“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ладимир ћегре - –одова книга

 ќ… ¬Џ«ѕ»“ј¬ј ƒ≈÷ј“ј Ќ»

†††

†† Ќа вратата на кабинета в частната поликлиника висеше табелка, ко€то извест€ваше, че в него има прием доктор на медицинските науки, специалист по детска психологи€. Ќа табелката б€ха изписани фамили€та, името и бащиното име на лекар€, когото ми б€ха препоръчали като едно от най-големите научни светила по въпросите на взаимоотношени€та между деца и родители. «аписах се за прием при него последен, за да не ограничавам себе си и него във времето:ако разговора се окажеше полезен щ€х да предложа на лекар€ допълнително заплащане за да продължим важни€т за мен разговор.
††† «ад бюрото в кабинета седеше човек на пенсионна възраст с тъжно лице. “ой уморено подреждаше в папка изписани листи харти€. —лед като ми предложи да седна, лекар€т сложи пред себе си чист лист харти€ и каза;
††† - —лушам ви.  акви са проблемите?
††† «а да не разказвам дългата истори€, свързана със събити€та след срещата с јнастаси€ в тайгата, аз се постарах да изложа същината на въпроса колкото може по-кратко:
††† - јлександър —ергеевич, нужно ми е да установ€ контакт с дете, със сво€ син, който скоро ще навърши пет години.
††† - —м€тате, че сте загубили контакта с ваши€ син? - уморено и безучастно попита психологът. - “акъв осмислен контакт почти не е имало. —тана така, че след неговото раждане, аз почти не съм общувал с детето. ¬ид€х го в съвсем кърмаческа възраст, а послеЕЌито веднъж не съм разговар€л с него, и изобщо той е започнал да осмисл€ живота без мен. ∆ивеехме отделно, но сега ми предстои среща с мо€ петгодишен син и разговор с него. ћоже би съществуват н€какви методи, които помагат да се предразположи детето към мен? »ма случаи когато мъж се жени за жена, ко€то вече си има дете и н€как си създава контакт с него, става му и баща и при€тел.
††† - ћетоди, разбира се има, но не винаги са еднакво ефективни. ћного неща във взаимоотношени€та между деца и родители завис€т от индивидуалностите в характерите.
††† - –азбирам, но все пак ми се иска да знам тези конкретни методи.
††† -  онкретниЕ  акво пъкЕ  огато се по€вите в семейството, а тр€бва да разберете, че даже сама жена с дете това е вече семейство, постарайте се колкото може по-малко да нарушавате приети€т от т€х начин на живот. «а ваши€ син, вие ще бъдете известно време страничен човек и тр€бва да се примирите с това. “р€бва отначало да се вгледате във всичко и да разрешите да се вгледат във вас. ѕостарайте се да свържете своето по€в€ване с изпълнението на по-рано неизпълними желани€ и мечти на детето. Ќаучете от майка му, за каква играчка е мечтало, но т€ не е могла да му € купи. —амата тази играчка вие не бива да купувате. «апочнете н€как разговор с детето за своето детство, за своите играчки и за ко€ сте мечтали. јко той подхване разговора и ви съобщи за желанието си да има същата такава играчка, предложете му заедно да отидете в магазина и да купите желаната играчка. ¬ажен е сами€т процес на разговора, общото излизане. ћомчето тр€бва да ви довери мечтата си, да ви разреши да участвате в нейното осъществ€ване.
††† - ѕримерът с играчките не е много подход€щ за мен. ћо€т син още не е виждал играчките, които се продават в магазините.
††† - —транноЕ «начи, не подхожда?.. Ќека уважаеми да говорим честно. јко искате да чуете съвет, полезен за вас, разкажете ми по-подробно за своите взаимоотношени€ с жената, ко€то ви е родила син.  о€ е т€?  ъде работи, къде живее?  акъв е доходът на семейството?  акво според вас, е станало причина за вашата разд€ла?
††† –азбирах, че за да чу€ от психолога по-конкретни съвети, ще ми се наложи да му разкажа за отношени€та си с јнастаси€, които аз сами€т още не разбирах много, затова и не си представ€х как да ги изложа пред психолога. Ѕез да назовавам името й, аз му казах следното:
††† - “€ живее в много затънтена местност в —ибир. «апознах се с не€ случайно, когато б€х там с търговска експедици€. —лед началото на перестройката аз започнах бизнес в —ибир: прекарвах с кораб стоки към вътрешността на поречието на ќб, а обратно докарвах кожи, риба и диви плодове, билки, гъби.
††† - ясно. «начи като ѕаратов: –азхождал се търговец по реката сибирска за завист на всички.
††† - Ќе съм се разхождал, а работех. ѕредприемачите винаги имат много грижи.
††† - ƒа речем, че имат, но и да се позабавл€вате, усп€вате, вие, предприемачите.
††† - »зобщо не беше развлечение това, което се случи между мен и тази жена. јз поисках да имам син от не€. » по-рано б€х искал син, после забравих за това си желание. √одините си минавахаЕ ј като € вид€хЕ.  олко е здрава, млада, красиваЕ —ега почти всички жени са н€как болнави, пов€хнали, а т€ - здрава и цъфт€ща. » си помислих, че детето също би било красиво и здраво. “€ ми роди син. ’одих при него когато беше съвсем малък, още не можеше да ходи и да говори. ƒържах го на ръце. —лед това не съм общувал с него.
††† - ј защо не сте общували?
†††  ак да му об€сн€ на този човек в кратък разговор всичко онова, което б€х написал в н€колко книги.  ак да му кажа, че јнастаси€ отказа да напусне сво€та пол€нка в тайгата и да се пренесе със сина ни в града, а аз не съм приспособен към живота в тайгата? » че именно т€ не ми даваше възможност не само да му подар€вам традиционните играчки, но и просто да общувам с него. ¬с€ко л€то аз отивах в сибирската тайга, на пол€нката, където живееха јнастаси€ и мо€т син, но така и усп€х да вид€ сина си. ¬секи път той се оказваше н€къде другаде, не край јнастаси€, а при д€до й или прад€до й, които живееха в съседство, в дълбините на безкрайната сибирска тайга. јнастаси€ отказваше да ме заведе на гости и нещо повече: всеки път упорито насто€ваше, че първо тр€бва да се подготв€ за разговора със сина си.
†††  огато се опитвах да започна разговор за възпитанието на децата, аз задавах на много мои познати един и същи въпрос, който винаги предизвикваше недоумение и неразбиране, макар да беше съвсем прост:
††† - “и разговар€л ли си н€кога сериозно с детето си?
††† ¬ крайна сметка винаги ставаше €сно, че темите на разговор при всички са еднакви: Ф»ди да €дешЕ ¬реме е да спишЕ Ќе прави белиЕ ѕрибери си играчкитеЕ Ќаучи ли си уроците?ЕФ ƒетето пораства, тръгва на училище, а да поговор€т за смисъла на живота, за предназначението на човека или дори просто за това какъв жизнен път му предстои, на мнозина не им достига време или пък не см€тат подобен разговор за важен. ћоже би см€тат, че сега не му е времето че ще успе€т по-късно. Ќо не усп€ват. ƒетето порастваЕ
††† Ќо ако ние дори не се опитваме да говорим сериозно със своите деца, кой тогава ги възпитава?
††† «ащо јнастаси€ не ми даваше да общувам с мо€ роден син през всичките тези години? ќт нещо неизвестно се е бо€ла или нещо е предотврат€вала?
