“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

«дравеопазване = Ѕолестоопазване - »нтервю с бивш създател на ваксини

»нтервю на ƒжон –апорт с бивш създател на ваксини

ќригиналът е на адрес: http://www.whale.to/v/rapp.html

   ¬ъпрос (¬) Ќ€кога б€хте уверени, че ваксините са символ на прогресивната медицина.
    ќтговор (ќ) ƒа. ѕомагах в разработването на н€колко ваксини, н€ма да кажа, кои именно.
    ¬: «ащо?
    ќ: »скам да остана инкогнито.
    ¬: «начи см€тате, че може да имате проблеми, ако се разкриете?
    ќ: ѕредполагам, че ще загуб€ пенси€та си.
    ¬: Ќа какво основание?
    ќ: Ќ€ма значение. “ези хора имат възможност да ви навличат непри€тности, ако н€кога сте били член на клуба. «нам н€колко човека, които след€ха и притесн€ваха.
    ¬:  ой направи това?
    ќ: ‘Ѕ–
    ¬: “ова истина ли е?
    ќ: »звън вс€какво съмнение. ‘Ѕ– просто използва други предлози. ћоже да привлече данъчните служби.
    ¬: Ќе е ли твърде много, за да е заради свободата за словото?
    ќ: јз б€х част от вътрешни€ кръг. јко сега назова имена и обвин€ конкретни изследователи, ще си имам доста проблеми.
    ¬:  акво стои зад опитите да навличат непри€тности?
    ќ: ¬аксините Ц последната отбранителна лини€ на съвременната медицина. “е са висшето изражение за Дбл€съкаФ на съвременната медицина.
    ¬: ћислите ли, че хората тр€бва да имат избор дали да се ваксинират или не?
    ќ: Ќа политическо ниво Ц да. Ќа научно Ц хората тр€бва да имат информаци€, за да направ€т правилни€ избор. Ћесно е да се каже Д»збор имаФ, но ако ц€лата атмосфера е пропита с лъжа, как ще изберете правилно. јко начело на ”правлението за контрол над хранителните продукти и лекарствата (FDA) има пор€дъчни хора, ваксините н€маше да са разрешени. ў€ха да ги изследват детайлно.
    ¬: »ма историци на медицината, които утвърждават, че общото снижение на заболеваемостта не е в резултат на ваксините.
    ќ: «нам. ƒълго време не обръщах внимание на тези изследвани€.
    ¬: «ащо?
    ќ: Ѕо€х се от това, какво ще намер€. –аботех в бизнеса с ваксините. –авнището на живота ми зависеше от продължаването на тази работа.
    ¬: ј след това?
    ќ: —ам изследвах тази тема.
    ¬:  акви изводи направихте?
    ќ: „е снижението на нивото на заболеваемостта е благодарение на подобр€ването на жизнените услови€.
    ¬:  акви услови€?
    ќ: ѕо-чиста вода, подобрена канализационна система, храна, пресни продукти от селското стопанство, снижаване на бедността. ћикробите са навс€къде, но ако сте здрав, н€ма да се заразите лесно.
    ¬:  акво почувствахте, когато приключихте изследвани€та си?
    ќ: ќтча€ние. –азбрах, че съм работил в област от концентрирана лъжа.
    ¬: »ма ли ваксини, по-опасни от другите?
    ќ: ƒа. DPT (дифтеткок Ц дифтерит, тетанус и коклюш), например. MMR (комбинираната ваксина против морбили, паротит и рубеола Ц ј. .) . освен това, н€кои серии от една и съща ваксина могат да са опасни. Ќо мен ме притесн€ва това, че всички ваксини са опасни.
    ¬: «ащо?
    ќ: ѕо н€колко причини. “е въвличат човешки€т организъм в процес, чи€то цел е подкопаване на имунната система. Ќа практика те могат да предизвикат болестта, срещу ко€то са предназначени. “е могат да предизвикат други болести, различни от тези, които е тр€бвало да предотврат€т.
    ¬: «ащо ни поднас€т статистика, показваща, че рол€та на ваксините е много успешна при ликвидирането на болестите?
