“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ¬ъпросът за разкритието Ц чрез јдаму

¬ъпросът за разкритието Ц чрез јдаму

    ѕриветствам ви, при€тели мои!
    јз съм јдаму, от монадическата същност в цивилизаци€та на ѕле€дите.
    —ред всички въпроси, зададени на тези от нас, които определ€те като Уизвънземен разумФ, най-често и много емоционално звучи: Ф ога ще се по€вите в нашето небе?  ога ще се приземите?  ога ще се състои разкритието?Ф.
    “ези въпроси ни се задават толкова често, че вие, нав€рно, започнахте да се измор€вате от нашите не€сни отговори или сте се разочаровали от лъжливите обещани€ за нашето пристигане. —ега искам да внеса €снота по този въпрос.
    Ќастана време да поговорим за това открито и честно. ¬ече н€ма м€сто за срамежливост. «а да се реши този проблем, ми тр€бва вашето внимание, вие тр€бва да следите моите умозаключени€, докато аз разплитам този въпрос. «а съжаление, това не е проста работа, както бихте могли да си помислите.
    «а начало, УотвънФ съществува не само една извънземна група. “ова не е критика, когато казвам, че вашето виждане е малко късогледо. ѕросто това е даденост, че вие сте частици на съзнанието, инкарнирани в гол€ма материална плътност. » е напълно естествено, че много хора на «ем€та, не в€рват в извънземни€ живот.
    ј н€кои от тези, които в€рват в това, мисл€т, че извънземните са еднородна група пришълци. ’ората, които имат по-широко виждане, биха могли да поразсъждават за известно количество други обитаеми планети, които биха могли да изпрат€т космически кораб, за да ви наблюдават тайно. Ќо истината е много по-сложна, аз бих казал по-вълнуваща и интересна.
    «ем€та е м€сто сред безкрайното количество други светове, където съществува живот.
    ¬ тази безкрайност известно количество цивилизации, действително огромно, е еволюирало до такова ниво, че ограничени€та на пространството и времето са престанали да ги сдържат. —ъществуват много начини за придвижване по-бързо от скоростта на светлината.
    ¬ действителност това не е нещо повече от въображаемо ограничение. ѕо-рано на вашата планета имаше хора, които говореха, че е невъзможно да се преодолее скоростта на звука. ƒнес вашите най-бързи самолети имат скорост, многократно по-висока от скоростта на звука. —ъщото се отнас€ за светлинната бариера, ко€то може да се преодолее. ¬ие просто тр€бва да мислите по-друго€че за физиката на ¬селената.
    Ќ€кои методи позвол€ват на космическите кораби да преодол€ват междугалактическото пространство за периоди от време, от пор€дъка на седмици или месеци.
    ƒруги напреднали техники се отнас€т повече към областта на съзнанието, отколкото към физиката. ¬ действителност, корабът е същество, способно да повдигне съзнанието си на висше ниво, където тази ¬селена се €в€ва само една от многочислените паралелни структури на реалността, после отново да понижи нивото си на съзнание при пресичане на пространство-времето в желаната крайна точка. “акъв процес позвол€ва на пътешественика от вс€ка точка на пространство-времето, от вс€ка галактика да се премества в друга точка на пространство-времето за един миг.
    “акова преместване действително може да създаде у пътешественика впечатление, че пътешествието е продължило само н€колко мига. Ќо тези мигове ще са... най-малкото еуфорични. ¬ие ставате едно със света, а след това се връщате към разделение и индивидуализаци€. “ова е странен и вълшебен опит, особено първите пъти.
    Ќо аз се отдалечавам от темата.
    »скам да кажа, че УотвънФ съществува безкрайно множество от животи. Ќито едно от моите об€снени€ н€ма да позволи на вашето въображение да си представи, какъв всъщност е животът УотвънФ, колко разнообразен и сложен е той, колко разнообразни съзнани€ съществуват - точно сега, наоколо, върху и вътре във вашата планетарна сфера.