††† » ето че дойде ден, когато т€ внезапно попита: Ф¬ладимир, чувстваш ли се готов да се срещнеш със сво€ син и да поговориш?Ф јз й отговорих, че искам да се срещна, но не можах да произнеса думата УготовФ.
††† ѕрез всичките тези години аз чет€х всичко, което можах да намер€ за взаимоотношени€та между родители и деца. ѕишех книги, изказвах се на конференции в различни страни, но почти не пишех и не говорех за най-главното, което ме интересуваше през тези години - за възпитанието на децата и за отношението на по-старото поколение към т€х.
††† ќбмисл€х множество съвети от литературата за възпитание на децата, обаче все по-често си спомн€х една фраза на јнастаси€: У¬ъзпитанието на децата - това е възпитание на сами€ себе сиФ ƒълго време не ми беше €сен смисълът на тази фраза, но в кра€ на краищата аз направих за себе си твърд извод: нашите деца ги възпитават не родителските нотации, не детската градина, училището или института. Ќашите деца ги възпитава начина на живот: наши€т начин на живот, начина на живот на обществото като ц€ло. » каквото и да казват родителите, учителите в училище или в друго просветно учреждение, каквито и мъдри системи за възпитание да се прилагат, децата ще следват наложили€т се край т€х начин на живот на мнозинството от хората.
††† —ледователно излиза, че възпитанието на децата изц€ло зависи от собственото разбиране за света, от това, как живееш ти сами€т, твоите родители и обществото като ц€ло. ¬ болно, не щастливо общество могат да се род€т само болни и нещастни деца.
††† - јко подробно не ми разкажете за взаимоотношени€та си с майката на ваши€ син, ще ми бъде трудно да ви дам действен съвет. - прекъсна проточилата се пауза психологът. - ƒълго е за разказване. — две думи, животът ми така се завърт€, че н€колко години не съм общувал със сина си, и толкова.
††† - ƒобре, тогава кажете, през тези години помагали ли сте материално на майката на ваши€ син? ћисл€, че материалната помощ за един предприемач - е най-прости€ знак на внимание към семейството.
††† - Ќе, не съм помагал. “€ см€та, че е осигурена с всичко необходимо.
††† - “€ да не би да е богат човек?
††† - ѕросто си има всичко.
††† јлександър —ергеевич р€зко стана иззад масата и бързо заговори:
††† - “€ живее в сибирската тайга. ¬оди отшелнически начин на живот.  азва се јнастаси€, ваши€т син се нарича ¬олод€, а вие сами€т - ¬ладимир Ќиколаевич. ѕознах ви. „ел съм вашите книги, и не един път. - ƒаЕ
††† јлександър —ергеевич, развълнуван започна да крачи из кабинета, после отново заговори:
††† - “акаЕ “акаЕ Ќима го открихЕ –азгадах. ќтговорете ми, мол€ ви на един въпрос. ќтговорете ми! “ова е много важно за мен. «а наукатаЕ ћакар че не, не отговар€йте. —ам ще го кажа. «апочвам да разбирамЕ —игурен съм, че през всичките тези години след срещата с јнастаси€ вие интензивно сте изучавали психологи€, философи€. ¬ие посто€нно сте мислили за възпитанието на децата. “ака ли е ?
††† - ƒа.
††† - Ќо изводите, направени от вас след прочитането на УумнитеФ книги и статии не са ви удовлетворили. » тогава сте започнал да търсите отговори в сами€ себе си или с други думи, да размишл€вате за подрастващото поколение, за възпитанието на децата?
††† - “ака е сигурно. Ќо най-вече за мо€ син.
††† - “ова е неразривно свързано. ¬ие дойдохте при мен, отча€н и без много да се над€вате да получите отговори на сто€щите пред вас въпроси. јко не ги получите от мен, ще продължите търсенето. - —игурно.
††† - “акаЕ ѕотресаващо еЕ ўе ви назова името на човек, който е много по-силен и по-мъдър от мен.
††† -  ой е този човек и как да стигна до прием при него?
††† - “ози човек е вашата јнастаси€, ¬ладимир Ќиколаевич.
††† - јнастаси€? Ќо т€ в последно време малко говори за възпитанието на децата. » именно т€ не ми даваше да общувам със сина ни.
††† - “очно така, т€. » аз не можех до този момент да намер€ логично об€снение на такова поведение от нейна страна. Ќеверо€тна постъпка. Ћюбеща жена изведнъж за€в€ва на бъдещи€ баща, че той не бива да общува със сина си. —итуаци€та е нестандартна и никога по-рано не е срещана. Ќе резултатът!.. –езултатът е потресаващ! “€ е усп€ла да ви заставиЕ Ќе, тази дума не подхожда в дадената ситуаци€. јнастаси€ е усп€ла да увлечеЕ » то кого? - »звинете ме, накарала е не много образовани€ предприемач да се интересува от психологи€, философи€, от въпросите за възпитанието на децата. ¬ие сте мислили за всичко това през тези години, сами€т факт, че дойдохте при мен свидетелства за това. ѕрез тези години т€ е възпитавала ваши€ син, но е възпитавала и вас. “€ е подготв€ла срещата между бащата и сина.
††† - —ина ни т€ наистина е възпитавала. ўо се отнас€ до мен - не мисл€. Ќие с не€ съвсем р€дко се виждаме. » срещите ни са кратки.
††† - Ќо информаци€та, ко€то т€ ви дава по време на тези, както казвате кратки срещи, и досега ви е необходимо да осмисл€те. ѕотресаваща информаци€. ¬ие, ¬ладимир Ќиколаевич, казвате, че јнастаси€ малко говори за възпитанието на децата, но това не е така.
††† јлександър —ергеевич бързо се приближи до масата и извади от чекмеджето дебела сива тетрадка, грижливо € поглади и продължи:
††† - ќт вашите книги аз преписах в определена последователност всички изказвани€ на јнастаси€ за раждането и възпитанието на децата, като изпусках сюжетните подробности. ћакар че може би не тр€бваше да изваждам цитатите от контекста. —южетът несъмнено е важен за облекчаване на възприемането. ¬ изказвани€та на јнастаси€ е скрит изключително гол€м, бих казал философски смисъл, мъдрост на много древна култура. —клонен съм да предполагам, и не само аз, че тези постулати са изложени в н€каква древна книга, възрастта на ко€то е може би милиони години. ƒумите на јнастаси€ се отличават с дълбочина и точност на израз€ването на най-значимите, от наша гледна точка, мисли, написани в древни ръкописи и съвременни научни трудове.  огато преписах отделно всичко, което зас€га раждането и възпитанието на човека, тоЕ в резултат се получи трактат, който н€ма равен на себе си в света. ¬ъз основа на него, сигурен съм, ще бъдат защитени множество дисертации, ще бъдат дадени не малко научни степени, ще бъдат направени потресаващи открити€, но главното е друго - на «ем€та ще по€ви нова раса, ко€то ще бъде наречена - „овек!
††† - јми че човекът и сега съществува.
††† - ћисл€, че от позици€та на бъдещето, фактът на съществуването на човека може да бъде поставен под съмнение.
††† -  ак така? Ќие с вас съществуваме, и как може да се постав€ нашето съществуване под съмнение?
††† - —ъществуват телата ни, т€х ние наричаме УхораФ. Ќо съдържанието, психическото състо€ние на човешките особи в бъдеще значително ще се отличава от нашето и, следователно, подчертавайки разликата, ще е нужно да изменим и наименованието. ¬ъзможно е днешните хора да бъдат наречени Учовек от еди-кой-си периодФ или пък по различен начин ще бъдат наречени хората, които се род€т в бъдещето.
