“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - «ј ѕ–ќћяЌј“ј ¬ —Џ«ЌјЌ»≈“ќ
«ј ѕ–ќћяЌј“ј ¬ —Џ«ЌјЌ»≈“ќ

    —ъществуват безкрайно много методи за духовно развитие, стари и нови, но повечето не са достатъчно ефективни, най-вече поради разкъсването и противопостав€нето на тези методи, т.е. липсва комплексен подход. Ќие р€дко осъзнаваме това и губим маса време и възможности, да търсим и разберем причините, за да направим пром€ната си реална. ¬ действителност, основни€ проблем е в съзнанието ни Ц много хора си въобраз€ват, че зна€т, ако не всичко, поне повечето от нещата за духовното развитие. Ќо не допускат въобще, че е възможно, да не разбират това, което са научили. «а това допринас€ дълбоко вкоренената дуалност на съзнанието Ц вс€ко едно твърдение е или истина, или неистина, а действителността е много по-сложна и дуалното отношение € филтрира (прави € частична, илюзорна). “ака че, основната цел, ко€то стои пред нас, ко€то е смисълът на съществуването ни, не е печелене на пари, търсене за удоволстви€ и развлечени€, не е здравословни€ начин на живот и следването на н€какви принципи, а въпреки всичко това, да променим съзнанието си. » отново повтар€м, основни€ проблем, с който се сблъскваме посто€нно, е дуалистичната ни нагласа Ц да се съсредоточаваме само на едно, а всичко останало да об€в€ваме за вредно или безполезно. Ќо пром€на на съзнанието не може да има, без да осъзнаем дуалистични€ си подход и да пожелаем да го променим. «атова не бива да се отказваме от всичко, което ни е необходимо в живота, но то не тр€бва да е приоритет, не бива да има първостепенна важност, да отнема и ангажира ц€лото ни време.
    »скам отново да подчерта€: Ќ»ўќ Ќяћј ѕќ-√ќЋяћќ «Ќј„≈Ќ»≈ Ц Ќ»“ќ „»—“ќ“ј“ј Ќј “≈Ћј“ј, Ќ»“ќ ѕќ¬»Ўј¬јЌ≈“ќ Ќј ¬»Ѕ–ј÷»»“≈ » —¬≈“Ћ»ЌЌќ“ќ “яЋќ, Ќ»“ќ  ј ¬»“ќ » ƒј —ј ƒ–”√» ƒ”’ќ¬Ќ» » ≈Ќ≈–√»…Ќ» “≈’Ќ» » Ц Ќ»ўќ Ќяћј ѕќ-√ќЋяћќ «Ќј„≈Ќ»≈ ќ“ ѕ–ќћяЌј“ј Ќј —Џ«ЌјЌ»≈“ќ. Ќ≈ «јЅ–ј¬я…“≈: —Џ«ЌјЌ»≈“ќ ќѕ–≈ƒ≈Ћя ƒ≈…—“¬»“≈ЋЌќ—““ј, “.≈. ¬—»„ » »«Ѕ–ќ≈Ќ» ‘ј “ќ–» —ј –≈«”Ћ“ј“ ќ“ —Џ«ЌјЌ»≈“ќ » ѕ–ќћяЌј“ј ћ” ¬ќƒ» ƒќ ќ„»—“¬јЌ≈ » ѕќ¬»Ўј¬јЌ≈ Ќј ≈Ќ≈–√»…Ќ»я ѕќ“≈Ќ÷»јЋ. “ова не означава, че второстепенните фактори не са важни Ц т€хното развитие облекчава пром€ната на съзнанието, но все пак, главни€ проблем е в натрупаните филтри. ћнозина се съсредоточават на второстепенното и р€дко или въобще не се занимават с пром€на на съзнанието. “ова е като традици€ в много школи (особено източните), съществува и като нагласа в масовото съзнание, но пон€кога, например при йога, води до полуд€ване, защото прекалено развитата енерги€, не може да се управл€ва ефективно от ограниченото съзнание.
    ћного често имаме желание да променим действителността си. Ќо в повечето случаи си оставаме само с това желание и на практика не правим нищо. «а това положение на нещата, допринас€т две основни наши нагласи (приети истини): 1. ћислим си, че не знаем как и 2. ћислим си, че не зависи от нас. Ќа практика, това са два наши избора, които са се превърнали в ментални блокажи, които прав€т пром€ната ни много трудна, да не кажа невъзможна и прикриват действителната спирачка - страха.
    ќсновното, което би променило съзнанието ни, е самонаблюдението и точното установ€ване, какво ни кара да постъпваме по един или друг начин.  огато разбираме истинските механизми, които ни движат, много лесно можем да ги променим, ако пожелаем. ѕром€на на съзнанието е трудна, само поради илюзорните представи за това, което ни движи Ц така усили€та ни не са насочени в нужната посока, попадат в празно пространство и не дават очаквани€ ефект. «атова самонаблюдението и честното отношение към самите себе си, е основни€т инструмент за пром€на на съзнанието, и ако забележим, че не постигаме напредък, тр€бва веднага да си дадем сметка, че в н€каква насока се самозалъгваме, че суетата, гордостта и самомнението (прекалено завишено или комплекси за малоценност), все още ни пречат да видим реалността. ¬ такива случаи е желателно да потърсим помощ, но само в случаите, когато сме готови да преглътнем действителността, а не да € приемем като нечие злонамерено желание да ни унизи.
