“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ладимир ћегре - «вън€щите кедри на –уси€

1.»«¬ЏЌ«≈ћЌј »Ћ» „ќ¬≈ ?

††

† ѕреди да разкажа за по-нататъшните събити€, свързани с јнастаси€, аз искам да благодар€ на всички ръководители на духовни вероизповедани€ и на всички учени, журналисти и читатели, които ми изпратиха писма, духовна литература или коментари относно изложените събити€ в първата книга. ќпределени€та по адрес на јнастаси€ са най-различни. ¬ пресата € наричат "—топанка на тайгата", "—ибирска вещица", "ѕророчица", "Ѕожествено про€вление", "»звънземна". ≈то защо на въпроса на московската журналистка ћари€  арпинска : "ќбичаш ли јнастаси€?" аз отговорих: "Ќе мога да се ориентирам в чувствата си". » веднага се разнесе слухът,че не съм бил способен нещо си там да разбера поради духовна некомпетентност. Ќо как може човек да обича, без да знае кого обича? “а нали досега н€ма нито едно определение за јнастаси€. јз се опитах , съобраз€вайки се с нейното твърдение "јз съм човек. ∆ена."да се убед€ в това, което говори и все пак да намер€ об€снение за нейните необикновени способности. » общо взето усп€вах.

††  о€ е всъщност јнастаси€?

†† ћлада жена, родена и живееща като отшелница в глухата сибирска тайга. ¬ъзпитана след гибелта на нейните родители от д€до си и прад€до си, които също живе€т като отшелници.

†† ћоже ли да се счита за необикновено преданото отношение на дивите животни към не€?

†† » в това н€ма нищо необикновено. ¬ селските дворове маса животни си живе€т мирно и се отнас€т с уважение към сво€ стопанин.

†† ѕо-сложно беше да се определи механизма, чрез който т€ може да вижда на разсто€ние - да знае в детайли за събити€ отпреди хил€ди години и свободно да се оправ€ и в сегашни€ ни живот.  ак точно работи този неин лъч, изцел€вайки хората на разсто€ние, прониквайки в глъбините на миналото и надниквайки в бъдещето?

ѕрофесорът по философи€ и член-кореспондент на ћј»  .».Ўилин пише в своите изследвани€, посветени на анализа на изказвани€та и действи€та на јнастаси€ следното:

†† "“ворчески€т потенциал на јнастаси€ - това е всеобщ, а не чисто индивидуален божи дар, дар на ѕриродата. ¬сички ние и всеки от нас поотделно е свързан с  осмоса.

»зходът от предсто€щата катастрофа е възможен само чрез хармонични€ синтез на изначалните култури.  огато такива култури развиват хармонично, чисто ƒетство, това са "женски тип" култури. Ќай-пълно и €рко този тип култури се про€в€ва в будизма - но и при нашата јнастаси€ също. ≈то защо е възможна такава верига от отъждеств€вани€: " јнастаси€ =  аннон = “ара = Ѕуда-ћайтре€". јнастаси€ е съвършен човек, подобен на Ѕога."

†† ƒали това е така или не, не е мо€ работа да съд€. —амо тогава не е €сно защо т€ не пише никакво учение както всички озарени, подобни на Ѕога, а вместо това през целите си двадесет съзнателни години се занимава само с дачниците.

†† » все пак, четейки изказвани€та на учените, усп€х да стигна до извода, че т€ не е н€каква си луда. «ащото в науката има поне хипотези за об€снение на това, което т€ говори, а по отделните направлени€ се прав€т опити. “ака например на въпроса: "јнастаси€, по какъв начин ти улав€ш и описваш разни ситуации от преди хил€ди години, та даже и мислите на велики хора от миналото виждаш?"- т€ отговори:

