“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване -  ак да минем по път€ на ¬ъзнесението

ќзирис Ц  ак да минем по път€ на ¬ъзнесението

   «а ц€лото човечество дойде важен момент, който е свързан с факта, че всички сте на финалната права, за ко€то има две взаимоизключващи се действи€ Ц или да участвате в общи€ процес на ¬ъзнас€не, през който ще премине «ем€та ви, или да останете при старите енергии, а тогава ще се наложи да отидете на други планети чрез физическа смърт. “ози избор можете да направите само вие, никой друг не може да ви помогне да приемете едно или друго решение. —коро ще бъдете принудени да направите този избор, тъй като събити€та се развиват стремително.
    —тава дума за изменени€та на климата и миграци€та на климатичните зони, които се наблюдават днес. “е промен€т планетата ви до неузнаваемост. —тихийните бедстви€, които продължават да нарастват, също ще способстват за коренната пром€на. «ем€та промен€ ориентаци€та си в пространството, което е установено от учените на много страни и изложено в интернет, както и в последните данни на NASA, но по-важното за вас е, че се промен€ честотата на колебани€та в магнитната решетка на «ем€та. ѕреди т€ е била фиксирана на 7,6 херца, а сега е към 300 херца. «а вас това означава Ц да ускорите т€лото си до тази честота. “о тр€бва да преустрои изц€ло вътрешните си процеси и да живее в този темп посто€нно. ѕросто н€мате избор. —ъщо така, това означава, че всичко, което сте правили преди с определена скорост, вече не може да се придвижва така, ако не увеличите скоростта.
    ƒойде времето, когато не можете да действате така, както преди. ¬ъзприемането на времето много се промени. —ега ви се струва, че денонощието не е 24 часа, а 16 и това възпри€тие ще се промени дотолкова, че в един момент н€ма да ви остане време. «а това са ви говорили древните пророци, казано е и в календара на маите, който е най-точната система за изчисл€ване и ориентиране, съществувала на «ем€та, по ко€то сте се ориентирали, къде сте като човечество. —ега се намирате в точката на свиване времето до нула и това е обозначено на календара им. “€ е промеждутъкът от времето през следващите н€колко години. ѕълно свиване на времето във възпри€тието ви ще стане през 2012 г. ѕри маите за него се говори като за кра€ на √ол€мото »здишане на Ѕога, след което е ¬дишването, когато всичко ще се свива до минимални€ предел и нещата ще достигнат такава плътност и размери, каквито не можете да си представите.
    —коро времето ще престане да съществува като пон€тие за вас. ўе стигнете до наречената от учените ви Ђточка на бифуркаци€ї, т.е. състо€ние, в което н€ма да виждате и усещате, как тече времето. —пециално се спирам на това, за да можете да промените възпри€ттието си по време на медитации и да разберете, че това е ваше привично състо€ние, когато сте си у ƒома.
    “ова, за което става дума, ще става паралелно с известни€ ви ¬елик ѕреход. ¬сички тези събити€ ще стават едновременно и ако вие изберете ще участвате физически. Ќо тези промени така ще протичат, че ще ви е невъзможно да останете встрани, дори и да искате. ¬сички обичайни комуникации ще рухнат и ще останете без средствата за връзка и електричеството. √радовете ви ще станат капани за жителите си. √раниците между държавите ще се изтри€т и милиони хора ще мигрират от местата, които ще станат непригодни за живот. ’аосът ще се усили и защото ще се чувства вопиющ недостиг от храна и вода.
    ќт това цели градове ще останат без средства за съществуване и много хора ще умират. Ќо тези, които са готови за ѕрехода, тези, чиито вибрации излизат от сърдечната чакра, ще бъдат изведени от опасните за живеене места. “е ще са под защитата на “вореца и ¬исшите —ветли —или. «а тези, които останат във старите енергии, това ще е време за излизане от това ниво.
    «а всички души, въплътени днес на «ем€та, има възможност да се възнесат заедно с не€. «атова най-напред тр€бва да се вземе решение за ¬ъзнас€не. «адължително условие също е да се отвори сърдечната чакра, тъй като вибрациите на любовта са главните вибрации, които ще присъстват на новата «ем€ след ¬ъзнас€нето. ¬сичко, което ще вибрира по-ниско от този праг, н€ма да може да извърши квантови€ скок. ќще едно условие е способността да се вдига «авесата, ко€то раздел€ този св€т и ƒома, откъдето всички сте дошли. “ази способност се израз€ва в общуването ви с висши€т јза и другите представители на ¬исшите —ветли —или. Ќезабавно тр€бва да създадете здрава връзка с висшето си ј«, което тогава ще може да ви подсказва и да ви води.
    “ези три услови€ са най-главните за преодол€ване на енергийната бариера и ¬ъзнесението заедно със «ем€та. “р€бва да осъзнаете, че н€мате време за размисъл, тъй като събити€та, водещи до тези изменени€, вече са започнали и никой и нищо не може да ги спре.
    “ези процеси са неизбежни от момента, в който „овечеството като единно съзнание се обърна към “вореца за помощ и помоли за поддръжка в промените, които ще очист€т «ем€та от всичко, което е под вибрационни€ праг при придвижването на «ем€та към ¬ъзнесението. » такава помощ се оказва сега по най-различни начини. “ова е и енерги€та на ¬ъзнесените ”чители, ко€то е в непосредствена близост до «ем€та и всеки желаещ може да € получи от т€х. “ова са и новите енергии, които изпълниха пространството около «ем€та още в началото на деведесетте години от минали€ век. ј също и всеки стъпил на път€ към развитието може да получи помощ от ¬ладиците на  армата, за да изтрие напълно кармичните си дългове и да започне да живее начисто. “акава възможност се предостав€ на човечеството за пръв път и е божествена милост на “вореца и помощта му в отговор на колективната молба на човешкото съзнание. Ѕезпрецедентна е и възможността на всеки да се възнесе заедно със «ем€та във висшите вибрации, без да напуска физическото си т€ло и да минава през физическата смърт. ѕо този начин човечеството има н€колко инструмента за пълно изменение на живота си. ¬секи може да се възползва от т€х и да се възнесе във висшите вибрации заедно със «ем€та.
    «а тези, които искат да си останат в старите енергии, това време е подготовка за изход от т€лото и възможност да се въплът€т в други кътчета на галактиката, на планети, чиито вибрационно ниво ще съответства на енергиите им. «а душите, които изберат да си тръгнат от планетата «ем€, моментът на ¬ъзнас€не ще се отложи за много милиони години. Ќа т€х също им предстои да минат по стълбата за развитието на съзнанието по много продължителен път.
    «а тези, които избират ¬ъзнесението, започва съвършено нов период в живота им Ц ще го направ€т такъв, какъвто си поискат, с поддръжката на ¬исшите —ветли —или. “е ще вид€т, как пред очите им ще се измени всичко, което ги е задържало в старите енергии подобно на окови и не им е давало да се движат напред. “е ще съуме€т за първи път в истори€та на развитието на „овечеството да получат ключа за вратите на –а€, без да напускат чрез физическа смърт, и това ще е възможно също благодарение на Ѕожествената ѕомощ на “вореца.
    ќт момента, в който колективното съзнание на човечеството помоли за помощ “вореца за пром€на парадигмата на живот върху планетата «ем€, минаха н€колко години и тази молба ще бъде изпълнена от “вореца. “ой също взе решение да бъдат дадени абсолютно нови инструменти за тези, които ще пожела€т да се възползват от този момент за ускор€ване на собственото си развитие Ц помощта на всички ¬ъзнесени ”чители, изтриване на кармичните дългове и ¬ъзнас€не, без напускане на физическото ниво, т.е. както вие се израз€вате, без да се умира. “ази възможност се дава като изключение, тъй като досега по законите на ¬селенета, можехте да се възнесете само напускайни физическото ниво и по€в€вайки се във финото. “ози закон доскоро не е бил нарушаван от никого при движението си към —ветлината. “ой е абсолютен. Ќо сега “ворецът направи за човешкото съзнание изключение. ќтчитайки катастрофалното положение на всичко живо, беше взето решение за помощ на тези, които вибрират на достатъчно високо ниво, да преминат през ¬ъзнесението във физическата си форма без да напускат физически€ си план. “ова е процес, който дава възможност да преминете на следващото по-високо ниво без това, което наричате смърт, но всъщност е просто изменение на формата, с ко€то сте свикнали на физическо ниво. “ези разрешени€ са валидни за всички и всеки, както обичате да казвате. ѕроблемът е доколко бързо осъзнавате, че това действително е възможно, тъй като без това н€ма да се получат промените. ”ћЏ“ ¬» –јЅќ“»  ј“ќ ћЌќ√ќ ‘»Ќ ‘»Ћ“Џ– » ј ќ —–≈ўЌ≈ Ќ≈ўќ,  ќ≈“ќ Ќ≈ —Џќ“¬≈“—“¬ј Ќј ѕ–≈ƒ—“ј¬»“≈ »Ћ» «ЌјЌ»я“ј ћ” «ј —¬≈“ј, ѕ–ќ—“ќ »« Ћё„¬ј “ј«» »Ќ‘ќ–ћј÷»я  ј“ќ Ќ≈ƒќ—“ќ¬≈–Ќј, Ќ≈Ћќ√»„Ќј »Ћ» јЅ—”–ƒЌј ќ“ Ќ≈√ќ¬ј“ј √Ћ≈ƒЌј “ќ„ ј. «ащото всички възможности, които се кри€т в даровете на “вореца, могат да станат реални за вас само в случай, че в€рвате в съществуването им. «а тримерни€ ви ум това е призив, тъй като той не допуска възможността за пром€на на нещо чрез разрешението, което ще дадете, за да се случат изменени€та.
