“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

Ќийл ƒоналд ”олш - –азговори с Ѕога - втора част

Ѕлагодарност

††† ѕреди ¬сичко жела€ да благодар€ на ќнзи,  ойто ≈ ¬сичко и който е ѕървоизвор на всичко, включително и на насто€ща≠та книга. Ќ€кои √о наричат Ѕог, както и аз, но н€ма значение какво название ще дадете на този ѕървоизвор. “ой е бил, е и ¬инаги ще бъде ¬ечни€т ѕървоизточник, сега и завинаги.
††† Ќа второ м€сто искам да призна€, че имах прекрасни роди≠тели, чрез които получих Ѕожествената ∆изнена сила и едни от най-вълнуващите си спомени. ћама и татко са великолепна двойка. Ќе всички отстрани биха се съгласили, но те сами≠те б€ха напълно на€сно по този въпрос. Ќаричаха се ДЌапаст" и Дќтрова". ћама  азваше, че татко е Днапаст", а татко твърдеше, че т€ е Дотрова", на ко€то не може да устои.
††† ћайка ми, јн, бе изключителен човек; жена, притежаваща безкрайно милосърдие, проникновено разбиране, безмълвно и безкрайно всеопрощение, неограничена способност да се разда≠ва, непрестанно търпение, смирена мъдрост и толкова силна в€ра в Ѕога, че млади€т свещеник, дошъл да изпълни предсмър≠тни€ ритуал според нейната римокатолическа в€ра и който беше €вно напрегнат, дойде при мен цели€т потресен от преклонение.
††† - √осподи - промълви той, - т€ утешаваше мен.
††† “р€бва да кажа в знак на най-върховна почит към майка си, че аз никак не б€х учуден от този факт.
††† Ѕаща ми, јлекс, не притежаваше много от даровете на нежните души. “ой бе избухлив, груб, можеше да бъде непри≠€тно оскърбителен и н€кои биха казали, че неведнъж е бил жесток, особено към мо€та майка. јз н€мам желание да го съ≠д€ за това (или за каквото и да било друго). ћайка ми не го съ≠деше, нито го кореше (напротив, дори с последните си думи го хвалеше) и аз не искам да пренебрегна толкова очевидни€ й пример и да падна по-ниско.
††† ј и татко имаше неверо€тно много положителни черти, за които майка ми никога не забрав€ше. ¬ това число - непоколебима в€ра в несломимостта на човешки€ дух и дълбока €снота за това, че услови€та, които тр€бва да се промен€т, не могат да се промен€т с оплакване, а с борба. “ой ме научи, че мога да извърша всичко, което реша. “ой бе човек, на когото съпругата и семейството му можеха да разчитат докрай. “ой бе абсолютно въплъщение на ¬€рност и ло€лност, човек, кой≠то никога не гледаше на нищо отстрани, а винаги заемаше активна позици€. “ой никога не възприе Дне" за отговор от страна на един св€т, от  ойто мнозина б€ха претърпели поражение. Ќеговата мантра пред лицето и на най-трудните обсто€телства беше: ДЌ€ма нищо трудно". ¬ъзползвал съм се от тази мантра в моменти на големи предизвикателства в ∆ивота си. “€ винаги ми е помагала.
††† » тр€бва да израз€ сво€та най-гол€ма благодарност към баща си, като кажа, че никак не съм бил учуден от това.
††† ћежду майка си и баща си аз б€х призван да потърс€ пълно упование в себе си и безусловна любов към всички останали.  аква комбинаци€!
††† ¬ предишната си книга изразих сво€та благодарност на н€кои от другите членове на семейството и при€телски€ си кръг, които са допринесли неверо€тно много в мо€ живот и продължават да го прав€т. —ега бих искал да включа двама специални хора, които навл€зоха в мо€ живот след създаването на първа≠та книга и имат неверо€тно въздействие върху мен:
††† ƒ-р Ћео и госпожа Ћета Ѕуш..  оито ми показаха на практика в ежедневни€ си живот, че в моменти на всеотдайна грижа за семейството и любимите хора, на помощ към при€тели≠те, доброта към онези, които са в нужда, гостоприемство към всички и посто€нна в€ра и любов един към друг, се откриват най-богатите дарове на живота. јз имаше какво да науча от т€х и те продължават да бъдат вдъхновение за мен.
††† “ук тр€бва да отдам признание и на други свои учители, специални ангели, изпратени ми от Ѕога да ми донесат специ≠ално послание, което е важно да чу€. н€кои лично са се докосвали до мен, други от разсто€ние, а трети от толкова далеч≠на точка на ћатрицата, че дори на съзнателно ниво не зна€т за моето съществуване. » все пак, мо€та душа прие енерги€≠та им.  ъм т€х се отнас€т философи, водачи, съветници, пи≠сатели и други спътници по ѕът€, чийто принос през години≠те към колективното —ъзнание е спомогнал да се създаде съкровищница на мъдрост, ко€то произхожда и се влива в Ѕожествени€ –азум. —ега, когато израз€вам сво€та благодарност в тази втора книга от трилоги€та, отново си давам сметка, че т€ е кулминаци€та на всичко, което съм научил, което съм разбрал и прежив€л и което е доведено до ново ниво на разбиране чрез тази поредица от разговори - последната от непрестанните разговори с Ѕога, които под една или друга форма съм водил в живота си. ¬същност, не съществуват нови идеи във вселената, а само потвърждени€ все отново и отново на ¬ечната »стина.
††† ¬ допълнение към тази обща благодарност към мойте учи≠тели искам да благодар€ по-специално на н€кои отделни лич≠ности за техни€ принос в мо€ живот:
†††  ен  ейес, младши... чиито проникновени€ повли€ха върху живота на хил€ди хора, включително и върху мо€ собствен. “ой вече се е завърнал у дома, след като бе истински вестител.
††† ƒ-р –обърт ћюлър... чийто принос за световни€ мир бе благословен за всички нас и вдъхна на планетата нова надежда и забележителна перспектива за повече от половин век.
††† ƒоли ѕартън... чи€то музика и усмивка и ц€лостна личност е благословение за наци€та и ко€то толкова често е ощастлив€вала сърцето ми - дори когато е било разбито и съм бил сигурен, че не може вече да изпита никаква радост. “€ притежава специална маги€.