††† - Ќима е толкова сериозно?
††† - » е сериозно и е безспорно. ≈то вие сте прочели много книги за възпитанието на децата, написани от учени. —ега кажете, в кой период започва възпитанието на детето?
††† - Ќ€кои автори см€тат, че тр€бва да се започне от първата му година.
††† - ≈то това е. ¬ най-добри€т случай от първата година. Ќо јнастаси€ показва как се формира човекът още предиЕ —игурен съм, че сега си помислихте: Ф¬ утробата на майкатаФ. Ќо т€ доказва, че родителите могат да формират бъдещото си дете още преди срещата на сперматозоида с €йцеклетката. » това е научно об€снимо. јнастаси€ стои по-високо от всички съществували н€кога на зем€та психолози. Ќейните изказвани€ тежат, те обхващат всички периоди на развитие и възпитание на детето: предзачатъчни€, зачатъчни€, утробни€ и т.н.
††† “€ зас€га теми, които не са могли да осъзна€т нито мъдреците от миналото, нито съвременните учени. “€ прави акцент върху онова, без което е невъзможно да се роди и възпита пълноценен човек.
††† - Ќо аз не помн€ такова нещо. Ќе съм писал за периоди.
††† - ¬ие сте писали книгите свидетелствайки за събити€та. јнастаси€ е разбирала, че ще пишете именно така. ј по-нататък, следващ ход: т€ сама е започнала да формира тези събити€, като фактически е придала на най-велики€ научен труд увлекателна повествователна форма. “€ е сътвор€вала вашата книга със сво€ живот, носейки на хората безценни знани€. ѕовечето читатели чувстват това интуитивно. ћнозина са във възторг от книгите, но не могат до край да осъзна€т причината за възхищението си, те приемат непознатата им по-рано информаци€ на подсъзнателно ниво. Ќо т€ може да бъде приемана и съзнателно. —ега ще ви докажа това. » така, пред нас е конспектът с изказвани€та на јнастаси€ за раждането на човека. Ќие щателно го обработихме и коментирахме с мо€ колега. “ой е кандидат на медицинските науки, сексопатолог и има прием в съседни€ кабинет. Ќие проведохме експерименти и анализирахме ситуаци€та.
††† јлександър —ергеевич отвори тетрадката си и н€как развълнувано и тържествено започна да говори:
††† - » така, началотоЕ ѕредзачатъчен период: ¬ обозримото ни минало и насто€що общество той почти не е разглеждан като аспект от възпитанието на детето. Ќо днес е съвършено €сно: на «ем€та или н€къде в безкрайните простори на ¬селената е съществувала или съществува култура, при ко€то взаимоотношени€та между мъжа и жената са неизмеримо по-съвършени от сегашните. » предзачатъчни€ период е бил важна съставна част, а може би и основна, за възпитанието на човека. јнастаси€, следвайки обичаите на непознатата за нас цивилизаци€, преди да зачене детето извършва определена подготовка. “€ е притъпила вашето сексуално влечение. ѕо събити€та, описани в книгата, за мен като психолог, това е лесно видимо. ўе напомн€ т€хната последователност. ¬ие с јнастаси€ сте в тайгата, пиете кон€к, хапвате, јнастаси€ не докосва предложените от вас храна и алкохол. “€ съблича горната си дреха, л€га на тревата. ¬ие се пораз€вате от нейната природна красота, възниква естествено желание да овладеете прекрасното женско т€ло. ¬ сексуален порив вие правите опит за сближение, докосвате т€лото й иЕгубите съзнание. Ќ€ма да навлизаме в подробности, как т€ е изключила вашето съзнание. ¬ажното е друго - в резултат на това вие сте престанали да възприемате јнастаси€ като обект за удовлетвор€ване на сексуални потребности. » сами€т вие го казвате, аз съм записал вашата фраза У» не помисл€х дориЕФ
††† - ƒа. “ака е, след този случай у мен повече не са възниквали сексуални желани€ към јнастаси€.
††† - —ега събитие второ - зачатието - разказ за културата на зачатие на детето. Ќощувка в уютна земл€нка, аромат на суха трева и цвет€. Ќо вие не сте свикнал да спите сам в тайгата и молите јнастаси€ да легне до вас. ¬ие вече разбирате, че ако т€ е до вас, с вас не може да се случи нищо лошо. “€ л€га до вас. ѕо такъв начин, в най-интимна обстановка, редом с вас се оказва най-прекрасно женско т€ло, което се отличава с още една особеност - излъчва здраве. «а разлика от множеството видени от вас по-рано женски тела, то действително пращи от здраве. ¬ие чувствате ароматни€ дъх на јнастаси€, но при това у вас не възниква сексуално влечение. “о е изгонено от вас. ѕространството е изчистено за друго психическо състо€ние - стремежът към продължение на рода. ¬ие мислите за син! «а сина, който още го н€ма. ≈то вашата фраза от книгата: Ф’убаво би било мо€т син да се роди от јнастаси€. “€ е толкова здрава. «начи и синът ще бъде здрав и красив. ФЌеволно полагате ръка на гръдта на јнастаси€, галите €, но това е вече друга ласка. “€ не е сексуална. ¬ие с€каш милвате сина си. ѕосле пишете за докосването на устните, за леки€ дъх на јнастаси€, а по-нататъкЕ пълна липса на каквито и да било подробности. ѕосле вие описвате утрото, прекрасното настроение, усещането за нещо необикновено. ”верен съм, че издателите са ви предлагали, заради по-гол€мата попул€рност на книгата, да опишете онази нощ по-подробно.
††† - ƒа, наистина са ми предлагали да го направ€.
††† - Ќо вие въпреки това, не сте описали онази нощ в нито едно от новите издани€ на книгата, защо?
††† - «ащотоЕ
††† - —топ! ћол€ ви не говорете. »скам да провер€ себе си и верността на моите изводи. ¬ие не сте описали сексуалните подробности от онази нощ, защото просто нищо не помните след докосването до устните на јнастаси€.
††† - ƒа, не помн€ и сега нищо не мога да си спомн€, с изключение на необикновеното усещане сутринта.
††† - “ова което ще ви кажа сега, може да ви се стори неверо€тно. ¬ онази прекрасна нощ вие с јнастаси€ не сте правили никакъв секс.
††† - Ќе е имало секс? јми сина? ј сам вид€х сина си.
††† - ¬ онази нощ между вас действително е имало физическа близост. »мало е сперматозоиди и изобщо всичко онова, което съпътства зачатието на детето, но не е имало секс. Ќие с колеги не веднъж сме обсъждали това, което се е случило с вас. “е, както и аз са убедени, че не имало секс между вас с јнастаси€. —амата дума УсексФ означава в наше време удовлетворение на плътска потребност, стремеж към получаване на плътски удоволстви€. Ќо в контекста на нощта в тайгата отсъства такава цел, имам предвид, че вие не сте се стремили към плътско удовлетворение. —тремежът и целите са били различни - дете. —ледователно и названието на събитието тр€бва да е различно. Ќе е въпроса само в терминологи€та, а в качествено различни€ начин на раждане на човека. »скам още веднъж да повтор€: това е качествено различен начин на раждане на човека. ћоето твърдение не е абстрактно, то с лекота може да бъде доказано чрез научни съпоставки. —ъдете сами, никой от психолозите или физиолозите днес н€ма да започне да отрича вли€нието на външните психически фактори върху формирането на зародиша в утробата на майката. ќсвен всичко друго, често доминиращо значение има отношението на мъжа към бременната жена. Ќе можем да отричаме и вли€нието на отношението на мъжа към жената в момента на т€хната полова близост върху формирането на бъдещи€ човек. ¬ едини€ случай - това е отношение като към обект на удовлетворение на плътска страст. ¬ други€ - като към сътворец. —ледователно и резултатът ще бъде различен. ¬ъзможно е детето заченато при такива услови€ да се отличава толкова много по интелектуалното си ниво, колкото съвременни€ човек е различен от маймуната. —ексът и свързаното с него удоволствие при сътворението не са самоцел, а представл€ват само средство. –азлични психологически енергии ще ръковод€т телата, различно ще се сформира и състо€нието на детето. ќт гореказаното следва първото правило: жената, желаеща да роди пълноценен човек, да създаде здраво щастливо семейство, тр€бва да съумее да улови момента, в който мъжът ще поиска да се сближи с не€ с цел раждане на човек и ще си представ€ своето бъдещо дете, ще желае неговото раждане. ¬ дадени€ случай мъжът и жената достигат психическо състо€ние, позвол€ващо им да получат най-високо удовлетворение от близостта. ј бъдещото дете получава енергии, които отсъстват при родните по традиционен, а по-точно казано - случаен начин.