    јко бихте могли незабавно да повдигнете вашето ниво на съзнание и да наблюдавате планетата от различните нива, щ€хте с удивление да видите това количество разнообразни кораби, които се намират посто€нно в контакт със «ем€та. ќт неголемите кораби на младите раси, големите кораби-майки на средните раси, до кристалните и светлинните кораби на най-развитите същества.
    “е са толкова разнообразно количество, че накъдето и да погледнете, вие н€маше да можете да не видите н€какъв тип активност, в едно или друго измерение. » въпреки количеството на вече присъстващите кораби, другите раси също биха могли да присъстват тук, но те просто не са заинтересовани. “е имат друга работа и веро€тно считат, че това, което става тук, не ги зас€га.
    “огава, защо не можете да ни видите? «ащо ние не се призем€ваме и не ходим сред вас?
    “ези въпроси са уместни. ѕозволете ми да кажа, че, от една страна, ние вече сме тук, ние сме кацнали и ходим сред вас. Ќа планетата посто€нно се намират кораби и извънземни. Ќо не това е ваши€т въпрос, нали? “ова, което искате, е да ни видите със собствените си очи и да взаимодействате с нас.
    “ова е така, нали? ≈, какво, това става, но в много ограничен мащаб. ћнозина виждат много неща на небето и «Ќјя“, че наблюдават извънземен кораб. ћнозина са имали директен контакт с разнообразни извънземни. Ќо това отново не отговар€ на ваши€ въпрос. ¬ действителност, искате ние да кацнем в гол€мо количество, за да н€ма повече съмнени€. ¬ие ни молите да кацнем и да взаимодействаме в гол€м мащаб.
    ѕо не€сни причини н€кои от вас искат ние да се приземим на пол€ната пред Ѕели€ дом.  аква част от Удеклараци€та на войнатаФ не е рабрана от тези, които искат да направим това? –азбира се, това е начин такава акци€ да бъде забел€зана. Ќо да се върнем към мъгл€вата мисъл, ко€то съпровожда вашето желание да видите нашето по€в€ване. ¬ие искате да се покажем така, че всички на планетата да са принудени да призна€т нашето съществуване и да се разсее лъжата, ко€то съществува по отношение на нас.
    » така, защо ние не правим това?
    ѕозволете да ви увер€, че това не е, защото ние не сме способни, а защото н€ма да го направим. ўе об€сн€ защо. «а целта тр€бва да изслушате кратък урок по еволюци€та на галактическата федераци€.
    ¬ своето развитие всички цивилизации преминават редица етапи.
    ќтначало цивилизаци€та се зас€ва в точката на нейното зараждане.
    Ќай-често това са планети, но пон€кога цивилизациите се зараждат във вътрешността на звезди, дори това да ви се струва невъзможно. »ли на други места, които могат да ви се стор€т съвършено неочаквани.  акво бихте казали за перифери€та на черна дупка? Ќо това е важно.
    Ќавс€къде, където се зас€ва нова цивилизаци€, правилата изискват да € захранва и наблюдава по-високо развита и древна цивилизаци€.
    Ѕоговете от вашите митове и легенди се €в€ват такива междугалактически цивилизации, които са взаимодействали с човечеството на «ем€та, когато вашата раса е била създадена и се е нуждаела от обучение за такива основни знани€ като селско стопанство, реч, писмо и много други, такива като математика или астрономи€.
    ¬ същото време, в определена точка от развитието на цивилизаци€та настъпва момент, когато се извършва раздел€не. ѕо-древната раса, ко€то наблюдава младата, тр€бва да си отиде. “е тр€бва да създадат впечатление, че остав€т своите възпитаници сами да се справ€т с проблемите си. “ова е необходимо, защото само в този случай по-младата цивилизаци€ може правилно да премине на 3-то ниво на съзнанието.
    ƒокато древните, намирайки се наблизо, ви наблюдават, вие правите това, което ви казват. ¬ие не можете самосто€телно да избирате и да разберете, кои сте всъщност. “€хната рол€ се заключава в това, да ви помогне в развитието така, че по-нататък да можете да се развивате самосто€телно, а след това те напускат сцената на пръсти. »ли, най-малкото, тр€бва да се престор€т, че прав€т това. “е напълно могат да ви наблюдават от с€нката, където не осъзнавате т€хното присъствие. “е могат да имат собствени проблеми на привързване, и продължават да взаимодействат с вас из-зад кулисите. »ма го и това!