††† “ери  оул-”итейкър... чийто ум, мъдрост и проникновение, радост от живота и абсолютна честност са били за мен едновременно пример и критерий още от първи€ ден, в който € срещнах. ’ил€ди хора са вдъхновени и пробудени за живот от не€.
††† Ќийл ƒаймънд...  ойто прави изкуство от дълбините на сво€та душа и затова усп€ да докосне издъно мо€та и на ц€ло едно поколение. Ќегови€т талант и емоционалната щедрост, с ко€то го раздава, е монументален.
††† “еа јлександър...  о€то се осмели в творбите си да пробу≠ди възможността човешките чувства да се израз€ват без да им се налагат никакви граници, без наран€ване и скрити помисли, без жестока ревност и наложени очаквани€. “€ наложи на света неуморни€ дух на безгранична любов и естествена потребност от секс, като му върна неговата красота, невинност и чистота.
††† –обърт –имър...  ойто направи същото.
††† ”орън —пан...  ойто ме научи, че за да се постигне съвършен≠ство в ко€то и да е област на живота, тр€бва да си поставиш най-високи изисквани€ и да не падаш по-ниско от т€х. ƒа изискваш от себе си най-многото, на което си способен, дори и кога≠то никой н€ма да забележи (и особено тогава). —портен герой от първа величина и герой в живота, който винаги се е стремил към съвършенство, независимо какво би му струвало това.
††† ƒжими  артър...  ойто смело насто€ва да се прави международна политика открито, от душа и от гледна точка на ¬исшата —праведливост. ≈дна толкова свежа глътка въздух, че без него този засто€л св€т не би знаел какво да прави.
††† Ўърли ћаклейн...  о€то показа, че интелектът и забавлението не се изключват взаимно; че можем да се издигнем над усреднените и банални критерии. “€ насто€ва, че можем да говорим за големи неща наред с малките; за трудни неща, на≠ред с леките; за дълбоки неща наред с повърхностните. “€ се бори, за да издигне нивото на наши€ дискурс и по този начин и нивото на нашето съзнание; да се възползва от своето огром≠но вли€ние върху пазара на идеите.
††† ќпра ”инфри...  ойто прави същото
††† . —тивън —пилбърг...  ойто прави същото.
††† ƒжордж Ћукас...  ойто прави същото.
††† –он ’ауърд...  ойто прави същото.
††† ’ю ƒаунс...  ойто прави същото.
††† » ƒжийн –одънбъри... чийто ƒух чува това сега и се усмих≠ва... защото той проправи път€ на всичко това до гол€ма сте≠пен; прие предизвикателството; стигна до кра€; и всъщност стигна дотам, докъдето никой не беше стигал до онзи момент. “ези личности са съкровища, каквито сме и ние самите. «а разлика от нас обаче, н€кои от т€х са избрали да раздадат съкровището на сво€ јз масово на всички; да изл€зат на голе≠ми€ път; да рискуват всичко, да се лишат от сво€та аноним≠ност и да изложат завинаги на показ лични€ си св€т, за да раз≠дадат сво€та истинска същност. ƒори не са били сигурни да≠ли дарът, който имат да дадат, ще бъде приет. » въпреки това са го дали.
††† ќтдавам им сво€та почит за това. Ѕлагодар€ на всички ви. ¬ие направихте ∆ивота ми по-богат.
††† “ова е необикновен документ.
††† “ой е послание от Ѕог и ¬ него Ѕог предлага социална, сексуална, образователна, политическа, икономическа и теологическа революци€ на тази планета, каквато не е виждана досега и човек трудно би могъл да си € представи.
††† “ова предложение се прави в контекста на нашите из€вени желани€ като жители на планетата. Ќие сме за€вили, че сме решени да изградим по-добър живот за всички, да повдигнем съзнанието си, да потърсим един нов св€т. Ѕог н€ма да ни заклейми, какъвто и да бъде наши€т избор, но ако предпочетем това, е готов да ни покаже път€. “ой обаче н€ма да ни принуди да приемем Ќеговите предложени€. Ќито сега, нито  огато и да било.
††† «а мен послани€та на тази книга са едновременно пленителни, разтърсващи, предизвикателни, вдъхнов€ващи. “е са пленителни, защото дъхът ми спира от техни€ размах и обхват. –азтърсващи са, защото ми показват собствени€ ми образ и този на човечеството по начин, който ме кара да за давам въпроси. ѕредизвикателни са затова, защото ми вдъхват дръзновение, както никой и нищо преди. ƒръзновението да бъда по-добър, да бъда по-широкомащабен, отколкото съм бил, дръзновението да бъда ѕървоизвор на един св€т, в който гневът, дребната завист, сексуалната дисфункци€, глупостта в образователната система, социалното неравенство и политическа притворност, извъртани€ и игра на сила н€ма никога повече да бъдат част от човешки€ опит. “е са вдъхнов€ващи, защото вдъхват надеждата, че всичко това е възможно.
††† Ќаистина, можем ли да изградим подобен св€т? Ѕог  азва Дда", от нас се иска само да решим да го направим.
††† “ази  нига е действителен диалог с Ѕога. “€ е втора от трилоги€, в ко€то са записани разговори с Ѕожеството, които се осъществиха в продължение на повече от пет години - и продължават до ден днешен.
††† Ѕие можете и да не пов€рвате, че този материал наистина идва от Ѕога и аз не държа на това. ¬ажното за мен е дали този материал има стойност, дали ви вдъхва прозрени€, дали ви пробужда, разпалва желание у вас и дали ви подтиква към ползотворна прол€на във ваши€ ежедневен живот на «ем€та. Ѕог е свидетел, че нещо тр€бва да се промени. Ќие не можем да продължаваме както досега.
††† “рилоги€та –азговори с Ѕога започна, когато през 1995 година бе завършена първата книга от поредицата. “ази книга се занимаваше главно с лични проблеми и промени живота ми. “€ промени живота на много хора. —амо за седмици т€ започна да се разпродава учудващо бързо, разпространението и достигна зашеметителни нива.  ъм кра€ на първата година от не€ се продаваха по 12000 екземпл€ра на месец и продажбите раст€ха. –азбира се, УавторътФ на книгата беше небезизвестен. » това правеше този документ толкова интригуващ и толкова мощен.
††† јз съм дълбоко благодарен, че се оказах свързан с този процес - процеса, чрез които н€кои велики истини се припомн€т за пореден път от хил€ди хора. јз съм лично удовлетворен и много щастлив, че толкова много хора намират за ценна тази творба.
