“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - «агадъчното решение Ц едновременно освобождаване и ускор€ване

«агадъчното решение Ц едновременно освобождаване и ускор€ване

—ерапис Ѕей, 26 ноември 2011, диктовката е предадена на среща в —нике, ’оланди€

    —ерапис Ѕей е името, което ползвах при обръщението си към земните еволюции от ¬ъзнесеното царство. ј« —Џћ много повече от това, което може да подскаже името, разбира се. “огава кой съм аз? јз, както вече сте чули, съм „охан от четвърти€ лъч. Ќа много от вас е известно, че по традици€ четвърти€т лъч представ€ лъчът на чистотата, на б€лата светлина на ћайката. Ќо както и преди съм казвал, има и друг аспект от лъча на чистотата. » това е лъчът на ускорението.

    ¬сичко е създадено при забав€не на светлината
    ќт уроците по физика ви е известно, че ако пропуснете б€лата светлина през стъклена призма, т€ ще се разложи на цветовете на дъгата. » това символизира, разбира се, че светлината на бели€ цв€т е светлина на ускорението, когато всички останали цветове се про€в€ват при забав€нето на б€лата светлина. ќт курсовете по физика пък знаете, че ако преобразувате уравнението на јйнщайн ≈=ћ—² като разделите двете страни на —², то ще получите ново уравнение, което гласи, че енерги€та, разделена на квадрата от скоростта на светлината, е равна на масата. ќт това е видно, че всичко в материалната вселена е създадено от енерги€, вибрираща с честота, по-висока от тази на вс€ка вибраци€, намираща се в материалното царство. ќще повече, че това материално царство е създадено от тази по-висока енерги€, върху ко€то са приложени понижаващи коефициенти, за да се разсло€ва сега първоначално на б€л, а след това и на другите цветове от дъгата.
    » така, когато вниквате и обмисл€те това, осъзнавате, че всичко, което виждате в материалната вселена е създадено от духовна светлина, чи€то честота на вибрации е била понижена. » това ви позвол€ва също и да разберете, че ключът към прочистването на вс€ко състо€ние в материални€ св€т е в това, да повишите честотата на енерги€та така, че скоростта й да надмине тази на сегашното ниво.
    Ќикога не е имало и н€ма да има начин истински да се реши проблема на това ниво съзнание, на което т€ е била създадена.  ъм това просветление јйнщайн е стигнал сам, но и всички духовни хора могат да извлекат полза от него, ако обмисл€т нещата. «ащото духовни€т човек лесно може да усвои тази концепци€ и да € използва, за да се освободи от вс€какво състо€ние Ц било то материално или психологическо, а покрай това да стане отворен портал, за да помогне на обществото да разбере, че има проблеми, които не могат да се решат на това ниво. «атова е нужно да ускорим себе си Ц да ускорим обществото, разбирането, способността ни да проникваме в същността, състо€нието на съзнанието си Ц до по-високо ниво.

    ќбществото прогресира чрез ускор€ване на колективното съзнание
    “ази концепци€ може първоначално да се стори чужда за повечето общества на «апад. Ќо т€ се възприема като такава, защото не сте разбрали, че обществото е правило това в буквални€ смисъл с векове, ако не и хил€долети€.  ак прогресира обществото до видимо по-високо ниво? “ова става само по един начин.
    ѕървоначално, единици от ц€лото население започват да ускор€ват индивидуалното си съзнание извън пределите на всеобщото ниво. ѕосле, когато се събере критична маса от такива хора, се случва т.нар. от физиците фазов преход, когато внезапно останалите започват да приличат на тези, които са били пионерите. » така се случва напредъкът в колективното съзнание. –азбира се, ще има и изоставащи, но напредъкът в колективното съзнание, вече е станал. » изведнъж това, което е изглеждало непреодолимо преп€тствие доскоро, сега се вижда, че всъщност то е поредното условие, начин на преодол€ване, които можем да намерим.
    ¬гледайте се в днешните общества. —равнете ги с тези от преди две, петстотин или 1000 години. ѕоставете се на м€стото на хората, живеещи в тези времена, вижте нещата през техните очи. ќсъзнайте, че в онези времена повечето неща са били непреодолими преп€тстви€. ј днес за вас същите тези услови€ се подразбират от само себе си и лесно могат да се преодоле€т.
    ≈дин прост пример Ц всички вие сте дошли тук за срещата, като сте преодолели определено разсто€ние. —ега си представете, колко време би ви било необходимо, ако преди 200 години е тр€бвало да стигнете до същото това м€сто. «а н€кои от вас това би отнело седмици, докато днес ние губим по 2 часа за самолет или малко повече с автомобил или влак. –азбирате ли, че това, което днес е пределно €сно, преди много години е било непреодолимо преп€тствие за хората. ј сега се пренесете в бъдещето с иде€та, че ако истори€та служи за пример, то хората ще продължават да повишават нивото на осъзнаването си и осведомеността си. » ще дойде време, когато н€кои преп€тстви€, непреодолими за вас днес, ще изглеждат съвсем прости проблеми, които вече не тревожат никой.
    —ега вече можете да разберете, че напредъкът, който би ви помогнал лично и на обществото като ц€ло, е в това да разберете, че ние хората вече сме ускор€вали съзнанието си. Ќо ако се концентрираме съзнателно върху това и се учим да го правим по-осъзнато, то ще успеем да повишим темпа си на ускорение.
    Eто защо можем бързо да ускорим обществата си извън пределите на н€кои услови€, които днес приемаме като заплаха Ц било то финансова криза, вълнени€, стачки или конфликти, които ние считаме за непреодолими. » те наистина са непреодолими, ако се гледа на т€х през филтъра на определено състо€ние на съзнанието. ƒокато гледате през него, н€ма и да видите решението.
    ћожете да преодолеете проблема само като ускорите съзнанието си до по-високо ниво, откъдето да видите това, което преди не сте успели. » вече от позици€та на новото осъзнаване, новото виждане, решението внезапно ще стане очевидно. » в това е силата на четвърти€ лъч, когато разбирате истински€ вътрешен аспект на ускорението.