    ќ: «ащо? «а да създадат илюзи€та, че те са полезни. јко ваксините потискат видимите симптоми на такива болести като морбли, всеки ще реши, че ваксината е успешна. Ќо под това прикритие ваксината може да повреди самата имунна система. » ако т€ предизвика друга болест Ц примерно менингит, този факт не се забел€зва, тъй като никой не в€рва, че това е работа на ваксината. ѕросто връзката се игнорира.
    ¬: —ъобщава се, че ваксината е ликвидирала натуралната едра шарка в јнгли€.
    ќ: ƒа, но когато изучавате достъпната статистика, получавате друга картина.
    ¬:  аква?
    ќ: ¬ н€кои градове на јнгли€ и неваксинираните не са се разбол€вали от едра шарка, докато в други ваксинираното население е било засегнато от епидеми€ от едра шарка. ј заболеваемостта от едра шарка вече е била ниска преди въвеждането на ваксините.
    ¬: »скате да кажете, че сме лъгани?
    ќ: ƒа, точно това искам да кажа. »стори€та е така преиначена, че да бъдат убедени хората в ефективността и безопасността на ваксините.
    ¬: –аботили сте в лабораториите.  акво ще кажете за чистотата там?
    ќ: ’ората см€тат, че тези производствени лаборатории са най-чистото м€сто в света. Ќо това не е истина. ѕосто€нно има зарази. ѕосто€нно във ваксините попада Д—троителен боклукФ.
    ¬:  ато маймунски€т вирус SV-40, пропълз€л в поливаксината.
    ќ: ƒа, има го и това, но не това имам предвид. ¬ирусът SV-40 попадна във ваксината заради това, че б€ха използвани маймунски бъбреци. √овор€ за друго. «а действителните лабораторни услови€. «а грешките. «а небрежността. SV-40 по-късно беше намерен и в раковите образувани€ Ц това нещо бих нарекъл структурен проблем. “ова беше приетата част от производствени€ процес. јко използвате маймунски бъбреци, отвар€те вратите за неизвестни ви възбудители, намиращи се в т€х.
    ¬: ƒобре, нека за минута да отделим внимание на разликата между видовете замърс€ващи вещества.  акви вещества намирахте през годините на работата ви в лабораториите?
    ќ: ўе ви дам примери за това, какво съм намирал аз, и какво колегите ми. Ќо това е само част. ¬ противоморбилната ваксина Д–имавексФ намерихме различни птичи вируси. ¬ поливаксината намерикме акантамеба, ко€то назовават Дамебата, изгар€ща мозъкаФ. ћаймунски€т цитомегаловирус в същата поливаксина. ѕенлив маймунски вирус в ротавирусната ваксина. ¬ирус на птичи рак във MMR ваксината. –азлични микроорганизми в противоантраксната ваксина. јз намерих потенциално опасни инхибитори във ферментите на н€колко ваксини. ¬ируси на патици, кучета, зайци във ваксината против рубеола. ѕестивирус във MMR ваксината.
    ¬: Ќека доуточним. ¬сички тези замърс€ващи вещества н€мат отношение към самите ваксини, така ли?
    ќ: “очно така. » е невъзможно да се определи вредата, ко€то могат да донесат, тъй като н€ма изследвани€ в това направление или почти не се прав€т. “ова е рулетка. –искувате вие. «а повечето хора е неизвестно, че н€кои поливаксини, аденовирусни, против рубеола, против хепатит ј, се прав€т от тъканите на абортирани човешки ембриони. » разбрах: това, което намирах от време навреме и считах за бактериални фрагменти, на практика може да са и части от ембрионални тъкани.  огато търсите замърс€ващи вещества във ваксините, вие се губите в цели€ този намерен материал. «наете, че той не тр€бва да е там, но какво е преставл€ва Ц дори представа си н€мате. Ќамирал съм нещо, което съм считал за фрагмент от човешка коса или човешка слуз. Ќамирал съм и нещо, което може да се определи само като чужд белтък, и на практика е необ€тен диапазона на веро€тностите.
    ¬:  амбани алармират отвс€къде.
    ќ: » как мислите, че се чувствах. ƒа не говорим, че цели€т този материал директно попада в кръвообращението, преминавайки обичайните имунни прегради.
    ¬:  ак приемаха находките ви?