††† »скам да знаете, че в самото начало б€х напълно уплашен. ћина ми през ума, че могат да ме помисл€т за луд, страдащ от халюцинации или мани€ за величие.  акто и че ако пов€рват, че този материал е наистина вдъхновен от Ѕога, те действително могат да последват съвета. ј защо това ме плашеше? ѕричината е проста. «наех, че всичко, което съм написал, би могло да се окаже погрешно.
††† ј после започнаха да се получават писмата. “ова б€ха писма на хора от цели€ св€т. » тогава разбрах. ƒълбоко в себе си аз разбрах. “ова е добро. “о е тъкмо онова, което светът тр€бва да чуе в точно определеното време.
††† –азбира се, н€ма пон€ти€ за ,,доброФ и ,,лошоФ, освен в относителни€ опит на нашето съществуване. “ака че когато  азвам Ддобро", аз имам предвид онова, което ние на тази планета приемаме за желателно.)
††† —ега е готова и втора книга и аз забел€звам, че отново ме обхваща страх. “ази книга се занимава с по-мащабните аспекти на наши€ индивидуален живот, както и с геофизически и геополитически съображени€ от значение за цели€ св€т. ѕо тази причина насто€щи€т том съдържа много повече неща, с които обикновени€т читател би могъл да не се съгласи. «атова се страхувам. —трахувам се, че онова,  оето ще прочетете, може и да не ви се хареса. —трахувам се, че ще за€вите, че съм на погрешен път за н€кои неща. Ѕо€ се, че ще разбун€ мравун€ка, ще предизвикам бур€, ще пород€ вълнение. » на всичко отгоре, страхувам се, че всичко,  азано тук, може да се окаже нев€рно.
††† «на€, че не би следвало да хран€ подобни страхове. ¬ кра€ на краищата нима не съм прочел собствената си първа книга? ƒа, но тук отново се про€в€ва мо€та човешка същност. Ќаистина съвсем н€мам за цел да разклат€ устоите на хората, като давам публичност на тези записи. ≈динственото, което жела€, е честно и в€рно да предам онова, което съм възприел от Ѕога като отговор на моите въпроси. ќбещал съм пред Ѕога, че ще направ€ това - ще дам публичност на тези разговори - и не мога да не спаз€ това обещание.
††† ¬ие също не можете да не спазите своето обещание. явно е, че и вие сте поели обещание - да подлагате всички ваши мисли, идеи и убеждени€ на преоценка. ќчевидно сте се посветили безусловно на това да растете непрестанно. —амо човек, който е направил това посвещение може да се заеме с тази книга.
††† » така, по всичко личи, че това е общото между нас. Ќ€ма от какво да се страхуваме. Ќие сме това, което сме и постъпваме съответно и от нас се иска само да останем верни на себе си, защото н€ма от какво да се плашим. —ега разбирам, а веро€тно винаги съм го знаел, че ние сме вестители - ти и аз. јко не беше така, аз н€маше да напиша тази книга, а ти н€маше да € прочетеш. Ќие сме вестители и затова ни предстои работа. ѕърво, тр€бва да се уверим, че правилно разбираме посланието, което е дадено в книгите Д–азговори с Ѕога". ¬торо, тр€бва да превърнем това послание в част от живота си, за да бъде то приложимо. » трето, тр€бва да предадем посланието и на други хора, да сведем истината му до всички, до чийто живот се докосваме, чрез простото и изискано средство на лични€ пример.
††† –адвам се, че сте избрали да предприемете това пътешествие заедно с мен. ѕо-леко и по-интересно е с вас, отколкото без вас. Ќека прелистим заедно тези страници. ѕон€кога може да изглежда малко притеснително. Ќе както беше в първа книга. ѕърва книга беше Ѕожи€та прегръдка - една силна, топла прегръдка през раменете.  нига втора е също така люб€ща, но пон€кога нежно разтърсва тези рамене. ѕризовава ни да се пробудим. ќтправ€ предизвикателство да преминем на следващото ниво.
††† ¬инаги има следващо ниво, както знаеш. “во€та душа -ко€то е дошла тук, за да се обогати с най-пълноценен, а не с най-повърхностен опит - би предпочела да не ти дава отдих. » макар изборът да е винаги в твои ръце, душата ти ще се погрижи за това да не изпаднеш никога в самодоволство и незаинтересованост и в никакъв случай да не се отдадеш на апати€та. «ащото има твърде много да промен€ш в сво€ св€т, твърде много творчески потенциал, който да развиваш. ¬инаги има нова планина, ко€то да изкачиш, неизвестни пространства, които да опознаеш, да удържиш сво€та поредна победа над страха. ¬инаги има едно още по-великолепно м€сто, по-мащабна представа, по-върховна визи€.
††† » така, тази книга е може би малко по-обезпоко€ваща от първата книга. Ќе б€гайте от безпокойството, когато почувствате такова. ƒръжте се за лодката, когато се разклати. ј после приложете в живота си новата парадигма. » още по-добре, чрез вълшебството и примера на собствени€ си живот, съдействайте за изграждането на нова парадигма.
†††

Ќийл ƒоналд ”олш јшланд,
ќрегон
март 1997


1.


††† Ѕлагодар€, че дойде. Ѕлагодар€, че си тук. ¬€рно е, че си тук, защото имахме среща. Ќо можеше и да не се €виш. ћожеше да предпочетеш да не дойдеш. ¬место това, ти избра да бъдеш тук, на уреченото м€сто и в урече≠ното време, за да държиш в ръцете си тази книга. «атова благодар€.
††† јко си направил това несъзнателно, без дори да си дадеш сметка какво вършиш и защо, може би ще се изправиш пред една загадка и тр€бва да ти дам н€кои об€снени€.
††† Ќека започнем с това да ти обърна внимание, че тази кни≠га е дошла в живота ти в точното време и м€сто. ћоже би още не разбираш това, но когато преминеш през всичко, кое≠то ти предстои, ще го знаеш със сигурност. ¬сичко, което става, следва един съвършен пор€дък и по€вата на насто€ща≠та книга в тво€ живот не прави изключение.
††† ¬ не€ ти ще намериш онова, което си търсил, и към кое≠то си се стремил от много време. ¬ не€ ще намериш послед≠ната, а за н€кои, първата реална връзка с Ѕога. “ова е наистина връзка и т€ е реална. Ѕог ще проведе действителен разговор с теб сега посред≠ством мен. Ќе бих ти  азал това преди н€колко години, но се≠га ти го казвам, защото вече съм имал такъв диалог и зна€, че е възможен. » не само, че е възможен, но и се осъществ€ва непрекъснато. “очно както става тук и сега.