    «ащо не можете да решите проблемите на другите?
    — това не казвам, че вие по вс€ко време можете сами да ускорите психиката си извън пределите на услови€та, защото, както и сте го изпитвали, това изисква време. „есто то е за работа над психиката ви. » може да отнеме години.
    ¬ъзлюбени мои, причината не е в това, че сте непълноценни. “ези от нас, които се въплъщават на «ем€та, са преминали през същи€ този процес. ѕрограмирани сте да гледате на духовните учители Ц »сус, ћайка ћари€, Ѕуда и др., като на коренно различни от вас, защото не са имали вашите проблеми.
    » действително, н€кои хора в последното си въплъщение преди възнесението не са имали н€кои от тези проблеми, защото са работили в предишните животи. Ќо не си мислете, че на н€кои от възнесените същества им е било по-лесно да се възнесат, отколкото на вас. ¬секи от нас е имал свои трудности и сигурно разбирате, че трудностите, със които се е сблъскал »сус, са били също трудни за него, както вашите Ц за вас. » защо това е така?
    «ащото »сус е гледал на трудностите си през филтъра на същото това съзнание, в които е създавал тези услови€. » вие, разбира се, гледате на трудностите си през същото състо€ние на съзнание, в което сте ги създали. «атова е общоизвестно, че е по-лесно да се решават чуждите проблеми, отколкото своите.
    ѕричината не е в това, че сте непълноценни, а защото не гледате на чуждите проблеми през чуждото съзнание. “ова означава две неща. ¬ н€кои случаи вие наистина виждате решението, което други€т не вижда. Ќо в други Ц не виждате работещо решение, защото дори и да см€тате, че сте на€сно относно решението за конкретни€ човек, все пак не можете да го обхванете изц€ло и да усетите, какво има на дъното, поради което той не може да приеме вашето решение.
     аквато и да е ситуаци€та, има си простичко условие Ц не можете да решите проблемите на друг вместо него, защото в повечето случаи, той не може да възприеме вашето виждане за нещата. „овек сам тр€бва да стигне до точката, където сам ще усети решението като се основава на състо€нието на собственото си съзнание.

