“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ”чението на —ириус. «а пророчествата и грехопадението

”чението на —ириус. «а пророчествата и грехопадението

» когато в своите малки групи се опитвате да достигнете до тези духовни висоти и да изпитате екстаз, толкова често придружаващ мистичното единение на нисши€ и висши€ јз, всички вселени, за които ви говорих, плюс всички безчислени светове, които предстои да изследваме аз и мо€та раса, също се €в€ват пред вас.

    Ќо в кой от тези светове вие, като индивиди, можете да погледнете, ще зависи от вашата собствена космическа зрелост. ≈то защо се сблъсквате с факта, всеки от вас да изпитва различни усещани€ и да получава различна информаци€! —ъщи€т принцип действа и за тези от вашите така наречени рационалисти, които решават да допълн€т доходите си, като станат професионални разобличители. ƒаже вашите психолози зна€т за ефекта на експериментатора, който се състои в това, че човек, провеждащ експеримент, винаги оказва вли€ние на резултата, в зависимост от собствените му убеждени€. ‘изиците ще ви кажат, че елементарните частици, когато ги наблюдават, се държат съвсем не така, както би тр€бвало по всички закони, т.е. реагират на присъствието на наблюдател€. Ќо бъдете смели, скъпи мои! ƒните на разобличителите са преброени. Ќие знаем това, защото вид€хме вашето бъдеще.

    «а пророчествата
    “огава защо не ни разкажете и не ни изведете от днешното мъчително състо€ние? Ц ще попитате вие. ќтговорът е: защото строго съблюдаваме космически€ закон и не ни е позволено да се намесваме в еволюционни€ процес или регрес на расите в другите светове и вселени. » доколкото нашата вселена работи на честота, забележимо отличаваща се от вашата, вс€ко вмешателство или взаимодействие Ддо момента на влизането ви в дадено космическо изкрив€ване на времетоФ, би причинило такива нещасти€, които не можете да си представите. Ќо в кра€ на краищата ще влезете в това изкривено време. ≈волюционни€т квантов скок ще катапултира вашата планета в друго измерение и по такъв начин ще € освободи от космически€ вирус, измъчващ от векове не€ и всичко живо на повърхността й. “ова ще бъде началото на нови€ «латен ¬ек, който са предвидили много ваши мистици, психици и последователи по ѕът€ на —ветлината и Ћюбовта.