††† «а теб е важно да разбереш, че дон€къде и ти си съдейст≠вал, за да стане това, както си станал причината, за да държиш тази  нига в ръцете си в този момент. ¬сички ние сме в основата на събити€та, които възникват в наши€ живот и всички сме сътворци заедно с ¬елики€ ≈динен “ворец, за да се пород€т обсто€телствата, водещи към тези събити€. ѕървите ми разговори с Ѕога се състо€ха през 1992-1993 година.
†††Ѕ€х написал гневно писмо, адресирано към Ѕога, в което ћу задавах ¬ъпроса защо мо€т живот е такъв паметник на борба и провал. ¬сичко - като се започнеше от моите любовни взаимоотношени€ и се преминеше през работата на живота ми, отношени€та с децата ми и здравето - ¬сичко, което ми се случваше, не беше нищо друго, освен борба и провал. ¬ писмото си изисквах от Ѕога отговор защо е така и какво тр€бва да се направи, за да се промени този ∆ивот.
††† «а мо€ собствена изненада, получи се отговор на моето писмо.
††† “ози отговор стана съдържанието на книга, публикувана през май 1995 година под заглавие –азговори с Ѕога, ѕърва книга. ћоже да сте чули за не€ и дори да сте € чели. јко е така, не се нуждаете от по-нататъшно встъпление към насто€щата.
††† јко първата книга не ви е позната, над€вам се скоро да се запознаете с не€, защото в не€ се разказва по-подробно как започна всичко и се дава отговор на множество въпроси във връзка с лични€ ни живот - въпроси във връзка с парите, любовта, секса, Ѕога, здравето и болестта, храненето, ¬заимоотношени€та, "подход€щата работа" и множество други аспекти на ежедневни€ живот - за които н€ма да се говори тук.
††† јко има дар, който бих помолил Ѕога да даде на света в насто€щи€ момент, това е информаци€та от първата книга. ¬ерен на —воето обещание ("»скайте и ще ¬и се даде"), Ѕог вече изпълни тази молба.
††† «атова се над€вам, че когато прочетете тази книга (и дори още преди да сте € дочели), ще решите да прочетете и първата. “ова е въпрос само на избор, така както „исти€т »збор ви е довел до тези слова в този момент.  акто „исти€т »збор е сътворил вс€ко прежив€ване, което сте имали н€кога. (»де€, ко€то е об€снена в първата книга.)
††† ѕървите параграфи на втората книга б€ха написани през март 1996 година като кратко встъпление към информаци€та, ко€то следва.  акто и в първа книга, процесът, по който "постъпи" тази информаци€, беше изключително прост. върху празен лист харти€ аз просто записвах въпроса си - всеки ¬ъпрос... обикновено онзи, който пръв изникваше в съзнанието ми - и едва го записвах, когато отговорът започваше да се оформ€ в главата ми, с€каш н€кой ми го нашепваше в ухото. ѕриемах диктовка!
††† — изключение на тези н€колко реда, ц€лата книга бе написана в продължение на малко повече от година,  ато се започне от пролетта на 1993 година. Ѕих искал да ви го представ€ сега така, както на мен ми бе продиктуван и предоставен...
††† ƒнес е недел€, ¬ъзкресение, 1993 година и, както ми се каза, аз съм тук. “ук съм с молив и бележник в ръка, готов да записвам.
††† —игурно тр€бва да кажа, че Ѕог ме помоли да бъда тук. Ѕ€хме си уговорили среща. ƒнес сме готови да започнем  нига 2, втората книга от трилоги€та, ко€то Ѕог, аз и ти прежив€ваме заедно.
††† ќще не зна€ за какво ще се говори в тази книга, нито дори какви конкретни теми ще разглеждаме. “ова е така, защото н€мам в главата си никакъв план по отношение на не€. Ќ€ма как да имам план. Ќе съм аз, който решавам какво да се включи в не€. Ѕог решава.
††† ≈дна възкресна недел€ на 1992 година - точно преди една година - Ѕог започна разговор с мен. «на€, че може да прозвучи смешно, но точно това стана. Ќе след дълго, разговорът се прекрати. ƒаде ми се нареждане малко да си почина... но ми се каза също така, че имам "среща" и тр€бва да се върна да си продължим разговора на този ден.
††† ¬ие също сте имали уговорена среща. » сега сте дошли на срещата. Ќа мен ми е съвсем €сно, че тази книга не е адресирана само до мен, но и до вас чрез мен. ¬ие €вно дълго сте търсили Ѕога, копнеели сте за Ќеговото —лово. » с мен е така.
††† ƒнес заедно ние ще намерим Ѕога. “ова е винаги най-добри€т начин да √о намерим. «аедно. Ќие никога не ще намерим Ѕога, разделени един от друг.  огато казвам това, имам две неща предвид. »мам предвид, че никога н€ма да намерим Ѕога поотделно. «ащото първата стъпка към това да открием, че не сме разделени от Ѕога, е да открием, че не сме разделени един от друг и докато не разберем и осъзнаем, че ¬сички ние сме ≈дно ц€ло, н€ма да разберем и осъзнаем, че сме ≈дно ц€ло с Ѕога.
††† Ѕог никога не се е отдел€л от нас и ние само си мислим, че съществуваме отделно от Ќего.
††† “ова е всеобща грешка.  акто и тази, че си въобраз€ваме, че съществуваме отделно един от друг. » така, открил съм, че най-бързи€т начин "да намерим Ѕога", е да се открием взаимно. ƒа спрем да се крием един от друг. », разбира се, да спрем да се крием от самите себе си.
††† ј най-бързи€т начин да спрем да се крием, е да говорим истината. Ќа всекиго. » винаги.
††† «апочнете още сега да израз€вате истината и никога повече не спирайте да го правите. «апочнете с това сам да си признаете истината за себе си. ѕосле си кажете каква е истината за н€кой друг. ј след това - споделете с друг истината за себе си. ѕо-нататък споделете с него истината и за н€кой друг. » накра€, кажете на всички истината за всичко.
††† “ова са ѕетте нива на израз€ване на истината. “ова е петстепенната пътека към свободата. »стината наистина ще ти даде свобода.