    ¬сички проблеми, които имаме, без значение дали са в нас или извън нас, са следствие нашето съзнание, т.е. следствие от насочените и манипулирани от самите нас, енергии. Ќа практика, вс€ко наше желание, вс€ко наше отношение, към каквото и да е, пол€ризира нашите енергии (създава плюсове и минуси), които веднага влизат във взаимодействие (в повечето случаи го възприемаме като конфликт, като противодействие) с други плюсове и минуси. «атова основна цел на духовното израстване (пром€ната на съзнанието) е постигането на Дзлатната средаФ, нулева точка, където енергиите ни са уравновесени и не предизвикват взаимодействи€ и конфликти. ќсвен пром€ната на съзнанието (неутрализиране на дуалистични€ подход), за хармонизирането на енергиите (в нас и около нас), много гол€мо значение има благодарността, признателността и любовта. “ези енергии помагат да се подържа енергийно равновесие Ц когато енергиите се движат под формата на знака за безкрайност (легнала осмица), запълват всички липси и намал€ват излишъците, които нарушават равновесието.  огато формираме желание, създаваме пол€ризирана енерги€, за да не създадем дисхармони€ със желанието/намерението си (натрупване или недостиг на енерги€), веднага благодарим, независимо дали сме осъзнали отклик на желанието си (дали е изпълнено). »менно благодарността насочва енерги€та да се движи правилно (под формата на знака за безкрайност), а това увеличава много шанса за изпълнение на намерени€та ни. ћного е важно да свикнем (с тренировки) да благодарим не само с думи (т€хната енергийна съставка е много по-слаба), а с енерги€та на благодарността Ц обърнете внимание на усещани€та си, когато изпитвате истинска признателност и се научете да изпращате тази енерги€ винаги, когато благодарите с думи или без думи. јко желани€та ви не се осъществ€ват, не преставайте да благодарите, а си дайте сметка, че те противоречат на Ѕожествените желани€ и ги коригирайте/синхронизирайте (направете равносметка, желани€та от егото ли са продиктувани или имат за цел всеобщото благо). ’убаво би било да прегърнете съзнателно иде€та, че живеете в изобилие, точно дозирано според нуждите ви Ц ако имате повече или по-малко, това би ви навредило, като промени самомнението ви в посока надцен€ване или подцен€ване. —ъздайте си доверие в Ѕожественото намерение, то винаги се стреми към златната среда, т.е. към вашата най-гол€ма полза. » свободен достъп до Ѕожественото изобилие ще получите само тогава, когато н€ма да се отраз€ва на самомнението ви, когато н€ма да злоупотреб€вате с възможностите си и да предизвиквате дисхармони€ чрез пренасочване на огромни енергии за да задовол€вате желани€та на егото и илюзиите си.
    ќснова за пром€на на съзнанието е самоотъждеств€ването Ц с кого, и как се отъждеств€вате. јко си мислите, че сте отделно от Ѕога, живеете с убеждението, че не можете да го промен€те. Ќо ако се отъждеств€вате с Ќего, н€ма невъзможни неща за вас, тр€бва само да намерите правилни€ подход. јко веднага ви се прииска да потвърдите сво€та Ѕожествена мощ, тр€бва да си дадете сметка, че това жеание идва от егото ви, което моментално постав€ граница между вашите и Ѕожествените енергии, и мощта ви става нищожна. «а да не ви раздел€ егото от ÷€лото, тр€бва да бъдете изключително предпазливи, защото, колкото и да сте начетени, все още трудно следвате Ѕожествената логика (интересите на ÷€лото). ќпитайте да си създадете €сна представа, какви последстви€ във ¬селената предизвикват желани€та ви, и кои от т€х предизвикват хаос.