††† - ј как ще почувства жената този момент? ќткъде ще научи мислите на мъжа? ћислите са невидими.
††† - Ћаските! ѕо т€х може да се определи. ѕсихическото състо€ние винаги се израз€ва чрез външни признаци. –адостта - със см€х и усмивка. “ъгата - със съответното изражение на очите, позата и т.н. ¬ този случай, мисл€, н€ма да е много трудно да се различат чисто сексуалните ласки от съприкосновението на мъжа към жената, като към бъдещото дете. —амо при такъв подход се случва УнещоФ, да изпита което е способен, от всички същества, живеещи на «ем€та, само човекът. ƒа опише и научно да об€сни това УнещоФ никой и никога н€ма да може. ¬ момента, когато то се случва е невъзможно да се анализира. јз, като психолог, мога само да предположа, че главното в това събитие не е сливането на двете физически тела, а нещо неизмеримо по-гол€мо: сливането в едно на две мисли. ќще по-точно - сливането в единство на два комплекса чувства. ѕолученото при това удоволствие и изпитаното блаженство значително ще превъзхождат просто сексуалното удовлетворение. Ќеговата продължителност не е скоротечна както при обичайни€т секс. Ќепон€тното при€тно състо€ние може да продължава месеци и дори години. “о именно сформира силното люб€що семейство. «а това говори јнастаси€. “ова значи, че мъжът, веднъж изпитал това, не може да замени полученото усещане с чисто сексуално удовлетворение. “ой не може, н€ма да поиска да измени на сво€та жена. Ќа сво€та любима. »менно от този момент започва да се формира семейството. ўастливото семейство! »ма такъв израз: ФЅраковете се сключват в небесатаФ. ¬ дадени€ случай той напълно съответства на събитието. —ъдете сам.  акво представл€ва днес общоприетото свидетелство за небесни€ брак? ’артийка, издавана от ќбщинските съвети и вс€какви църковни ритуали. —мешно е нали? » смешно и тъжно.
††† јнастаси€ много точно определ€: свидетелство за брака сключен на небето, може да бъде само необикновено прекрасното състо€ние на мъжа и жената, следствие на което се €в€ва раждането на нов пълноценен човек.
††† ќт себе си бих могъл да добав€: множество от родените днес деца са извънбрачни. ј ето сегаЕ —ега ще ви прочета коментара на мо€ колега-сексопатолог:
††† —ексуалните взаимоотношени€ между мъжа и жената, описани в книгата Ујнастаси€Ф, разкриват съвсем различно значение на секса. ¬сички, съществуващи днес пособи€ по тази тема, като се започне с древноведическите и индийските и се свърши със съвременните, изглеждат просто наивни и смешни в сравнение със значимостта на казаното от јнастаси€. ¬ъв всички достигнали до нас, древни и съвременни трудове за секса, всичко казано се свежда до търсенето на всевъзможни пози, техника на ласките и външните атрибути. ј на практика физиологическите и психологически особености и възможности на хората са различни. «а всеки отделно взет човек може би най-приемлива и ефективна е само една поза, присъща само на негови€ характер и темперамент, и на определени външни атрибути. ≈два ли ще се намери в света специалист, способен с точност да определи от многото съществуващи способи най-приемливи€т за всеки конкретен човек.
††† «а изпълнение на подобна задача, специалистът тр€бва да познава хил€ди способи с всичките им нюанси, да изучи физическите и психически особености на конкретни€ човек, а това не е възможно.
†††  ато доказателство за това, че проблемът на теори€та на сексуалните взаимоотношени€ между мъжете и жените не е решен от съвременната наука, служи все по-гол€мата загуба на потенци€та на множество мъже и жени в съвременното общество. Ќараства количеството на сексуално взаимно неудовлетворените семейни двойки. Ќерадостната картина може да бъде изменена.
††† ѕоказаното от јнастаси€ свидетелства за това, че в природата съществува н€какъв механизъм, н€какви висши сили, способни да решат привидно нерешими€ проблем, само за миг. “ози механизъм или сили, чрез определено съто€ние на двама човека - мъж и жена - намират специално за т€х, присъщите единствено на т€х, състо€ние и способи за полово взаимоотношение. Ќесъмнено, полученото удоволствие в този случай ще достигне най-високи стойности на нивото си. Ќапълно е възможно, изпиталите подобно удовлетворение мъж и жена, да запаз€т завинаги съпружеска в€рност, без значение дали ще е скрепена от закони или ритуали.
††† —ъпружеска в€рност! —ъпружеска нев€рност. »зм€на.
††† јлександър —ергеевич стана и продължи да говори прав:
††† - јнастаси€ за пръв път показва природата на това €вление, аз помн€ наизут цели нейни фрази и цели монолози, ето как говори т€: Ф“е по вс€какви начини внушават на човека, че удовлетворение може да се получи като се мисли само за плътско удоволствие и с това именно отклон€ват човека от истината. Ѕедните измамени жени, които не зна€т това, ц€л живот приемат единствено страдани€, ц€л живот търс€т изгубената благодат. Ќе търс€т където тр€бва. Ќико€ жена н€ма да успее да удържи мъжа от блудство, ако си позволи да му се отдаде заради удовлетворението само на плътски потребности.Ф ј ето и ощеЕ —егаЕ ƒаЕ Ф—лед това те ще се стрем€т да обладават все нови и нови тела или да използват посредствено и обречено телата си, само интуитивно осъзнавайки, че все повече се отдалечава от т€х истинската благодат на истински€ съюз.Ф
††† јбсолютно в€рно е посочена причината за съпружеската нев€рност. ћога да об€сн€ това и като психолог. ¬сичко е логично: мъжът и жената, така наречените съпрузи, се занимават със секс заради сами€ секс. “е интуитивно чувстват, че не получават достатъчно удоволствие, обръщат се към специалист, четат допълнителна литература. —ъветват ги да разнообраз€т позите, ласките, с една дума, да се заемат с търсене на по-гол€мо удоволствие чрез см€на на сексуалната техника. ќбърнете внимание на думите Уда се заемат с търсенеФ. “ова може и да не бъде изречено, но и те сами, както точно отбел€зва јнастаси€, интуитивно знаейки за съществуванети на висшата благодат, ще се заемат с търсенето. ЌоЕ къде са границите на това търсене? Ќима то се ограничава единствено до см€ната на позите? Ќегово абсолютно логично продължение става см€ната на телата. Фјх! - крещ€т в обществото - “ова е съпружеска изнев€раФ. Ќикаква изнев€ра н€ма тук. Ќ€ма, защото н€ма съпрузи!