    Ќо, както и да е, след т€хното оттегл€не, младата цивилизаци€ прави своите първи неуверени крачки в съзнанието на 3-то измерение или може да се каже, пробва плода на познанието на доброто и злото. »менно на този етап последните н€колко хил€ди години се намира вашето съзнание. » тъй като изглеждаше, че боговете от вашите митове, са ви оставили сами на себе си, вие б€хте дълбоко потопени във ваши€ собствен избор на въпроса, кои сте вие - индивидуално и колективно.
    “ова е отличителни€т белег на 3-то измерение на съзнанието. ¬—»„ ќ е въпрос на избор. ј изборът е такъв: къде влагате вашата енерги€? »ли казано друго€че: къде концентрирате вашата любов? ¬ие имахте време да решите този проблем самосто€телно, преди да настъпи следващата ера.
    —ега се намирате приблизително по средата на прехода между епохата на избора и следващата епоха. ¬ъзможността да вземете решение и направите избор завършва, също както и за безкрайно множество други планетарни цивилизации, които върв€ха по подобен път.
    ј сега да хвърлим поглед на този избор, който се открива пред вас. Ќай-общо, той може да се сведе към 4 възможности.
    Ќа първо м€сто, имате избор да продължите да не избирате.
    “ова е ваше право Ц да се откажете от избора Ц и никой не може да ви застави.
    “ози подход е подход€щ за душа, ко€то не е виждала достатъчно примери от този род и, като следствие, ще продължи своето развитие в 3D на следващи€ цикъл от съществуването.
    “ова не е движение напред. ѕросто душата ще премине урока още един път.
     ъде ще завърши сво€ път такова същество, зависи от неговото висше јз. Ќо е напълно възможно да се върне на «ем€та в началото на същи€ цикъл, ако това е желателно.
    —ледващи€т вариант се състои в това, да се избере това, което обикновено наричан УслуженеФ. “ова е изборът на тези, които са ориентирани към любовта и светлината.
    јко вие чувствате, че за вас е по-добре и по-правилно да пропуснете напред другите, да отдавате, да служите, да обичате и способствате за по-добър св€т - тогава STO (Service To Others: служенето на другите) е за вас.
    јко вие решително сте направили този избор, то вече живеете в тези идеали. — развитието на прехода ще се окажете в реалност,където във все по-гол€ма степен ще бъдете обкръжени от същества от вашата пол€рност, и по н€кое време вие ще започнете да срещате и да си взаимодействате с космическото семейство от тази пол€рност. », може би, в един момент ще отидете с т€х на друга планета, ко€то ще ви подхожда повече от «ем€та.
    ѕланетарните цивилизации, които са пол€ризирани по този начин, са много мирни и при€тни. —ъществува хармонично съществуване,което е много подход€що за мнозина. ћоже би то ще е малко скучно.  азвам скучно, защото събити€та имат тенденци€та да са предсказуеми поради това, че конфликтите са редки и никой не се стреми да изпревари други€. ¬ъпреки това, има н€кои възможности за съществуване за създани€ от типа STO.
    »звън пределите на тези общества има конфликт, който вечно бушува със съществата от противоположната пол€рност. ѕозволете да ви разкажа за т€х.
    “рети€т вариант за избор е в това, което се нарича служене на себе си. “ой е противоположен и се уравновес€ва със служенето на другите. STS (Service To Self: служене на себе си) е изборът за тези, които търс€т преди всичко удоволстви€, власт и слава.
    јко чувствате, че сте най-важното същество на света и за вас е добре винаги да сте пръв, то тази пол€рност е за вас. » ще откриете, че вече живеете в тези идеали.
    ћоже би ще имате н€какъв вид легална власт над другите в качеството си на ръководител на предпри€тие или началник в правителството. »ли ще намерите радост в криминалната власт над другите, или даже в психодрамата агресор Ц жертва.