- ѕървата мисъл, първото —лово са се €вили в наши€ —ъздател. Ќеговите мисли живе€т и днес, невидими, около нас. “е запълват ц€лото космично пространство, отраз€вайки се в живите, материални творени€, създадени за най- важни€ - за човека! „овекът е рожба на —ъздател€. » като всеки истински родител не би могъл да пожелае за своето дете нещо по-малко от това, което има сам “ой. Ѕог ни е дал всичко. » нещо повече - свобода на избора! „овек може да твори и усъвършенства света със силата на мислите си. ƒори и най-малката човешка мисъл не изчезва в нищото. јко е добра, т€ създава лъчезарно пространство и застава на страната на светлите сили; ако е тъмна - на противоположната страна. » днес всеки човек може да се възползва от ко€то и да е мисъл, въэникнала н€кога в хората и —ъздател€."

- ј тогава защо всички не се ползват от т€х ?

- ѕолзват се всички, но в различна степен. «а да се ползваш, тр€бва да мислиш. ј далече не всички могат това поради ежедневното суетене.

- «начи, стига само да се замислиш - и всичко ще стане? » тогава даже мислите на —ъздател€ могат да се проуме€т?

- «а да се проуме€т мислите на —ъздател€, тр€бва да се достигне чистотата и скоростта на Ќеговите мисли. «а да се постигнат мислите на озарените хора и духове, тр€бва да имаме чистотата и скоростта на т€хното мислене. Ќо ако н€кой н€ма онази чистота на помислите, ко€то е необходима за да се общува с измерението на светлите сили - онова, в което живе€т светлите мисли, - тогава той по неизбежност черпи от т€хната тъмна противоположност и в резултат на това мъчи себе си, мъчи и другите.

»ма и едно научно об€снение на това нейно изказване - доколко е общо или конкретно, аз не мога да съд€. “о е от директора на ћеждународни€ институт по теоретична и приложна физика към –уската јкадами€ за ≈стествени Ќауки - академик ј.≈.јкимов. ¬ списание "„удеса и приключени€", в стати€та си "‘изиката признава —връхразума" той пише: "ƒосега има две направлени€ в опознаването на ѕриродата. ≈дното се представ€ от западната наука, т.е. от познани€та, добивани чрез методологическата база на «апада: доказателства, експеримент и пр. ƒругото - от »зтока, т.е. от знани€та, получени отвън - по езотеричен път, в състо€ние на медитаци€. ≈зотеричните познани€ не се добиват по обикновен начин - те се дават на човека.

—танало е така, че на н€какъв етап този езотеричен път е бил изгубен и и се е оформил друг път, крайно сложен и бавен. ѕрез последните хил€да години, вървейки по този път, ние идваме до същите знани€, които са били известни на »зтока още преди 3000 години!

јз съм стигнал до интуитивното убеждение за правотата на они€, които твърд€т, че матери€та, на полево равнище изпълваща ц€лата вселена, е н€каква взаимосвързана структура. ¬ книгата си "—интез на технологиите" —танислав Ћем - в главата "¬селената като супер≈»ћ" изказва мисълта, че ¬селената наистина е един гигантски мозък, подобен на електорнно-изчислителните машини. ѕредставете си един компютър с големината на достъпни€ ни радиус на вселената (примерно 15 милиарда километра), преизпълнена от елементи с обем 10 на 33-та степен кубически сантиметра. »менно такъв ћозък, гол€м колкото ц€лата вселена, би тр€бвало да има възможности над вс€какви човешки представи и фантазии. јко се има предвид и това, че този мозък може да функционира не като компютър, а на базата на торсиоонните полета, тогава става съвсем €сна мисълта, че: "про€вите на Ўелингови€ абсолют или този на Ўун€т или в древната ведическа литература по всичко приличат на съвременна изчислителна машина. ќсвен не€ н€ма нищо друго в света. ¬сичко останало представл€ва една или друга форма на јбсолюта".