††† “ова е книга за истината. Ќе мо€та, а Ѕожи€та истина.
††† ѕървоначални€т диалог между мене и Ѕога завърши само преди месец. ѕредполагам, че насто€щи€т ще протече по аналогичен начин. “оест, аз ще задавам въпроси, а Ѕог ще ми дава отговори. ћисл€, че тр€бва да пристъп€ към него веднага.
††† Ѕоже, така ли тр€бва да процедирам?
††† ƒа.
††† “ака и предположих.
††† —амо че в тази книга јз ще повдигна —ам н€кои теми, без да бъда запитан.  акто знаеш, в първата не съм правил това.
††† ƒа. «ащо се добав€ тази особеност сега?
††† «ащото тази книга се пише по ћое искане. јз —ам поисках от теб да се срещнем - както каза.
††† ѕървата книга бе осъществена по твой замисъл.
††† ѕри първата книга ти имаше план. —ега н€маш план, освен да вършиш ћо€та ¬ол€.
††† ƒа. “очно така.
††† “ова, Ќийл, е много добра стратегическа позици€. Ќад€вам се ти, както и други хора, често да заставате на не€.
††† јз обаче см€тах, че “во€та ¬ол€ е и мо€. Ќима мога да не върша “во€та ¬ол€, щом т€ се отъждеств€ва с мо€та?
††† “ова е интересен въпрос - не е лошо да се започне от него. Ќ€ма да е лошо да започнем наши€ диалог с този въпрос.
††† Ќека да се върнем малко назад. Ќикога не съм казвал, че ћо€та ¬ол€ е тво€ вол€.
†††  азвал си! ¬ предишната книга каза съвсем €сно: "“во€та ¬ол€ е ћо€та ¬ол€!"
††† ƒа, наистина - но това не е същото.
††† “ака ли? ѕо този начин можеш да ме объркаш.
†††  огато казвам "“во€та вол€ е ћо€ ¬ол€", това не означава същото, както че ћо€та ¬ол€ е тво€ вол€.
††† јко ти вършеше ћо€та ¬ол€ през ц€лото ¬реме, н€маше да има нужда от нищо повече, за да постигнеш ѕросветление. јко вършеше ћо€та ¬ол€ през всичките тези години, откакто си жив, н€маше да има нужда да се занимаваш с тази книга, с ко€то се занимаваш сега.
††† ясно е, че не си вършил ћо€та ¬ол€. ¬същност, през повечето време дори не знаеш каква д т€.
†††Ќе зна€ ли?
††† Ќе, наистина.
††† Ќо тогава защо не ми € разкриеш?
††† –азкривам ти €. Ќо ти просто не ће слушаш. ј когато ће слушаш, не ће чуваш. ј пък когато чуваш, не в€рваш на онова, което чуваш. Ќо и когато пов€рваш, въпреки това не следваш съветите ми.
††† “ака че, да твърдиш, че ћо€та ¬ол€ е тво€ вол€, е очевидно неточно.
††† ќт друга страна, наистина ћо€та ¬ол€ е тво€ вол€. ѕърво, защото аз € познавам. ¬торо, защото € приемам. “рето, защото € зачитам. „етвърто, защото € обичам. ѕето, защото € имам  ато —во€.
††† “ова означава, че ти си свободен да вършиш, каквото желаеш - и аз приемам тво€та вол€ за —во€ чрез безусловна любов.
††† «а да превърнеш ћо€та ¬ол€ в сво€, ти тр€бва да направиш същото.
††† ѕърво, тр€бва да € познаваш. ¬торо, тр€бва да € приемаш. “рето, тр€бва да € зачиташ. „етвърто, тр€бва да € обичаш. » най-сетне, тр€бва да € превърнеш в собствена вол€.
††† ѕрез ц€лата истори€ на човешки€ род, малцина са били онези, които са вършили последователно това. Ќеколцина други хора са го следвали в повечето случаи. ћнозина са го осъществ€вали в значителна степен. ћножество хора са го правили от време на време. » фактически всички са го извършвали в единични случаи - макар че н€кои не са го практикували нито веднъж.
††† ¬ ко€ от категориите попадам аз?
††† »ма ли значение? ¬ ко€ от категориите би искал да попаднеш отсега нататък? Ќе е ли това съществени€т въпрос?
††† ƒа.
††† ј какъв ще бъде тво€т отговор?
††† »скам да принадлежа към първата категори€. »скам да познавам и върша “во€та ¬ол€ през ц€лото време.
††† “оба е похвално, препоръчително и ¬еро€тно невъзможно.
††† «ащо?
††† «ащото тр€бва да изминеш дълъг път на развитие, преди да можеш да претендираш за това. » все пак, виж какво ще ти кажа: “и можеш да претендираш за това, можеш да се приближиш до Ѕожествеността още в този миг, ако решиш. Ќ€ма защо развитието ти да отнеме твърде дълго време.
†††ј защо тогава то става за толкова дълго време?
†††Ќаистина, защо?  акво чакаш? —игурно не см€таш, че јз съм този, който те дърпа назад?
†††Ќе. ƒавам си сметка, че аз сами€т се дърпам назад.
†††ƒобре. ƒа разбираш е пърбата стъпка кьм съвършеното познание.
†††јз искам съвършено познание.  ак да го постигна? „ети тази книга. “очно към това те вод€.

2.


†††»мам чувство, че не зна€ докъде ще ме доведе тази книга. Ќе зна€ отвъде да започна.
†††Ќека си дадем време.
††† олво време тр€бва да си дадем? ¬ече ми б€ха необходими пет месеца да стигна от първа глава дотук. «на€, че когато хората четат, те си представ€т, че съм написал всичко на един дъх, без прекъсване. Ќе си дават сметка, че 20 седмици отдел€т 32-и€ от 33-и€ параграф на насто€щата книга. Ќе разбират, че пон€кога година дели моментите на ¬дъхновение един от друг.  олко време тр€бва да си дадем?
†††Ќ€мах предвид това. »сках да кажа да започнем с темата за "¬ремето", ко€то е добра изходна точка.
†††≈, добре. Ќо след като заговорихме за това, защо наистина пон€кога са нужни месеци, за да напиша един-единствен параграф? «ащо се бавиш толкова дълго между посещени€та —и?
†††Ћюбими мой, прекрасни синко, јз не се бав€ между "посещени€та" —и. Ќикога не съм бил далеч от теб. ѕросто ти не винаги си даваш сметка.