    ¬ъпросът за разрешенето е непреодолима преграда за ума ви. “ой разрешава да се случва само това, в което в€рва. јко в€рва, че за него има възможност да получи изцеление чрез вашите медицински препарати, то колкото и “ворецът да ви изпраща изцеление, н€ма да го получите. јко умът ви в€рва, че животът е само набор от механични и последователни събити€, то н€ма как да се случи Ѕожественото „удо. “ова се отнас€ до кой да е способ на мислене за всеки човек, ако той не е дал –азрешение на ¬€рата. јко вие, макар и за секунда можете да видите живота си като страничен наблюдател, ще разберете много от това, което в обикновено състо€ние е неразрешима загадка за вас. “ова най-напред се отнас€ до знанието относно това кои сте. ”мът ви упорито твърди, че вие сте физическо т€ло, което има име и фамили€ и ред обсто€телства като дата на раждане и на физическа смърт. Ќо стражът ви не ви позвол€ва да осъзнаете, че идването ви на тази «ем€, цели€т ви живот на не€, още повече пък тръгването от не€, имат не само сво€ цел, но и са запланувани от вас между въплъщени€та ви.
    ¬ие сами вземате активно участие в планирането на този промеждутък, преминаващ през физически€ план, който наричате живот. «апланирахте абсолютно всички ключови моменти във въплъщението си и ги нарекохте Д√ол€мата игра на планетата «ем€Ф. » б€хте нетърпеливи да се превъплътите. “ъй като емоциите и чувствата, които изпитвате по време на тази игра, са от тази гама, ко€то включва цели€ диапазон от радост до трагеди€, недостъпна за вас в другите измерени€. ¬ие толкова се стремите отново да дойдете тук, да се потопите в щастието и отча€нието, да почувствате себе си истински живи. ¬лече ви и възможността да изиграете играта, ко€то сте измислили сами, но сте н€мали представа за не€ зад завесата, ко€то ви скрива от знанието за вас самите и за самата игра. “ази завеса е така устроена, че не само не разбирате, че сте творци на собствени€ си живот, но и не виждате връзката между събити€та и хората, които ви обкръжават.
    ”мът ви през ц€лото време ви лъже, като ви описва това, което виждате пред себе си.  огато гледате нещо, вие виждате неговата най-плътна материална форма и дори не можете да си представите, че това е чиста енерги€, сгъстена до такава плътност, че да можете да € хванете с ръце. ”мът ви въобще и не ви загатва, че тази сгъстена енерги€ може да се промени с енерги€та на мисълта. —викнали сте с физическите форми и за вас пром€на може да има само с видима и измерима физическа сила. ƒори в най-€рките си фантазии не можете да си представите, че тези физически обекти са създадени с помощта на нечи€ мисъл-форма. Ќе както си мислите, че са създадени ръчно от плътна матери€. ¬сички светове, звезди и планети и всичко, което виждате на «ем€та, са създадени от “вореца като негова мисъл-форма, уплътнена чрез сгъст€ване на енерги€та до степен да € почувствате плътна и непрозрачна. “ворецът е създал и вас с плътни тела, както си мислите, и е вдъхнал Ѕожествената си ≈нерги€, наречена от вас —вети ƒух. ¬ие притежавате заедно с енерги€та на “вореца и всички негови атрибути, от които можете да се възползвате, ако осъзнаете това, а те са с вас от сътвор€ването ви като отделни души. «атова не само се €в€вате синове и дъщери на “вореца, но и можете като него да сътворите не само живота си, но и цели светове. ¬ момента, в който сте се потопили в плътността на най-плътни€ св€т Ц тримерни€, сте забравили за даденостите си. »скало ви се е напълно да изпитате отдел€нето от “вореца при условие, че ще бъдете отделени не само физически, но и с плътна завеса в съзнанието, ко€то специално сте поставили за тази цел. “€ се €в€ва пълна илюзи€, също както и времето е ваша илюзи€. Ќо и двете неща се приемат от вас като реални и непреодолими. “ази завеса е в мозъка ви и раздел€ л€вото и д€сното ви полукълбо.
    ¬сички възприемате света еднакво, тъй като тази завеса ви кара да усещате отдалечеността не само от “вореца и света, но и един от друг. —пецифичността на тази завеса е, че ви се струва, че сте продължение на физически€ св€т и имате само физическо т€ло и нищо друго. ћакар, че сте най-велики јнгели, които просто са се спуснали на физическата «ем€, за да бъдат хора известно време, но не достигате до това знание, заради «авесата. Ќе знаете дори, че сте съчинили не само сценари€ за многочислените си животи, но и сами сега се въплъщавате в т€х. —ъздали сте абсолютно всички главни атрибути на днешни€ си живот Ц всички преп€тстви€, враговете и при€телите си, чиито души сте поканили в собствени€ си живот. ј те са се съгласили да направ€т това за вас, както и за други, за да не приключва √ол€мата »гра на планетата «ем€.
    ƒокато сте били у ƒома, тази игра е била много привлекателна за вас. Ѕило ви е забавно да срещате любимите си при€тели като врагове и да не се познавате. ћного сте се веселили и от факта, че измисленото от вас е със същи€ произход, както и илюзи€та за времето, ко€то в –еалността не съществува. ¬ие сте и —ъздатели и главни »зпълнители на измислената от вас игра, но «авесата ви пречи да го видите. ƒори не можете да си представите, че всичко, за което мислите и чувствате в това физическо въплъщение е добре организиран спектакъл, който ще наблюдавате и след завръщането си у ƒома.
     ато същества, заели физическа форма, в действителност, сте много повече ƒух. јко поискате можете да станете същи€ “ворец, какъвто е ваши€т ќтец Ќебесен, както го наричатет в светото си писание. ћожете да осъзнаете напълно, че сте Ќегови чада и то повече, отколкото на физическите си родители. “ова знание ще ви даде пълна свобода от зависимостта, ко€то изпитвате към материални€ св€т. јко сте способни да осъзнаете тези, на пръв поглед прости истини, животът ви във физическото т€ло ще се измени напълно. ўе престанете да се страхувате от промените, както правите сега, тъй като те са насочени изц€ло за придвижването ви към —ветлината. Ќ€ма да се страхувате от промените на физическата ви форма или от това, което наричате смърт. ўе се отнас€те към не€ като преход от едно състо€ние в друго, каквато всъщност е.  огато осъзнаете, че така наречената смърт се €в€ва освобождение на ƒуха ви, който иначе е свободен в Ѕожествената си същност и не е под закона на смъртта (който вие сте си измислили), то изц€ло ще промените възпри€тието си, не само за момента на излизане от това ниво, но и при жиивота в него. »злизането от това ниво е главни€т момент за вас, а не раждането във физическата форма /както си мислите/. ѕредстои ви изц€ло да преосмислите подхода си към тези аспекти, тъй като без това не можете да се придвижвате напред.
     лючов момент в насто€щи€ ви живот е това, че скоро всеки от вас ще бъде поставен в ситуаци€, в ко€то ще се наложи да преоцени всички натрупани представи по тези въпроси. “ова е свързано със стремителното приближаване на ¬елики€ ѕреход, който ще засегне всички.  акто вече ви казах, дадена ви е възможност да се възнесете в по-високи вирации заедно със «ем€та, но дотогава тр€бва да предприемете за себе си н€колко важни решени€.
    ѕЏ–¬ќ Ц дали да останете в старите енергии или да продължите заедно със «ем€та по път€ към ¬ъзнесението.
    ¬“ќ–ќ Ц открийте сърдечната си чакра, това е задължително условие, тъй като хората със затворена сърдечна чакра н€ма да могат да издържат вибрационни€ праг, който ще премине «ем€та.
    “–≈“ќ Ц тр€бва да се обърнете към представителите на ¬исшите —ветли —или да изтри€т кармичните ви дългове, тъй като с т€х н€ма да можете да извършите ¬ъзнесението.
    “ези три услови€ са задължителни.
    —ледващи€т етап, за който искам да разкажа е ¬ъзнесението. “ой ще протече така: вибрациите ви ще започнат стремително да растат, това ще е подобно на вдигане температура, когато усещате горещина. Ќо ако измерите температурата си, ще се окаже, че т€ се понижава и ще показва най-ниската точка на термометрите ви. “ова ще продължи н€колко дни до седмица в зависимост от особеностите на физическото т€ло и определени кармични причини, отговар€щи за ¬ъзнас€нето. “ова ще се случва едновременно с всички жители на планетата. «а н€кои това ще е безболезнено и ще се случи бързо, за други ще отнеме повече време и усили€.  огато вибрациите достигнат нивото, съответстващо на вибрационното ниво на «ем€та, тези процеси ще спрат и физическите ви тела ще са в странно за себе си състо€ние. “о ще бъде интересно с това, че сте станали по-леки Ц имам предвид, че н€ма да усещате теглото си така, както преди. ўе можете с лекота да се придвижвате по зем€та с по-малко усили€ от преди. ўе се учудите, че ще усещате енерги€та около себе си €сно и категорично. ўе виждате спектъра, който сега е скрит за очите ви. ¬ече говорих за това в едно свое послание Ц за вас светът ще заси€е с нови краски и цветове, недостъпни преди. “елепатичното общуване ще стане ежедневие Ц ще можете да приемате съобщени€ от вс€ко разсто€ние, достатъчно е да се настроите на вълната на желани€ човек. ѕо този начин всички чувства и способности ще претърп€т кардинални промени. —лед тези изменени€, нови€т ви живот ще прилича на този в древните легенди, в които хората са притежавали признаци и способности на Ѕоговете Ц и тези Ѕогове ще сте вие.
    Ќовото ниво по спиралата на еволюци€та, което ще започне за вас от този момент, ще е съвършенно различно от всичко, което е било дотогава. ¬ него ще започнете да строите «латни€ ¬ек на човешката цивилизаци€. » този век ще ви донесе невиждани възможности за развитието на собствени€ ƒух и придобиването на истинска Ѕожествена ’армони€, докато все още се намирате в човешки тела. “ози св€т, който ще ви се открие, ще е ваш по правото, което разгласихте в кра€ на ’’ век.