††† Ѕракът, сключен с хартийка, не е брачен съюз. “ова са само измислени от обществото условности.
††† Ѕрачни€т съюз тр€бва да се сключи от мъжа и жената чрез постигане на онова висше състо€ние, за което ни учи јнастаси€. “€ не само разказва за него , но и показа начините за неговото постигане.“ова е нова култура на взаимоотношени€ между мъжа и жената.
††† - јма вие какво, јлександър —ергеевич, да не би да предлагате на младите хора да встъпат в интимна връзка преди официалното сключване на брак?
††† - ѕовечето от т€х именно така и постъпват. —амо че ние се срамуваме открито да говорим за това. Ќо аз предлагам да не се занимават със секс заради секса нито преди, нито след регистраци€та на брачни€ съюз. Ќие се см€таме за свободно общество. Ќие имаме възможност свободно да се занимаваме с разврат. » ние го правим! –азвратът е станал индустри€.  иното и множество всевъзможни порнопродукции, проституци€та, гумените жени в секмагазините - са потвърждение за това. Ќа фона на тази вакханали€, показваща пълното безсилие на съвременната наука да разбере природата и предназначението на механизмите, които скреп€ват съюза между двама, като прозрение се по€в€ва откритие. Ќа мен, като психолог, ми стана разбираема грандиозността на откритието на јнастаси€. “€ показва нова култура на отношени€ между мъжете и жените. ќсновна рол€ в т€х се отрежда на жената. јнастаси€ усп€ва и вас да доведе до разбирането на тази култура. “€ е усп€ла да направи това, използвайки, може би интуитивно, знани€та на н€каква древна цивилизаци€. ЌоЕ ниеЕ ѕо-точно, мо€т колега, той доказа на практикаЕ ƒоказа, че и мъжът можеЕ
††† “ой е сексопатолог. Ќие заедно с него анализирахме изказвани€та на јнастаси€. “ой първи каза за новата, неизвестна за нас култура на взаимоотношени€. ј повече от всичко него го потресе едно то изказвани€та на јнастаси€Е ¬ие сигурно го помните, т€ казва: Ф ой човек ще поиска да се по€ви на б€л св€т като следствие единствено на плъски наслади? ¬секи би искал да бъде сътворен с велики€ порив на любовта, със стремеж именно към сътворение, а не да се €ви на света, като резултат от плътско удовлетворение.Ф Ќо нашите деца идват на б€л св€т именно като следствие от плътски удоволстви€. Ќие с жена ми искахме дете и се занимавахме със секс. јз дори не знам, в кой ден е заченала жена ми. ѕо-конкретно започнахме да мислим за детето, когато т€ забремен€. Ќо јнастаси€ казва, че е необходимо определено състо€ние и стремление именно в момента, който предшества интимната близост. »зобщо, мо€т колега разбра от изказвани€та на јнастаси€ повече отколкото аз. »ли е почувствал повече. “ой поиска да изпита това състо€ние. ѕоиска да имат дете, син. ћо€т колега вече е на 40, жена му е по-млада с две години. »мат две деца.  акто сами€т той призна, през последните години те р€дко са се занимавали със секс. “ой подхванал разговор с жена си за дете. “€ отначало се учудила много на неговото желание.  азала, че вече й е късно да ражда. Ќо променила отношението си към мъжа си към добро. “ой й дал да прочете книгите с изказвани€та на јнастаси€. » жена му сама започнала да да говори, не, не за желанието си да има дете, а за това колко е в€рно написаното в книгите. ¬еднъж, през нощта, мо€т колега, приласкал жена си, като мислел при това не за секс, а за бъдещи€ си син. “ой, сигурно е могъл да направи това, което сте направили вие. –азликата е само в това, че вас ви е довела до това състо€ние јнастаси€, а той го е постигнал сам. —лучайно ли се е случило това или не, е трудно да се каже, но той усп€л да постигне, по вс€ка веро€тност същото състо€ние. ∆ена му отвърнала със същата ласка. “е вече не са млади хора, разбира се, и не са изпитвали толкова силно сексуално влечение като в младостта. ћислите за бъдещото дете, веро€тно са изтикали на заден план мислите за сексуалните техники. ¬ резултатЕ в резултат се е случило УнещоФ. Ќито мо€т колега, нито неговата жена не могли да си спомн€т подробности от интимната си близост.  акто и вие, те не ги помн€т. Ќо, както и вие, те говор€т за незабравимите, прекрасни чувства на сутринта. ћо€т колега казва, че през цели€ си живот, нито в близостта с жена си, нито в близостта с други жени, а той ги е имал немалко, нищо подобно не е изпитвал. Ќеговата 40 годишна жена сега е бременна в седми€ месец. Ќо това не е най-важното. ¬ажното е друго. ∆ена му се е влюбила.
††† - ¬ кого?
††† - ¬ сво€ мъж, ¬ладимир Ќиколаевич. —амо си представете, тази, преди мърмореща и раздразнителна жена, сега често идва в нашата клиника и чака мъжът й да свърши с приема на пациенти. —тои в салона и като влюбено девойче чака. —кришом често съм наблюдавал изражението на лицето й. “о също е променено, повила се е едва забележима стаена усмивка. ѕознавам това семейство отдавна. ќт около осем години. ”нилата понапълн€ла жена изведнъж се подмлади с десет години. “€ стана красива, независимо от вече видимата бременност.
††† - ј отношението на ваши€ колега също ли се измени или остана предишното?
††† - “ой сами€т се промени. »зобщо престана да пие, макар че и преди не е прекал€вал с това, спр€ и да пуши. Ќай-любимото им занимание на него и жена му сега е рисуването.
††† - –исуването? ƒа не би да рисуват?
††† - “е рисуват своето бъдещо родово имение, за което говори јнастаси€. “е искат да вземат зем€ и да постро€т на не€Е Ќеправилно се изразих, не да постро€т къща, а да положат основите на бъдещи€т райски кът за бъдещите си деца.
††† - «а бъдещите?
††† - ƒа, за бъдещите. Ќеговата жена сега съжал€ва само за това, че зачеването е станало в апартамента, а не в собственото имение както казва јнастаси€, в създаденото със собствени ръце пространство на любовта, в което жената тр€бва да се намира по време на бременността и в което тр€бва да стане раждането. ∆ената на колегата ми е убедена, че ще може да роди още едно дете.  олегата ми също е сигурен в това. јз съм убеден че инстинктът за продължение на рода, който е присъщ на животните, се различава от човешки€ по това, че животните се чифтосват, като се ръковод€т само от зова на природата.  ато се занимава с т.нар. секс, човекът се оприличава на животните. ƒетето, по€вило се на б€л св€т вследствие на такъв процес, ще бъде получовек - полуживотно.
††† »стински човек може да се роди едва тогава, когато в сътворението участват присъщите само на човека енергии и чувства: любов, способността да се види бъдещето, осъзнаването на творимото. ƒумата УсексФ тук не подхожда. “€ опошл€ва това действие. ѕо-точна по смисъл тук ще бъде думата УсътворениеФ.  огато мъжът и жената достигнат до състо€нието, при което се извършва сътворение, тогава между т€х се сключва съюз и в небесата. “ози съюз е скрепен не с хартийка или ритуал, него го скреп€ва нещо неизмеримо по-гол€мо и значимо, и затова той ще бъде здрав и щастлив. » не бива да се мисли, че само младите могат да встъп€т в такъв съюз. ѕримерът на мо€ колега доказва, че това е достъпно за хората от вс€ка възраст. “акъв съюз е възможен само в случай, че могат да разберат значимостта на казаното от јнастаси€.