†††«ащо? «ащо не си давам сметка за “еб, щом “и си винаги тук?
†††«ащото се занимаваш с други неща. јко тр€бва да си признаеш, ти имаше наистина натоварени пет месеца.
†††ƒа, така е. —танаха много неща.
†††» ти направи всички тези неща по-важни от ћен.
†††“ова не е мо€та истина.
††† ѕриканвам те да преразгледаш делата си. “и беше дълбоко ангажиран със своето физическо съществувание. ќбръщаше много малко внимание на душата си.
†††ѕериодът беше много труден.
††† ƒа. “олкова повече тр€бваше да се обърнеш към душата си. “ези последни месеци щ€ха да минат далеч по-леко с ћо€ помощ. ћога ли да ти предложа занапред да не губиш ¬ръзката си с ћен?
†††ќпитвам се да бъда близо до “еб, но се изгубвам - хващам се в собствената си драма. » тогава н€как си не намирам време за “еб. Ќе медитирам. Ќе се мол€. » определено не пиша.
†††«на€. »рони€та на съдбата е в това, че когато най-много се нуждаеш от ¬ръзка, ти се отдалечаваш от не€.
††† ак да престана да прав€ това?
†††ѕрестани да го правиш.
†††Ќали точно това  азах. Ќо как?
†††ѕрестани да го правиш като престанеш да го правиш.
†††Ќе е толкова просто.
†††“олкова е просто.
††† ўе ми се да беше.
†††«начи, ще бъде, защото онова, което желаеш, е ћо€ заповед. —помни си, любими ћой, че твоите желани€ са и ћои желани€. “во€та вол€ е ћо€ вол€.
†††ƒобре. ћного добре. »скам тогава тази книга да бъде завършена през март. —ега е октомври. Ќе искам повече петмесечни промеждутъци в постъпването на материала.
†††“ака да бъде.
†††’убаво.
†††ќсвен ако не стане така. ќ, √осподи! “р€бва ли да си правим тези номера?
†††Ќе. Ќо досега така си избрал да живееш живота си. Ќепрекъснато си промен€ш мнението. —помни си, че животът е посто€нен процес на творчество. “и твориш сво€та реалност вс€ка минута. –ешението, което вземаш днес, често не е изборът, който ще направиш утре. ј тайната на всички ”чители е: бъди посто€нен в сво€ избор. “р€бва ли да правиш избора си все отново и отново? Ќе е ли достатъчно да го направиш веднъж
†††“р€бва да го правиш все отново и отново, докато тво€та вол€ не се из€ви в тво€та реалност.
†††«а н€кои хора това може да трае с години. «а други, с месеци. «а трети, седмици. «а хората, които са близо до съвършеното познание, то става за дни, часове и дори минути. «а ”чителите творчеството е мигновено.
†††ћожеш да твърдиш, че си на път да постигнеш съвършено познание, когато видиш да се затвар€ пропастта между ¬ол€та и нейното ќсъществ€ване.
††† азваш, "–ешението, което вземаш днес, не ¬инаги е изборът, който ще направиш утре".  акво значи това? „е никога не бива да промен€м намерени€та си ли?
†††ѕромен€й намерени€та си,  олкото си искаш. Ќо помни, че вс€ка пром€на на намерени€та води до пром€на в ц€лата ¬селена.
†††  огато "¬земеш решение" за нещо, ти задействаш ц€лата ¬селена. —или, които не можеш да разбереш - далеч по-неуловими и сложни, отколкото си представ€ш - се включват активно в един процес, чи€та комплексна динамика ти едва сега започваш да разбираш.
†††¬сички тези сили и процеси са част от забележителната мрежа от¬заимосвързани енергии, ко€то обхваща онова целокупно съществувание, което се нарича живот.
†††ѕо същността си това съм јз.
†††«начи, когато си промен€м намерени€та, “и създавам затруднени€.
†††Ќищо не е трудно за ћен - но можеш да създадеш големи затруднени€ на себе си. ≈то защо, бъди последователен и целенасочен. » не се отказвай, докато не постигнеш реални резултати. Ѕъди концентриран и съсредоточен.
††† “ова означава духовна последователност.  огато решиш нещо, да го решиш с ц€лата си сила, с ц€лото си сърце. ƒа не се спираш пред нищо! ƒа се стремиш към целта си. ƒа бъдеш решителен.
†††ƒа не приемам "не" за отговор.
†††“очно така.
†††Ќо ако "не" е правилни€т отговор? јко онова, което желаем, не е за нас - ако не е за наше добро, не е в наш интерес?
†††“огава “и н€ма да ни го дадеш, така ли?
†††Ќе. јз ще ви "дам" всичко, което искате, независимо дали е "добро" или "лошо" за вас. «амисл€л ли си се над сво€ живот напоследък?
†††Ќо аз съм научен, че не винаги можем да получим, каквото искаме - че Ѕог н€ма да ни го даде, ако не е за нашето ¬исше благо.
†††’ората твърд€т това, когато не искат да се разочароват от определени резултати.
†††ѕреди всичко, нека отново си из€сним нашите взаимоотношени€. јз не ти "давам" нищо - ти сам си го предизвикваш.  нига първа раз€сн€ва съвсем точно и достатъчно подробно как постигаш това.
†††¬торо, аз не съд€ онова, което си предизвикал. Ќе наричам нещата "добри" или "лоши". (» ти по-добре не го прави.)
†††“и си творческо създание - създаден по образ и подобие Ѕожие. ћожеш да имаш всичко, което избереш. Ќо е възможно да не получиш всичко, което желаеш. ¬същност, никога н€ма да получиш нищо, което желаеш, ако го искаш прекалено много.
†††«на€. » това раз€сни в книга първа.  аза, че актът на желанието отблъсква желаното от нас.
†††ƒа, а помниш ли защо?
†††«ащото мислите имат творчески потенциал - и мисълта, че имам нузкда от нещо, е твърдение за вселената - за€вление за истината - което вселената поражда в мо€та реалност.
††† “очно така! —ъвършено правилно! “и наистина си го разбрал. ”своил си урока. ѕрекрасно.
†††“очно такъв е механизмът. ¬ момента, в който кажеш "»мам нужда" от нещо, ¬селената казва "ƒа, имаш нужда" и ти дава точно това прежив€ване - прежив€ването на "нужда"!