    ¬секи си има гледна точка, различна от другите.
    ¬ повечето случаи н€ма да предложите разбиране, довод или аргумент, който да позволи на други€ да погледне нещата така, както вие, защото н€ма как да ги възприеме през вашите усещани€ и мисли, през вашата гледна точка.
     акто разбирате, единствени€т верен начин да се разглежда човешкото същество или индивидуални€ жизнепоток е да се отчита, че вие прецен€вате нещата от собствената си камбанари€. —ега всички сте седнали в кръг, но ако се замислите, ще забележите, че макар и всеки да гледа една и съща ста€, всеки ще € вижда от собствени€ си зрителен ъгъл, т.е. от различна перспектива. ≈то защо вие, като индивидуален жизнепоток, като самоосъзнаващо същество, можете при наблюдаването на вселената да € опишете от сво€та си, абсолютно уникална гледна точка. » това се отнас€ до всеки от вас. “ова не означава, че не можете да сподел€те наблюдени€та си, а че това не помага на другите, ако се опитвате да наложите сво€та си гледна точка. «ащото сед€щи€т до вас човек е неповторим индивид, създаден от Ѕога. “е и не тр€бва да гледат през вашата гледна точка, а да следват собствени€ си индивидуален път от конкретната точка на наблюдение, в ко€то се намират. » всеки от вас тр€бва да разшир€ва изходната си гледна точка, ко€то също е уникална за всеки.
    ѕовечето религиозни движени€ и дори духовни учени€ утвърждават, че има само една истина, едно правилно учение. » ако всеки приеме това за истина, то всички бихте гледали еднакво на живота. Ќо само в определен етап по път€ си може да имате нуждата да в€рвате в това.  огато го преминете, тр€бва осъзнато да си признаете, че това е мечта, но т€ не е и мечта на Ѕога.
    ќткъде тръгва тази мечта сега не е важно, но повечето от вас ще зна€т точно откъде идва. “€ не идва от Ѕог, тъй като Ѕог иска да възвиси индивидуализаци€та си до пълнотата на всички индивидуалности. Ѕог не иска да унищожава индивидуалността Ц божествената индивидуалност, което значи, че всеки от вас тр€бва да открие собствената си уникална гледна точка, основана на божествената му индивидуалност и оттам да израства Ц всеки по уникален начин.
    јко вземете сто възнесени владици, които са преминали през процеса възнесение, то всеки от т€х е върв€л по различен от останалите път. ƒа, ще има точка, в ко€то пътищата им ще се пресичат, защото имат много общи неща. Ќо въпреки това ще си останат уникални индивидуалности, които се различават в гледните си точки за живота и ¬селената. ≈то защо ние, като възнесени владици, запазваме определена индивидуалност, макар това да не е същата индивидуалност, ко€то повечето от вас виждат на «ем€та. «ащото вие виждате човешката индивидуалност, а т€ наистина тр€бва да се остави на заден план.

    ѕричината за повечето човешки конфликти
    ¬иждате, възлюбени мои, че повечето конфликти на «ем€та са свързани точно със съзнанието на хората, попаднали в капана на убеждението, че начинът да се преодоле€т конфликтите между хората е, чрез изтриване на човешката индивидуалност и уравн€ването на всички хора. “ази мечта сте виждали в комунизма, когато сте се опитвали да създадете система, ко€то да програмира децата от ранна възраст така, че да бъде разрушена индивидуалността им и бъдат нивелирани и еднакви, подобно на автомати, които като компютър да изпълн€ват програмата, вместо да взимат индивидуални решени€.
    –азбира се, ако погледнете на «апад, ще видите, че там, всъщност, се случва същото, но в по-фина форма. Ќе се опитвам да кажа, че правителствата от «апада преднамерено се опитват да проми€т мозъците на хората, както се е правило при комунистическите режими. Ќо казвам, че програмирането е на подсъзнателно ниво, защото когато израствате в общество, просто не постав€те под съмнение това, в което самото общество не се съмн€ва. “ака усво€вате много неща, които приемате за неподлежащи на съмнение. ј това често ви ограничава.
    » така, виждате, че човешките конфликти не могат да се разрешат с подобно състо€ние на съзнанието, което казва: Ф“ъй като съм от тази религи€, или тъй като съм от тази политическа парти€, или тъй като имам по-висш светоглед, ще изпълн€вам рол€та си тайно или пр€ко да стане така, че около мен всички да приемат това, което аз приемам. «ащото само когато приемем едни и същи ориентири, ще можем да се разберем взаимноФ.
    —поред вас можете да се разберете с другите, само ако можете да изтриете човешката индивидуалност. Ќо не бихте постигнали целта на живота, ко€то е в това, да израствате в индивидуалността си. Ќа практика се вижда, че дори в комунистическите страни, които 70 години са програмирали от детството им хората да бъдат верни комунисти, са се намирали такива, които да игнорират това и да не позвол€т уравниловката.
    ≈то защо окупираните от —ъветски€ —ъюз страни в продължение на 50 и повече години, са го отхвърлили при първа възможност. “ам са се намерили хора, които се излезли напред и с готовност са изразили индивидуалността си, за да помогнат на обществата си в превъзмогването на комунистическото минало.
    » така, не само, че не е възможно, всички да се направ€т еднакви, но дори и да беше възможно, то би противоречало на самата цел на ∆ивота.