    ќ:  ато по правило винаги чувах : ДЌе се притесн€вай, нищо не може да се направиФ . —ъздавайки ваксините, ние използваме различни животински тъкани и те са източник на замърс€ващи вещества. ≈стествено, тук не споменавам за стандартните химикали като живака, формалдехида и алумини€, които целенасочено се използват във ваксините.
    ¬: “ова е потресаващо!
    ќ: ƒа. ј аз отбел€звам само част от замърс€ващите биологични вещества.  ой знае колко още има? Ќе знаем за т€х, защото не търсим. јко тъканта, примерно на птицата, се използва за производството на ваксина, колко ли възможни възбудители могат да попаднат във ваксината? Ќе знаем. Ќе знаем, какво може да е това, и как може да повли€е на хората.
    ¬: ј освен чистотата?
    ќ: √решна е изходната представа за ваксините. —м€та се, че по сложен начин стимулират имунната система, за да се създадат услови€ за имунитет към болестите. “ова е лъжлива предпоставка. «ащото не работ€т така. ¬аксината е предназначена за ДпроизводствотоФ на антитела за защита против болестта. Ќо имунната система е много по-сложна и заплетена от антителата и отнас€щите се към т€х Дклетки-убийциФ.
    ¬: “оест имунната система...
    ќ: ¬ действителност е цели€т организъм и съзнанието. ¬сичко това можете да наречете имунна система. «атова в разгара на епидемиите се намират хора, които остават здрави.
    ¬: ¬ажно е нивото на здравето.
    ќ: Ќе просто е важен, а е жизнено важен.
    ¬: ј как се наглас€ статистиката?
    ќ: «а това има много начини. ѕримерно, 25 човека от от 100, получили ваксина против хепатит ¬ са се разболели от тази болест. ’епатит ¬ е забол€ване на черни€ дроб. Ќо причините, предизвикващи забол€ване на черни€ дроб, са много. “ака можете да промените диагнозата и всъщност да замаскирате корена на болестта.
    ¬: “ака ли го прав€т?
    ќ: ѕрез ц€лото време. “ова тр€бва да се прави само ако докторът автоматически предполага, че лицето, получило ваксината, н€ма да се разболее от тази болест, от ко€то и се предполага, че го защитават. “ова е мисленето на лекарите. » както виждате, това е кръгово мислене. «атворена система. “€ не предполага грешки. ¬ъзможни грешки. јко получили€т ваксина против хепатит, се разбол€ва от него, автоматично се предполага, че болестта му н€ма нищо общо с хепатита.
    ¬: «а годините ви работа във ваксинни€ елит, колко доктори са см€тали, че ваксините са проблем. ѕреброили ли сте ги?
    ќ: Ќито един. Ќ€колко човека като частни лица ме питаха за това какво предизвикват те. Ќо те никога не са сподел€ли съмнени€та си публично, дори и в компаниите си.
    ¬:  акво преобърна нещата за вас?
    ќ: »мах при€тел, чието дете умр€ след ваксината DPT.
    ¬: »зследвахте ли този случай?
    ќ: ƒа, неформално. ќткрих, че до ваксината детето е било съвършено здраво. «а смъртта му н€ма никаква друга причина, освен ваксината. “ака започнаха съмнени€та ми. –азбира се, че ми се искаше да в€рвам, че детето просто е получило неудачна ваксина от неудачна сери€. Ќо при изучаването на случа€ нищо такова не се откри. — времето по€вилите се съмнени€ ставаха все повече и повече. ќбратно на това, което мислех до този момент, открих, че ваксините не се изучават научно.
    ¬:  акво имате предвид?
    ќ: Ќапример, не се прав€т дългосрочни изследвани€ по ваксините. Ќе се прослед€ват щателно последстви€та от т€х. «ащо? «ащото, както вече казах, се счита, че ваксините не могат да навред€т. » щом като е така, защо да се провер€ва? ќсвен това има определение за реакциите към ваксината и всички възможни непри€тности от не€ тр€бва да отшум€т скоро след постав€нето й. Ќо това е безсмислица.
    ¬: «ащо?
    ќ: «ащото без вс€какво съмнение, ваксината действа в организма в течение на дълъг период от време, след като е била поставена. –еакци€та може да е постепенна. ¬лошаването може да е постепенно. — времето могат да се разви€т неврологични проблеми. “ова се случва различно в различните ситуации, дори съгласно приети€ сега анализ. Ќо защо това да не е вследствие на ваксината? јко химическото отрав€не може да е постепенно, защо да не е така с ваксината, съдържаща живак.
