“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ‘отонни€т по€с или квантови€т преход в «латната епоха

‘отонни€т по€с или квантови€т преход в «латната епоха

ѕубликувал: ƒмитрий, 18 €нуари 2012

    ¬ашта и други двама членове на —ъвета на —ириус ще разкажат за важно, както от физическа, така и от духовна гледна точка, събитие, очаквано на «ем€та.
    (¬ашта е галактическо същество, с образование в качеството на нов високоразвит учител от —ириус). ѕри предаване на тази информаци€, двама специалисти от —ириус Ц јумтрон и “елетрон, по въпросите на истори€та и науката, ще вземат участие, но основни€т оратор на —ъвета ще бъде ¬ашта. Ќие сме тук, за да ви разкажем за истината, отнас€ща се до —лънчевата система, ко€то все още се поддържа в точката на равновесие, преди т€, веро€тно след 1996 г., в още неопределен срок, да влезе в много гол€м светлинен по€с, наричан по€с от фотонна светлина. “ози фотонен по€с Ц огромна светлинна маса Ц е средство, което ще ви осигури придобиване отново на пълно самосъзнание, трансформаци€ на вашата ƒЌ  и системата от чакри.
    “ези неверо€тни изменени€ ще доведат не само вас, но и ц€лата ви планета до пром€на завинаги. “ъй като фотонната светлина ще позволи на планетата и слънчевата система да преминат от трето измерение в пето, и също така, ще осигури възможност на планетата да заеме ново м€сто в —лънчевата система, по-близо до звездната система на —ириус. “ук можете да зададете въпрос: какво е фотонна светлина? «ащо по-рано не съм чувал нищо за не€? јко е толкова важна, защо учените не разглеждат този въпрос?
    ‘отонни€т по€с, във формата на огромен кръг, съставен от частици фотонна светлина, за първи път е бил открит от вашите учени през 1961 г. чрез спътник, близо до ѕле€дите. ¬ тази книга ще говорим за навлизането на «ем€та във фотонни€ по€с, а пон€кога фотонни€т по€с се приближава към «ем€та. »стината е, че вашата —лънчева система и фотонната светлина се приближават една към друга.
    «а тези, които не зна€т, какво представл€ва частицата фотонна светлина, можем да кажем, че т€ се образува в резултат на стълкновение между анти-електрон (позитрон) и електрон. “ова мигновено стълкновение довежда до взаимно унищожение на двете частици, масата, образувала се в резултат на сблъскването, се преобразува изц€ло в енерги€, известна като частици светлина или фотони. ¬ първата четвърт на това столетие (20-ти век), английски€т физик ѕол ƒирак представил концепци€, съгласно ко€то вс€ка частица има тъждествена на не€ античастица. ¬ същото време, доктор  арл ƒеви јндерсон, получил през 1936 г. Ќобелова преми€, открил първата от тези частици Ц позитрон или позитивен електрон. ¬ 50-те години вашите учени вече са знаели за съществуването на антипротони и антинеутрони.
    «начението на тези познани€ не е само като доказателство за предположени€та на ƒирак. ¬ажно е откритието от земните учени на нова, непозната до този момент енергийна форма. “ази енерги€, образувана в резултат на стълкновение на античастица с частица (например, антипротон с протон), е известна като фотонна енерги€, и т€ ще бъде основен източник на енерги€ в бъдеще. ƒействително, новата енергийна епоха, в ко€то ще влезе планетата, може да се нарече Депоха на фотонната енерги€Ф.
    ‘отонната —ветлина за първи път е била открита в началото на 18-ти век от известни€ английски астроном сър ≈дмонд ’алей по време на проучвани€та му на ѕле€дите. ’алей получил известност благодарение на откритите от него астероиди ’алей. “ой доказал, че минимум три от звездите в звездната група на ѕле€дите, не са разположени на местата, установени от гръцките астрономи в периода на класическата епоха. ѕо времето на ’алей, т€хното разположение толкова се е променило, че било невъзможно да се каже дали гърците или ’алей грешат. «атова той дошъл до извода, че ѕле€дите се движат посто€нно напред в определена система на въртене. “ова пон€тие било потвърдено след сто години от ‘ридрих ¬илхелм Ѕесел, при проведените от него наблюдени€. Ѕесел открил, че всички звезди на ѕле€дите се движат/придвижват всеки сто години в равномерен пор€дък с оборот от 5,5 секунди. ѕол ќто ’есе също е изучавал системата на ѕле€дите и забел€зал, че под ъгъл от 90 градуса към звездите на ѕле€дите, във формата на пръстен с дебелина 759.864 милиарда мили, или 2000 слънчеви години, има фотонна светлина. Ќаблюдени€та на Ѕесел и ’есе са верни и сега. «ем€та завършва/извършва преход по този фотонен по€с в период от 24000 Ц 26000 години.