     акво се случва в обителта на —ерапис Ѕей
    » така, към какво ви насочвам. »скам да ви помогна за по-проникновеното разбиране на нещо, за което вече говорихме, както чрез този посланик, така и в предходните четени€ на ¬ъзнесените ¬ладици.  огато учениците идват в моето обиталище в Ћуксор, те първоначално се раздел€т на групи, но така, че влизащите в една група да са противоположни по личните си качества, по карма, по астрологически характеристики, по каквото и да е. —лагаме всеки в една група с тези, с които е най-веро€тно да има конфликт и учениците си остават в тази група, докато не удовлетвор€т едно условие. »скам по-обстойно да ви разкажа за това условие, за да го разберете и се възползвате от него. –аботата е там, възлюбени мои, че тр€бва да достигнете определен етап по път€, преди да можете (да сте готови) да влезете в обителта на —ерапис Ѕей на четвърти€ лъч. ѕри определена степен тр€бва да преминете през първите три лъча и да добиете н€какво майсторство в т€х. «ащото е изц€ло възможно да преминавате през посвещението на първите лъчи и в този процес да изграждате все по-силна индивидуалност. „есто това е индивидуалност, основана на егото или на отделеното ј«.
    ўе повтор€ Ц тр€бва да разберете, че когато тръгвате по духовни€ път, сте под силното вли€ние на масовото съзнание, което се стреми да изтрие индивидуалността и да и да подведе всички под общ знаменател. «атова в началните етапи тр€бва да си изковете по-силна индивидуалност, за да можете да се издигнете по-високо от нивото на масовото съзнание. “очно това вие правите в първите три лъча.
    Ќо след това, когато подхождате към четвърти€ лъч, не можете да продължите нататък по този начин. » затова тези, които все още не си разбрали необходимостта да се освобод€т от външната личност, се събират в група с хора със същото умонастроение. ¬лизайки в конфликт един с друг, те про€в€ват качествата на външната си личност все повече и по-екстремално. » ви увер€вам, че ако н€кога сте гледали сериали от т.нар. сапунки, снимани на «ем€та, то н€кои неща, които учениците в мо€та обител прав€т един спр€мо друг, не се отличава от това, което виждате по посочените сериали.
    ѕон€кога у мен, —ерапис Ѕей, възниква желанието да взема сапун, за да им изми€ устата, когато слушам, как тези духовни ученици си говор€т помежду си в опитите, възлюбени мои, да накарат другите да възприемат това разбиране за живота и духовността, които самите те са сформирали към момента.
    Ќима не виждате този модел и в духовните движени€, ако ги гледате непредубедено? ¬ т€х има хора, които са използвали духовното учение, за да се възвис€т на по-високо ниво съзнание. “ова безусловно е похвално, именно това и тр€бва да правите. Ќо има също и хора, дошли до точката, в ко€то си мисл€т, че вече зна€т н€каква висша истина, или че са придобили по-висше съзнание или по-висок статус във външната организаци€. » сега рол€та им е да са учители, а рол€та на учител€ те виждат в това, да принуждават другите да виждат духовни€ път така, както те го виждат. «а да могат другите да върв€т по път€ си така, както те са вървели по сво€, защото си мисл€т, че той е единствени€т или най-висши€т път. »менно това се случва с хората, когато идват в мо€та обител. ћного от т€х са с чувството, че върв€т по път€ и са повишили съзнанието си над предишното, и че този път е действен и по него тр€бва да върв€т и останалите, за да постигнат техни€ прогрес.
    –аботата е там, възлюбени мои, че път€т ви наистина е действен, но за вас, което не означава, че ще действа и на другите. — това не казвам, че не преминавате през общи за всички посвещени€, които всички задължително преминават. –азбира се, че можете да вдъхнов€вате другите и да им помагате, като разказвате за опита си. Ќо сте виждали, какво се случва с много хора в духовните движени€ Ц вместо да сподел€т опита си, те се стрем€т да наложат сво€та гледна точка на другите.
     огато сподел€те, възлюбени мои, позици€та ви не е агресивна. ѕросто казвате Дѕозволете ми да разкажа, как се случиха при мен нещатаФ. — разказа си давате свободата на другите да разбират ваши€ опит така, както те искат. Ќо когато имате намерението да проектирате върху другите определени гледни точки, намерението ви е да ги промените, а така не им предостав€те свободата за избор.
    Ќо знаете ли, възлюбени мои, какво е казал »сус? “ова, което правите на другите, преди това тр€бва да направите на себе си. “ова означава, че подсъзнателно в повечето случаи, вие не предостав€те свободата на самите себе си. ј разбирате ли, какво означава това? Ц че до момента сте следвали път, довел ви до по-високо ниво от първоначалното, но вече си мислите, че тр€бва да продължите по него, за да ви изведе отново на по-високо ниво. Ќо когато стигнете до четвърти€ лъч, това вече не е валидно.