    * * *

    ¬Џѕ–ќ—: «латни€т ¬ек, за който говорите, изглежда, ще означава значителни промени в човешката природа.  ато психолог, знам добре, как са устроени хората, и тр€бва да призна€, че такава пром€на на вътрешното устройство, за което намеквате, предизвиква в мен определени съмнени€. »ска ми се да в€рвам, че сте прави.
    ќ“√ќ¬ќ–: ¬ашите професионални знани€ и опит би тр€бвало да ви говор€т, че това, което наричате човешка природа, не може да се промени за един час. —толети€та на неправилно програмиране изискват дълъг период на реабилитаци€, докато съзнанието с помощта на мозъчни€ компютър извърши необходимите промени. ¬ремето е енерги€, и като енерги€ лекува и предизвиква изменени€ на всички нива. “р€бва също така да помните, че освен повишаване на честотата, ще се наложи да се сблъскате с гигантски физически промени. ƒокато оцелелите ще бъдат заети с физическите промени, новата честота ще оказва фино въздействие чрез подсъзнанието. ¬ъв всеки случай, катаклизмът ще преживе€т само тези, които са Дизбрали такъв опит още преди своето ражданеФ, и затова те н€ма да бъдат толкова потресени, когато дойде съдбоносни€т час. ќсвен това, ще им бъде оказана и външна помощ Ц поне на първо време.
    ¬Џѕ–ќ—:  акво имахте предвид, когато говорехте за космическа личност, и по какъв начин такова същество ще може да регулира честотата или енергийното ниво на групата?
    ќ“√ќ¬ќ–:  огато говор€ за космическа личност, н€мам предвид невъплътена същност, или наставник, както често наричате тези комуникатори. »мам предвид този, който е въплътен в земно т€ло, но не принадлежи на ваши€ св€т, този, който е пътувал много във времето и е донесъл в насто€щето определени знани€, придобити по време на космическите пътешестви€.
    ¬Џѕ–ќ—: ћного ли са тези хора и откъде са дошли във ¬селената?
    ќ“√ќ¬ќ–: “акива същества, въплътени в земни тела, не са много по причини, които об€сних по-рано. «емното т€ло е по-удобно за кристалното същество, отколкото за паската (същество от системата на —ириус), например. Ћичността на делфините също може да живее в човешко т€ло, доколкото и едните и другите са свързани с елемента ¬ода. Ќо аз знам много същества от други планети, за които би било крайно неудобно да живе€т във вашите тела, заради несъвместимостта на т€хната нервна, ментална и ендокринна система с вашата. »дването им при вас не би имало смисъл, защото не биха могли да използват напълно потенциала си на учители и помощници.
    ¬Џѕ–ќ—:  азахте, че паскатите и кристалните хора са посещавали «ем€та. —лед тези визити при египт€ните са се по€вили изображени€ на богове с форма на лъв. Ќ€кои от нас още спор€т, дали сте се €в€вали във физически тела, или като Досен€ващиФ духове. јко е възможно, мол€ ви да раз€сните това.
    ќ“√ќ¬ќ–: » паскатите, и кристалните хора са посещавали «ем€та; за тази цел са се обличали в тела, привични за човешкото око: вие сте свикнали да виждате разумните същества, състо€щи се от частици, а не от вълни. ѕо-пон€тни са ви твърдите тела, отколкото образувани€ от сгъстена енерги€. Ќашата втора звезда е колабирала много отдавна, и от тогава и ние, и расата на кристалните хора сме престанали да съществуваме. ≈то защо казваме, че комуникаци€та ни с вас е от бъдещето: имаме предвид вашето бъдеще. »мало е две основни посещени€: първото е станало, когато нашите древни космически кораби са извършили непланирано призем€ване на вашата планета поради повреда в системата на времевите контури. ¬торото посещение е станало, когато негол€ма група от паскати и кристални хора са дошли за наблюдение на последстви€та от интензификаци€та на честотата и квантови€ еволюционен скок на планетата ви в резултат от изместване на земната ос. “ова €вление е довело до грандиозни изменени€ в топографи€та на планетата. “ам, където е имало долини, са се образували планини, радикално са се изменили бреговите линии и са станали огромни изменени€ в климата, засегнали големи територии.