    “ъй като «ем€та ще влезе във фотонни€ по€с, тр€бва да знаете, какво означава това за човешката цивилизаци€. ћного ваши астролози, също така и учени и историци в€рват, че следващите хил€да години ще бъдат началото на нова епоха за човечеството. —поред земните астролози, това ще бъде епохата на ¬одоле€ и времето, когато, съгласно вашата наука, ще станат големи изменени€ в технологиите и в съзнанието. ћнението на учените и историците е, че ще бъде период на големи затруднени€, с които не биха могли да се справ€т социалните и политически структури на вашата цивилизаци€. “ова сега може да изглежда като начало на нов и чудесен век, или на вашето унищожение. ¬ъпросът остава открит Ц каква рол€ ще изиграе в този сценарии, приближаването ви към фотонни€ по€с?
    «а да отговорим на тези въпроси, да погледнем сами€ фотонен по€с; той може да бъде разделен на три части. ќтначало ще преминете през сл€па зона. “ова ще отнеме, по груби изчислени€, 5-6 дена, и три дена от т€х ще бъдат потопени в тъмнина. —лед това ще влезете в основната част на по€са и ще попаднете в безкрайна дневна светлина, т.е. н€ма да има нощ Ц 24 часа от денонощието ще бъде ден. “ова пътешествие продължава, като правило, 2000 години и завършва с изход на вашата —лънчева система от други€ край на фотонни€ по€с, минавайки при това за 5-6 дена сл€па зона.
    Ќаред с това, ¬исшата “ворческа —ила прие решение за встъпване в този период на —лънчевата система в междупространствен спасителен ДбалонФ, който ще € тласне и изведе, посредством пето измерение, извън границите на фотонната светлина, след което ще € приближи към точка, намираща се на разсто€ние три светлинни години от звездната система на —ириус (сега —ириус се намира на разсто€ние от 8,3 светлинни години). — ДбалонаФ ще достигнете до 2012 Ц 2013 г., когато ще завърши този период, както и опитът ви на преминаване през 24-часов ден, и отново ще се върнете към програмата от 12-часов ден, 12-часова нощ.
     акто казахме по-горе, има огромна бариера, обгръщаща фотонната светлина, наричана Дсл€па зонаФ. јко можехте да € видите, бихте разбрали, че т€ в действителност съдържа/представл€ва огромен енергиен по€с под нал€гане. “ова е м€сто, където магнитните полета са толкова силно свързани едно с друго, че магнитното поле от трето измерение не би могло да премине през него без изменени€. “ова означава, че магнитните полета на вашата «ем€ и —лънцето ще бъдат принудени да се промен€т и придоби€т/трансформират в друг тип. “р€бва да очаквате, че ще се промен€т електрическото, магнитното и гравитационното поле. “ези изменени€ вече настъпват.
    ѕрез последните 20-30 години, магнитното поле на «ем€та постепенно намал€ва/отслабва гаус след гаус, почти до нула. ћного земни хора използват този феномен като доказателство за пром€на на полюсите в кра€ на този век (20-ти век). ќбаче —ъветът и учените от —ириус могат да ви дадат гаранци€, че изменение на полюсите н€ма да има! —итуаци€та, свързана с пром€на на магнитното поле на «ем€та, е страничен резултат от нал€гането на фотонни€ по€с върху —лънчевата система. ѕри пълно про€в€ване на светлината на фотонни€ по€с нито един електроуред не може да бъде използван. “акова развитие на събити€та означава, че когато «ем€та влезе във фотонни€ по€с, ще се изключат, както батериите, така и електрическата мрежа, поради късо съединение. «а да се включат отново ще бъде необходима нов вид енерги€ Ц фотонна.
    ƒруго важно събитие, което се очаква при приближаването към сл€пата зона, е увеличаване на нал€гането в атмосферата на планетата и на повърхността й. ѕовишената сеизмична активност, наблюдавана от 60-те години и до днес, показва, че тази ситуаци€ започва да се про€в€ва. «ем€та и до сега е в зоната на увеличаващи се навс€къде земетресени€. —ъщото може да се каже и за вулканите. ќсвен това, потресаващи изменени€ има в природните услови€ и в нормите за валежи: суша в  алифорни€, —ахара в јфрика, на юг в ÷ентрална »нди€ и в северните райони на „или Ц примери за изменени€ в резултат от вли€нието на фотона върху вътрешните течени€ на океаните.  ъм това можем да добавим и озоновите дупки, по€вили се в началото на 70-те, показващи критични изменени€ от друг характер, причина за които е частичното приближаване на фотонни€ по€с. Ќещо повече, това наближаващо събитие, промен€йки основно периода на Дслънчевите петнаФ и ц€лата повърхностна температура на —лънцето, по такъв начин е повли€ло на ц€лата —лънчева система. —ега да погледнем —лънцето и това, което се е случило с него.