    „етвърти€т лъч изисква ново мислене
    ѕът€т, който ви е водил през трите първи лъча, н€ма да ви позволи да преминете посвещението на четвърти€ лъч, защото тр€бва да се ускорите до съвсем ново ниво, за да преминете тези посвещени€. » затова, ако се опитвате да продължавате да правите същото, да подхождате в същото състо€ние на съзнанието, то ще останете в групите, където безкрайно се спори, разсъждава и се препирате с другите, които са в същото състо€ние на съзнание, каквото е и вашето. “ам ще бъдете толкова, колкото ви е необходимо.
    —игурно аз, —ерапис Ѕей, съм ви по-известен като поддръжник на дисциплината, но има стадии, където дисциплината не работи. «ащото тези хора н€ма да чу€т това, за което ще им говорите. –азбирате ли, защо говорим за училището на суровите удари? “о е необходимо, когато хората не искат да чу€т това, което им говорите. “е не могат и н€ма да слушат духовни€ учител, защото тр€бва да получат опитности, докато не им омръзне и си кажат: Д“ова ми е достатъчно, би тр€бвало да има нещо по-добро, тр€бва да има нещо другоФ.
    ѕреминалите през първите три лъча хора, не ги хвърл€ме отново в обикновени€ живот, където да се учат от физически€ опит. «атова им давам междинен вариант, когато могат в групи да създават опитности помежду си, като неизменно убеждават н€кого и му доказват, че не е прав, докато той не се съгласи да приеме гледната им точка.
    » на този стадий не помага никаква дисциплина. Ќе т€х просто им е нужен опит и докато не почувстват, н€ма да прочувстват и да кажат: Д рай, това ми омръзна Ц готов съм за по-добри€ път, да потърс€ дали н€ма по-добър пътФ. ¬ този момент мога да им покажа (отново, като многото пъти преди) по-хубави€ път. Ќо вече те могат да вид€т поне аспектите, които преди не са виждали, защото порива им да проектират, е блокирал способността им за възприемане.
    ¬ие не можете едновременно да гледате напред и назад. јко сте заети с проектирането на ваши€ образ върху другите, н€ма да получите по-висше виждане от духовни€ учител. “ова наистина е така просто, възлюбени мои. Ќе можете да попивате, ако посто€нно проектирате навън Ц никой не го може!
    ћоже да си мислите, че сте различни, но това не е така. “ова е един от чудесните уроци на материалната вселена. √равитаци€та действа еднакво на всеки, независимо от убеждени€та му. Ќ€ма значение, колко висши и могъщи сте в обществото - както за казвали за кралете в древността: Д» те като всеки, по реда сиФ.
    “ози приравн€ващ фактор е ценен, когато разбирате, че вашата гледна точка не е по-висша, от ко€то и да е друга. Ќачинът ви е уникален, а при уникалността всички сравнени€ и съждени€ за ценността, просто н€мат смисъл. » това е нещото, което се случва с учениците, след като пон€кога дълго време са били в конфликт в стремежа да вземат връх и да докажат правотата си и неправотата на други€, като го застав€т да се съгласи, че бърка, и че тр€бва да се промени.
    ¬ един момент стигат до точката, където изведнъж замръзват неподвижно и се вижда, че нещо в съществото им просто се отпуска. » тогава вие като учител разбирате, че ученикът е готов. —ега вече мога да се по€в€, защото сега ученикът ми е способен да ме види. ј до момента те са виждали само ментални€ образ в ума си. » ако не съм съответствал на него, те просто са ме отхвърл€ли, както и всичко, което бих казал.
    Ќие чакаме точно този момент. ћного от вас ще узна€т по път€ си, че са имали тези опити, когато нещо ви е изваждало от обичайното състо€ние на съзнанието. »зведнъж е настъпвала или тишина, или освободеност (отвореност). Ѕили сте отворени за нещо ново и внезапно това ново се е по€в€вало, като че отникъде. ѕовечето от вас разказват, че са открили сайта AskRealJesus случайно и мистично. Ќо това не е било нито чудо, нито мистика. ѕросто сте стигнали точката, в ко€то се е по€вила освободеността.