    ¬: “ова ли е, което открихте?
    ќ: ƒа. ѕрез повечето време се занимавате с корелации. “ова не е най-доброто решение. Ќо ако имаме 500 родители, на чиито деца е увредена нервната система, това тр€бва да е достатъчно условие , за да се инициира най-внимателното проучване на въпроса.
    ¬: » това никога не е било достатъчно?
    ќ: Ќе, никога. » това веднага ви навежда на нещо.
    ¬: Ќа какво именно?
    ќ: ’ората, занимаващи се с изследвани€, на практика не са заинтересовани да изучават фактите. “е твърд€т, че ваксините са безопасни и по този начин, когато изследват тази тема, неизменно в крайна сметка стигат до пълната им реабилитаци€. “е казват Д¬аксините са безопасниФ. Ќо на какво е основано това твърдение? Ќа определени€та и идеите, които автоматично отхвърл€т вс€ко осъждане на ваксините.
    ¬: »ма немалко случаи на провал при ваксинните кампании.  огато хората се разбол€ват от това, за което са ги ваксинирали.
    ќ: ƒа, и такива примери има много. Ќо тези свидетелства просто се игнорират. Ќе им се обръща внимание. ≈кспертите казват, ако въобще нещо казват, че това са отделни случаи, но като ц€ло ваксините са доказали безопасността си. ќбаче, ако разгледате всички тези кампании против болестите и причинените вреди, ще откриете, че това не са отделни случаи.
    ¬: Ќ€кога обсъждали ли сте с колегите си от областта на ваксинни€т истаблишмънт това, за което сега си говорим с вас?
    ќ: ƒа.
    ¬: » какво?
    ќ: Ќ€колко пъти ми казаха да си държа езика зад зъбите. –аз€сниха ми, че тр€бва да продължим да работим и да забравим опасени€та. Ќ€колко пъти изказвах лошите си предчувстви€ за ваксините.  олегите започнаха да стран€т от мен и да ме изб€гват. “е чувстваха, че може да ги обвин€т в съучастие. ¬ кра€ на краищата, започнах да се държа подобаващо и се убеждавах, че не тр€бва да си създавам сам проблеми.
    ¬: јко действително ваксините вред€т, защо се използват?
    ќ: ѕреди всичко н€ма никакво ако. “е вред€т. “рудно е да се пов€рва, че там където те тр€бва да помагат, всъщност вред€т. Ќеобходимо е да се проведе съответстващо изследване, но никой не го прави. »зследователите тр€бва да се опитат да създадат карта, схема, ко€то точно да показва какво прав€т ваксините от момента на попадането им в организма. » досега такова изследване не е правено. ќтносно това защо се използват, то можем два дни да дискутираме на тази тема.  акто нееднократно казахте, различните хора от различните нива на системата имат собствени мотиви. ѕари, страх от загуба на работата, престиж, награди, придвижване в кариерата, лъжлив идеал, безсмислен навик и т.н. Ќо на най-високото ниво на този медицински картел ваксините се цен€т много, защото те отслабват имунната система. –азбирам, че е трудно да пов€рвате в това, но е самата истина. Ќа висше ниво медицински€т картел се стреми не да помогне на хората, а да ги обезоръжи, да отслаби силите им. ƒа ги убие. Ќ€кога беседвах дълго с високопоставено лице в една от африканските страни. “ой ми каза, че знае за това.  аза, че —ветовната организаци€ по здравеопазване е главни€т фронт за постигане на депопулаци€. »ма, нека ги наречем, ДнелегалниФ държавни чиновници в јфрика, които искрено се стара€т да промен€т съдбата на бедните. “ези хора зна€т, какво се случва. «на€т, че ваксините се използват и продължават да се използват за разрушаването на страните им, като ги подготв€т за завлад€ване чрез глобализма. »мах възможност да беседвам с такива хора.
    ¬: «нае ли за това президентът на ёј– Ц “ао ћбеки?
    ќ: Ѕих казал, че частично. ћоже би, но не е докрай убеден, въпреки че е на път€ на пълната истина. “ой вече знае, че ¬»„ е измислица. „е средствата против —ѕ»Ќ са отрова, разрушаваща имунната система. «нае също, че ако той по един или друг начин, се изкаже против ваксините, ще го заклейм€т като луд. ј той и без позици€та си по —ѕ»Ќ, си има достатъчно проблеми.