    ¬ие ще сте в сферата на действие на тези, които определ€те като властимащи. » ще работите за т€х, но изключително за да придвижите кариерата си. ¬ процеса на развитие на прехода ще се окажете в реалност, населена със същества, които също като вас, имат само собствени интереси. » в нужни€ момент ще се срещнете с други жители на междугалактически цивилизации, които основно са STS.
    “ук н€ма да скромнича. STS Ц това е труден път и аз изпитвам гол€мо състрадание към тези, които върв€т по този път. “ова е път€т на самотата. » тук никога н€ма отсрочка. Ќа никого не можеш да в€рваш и всички манипулират за своите цели. ¬ действителност, това е сам да из€деш или да бъдеш из€ден от другите.
    Ќо мнозина процъфт€ват в такива обсто€телства. “ова са тънки стратези и те се стрем€т към върха на групата, в ко€то се намират. “е обичат властта и славата, имат такива, които им прип€ват и прав€т всичко, каквото им се каже. “е са много предразположени да игра€т рол€та на жестоки€ стопанин, за да осигур€т дисциплина. —ъществува множество възможности за компенсаци€, за да живее човек в толкова жестока реалност. –азбира се, егото има абсолютна власт в търсене на своето удовлетворение.
    ≈дна от характеристиките на цивилизациите STS се €в€ва алчното и чрезмерно използване на планетарните ресурси. ƒруга характеристика е неудържими€т екпанзионизъм. —ъединете ги заедно и става съвсем естествено посто€нното желание на тези цивилизации да колонизират други планети.
    » ако на тези планети бъдат открити други цивилизации, то те ще търс€т начини да ги потиснат и да използват сила, ако това е необходимо. ¬сичко, което искат, е ресурси и роби.
    ѕо тази причина бързо се установ€ват демаркационни линии. ÷ивилизациите STO се обедин€ват и защитават от посто€нното нашествие на цивилизации STS това, което им принадлежи. «атова между тези пол€рности на Ќебесата се води посто€нна война.
    „есто войната влиза в глуха лини€ и границите се стабилизират. “ова става, защото цивилизациите STO са хармонични и са предразположени към сътрудничество и взаимопомощ. –азбира се, те се защитават съвместно. “огава лесно образуват обширни пангалактически алианси, които имат достъп към съвместни ресурси и стават страшни врагове за цивилизациите STS.
    ¬ противовес, цивилизациите STS не могат лесно да образуват алианс. јко направ€т това, то техните договорености са слаби, защото служат само на лични ефимерни егоистични интереси. «аради дребни неща съюзниците си нанас€т един на друг удари в гърба и алиансът се разпада.
    ÷ивилизациите STS се развиват чрез покор€ване. »мпериите се разрастват за сметка на много планети, а после след посто€нни вътрешни конфликти за власт следва разкол и разпадане. Ќо тези цивилизации винаги се стрем€т да вземат надмощие над другите и войната за т€х се €в€ва естествен начин за съвместно съществуване.
    “ова е дуалността STO/STS, където имате избор.
    Ќо има и четвърти избор. “ова е изборът за пълен изход от дуалността и за издигане на вашето съзнание над дребните войни. “ова е изборът на единното съзнание.
    Ќа всички цивилизации STO и STS в един прекрасен момент се налага да направ€т същи€ избор, както и на вас днес. “огава те ще имат възможност или да смен€т пол€рността, което става р€дко, или да извършат гол€м скок и да се съглас€т с това, че пол€рността е илюзи€.
    ¬ действителност съществува само ≈динство.
    ФјзФ се €в€ва най-дълбоката истина, да бъдеш единен със ¬—»„ ќ.
    Фƒруги€тФ и Ујз" - това са времеви илюзорни конструкции, които са дошли в наши€ живот поради неграмотност.
    —ледователно, –азделението се €в€ва факултативен опит. Ќапълно е възможно да запазиш сво€та индивидуалност, като се освободиш от разделението. јко е направен такъв избор, тогава за такава цивилизаци€ се по€в€ва напълно нов начин за съществуване. –еалността, ко€то е основана на вс€ка частица, ...на вс€ка индивидуализирана част от душата ...ко€то се про€в€ва така, както тр€бва.  ъдето вс€ко същество отдава най-добри€ си талант, а в зам€на получава това, от което има нужда от всичко, което € обкръжава. ƒостигането на такова ниво на съзнание дар€ва свобода и стимул. “ова означава, че н€ма и най-малката необходимост от конфликти. Ќ€ма също така безпокойство поради недостиг на взаимодействие.