†††  аквото изречеш след думата "јз" се превръща в творческа  оманда. ƒухът от бутилката - който съм јз - съществува, за да ти се подчин€ва. јз създавам онова, което ти предизвикваш! “и предизвикваш точно онова, което мислиш, чувстваш и говориш. —ъвсем просто е.
†††» така, кажи ми отново - защо е нужно толкова много време, за да сътвор€ реалността, ко€то предпочитам?
†††ѕо н€колко причини. «ащото не в€рваш, че притежаваш онова, което предпочиташ. «ащото не знаеш какво да предпочетеш. «ащото се опитваш сам да определ€ш какво е "най-доброто" за теб. «ащото търсиш предварителни гаранции, че всеки твой избор ще излезе "добър". » защото непрекъснато си промен€ш намерени€та!
†††Ќе зна€ дали правилно “е разбирам. Ќима не тр€бва да се стара€ да прецен€вам кое е най-добро за мен?
†††"Ќай-добро" е относително пон€тие, което зависи от стотици променливи величини. “ова прави избора труден. “р€бва да съществува само едно съображение при вземането на каквото и да било решение - дали то разкрива  ой —ъм? ƒали то израз€ва  ой »збирам да Ѕъда?
†††÷ели€т живот би тр€бвало да бъде такова из€вление. ¬същност той е тъкмо това. “ова из€вление може да се направи случайно или по избор.
†††∆ивотът на съзнателен избор е живот на съзнателно действие. ∆ивотът под действие на случайността е живот на несьзнавани реакции.
†††–еакци€та тр€бва да се разбира буквално - като дейстбие, което е ¬ече станало. ѕри "реакци€та" това, което правиш, е да прецениш постъпващата информаци€, да потърсиш в склада на паметта си сходен или почти същи€ опит и да постъпиш така, както си постъпвал и преди. “ова е работа на съзнанието, не на душата.
†††ƒушата ти ще тр€бва да претърси сво€та "памет", за да види какво тр€бва да бъде твоето автентично прежив€ване на “еб в —егашни€ ћомент. “ова означава "да потърсиш душата", за което толкова си слушал, но наистина тр€бва да "надмогнеш разума", за да го постигнеш.
††† огато губиш време, за да прецен€ваш  ое е "най-добре" за тебе, ти правиш точно това: губиш си времето. ѕо-добре пести времето си, вместо да го губиш напразно.
†††ƒа надмогнеш разума е състо€ние, което пести изключително много време. ѕри него се стига бързо до решение, активизира се изборът, защото душата ти твори само въз основа на насто€щи€ си опит, без преоценки, анализи и критика на минали ситуации.
†††«апомни едно: душата твори, разумът реагира.
†††Ѕидейки мъдра, душата знае, че опитът, който имаш в “ози ћомент, е прежив€ване, изпратено ти от Ѕога, още преди да осъзнаеш това. “ова означава "насто€щ" опит. “ой ти е даден още докато го търсиш - защото още преди да помолиш, јз ще съм откликнал. ¬секи —егашен ћомент е истински великолепен подарьк от Ѕога. «атова и се определ€ като насто€щ.
†††ƒушата интуитивно търси съвършените обсто€телства и ситуаци€та, ко€то понасто€щем е потребна, за да изцели неправилното ти мислене и да те доведе до правилно прежив€ване на твоето »стинско јз.
†††∆еланието на душата е да те върне  ъм Ѕога - да те върне при ћен у дома.
†††÷елта на душата е да познае себе си в опита - и така да познае ћен. «ащото душата разбира, че “и и јз сме ≈дно ц€ло. ¬ъпреки че разумът отрича тази истина и т€лото действа сьответно на това отрицание.
†††≈то защо, когато тр€бва да вземаш ¬ажни решени€, тр€бва да надмогнеш разума и да потърсиш душата.
†††ƒушата разбира онова, което разумът не може да осъзнае.
†††јко посвещаваш време на това да прецен€ваш какво е "най-доброто" за тебе, изборът ти ще бъде неуверен, ще ти бъде нужно неверо€тно много време, за да стигнеш до н€какво решение и ти ще се носиш по ¬ълните на очаквани€та.
†††јко не внимаваш, можеш да се удавиш в морето на своите очаквани€.
†††ќ-о! “ова се казва отговор! Ќо как да се вслушвам в душата си? ќткъде мога да зна€ какво по-точно чувам?
†††ƒушата говори чрез чувствата. ¬слушвай се в своите чувства. —ледвай чувствата си. «ачитай ги.
†††ј защо ми се струва, че тъкмо защото зачитах чувствата си, стигнах до всичките си непри€тности?
†††«ащото си лепнал на растежа етикета "непри€тност", а на засто€ - "сигурност".
†††≈то какво ще ти кажа: „увствата ти никога н€ма да ти навлекат "непри€тност", защото твоите чувства са тво€та истина.
†††јко искаш да водиш живот, в който да не следваш никога чувствата си, а да прецеждаш вс€ко свое чувство през машинари€та на –азума, опитай. ¬земай решени€, основани на анализа на ситуаци€та. Ќо не очаквай да постигнеш щастие чрез подобни машинации, нито пък тържество на »стински€ си јз.
†††«апомни едно: истинското тържество е в надмогването на разума.
†††јко слушаш душата си, ти ще знаеш кое е "най-доброто" за теб, защото твоето добро е тво€та истина.
††† огато действаш единствено съобразно сво€та истина, ти ускор€ваш напредъка си.  огато твориш опита си въз основа на сво€та "истина за момента", вместо да преповтар€ш опита, основаващ се на "минали истини", ти си изграждаш едно "ново аз".
†††«ащо ти отнема толкова много време, за да сътвориш реалността, ко€то е твой избор? ≈то защо: защото не живееш според собствената си истина.
†††ѕознай истината и истината ще те направи свободен.
†††Ќо когато веднъж стигнеш до познание на истината, не продължавай да си промен€ш възгледите за не€. “ова е тво€т разум, който все се опитва да прецен€ва какво е "най-добро". —при го! “р€бва да надмогнеш разума. ƒа се върнеш към чувствата!
†††“очно това значи "да си върнеш здрави€ смисъл". “о означава да възстановиш начина, по който чувстваш, а не по който мислиш. ћислите са си мисли. ћисловни конструкции. “е са "изработени" от твоето съзнание. Ќо чувствата - те са реалността за момента.