    ¬: ј групата, за ко€то говорите?
    ќ: Ќатрупа се огромно количество информаци€ за ваксините. ¬ъпросът е в това, каква стратеги€ е най-ефективната. “ова е гол€м проблем за тези хора.
    ¬: ј в развитите страни?
    ќ: ћедицински€т картел държи смъртоносната си хватка, но т€ отслабва. Ќай-вече заради това, че хората имат свободата да изберат лекарство. Ќо ако обсъждането въпроса за свободни€ избор (да приемем или отхвърлим лекарствата) падне от дневни€ ред, то подготв€ните мерки по задължителните ваксини против възбудителите, използвани в биологичните оръжи€, ще се приемат. —ега моментът е много важен.
    ¬: Ўумът около ваксините против хепатит ¬ може да изиграе добра рол€!
    ќ: ƒа, аз също мисл€ така. ƒа се за€в€ва, че новородените тр€бва да се ваксинират и без да спираш да кажеш, че от хепатит ¬ се зараз€ват само в резултат на полови контакти и нееднократно използване на иглите е върхът на нелепостта. ћедицинските власти се опитват да се оправда€т с това, че ежегодно 20 000 деца в —јў се зараз€ват с хепатит ¬ по неиз€снени причини, поради което вс€ко дете тр€бва да се ваксинира. ѕостав€м под съмнение тази цифра и обосноваващите € изследвани€.
    ¬: јнглийски€т лекар јндрю ”ейкфилд, който откри връзката между ваксината MMR и аутизма, беше наскоро уволнен от лондонската болница, в ко€то работеше.
    ќ: ƒа, ”ейкфилд направи огромна услуга. ƒанните му са направо зашемет€ващи. —игурно знаете, че съпругата на “они Ѕлеър се увлича от нетрадиционна медицина. ¬еро€тно това е причината, детето им да не се ваксинира с MMR. Ќаскоро Ѕлеър подмина този въпрос при интервю в пресата, €вно с желанието да се предпази от вмешателство в лични€ и семейни€ му живот.  аквото и да е, предполагам, че са накарали жена му да си мълчи. ћисл€, че ако й дадат шанс, т€ ще се изкаже в поддръжка на семействата, твърд€щи че е нанесена гол€ма вреда на децата им с ваксината MMR.
    ¬: Ѕританските репортери тр€бва да се доберат не€.
    ќ: “е се опитват. Ќо мисл€, че са се е споразум€ла с мъжа си за мълчание. Ѕи направила добро, ако наруши обещанието си.  азвали са ми, че т€ е спирана не само от мъжа си. ѕоради нивото й към работа са пристъпили MI-6 и службите на британското национално здравеопазване. “ова е въпрос на национална безопасност.
    ¬: ƒа, това е национална безопасност, особено след като се знае същността на медицински€ картел.
    ќ: “ова е глобална безопасност.  артелът работи във вс€ка страна и ревностно пази св€тостта на ваксините. ƒа подложиш на съмнение ваксините е все едно епископът от ¬атикана да постави под съмнение светостта на причастието в католишката църква.
    ¬: «нам, че един холивудски актьор е за€вил, че ако не даде да го ваксинират е равнозначно на край в кариерата му.
    ќ: ’оливуд е т€сно свързан с медицински€ картел. «а това има много причини, но главната е че вс€ко изказване на знаменит актьор привлича вниманието на огромно количество публика. ѕрез 1992 г. б€х на демонстраци€ против управлението за контрол над хранителните продукти и лекарства в центъра на Ћос јнджелис. ≈дин или двама актьора се изказаха против ”правлението. ќттогава ще ви е необходимо много усили€, за да намерите актьор, който да се изкаже против медицински€ картел.
    ¬:  акви са настроени€та в национални€ институт по здравето (NIH)?