    ¬Џѕ–ќ—: ƒействително ли сте се занимавали на «ем€та с генно инженерство, както твърд€т н€кои източници, контактуващи чрез ченълинг?
    ќ“√ќ¬ќ–: јко имате предвид, че сме изграждали лаборатории и сме подлагали местното население на хирургични операции Ц отговорът е €сен и категоричен: Ќ≈. » въпреки това, днес сред вас има хора с кристални гени, както и гени на паскати. ќткъде идват? ¬аши€т професор ‘ред ’ойл е напълно прав в теори€та си за пансперми€та, съгласно ко€то микроорганизми, разпростран€ващи се във ¬селената, нос€т в себе си генетични фактори Ц такива, като добре известната ви ƒЌ . Ќе тр€бва да се забрав€, че микроорганизмите могат да преминават през контурите на времето. ћикроорганизмите, дошли едновременно с паскатите и кристалните хора при второто посещение, имали в себе си определени елементи от кристални€ генетичен код (не случайно, разбира се, но ще предоставим на нашите кристални при€тели да ви разкажат за това по-късно), който пришълците от други планети, преди да се върнат в сво€та времева зона, са помогнали да бъде асимилиран от определена група специално подбрани земни индивиди. “ова е единствени€т инцидент, дал храна на вашите легенди за божествени предци и съвокуплени€ между хора и безсмъртни.
    ѕосещени€та на лъвообразни€ народ винаги са били и ще бъдат свързани с квантовите еволюционни скокове и очистване, както и с очистването на планетата.  огато завършим работата и √е€ се изчисти от вируса, ще отпадне необходимостта от нашето присъствие. ¬ следващата ера ще доминира вли€нието на кристалните хора. ≈нерги€та на лъва ще премине в еднорога (истински€т символ на вашата планета, който √е€ е наследила от своите кристални предци), за което се говори в легендите ви.
    ≈дна малка справка относно посещени€та на при€телски настроени същества от други планети: има само два стади€ в развитието на планетата, когато са възможни такива посещени€ Ц крайно примитивна (планета), когато видовете, имащи разумен потенциал, приписват на всички посетители от небесата или от света на духовете свръхестествени и божествени качества и поради това се отнас€т към т€х с гол€ма почит; и когато планетата и нейните обитатели са достатъчно развити в научен план, за да разберат технологиите на пришълците, достатъчно чувствителни, за да разберат истинските им намерени€, и достатъчно мъдри, за да се отнесат с т€х с необходимата любов и уважение. —ъжал€вам, но тр€бва да ви съобщ€, че 99,999% от зарегистрираните от вас наблюдени€ на ЌЋќ Дне са признакФ за присъствието на извънземни (при€телски настроени или злонамерени). ¬ действителност, това са образувани€ от блуждаеща сгъстена енерги€ от вашата собствена планета, плюс вмешателство... Ц казват ми, че е по-добре да остав€ на кристалните ни брат€ да разкажат за това, тъй като е по-скоро в т€хната сфера, отколкото в нашата.
    ћежду другото, всеки, който има спомени от —ириус или усещане за близост с него или всеки друг св€т, включително доисторически земни цивилизации, чието съществуване все още се отрича от историците ви, е задължен за тези усещани€ на информаци€та, намираща се в неговата генетична банка памет. ћоже би не винаги могат да си об€сн€т това рационално, и в по-ранни времена, когато темата за космически контакти не е била толкова попул€рна в определени кръгове от обществото, такива спомени са се свързвали с ра€, ≈дем, елисейските полета и т.н., в зависимост от доминиращите религиозни доктрини. ’ората, н€мащи такива спомени, често много трудно разбират и приемат убеждени€та на тези, които имат такава памет.