    »зключително често желанието ни да правим добро е по-скоро мечешка услуга Ц дайте си сметка за последстви€та. Ќо повечето хора не се интересуват от последстви€та, защото за т€х е по-важно да отговар€т на представата, ко€то имат или искат да създадат за себе си. ќсновен критерий е –ј«Ћ»„ј¬јЌ≈“ќ. “о се по€в€ва едва след като дуалното мислене намалее значително Ц тогава егото/умът губи изключителната си важност и интуици€та, гласът на душата, става авторитет, който определ€, какво решение да бъде взето. јко тр€бва да вземате решение и виждате само един възможен вариант, това е диктата на ума/егото.  олкото повече възможни варианти виждате, толкова повече осъзнавате душата и другите си висши аспекти. ќбърнете внимание на този момент.
    ѕри пром€ната на съзнанието е особено важно да свикнем с мисълта, че не правим нищо самосто€телно (това е особено важно при озапт€ването на егото). ƒа свикнем да работим в колектив (и то не само с въплътени хора), но и с всички елементи на «ем€та, с ¬исшите сили, с Ѕог. ƒа търсим посто€нно съвместна работа и подкрепа и да не си въобраз€ваме, че можем да се справим самосто€телно (това е желание на егото).  огато осъзнаваме и не забрав€ме, че сме Ѕожествен инструмент, не си позвол€ваме да натрапваме своето разбиране при всеобщите процеси, а се стремим да бъдем максимално чувствителни и леко да откликваме на Ѕожествената вол€. »зразът: Дƒа бъде вол€та ти √осподи, а не вол€та ми!Ф тр€бва да бъде посто€нна част от ежедневието ни Ц това е така необходимото смирение, което ни прави ефективен Ѕожествен инструмент. Ѕез него само си въобраз€ваме, че вършим божи€ работа, а в действителност изпълн€ваме желани€та на егото си.
    ѕром€ната на съзнанието е обезателно необходимото условие за единение с Ѕога, с ÷€лото. ”мствената инерци€ има толкова много устойчиви представи, които създават завесата в съзнанието, че повечето хора дори не допускат, че тези представи/нагласи са завесата в съзнанието. Ќапример, толкова масовото осъждане/критикуване е свързано с вродените правила/закони и внушението, че сме жертва на нечи€ зла вол€. Ќо ако искаме да сме част от ÷€лото, тр€бва да поемем ц€лата вина, защото Ѕог е причината за всичко и докато см€таме себе си за невинни жертви, сме отделно (постав€ме граница между себе си и всичко останало) от ¬сеобщата ѕричина. ƒруго такова всеобщо заблуждение е обичта ни към —ъздател€/÷€лото. Ќо давате ли си сметка, че докато обичате Ѕога, “ой е там, а вие сте тук, т.е. отделно от него. «атова тр€бва да обичате себе си, само така не се разграничавате от Ѕога. ƒруга устойчива представа, когато се чистим да изхвърл€ме мръсотиите си извън собственото си пространство Ц да ги чисти, който иска (така се държим и в природата). Ќо ако възприемаме себе си като Ѕог, и за миг не ни минава мисъл, че н€кой друг тр€бва да свърши нашата работа. ј когато Ѕог се заеме с нещо, всичко съществуващо се втурва да помага. “акива устойчиви представи/заблуждени€ има безкрайно много Ц внимателно наблюдавайте, кое ви приобщава, и кое ви разграничава. » никога не забрав€йте, че точно тези представи ви карат да се възприемате отделно и докато не ги премахнете, ще съществува завесата в съзнанието ви. » никакви други духовни методи н€ма да ви дадат “–ј…Ќ» резултати, а само мигове на надникване.
    —ледващи€ важем момент в пром€ната на съзнанието ви, е приемането да давате свободен избор, т.е. да се откажете от желани€та на вс€ка цена, а да давате възможност, другите да осъзнават правото си на свободен избор. Ќо не забрав€йте и не се отказвайте от собствени€ си свободен избор, за да задоволите желани€та на н€кой друг (да доставите удоволствие; не позвол€вайте да ви манипулират Ц винаги се опитвайте да разберете, какъв ефект може да се получи, дали просто не глезите), колкото и да ви е близък човека Ц може би е възможен компромисен вариант. ќсобено важен момент при даването на свободен избор, е да укротите собственото си отношение (загриженост, осъждане, разумност Ц зад които всъшност се крие страх) към изборите на другите Ц не натрапвайте отношението си, когато не ви го искат, колкото и важно да ви се струва. » никога не забрав€йте, не можете и н€мате право да промените никого, без негово желание. ћожете да промените само себе си, и само така да промените други€, чрез собствени€ си пример. јко н€кой около вас не отговар€ на представите ви, не го хокайте и обвин€вайте, а си дайте сметка, че вие не сте се променили достатъчно, за да го увлечете със сво€ устрем.