     апанът на окончателното разбиране
    Ќо после, мои възлюбени, се пазете от капана, в който са се хванали толкова много духовни хора с мисълта, че са открили окончателното учение, и че оттук-нататък им необходимо само да го изучат и изпълн€ват определени практики, за да постигнат целта си. Ќе, възлюбени мои, ще постигнете целта си само, ако продължавате да сте отворени за вътрешно ръководство. Ќ€ма външно, дадено от небесата ръководство, което да ви изведе до —пиралата на възнесението. Ќ€ма механичен начин да станете възнесено същество. “ова е била и мечтата на Ћуцифер Ц да накара хората да се спас€т. Ќо това е невъзможно да се направи.
    “о тр€бва да идва отвътре и е нев€рна представата, разпространена в толкова много традиционни религии, че Ѕог гледа отгоре и ви сочи строго път€, по който да вървите Ц от вас се иска само да не нарушавате желанието му. Ќ€ма как да се възнесете, ако следвате съветите на външен учител. ¬ие тр€бва да стигнете до точката, когато не се опитвате винаги да получавате съвети отвън, защото вече сте готови да взимате решени€! Ќ€ма да се възнесете, ако сте решили да не се вслушвате в себе си, а да изпълн€вате само това, което ви казва уж непогрешими€ духовен учител. “ака н€ма да се възнесете. —ледването на духовни€ учител може да ви помогне да преминете първите три лъча, но н€ма да спомогне за посвещаването ви в четвърти€ лъч. «ащото единствени€ начин да стане това, е да стигнете до точката, когато ускор€вате съзнанието си вътрешно. “ова не става силом и идва, когато стигнете до заключението, че има просветление в ума ви, който води до духовното царство и можете да позволите на духовната светлина да струи в ума ви отвътре. Ќе от външен източник, от учител, който е въплътен Ѕог, не от по-просветлен от вас, не от възнесените владици извън вас Ц случва се отвътре. Ќо тази точка се постига само с решението да ускорите съзнанието си до степен да станете открити за тази светлина.
    ѕон€кога е ценно да се предадете, защото съществуват много неща, с които тр€бва да се разделите и да освободите. Ќо само готовността н€ма да ви изведе отвъд четвърти€ лъч. ”мението да се предадете и освободите е важно при пети€ лъч, макар че е необходимо също и на първите три лъча. ј четвърти€т лъч е център на спектъра семейство лъчи, защото е точката, в ко€то тр€бва да решите да се ускорите Ц да ускорите съзнанието си. “ук, възлюбени мои, тайната не е в това, което повечето си мисл€т - че нещо тр€бва да се разбере.
    ¬иждате хора, които са се събрали и спор€т Ц мисл€т си, че същността е в това да се стигне до н€какво окончателно разбиране. » че когато това стане, по н€какъв вълшебен начин ще могат да направ€т следващата стъпка. Ќо това не е така Ц не всичко е в разбирането. –аботата е в решението. ј решението тр€бва да бъде подобно на това: Дѕовече н€ма да се върт€ безкрайно в кръг. –ешавам точно сега да се ускор€ извън пределите на сегашното си ниво и поради това освобождавам всичко, което ме задържа в негоФ. “ова е решителност, но не е решение на външни€ ум. “о идва отвътре и е много фин процес Ц не можете чрез външни€ ум да го накарате да се случи.
    Ќе използвате ли вол€та си, това н€ма да се случи. Ќ€ма как да стане със седене и пасивно чакане.  олкото и да чакате, н€ма да се случи. ќт друга страна, не можете да използвате външни€ ум, за да приемете насила това решение, и колкото повече се опитвате, толкова повече ще го отблъсквате от себе си. ѕрилича на загадка, но т€ може да бъде разгадана. Ќие € разгадахме и вид€хме много ученици, също успели в това. Ќ€кои от вас също са го направили и всички вие можете. ѕросто тр€бва да намерите точката, от ко€то се вижда, че се въртите в кръг и затова не можете да пристигнете никъде. » след като е така, можете съзнателно да решите да излезете от пределите му като се ускорите. —мисълът не е в разрешаването на н€каква задачка, а в себеускор€ването си, в надскачането на това си състо€ние на съзнанието.