††† - Ќо какво се получава тогава? ¬сички онези, които имат печат за брачна регистраци€ в паспорта, всъщност не са женени хора?
††† - ѕечатът в паспорта - това е само една измислена от обществото условност. ’артийките, всевъзможните ритуали в разни времена и различни народи са се отличавали само външно, но същността им е една - въздействие на психиката, опит по изкуствен начин да създаде поне привидност на съюз между двама. » јнастаси€ точно отбел€зва, като говори за него: ФЋъжливи€т съюз е страшен. ƒецата! –азбираш ли, ¬ладимир, децата! “е усещат искуствеността и лъжливостта на такъв съюз. » постав€т децата под съмнение всичко казвано от родителите им. ƒецата подсъзнателно усещат лъжата още при зачатието си. » на т€х им е зле от това.Фќказва се, че съществува в природата, не изкуствен, а природен Ѕожествен съюз. » на днешните хора е показано по какъв начин да го постигнат.
††† - «начи даже женените, имам предвид тези, които имат печат в паспорта, фактически тр€бва повторно да встъп€т в брак със сво€ съпруг или съпруга?
††† - ѕо-точно е да се каже, не повторно, а истински.
††† - “ова ще е трудно да го разберат повече хора. ¬ъв всички страни са свикнали че сексът - това е най-гол€мото удоволствие и всички наред се занимават с това заради удоволствието.
††† - Ћъжа е това, ¬ладимир Ќуколаевич. ƒеветдесет процента от мъжете не са способни да задовол€т жените. ћитът за това, че повечето хора получават от секса най-висша наслада е само психологическо внушение. —ексуалното влечение на човека се използва от търговската индустри€. ћасата легални и нелегални порно списани€ - това са парични потоци. “е объркват главите на хората. ‘илмите, в които супермени от вс€какви раси свободно удовлетвор€ват своите партньорки - също са бизнес. Ќие просто се боим, стесн€ваме се да признаем един на друг това, че н€маме подход€щи партньори. Ќо неоспорими€т факт си остава. Ўестдесет процента от сключените бракове се разпадат. ќстаналите 40% от семействата са далече от съвършенството. ѕосто€нните съпружески изневери, и процъфт€ването на проституци€та свидетелстват за това. ”довлетворението, което ние изпитваме днес от секса далеч не е пълно. “о е само малка част от присъщото на човека удовлетворение от истиснкото сътворение на двама. Ѕожественото предназначение, което ние напразно търсим ц€л живот. УЌе търсим където тр€бва!Ф ¬ерността на казаното неоспоримо потвърждава сами€т живот.
††† јнастаси€ - като представител на култура на н€каква древна цивилизаци€, за ко€то нашите историци, сигурно н€мат и представа - разрушава изградените стереотипи. «а съвършенството на тази култура може да се съди и по отношението към бременната жена.
††† «адължително условие в тази култура е бременната жена девет месеца да се намира в онова м€сто, където е заченала и също там да роди. ƒоколко това е важно?
††† — помощта на информаци€та, с ко€то разполага съвременната наука, и чрез сравнителни€ анализ може да се докаже преимуществото на това твърдение. ћ€стото, където тр€бва да стане зачатието и износването на детето от майката е наречено имение. ¬ него мъжът и жената със своите ръце са засадили градина с разнообразни растени€. ‘изиолозите н€ма да отрекат важността на правилното хранене на бременната жена. «а това са написани много научни и научно-попул€рни трудове. » какво? “р€бва ли вс€ка бременна жена да ги изучава? ƒа забрави за всичко и усилено да прерав€ литературните източници: какво и как да употреб€ва за храна? “рудно е да си представим такова нещо.
††† ƒаже ако вс€ка бременна жена би изучила тези научни трактати, пред не€ непременно би застананала друга неразрешима задача: откъде да вземе препоръчани€ продукт.
††† ƒа си представим много богата съвременна семейна двойка. ћатериалните възможности позвол€ват да се купи всичко, за което може да се помисли. »люзи€! Ќ€ма и не може да има пари, позвол€ващи да се купи това, което поиска бременната жена, и именно в онзи момент в който го поиска. »мам предвид, че за никакви пари не могат да се куп€т например €бълки, близки по качество на онези, които може да откъсне жената от €бълката в сво€та градина и веднаха да € из€де. —ледващи€т аспект е от психологичен характер, и той е не по-малко важен от физиологични€. Ќека си представим и сравним две ситуации.
††† ѕървата - стандартна, каквато се случва с повечето хора. ƒа вземем младо семейство със средни или малко над средните доходи. Ѕременната жена живее с мъжа си в апартамент. ћоже ли т€ да се храни достатъчно качествено? Ќе! —ъвременните, дори и най-скъпите супермаркети не могат да ни предложат качествена храна.  онсервираните и замразени хранителни продукти са неестествени за човека. ѕазарите? Ќо и там продуктите, меко казано, са със съмнително качество. ƒори частниците се научиха да използват вс€какви химически добавки при отглеждането на хранителни продукти.  огато ги отглеждат за себе си е отделна работа, а когато ги отглеждат за продажба, стремежът да получат повече доходи ги подтиква към използването на всевъзможни стимулатори. “ова го разбира всеки, и естествено се по€в€ва чувство на тревога при използването на храна с неизвестен произход.
††† „увството на тревога! “о е посто€нен спътник на съвременни€ човек.
††† ¬ърху бременната жена се стоварва нескончаем поток от информаци€ за посто€нните социални катаклизми и екологични бедстви€. ¬ нейното съзнание и подсъзнание расте тревогата за съдбата на бъдещото дете. ј къде са, в какво са положителните фактори? “€х просто ги н€ма и не може да ги има в чудовишните битови услови€, на които обричаме сами себе си. ƒори в добре обзаведен апартамент ние привикваме към обстановката и т€ престава да радва очите ни като поовехтее. Ќие свикваме и с това, че в нашите домове вещите старе€т и се чуп€т, също така привикваме и към знанието, че водопроводната вода е непригодна за пиене. » всичко това наоколо €сно го чувства бременната жена. Ќищо не й остава, освен да се над€ва на Уможе биФ и късмет. “ова е единственото, на което т€ може да разчита, намирайки се под давлението на безизходността.
††† ¬ъв втори€ случай - жената е обкръжена от пространство на Ћюбов, както го нарича јнастаси€, където освен удовлетвор€ването на физиологическите си потребности т€ получава и най-мощно психологическо подхранване.
††† —ъвременната наука може да из€сни и докаже верността на почти всички твърдени€ на јнастаси€. “е са съвсем прости и логични. ћожем само да се учудваме, че произнас€йки толкова много преумни речи, не сме обърнали внимание на т€х.
††† ќбаче јнастаси€ говори и за загадъчни и необ€сними за съвременната наука €влени€.
††† У“ри главни точки, три първи плана на битието родителите длъжни са да предостав€т на сътворението своеФ.