ј за лъча, който действа на разсто€ние, ето какво говор€т учените. ƒействителни€ член на –уската академи€ на медицинските науки акад. ¬лаил  азначеев, в стати€та си "∆ивите лъчи и живото поле" в списание "„удеса и приключени€" от 3.05.1996г. пише:

"¬еро€тно ¬ернадски е бил прав, задавайки въпроса как е възможно идеалното мисловно начало да изведе планетата «ем€ на нова еволюционно ниво.  ак - само чрез труд, чрез взривове и техногенна дейност ли? “ова звучи много елементарно.‘актите показват, че човекът, операторът може да промени от разсто€ние много от показани€та на електронните прибори. “ой като че ли отклон€ва скалата на уреда, при това отдалече. ” нас сега се провеждат опити в Ќовосибирск за далечна връзка с Ќорилск, с ƒиксън, със —имферопол; върви работа с “юменски€ триъгълник, с американски€ център във ‘лорида и далечната връзка с човека, с прибора и с оператора се установ€ва достоверно и точно. Ќие се сблъскваме с неизвестни €влени€ - взаимодействие на живото вещество на огромни разсто€ни€".

«а съжаление, в стати€та има много неразбираеми термини, цитиране на трудове на други учени. ƒа прочетеш всичко, пък и да го разбереш е много сложно. Ќо, все едно, аз разбрах, че в науката е известно за възможностите на човека да контактува на разсто€ние, известно е и за космичната база данни, от които се ползва јнастаси€, наричайки € "измерение на светлите сили" или "измерение, в което живе€т всички мисли, излезли досега от хората". —ъвременната наука говори и за това, наричайки го "супер≈»ћ".

—лед това предстоеше да осмисл€ как така аз, който никога не съм се

занимавал с литературни€ зана€т и без литературно образование можах да напиша ц€ла книга, ко€то сега тревожи хората.

 огато б€х в тайгата, јнастаси€ каза: "јз ще те направ€ писател. “и ще напишеш книга и ще € четат много хора. “€ ще вли€е благотворно на читателите". —ега тази книга е написана. ћоже да се предположи, че това е само нейна заслуга. “огава обаче тр€бва да се об€сни по какъв начин т€ вли€е върху творческите процеси на хората. Ќо засега никой не е могъл да стори това. «а улеснение на задачата може, разбира се, да се предположи, че сами€т аз съм дон€къде талантлив и като съм получил интересна информаци€ от не€, съм € описал. “огава, изглежда, всичко си отива на м€стото - всичко е €сно. Ќ€ма нужда повече да чета научна и духовна литература и да задавам въпроси на разни специалисти. ¬сичко хубаво, обаче т€ прави нещо ново, което засега не мога да си об€сн€ нито аз, нито моите помощници.

јко си спомн€те, в първата си книга б€х писал какво каза т€ преди две години: "’удожниците ще рисуват картини, поетите ще пишат стихове, за мен ще направ€т филм. “и ще слушаш и гледаш всичко това и ще си спомн€ш за мен:"

ј д€дото на јнастаси€, когато му зададох въпроса дали т€ може да предсказва бъдещето, отговори: "¬ладимире, јнастаси€ не предсказва бъдещето, т€ е способна да го моделира и да го превръща в реалност".

“огава си мислех, че това са само думи - какво ли не приказват хората. «атова не обърнах особено внимание на тези думи, мислейки ги за нещо символично. ѕросто ми бе невъзможно да си представ€ колко точно ще се осъществи всичко това! Ќо неверо€тното сега е факт. ¬сичко казано от јнастаси€ става реалност.

ќтначало като дъжд завал€ха стихотворени€. „аст от т€х публикувах в кра€ на първата книга. ѕосле в различни градове хората започнаха да откриват "ƒомове на јнастаси€". ¬ първи€ от т€х, в град √еленджик, московската художничка јлескандра ¬асилевна —аенко направи изложба, посветена на јнастаси€ и природата..