    «а грехопадението
    ¬Џѕ–ќ—: Ѕихте ли разказали повече за вируса, с който е заразена «ем€та? —вързано ли е с това, което наричаме √рехопадение?
    ќ“√ќ¬ќ–: ѕърво ще отговор€ на втората част от въпроса, и отговорът е утвърдителен.  осмическите вируси са също така обичайни, както и вирусите, атакуващи телата ви. “е нос€т хаотичен енергиен потенциал, който причин€ва непри€тности на индивида или планетата, доколкото планетата е също индивид в този смисъл, че т€ е саморегулиращ се организъм, много по-разумен, отколкото си мисли ваши€т професор Ћавлок! [Ћавлок ƒжеймс Ц британски учен, който в началото на 70-те г. е формулирал хипотезата за √е€, съгласно ко€то хората и всички други живи същества на «ем€та (√е€), състав€т единен с планетата жив организъм]. ¬секи носител на хаотичен енергиен потенциал по сво€та натура е деструктивен, и в случа€ с вашата «ем€, или √е€, както повечето от вас предпочитат да наричат планетата, такъв източник на хаос носи опустошение и разрушение в по-слабото поле на планетата или обитателите й.  огато имате вирус и се чувствате зле, другите живи форми в т€лото ви също се чувстват зле. јко имате слабо м€сто, вирусът ще нанесе удар точно там. “ози въпрос е от компетентността на ћикила и ще й предостав€ възможност да разкаже за събити€та от тези древни времена, и как последстви€та от т€х все още ви вли€€т.
    ¬ ранните години от еволюци€та на планетата е била нападната от вирус. ¬ предишната беседа за доброто и злото определихме злото като заблудени, неправилно ориентирани енергии, които са извън своите зони на време. ѕосочихме ви, че подобно опрост€ване на пон€тието за зло, може да ви наведе на мисълта, че отричаме неговото съществуване, което е далеко от истината. –азбира се, злото съществува, но само в относителна връзка с времето. ѕо този повод ще направ€ н€кои бележки относно дуализма, който е представен в много от вашите религии като безкрайна битка между хаоса и реда.
    Д’аосътФ е част от естественото развитие на вселените, той е Дразтвар€щ факторФ за определени честоти на физическата матери€. „астиците, които в крайна сметка формират новите вселени, произлизат от тези субатомни региони, които вие бихте могли да наречете хаотични. Ќо ако гледате от ¬ъншното ¬реме, те притежават великолепна симетри€, ко€то разкрива бъдещата схема на ¬селената. —амо когато наблюдател€т е твърде близо до хаотичното им състо€ние, изпитва безпокойство, тъй като хаосът ДизглеждаФ, че нарушава физическите закони, които са неразривно свързани с реда и се приемат като вектор на времето. » така, след като из€снихме, че елементът хаос е естествено про€вление на посто€нното изменение във всички вселени и индивиди, позволете да се върна към наши€ хаотичен (намиращ се извън сво€та правилна последователност на времето) вирус и разрушителните последстви€, които, изглежда, е предизвикал във вашите животи и тези на предшествениците ви.
     ога е поразил «ем€та и откъде е дошъл? „увала съм мнение, че за това е виновен —ириус, но не е съвсем така.  азвам не съвсем, защото действително е преминал през системата на —ириус, но честотите там, от една страна, са били твърде високи за него, а от друга Ц напълно несъвместими с неговите про€влени€. «аради това е бил изхвърлен от там. ¬ъпреки това, —ириус, който е централното слънце на тази част от галактиката, излъчва посто€нен поток енерги€, преминаващ през подчинените региони, включително и вашата слънчева система. Ќо ако тази енерги€ е в контакт с вас в първоначални€ си вид, телата и душите ви не биха издържали, поради което т€ преминава през каскади от врати, или портали, подобни на вашите трансформатори за преобразуване на мощни€ електрически ток. ѕърви€т портал, през който преминава потокът енерги€ от —ириус, отправен към вас, е съзвездието ќрион. ќт там потокът се отправ€ през вашите външни планети към «ем€та и по-нататък към —лънцето. ѕреди милиони години Ц по вашите мерки Ц враждебни€т вирус, отхвърлен от системата на —ириус, е проникнал в механизма за предаване на енерги€та от —ириус към ќрион.
    —лучило се е така, че н€кои от съществата, насел€ващи регионите на тези звезди, по това време не са били високоразвити, и т€хната енерги€ не е била съвместима с това, което е тр€бвало да се превърне в хуманоиден опит. “е станали жертва на вируса и, когато енергиите на —ириус преминали от ќрион към вашата слънчева система, болестта им е била включена в потока.
    ѕредставете си това по такъв начин: един от вашите компютри редовно изпраща по мрежата информаци€ към друг компютър. ¬еднъж, н€кой шегаджи€ пуска в компютърната мрежа вирус, по причини, известни само на него. —лед това съобщени€та продължават да постъпват, но с известни изкрив€вани€, и минават седмици и месеци, докато накра€ вирусът бъде открит и започва борбата с него. ѕревърнете това в мащаба на космическото време и ще получите представа, какво се случва!