††† ѕо-нататък т€ казва, че за сливането в едно на трите загадъчни точки на битието в едно м€сто, а именно в родовото имение, тр€бва да се случи следното: ФЌа двама мислите с любов в единство да се сле€тЕ “ова е първата точка и се нарича т€ - мисъл родителскаЕ “очка втора, или по-в€рно, още един човешки план ще се роди, нова звезда в небето ще изгрее, когато с мисли за творение прекрасно се сле€т две телаЕ » трета точка - нов план в същото м€сто тр€бва да се изгради. “ам, където е заченато детето, там и раждането тр€бва да се състои. » редом да стои бащата. » ще възнесе, над тримата, венец, люб€щи€т ни наш ќтец.Ф Ќесъмнено, преимуществата на зачатието, износването и раждането на детето на едно м€сто - в прекрасно родово имение - могат да бъдат научно доказани от физиолозите и психолозите. Ќо јнастаси€ говори за нещо по-гол€мо. “€ говори, че в този случай се получава пълна връзка на родени€ човек с  осмоса. «ащо? ѕо какъв начин? ƒоколко е важен за бъдещи€ човек този подход към раждането му?
††† јз се опитах да съпостав€ казаното от јнастаси€ с това, което пророкуват попул€рните днес хороскопи. ќт само себе си възниква въпросът, кой именно от трите момента може да се см€та за главен при раждането на човек: мисълта, физиологичното зачатие или по€вата на б€л св€т на младенеца от майчината утроба?
††† «а общоприета дата на раждане се см€та момента на излизане на младенеца от майчината утроба. ќт този момент се пресм€тат хороскопите. Ќо науката и сега знае: плодът, още в майката, вече живее и чувства. ј щом е така, значи човекът вече съществува. “ой е вече роден. “ой се движи - майката усеща движението на крачетата и ръчичките. ¬ъзможно е по-точната дата на раждане да е мигът на оплождане на €йцеклетката от сперматозоида? ќт гледна точка на физиологи€та, този миг най-точно определ€ датата на раждане на човека. ЌоЕ —рещата на сперматозоида с €йцеклетката не е причина, а следствие. “€ е предшествана от помислите на двамата. ћоже би именно те се €в€ват дата на раждане? ќт трите момента, към днешни€ ден е прието да се см€та, че по€вата на плода на б€л св€т е неговата дата на раждане. ”тре общоприето може да бъде нещо различно. ѕо теори€та на јнастаси€ се получава, че рожденна дата за човека е моментът на сливането в едно на трите съставки, на всички изброени моменти. » в това има безспорна логика. Ќо ние, имам предвид и съвременната наука, и религиозните учени€, се боим дори да споменаваме за това.
††† - „е от какво има да се боим?
††† - »ма от каквоЕ ¬ижте, ¬ладимир Ќиколаевич, ако приемем, че твърдени€та на јнастаси€ са безспорни, то веднага ще тр€бва да признаем, че в сравнение с хората от онази култура, ко€то т€ представл€ва, ние не сме пълноценни хора. ” повечето съвременни хора н€ма да достига една или две съставки, присъщи на пълноценни€ човек. ≈то защо не само да говорим, но и дори да мислим за това, ние се страхуваме. ј би тр€бвало да се замисл€меЕ
††† - ћоже би не говорим и не мислим защото тези твърдени€ са прекалени спорни?
††† - Ќапротив! “е са прекалено безспорни!
††† ѕърво. «амислете се сам, кой ще започне да отрича, че по-нравствена и по- психологически наситена ще бъде ситуаци€та, в ко€то не развратът, а мисълта за бъдещо дете, ще предшества срещата на сперматозоида с €йцеклетката.
††† ¬торо. јбсолютно безспорно е , че бременната жена тр€бва да се храни пълноценно и да изб€гва стреса. »деално подхожда за това собственото имение, за което говори јнастаси€.
††† “рето. –аждането в позната обстановка, в привична среда ще бъде по-благопри€тно за родилката и най-вече за новороденото. “ова също е безспорен факт както за психолозите така и за физиолозите. — всеки един от тези три пункта вие сте съгласен. Ќали?
††† - –азбира се, съгласен съм.
††† - ¬иждате ли, те са безспорни и не само за учените. —ледователно, ние не можем да отричаме положителното въздействие от съединението в единно ц€ло на тези три положителни съставки.  ато психолог аз мога да предполагам, че при такова съединение в пространството се извършва психическа реакци€. Ќа не€ реагира ц€лото пространство на ¬селената. “о приема новороденото и установ€ва с него информационна връзка.
††† - ¬ъзможно е. Ќо какво значение има точното определ€не на рожденната дата на човека?
††† - ќгромно! √лобално! “ова определ€ нивото на нашето собствено светоусещане. јко ние сложим на първо м€сто по€вата на б€л св€т на плода, то следователно, в нашето светоусещане матери€та е първична.
††† јко ние сложим на първо м€сто моментът на сливането на помислите на мъжа и жената, в нашето светоусещане първично ще бъде съзнанието. —ледователно ще се формират различни култури, определ€щи и начина на живот. ¬ първи€ случай ще се отдава предпочитание на матери€та, а във втори€ - на духовността. √ласен и негласен спор за това се води отдавна. Ќо за мен сега е очевидно безсмислието на този спор. јнастаси€ говори за сливането в единство не само на тези две пон€ти€, но и на третото.  ато се базираме на тейните твърдени€ можем да изградим теори€ за раждането на пълноценен човек, а също и възможностите за нейната реализаци€. “ова е просто и достъпно за всеки. Ќо защо ние не реализираме нашите възможности? «ащо е хаос в нашето съзнание, а животът ни преминава в суета, ето това е въпросът?
††† - јз пък мисл€, че за дата на раждане все пак тр€бва да се см€та онзи ден и час, когато младенецът се по€в€ва на б€л св€т от утробата на майката. —амо че да бъде по-точно - часът на по€ва на б€л св€т.
††† - ¬ъзможно е. Ќапълно е възможно! Ќо за мига на раждане все пак попитайте јнастаси€.
††† - ўе попитам, и на мен сами€ ще ми бъде интересно да науча, кога конкретно аз съм се родил, кога се е родил мо€т син.
††† - ¬аши€т синЕ ¬ие дойдохте при мен за съвет, а пък аз все за своетоЕ »звинете ме, разприказвах се. Ќасъбрало ми се е. –азбирате ли, аз имам прием три пъти седмично. ’ора идват със своите проблеми. ¬ъпросите при всички са стандартни: как да възпитаваме детето си?  ак да изградим контакт със сина или дъщер€та? ј детето е вече на десет, че и на петнадесет години. ƒа кажеш на човека : Ф ъсно е братче, да възпитавашФ - значи да убиеш и последната му надежда. ≈то как се налага, честно казано, да се занимавам с утешение.
††† - јми че и мо€т син е вече на пет години «начи и аз съм закъсн€л?
††† - ѕри вас, ¬ладимир Ќиколаевич, ситуаци€та е различна. –едом с ваши€ син е јнастаси€. Ќе напразно т€ не ви е разрешила да хвърлите детето в бита на наши€ св€т. “€ го възпитава в съответсвие с различна култура.
††† - «начи ли, че ние със сина ми сме хора от различни култури, а следователно н€ма и да се разберем никога?
††† - –одителите и децата винаги изглеждат като представители на привидно различни култури, различни мировъзрени€. ¬с€ко поколение си има свои приоритети. Ќаистина, разликата не е толкова €вна, както във ваши€ случай. ћо€т съвет е: преди да общувате със сина си, посъветвайте се с јнастаси€ как да го направите по-добре. ¬нимателно се отнесете към онова, което т€ ще ви каже. ¬ие сте чели много за възпитанието на децата, размишл€вали сте. —ега ще ви бъде по-лесно да € разберете.