јз вл€зох в този дом, погледнах към стената с окачени големи картини - и околното пространство с€каш изведнъж започна да се видоизмен€. ќт много картини с добрите си очи ме гледаше јнастаси€, а сюжетите: –азбирате ли, картините и изобраз€ваха сюжети от още неиздадената втора книга! “ам се виждаше дори свет€щото кълбо, което се €в€ва пон€кога около јнастаси€. ѕо-късно узнах, че тази художничка рисува не с четка, а с върховете на пръстите си. ѕовечето от тези картини са вече разпродадени, но засега са оставени в изложбата, защото посто€нно идват хора и ги гледат. ј една от т€х художничката ми подари. “ам са нарисувани родителите на јнастаси€. „овек просто не може да свали очи от лицето на майка и .

Ќаистина започнаха да постъпват и предложени€ да се направи филм за јнастаси€ от разни киностудии и аз вече възприемах всичко това вече като нещо съвсем естествено. ƒокосвайки картините и листчетата със стиховете, слушайки песните и гледайки кадрите на заснети€ филм, аз се опитвах да осмисл€ това, което става. ћосковски€ център за изследване на €влени€та, свързани с јнастаси€ стига до извода: "» най-великите духовни наставници, известни на човечеството със своите религиозни учени€ и философските си или научни търсени€ не са могли да достигнат скоростта на въэдействие на јнастаси€ върху човешки€ потенциал. “ехните учени€ са се про€в€вали осезателно в реални€ живот след цели столети€ и хил€долети€ от момента на своето зараждане.

—амо за дни и месеци јнастаси€, по непон€тен начин, без вс€какви нравоучени€ и духовни трактати въздейства направо върху чувствата на хората, предизвиквайки емоционални изблици и творчески подем, който са превръща в реални творени€ у всеки, който мислено се е докоснал до не€. Ќие можем да ги възприемаме във вид на художествени произведени€ - вдъхновени пориви към светлото и доброто."

ѕо какъв начин тази самотна отшелница съум€ва да живее сама в глухата сибирска тайга и в същото време да се носи в реалното пространство на наши€ живот?  ак усп€ва чрез ръцете на другите хора да материализира такива изумителни творби - всички до една посветени на светлото начало, на –уси€, природата, любовта?

"“€ обсипва света с великата поези€ на любовта.  ато пролетен дъжд от сега нататък много стихове и песни ще почнат да измиват «ем€та от натрупалата се по не€ тин€" - каза един ден д€дото на јнастаси€.- "Ќо как ще направи това?" - попитах аз. ј той в отговор: "“€ раздава вдъхновени€ и озарени€ на хората чрез експлозивната енерги€ на своите собствени стремежи и силата на мечтите си."

- ј каква е тази сила?

- —илата на човека, който твори.

- ƒа , но за своите творени€ човек тр€бва да получава компенсаци€ - почести, пари , звани€. ј т€ ги подар€ва на другите. «ащо?

- “€ е самодостатъчна. ƒа бъде удовлетворена от самата себе си и да получи искрена любов поне от един човек , това е най-висшата награда за не€ - отговори д€до й.

«асега аз не мога да осмисл€ докрай тези отговори. ќпитвайки се да осъзна€ ко€ е јнастаси€ и да из€сн€ отношението си към не€, аз продължавах да изслушвам всички възможни мнени€ за не€ и да чета денонощно духовна литература. «а година и половина погълнах повече книги, отколкото през цели€ си досегашен живот. » какъв е резултатът? - —амо до един безспорен извод стигнах аз: в повечето умни книги, претендиращи за историческа достоверност, духовност и искреност, цар€т нагли лъжи и словоблудства.. ƒо този извод ме доведе, конкретно, случа€ със √ригорий –аспутин.

¬ първата си книга за јнастаси€ б€х цитирал една мисъл от исторически€ роман-хроника на ¬. ѕикул:" ƒо последен предел". ¬ него се разказва как полуграмотни€т мужик √ригорий –аспутин от едно глухо сибирско село, където расте сибирски€ кедър, през 1907 година дошъл в столицата, поразил с пресказани€та си императорското семейство, до което получил достъп, и : преспал с повечето знатни жени.  огато решили да го уби€т, били поразени от това, че като изпил цианкали€, изсипан в чашата му, той могъл да стане от масата и да излезе на двора. “огава ёсупов стрел€л в паднали€ –аспутин в упор с пистолета си. Ќо, даже и станал на решето от куршумите, –аспутин продължавал да живее. Ќадупченото т€ло хвърлили от моста във водата, а после го изкарали и изгорили.