    ќсновен иструмент за пром€на на съзнанието (както и управлението на всички видове енергии, дори тези, които см€таме за твърда матери€) е намерението (вол€та, насочване и пол€ризиране на енерги€та). “р€бва да имате предвид обаче, че дуалистичното съзнание чрез намерението, създава прекалено крайни пол€ризирани енергии, които често предизвикват множество конфликти. «а да избегнете това пол€ризиране, тренирайте да обичате всичко и всеки, без да имате н€каква основателна причина за това или да наказвате недостойните. Ћюбовта е уравновесена, хармонична енерги€, и когато т€ предопредел€ намерението ви, не ви позвол€ва да изпадате в крайности.  олкото е по-силна любовта ви, толкова сте по-близо до златната стреда.
    ≈нерги€та, ко€то създава егото е страха, енерги€та, ко€то ви обедин€ва с ÷€лото е любовта Ц наблюдавайте се посто€нно, ко€ от тези две енергии определ€ избора ви в момента. ћного хора определ€т страха като разумна предвидливоост Ц докато се самозаблуждавате по този начин, страхът ви води за носа. јко осъзнаете, че се самозалъгвате с Ђразумните доводиї, страхът губи силата си. Ќапример, много често, да не кажа посто€нно, ви се иска да сте сигурни в знани€та си. Ќо дайте си сметка, че това желание за сигурност, се диктува от страха да не сгрешите, а този страх създава дуалността. —игурността не ограничава ли гъвкавостта на съзнанието ви (пром€ната става тудна и е невъзможно многомерното виждане)? Ќе се ли превръщате във фанатик? јко свикнете с несигурността, ще ви стане навик, посто€нно да се усъвършенствате, да течете в синхрон с глобалните промени, да виждате много възможни варианти. јко виждате в н€каква ситуаци€ само един възможен вариант, дайте си сметка, че това е ограниченото виждане на ума (на дуалността) Ц опитайте да осъзнаете и други възможности, те винаги съществуват.
    ѕром€ната на съзнанието е преди всичко пром€на на мирогледа, т.е. на представата за действителността и законите, които € движат. ѕриемайки и спазвайки Ѕожествените закони (например, ƒесетте Ѕожии заповеди), установ€ваме Ѕожието царство на «ем€та. ј най-важното, да изхождаме за действи€та си от осъзнатото разбиране, че сме едно ÷€ло, да се грижим за интересите на ÷€лото, пон€кога отказвайки се от приоритетите на егото си.
    “р€бва да разберете следното: смисълът на битието е в пром€ната, най-вече в пром€ната на съзнанието (Ќе забрав€йте римската сентенци€ Ђ¬сичко тече, всичко се промен€ї). “ези, които не се стрем€т към това (или стремежа им е фиктивен, без реални усили€), не могат да се възнесат в пето измерение, защото там н€ма това силно въздействие на трудностите и болката (типични за материални€ св€т) върху съзнанието и пром€ната става само със съзнателен стремеж. јко см€тате, че усили€та ви тр€бва да са насочени в н€какви други посоки Ц грижа за материалното т€ло или енергиите му, грижа за близки хора или за всички, постигането на н€какви други цели, освен пром€на на съзнанието, в пето измерение н€ма да имате достатъчен стимул да еволюирате. «атова душата ви, веро€тно, ще направи избор да продължи да се въплъщава в материални светове.
    ѕром€ната на съзнанието е невъзможна без неговото съзнателно очистване, очистване на всички нива Ц физическо, емоционално, ментално и причинно-следствено. —ъзнателното очистване е точно това самонаблюдение, където посто€нно правим избор, кое вече не ни върши работа и тр€бва да се освободим от него. ќчистването автоматично разшир€ва мирогледа, следователно, постепенно премахва изкуствената преграда наречена ДзавесаФ. ќчистването е обезателно необходимо за да се преодолее дуалистичното мислене, което води до пол€ризиране и крайности, до вкопчване и пристрасти€, очистването води до златната среда. ќчистването прави възможно повишаването на вибрациите, а това е в пр€ка зависимост с разширението на съзнанието. Ќавика да чистим ненужното ни дава възможност да се развиваме и във висшите сфери, т.е. отпада необходимостта да се прераждаме, отпада нуждата от натиска на дисхармони€та.