    ѕрез 1987 и 1988 г. сириусианците промениха полюсите на субтилните тела на —лънцето, така че фотонни€т по€с да не повли€е отрицателно на —лънчевата система. ќтначало променихме полюсите така, че да бъдат отново хармонизирани със системата на новите енерголинии във формата на решетка, създадени от √осподарите на ¬ремето (творческо-съзидателно-контролираща сила на Ѕог, заета с посто€нно съзидание/изграждане на физически€ св€т). “ова ще осигури безопасно влизане на «ем€та във фотонни€ по€с. —лед това учените от √алактическата ‘едераци€ промениха срока на слънчевите петна, с цел по-леко адаптиране на —лънцето към новото положение на субтилното т€ло. «а слънчевата адаптаци€ беше създадено —лънце от друг характер/естество. “ова ново —лънце отговори с увеличаване бро€ на слънчевите изригвани€ и с всеобщо охлаждане на звездата. ¬ резултат от успешното завършване на операци€та, гол€мото до този момент нал€гане върху —лънчевата система, отслабна. јко този междуизмерен полюс не беше изменен, —лънцето щеше да бъде унищожено от Дсл€пата зонаФ на фотонни€ по€с, а «ем€та щеше да се изпари. ѕо този начин, при приближаване на «ем€та към фотонни€ по€с, —лънцето претърп€ значителни изменени€, и сега вече можете да бъдете спокойни, знаейки, че то успешно ще влезе в него.
    «а пр€кото и надеждно влизане на —лънцето във фотонни€ по€с съществуваха две причини за необходимостта от неговата регулировка. ѕърво, фотонни€т по€с е междуизмерен аспект, задължаващ —лънцето правилно и в удобна позици€ да влезе в него (—лънцето тр€бва да бъде на относително ниско ниво на активност и да се адаптира лесно към бързите изменени€, свързани с това влизане). ¬торо, «ем€та тр€бваше да се намира под контрол, и междупространствените енергийни тела на планетата б€ха леко адаптирани към изменени€та до и след влизането в Дсл€пата зонаФ. “ези промени и корекции б€ха осъществени чрез междуизмерна холограма.
    “ази междуизмерна светлинна лента (холограма) беше разположена около —лънцето, за да осигури правилна настройка на —лънчевата система към фотонни€ по€с и освен това, равномерно влизане на «ем€та във фотонни€ по€с. ’олограмата ще бъде използвана след това при преминаване на —лънчевата система на ново м€сто, приближено до нашата звездна система, близо до —ириус. “ова изискваше да се разшири холограмата на вашата планета, обхващайки —лънцето и —лънчевата система, и да се регулират вход€щите полета на —лънцето. –егулировката ще осигури безопасното ви влизане във фотонни€ по€с, както и заемане на вашето ново положение в тази галактика.
    ќпераци€та беше извършена успешно посредством н€колко други, много важни операции, които искаме да подчертаем. Ќа първо м€сто б€ха променени полюсите на —лънцето. —лед това √алактическата ‘едераци€ отправи различни изследователски кораби за проучване на атмосферата и специално подготвени опитни групи, които обединиха дейността си с меуждуизмерната холограма на «ем€та. ÷елта им беше да предприемат мерки за предотврат€ване отрицателното въздействие на озоновите дупки върху живота на вашата планета. ¬ допълнение към това, корабите и техните екипажи ще наблюдават движението на «ем€та и материците при приближаване на планетата и —лънчевата система към сл€пата зона и при необходимост ще могат да се намес€т, (когато) все пак всички вие, живеещи на «ем€та, ще влезете във фотонни€ по€с и ще загубите в мъртвата точка електромагнитните си полета.  акто казахме, това означава, че при влизането в него, н€ма да имате възможност да използвате електрическите уреди. «атова, при формиране/образуване на ново гравитационно и електрическо земно поле, вие тр€бва да се подготвите за тези големи изменени€ в живота ви. “ова, изглеждащо на пръв поглед като загуба, ще осигури пром€на на фотонните енергополета на субатомно ниво, които от сво€ страна ще бъдат основните енергоизточници на —лънчевата система. — пром€ната на всички атоми и молекули ще се измени и природата на земните хора. ¬ие ще се развиете по начин, който поразително ще се отличава от днешното ви състо€ние.