“айнствени€т и загадъчен –аспутин, поразил всички със сво€та издържливост, е израстнал сред кедрови гори.

≈то как журналистите от онова време са обобщили слуховете за неговата издържливост: "Ќа 50 години той можел да започне орги€ от пладне, продължавайки гул€€ до 4 часа сутринта. ќт блудството и пиенето се озовавал направо в църквата на утринна служба, където прекарвал в молитва до 8 сутринта, а после, вкъщи , пийвайки си чай като че ли нищо не е станало, √ришка до 2 часа следобед приемал гости.ѕосле събирал дами и отивал с т€х в бан€та, а от бан€та - в извънградски€ ресторант, където се повтар€ло всичко от предишната нощ... Ќикой нормален човек не може да издържи на такъв режим."

 ато повечето хора, и аз си б€х изградил един безпътен образ на √ригорий –аспутин под вли€нието на подобни изказвани€, но съдбата, с€каш за размисъл, един ден ми подаде друга информаци€. ≈то какво е писал за √ригорий папа …оан XXIII : "ј днес, от реката, невредим излиза така и неоткритото т€ло на —вети€ монах. Ќеговите тайни синове ще вл€зат с молитва в  овчега."

 акво се получава? ≈дни пишат за него "разпътник", а други - "—в€т монах".  ъде е истината и къде - лъжата?

ѕо-късно случайно ми попадна текст със записки от сами€ √ригорий –аспутин, написани по време на пребиваването му по —ветите места. “ези записки били донесени в ѕариж от бежанеца от —ъветска –уси€ Ћобачевски. ≈то какво гласи този текст: " ћорето утешава без вс€какво усилие. ўом станеш сутрин, вълните почват да ти говор€т и се плискат и радват. » слънцето блести в морето, с€каш тихичко става от сън - и в този миг човешката душа забрав€ ц€лото човечество и гледа слънчеви€ бл€сък. » радост пламва в човека, и в душата заговар€ книгата на живота и житейската премъдрост - неописуема красота! ћорето събужда от сън€ на суеата и много мисли идват самички, без каквото и да е усилие.

ћорето е пространство, а умът е още по-просторен. „овешката мъдрост н€ма край, високо над всички философи!

» още една велика красота има, когато —лънцето се скрие зад морето и залезе - и лъчите му си€€т.  ой може да оцени светлозарните му лъчи? “е стопл€т и милват душата и целебно € утешават. ≈то, —лънцето всеки миг ще потъне зад планините и човешката душа ще потъгува за неговите дивни и светозарни лъчи: ћръква се...

ќ, каква тишина настава! Ќе се чува даже и звук от птица - и от размисли човек започва да ходи по палубата, неволно да си спомн€ детството и ц€лата суета наоколо, да сравн€ва тази сво€ тишина със суетни€ св€т и тихо да беседва със себе си. » изведнъж му се приисква да прогони с н€кой друг досадата, предизвикана от враговете му:"

 ой си бил ти, сибирецо? –уснако √ригорий –аспутин!  аква е истината за тебе и каква - лъжата?  ак да се ориентира човек? Ќа какво да се опре, за да разбере същността на живота, предназначението си? — чи€ помощ? ќт какви велики трудове да научи къде е истината и къде - лъжата; къде е истинската духовност и искреност и къде са претенциите за всезнание?

Ќикога не съм писал стихове, но на тебе, √ригорий –аспутин, искам да посвет€ първото си стихотворение.  ато четат "јнастаси€", хората почват да пишат искрени стихотворени€. јз също се опитах. ≈то какво излезе: от мене - за тебе! »звини ме, ако н€къде римите са ме подвели:

ѕосвещава се на

√ригорий –аспутин

ѕолуграмотен ли? -

полуграмотен!