    «а да промен€ме ефективно съзнанието, тр€бва да имаме представа за неговите съставки, а това дава възможност, да замен€ме елементите, които не са ни необходими повече и да търсим и приемаме необходимите. —ъзнанието е сложен комплекс от енергии, в които се смесват емоции, чувства, мисли, (вдъхновение, удовлетворение, съвест, интуици€ Ц гласът на висшите аспекти) и др. » съзнателното им подбиране и контролиране, е основни€ начин за пром€на на съзнанието. ¬ тази насока е особено важно да не допускаме блокажи, такива като комплекс за малоценност, страх от грешка, силни и маниакални желани€ и мн.др. Ќапример, за да преодолеем страха да не сгрешим, тр€бва да прегърнем мисълта, че дори когато грешим, трупаме полезен опит, който е обезателно необходим за развитието на ума, на мъдростта.
    —егашното съзнание е ограничено от представата, че представл€ваме материално т€ло. ƒори другите ни нисши тела са концентрирани енергии около материалното т€ло. Ќо висшите тела, нашата истинска същност, не са ограничени във времето и пространството и тр€бва съзнателно да свикнем с тази сво€ безкрайност и вечност, за да разширим съзнанието си и премахнем филтрите на сво€та ограниченост.
    —ъщо така не тр€бва да забрав€те, че измерени€та, за които се говори посто€нно, са ниво съзнание, а не физическите измерени€, които се различават само по сво€та честота. “ака че нивото на съзнание е пр€ко свързано с това, с какво се отъждеств€вате. јко си мислите, че сте само физическо т€ло и мислите с мозъка си, вие съществувате в това ограничение. Ќо ако допускате, че освен физическо т€ло имате и други тела и възможности, съзнанието ви се разшир€ва и ставате многомерни.
    «а да имаме ефективна пром€на в съзнанието, тр€бва да направим още един съзнателен избор Ц да променим съзнателното си отношение към всички хора, към всичко съществуващо. “р€бва съзнателно да приемем, че във всеки човек има Ѕожествена съставка, т.е. колкото и негативни качества да има, колкото и агресивно да е поведението му, да виждаме в него Ѕожественото. “ова е съзнателна и активна пром€на на действителността, защото подхранваме положителните качества във хората и не създаваме пол€ризирано противопостав€не, което да активизира още повече негативизма и страха в т€х. ѕо този начин им даваме шанс да се пребор€т с илюзиите и страховете си, за да направ€т кардинални промени в съзнанието си. «атова никога не забрав€йте, доброто (Ѕожествеността) е неизтребимо, колкото и да ви се струва безнадежден случа€.
    ≈дна от най-важните промени, ако не най-важната е, пром€ната на представата ни за действителността, защото, ако продължаваме да живеем според старите си представи, ако не променим отношението си към природата, към хората, към самите себе си, промените ще са много бавни и незабележими. «ащото на практика ги преп€тстваме. Ќо ако съзнателно направим избор и променим отношението си, действителността се промен€ учудващо бързо. јко продължавате да очаквате лошо отношение от заобикал€щите ви хора (страх), вибрациите ви са ниски, пром€ната е минимална, ако въпреки недостатъците им, живеете с мисълта, че всеки е част от Ѕога и има своето съвършенство, и в€рвате в това съвършенство и ги обичате, вибрациите ви са високи, конфликтите около вас намал€ват, хармони€та се увеличава и пром€ната става все по-реална. Ќе забрав€йте, мислите и намерени€та ви скоро ще станат видими за много хора Ц изчистете тези, от които може да се срамувате.
    јко приемете, че сте част от Ѕога, че сте Ѕог, тогава всички останали, колкото и да ви дразн€т, колкото и да ги см€тате за изостанали, са част от вас. ј както посочих по-горе, към себе си тр€бва да бъдете великодушни и да се обичате безкрайно много Ц само така създавате хармони€та, ко€то изкачва съзнанието ви на по-високо ниво, получавате възможност за достъп до всеобщите знани€ и възможност да бъдете пример за подражание, т.е. давате възможност на другите да забележат блокажите в себе си и да се справ€т с т€х.