†††„увствата са езикът на душата. ј тво€та истина, това е душата ти.
†††“ова е. –азбираш ли всичко?
††† ќзначава ли това, че тр€бва да даваме израз на всичките си чувства - независимо колко са негативни или разрушителни?
†††„увствата не са нито негативни, нито разрушителни. “е са просто истини. ¬ажното е по какъв начин ще дадеш израз на сво€та истина.
††† огато израз€ваш сво€та истина с любов, р€дко възникват негативни или разрушителни резултати, а когато това става, то е само защото н€кой друг решава да преживее тво€та истина по негативен или разрушителен начин. Ќищо не може да се направи, за да се избегне това.
†††–азбира се, че не е хубаво, ако не съумееш да дадеш израз на сво€та истина. Ќо хората непрекъснато го прав€т. “олкова много се страхуват да предизвикат или да се изправ€т пред непри€тни реакции, че напълно прикриват сво€та истина.
††† «апомни едно: не е толкова важно по какъв начин се възприема едно послание, а по какъв начин се предава.
†††“и не можеш да поемеш отговорността за това как се приема тво€та истина. ћожеш само да се ангажираш да € предадеш правилно. ј когато казвам правилно, н€мам предвид само €сно. »мам предвид с каква любов, с какво съпричастие, с какво усещане, смелост и пълнота е предадена.
†††Ќе може да се говори за никаква полуистина или за "жесгоката истина", или "голата истина". ћоже да има само истината, ц€лата истина и нищо друго, освен истината, в името на Ѕога.
†††"¬ името на Ѕога" е това, което придава божествен характер на любовта и съпричастието - защото јз ще ти помогна винаги да общуваш по такъв начин, ако се обърнеш към ћен.
†††» така, да, давай израз на онова, което наричаш свои "негативни" чувства, но не по разрушителен начин.
†††Ќеспособността да дадеш израз на негативните си чувства, тоест да ги изтласкаш, не означава, че си ги преодол€л; душата ги спота€ва надълбоко. "—потаената надълбоко" негативност нанас€ вреда на т€лото и обремен€ва душата.
†††Ќо ако човек чуе всички негативни мисли, които имаш спр€мо него, това неминуемо ще засегне взаимоотношени€та, независимо с каква любов са му поднесени тези мисли.
††† азах само, че тр€бва да даваш израз на своите негативни чувства (да ги отхвърл€ш, да се освобождаваш от т€х) - не съм казвал по какъв начин и спр€мо кого.
†††÷€лата негативност не е необходимо да се сподел€ с човека, към когото е насочена. Ќеобходимо е да споделиш тези свои чувства, само ако да не го направиш, означава да нарушиш своето чувство за почтеност и да накараш други€ да пов€рва в нещо, което не е истина.
†††Ќегативността никога не е признак за върховна истина, дори ако ти се струва тво€та истина за момента. ¬ъзможно е т€ да възникне от нещо неизцелено в теб. ¬същност това винаги е така.
†††≈то защо е толкова важно да се освобождаваш от негативността, да € изтласкваш. —амо като € изтласкаш - като € извадиш навън, за да € видиш - можеш €сно да разбереш дали наистина в€рваш в не€.
†††“и си казвал н€кои неща - грозни неща - само за да откриеш, че изречени, те не ти се струват вече "истина".
†††ƒавал си израз на чувства - от страх до гн€в и €рост - само за да установиш, че те не разкриват реалното ти състо€ние.
†††¬ това отношение чувствата могат да те подведат. “е са езикът на душата, но тр€бва да се увериш дали се вслушваш в истинските си чувства, а не в н€каква фалшификаци€, конструирана от ума.
†††ќ, √осподи. »злиза, че и на чувствата си не мога да се довер€. ѕрекрасно! ј б€х си помислил, че това е път€т кьм истината! “ъкмо си представ€х, че на това ме учиш. “ака е. Ќа това те уча. Ќо слушай внимателно, защото е по-сложно, отколкото разбираш сега. Ќ€кои от чувствата са истински чувства - чувства, родени в душата, а други са измамни. “е са конструирани от ума.
†††— други думи, това не са "чувства" изобщо - това са мисли. ћисли, кито са се маскирали като чувства.
†††“ези мисли се основават на предходни€ ти опит и на опита, който наблюдаваш у другите. ¬иждаш н€кого да прави гримаса, когато му вад€т зъба, и ти също правиш гримаса, когато вад€т тво€. ћоже и да не те боли, но ти си правиш гримасата. –еакци€та ти н€ма нищо общо с реалността, а само с начина, по който € възприемаш, основаващ се на чужди€ опит или на онова, което ти се е случвало в миналото.
†††Ќай-гол€мото предизвикателство за човешките същества е да бъдат “ук и —ега, да спрат да се опитват те да нареждат нещата! ѕрестани да градиш насто€щи€ миг въз основа на минали мигове, защото така си го сьздаваш по този модел, преди още да си помислил. —ъществувай в момента. ѕомни, че си изпратил на сво€ јз този момент като подарък. ¬ него се съдържа зародишът на гол€ма истина. »стина, ко€то желаеш да си спомниш. Ќо когато настъпи моментът, ти веднага започваш да си изграждаш мисли за него. ¬место да съществуваш в сами€ миг, ти заставаш встрани от него и го прецен€ваш. » тогава действаш реактивно, реагираш. “оест, постъпваш така, както вече си постъпвал преди.
†††¬иж сега тези две думи:
†††–≈ј “»¬≈Ќ
††† –≈ј“»¬≈Ќ
††† «абележи, че това е всъщност една и съща дума. —амо че буквата " " е преместена!  огато поставиш правилно " "-то, ти се превръщаш в  реативна, “ворческа личност, а не в –еактивна, –еагираща.
†††“ова е много умно.
†††≈, Ѕог си е такъв.


23456789

—ъздадено: 21/02/2006 • 14:08
ќбновено : 07/03/2006 • 17:13
 атегори€ : Ќийл ƒоналд ”олш
—траницата е посетена 19202 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

Redaktor 17/12/2008 • 14:40

ќпределено книгата е номер едно,но е сканирана без последващо дооформ€не. «атова е ќплетена и се »зпуска се много! “ова не е в полза на сериозността, изводите, всеобхватността и дълбочината на книгата!
ѕрепоръчвам да се прочете в ѕодход€щ вид. [—равн€вам с оргинала, а не си говор€ без основа]

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.53 секунди