    Ќо, скъпи мои, до раждането на новата «ем€ ще минат процеси за очистване на многострадалната «ем€ от всичко, което носи низките вибрации на старите енергии. ќт всичко, което не се поддържа на честотата на Ѕожествената Ћюбов. “ова зас€га тези енергии, които нос€т в себе си злоба, гн€в, обида, завист, страх и др. Ќегативните емоции. ¬сичко това, както и това, което вибрира на честота, по-ниска от честотата на Ѕожествената Ћюбов, ще си отиде. » съответствено душите, съдържащи тези стари енергии, ще си отидат от физически€ план, тъй като н€ма да издържат вибрационни€ праг на високите енергии. ¬сички тези души доброволно, по силата на определени кармични причини, решават да напуснат «ем€та, тъй като нивото им на развитие, не им позвол€ва да участват в процеса на ¬ъзнесението. “е ще продължат по-нататъшното си развитие на други планети със съответните вибрации.
    “ъй като всички тези решени€ се вземат от душите заедно с висшите им ј« дори и ако не помн€т за това на съзнателно ниво, този процес на напускане за т€х е запланниран, както и да се съпротивл€ват. “ова напускане е неизбежно за т€х. јз също искам да ви по€сн€ един момент, който неправилно се разбира от много души до сега, тъй като за т€х тези новости са плашещи Ц намирайки се на по-високи планове между въплъщени€та във физическото т€ло, абсолютно вс€ка душа планира за себе си така наречените Дточки на напусканеФ от физически€ план. “е може да са н€колко, но не повече от пет. “ези точки дават възможност на душата да напусне физически€ план в определените срокове и по определен начин. » вс€ка душа по време на въплъщението ще има възможност да напусне в този промеждутък на земното си време, който е избрала сама. “ози избор не може да бъде отменен, а само да се премести на по-късна Дточка на напусканеФ. ¬ъв физически€ си план душата, в зависимост от скоростта на собственото си развитие, заедно с ¬исшето си ј«, решават кога е уместно да напуснат физически€ план. —лед взимането на такова решение, вече е невъзможно нещо да се промени. “ези души, които в развитието си не са достигнали прогреса, който се изисква за ¬ъзнесение, ще напуснат в съгласие с висшето си ј« в най-близко време. “ова е започнало отдавна и е повсеместно, но сега тези процеси се ускор€ват и в най-близко време ще започне масово напускане на такива души по различни причини. “е ще са епидемии от нови забол€вани€, неизвестни досега, но само за определени ограничени области, всевъзможни климатични изменени€, които донас€т със себе си пром€на в климата, и за които дадените области н€ма да са готови. “ова са и тектонични размествани€, водещи до гол€ма сеизмична активност, изригване на сп€щи вулкани и цунами, възникващи вследствие на това. » други природни катаклизми също ще са причина за напускането на гол€мо количество души.
    ¬сичко, което е предсказано от пророците ви и най-значителните сакрални книги, като Ѕибли€та,  орана и “ора, включват в себе си описание на това, как тр€бва да настъпи кра€ на света. » въпреки, че тези съобщени€ са давани на различни народи, в различно време и с различни подробности, във всички т€х се говори и за много сходни процеси, които тр€ва да очист€т света от присъствието на злото или, както сега наричате това, ниските вибрации, които държат душите в състо€ние на алчност, злоба, сребролюбие и жажда за власт. ¬сичките енергии, присъщи на тези души, които за живот във физически план използват само низшите чакри и не са способни да почувстват любовта и състраданието, които загърбват сърдечната чакра и другите, които са по-високо и нос€т пречистващи€т огън на висши€т –азум за света.
    “ези души, за които става дума, са имали милиони възможности за да поправ€т такива ситуации в живота си. “е са можели по сво€ вол€ да включат тези Ѕожествени ≈нергии в живота си. Ќо те не само не са се възползвали, но и продължават съществуването си, приб€гвайки само до познати и удобни за т€х способи в отношението си към света. “е нос€т разрушение и дисхармони€ не само в собствени€ си св€т, но и в света на обкръжаващите ги души, и това н€ма край, както се казва в свещенната ви книга Ѕибли€та.
     ра€т идва и зна€т или не на съзнателно ниво, вече н€ма значение, тъй като процесът за очистване и оздрав€ване на «ем€та от ниски енерги вече е започнал и н€ма спиране или връщане. “ова вече е очевидно на физическо ниво чрез разпадането на държавните и банкови структури и с пълното изтриване на присъствието им на «ем€та в резултат на природни катаклизми, епидемии други €влени€ от този род. ≈динственото различие от предсказаните сценарии е това, че в момента на вашето земно време, което съответства на 2009 г., има още една възможност за н€кои души да преминат процеса за ¬ъзнас€не заедно със «ем€та, без да напускат физическото си т€ло. “ази възможност беше предоставена на абсолютно всички жители на «ем€та, но сега са в сила други обсто€телства, които не съм упълномощен да съобщ€ и от такава възможност ще се възползват само отделни души. Ќо още един път подчертавам, че от кра€ на ’’ век тази възможност беше дадена за всички без изключение.
    »скам да ви по€сн€ и един много важен момент Ц имам предвид истори€та на ¬ъзнесението. ѕреди, в старите енергии, за да се възнесе, душата непременно е тр€бвало да напусне физическото си т€ло. “ова е бил един от главните  осмически «акони и не е имало възможност да бъде прескочен. —лед молбата, отправена от колективното човешко съзнание към “вореца на всичко ѕро€вено и Ќепро€вено и след като “ой вид€, че човечеството е усп€ло да премине определена енергийна точка, участвайки в това движение като единно съзнание, “ой ще помогне на готовите да извършат заедно със «ем€та ¬ъзнесение.
    »скам по-детайлно да об€сн€, защо можете да получите такива резултати и така да еволюирате в съзнанието си за кратко земно време Ц преди сте разполагали с хил€ди години, но не сте успели да постигнете това, което можахте за толкова кратък, по вашите и още повече по нашите мерки, период от време. “ова дължите изключително на предоставената от “вореца нова и чудесна възможност да се възползвате директно от енергиите на възнесените учители и представителите на висшите светли сили. ƒори при желание можете да ползвате Ќовите Ѕожествени ≈нергии, които досега не са достигали планетата ви. “ези енергии са толкова силни, че всеки желаещ може да се възползва от т€х. ¬сичко това тр€бва да ви помогне, любими мои души, изц€ло да преосмислите живота си и да направите определен избор.
    »нформаци€та за тази възможност, започна усилено да се транслира с помощта на душите, които са имали способността директно да получат сведени€ от ¬исшите ѕланове на Ѕитието. “ази информаци€ ви е предавана в медитации и чрез обичайните земни способи Ц чрез книгите, интернет и интервюта с просветлени души, които наричате канали. —ред т€х са: —тив –отър, работещ с √рупата на јрхангел ћихаил, —олара Ц предаваща сведени€ от н€колко висши източника, Ќийл ƒоналд ”олш Ц говорещ от името на “вореца на ¬сичко ѕро€вено и Ќепро€вено, Ћи  еръл Ц говорещ от името на същността  район, Ѕарбара ћарсиниак Ц предаваща информаци€ от представителите на съзвезди€та ѕле€ди, —он€ „окет Ц говореща от името на —атурианците и накра€, любимата ми душа на име —ветлана, или известната отдавна гадателка под сакралното име јнаис, говореща от мое име и по поръчение на “вореца. ћога да избро€ всички, получавали тази информаци€ в медитациите, но те са толкова много, поради което ще пропусна техните имена. «а вас като жители на «ем€та е направено всичко възможно, за да може при желание да овладеете не само способите, помагащи ви да измените привичните ви парадигми на мислене, но и да ви се окаже конкретна помощ под формата на ƒарове и нови възможности, които получават душите, върв€щи по път€ на развитие. јбсолютно всички, които са искали, са имали равни възможности и равен достъп до всички ставащи процеси.
    —ега, когато времето, както казвате, е изтекло (макар за нас това да е гол€ма шега, тъй като то н€ма къде да изтече, но засега не разбирате това), вече н€ма да можете като преди да живеете предишни€ си тесногръд живот и да не забел€звате нищо наоколо. «ащото за всички вас, независимостта от приетите и неприети решени€ по този повод, стари€т живот си е отишъл окончателно и безвъзвратно. » много скоро той ще се изтрие от паметта ви, защото свойствата на фотонни€ поток ще спомогнат за това. ўе мислите за минали€ си живот като за сън, който сте гледали всички заедно. » това ще се случи, когато се възнесете. “ова ще е началото на съвършено нов за вас живот. ѕод нов имам предвид, че н€мате изградени представи за него. «атова н€ма да се задълбочавам в детайли и да ви го описвам, но ще ви насоча Ц много прилича на вашите легенди и приказки, в които се разказва, как са живели хората, преди така нареченото грехопадение. ћакар и думата грехопадение да не е правилна, но животът преди него ще ви подскаже, какво ще се случи след ¬ъзнесението.
    »скам за малко да се спра върху свойствата на фотонни€ поток, който тр€бва да промени изц€ло планетата ви. “ези свойства не са нещо, което не сте познавали преди. ≈дно от главните определени€ на тези енергии са, че те ще ви помогнат да прескочите енергийната бариера, отдел€ща света ви от следващи€ по-висш по нивото на вибрации. ќсобено свойство на фотонни€ поток е, че всичко, което попада в полето му се трансформира коренно. ‘изическата матери€ се превръща в по-р€дък и въздушен вариант, т.е. той ще измени физическите ви тела до полуефирни, които ще са полупрозрачни, много красиви и с умени€та на ангелите. “е ще ви позвол€ват да се придвижвате по въздуха на най-различни разсто€ни€ без преградите да са проблем, защото ще преминавате през т€х. ¬ пълни€ смисъл на думата ще станете леки и въздушни. ѕредвиждам съмнени€та и възражени€та ви по този повод. Ќо аз с пълна отговорност ви за€в€вам, любими мои, че това ще стане именно така, както ви го описвам.