    ћоже би, най-важното, което тр€бва да си закачите като обица на ухото, е необходимостта от посто€нното осъзнато повишаване на собствените вибрациите Ц това е основното, което промен€ съзнанието. »зборът ви, колко време да прекарвате в потискащите материални проблеми (ниски вибрации), и колко време в радост и приповдигнато настроение, определ€ темпото, с което промен€те съзнанието си.  олкото повече сте във високи вибрации, толкова повече навлизат висшите ви аспекти (¬исш јз, јз —ъм ѕрисъствие) в съзнанието ви, толкова повече е очистването на старите програми, толкова повече осъзнавате необходимостта от промените, за които тр€бва да направите съзнателен избор. » крайно време е да разберете, че най-важни са личните усили€ за пром€на Ц енерги€та, ко€то създавате с намерението за пром€на, промен€ ц€лата «ем€ и всички хора.
    Ќе тр€бва да забрав€те никога, че пром€на на съзнанието не може да се получи, докато мотива, който ви движи е постигане на способности Ц това е типичната уловка на ума, на егото. ≈фективни€ мотив е желанието да служите на всеобщите интереси. “огава може да получите нестандартни възможности, като инструменти, с които да помагате и да бъдете пример за подражание. ј тези, които имат про€влени€ на €сновидство, €сночуване или други такива, никога не тр€бва да забрав€т, че тези дарове не са признак на високи духовни постижени€, а изпитание за егото и суетата им.
    ќсъзнайте, всички енергии, с които боравите, които навлизат във вас, от които сте съставени, са разумни енергии, част от разума на Ѕог и се отнас€йте към т€х като към разумно същество.
    ќсновното в функциите на съзнанието е, че осъзнавате много по-лесно силните, концентрирани енергии. —ъс сегашните ни енергийни възможности, създаването на такива, лесно осъзнавани енергии, става чрез натрупване, чрез многократното възпроизвеждане на едно и също намерение. ѕолучава се нещо като матрица, като програма в компютъра Ц разликата е само, че компютъра не може ра промен€ програмите си, защото н€ма право на свободен избор. ј ние можем и имаме право да промен€ме всичко в собственото си съзнание. » както казах, това става с натрупване Ц преставаме да подхранваме с енерги€та на намерението старата матрица (програма) и насочваме вниманието си към това, което искаме да запрограмираме в съзнанието си Ц правим го толкова често, колкото имаме желание. “ака старата програма постепенно губи силата си, ако не € актуализираме повече, а новата става все по-силна и действена Ц и всичко това зависи само от нашето старание и желание за пром€на. Ќе се давайте на дуалното убеждение, че програмите ограничават и пречат на развитието Ц програмите са стъпалата, по които се изкачваме.
    —вободни€т избор определ€ и основните функции на съзнанието ни, неговите приоритети. — въплъщаването ни в материални€ св€т, приоритет в съзнанието ни получава ума. Ќо ума борави само с опита натрупан от това въплъщение, с мирогледа приет на базата този ограничен опит, т.е. ц€лото това ограничение създава филтри в съзнанието ни и го ограничава до съществуване само в материални€ св€т. јко искаме да разширим съзнанието си и да премахнем филтрите, тр€бва да ограничим приоритета на ума. “ози ум, с който борави личността, е много т€сно свързан с мозъка, за да може да управл€ва материалното т€ло Ц в случа€ е свързан с управлението на гласните струни и говора, за да е възможно общуването. “ова обвързване на ума с говора, допълнително ограничава изключително много възможностите на съзнанието ни. «атова разширението на съзнанието задължително преминава през ограничаването на ДбърборкотоФ в главата. ƒруга специфика на материални€т ум е времето Ц подрежда опита линейно и създава илюзиите минало и бъдеще. ћного по-обективно възприемаме действителността, ако престанем да гледаме на миналото като на