    ѕотенциалът на ≈вропа да превземе старите шаблони
    «ащо точно в ’оланди€ говор€ за това? «ащото ’оланди€ е символ за много неща в западни€ св€т към момента. –азбира се, много други страни са на същи€ етап на развитие, но ’оланди€ е много типичен пример за страна, построила благополучно общество - благополучно, в материални€ смисъл на думата. Ќо н€ма как да промените факта, че колкото повишавате материално благосъсто€ние на хората, толкова повече те стават нещастни и имат все повече психологически проблеми.
    » не знаете, какво да правите, защото не искате да си признаете, че днешни€т ви подход е на основата на странна смесица от традиционно христи€нство и материалистична наука, а т€ не може да ви изведе на следващото ниво. Ќе можете да излезете извън проблемите, които създавате в този момент. Ќ€мате начин за решаването на тези психологически проблеми, защото те не са психо- и не са Цлогически. “е са духовни проблеми! » при т€х логиката е неприложима. ≈динственото решение е да ускорите съзнанието си извън границите на проблемите. ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќќ“ќ –≈Ў≈Ќ»≈! «ащото можете и да се въртите в кръга с опитите си да откриете в традиционното христи€нство или материализма решението на психологическите проблеми, но никога н€ма да ги разрешите, докато не признаете, че всички хора имат обща духовна потребност.
    ƒори н€ма нужда да € наричате духовна, но тр€бва да си признаете, че хората имат нуждата да се издигат по-нагоре. Ќужно им е да имат усещането за цел, чувството за направление и за смисъл на живота, сигурността за това, че могат да повишават и ускор€ват състо€нието на съзнанието си, и че това им помага да живе€т по-щастлив, мирен и изпълнен със смисъл живот. Ќ€ма друг начин, освен да се посочи на хората път€ за ускор€ване на съзнанието. ћожете да наречете този път духовен или недуховен, както пожелаете. ƒори и да се изразите различно, принципът е универсален. Ќе ускор€вате ли съзнанието си, не гледате ли на живота като на процес за ускор€ване на съзнанието си, не можете да бъдете в света, да бъдете щастливи, да се реализирате. » ставате закрита система, ко€то създава все повече и повече проблеми в съзнанието ви, докато просто не експлодирате от т€х и вече не можете да функционирате.
    Ќ€ма друг начин и това означава, ще повтор€ още един път, че обществото, западното общество, за да се издигне на по-високо ниво, първоначално тр€бва да осъзнае факта, че това, което сега правим е въртене в кръг, което н€ма да доведе до никъде. » след като е така, тр€бва да приемем решението да се ускорим.
    ясно ви е, мои възлюбени, че въртенето в кръг не може да става до безкрайност, нали? јко сте на едини€ от етажите на сградата и посто€нно обикал€те в кръг този етаж, н€ма как да стигнете до следващи€. —ега просто използвайте инерци€та на кръговото движение, но насочете вектора на усили€та си извън този кръг.  акво ще създадете така Ц спирала. ƒвижението ви в кръга се превръща в спирала, ко€то извежда нагоре. » тогава ще можете да се издигнете на следващото ниво, по тази спирална стълбичка, ко€то е живота. “ова го разбирате едва сега, а преди живота ви се струваше задънена улица. Ќо вие тр€бва да решите да излезете извън пределите разбирането на това Ц там, където имате моментум, движеща сила, ко€то да превърне кръговото ви движение във възход€ща спирала. Ќима не забел€звате, че ако гледате непредубедено, ще видите толкова много духовни и религиозни хора, които разбират нещата, но не могат да превърнат знанието в действие, не могат да се откъснат от тези стари моменти. ј причината е само една Ц разбирането им е затворен кръг. Ќужен е ускор€ващ фактор, който да превърне кръговото движение във възход€ща спирала Ц друг начин н€ма. Ќикога не е имало и н€ма да има.
    ћожете да следвате лъжеучители, обещаващи ви автоматическо стъпване на път€ към спасението, кратък път, бърз резултат, начин за възнесение, без да се вглеждате в себе си и взимате решени€. ћожете да ги следвате толкова дълго, колкото искате, скъпи мои. «ащото докато ги следвате, не сте готови за това, което ще предложа аз. » след като е така, то нищо не мога да направ€ за вас. — това не ви осъждам и не ви обвин€вам Ц просто констатирам, че учител€т може да научи само този, който е готов да възприеме учението ви. Ќикой не може да ви учи на всичко и никой не може да научи всички. јз съм владика от четвърти€ лъч. Ќ€мам грижата да обучавам хората на първи€ лъч, защото знам, че възлюбени€т ми брат е повече и изц€ло способен да прави това. «нам, че ¬ладиката ѕќ¬≈„≈ е повече от способен да учи хората, учениците на първи€ лъч.
    јз не се занимавам с това да сед€ и наблюдавам учениците на ¬ладиката ѕќ¬≈„≈, казвайки си Дјма как така не разбиратФ и после да отида в ƒарджилинг и на чаша чай да кажа на ћори€: ДЌе виждаш ли, че неправилно обучаваш учениците си? “е не разбират (и методите ти) Ц тр€бва да ги учиш по мо€ начин и тогава ще разбератФ. Ќие не работим така, възлюбени мои, защото сме надрасли това. јз уча на нещо, ¬ладиката ѕќ¬≈„≈ на друго, Ћанто Ц на трето. » ние знаем, че всеки от нас преподава достатъчно обемно, за да минат учениците на следващото ниво. Ќие знаем също, че н€ма съвършено учение, което да доведе всеки ученик на следващото ниво, тъй като такава гаранци€ н€ма, защото всичко в крайна сметка зависи от решението на ученика. » ние позвол€ваме на ученика, имаме неограниченото търпение за това, да преминава опитите, които са му нужни, за да стигне до нивото, когато е готов да вземе решението за следващата си стъпка.