    ўе ви разкажа и за това, как ще се промени вашата √е€ след ¬ъзнесението. “€ ще е удивителна и прекрасна зелена планета. ўе бъдете в пълен възторг от красотата й, тъй като сега почти не са останали девствени кътчета, които да ви напомн€т, каква ще стане след описаните събити€. —ред т€х са величествените јнди с недостъпните и €рки гори, островите на ќкеани€ или знаменитата джунгла в »ндонези€. ¬сички тези кътчета на природата са само щрихи от първичната красота, ко€то ще ви обкръжава на «ем€та. «а не€ е подготвена рол€та да бъде жива библиотека на ц€лата ¬селена. ¬ не€, като във вс€ка библиотека, ще се паз€т вместо книги образци от всичко живо като най-доброто, създавано н€кога. ќсвен флората и фауната м€сто ще заемат и минералите и кристалите, съществуващи във ¬селената. “ова ще са Ђпълни събрани съчинени€ї (ваш израз) в жив вид. ѕланетата ви ще бъде посещавана от представители на други цивилизации и светове, с цел запознаване с най-добрите ви образци за възможното им ползване в т€хната родина. ўе бъде неверо€тно, че не само ще можете да живеете в такива великолепни услови€, но и ще сподел€те опита си с тези, за които това е необходимо.
    ўе ви опиша накратко и новото битие на новата «ем€. ¬ече н€ма да имате нужда от дрехи и храна, в тази степен, както е сега. “елата ви н€ма да страдат от студ и жега и ще са им необходими оскъдни дрехи. –ъстът и теглото ви ще се промен€т Ц ще бъдете малко по-високи и не толкова тежки, както сега. Ќ€ма да ви тр€бват мобилни телефони и интернет, защото ще владеете телепати€та и способността да общувате с всички представители на останалите цивилизации на т€хнеи€ език, но не с помощта на думите, а мислено. ўе можете да материализирате всичко, което ви е необходимо за живота и ще живеете в прекрасни съоръжени€, построени по ваш план и въплътени със силата на мисълта ви.
    »скам да ви кажа също, мили мои, че всеки, който е избрал ¬ъзнесението заедно със «ем€та, ще изпълн€ва определени функции по наглеждането й. ∆ивотът ви ще е в служба на «ем€та и това ще е главната ви задача. ¬ една или друга степен ще участвате в поддържането на баланса за развиването на всички живи същества, насел€ващи √е€. ўе сте Ќастойници на новата и чудесна «ем€ и това ще е главната ви задача. Ќе само ще сте пълноправни участници в тази вълшебна приказка, но и тези, които ще създават нови видове животни и растени€. ўе ви се струва, че досегашни€ живот е бил кошмарен сън, но вече сте се събудили. “ова усещане ще е толкова реално, че н€ма да пов€рвате, ако ви разкажа, че това е било така. ўе се удивите, ако от други източници разберете, че това не е било сън, а реалността ви.
    ўе наблюдавате «ем€та и ще давате подслон на всички нови видове животни и растени€, които не са ви били известни до този момент. “ова заселване ще продължи много дълго, докато “€ не поеме всички видове, съществуващи на другите планети и в другите светове. ўе живеете в пълна хармони€ и любов с представителите на флората и фауната. «веровете н€ма да се хран€т едни с други, а ще живе€т в мир и взаимовръзка, ко€то засега не ви е известна. “€ ще е основана на това всеки да взима колкото му е необходимо и нито грам повече, поради което ще има пълен баланс между взетото и отдаденото, разбира се в друг вид. “ози баланс ще се определ€ според това, към какъв вид принадлежи това или друго животно или растение. «а вс€ко от т€х ще има собствено ограничение за употребата на тази или друг вид храна. Ќо тези ограничени€ н€ма да са строги Ц те ще дават възможност на абсолютно всички видове растени€ и животни да се развиват.
    ¬ие ще сте Ќастойниците на тази чудесна и удивителна планета, но засега функциите ви се заключават в подпомагане развитието на тези видове животни и растени€, които се нужда€т от това. ўе поддържате по-слабите видове и ще им оказвате помощ за намирането на м€стото си в общата верига на развитието. “ъй като, както вече споменах ще се грижите за представители на флората и фауната на други планети, при поръчка ще ги връщате в родината им и ще прослед€вате услови€та и развиването им, след настан€ването. “ова ще е нещо съвършено ново за вас, защото ще можете свободно да пресичате пространства и времеви континиууми. ѕътешестви€та в други светове ще са за вас толкова обичайни, както сега е пътуването ви до друга страна или друг континент.
    «а момента това ви звучи фантастично, но такава е била в началото на минали€ век иде€та за придвижването на човека по въздуха или до други планети. Ќе само ще можете да посещавате различни светове и галактики, но и ще поискате да създадете свои собствени удивителни и красиви светове. “е ще са толкова реални, колкото реален е светът за вас сега. —ветът, който сега усещате като ваша реалност, е създаден от “вореца и е негов експеримент в насока вие да го приемете като окончателна реалност. Ќо цели€т фокус е, че вие възприемате за окончателно, нещо което не е. ўе ви дам следни€ пример. ƒокато спите, сън€т ви е окончателна реалност за вас и само след като се пробудите и можете да го сравните с нещо, разбирате че сте спали. Ќо докато сън€т продължава, вие живеете пълнокръвен живот в него. —амо след събуждането осъзнавате, че това, което сте преживели в сън€ е нереално. ќбаче аз искам да ви разочаровам.  огато спите, вие сте в истинската реалност, ако отчетете факта че т€ съществува и след като сте напуснали пределите й.  азвам ви, че тази реалност, в ко€то се завръщате сутринта, ще изчезне също, както изчезва и сън€т ви, когато се събудите в по-висока реалност. » ще си спомните за земни€ си живот като за сън, който е бил удивително реален. Ќо когато се върнете в по-висока реалност с радост ще си кажете Ђколко хубаво е да се събудиш от такъв сън. ћакар и на моменти да беше забавен, насто€щи€т ми живот е всъщност по-добърї. ўе се радвате, че приключени€та в сън€ ви са се разсе€ли като утринна мъгла. Ќо силата на емоциите и чувствата, изпитвани в Ќови€ —в€т, ще е толкова умопомрачителна, каквато за вас тук е в редките моменти на щастие и удоволствие. » пов€рвайте ми, че състо€нието, в което ще сте там, ще е толкова чудесно, че н€ма да се намер€т думи от насто€щи€ ви речник, които да го опишат. ¬ този Ќов —в€т най-добрите ви чувства ще израстнат многомерно и ще живеете в обща любов и състо€ние на безгранично щастие, непознато ви сега.
    ‘изеологически€т строеж на организма ви ще се промени изц€ло. Ќ€ма да ви е необходима толкова храна, както сега, за поддържането му. ўе можете частично да се зареждане с Ѕожествената ≈нерги€, наричате € прана, ко€то ще ви даде възможността да издържате дълго време без храна. “ази способност ще € откриете в близките години. ћного физически болести ще отминат безвъзвратно и без т€х ще ви е толкова леко, че н€ма да усещате физическото си т€ло, както то ви напомн€ за себе си сега и това ще е ново и при€тно усещане за вас. ўе забравите, че е необходимо да отдел€те много време за обслужване на т€лото Ц имам предвид всички моменти: от ежедневното почистване и миене, до прегр€ването или прекомерното му охлаждане. ¬сичко това ще остане в миналото. Ќовите ви тела ще са наполовина от чиста енерги€ и за т€х н€ма да е опасно това, което е за физическите тела. ўе можете много по-ефективно да ги управл€вате. “е ще са не само по-ефирни, но и ще изглеждат различно. —редни€т ви ръст ще се увеличи до два метра, за да се чувствате комфортно на Ќовата «ем€. Ќ€ма да изпитвате неудобството от разликите в ръста при общуването, за жените ще отпадне необходимостта да нос€т обувки с високи токчета. ¬ече н€ма да демонстрирате различни дрехи, за да покажете превъзходството или статуса си, защото главното и очевидно различие между вас ще е енергийното ви оцвет€ване. ўе бъде невъзможно като преди да скриете под дрехите истината за себе си. ≈то защо още сега ви е потребно да се отнас€те внимателно към мислите и емоциите си по различните поводи. —ъветвам ви, скъпи мои, щателно да прослед€вате всичко, което остав€те в главата си за дообмисл€не или привеждане в действие. ѕризовавам ви също още сега да започнете да тренирате енергийното си т€ло, за да може то да се превърне в резервоар с по-гол€ма вместимост за Ѕожествените ≈нергии. ј тренировката се израз€ва в следното Ц колкото повече време се концентрирате върху Ѕожественото ѕро€вление, толкова по-чисто и силно ще е енергийното ви т€ло.
    ўе ви подскажа едно много просто упражнение за пречистване на енергийното ви т€ло от всевъзможни, ненужни ви енергии. ѕредставете си, че се оглеждате във водите на дълбоко и красиво езеро и виждате, как в него се отраз€ват не само физическото ви т€ло, но и седемте ви фини тела. » ще видите, как отражението ви ще се пром€на. ¬ие като физическо т€ло и фините ви тела ще започнат да вибрират като лек бриз по водата и когато езерото се успокои, ще се видите като си€ещо златно мънисто, което като че ли е закачено на нишка в пространството и двата й кра€ отвеждат в безкрайността. ѕо този начин не сте нещо, състо€що се от физическо и финни тела, а сте си€еща и красива сфера, свързана с безкрайността и «ем€та. “ова упражнение можете да го изпълн€вате по вс€ко време и на вс€ко м€сто, не е необходимо да е медитаци€ или уединение, то ви е достъпно във всеки момент. — негова помощ не само ще възстанов€вате енергийната си обвивка, но и ще си спомн€те, че сте огромно светещо мънисто, закачено в безкрайността от сами€ “ворец и сте обкръжени с Ћюбов, тъй като безкрайността е изпълнена с Ѕожествена Ћюбов, ко€то пронизва всичко, във вс€ко направление и перспектива. ¬ие сте преди всичко енерги€, а след това Ц физическо т€ло. » тр€бва да го помните посто€нно. “ова знание, задържано в ума ви през ц€лото време, е не само ключ към по-нататъшни промени, но и ще изиграе главна рол€ в бъдещи€ ви живот.