безвъзвратно отминало, а на бъдещето като на нещо не€сно. “ова, което наричаме минало и бъдеще са наши енергии, които съществуват сега и ние посто€нно ги манипулираме чрез намерението/вол€та си. «атова посто€нно осъзнавайте, как въздействат мислите и чувствата ви, намерени€та ви в момента сега, върху това, което наричате минало и бъдеще. јко посто€нно се занимавате с н€какво прежив€ване от ДминалотоФ, посто€нно увеличавате съответната енерги€ (положителна или отрицателна) и затова много хора са обсебени от тази натрупана енерги€ (т€ е станала прекалено силна и получава приоритет в съзнанието). јко прекалено често гледате със страх в ДбъдещетоФ, този страх се натрупва и се превръща в фоби€. «атова свикнете да осъзнавате, че умът ви има приоритет в съзнанието ви, когато непрекъснато ДбърбориФ или се занимава с времето (Дминало и бъдещеФ). —викнете да центрирате вниманието си (чрез упорити тренировки) на момента тук и сега, като наблюдавате усещани€та си (енергиите около вас и във вас). «а да осъзнавате висшите си аспекти, тр€бва да свикнете да повишавате вибрациите на енергиите си, а това е пр€ко свързано с премахването на всичко, което понижава тези вибрации. ѕовишаването на вибрациите и обедин€ването с висшите ви части, винаги е свързано с н€какви болки и дискомфорт, което пък плаши тези, които н€мат реална престава за действителността и те бързо се отказват. Ќо енергиите с по-високи вибрации, винаги са по хармонични от ниските и влизат в конфликт с дисхармони€та в човека (започват да € преобразуват) Ц в резултат болка и непри€тни усещани€. јко не се уплашите и откажете, с времето дисхармони€та се преобразува/преработва в хармони€ и усещането за комфорт се възстанов€ва. јко се уплашите, продължавате да живеете в стари€ си познат св€т на страхове и потиснатост, но пон€кога ви изглежда по-приемлив, защото се страхувате от неизвестното.
     огато спрете мислите си, в съзнанието ви остава празнина Ц внимателно и продължително изследвайте тази празнина, там е останалата част от вас, ц€лата ¬селена. —итуаци€та, в ко€то изпадате прилича на лошото чуване след като продължително време сте били в много шумна обстановка Ц известно време не чувате слабите звуци. » ако не допуснете отново мисловната какафони€, възпри€тието ви се възстанов€ва и празното на пръв поглед, се изпълва с живот и смисъл.
    ќбобщавайки, подчертавам отново, най-важни€т етап, за този момент, в пром€ната на съзнанието е овлад€ването на ума. ”мът е чудесен инструмент, но досега той се е развивал за сметка на оцел€ването и страхът е основни€ метод при този процес. Ќо вече развитието тъпче на едно м€сто и страхът не може да добави нищо повече към способностите на ума. «атова промен€ме услови€та на играта, вече оцел€ването не е проблем и развитието продължава чрез самоконтрол. “очно затова тр€бва да се избавим от старите програми, в които страхът е основни€ двигател и създаваме нови, в които, чрез честно отношение към това, което не харесваме в себе си, правим избор да се усъвършенстваме в н€каква посока. “ака че решавайте, колко интензивно ще еволюирате или ще тъпчете на едно м€сто, но във ¬селената спирането на движението е противоестествено и много боли.
    ѕовтар€м, Ѕог има нужда от нашите усили€ Ц енерги€та, ко€то създаваме (модулираме) чрез усили€та си да се променим, да преработим натрупаните отрицателни енергии, промен€ «ем€та, промен€ ¬селената. «атова не разчитайте, че като помолите Ѕог, той ще направи пром€ната вместо вас. Ѕожествената помощ е възможна в много редки случаи, само когато е необходим съвсем слаб импулс за да се отприщи нещо, което пречи на усили€та ви да получите реален резултат. » н€ма да разберете, че Ѕог е помогнал, защото осъзнаването на външна помощ ви прави пасивни, намерили сте по-лесни€ начин, защо да се напъвате напразно. “ака че, за пром€ната на съзнанието н€ма почивен ден, работи се 24 часа в денонощието Ц наблюдавате мислите и мотивите си, и корегирате това, което не ви харесва. ”спехи.