    «атова, сега да разгледаме цели€ сценарии на фотонни€ по€с и да видим, какво ще се случи.  азахме, че това събитие ще стане след 1996 г. јко не настъп€т никакви изменени€ (дотогава), доколкото се вижда от сега, при приближаване на планетата към сл€пата зона и при потоп€ване на —лънчевата система в тази зона, ще се образува гол€ма област от тъмнина. ¬незапно здрачът ще се смени с абсолютна тъмнина.  ато че ли ц€лата планета е захвърлена в огромен шкаф и вратата се е затворила. —лънцето ще изчезне и н€ма да виждате на тъмното небе звезди. Ќал€гането и сгъстеността на сл€пата зона напълно ще прекъснат достъпа на лъчите от —лънцето и звездите, ден€т ще се смени внезапно с нощ при преминаването през фотонни€ по€с. ќт този момент започва процес на изменение-трансформаци€, и ще разберете, че сте в сл€пата зона.  огато излезете от шока, предизвикан от тази абсолютна тъмнина, ще забележите, че настъпват и други събити€. Ќе само, че сте в тъмнина, но и електроуредите вече н€ма да работ€т.  огато натиснете бутона, електричеството н€ма да се включи, машините н€ма да заработ€т. ѕо този начин ставате един съвсем нов св€т. Ќо, въпреки всички неверо€тни сложности, телата ви ще се трансформират в неизразима форма.
     огато се изключат електромагнитните полета на планетата, това ще бъде начало на пром€на за всички земни атоми. јтомите на телата ви ще се измен€т и ще бъде създадено ново т€ло Ц полуезотерично/полуетерно, а завесата, спусната над съзнанието ви, ще се повдигне. ¬ече н€ма да живеете в ограниченото трето измерение. ўе станете хора, живеещи в галактическата светлинна реалност. ўе придобиете физически и психически способности, които сте възнамер€вали да притежавате още когато сте напуснали съзвездието Ћира, за да разпростран€вате в тази галактика знание като човешка раса, и за да бъдете нейни защитници/пазители. «апочва процес на връщане в пето ниво, т.е. Дв гнездотоФ.
    Ќа втори€ ден атмосферата ще започне да се свива/сгъст€ва и ще почувствате, че под вли€ние на нал€гането на/в сл€пата зона върху земното притегл€не, сте подпухнали и уплътнени. “ова състо€ние ще продължи само два дни.
    “ъй като атмосферата ще се свива и ще се увеличава нал€гането, и всички същества ще се уплътн€ват под вли€нието на това нал€гане, най-гол€мата опасност е скрита в €дрените вещества, т.е. съществува веро€тност от €дрена верижна реакци€ и огромни, унищожаващи всичко, радиоактивни взривове на веществата с делими атомни €дра. ”плътн€ването на €дрената енерги€ в резултат от атмосферното нал€гане, може да доведе, освен взривове или верижни €дрени реакции, до огромни пожари. ѕоради това, за да се предотврати €дрената опасност, √алактическата ‘едераци€ даде разрешение за спускане на технически кораби и персонал на «ем€та.
    ѕром€ната, ко€то ще почувствате след това, ще бъде студ, предизвикан от изчезването на —лънцето (значителното спадане на температурата ще доведе до настъпване на един вид ледников период). “ази ситуаци€ ще се по€ви в резултат на изменение в междупространствени€ полюс на —лънцето и неговата топлина н€ма да достига до «ем€та.
    Ќа трети€ ден от изменени€та ще видите слаба светлина, напомн€ща разсъмване/зазор€ване, да обгръща «ем€та. —лед това ще започнете да чувствате Двли€нието на фотонаФ. “ова вли€ние е много важно, тъй като ще ви осигури възможност да овладеете нов енергоизточник. “ози нов енергоизточник ще позволи на планетата да не зависи от въглеродното гориво. ўе можете да пътувате в  осмоса, тъй като технологи€та на работа с фотона лежи в основата на силовата система, използвана от космическите кораби на √алактическата ‘едераци€.
    Ќа трети€ и четвърти€ ден ще се запознаете за пръв път, макар и слабо, с фотонната енерги€. „етвърти€т ден ще свърши бързо и когато започне пети€т ден, климатът отново ще се затопли и ще настъпи светлина. ¬ли€нието на фотона ще стане абсолютно от кра€ на трети€ ден. ¬ече ще можете да използвате оборудване с помощта на фотонна светлинна енерги€. ¬сички живи същества на «ем€та ще се съжив€т/ожив€т от фотоните, течащи от основната част на фотонни€ по€с. ¬ие ще влезете в новата епоха в ново т€ло.