    ¬ие не сте това, които виждате в огледалото. ¬ие сте €рки и красиви сфери от енерги€, и ако можете за миг да зърнете това, ще се учудите. јз и останалите ¬исши —ветли —или ви виждаме именно така. » това зрелище е толкова прекрасно, че в пълни€ смисъл на думата, завлад€ва. » много скоро вие, мои любими, ще можете да виждате, това, което и ние виждаме.
    ƒомашните ви животни ви виждат именно така, те ви обичат и ви служат не по начина, за който си мислите. “е виждат енергийното присъствие, което е незабелижимо за вас. “е не само превръщат отрицателната ви енерги€ в положителна, но и са своеобразни транслатори на енерги€ от други измерени€. «адачата им е да ви лекуват на фино ниво и да ви помогнат да про€вите измененото състо€ние на съзнанието.  огато галите котето или кучето си, вие неволно изпадате в нещо подобно на транс, настройвате се на т€хната вълна, ко€то ви носи безусловна любов. » бих казал, че домашните животни са вашите учители по безусловна любов. «атова, колкото по-силно обичате питомците си, толкова повече безусловна любов получавате в отговор. “е са като малки деца, които с възторг гледат света и вас, и ви обожават само заради това, че сте. ўе ви об€сн€ част от това, което ще се случи с любимците ви след ¬ъзнесението. “е в мнозинство ще преминат заедно с вас бариерата, тъй като те не се нужда€т от толкова мощна трансформаци€ на съзнанието, колкото вие при ѕрехода. “е ще са с вас и в следващото измерение, където накра€ ще разберете, каква важна рол€ са играли в миналите ви животи, и какви лекари и учители са били за вас. Ќапълно ще осъзнаете, че не се €в€вате висши същества спр€мо животните, както си мислите сега. ¬ие не сте венеца на природата. ¬сичко около вас е толкова важно в общата верига на развитието, че вс€ко нещо притежава свой тип съзнание и свое предназначение. “ова знание ще е основополагащо на Ќовата «ем€.  ато току-що осъзнали това, ще можете да участвате в общото развитие на «ем€та като жива Ѕиблиотека, предназначена за хармонични€ живот между всички растени€, животни, минерали и в развиването им за благото на всичко —ъществуващо.
    Ќе само «ем€та ще се преобрази след ¬ъзнесението, но и вие самите. ѕромените са в пълен ход за телата ви, но ще започнат от земното ви време, което се датира като 12 дата, 12 месец, 2012 година. “ези промени ще са грандиозни, тъй като никога за ц€лата ви истори€, не се е случвало нещо подобно. ¬ предишните послани€ вече ви казах, защо датата за ѕрехода е избрана от календара на маите, но не всички зна€т, че маите не само са изобретили този най-точен досега календар и са сътворили илюзи€та на времето, но и че те ще взимат активно участие в предсто€щото ви велико ѕриключение. ћаите не са изтребени или изтрити от лицето на «ем€та Ц те просто са напуснали измерението ви, остав€йки домовете си и достижени€та си. ¬аши€т св€т се е разтворил за т€х, както за вас се разтвар€т сутрин сънищата ви. ћаите са велики илюзионисти и не само работ€т с илюзи€та на времето, но и измен€т пространствени€ и времеви континуум за преместване в други реалности. —ега те ще ви окажат непосредствена и реална поддръжка, тъй като не само зна€т, как да го направ€т, но и са предвидили тази възможност за вас в календара си. “е ще са ваши учители и наставници по път€ към ¬ъзнесението. “е ще ви обучават, как да проходите, както се обучават малките деца да го прав€т сами. “е са в готовност и само чакат съгласието ви, за да действат. ѕредвиждам въпросите ви относно това, по какъв начин ще става и затова искам да ви кажа, че за мнозина това обучение ще започне по време на сън. ƒори и след пробуждането нищо да не помните, увер€вам ви, че всичко ще е записано дълбоко в паметта ви. » когато настане момента на ¬ъзнесението, ще можете да си спомните всичко и да го направите на практика. ўе бъдете обучавани на прости, но действащи способи, каквито са всички главни практики, давани ви досега. Ќо умът ви е привикнал да усложн€ва всичко и като резултат, в света ви съществуват всевъзможни, дори безсмислени практики, на което често се удив€ваме, как е възможно да се доверите. ¬сичко главно и важно в световете се базира на много прости принципи. „есто така усложн€вате картината, че след това са нужни години за изчистване на този интелектуален боклук. «атова ще ви повтор€ още веднъж Ц това, на което ще ви обучават маите, е толкова просто, че за много ваши интелектуалци Дн€ма да успе€т да го преглътнатФ, заради простотата и очевидността на концепциите.
    »скам да ви предпаз€ от възможни интелектуални спекулации по този повод. “ъй като всичко, за което сега ви говор€, може да се провери не по-рано от 2012 година, затова ви призовавам да се отворите с помощта на маите и да започнете да изучавате науката за ¬ъзнесението възможно по-скоро, защото така можете да прогоните този нов за вас път.
    ќт есента на 2009 година, на помощ ви е един от учителите, които идват при вас от съзвезди€та ѕле€ди. “е и преди са ви оказвали помощ, но сега ще е осезаема за вас и ще се отрази на бъдещи€ ви живот. “е са ваши далечни сродници, тъй като са дали живота на вашата земна раса и с т€хна помощ сега ще преодолеете енергийната бариера. —ъветвам ви, скъпи мои, да обръщате внимание на всички, които се стрем€т да ви помогнат Ц те тр€бва да са представители на висшите —ветли —или. »зборът все пак е ваш, но тр€бва да помните, че тези, които са в контакт с представителите на войнството на Ћуцифер, н€ма да преодоле€т енергийната бариера и да вл€зат в Ќови€ живот на Ќовата «ем€.
    ћного души са дошли тук на «ем€та заради ¬ъзнесението, затова ви напомн€м, че ви е необходима само една малка крачка, ко€то тр€бва да е направена синхронно с датите, за които вече ви казах. ¬ие ще влезете в това, което в Ѕибли€та е писано като Ђцарство божие на «ем€таї, в  орана Ц Ђра€ за правовернитеї, на изток Ц Ђнеиз€снимотої. “ези названи€ н€мат гол€мо значение, тъй като всъщност описват едно и също €вление Ц осъществ€ване на всички Ѕожествени «акони на «ем€та. ѕоздрав€вам ви, скъпи мои, защото ще достигнете до това, за което са мечтали утопистите ви Ц хората, предвидили такава възможност, тъй като притежават €сна и здрава връзка с висшите си ј« и —ами€ “ворец. ѕрепоръчвам ви да препрочетете произведени€та им Ц в т€х пон€кога много точно е изобразено това, което ще видите с очите си. » вие ще дописвате романите им, но в лични€ си живот. —помнете си, за какво мечтаехте в детството и се концентрирайте върху това Ц ето ко€ е главната ви Ђдомашна работаї. ћечтайте, скъпи мои, и скоро ще видите осъществени най-неземните си и прекрасни мечти.
    ¬ече ви споменах за вселенската библиотека в бъдещи€ живот, а сега ще ви опиша, как ще живеете. ¬ неголеми селища сред природата Ц познатите ви мегаполиси н€ма да имат м€сто на новата «ем€. ўе придобиете възможности за телепати€ и телепортаци€, за директно виждане на енергиите и способността да ги управл€вате с желани€та си.
    „рез телепати€та ще общувате не само сас събрат€та си, но и с представители на други светове. Ќ€ма да ви е нужна нова глобална мрежа от типа на »нтернет. ўе отпадне необходимостта от предаване на данни с помощта на носители Ц носител ще е човешки€т мозък, който след ¬ъзнесението ще работи в нов режим. “ози режим предполага отвар€не на тази част, ко€то е отговорна за свръхспособностите ви, които се про€в€ват по малко и сега, тъй като можете да приемате информаци€ от други планове и оперирате с данни, които не са от вашата реалност. ј това е само началото на този процес, който е огромен. ¬ие не знаете, кои сте, и какво владеете, но тази ситуаци€ скоро ще се промени и не само ще владеете това, което ви е дадено от “вореца, но и ще знаете точно, кои сте наистина. “ова знание ще ви донесе освобождение. ¬ бъдеще н€ма да работите така, както сега, тъй като н€ма да има парична система и всеки от вас ще получава определени блага, необходими за живота му в съответствие с нивото енерги€, което тр€бва да вложи в нещо. “ова ниво ще е показател€ и мерилото, по което можете да получавате всичко, от което се нуждаете. «атова сега ви призовавам да се научите да работите с радост и удоволствие, тъй като на новата «ем€ ще има система на обезпечаване на всеки живот.  олкото по-радостно подхождате към отговорностите си, толкова повече любов ще получавате в отговор и това ще е главно правило в нови€ ви живот.