    ƒавайте си пространство един на друг
    Ќима не можете, възлюбени мои, да гледате еднакво на всички? Ќе виждате ли, че докато проектирате навън и се стремите да промен€те другите, самите вие се въртите в кръг? «ащото дотолкова сте се фокусирали върху другите Ц да промените възгледите и решени€та им, че н€мате осъзнаването и вътрешната тишина, за да се обърнете навътре към себе си и да приемете единственото решение, което да превърне кръговото ви движение във възход€ща спирала. Ќима не виждате това, възлюбени мои?
    “огава ще разберете, че ако можете да освободите съзнанието на проектиране, то ще успеете да се издигнете на съвършено ново ниво, когато ще започнете да учите хората чрез единствено верни€ начин Ц с примера си.
    “ова е възгледа, който поддържам за всички ученици в света към този момент. ¬ъзгледа ми и за това, че н€кои от най-развитите страни в ≈вропа ще се издигнат дотолкова, че да призна€т необходимостта от взимането на решение за ускор€ване към по-високо ниво.

    ƒумите ми са фохатични ключове
    » така, докато произнас€х тези думи на физически план, думите станаха фохати. ‘охат е дума, ко€то носи не само смисъла, който обикновено свързвате с думите, и който умът ви може да изтълкува, а нещото, което носи и вмества светлината. ѕоради това тази диктовка беше фохатичен израз, чрез който се освободи светлината не само чрез словото на посланика, но и чрез вс€ка ваша аура и чакра, в степен, всеки от вас да е готов да бъде отворен портал. » откъдето и да сте пристигнали, оттук до родните ви места се простира дъгата на светлината. “ози поток светлина н€кои от вас забел€заха, но дори и да не сте го видели, не се натъжавайте Ц все пак поток светлина имаше.
    ѕредадохме думите, с които умът ще направи обичайното Ц ще ги изтълкува според сегашното състо€ние на съзнанието. Ќо аз също направих фохатично освобождаване на светлината, което може да се усвои от тези, които искат това и да го ползват за собственото си ускорение. Ќо да се ускорите можете само, ако сте готови да извършите сво€та част от работата Ц да вземете решението да струите заедно със светлината. ¬ие не произвеждате светлина, разбирате ли? Ќикой не може да произведе светлина от само себе си, но можете да € получите вътре в себе си, ако отворите потока на духа, —вети€ ƒух. ј това изисква решение, тъй като тр€бва да сте готови да позволите на светлината да ви отнесе извън пределите на днешното ви ниво. «а това е нужно решение. » в определен смисъл то е едновременно и да се ускорите, и да се освободите. “ова е решението да освободите старото, това е решението да сте готови да поемете новото и никога да не се обръщате назад, да не повтар€те старите модели на поведение и мислене, защото знаете, че сте ги оставили завинаги.
    “ова е възможността пред вас и тъй като ј« —Џћ учител ви казвам Ц вие решавате дали да се ускорите или да се върнете в обителта ми или отново да влезете в обичайната ви терапевтична група, където да правите едно и също, независимо, колко дълго сте го правили. ѕри всички случаи, обичам ви и ви благослав€м. Ќо мога да направ€ безкрайно повече, за да ви помогна, ако сте готови да приемете решението да се ускорите заедно с мен.  азах достатъчно, както казват, и н€ма какво да се добави. –азбирането не може да се даде. “о е изц€ло въпрос на решение и то от ваша страна, защото своето си решение аз отдавна взех.
    ѕриключих за днес и ви остав€м с безкрайни€ св€т в ѕламъка на ”скорението, което н€ма нуждата да промен€ н€кого, защото тече с посто€нно движещата се радост, съдържаща се в него, издига се все по-нагоре и нагоре, без да се замисл€ за нищо извън сферата на собствената си свободна вол€.
    ј« —Џћ —ерапис
    ѕревод: јнита

http://www.universalpath.org/article.php?id=2047


—ъздадено: 14/02/2012 • 12:39
ќбновено : 14/02/2012 • 12:39
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4308 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.64 секунди