     огато вирусът е нахлул във вашата слънчева система, болшинството от управл€ващите планетарни космически разуми не са го забел€зали, защото за такива жизнени форми, каквито са телата им, про€влени€та на вируса са непознати, както за цвет€та, например, е непозната хремата или за дърветата Ц €зва на стомаха. Ќо т€лото, което днес наричате Ћуна, и което в ранните периоди от жизнени€ си цикъл е поддържало жива форма, подложено на вирусната инфекци€, било сериозно заразено, и постепенно инфекци€та изтекла/преминала на «ем€та. Ѕолестта вл€зла по време на най-тежки€ стадий от последната пром€на в наклона на нейната ос, когато планетата леко се отдалечила от —лънцето и се приближила към Ћуната.
    “ъй като енергиите на —ириус са т€сно свързани с космическите принципи за пол€рност и равновесие, една от основните деформации/грешки, предизвикани от вируса, се по€вила на планетата ви като пол€рен дисбаланс, който в продължение на столети€ е причина за страдани€та на хората. “ози дисбаланс е приел формата на излишно/ненужно про€вление на ДанимусаФ/душата (ползвам терминологи€та на ваши€ велик психиатър  арл ёнг, който, между другото, е имал ДкристалниФ гени) в мъжки индивиди и ДанимаФ в женски. јко вашите пол€рни про€влени€ се намираха в правилно съотношение, тези енергии тр€бваше да бъдат строго по равно. “ова е довело до определени катастрофални последстви€ за хората:
    1. ћъжете били принудени да търс€т сво€та ДанимаФ в жените, а жените Ц да търс€т ДанимусаФ в мъжете, и тъй като това е трудно постижимо, като следствие възниква емоционален хаос. Ќ€кои от вас вече са разбрали, че с психологи€та нещо не е в ред, но опитите да се коригира на общо ниво, не са имали практически никакъв успех, и войната между половете, както и преди е в разгара си. ¬ие имате израз: Ќа овцете н€ма да помогне вегетарианството, докато лисицата си остава хищник; същото може да се каже и за проблема, с който сте се сблъскали на вашата планета. ћалобройните гласове не са способни да надвикат хора на болшинството, докато разумът на болшинството не се очисти от действието на вредоносни€ космически вирус.
    2. ѕрекалени€т акцент върху ДанимусФ е дал тласък на посто€нно влечение към военни действи€, което се про€в€ва по различни начини, от открита война до ожесточени словесни дебати, считани погрешно като необходими за израстването; както и преувеличена нужда от компенсаци€.
    3. ƒоколкото съществуват четири основни принципа, за които по-късно ще ви разкажат нашите кристални брат€, в земните хуманоиди се про€вили още н€колко симптома на тази болест. “ова e страх (като противоположност на предпазливостта), духовна и космическа слепота, неестествено и духовно вредно разделение на душа и т€ло (ние предпочитаме да казваме: фрагмент на същността и нейната физическа обвивка) и човешки егоизъм (шовинизъм, космически расизъм).  ато вид, скъпи мои, с нищо не сте по-добри от другите деца на √е€. —ъгласна съм, про€в€вате това, което наричате разум, но има и други, по-фини нива на разум, отколкото вашите очевидни способности да събирате цифри, да произвеждате оръжие за разрушение и да строите уродливи здани€, животът в които наричате цивилизаци€.
    ћол€ ви да обърнете внимание на библейската истори€ за јдам и ≈ва, в ко€то има зрънце космическа истина: познанието, за което се говори там (което, между другото, н€ма нищо общо със зми€та) се е отнас€ло до дисбаланса Ђанимус-анимаї, довело до тежки страдани€, особено за жените от вашата раса. «наете ли, например, че вашето размножение е напълно ненормално? “о тр€бва да се управл€ва от слънчеви€ цикъл, който би давал възможност на жените да забремен€ват само един път в годината и би оказал отрезв€ващо въздействие на чрезмерно развитото либидо и агресивни тенденции на мъжете (и на н€кои жени също). «а днешното състо€ние на нещата можете да благодарите на Ћуната, ко€то е при€тел на мъжете, а не на жените, както обикновено се счита.
    јко н€кои от вас мисл€т, че корекци€та на този дисбаланс ще ви лиши от вашите удоволстви€, тр€бва да ви кажа, че н€ма да бъдете между живите, и н€ма да можете да се насладите на плодовете на √е€, след като й помогнат да регулира честотата си и € изведат на ниво, съответстващо на степента на развитието й. ¬ бъдеще на «ем€та н€ма да има м€сто за жестокост, безчувственост, или вс€какви други симптоми на болестта, предизвикана от враждебни€ вирус, и тези фрагменти на същностите, които са подложени на въздействие от нарушеното равновесие, ще тр€бва да се върнат в други космически €сли, за да се избав€т от последстви€та и да се очист€т. “ова е жестоката истина. Ќа «ем€та е предопределено да влезе в още един «латен ¬ек, в който вълците мирно ще дрем€т редом с овцете, борбата между мъжете и жените ще бъде прекратена, защото ще оказват един на друг дължимото уважение, човечеството ще се пробуди от сън€ и ще осъзнае рол€та на сво€та планета-домакин, и истинското й м€сто в космическото устройство на нещата.
    „енълер: ћери ’оуп
    ѕревод: “ат€на

http://planeta.moy.su/blog/chennelng_uchenie_siriusa_o_prorochestvakh_i_grekhopadenii/2012-01-29-13661


—ъздадено: 05/02/2012 • 12:20
ќбновено : 05/02/2012 • 12:20
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 4985 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.46 секунди