    »скам да промен€ представите ви относно това, как ще е устроено всичко, като ви кажа, че никой н€ма да остане незадействан в процеса на преустройството на новата «ем€. ¬секи ще има определена работа, в зависимост от това искате или не, но преустройството на новата «ем€ предполага колективно “ворение и всеки тр€бва да внесе сво€та лепта. —ами ще решавате, как да вземете участие в зависимост от желанието и таланта си, но всички са длъжни да се про€в€т. Ќ€ма да ходите на работа, а на определени места, където ще можете да окажете помощ на нуждаещите се. “ова изобщо н€ма да прилича на предишните ви рутинни дейности, тъй като не само ще виждате резултатите от дейността си, но и ще помагате на себе си, планетата и всичко живущо на не€. “ова ще е колективна работа, носеща радост и удовлетворение. ўе разполагате с времето и главното ще е, колко добре се чувствате, когато изпълн€вате тази или друга работа. ¬сичко, което не можете да изпълните с любов и радост, н€ма да има сила, поради което н€ма да е действено. Ќово за вас ще е и това, че н€ма да се налага да работите, за да получавате препитание Ц храна, дрехи. “ези жизнени нужди ще се задовол€ват по нов начин в определени, подобни на безплатни магазини, места където н€ма да заплащате с пари и наличие по сметки, а с количеството енерги€, което сте загубили за т.нар. работа. «а изгледа на «ем€та ви след ¬ъзнесението ще допринесе всеки от вас Ц вие ще € допълните с пейзажи от видени€та си и красотата й ще зависи от работата ви. ўе се спра на това, къде ще се намирате по отношение на старата «ем€, тъй като известно време ще съществува паралелно с Ќовата. “ова ще прилича на наложени едно върху друго изображени€, които си съвпадат с основни€ контур, но са съвършенно различни в детайлите. Ќо това е само налагане и всичко, което е на него н€ма да се докосва в реалното ви измерение, а ще съществува паралелно. «а вас това ще означава, че ще виждате и чувствате, какво става на старата «ем€, но тъй като вибрациите ви са по-високи, н€ма да взимате участие в този стар живот и ще бъдете като невидими за тези, които остават на старата «ем€. “ехните драми и катаклизми н€ма да вли€€т непосредствено на нови€ ви —в€т. —лед това разделението ще се подсили и скоро окончателно ще бъдете разделени от това, което се случва на старата «ем€, докато не изчезне напълно и не остане само вашата Ц нова и чудесна «ем€. ўе ви повтор€ още един път, че вие, които сте избрали да се възнесете заедно със «ем€та, тр€бва да престанете да участвате в драмите на другите хора. » това тр€бва да се случи възможно по-скоро, защото такова участие, ще ви кара да забравите, че ваши€т избор е в друго възприемане на реалността, в ко€то сте в момента. » вече знаете, че всичко, което се случва с когото и да било, е негови€т личен избор и той не е нито по-добър, нито по-лош от всеки друг Ц той просто е такъв. »скам също изц€ло да се отстраните от събити€та, които ще стават на старата ви «ем€ скоро Ц говор€ за зачест€ването на природни катаклизми и катастрофи, което е част от очистването на «ем€та от ниските вибрации.
    ¬иждам, че ще ви е необходима помощта на наставниците и при€телите от ¬исши€ √алактически —ъвет за да можете възможно най-комфортно да преминете в нови€ за вас режим на живот. “ой ще изисква друго разпределение на действи€та ви и други методи за постигане на всичко в живота. ¬ече описах, как ще се измени работата ви, но ще се измени и почивката ви. Ќ€ма да ви са необходими днешните средства за придвижване и ще можете да го правите с помощта на левитаци€та. «а вас н€ма да има прегради и разсто€ни€, тъй като и телата ви ще са много по-ефирни от сега. “ова ви се струва невъзможно сега, но то не е по-невъзможно от сегашното ви общуване с представителите на ¬исшите —ветли —или. ѕо-рано не сте и мислили, че ще можете свободно да общувате с нас и да получавате съвети, подсказки и много, много любов.
    ¬сичко, за което ви разказвам, ще се осъществ€ва много бързо, независимо от услови€та, които е възможно да застанат пред вас. »мам предвид, че жизнените ви сценарии може да са абсолютно различни и да се отличават по съдържание, но тези моменти на преобразуване ще стават в задължителен ред с всеки от вас. ¬ резултат, ще свер€вате един с друг, какво се случва, за да намерите общи€ знаменател, обедин€ващ ви в едно съзнание, което ще се движи към ¬ъзнесението.
    Ќапомн€м ви, че независимо от различи€та помежду ви, ще останете едно гол€мо съзнание, под кодовото название „ќ¬≈  Ѕќ∆≈—“¬≈Ќ и това е главното ви и определ€що качество. ¬ това огромно вдъхновение ще намерите силата за постро€ване на живота на новата «ем€.
    ќбичам ви много, както ви обичат представителите на ¬исшите —ветли —или и сами€т “ворец и искам играта ви под название Ђстроителство на «латни€ векї да започне възможно по-скоро. «атова всички ние искаме да ви кажем за пореден път, че надминахте очаквани€та и прогнозите ни и за вас са приготвени най-хубавите награди, с които ще бъдете надарени на Ќовата «ем€. »скам да ви кажа също, че сте истински ћайстори и “ворци, които вече осъзнават могъществото и величието си. „е н€кога това ще се случи, ви е било известно от най-знаменитите ви пророци. ≈дгар  ейси ви е казвал, че на «ем€та ще дойде ера, отбел€зана като Ѕожествено присъствие и под ръководството на “вореца. ¬ библи€та тази ера е под названието Ђпътуване към Ќови€ ≈русалимї.
    »скам също да измен€ представата ви за това, какво се разбира под страшни€ съд. “ази алегори€ носи в себе си съвършено друг смисъл, различен от този, който влагате. “ова означава, че абсолютно всичко, което се намира на «ем€та, ще претърпи изменени€та, за които вече ви говорихме. ¬иждам, че ви е трудно да се съгласите с такава мисъл, че за всички тези промени ще са тревожни и значителни. Ќо искам да ви об€сн€, че доколкото сте част от много глобален и величествен план, н€ма как да видите ц€лата картина, а прихващате само малки фрагменти. ѕак ще ви повтор€ Ц тези промени тр€бва да изчист€т старите енергии от «ем€та. » пълно очистване ще даде това, че ще можете да живеете в нови, различни вибрации в напълно променена «ем€. “ова е чудесно. Ќе€ н€ма нужда да € промен€те, защото там ще има съвършен баланс на енергиите Ц само ще се радвате на този живот и ще го поддържате в това състо€ние, в което ви е даден за грижа и охрана от негативни набези и дисбалансирани про€влени€. ѕодготв€йте се от сега като смените приоритетите.
    —коро ще разберете за едно интересно €вление, което наричам Ђусещане за нещо, което вече ви е известно, но е скътано толкова дълбоко в съзнанието, че не можете окончателно да го избутате на повърхността и да му отдадете дължимотої. “ова усещане е дошло от ƒома ви, а вие сте в него, когато сте в състо€ние на пълно умиротворение.
    ћога да ви разкажа, какво собствено сте направили, за да заслужите това право да живеете нов живот на нова «ем€. “о е свързано на първо м€сто с това, че не сте искали да се примир€вате със старите енергии. ¬ т€х влизат и лъжата, и алчността, и жаждата, да управл€ваш другите и всичко, което носи разрушение. ¬торо, вие, скъпи мои, винаги сте били в с€нката на безумната гонитба за пари, слава и власт. Ќе ви б€ха необходими огромните сметки в банките, съкровищата, събирани с цел да се управл€ва света и другите хора, и останалите атрибути на разложилото се общество. ”стремлени€та ви б€ха в областта на духовното търсене и придобиване на висши знани€, божествени закони и подчин€ване на желани€та си на ¬исшето –ъководство на —ами€ “ворец. »зброих малка част от причините, заради които сте на път€ на ¬ъзнесението, но има още много други Ц скрити във фините нива, които ви подбудиха да приемете иде€та за ¬ъзнесението и да сте там, където сте в момента. Ќ€ма да избро€вам всичко, тъй като ще разберете, каквото тр€бва, когато му дойде времето. –адвам се за това, че сте пренесли през много въплъщени€ в€рата, че светът е създаден, за да се живее в любов и да се наслаждаваш на този живот Ц това е главната иде€, ко€то е била изначално присъща за живота на планетата ви.
    ўе се промените, както се промен€ матери€та под въздействието на високите температури Ц в пр€к и преносен смисъл. Ќо това не означава, че ще бъдете подложени на топлинна обработка Ц признаците за въздействието на по-високите вибрации ще усетите като облак, в който потъвате в сън. ¬ъздействието на Ѕожествените енергии предполага, че ще се подадете на изменени€ на всички нива, включително и енергийното. » те ще са толкова мощни, че нищо старо н€ма да остане. ўе си останете същите само в усещани€та за личността си, като идентификационна единица, ко€то има ваши€ опит и знани€, натрупани до момента. Ќо всичко останало ще е ново и това ще бъде истинско рождение.