    “ези, които са избрали, единното съзнание, припознават самите себе си в качеството на единно ц€ло с »зточника на всичко живо. ¬ажността на това дори не е нужно да се об€сн€ва. “ова означава, че сте свързани направо с безкрайната енерги€, безкрайното съзидание и безкрайни€ потенциал.
    ¬ие сте в състо€ние да съсредоточите своето внимание върху всичко, което пожелаете. ¬ състо€ние сте да се телепортирате във вс€ка една точка, ко€то можете да си представите. ¬ състо€ние сте да творите с вол€та си.
    ¬сички реалии и вселени се €в€ват израз на игривите мисли на подобни същества. ¬ действителност светът, в който се намирате днес, се €в€ва мила беседа на съществата. » самите вие, които и да сте, в крайна сметка се €в€вате едно от многочислените синхронни про€влени€ на подобни същества.
    ј ето добрата новина. јко пожелаете, ако вашето сърце поиска това, то вие сте в състо€ние да направите правилни€ избор Ц избора на единното съзнание - и да се издигнете над пол€рността на дуалността.
    Ќаистина е велико чудо това, което става сега на вашата планета. ¬ие сте първата планетарна цивилизаци€, където става нещо подобно: директен преход от етапа на избор на дълбоката дуалност към единното съзнание. Ќикога по-рано не е имало такова нещо, вашата планета и това пространство-време избират модел, по който се развива съвършено нова духовна еволюци€.
    «начи това е възможно за вас. ћожете незабавно да започнете да се пробуждате за единното съзнание.
    –азберете, че н€ма осъждане нито на тези, които избират дуалността, нито на тези, които избират да не избират. “ова е само за да избегнете в бъдещото си съществуване, тази или друга пол€рност. » има още нещо, което тр€бва да осъзнаете.
     огато се събудите за истинското единно съзнание, вие ще разберете, че цели€т св€т също прави този избор. ¬ кра€ на краищата, цели€т св€т ще ви се открие. » щом като направите това, ще можете да излезете от играта и ще получите цели€ св€т. ¬ действителност, никой и нищо не се €в€ват част от ≈динното.
    ¬ същото време, най-внимателните от вас си задават въпроса: "ј какво отношение има това към разкритието?". (усмивки)
    ≈, сега, когато имате знани€ по галактическа антропологи€, мога да ви кажа:
    ќт момента на заминаването на древните раси, за който говорихме по-горе, вашата планета се е намирала в един вид карантина. ћножество космически кораби се намират близо до вашата планета, за да осигур€ват тази карантина. “ова е направено, за да изб€гвате излишни вли€ни€.
    Ќай-общо, вашата цивилизаци€ тр€бва да продължи сво€та еволюци€ без никакви ограничени€, така че всеки от вас да може да направи избора, за който говорих. –азбира се, има раси STS, които искат да се нахвърл€т на небивалото разнообразие от ресурси, което представл€вате вие и вашата планета.
    ≈дновременно с това има раси STO, които с всички сили се стара€т да не допуснат това, като същевременно оказват на вашата планета редица услуги. Ќо всичките елементи на тези две пол€рности, преди да започнат да действат или просто да се про€в€т, —ј ƒЋЏ∆Ќ» да получат за това разрешение от ѕланетарни€ —ъвет.
    ¬ашата планета е обкръжена от това, което мога да опиша като духовна мембрана: зона от високи енергии. ¬ действителност, тази работа извършва духовно същество, което образува границите, които могат да бъдат преодол€ни само от същества с чистото единно съзнание.
    ¬ъв всеки случай, в интерес на всички е, за н€кои работи на вашата планета да се получава разрешение. ћоже би сте чували за н€кои цивилизации STO, които насочват своите кораби, за да решат проблема по очистване и уравновес€ване на √айа. ћоже би знаете, че отвреме навреме те деактивират €дрено оръжие.