Ќима между кедрите бос си се крил?

—ибире чутовен на майка –уси€,

една ли подметка до днес си изтрил?

 ъм цар€ сега! ƒа помогна на батко си,

веднъж да поеме живителен дъх;

 ъм –уси€ сега - та на майка –уси€

да вдъхна от свежи€, хвойнов лъх!

≈й, хусари свободни и смели!

„аровници и хрбреци!

я погледнете ме - вижте как тр€бва

да се развърти човек. ≈х, мъдреци:

—ърцето на ѕитер е в н€колко ката

парижки корсети и дрехи:”ви -

на светските дами им се подкосиха краката,

когато —ибирецът тук се €ви.

» както бе тръгнал на ранен молебен,

да се моли за ћатушка ( вечно за друг!),

той чу как единствено “€ му прошепна:

- ѕо-скоро, веднага изчезвай от тук!

Ѕ€гай!

ѕобеснели и диво ръмжащи,

времената на «в€ра поглъщат плътта;

душата ти-пламък до днес те опази,

ала тука те дебне смъртта.

Ѕ€гай!

“и лавината-зверство ще спреш,

ала само за миг:

- ќ, –усийо!

“ъй ми е жал за “ебе!

ƒа не искаш да секне

тво€т глас и кънтеж?

- ¬ърни се при кедрите! ўе се оправ€.

» тогаз ме моли за каквото си щеш.

- ќ –усийо - жена недостойна! -

¬ руска бан€ да б€хме сега,

бих нашибал гърба ти със хвойна:

— теб оставам! » не нашега.

¬ремената ни - зли като смърт са;

а за √ришката - кръв и сълзи.

„ернотата със зъби му скърца:

- ќ, сибирска зми€, отпълзи!

јко само за миг ме накараш

да престана да бъда лам€,

ще засърбаш такава попара,

че ще ахне самата «ем€:

и женкар ще изкарат геро€,

по бутилките с тво€ портрет;

и от тебе спасените роби

ще оплю€т свети€та клет:

јз съм ¬реме всесилно, всевластно -

от земите ми ти се махни!

:"—амо миг": - я да бъдем на€сно:

ти съдбовни€ миг ми върни!

- ≈х, мадейричка само:» бан€: -

: песоглавецо, прав€ те луд!

Ќе сибирец, а просто мужик съм.

» недей ми хленчи като шут.

» разстрелван, и бесен, и давен,

и на клада гор€н, и на прах,

над –уси€ се нос€ отдавна

и всел€вам и гордост, и страх!

Ќо инферното скърца със зъби:

- ƒе е гроба ти, смахнат мужик?

“и живота не можеш да върнеш -

а потомците в€рват в лъжи:

≈то, давам ти власт:

пред€ви неплатените сметки;

оправдай се веднъж, поплачи:

јла √ришка изплюва куршума:

- ∆алък д€вол: ту сметки, ту смет:

ƒа си дойдем, мужици, на думата:

хайде в бан€та - с билки и мед!

√ригорий –аспутин от кедровите гори влезе в живота на дореволюционна –уси€, стремейки се да предотврати бур€та на революци€та - и загина.

јнастаси€ също живее в кедровото царство и също се опитва да направи нещо добро за хората. Ќо каква участ готви и за не€ нашето общество?2. ћјЎ»Ќј «ј ѕј–»