    “аблица 1. ѕреминаване през фотонни€ по€с.
    1 ден: влизане в сл€пата зона; изменение на телата на всички живи организми; изключване на всички електроуреди. ѕълна тъмнина.
    2 ден: спадане на атмосферното нал€гане, всеки ще се чувства подпухнал; охлаждане на —лънцето; захлаждане на климата на планетата; студ като в Дледников периодФ.
    3-4 ден: освет€ване на атмосферата, зазор€ване; начало на вли€ние на фотонни€ по€с; включване на приборите с фотонна светлина; по€в€ване на звезди в небето.
    5-6 ден: влизане в 24-часов светлинен ден; излизане от сл€пата точка и влизане във фотонни€ по€с; съжив€ване на всички живи организми; затопл€не.  осмически полети, по€ва на телепати€.
    ¬сичко 144 часа, или 5-6 дена, влизане във фотонни€ по€с.

    —ега сте готови за следващи€ етап, когато под вли€ние на фотона ще се усил€т психическите ви способности. ‘отонната енерги€ не само ще осигури максимално т€лото ви с енерги€, но и ще създаде енерги€ за домовете ви и за промишлеността. ўе влезете в епоха на фотонната енерги€.  осмическите полети ще станат много лесни за вас и предпочитан начин за пътуване.
     огато започнете да живеете във фотонни€ по€с, вече ще бъдете в напълно реализирана космическа епоха. — помощта на силата, осигурена от фотонната светлинна енерги€, звездите и другите планети ще бъдат толкова близо, като че ли пътувате от град до град. — помощта на тази енерги€ ще пътувате лесно до —ириус или друга близка звезда, както сега от  алифорни€ до Ќю …орк. ќсвен това, сред вас вече ще бъдат вашите по-старши брат€ и сестри, които наричате извънземни, за да ви помогнат в този преходен период като съветници.
    ¬ръщането във вашето космическо семейство показва значителни промени в космическите отношени€ между «ем€та и  осмоса. √осподарите на ¬ремето, контролиращи вашето влизане във фотонни€ по€с, ще осигур€т трансформаци€та на планетата и на съзнателно, и на физическо ниво, както и преходът й в по-високо измерение.
    ¬ гол€ма степен този преход от тримерно в петмерно пространство е гол€м подарък за «ем€та, тъй като в резултат на трансформациите, вие, излизайки от контрола на ѕле€дите, попадате под вли€нието на —ириус. “ази петмерна реалност означава, че ще бъдете по-близо до —ириус и ще усвоите културата на —ириус/Ћира, както е било 25000 г. назад, във времето на Ћемури€, ще се намирате под защитата на —ириус.
     ато изучавате истори€та на «ем€та, ще разберете от √алактическата ‘едераци€, как да използвате в пето измерение тези нови космически отношени€.
    ƒа, приближава се неописуемо красива «латна ≈поха, както предсказваха това различните религии на вашето общество. “ази епоха ще даде възможност на всеки земен човек да бъде такъв, какъвто е. ўе бъде време, когато ще разберете вашата истинска истори€ и отново ще придобиете загубените по-рано способности на пълното осъзнаване. ѕриближаващи€т се фотонен по€с ще сложи край на днешната цивилизаци€ във вида, в който € знаете днес. Ќещо повече, с идването на фотонната светлина ще завърши периода (започнал с кра€ на цивилизаци€та на атлантите) на ограниченото съзнание и отрицателни€ контрол на държавната иерархи€.  ато резултат, вие сте на последни€ отр€зък от епохата на глобализаци€ под знака на –иби, който ще ви отведе към чудесни времена.