    «а извършване на такива работи тр€бва да се получи разрешение, за случаи на възможно катастрофално разрушение на вашата цивилизаци€. » така, расите STO изпълн€ват рол€та на охранители в ѕланетарни€ —ъвет и имат разрешение за подобен вид дейност.
    Ќо ѕланетарни€т —ъвет е единно съзнание на равновесието, затова вс€ко действие на STO води до противодействие на STS. “е искат да имат достъп до вашата планета за определени цели. “ези молби се намират в равновесие с доброто и пон€кога за т€х се дава разрешение. Ќапример, човешко същество на планетата «ем€ има на ниво душа договор, в който се казва, че той ще бъде задържан от група на STS. ¬ такъв случай може да бъде разрешено отвличане.
    ѕо н€кое време открихте мощните разрушителни сили на €дреното оръжие. ¬ъзможността за толкова разрушителен потенциал стана пусков механизъм за взаимодействието с вас. — ръководителите на €дрените държави-агресори се срещнаха представители на двете пол€рности - STO и STS. “е направиха две конкурентни предложени€. –ъководителите на «ем€та от онази епоха отклониха предложението на STO.
    “е тайно приеха лицемерното предложение на STS във вреда на своите собствени нации, и в широки€ смисъл, на ц€лата «ем€. “е направиха това в обмен на военни технологии. ¬ резултат, с расите STS бе подписан контракт. Ќо дори в рамките на този контракт, техните действи€ се контролираха и б€ха силно ограничени. “ова означаваше, че б€ха отклонени предложени€та на STO,които включваха процес за мирно разоръжаване на ц€лата планета в зам€на на нови чисти технологии за получаване на енерги€, а също изкорен€ване на болестите и глада.
    “ака вашата планета получи развитие, като едновременно най-значимите взаимодействи€ б€ха прекратени и скрити. ј тези, в чи€то власт се намираше и продължава да се намира взаимодействието с извънземни€ разум, упорито работеха в такава посока, че общуването и в€рата в извънземните да се счита за безумие.  аква ирони€, нали? ¬ същото време, когато те самите зна€т, че всичко това е истина.
    —ега можете да зададете въпроса, защо само на цивилизациите STO и STS е разрешено да взаимодействат с вас. «ащо съществата на единното съзнание не изиграха сво€та рол€? ќтговорът е достатъчно прост: съществата на единното съзнание не могат да осъществ€т съзнателен контакт с вас. «а да живеете в нашата реалност, вашето съзнание тр€бва да мине през завесата на безсъзнателността. ¬ие не можете да разберете ≈динството, защото се намирате от другата страна на завесата.
    » същество на единното съзнание не може да взаимодейства с вас. “ова е така, с€каш тези същества посто€нно са скрити от вашето възпри€тие. ≈динствени€т начин за общуване с тези същества е да повдигнете вашето съзнание и психика на най-висше ниво. Ќо това става много р€дко и в резултат от това вие не чувате, когато говор€т за хора, които изведнъж осъзнават същността на чистата кристална светлина.
    ћного р€дко, когато се случва нещо такова, става мощна трансформаци€ и човек започва да търси истината и любовта. Ќо това, че съществата на единното съзнание не могат да взаимодействат със същества зад завесата, не е в смисъл на обикновена беседа,когато н€кой седи срещу вас и разговар€. “ова не означава, че ние съзнателно не работим. Ќие посто€нно сме с вас и ви предостав€ме съвети и помощ в тези случаи, когато можете осъзнато да ги приемете и да действате.
    », в кра€ на краищата, кога все пак ще се състои разкритието? “р€бва да ви кажа, че е малко веро€тно вашите правителства да разкри€т, каквото и да било. ¬същност тези, в чиито ръце се намира властта, са съвършени STS. ƒа кажат истината за това, което зна€т, за техните срещи с извънземните, означава за т€х, да призна€т всичките жестокости и измами против човечеството,които продължават вече много дълго.