¬ първите дни на общуването с јнастаси€ аз се отнесох към не€ като към отшелница със своеобразен светоглед. —ега, след всичко което чух и прочетох за не€ и при очевидното й присъствие в наши€ живот т€ се превърна в н€каква аномали€. ¬ главата ми всичко се обърка. — немалко усили€, отхвърл€йки нахлули€ поток от информаци€ и изводи, сега се опитвам да възвърна простотата на първите си впечатлени€ и да си отговор€ на въпроса, който ми задават вече неведнъж: "«ащо не доведе јнастаси€ от тайгата?" Ќа мен много ми се искаше да € изкарам оттам, но разбирах, че това не може да стане насила. “р€бва да се опитам да й докажа целесъобразността и ползата от евентуално пребиваване в нашето общество. –азмишл€вах кои от нейните способности биха били изгодни и за не€, и за хората, и за мо€та фирма. » изведнъж разбрах: сто€щата пред мен јнастаси€ е истинска машина за пари! —пособностите й позвол€ват без проблеми да лекува хората от най-различни болести. ѕри това т€ не постав€ никакви диагнози, а просто изгонва от организма, с един замах, всички загнездили се в него болести, дори и без да се докосва до т€лото на човека. —ам аз го изпитах. “€ се съсредоточава дълбоко, гледа те с добрите си очи без да мигне - и т€лото ти с€каш се затопл€ от нейни€ поглед, а после краката започват да се изпот€ват - и именно така излизат всички отрови.

’ората харчат много пари за лекарства и операции. јко не помогне един лекар, отиват при друг. ’од€т по разни екстрасенси и биоенерготерапевти и, за да се излекуват от една единствена болест, пон€кога губ€т седмици, месеци и години - а тук всичко става само за н€колко минути. јз пресметнах, че ако на не€ за един пациент й тр€бват максимум 15 минути и за това се вземат само 250 000 - макар че много лечители вземат и повече, - то за един час стават един милион рубли! Ќо и това не е пределът, понеже има платени операции, които струват до 30 милиона рубли:

¬ главата ми зрееше добър бизнес-план. «атова реших да уточн€ н€кои подробности и попитах јнастаси€:

- “и, значи, можеш да изгонваш вс€какви болести от човека?

- ƒа - отговори јнастаси€, - мисл€, че вс€какви.

-  олко време ти тр€бва за един човек?

- ѕон€кога съвсем малко.

-  олко малко?

- ¬еднъж отидоха повече от десет минути:

- ƒесет минути са нищо. «а такова нещо хората се мъчат с години и десетилети€.

- ƒесет минути са твърде много, като се има предвид,че за това време тр€бва да се концентрирам и да спра процеса на осмисл€нето:

- Ќ€ма нищо страшно, осмисл€нето може и да почака. “и и без това знаеш твърде много. Ќо на мен нещо ми хрумна, јнастаси€.

-  акво ти хрумна?

- ƒа те взема със себе си. ¬ н€кои гол€м град ще взема под наем за тебе добър офис, ще направ€ реклама и ще почнеш да лекуваш. ўе бъдеш много полезна на хората, пък и ще спечелим сума ти пари.

- јз и без това лекувам хората от време на време.  огато моделирам ситуации с моите любимци от местата и вилите, за да им помогна да осмисл€т окръжаващи€ св€т на растени€та, мо€т тънък лъч наистина изгонва от т€х болестите. —амо че аз прав€ всичко възможно те да не:

- :“а те не зна€т, че точно ти правиш това! Ќа тебе ти е все едно, че никой не ти плаща и даже едно "мерси" не ти казва. “а ти нищо не получаваш за тази работа!

- ѕолучавам.

-  акво?

- —тава ми радостно и при€тно...

- ≈, добре, добре: Ќека ти е радостно и при€тно, но за фирмата да има печалба.

- јми ако н€кой н€ма пари да си плати за лечението?

- јма ти защо все изпадаш в разни дребнави подробности? Ќе е тво€ работа да мислиш за това! ўе си имаш секретари, администраци€: “войта работа е да мислиш за процеса на лечението, да се усъвършенстваш, да ходиш по семинари за обм€на на опит: “а ти сама разбираш ли как работи тво€т метод, тво€т лъч и какви механизми са задействани?