    ћога дълго да ви разказвам, какво ще стане и да ви об€сн€вам, какво ще се получи в резултат на изменени€та, но знам, че разбирането ще дойде по-късно. «атова ще ви разкажа накратко, на какво ще прилича това. ўе усетите странно състо€ние на сън, в който ще видите, как над вас работ€т тези, които идентифицирате като Ќаставници или јнгели. “ова ще се случва по различен начин за всеки от вас, но процесът е еднакъв Ц пром€на чрез Ѕожи€та Ћюбов и фините енергии. ¬ъзможно е да почувствате състо€ние подобно на лека умора, когато ви се иска да спите Ц имам предвид, че н€ма да можете да мърдате ръцете и краката си, но €сно ще усещате всичко случващо се. ¬ъзможно е да видите €рка прекрасна светлина, си€еща като хил€ди слънца, без да ви заслеп€ва и да почувстване огромен енергиен прилив, който €сно ще ви покаже, че се промен€те мощно. Ќищо н€ма да ви тревожи и от нищо н€ма да се страхувате. ”сещани€та ви ще бъдат при€тни, затова ви призовавам да не се страхувате от този процес. “ези вътрешни промени и изменени€та на телата ви ще станат малко преди самото ¬ъзнесение и всички вие ще бъдете предупредени за това. —амо ще спомена, че тези процеси ще стават толкова бързо, че н€ма да можете да останете дълго в старата форма. “ози процес ще ви хареса, защото ще протича в атмосфера на пълна и безусловна любов. ¬сичко, което сте изпитвали досега в медитациите си, не отраз€ва и частица от тези усещани€, съпътстващи ¬ъзнесението. ¬ъзпри€тието ви към света ще се промени с падането на «авесата. — нейното изчезване ще знаете не само кои сте, но и какво е предназначението ви. ≈дна от новите ви способности е да виждате енергиите и да знаете съвсем точно, какво мисл€т и чувстват обкръжаващите ви хора. ¬ този случай, н€ма как да се скрие истината. –ечта вече н€ма да е начина ви на комуникиране и винаги ще знаете, къде и с кой са вашите близки. “ози нов св€т ще ви е много близък, защото енергиите на ƒома ще са в него.
    ѕромените след ¬ъзнесението ще ви направ€т способни да постигнете знанието за ¬исшите Ѕожествени «акони и да разберете, че вие и “вореца сте едно ц€ло, че сте Ѕожествена »скра, ко€то носи в себе си пълнотата на Ѕожественото ¬еличие.  огато наблюдавате нещо при€тно или красиво, то ви носи усещането за съществуването на н€какъв друг живот, а това усещане е отглас от енерги€та на ƒома, ко€то носите в себе си и ще бъде с вас на новата «ем€.
    ўе отбележа също, че остана съвсем малко време. «начението, което влагам, не е това, което имате предвид, и в което знаете, че време все пак ще има. √овор€ за нещо, което се съкръщава по обем или изчезва съвсем.  акто изчезва водата, изтичаща от обърната чаша.  огато окончателно е изтекла, в чашата н€ма да има нищо Ц остава само това, което вие наричате празно. —коро ще остане само ¬елика ѕустота. «а н€кои тази концепци€ е трудна за разбиране и тъй като не можете да си € представите, трудно ще й пов€рвате. ѕредвиждам недоумението ви Ц Ђкакво ще има на м€стото на времето, как ще се ориентираме в нови€ живот и въобще що за живот е това без време?ї. ћога да ви кажа само, че ще пребивавате в състо€ние на ¬ечното —ега Ц познато ви е от медитациите и практиките за спиране на времето. ћога да ви кажа също, мои любими, че това състо€ние ще е такова освобождение, че дълго н€ма да разберете, как сте жив€ли по друг начин. “ова е чувството на свобода след дълго заточение. ј вие наистина ще сте свободни, дори и в други аспекти Ц свобода на придвижване, свобода на израз€ване на собствените чувства, свободата като основен признак за живот в нови€ —в€т.
    ўе ви е интересно да разберете, че телата ви ще претърп€т изменени€ и н€ма да са толкова плътни и ще са по-високи. »зменени€ ще претърп€т и органите ви, които дори сега са започнали да работ€т в ускорен режим за настройване към новите ≈нергии. ≈дин от моментите, които показват, че изменени€та върв€т в пълен ход е това, че при всички почти е спр€л процеса на стареене на клетките и биологическата ви възраст вече не съответства на паспортната, както казвате, за което ви поздрав€вам. ѕри н€кои ще бъдат про€вени €сно способностите за поглъщане на слънчева енерги€ в гол€м обем, което им дава възможност да намал€т приема на физическа храна. ўе се промените благодарение на вашите ƒЌ , в които ще се активират нови участъци от възможности. «апочнете ли пром€ната отвътре, ще получите окончателен импулс отвън по време на ¬ъзнесението и това двойно въздействие ще ви промени. ѕромен€ се и светогледът ви. ўе ви приведа прост пример. ¬ далечните времена, когато енергиите на »сус са били въплътени във физическото т€ло, задачата му е била да измени общественото съзнание. Ќо енергиите, владеещи тогава на планетата ви, са били толкова тежки и деструктивни, че предвидената глобална пром€на не се е състо€ла изц€ло. »дването на »сус е подготовка на почвата за пром€на на съзнанието до степента, в ко€то се случва сега. –адвам се, когато виждам, че огромно количество души са приели сега идеите, независимо че църковните ви атрибути се €в€ват не само остарели, но и преп€тстващи движението и разбирането на истините, провъзгласени преди близо 2000 години.
    «а вас като жители на една от най-красивите планети ще ви е интересно да разберете, че планетата ви е била още по-красива и величествена, когато сте се по€вили първоначално на не€. Ѕила е покрита с гъсти зелени гори, от които сте оставили малка част. –еките й са били кристалночисти, но сте ги замърсили до степен да не можете да пиете вода от т€х. Ќа небето ви са си€ели две луни, едната от които сте взривили с непредпазливите си действи€ по времето на Ћемури€. » това, което продължавате да правите със «ем€та, не може да не ни огорчава нас, представителите на ¬исшите —ветли —или. ¬иждам, че процесът на замърс€ване е с такива обороти, че контролът над него вече е загубен. “ози и други фактори изиграха рол€та си за решението на “вореца да спаси планетата ви. ¬ие се €в€вате този разрушителен фактор, който или тр€бва да се промени, или да се отстрани изц€ло от тази многострадална планета. “ези, които не искат да се промен€т и живе€т с илюзи€та за отделеност от “вореца, ще са принудени да напуснат тази планета. “€хно право е да не се развиват и поради това те ще продължат въплъщени€та си на други планети, чиито енергии им съответстват.
    ¬ старите ви и мъдри книги има отделни фрагменти от този Ќов ∆ивот, описан като –ай. “ъй като описанието е било направено тогава, когато нивото на общите ви енергии е било много ниско, сега тази картина е променена, както е променено и това, което можете да възприемате. ¬ъзнесението ще се случи едновременно с всички тези, които са приели тази възможност и със «ем€та ви. “ова прилича на случващото се с вас, когато напускате това превъплъщение и отивате на друг план.  огато това се случи, започвате ¬ъзнесението си от по-ниските към по-високи вибрации. “ова €вление е много известно на всички, тъй като сте се превъплъщавали вече много пъти. “ака че, повишаването на вибрациите ще е главни€т ви критерий, че всичко е започнало. ѕрепоръчвам ви тогава да сте н€къде сред природата на н€кое красиво и любимо ви м€сто Ц това ще е идеални€т вариант за ¬ъзнесение. «апасите от храна и вода ще ви направ€т автономни, тъй като най-големите сътресени€ на земното кълбо ще са именно в момента на ¬ъзнесението. “ези събити€ ще освобод€т огромно количество енерги€, ко€то ще е заключителна точка в момента на прочистването и обнов€ването на «ем€та.
    ѕромените в живота ви ще спомогнат за прогреса ви като вид, както никога преди. “ези промени са и във възпри€ти€та, и в способностите, и в клетките, и в ƒЌ  ще изва€т от вас т.нар. Ѕожествен човек. “ова н€ма да е просто название, а същността ви. “ози процес е завършващ развитието ви като вид, тъй като той е висше про€вление на способностите и талантите ви. “ова е висш ранг, ако може така да се израз€, и можете да го получите само, ако сте преминали и усвоили всички предишни, много важни уроци в живота. “ози висок ранг ще ви даде много възможности, които не сте имали преди. Ќо това е и огромна отговорност пред “вореца и всички представители на ¬исшите —ветли —или. ћоже да се каже, че колкото повече ви се дава, толкова повече се очаква от вас Ц този закон сте длъжни да знаете особено добре. “ой ще ви съпровожда в нови€ ∆ивот през ц€лото време. Ќ€ма да можете да се криете зад незнанието, тъй като ще знаете много относно законите за взаимодействие между вас и «ем€та, но и за взаимодействието с всичко съществуващо.
    ќще един важен момент е възстанов€ването на личните ви истории. ўе тр€бва не само да осъзнаете  ќ… —“≈ всъщност, но и да започнете да прилагате способности, които са били незадействани и недостъпни за вас. “ези способности и ƒарове вече се активират в живота ви, но най-€ркото про€вление ще получат след ѕрехода и ще служат заедно с това средство, с което ще съумеете да построите нови€ ∆ивот. «ащо е възможно това Ц всички вече сте на петимерното ниво, където действат други закони. „ували сте за т€х, а н€кои дори се опитват вече да живе€т, като ги използват. «авесата не ви дава възможността изц€ло да се възползвате от тези закони. «асега все още ви е сложно да ги овладеете. ќсобено когато се касае за по-възрастни души Ц имам предвид човешката ви възраст в това въплъщение.
    ќще известно време «авесата ще е мощен сдържащ фактор, въпреки че изтън€ва. Ќо много скоро ще изчезне Ц тогава €сно ще видите това, за което ви говореха толкова дълго представителите на ¬исшите —ветли —или. “о ще е подобно на падането на завесата в театъра, когато разбирате, че всичко случващо се на сцената и това зад кулисите е част от гол€ма театрална игра. » с удивление осъзнавате, че пиесата е написана и от вас в това число, и че актьорите са ваши при€тели, с които сте се договорили да изиграете този спектакъл. Ќо най-удивителното е, че законите, по които е протекла тази пиеса, много се различават от сегашните закони, които цар€т зад сцената. » ще видите, че злите ви врагове се €в€ват ваши съратници или другари. ўе разберете, че всичко, което е било изиграно, е част от живота в степен, в ко€то наричате живота кино. “о е реалност докато участвате в него, или го гледате, но когато това свърши, се връщате към нормални€ си и по-различен живот. “ова е реални€ ви живот. ƒокато спите, сън€т е за вас абсолютна и тотална реалност, тъй като в него прежив€вате абсолютно същите чувства, които и във вашата действителност, ко€то наричате реален живот. Ќо докато сън€т продължава, това е вашата реалност в пълни€ смисъл на тази думи. ≈динствени€т момент, който ви дава възможност да назовете този сън Ц сън, е моментът на пробуждането. јко н€маше такъв момент Ц т.е. ако н€ма, с какво да сравните състо€нието си до и после Ц имате усещането, че сън€т ви е тази реалност, в ко€то живеете.