    ќсвен това, щом осъзнаете това, което е станало в действителност, те веднага ще загуб€т ц€лата си власт, ко€то така безнадеждно искат да притежават. јко те разкри€т всичко, вие ще престанете да играете техните игри. “акива като пари, политика и религи€. ¬ие ще престанете да се мразите един друг. Ќ€ма да са ви нужни национални, расови, социални и религиозни граници.
    ¬ие ще се видите такива, каквито сте в действителност: семейство от същества, които са съставна част от единно гол€мо семейство. “е ще загуб€т всичко, над което са се трудили толкова много, и н€ма да получат нищо в зам€на. «атова те н€ма да направ€т това. ѕон€кога лъжата, ко€то пречи да се знае истината, се разпростран€ва за да се избегне паника и вреда.
    » такаЕ групите STO, за да се разкрие поредната измама, осъществиха мощни открити про€ви. Ѕеше доказано, че човечеството е достатъчно силно, за да знае за извънземните и да взаимодейства с т€х.
    ѕравителството н€ма да може да се откаже от това. Ќ€кои разкрити€ се състо€ха в правителствата, които н€мат, какво да губ€т.Ќо истинските правителства, онези, които се кри€т, едва ли ще разкри€т картите си. Ѕолшинството събити€, които знаете, когато ви обещаха гол€м парад на космически кораби, е игра на STO и STS с цел да се поддържат един друг или да придвижат вашето съзнание към пробуждане.
    –азбирате ли, вашето пробуждане е единствената възможност за осъществ€ване на разкритието. Ќито един умен и достоен представител на правителството н€ма да се по€ви на ваши€ телевизионен екран, за да каже истината. “е се отказаха от всички възможности да направ€т това. ¬ процеса на преминаване към нови€ век, вие сами ще бъдете в състо€ние да разкривате истината.ѕреходът ще се състои и вие ще можете да избирате. —лед това времевите линии ще се раздалечат.
    —лед това вие ще видите, че това, което сте знаели, е истина. ўе се намерите в реалност, където не стои въпросът за съществуването на други космически раси, способни да взаимодействат с вас.  ачеството на тези срещи ще зависи от вас и от формата, който ще изберете. ѕонеже все още спите, това, за което ще се пробудите, ще зависи от това, което сега сами си говорите. —редата на тази възможност, по редица причини, се €в€ва 2012 година. — приближаването към не€ става все по-очевидно, че привличате към себе си събити€ в съответствие със сво€ избор, в€ра, идеи.  олкото по-гол€ма е вашата осъзнатост, толкова по-очевидно ще е това.
    ¬ие ще можете да забравите тези, които се намират в дълбок дисбаланс с вашите собствени енергии. —лед промените ще се окажете в реалност, ко€то напълно ще съответства на вашите вибрации. —лед това ще видите, че вашите знани€ са истина. » нито един диктор в костюм, н€ма да е задължен да се по€в€ва в странната кути€ с картинки (телевизор), за да каже нещо за вашата реалност, защото отвън в нощното небе ще се намират светлинните кораби.
    » аз ви напускам с тази мисъл.
    јз ви обичам с единното сърце.
    јз съм јдаму от монадическата същност в цивилизаци€та на ѕле€дите.

    «абележка от Zingdad: ¬ кра€ на краищата, ние тр€бва да спрем да чакаме, че разкритието ще стане от само себе си, и тр€бва да започнем своето собствено разкритие, осъзнавайки значимостта на избора, който правим, повдигайки съзнанието си. јко искате да се отправите в пътешествие заедно с мен, аз ви кан€ безплатно да се запишете на мо€ сайт и да станете мой абонат в Youtube. јз ще сподел€м с вас информаци€ по тази тема от јдаму и от други източници. ¬ резултат, всичко е въпрос на нашето издигане, а не на властта, ко€то в миналото сме отдали на други, за да контролрат нашата съдба.
     анал Zingdad - http://zingdad.com
    ѕревод: ћа€ “одорова

http://www.galacticchannelings.com/ruski/zingdad03-03-12.html
http://lucecita.blog.bg/drugi/2012/03/09/.917438


—ъздадено: 10/03/2012 • 11:23
ќбновено : 10/03/2012 • 18:39
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 5705 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.63 секунди