- ƒа, разбирам. “ози метод е известен и във ваши€ св€т. Ћекарите и официалната наука зна€т за него или поне усещат благотворното му въздействие. ¬ болниците се стара€т да разговар€т с болните сърдечно, за да подобр€т настроението им. Ћекарите отдавна са забел€зали, че ако човек е в депреси€, болестта се лекува по-трудно и лекарствата не помагат, а ако се отнесеш към човека с любов, болестта си отива по-бързо.

- «ащо тогава никой не се стреми да разбере това и да развие този начин на лечение? ѕоне до такава степен, както при тебе?

- ћного учени се стрем€т да го проуме€т и много хора, които вие наричате народни лечители, също ползват този начин и имат резултати. —ам »сус ’ристос и светците са лекували хората така. ¬ Ѕибли€та много се говори за любовта, защото това е чувство, което вли€е благотворно на човека. ѕо-силно от него н€ма.

- «ащо тогава у лечителите и лекарите любовта е тъй оскъдна, а при тебе блика естествено и изобилно?

- «ащото те живе€т във ваши€ св€т и затова им се налага, както на всички останали, да допускат в себе си пагубни чувства.

- «а какви пагубни чувства говориш, какво общо имат те?

- ѕагубните чувства - това са злината, омразата, раздразнението, ревността, завистта: и други още. “е, както и всички подобни на т€х прав€т човека по-слаб.

- ј ти, јнастаси€, никога ли не се €досваш, не ставаш ли лоша?

- Ќикога.

- ƒобре, јнастаси€. Ќ€ма значение откъде идва този ефект, важен е крайни€т резултат и каква полза може да се извлече от него.  ажи ми сега: съгласна ли си да тръгнеш с мен и да почнеш да лекуваш хората?

- ¬ладимире, та нали мо€т дом, мо€та е родина е тук и само тука аз мога да изпълн€ своето предназначение! Ќищо не дава на човека по-гол€ма сила от родината му, от любовното пространство, създаденоо от неговите родители. ј да лекувам хората, да ги избав€м от физически страдани€ - това мога да прав€ и от разсто€ние със сво€ светъл, тъничък лъч:

-≈, добре.  ато не искаш да дойдеш с мен, лекувай си ги отдалече... “огава ние ще се договорим с тебе къде да идват желаещите да се лекуват. “е ще си плащат, а ти ще ги лекуваш по график, съгласна ли си?

-¬ладимире, разбирам, че ти искаш да имаш много пари. ƒобре, ще ги имаш! јз ще ти помогна. —амо че не тр€бва да го правим по този начин. Ќаистина, във

ваши€ св€т се взимат пари за лечение, при вас не може иначе, но аз искам да лекувам без пари. ќсвен това аз не мога да лекувам всички, понеже още не съм разбрала окончателно в какви случаи изцелението е полезно и кога - вредно. Ќо аз ще се стара€ да осъзна€ и да разбера и това. » когато окончателно го проуме€:

- јма че глупости! ќткъде-накъде лекуването на човека може да бъде вредно?! »ли те е страх на тебе да не ти навреди?

- ѕремахването на физическите страдани€ често вреди на сами€ излекуван.

- јнастаси€, от ти€ твои мъдрувани€ са ти се объркали всички представи за добро и зло. Ћекарите са били почитани от обществото през всички времена, и макар и да работ€т за пари, те са били винаги полезни. ўом толкова много обичаш Ѕибли€та, то и там не се забран€ва това. “ака че изхвърли от главата си тези свои колебани€. ƒа бъде излекуван човек - това е винаги добро.

- –азбираш ли, ¬ладимире, аз съм виждала: Ќа мен д€до нагледно ми е показвал колко опасно може да бъде едно изцел€ване, когато е необмислено.

јма че шантава философи€! јз й предлагам сътрудничество - а т€ ми дава примери!23456789

—ъздадено: 21/02/2006 • 15:46
ќбновено : 07/03/2006 • 16:59
 атегори€ : ¬ладимир ћегре
—траницата е посетена 13712 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

pchelichka 17/04/2009 • 12:07

www.anastasiabg.com  сайт с форум
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.49 секунди