    ќ:  онкуренци€ за субсидиите по изследвани€та. ѕоследното, за което мисл€т е пром€ната на статуквото. “е са изц€ло във вътрешната война за пари. » други проблеми не им тр€бват. “ова е много изолирана система. “€ е основана на иде€та, че общо и изц€ло съвременната медицина е успешна навс€къде. ƒа се допусне наличието на системни проблеми, в ко€то и да е нейна област, означава да се постави под съмнение ц€лото предпри€тие. «атова разбирате, че Ќационални€т институт по здравето е последни€т, който мисли за демонстрации. ѕравилно е обратното. јко пет хил€ди човека изискат статистика за действителната ефективност на изследователската система и из€сн€ване, какво точно получава публиката от милиардите долари, изчезващи €ко дим през тази организаци€, може и нещо да се промени. јко има демонстрации, може и да се започне нещо. »зследователите, макар и н€кои, ще започнат да изучават информаци€та.
    ¬: ƒобра иде€.
    ќ: ’ората тр€бва да са толкова близко до сградите, колкото позвол€ва полици€та. ƒелово и спортно облечени хора, майки с деца, богати хора, бедни Ц всички слоеве на населението.
    ¬: ј какво ще кажете за комбинираната разрушителна сила на н€колко ваксини, получавани от децата ни в наши дни?
    ќ: “ова е карикатура и престъпление едновременно. Ќе е имало и н€ма действителни проучвани€, дори и по-незадълбочени. ѕовтар€м Ц утвърждава се, че ваксините са безопасни, че каквото и да се прави, те пак са си безопасни. Ќо истината е в това, че не са безопасни. —ледователно потенциалната вреда нараства, когато правите много ваксини за кратък период от време.
    ¬: “огава имаме есенен сезон на епидемии от грип.
    ќ: ƒа. ќще в началото на есента ни нападат микробите от јзи€. Ќо хората лесно се справ€т. јко се случва през април, то тогава това е простуда. јко е през октомври е грип.
    ¬: —ъжал€вате ли, че през всичките тези години сте работили в областта на ваксините?
    ќ: ƒа. Ќо след вашето интервю не толкова. ќсвен това аз действам по други начини. ƒавам информаци€ на хората, които, според мен, могат добре да € използват.
    ¬:  акво тр€бва да разберат хората?
    ќ: „е доказателствата за ефективността и безопасността на ваксините са поръчани от хората, които ги произвеждат и продават. “очно така Ц не е поръчано от мен или от вас. ј за доказателство са необходими добре организирани изследвани€. ƒопълнителни данни. “р€бва да говорите с майките и да обръщате внимание на това, което ви казват за децата си и за това, какво се е случило с т€х след ваксинаци€та. ¬сичко това е необходимо, но не се прави.
    ¬: «а да премахнем не€снотите, нека да повторим още един път Ц до какви болести, и какви проблеми могат да доведат ваксините?
    ќ: √оворим за два вида възможни последстви€ от ваксините. ¬ първи€ случай, ваксинирани€т се разбол€ва от болестта, срещу ко€то е ваксиниран. ¬ други€ Ц ваксинирани€т не развива тази болест, но затова пък веднага или след известно време развива друго забол€ване, предизвикано от ваксината. “ова може да е аутизъм или друга болест Ц примерно менингит. ƒетето може да стане умствено изостанало.
    ¬: »ма ли възможност да сравним относителната честота на тези последстви€?
    ќ: Ќе. малко са допълнителните сведени€. ћожем само да се досещаме. јко попитате, колко деца от сто хил€ди, ваксинирани против морбили, ще се разболе€т от тази болест, а колко с други болести, причинени от ваксината, засега н€ма отговор. Ќасто€вам на това, че ваксината е предразсъдък. ѕодхранени сте с истории, предназначени да засил€т предразсъдъците ви. Ќо след опита от много ваксинни кампании, попадаме на истории, оформ€щи много тревожна картина. ѕричин€ват се здравословни вреди на хората. “е са осезаеми и могат да се задълбочат, да доведат до смърт. » тези вреди не са ограничени с н€колко случа€, както се опитват да ни убед€т. ¬ —јў има група майки, които за€в€ват, че аутизмът на децата им е свързан с детските ваксини. “е се изказват пред обществото и всъщност се опитват да запълн€т вакуума, създаден от изследователите и лекарите, обърнали гръб на този проблем.