—ъздадено: 14/12/2011 • 13:28
ќбновено : 14/12/2011 • 13:34
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 12185 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є6 

DOOM 15/04/2013 • 00:38

ѕ–ќћяЌј ЌяћјЎ≈!!! —ума народ измр€ от Ќ≈ћќ“»я!!!

 оментар є5 

Zlati 12/10/2012 • 20:37

» аз препрочитайки отново и отново тази (и други) статии откривам още и още нови неща.—€каш м/у редовете скрити...
≈дно гол€мо ЅЋј√ќƒј–я и от мене! «а това че се чувствам удобно и уютно тука.«а това,че ми помагаш в най-трудните моменти.Ѕлагодар€ ти,че те има!

 оментар є4 

Milena 12/10/2012 • 10:00

Ѕлагодар€ за тази стати€, по синтезирано и €сно изложение на всичко, което ме интересува относно тази тема не съм срещала. ѕак ще го прочета, а най- интересното предстои с приложението му:)

 оментар є3 

Katia 27/12/2011 • 10:41

ѕрекрасен текст! ћного вдъхнов€ващ! Ѕлагодар€ ти, …осифе! :)

 оментар є2 

open_mind 16/12/2011 • 13:29

«а мен това е най-добрата стати€ до сега. ѕоздрави!

 оментар є1 

yanko 15/12/2011 • 12:46

Zdraveite, Prekrasna statiq!Samo dolu nqma imeto na avtora - predpolagam, 4e e ot avtora na saita . :)Uspehi !  k
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.54 секунди