    “аблица 2. √алактическото вли€ние върху «ем€та
    ¬ли€ние на —ириус (2 млн. години до н.е.); ¬ли€ние на ѕле€дите (25000 г. до н.е.).
    ќбщо вли€ние на —ириус и ѕле€дите.
    Ќачало на колониите Ћемури€ и ’иборни€ (’иперборе€).
    «апочва унищожение на Ћемури€ от атлантите и създаване на цивилизаци€ на «ем€та по модела на ѕле€дите.
    «вездни€т —ъюз на ѕле€дите започва с решение: да се премине към културата на —ириус/Ћира.
    «авършило унищожаването на Ћемури€ от атлантите.

    Ќовото и чудесно време, в което ще влезете, ще ви даде възможност да про€вите отново абсолютни€ потенциал на вашето съзнание. “ова е предсказано в —вещените ви  ниги, и ще бъде епоха, когато ще разговар€те с всички живи организми и ще вървите заедно през него. ўе бъдете едно ц€ло с ƒуховната …ерархи€ на «ем€та. ўе бъде време на връщане към т€сно сътрудничество, с цел защита на «ем€та, с делфините и китовете, както и с вашата —лънчева система.
    ќсвен това, ще откриете ваши€ истински ДјзФ, който може да използва много психични способности. ƒа, телепати€, телекинеза, €снослушане, €сновиждане, са психични способности, запазени от миналото като наследство. ўе усвоите нови пон€ти€ за начина, по който ще изграждате вашите отношени€ с емпати€ (с разбиране на чувствата един към друг), и как тези правилни човешки отношени€ ще определ€т конструктивни меропри€ти€ за прилагането им в управлението на обществото в миролюбива форма.
    «аедно с тези лични и обществени промени ще се по€в€т нова технологи€ и нова наука, които ще могат да се използват безопасно. ƒействително сте на прага, когато ще се роди нова планета, нова галактическа цивилизаци€ и нов галактически човек.
    ¬ие, в качеството си на земни хора, сте готови да създадете потресаващ период, по-добър от Ћемури€. ѕомагайки на ƒуховната …ерархи€ в —лънчевата система, се връщате към духовната си база, съдържаща принципа да бъдете пазители/защитници на «ем€та и другите планети от —лънчевата система.
    Ќеобходимо е да разберете, че стоите на прага на промени и нововъведени€/новости, които ще доведат до нашето призем€ване за осъществ€ване на първи контакт. ѕърви€т такъв контакт с ƒуховната йерархи€ и сириусианците, ще направи възможно включването на ц€лата —лънчева система в √алактическата ‘едераци€, и по такъв начин, както казахме по-горе, ще станете галактическа цивилизаци€. “ук можете да бъдете уверени, че в бъдеще ще сподел€те знани€ с другите звездни системи чрез любовта Ц тази практика ще продължава в посто€нно разшир€ващата се сила на √оспод Ѕог. “ова наистина ще бъде потресаващ и чудесен период.
    ѕревод: “ат€на

http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:545949


—ъздадено: 10/02/2012 • 15:20
ќбновено : 10/02/2012 • 15:20
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 8063 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є8 

Angello 07/12/2012 • 10:18

“ова с трите дни тъмнина се е случвало вече на планетата ни. —правка - —тари€ завет. 

¬ този аспект е възможно да се повтори, защото както знаем всичко е циклично. Ќо ако се повтори ще бъде на друго ниво, предполагам. 

“очна дата според мен никой не може да назове, защото не е във възможностите му. ‘изически е невъзможно прогнозиране на събитие от такъв мащаб.


 оментар є7 

nadia 02/10/2012 • 23:50

„етете 2012 изменението на «ем€та и бъдещето на човечеството на —ал –акели.“ам верси€та е по- ведра ,без 3 дни тъмнина.ћалко остана,така,че скоро ще видим,но по принцип не се плашете от нищо.»злизайте по-често сред природата и се сливайте с не€-там е истината.e


 оментар є6 

userX 02/10/2012 • 14:05

ƒнес сме 1.10.2012 г прочетох този материал и просто ми стана смешно от това което е написано. »ма закони ... които са ¬исши и това което автора се стреми да направи в тази стати€ е да ги наруши. «ащото това тук е пълна заблуда. 