††† - Ќе винаги усп€вам да € разбера, даже след дълго време. Ќакои нейни изказвани€ предизвикват съмнени€. “е са мистични и недоказуеми. ћного от казаното от јнастаси€ аз изобщо се стара€ да не публикувам, защото често повече прилича на фантастика и Е
††† јлександър —ергеевич внезапно удари с ръка по масата и р€зко, н€как грубовато, ме прекъсна:
††† - Ќ€мате право да постъпвате така. јко ваши€т ум не позвол€ва нещо да осъзнаете, дайте възможност други да направ€т това.
††† Ќе ми хареса резки€ тон на психолога и смисъла на това, което каза. Ќе за първи път чувах или чет€х подобни изказвани€ по мой адрес. ќт т€х излизаше, че съм н€какъв малоумник и мо€та рол€ се свежда единствено до най-точното излагане на всичко казано от отшелницата от тайгата. Ќо умниците, които отправ€ха подобни за€влени€ не отчитаха всичко. јз реших да постав€ на м€сто психолога, който внезапно беше станал агресивен:
††† - ¬ие, разбира се, отнас€те себе си към онези, другите - способни да разберат всичко казано. јз не съм психолог с научна степен, но даже на мен ми е €сна простата истина: ако публикувам всички недоказуеми и мистични изказвани€, то като ц€ло към всичко, написано в книгите отношението ще бъде като към приказка. » ще бъде погребано всичко рационално, което може да бъде приложено в живота още днес.  ато не публикувам н€кои мистични изказвани€, аз може би спас€вам по този начин рационалното.
††† - ј конкретно можете ли да кажете за каква мистика става дума?
††† - ƒа, ето например каква. “€ каза, че е събрала от ¬селената най-добрите съчетани€ от звуци, скрила ги е в текста на книгата и те ще вли€€т благотворно върху чет€щите.
††† - ƒа, помн€ това. ћного добре го помн€. “ова е написано още в първата книга. “ам е казано също, че въздействието им ще се усилва, ако чет€щи€т слуша при това природни звуци.
††† - —помн€те си, значи? » това,че тези думи звучат не само в текста на самата книга, а са поместени и на вътрешната страна на обложката. ѕомните ли? »здателите ме посъветваха така, за да заинтересуват читателите. “ака и направих.
††† - » правилно сте постъпил.
††† - ѕравилно?! ј знаете ли, че това изказване на обложката отблъсна мнозина от книгата. ћнозина го сметнаха за рекламен трик, за това и в пресата писаха. ¬ н€кои от издани€та аз го махнах от корицата. ћного хора го см€тат за мистично и измислица.
††† - »диоти! ЌимаЕ Ќима разумът на обществото е способен да атрофира до такава степен? »ли умствената леност изключва логическото мислене на масата?
††† -  аква връзка има с леността на ума? ўом е невъзможно да се докаже.
††† - ƒа се докаже?  акво има тук за доказване? “ова изказване не е нищо друго освен най-гениален по сво€та простота психологически тест, който само за един миг просто определ€ пълните глупаци с атрофирали умствени способности. јко при това те се изказват и в пресата, то с това сами показват: вижте ни, какви сме глупаци! √ениален тест!
††† -  акъв тест? “ова изказване е недоказуемо.
††† - Ќедоказуемо см€тате? ј тук изобщо н€ма какво да се доказва.  азаното от јнастаси€ е аксиома. —ъдете сам. “екстът на вс€ка една книга, вс€ко едно писмо, вс€ка устна реч, се сътои именно от съчетани€ от звуци. “ова €сно ли е? —ъгласни ли сте с това?
††† - јми, в общи линии, да, съгласен съм. ƒействително, текстовете на всички книги се съто€т от съчетани€.
††† - ¬иждате ли колко е просто всичко? » в тази простота, ленивите да мисл€т логически са се спънали.
††† - ¬ъзможно еЕ Ќо т€ каза, че е намерила и събрала от просторите на ¬селената най-добрите съчетани€ и те ще оказват благотворно вли€ние върху чет€щите.
††† - Ќо и в това също н€ма абсолютно нищо мистично. —ъдете сам.  огато четете една или друга книга, стати€ от вестник или списание, нима те не ви оказват никакво вли€ние? “екстът може да ви остави равнодушен, да предизвика раздразнение, удовлетворение, злоба или радост. “ака ли е ? “ова разбираемо ли е ? —ъгласен ли сте?
††† - ƒа.
††† - ≈ добре. ј що се отнас€ до благотворното вли€ние на текстовете на јнастаси€, то се доказва от реакци€та на читателите към прочетеното. —тава дума не за рецензии, които могат да бъдат и поръчани. ‘актът на благотворно вли€ние се потвърждава от творчески€ порив. «а него свидетелстват множеството стихове и песни, написани от вашите читатели. јз съм купил пет аудиосборници с песни, посветени на јнастаси€. Ќаписали са ги обикновени, или точно обратното, необикновени хора.  упих тези касети, слушах ги. —ами€т живот потвърди казаното от јнастаси€. ј вие: ФћистикаФ. Ќ€мате право да бъдете цензор на јнастаси€.
††† - ƒобре. »звинете ме. Ѕлагодар€ ви за съветите.
††† ¬ече б€х хванал дръжката на вратата за да изл€за от кабинета на психолога.
††† - ѕочакайте малко, ¬ладимир Ќиколаевич. ¬иждам, че ми се обидихте. ѕростете ми, ако тонът ми е бил малко р€зък. Ќе искам да се раздел€ме така.
††† јлександър —ергеевич стоеше в средата на кабинета. Ћеко пълен, възрастен човек. “ой внимателно закопча копчетата на сакото си и продължи:
††† - –азберете, длъжен сте да пишете всичко, което казва јнастаси€. ƒори и ако нещо от казаното не ви е €сно, дори и на мен да не е или на н€кой друг. ƒори и така да е. ¬ажно е те да го разберат!
††† -  ои те?
††† - ћладите жени, които още са способни да раждат здрави деца. јко те разберат, със сигурност всичко ще се промениЕ —амо че малко говорихме ние за ваши€ син, а нали точно това ви доведе при мен.
††† - ƒа, за това дойдох.
††† - Ќищо конкретно не мога да ви посъветвам. ѕрекалено нестандартна е ситуаци€та. ћоже би да му занесете книжки с картинки там в тайгата. ѕо истори€ например. »ли да се облечете по-добре. ћоже и да говор€ глупости в момента, но просто ми се иска да му представите нашата действителност като не толкова страшна.
††† - ј като каква? ”красена и напудрена?
††† - Ќе е в това работата. ¬ие сами€т ще бъдете представител на нашата действителност пред сина ви и с това ще се компрометирате пред детето.
††† - ј защо пък аз само тр€бва да отговар€м за всички извращени€ в нашето общество?
††† - јко покажете на сина си сво€та неспособност да измените каквото и да било в обществото към добро, то ще му покажете своето безсилие. ўе се компрометирате пред сина си. ћисл€, че той е възпитан така, че н€ма да разбере съществуването на нещо невъзможно за човека.
††† - »зглежда че сте прав јлександър —ергеевич. Ѕлагодар€ ви за практични€ съвет. ƒействително, по-добре да се поразкраси малко наши€т живот пред детето. —трува си, а то иначе ще си помислиЕ
††† Ќие си стиснахме ръцете и както ми се строи, се разделихме без непри€зън.


2345678

—ъздадено: 21/02/2006 • 16:15
ќбновено : 07/03/2006 • 17:07
 атегори€ : ¬ладимир ћегре
—траницата е посетена 10190 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

pchelichka 16/04/2009 • 21:47

www.anastasiabg.com   м€сто за обсъждане на тези идеи
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.62 секунди