    ¬: ≈то какво искам да ви питам. ƒа вземем едно здраво дете от Ѕостън, добре хранено и занимаващо се със спорт ежедневно, обичано от родителите и неваксинирано против морбили Ц какво ще е здравословното му състо€ние в сравнение със средностатистическото дете от същи€ Ѕостън, но недохранено и ежедневно вис€ло средно по 5 часа пред телевизора и съответно ваксинирано?
    ќ: ≈стествено тр€бва да се отчетат много фактори, но бих заложил на здравето на първото дете. јко то заболее от морбили на 9-годишна възраст, шансовете му да понесе по-леко болестта са по-големи, отколкото на второто дете.
    ¬:  олко дълго действат ваксините?
    ќ: ћного дълго. ѕовече от 10 години.
    ¬: ќбръщайки поглед назад, можете ли да приведете дори един довод в полза на ваксините?
    ќ: Ќе, не мога да посоча нито един. јко сега имам дете, последното, което ще позвол€ е да го ваксинират. јко тр€бва, ще се пресел€ в друг щат, ще си промен€ фамили€та, но едва ли би се наложило това. »ма начини из€щно да се заобиколи системата, но тр€бва да се зна€т. ¬ие можете да за€вите религиозните си или философски възгледи и на това основание да получите освобождаване от ваксините. “ова се позвол€ва във всички щати.
    ¬: » все пак, навс€къде децата се ваксинират и изглежда, че са напълно здрави.
    ќ: ”потребихте много важна дума Ц изглежда. Ќо какво ще кажете за тези деца, които не могат да концентрират вниманието си в училище, или децата, страдащи от изблици на €рост? јми децата, които не използват всичките си умствени способности? ћога да посоча не малко причини за това, но ваксините са главната. јз не бих рискувал и н€ма причини да го прав€. јко говорим честно, не виждам и причини да се позвол€ва правителството да решава за нас. —ловосъчетанието Дправителствена медицинаФ, според опита ми, е противоречащо си. »ли това, или другото, но не и заедно.
    ¬: Ќека всеки сам да решава.
    ќ: ƒа. –азрешете на тези, които искат ваксини, да ги получават. –азрешете и на другите, които не искат, да се откажат от т€х. Ќо както вече казах, н€ма възможности за избор там, където н€ма нищо освен лъжа. » тъй като става дума за деца, решени€та се взимат от родителите. “ези родители имат нужда от добра доза истина.  акво може да се каже относно смъртта на дете, ваксинирано с DPT?  аква информаци€ са получили родителите му, била ли е добре филтрирана. “ова не е била истинска информаци€.
    ¬: ѕредставителите на медицинските кръгове в унисон с пресата плашат родителите с въображаемите ужаси, които ще се случат, ако не се ваксинират децата.
    ќ: “е се опитват да представ€т отказа от ваксиниране като престъпление. ѕриравн€ват го към неизпълнената родителска отговорност. Ќа това може да се противопостави само информаци€та. ƒа се бориш с властите не винаги е безопасно. » само вие решавате дали да използвате ваксините или не. ¬секи човек е отговорен за мнението си.

    ѕослесловие на ƒжон –апорт
    ƒоктор ћарк –ендъл е псевдоним на изследовател на ваксините, работил дълги години в лабораториите на големи фармацевтични компании и правителствени€ Ќационален институт по здравето. “ой е напуснал в последните десет години работата си. ѕо думите му, е изпитвал омерзение от това, което е разбрал за ваксините.  акто знаете, от първите публикации в моите ДЌовини без лъжиФ ("Nomorefakenews"), се бор€ против ненаучните и опасни заблуди за безопасността и ефективността на ваксините. ћарке един от източниците ми на информаци€. “ой не обича да говори много, дори под прикритието на анонимността, но в светлината на последните опити да се направ€т задължителни ваксините, той реши да наруши мълчанието си. ∆ивее комфортно с пенси€та си, но, както и много от източниците ми, е започнал да се отнас€ осъзнато към това, което е правил преди. “ой е прекрасно осведомен за размера на дейността на медицински€ картел и плановете му за депопулаци€, контрол над умовете и общо отслабване здравето на населението.
    ѕревод: јнита.

http://www.homeoint.org/kotok/vaccines/policy/expert.htm


—ъздадено: 20/11/2010 • 11:05
ќбновено : 20/11/2010 • 11:09
 атегори€ : «дравеопазване = Ѕолестоопазване
—траницата е посетена 6535 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.53 секунди