ƒуша-ƒуша да не поробва и ƒух-ƒух да не подвежда!

ѕ.—. јвтора на тази стати€ сам си кове кармата ... дано да го знае. ”спех на чакащите 3 дена тъмнина !!! 

 оментар є5 

miKI 10/05/2012 • 23:34

Ќищо не е вечно ! ¬€рвам че би тр€бвало да се случи това но и в€рвам че можи и да нестане ! ≈ , хора когато един ден спре всичко просто искате неискатие ще пов€рвате !


 оментар є4 

marina 25/04/2012 • 23:08

Ќе един или два подобни материала съм чела. ћного сложни технически заплетености. Ќепрекъснато се натрапва този преход, той извира от цели€ интернет и има десетки разновидности. —ега фотонни€ по€с е ново двайсе. ѕрави сте, че това блокира градивната дейност на хората, те са в изчакване и н€какъв блокаж, вместо да се радват и да се развиват по път€ си. ¬сичките планини от писани€, имат за цел да плашат, а страхът е вреден, за това аз ги считам за неверни, но кой ги пише? “ози е ƒимитрий, други€ е ћетатрон. ћоже би наистина зад т€х седи студент по физика ? :)

 оментар є3 

spas 06/03/2012 • 23:45

“рудно ми е да приема такива материали. ќт т€х извира добро познаване на научните постижени€ през последните 20-30 години, но н€ма нито едно което да показва, че  осмическите ни учители зна€т нещо повече от камарата научни хипотези. ¬сички факти са свързани с известни ни научни твърдени€. ћалко ми заприлича на библиографи€  на научни факти имащи отношение към темата. —тава за студенти 1-2 курс. ¬ъзможностите им да промен€т и контролират дори —лънчевите процеси тр€бва да се подкреп€т поне с н€ко€ и друга точна цикличност, а не само с общи приказки. »...последно- всичко се свежда до “рите дни предсказани от маите - само това ли знаете за този факт господа?
Ќ€ма да коментирам изумителното твърдение  как всичките ни електрически уреди ще преминат на фотоно захранване, защото съчинител€т €вно не е на €сно какво е токов импулс и каква е разликата му с фотонните излъчвани€. «а съпротивлени€та им изобщо н€ма да говорим. Ќ€ма да разискваме и въпроса, че сблъсъкът на анти и пложителна частица е все още една недоказана научна теори€...от ко€то обаче се прави ц€ло физично трансформационно преобразуване. »...какво ще сатен тогава с електроните и протоните в нашето т€ло - н€ма ли и те да анихилират??? Ќе знам дали ми е тъжно или смешно!

 оментар є2 

Enchoss 06/03/2012 • 14:55

ƒвижението на телата в космоса са предсказуеми за нас (скорост , посока, траектори€, време). —лед като "н€кой" сподел€ подобна информаци€ и има такива познани€ , за да промени звезда (—лънцето) - мисл€ , че е напълно нормално да предложи конкретни дати за тези събити€... “ъй като н€ма посочени дати, а вместо това големи интервали от време , см€там тази информаци€ за ненадеждна и постна...јко нищо подобно не се случи до кра€ на 2013 автора ще признае ли грешката си? ѕространството е пълно с подобни из€влени€ от вс€какви светила от различни измерени€... јз лично ако съм такова светило и исках да помогна като предам тази информаци€ щ€х да дам недвусмислено доказателство за съществуването си.. Ќе е много човечно с подобни статии да застав€те хората да си сед€т и да чакат нещо да се случи, знаейки че са непосилни да промен€т съдбата си... јвтори на такива статии без доказателства за истинността им за мен са душевни престъпници манипулиращи по-отворените съзнани€ на н€кой хора и насочвайки ги към бездействие в очакване, вместо към реализиране на потенциалите си в текущи€ св€т..

 оментар є1 

ven 13/02/2012 • 17:02

¬ други източници се споменава за загуба на паметта на хората през трите дена тъмнина.  акво мислите за това?—ъщо на други места се казва да се прекарат трите дни тъмнина на запалени свщи. ƒали ще е възможно?
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.46 секунди