и съществата, които ги насел€ват - ≈ко ¬ойните на ќкеаните. “е са привлечени от работа с  итовете и ƒелфините.
    5. ѕазачи на ∆ивотните. “ези души работ€т с ∆ивотните на ѕланетата. ѕривлечени са да ги защитават, да се учат да общуват с т€х, а също и да ги лекуват и се грижат за т€х.
    6. ѕазачи на –астени€та. “ези души са привлечени от работата с –астителното ÷арство. „есто това са лечители, създаващи вибрационни лекарства с растени€ и цвет€. “е могат да бъдат градинари и фермери, работещи над органични методи за отглеждане.
    7. ѕазачи на  ристалите. “ези души работ€т с  ристалното ÷арство. “е могат да бъдат ÷елители и Ўамани, а също и ѕазачи на ћъдростта. „есто имат опита от миналите животи и са свързани с  ристалите.
    8. —тарейшини. “ова са особена група ѕазачи, чийто жизнен опит им дава правото да представл€ва обществото си в качеството си на —тарейшини.
    9. ƒуховни ¬ойни. Ќа тази група е поверена защитата на духовните истини и грижата за тези, които са слаби и нуждаещи се. »значалната задача на ƒуховни€ ¬оин е служене на обществото.
    10. ѕламъци на ƒъгата. “ази група души от не аборигенните народи, чи€то особена задача са да бъдат мост между коренните общества и развити€ св€т. „есто те са образовани и професионални. “ова са хора, избиращи да живе€т и да се обличат така, че това да резонира с коренните народи, на техните традиции и церемонии.
    11. ƒушата на Ќовата «ем€. “ова е √рупата на всички, които влизат във ¬исшето —ъзнание. “е се познават по —вободата, ÷€лостността, Ћюбовта, ’умора и “ворчеството. “е са страстни и вибрират. “е вдъхнов€ват хората с примера си.
    ѕревод: јнита

http://www.sunshinetwins.org/channelings.php?authorid=57&article=2360&type=6&key=


—ъздадено: 21/03/2012 • 10:19
ќбновено : 21/03/2012 • 10:19
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 5677 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.45 секунди