    ѕадането на «авесата ще бъде новата точка на отчитане, ко€то ще ви покаже, че цели€т ви предишен живот е бил сън, само че много дълъг и сложен. Ќе ви говор€ метафорично. »мам предвид, че ще имате абсолютно същите усещани€, като след сутрешното събуждане и ще си казвате Ђкакъв удивителен сънї.
    ўе се сблъскате с много непознати неща. ≈дно от т€х ще е новата ви способност да виждате енергиите. “ази способност ще про€ви много моменти, за които е възможно и да не сте готови. «ащото виждайки и разбирайки, какво се случва, все пак н€ма да можете да промен€те енерги€та Ц н€ма как да се лъжете един друг. ўе разбирате всичко, което мисли партньорът ви и то абсолютно €сно, без думи. “ова знание ще окаже много силно вли€ние на живота ви. ¬ие още сега тр€бва да се учите да израз€вате истинските си мисли без да наран€вате другите. “р€бва да намерите такава форма на изказ, ко€то да влезе в света, но да не разрушава нищо в него. «а това ще ви помогне много един чудесен инструмент, който всички владеете в различна степен Ц чувството за хумор. »скам да ви кажа, скъпи мои, че това е спасителни€ ви по€с в ежедневни€ живот дори и сега. —игурно знаете, че чувството за хумор е много мощна пречистваща енерги€, ко€то се предава през «авесата без изкрив€вани€. «атова, скъпи мои, ви призовавам да използвате тази удивителна енерги€ колкото е възможно по-често. » ако владеете изкуството за ползването му изц€ло, то предсто€щите промени н€ма да навред€т на отношени€та ви с близките и обичани от вас хора, тъй като в насто€щи€ момент това е единствени€ възможен метод за пром€на на отрицателната енерги€ в положителна.
    “р€бва да усвоите и други важни моменти в Ќови€ ∆ивот. —ред т€х са осъзнаването на нарастналите ви способности да вли€ете на обкръжението и живота си. “ези способности започват да се про€в€ват вече във вас и можете да видите, не изц€ло, че водите по-комфортен и при€тен за вас живот. Ќо това е само началото, тъй като в бъдеще ще можете да живеете именно така, както искате, без ограничени€.
    ўе има и един несрещан досега от вас механизъм. »мам предвид, че абсолютно всички преобразувани€ в живота ви ще стават благодарение на това, доколко бързо ще се откажете от предишните си и остарели модели на мислене. ўе по€сн€ тази мисъл така. ¬сички сте привикнали да действате съвършено еднакво, ако ви се иска нещо. ќтначало не много дълго се концентрирате върху обекта на желанието, а след това дълго размишл€вате, как да го получите. ѕремисл€те всевъзможните варианти на действи€та си и тези на другите и в резултат оформ€те пон€кога достатъчно сложна схема, ко€то може да ви помогне за постигане на желаното. » ако нещо желано ви се струва по-гол€мо, отколкото можете да си го позволите, веднага си казвате, че то е невъзможно. ўе ми се да разберете разликата между това, което искате и това, което си мислите в този момент. “ова действа като гумено топче на ластик. ќтначалото чрез желанието си го притегл€те, но веднага го отблъсквате чрез това, което наричате невъзможно. “ози закон ще се про€ви в нови€ ви живот много осезаемо и затова сега тр€бва да се научите да се концентрирате върху обект ана желани€та си и да го задържите в ума си без допълнителни уговорки. јко овладеете този начин за привличане на желаното, много бързо ще можете да построите нови€ си живот така, както ви се иска. јко не в€рвате силно в това, че са ви достъпни промени от подобен род, то процесът на преустройство на нови€ живот ще се запъне за вас.
    јз и представителите на ¬исшите —ветли —или ви помагаме, за да можете още сега да преустроите живота си с помощта на методите, които окончателно ще про€в€т силата си след ѕрехода. “е ще ви накарат изц€ло да забравите старите си начини, присъствали във всичките ви превъплъщени€. –азбирам, че това не е лека задача и затова още сега насто€телно ви препоръчвам да приемете нови€т подход за привличане на желаното в живота си.
    ≈дин от важните моменти зас€га това, как и защо изграждате живота си около демонстрирането на преимуществата си в материален план. ¬ традициите ви към насто€щи€ момент от земно време е, да трупате материални вещи и да ги демонстрирате на другите. «ащото човек с много пари или н€какви вещи, ви се струва много значим, дори уважаван, което само по себе си е абсурдно. “а нали никой от тези натрупали богатство хора н€ма да се възползват от него в следващи€ си живот, да не говорим, че им се налага да изостав€т всичко това, когато дойде времето за приключване на насто€щи€ земен план. ќт гледна точка на “вореца и всички представители на ¬исшите —ветли —или това е печално-абсурдна ситуаци€. “€ може да се промени само по един начин. ¬ие, скъпи мои, тр€бва да помните ежесекундно, че сте в това въплъщение, за да получите определени уроци и да изпълните определените задачи. ј те никога не са свързани с натрупването на материални блага. Ќещо повече Ц човекът, зает с натрупване на богатство, никога не може да достигне просветление. “ова не означава, че тр€бва да живеете в нищета или да се отказвате от определени удоволстви€. “ова означава, че освен това, имате една главна задача Ц да повишите вибрациите си по един или друг начин. » това е задача за вс€ка душа във вс€ко нейно въплъщение. ƒушите, които забрав€т за това, рискуват много, защото кармичните им дългове се увеличават толкова стремително, че след това са необходими много животи в трудни услови€, за да се отработ€т. Ќо пожелалите да повишат вибрациите си заедно със «ем€та, вече разбират истинската ценност и аз искам да ги увер€, че по-нататъшни€т им Ќов ∆ивот н€ма да е в нищета или недостатък.
    ѕромените сте ги забел€зали още от 2009 г., когато очевидно за вас обкръжението се е променило много. “ези промени ще прогресират и се забел€зват в това, че не можете като преди да общувате с н€кои хора или да работите вече на дългогодишното си работно м€сто, или слушате друга музика, или правите неща, неприсъщи за вас. » това е част от тези изменени€, които се случват с вас на всички нива. “ова ще се усилва и е възможно да се наложи да промените изц€ло не само обкръжението си, но и образа си на живот.
    — приключването на 2009 г. беше очевидно за мнозина от вас и стоп€ването на стари€ живот. “ази година сложи отчетлива черта в него. ѕрез 2010 г. тези промени ще придоби€т завършен вид. ўе ви е необходимо да започнете да мислите по съвършено друг начин и да използвате това ново осмисл€не навс€къде. “ова ще е нещо уникално за вас, тъй като методите, към които сте привикнали и владеете, вече н€ма да действат. Ќ€ма да ви остане друг избор, освен да усвоите нови начини за работа с пространствено-времеви€ континиум.
    ƒруг важен момент в предсто€щите промени ще е узнаването на частта си, въплътена на «ем€та. »мам предвид това, което се нарича две сърца в едно или пламъка на близнаците. “ези енергии са част от вас, но в друго физическо т€ло с противоположен пол. »менно противоположни€т им пол е притегателната сила за вас. јко срещнете сво€ пламък на близнаците, н€ма да сте равнодушни, защото ще се познаете, както образа си в огледалото. “ези срещи за много от вас ще донесат много промени и ще са отправна точка за Ќова ¬елика Ћюбов. ўе съумеете да изградите отношени€та, за които преди сте мечтали Ц съюз на основата на взаимното разбиране и единство, което ще про€ви най-доброто и прекрасното във вас и партньора ви. “е ще ви покажат, какво значи любов без услови€. » ще можете да отдаване на света вашата част от любовта, ко€то ще се про€ви чрез тези отношени€. “ова ще е наистина чудесно, защото ще промените изц€ло представите си за това, какъв може да е съюзът на две души, основан на безусловната любов.
    ¬сички тези изменени€ са следствие на промените, които са станали в общочовешкото ви съзнание за не много дълъг по земните мерки период. “ози скок в съзнанието ще доведе до тези възможности, за които в календара на маите се говори като за Ђ—“Џѕ »  Џћ Ѕќ√јї. “ази ваша стъпка те са € видели още преди настъпването на този век, тъй като не само са създали това, което възприемате като време, но и са тези, които създават завършека му. “е в пълни€ смисл на тази дума са ћайстори на »люзи€та, които ще ви помогнат да изтриете тази илюзорна част от живота си. “ези стъпки ще ви помогнат и за другата ви задача Ц да възстановите възприемането на действителността след ѕробуждането.  огато се окажете в Ќови€ —в€т, ще видите, че предишни€т ви живот е бил сън и това ще породи много въпроси. ƒа намерите отговорите на тези въпроси ще ви помогнат представителите на този ¬елик Ќарод.
    »скам да ви по€сн€, че в момента сте в състо€ние, което е Ђсън с отворени очиї, макар че сте на сто процента уверени, че не спите. “ази главоблъсканица ще се разреши за вас тогава, когато се събудите в по-висока реалност. ѕодчертавам още веднъж, че това ще е пробуждане след продължителен и много изкривен от различен род енергии сън.
    ѕреходът не само е възможност да се види повишаването на вибрациите, но и е възможност за изтриване на кармичните дългове. ўе се спра на това, тъй като неправилно се разбира от вас. ¬секи идва на «ем€та с карма, ко€то тр€ва да се отработи. “ова значи, че тр€бва да превръщате отрицателните енергии в положителни и да извличате определен урок от този процес. “ака беше с всички до този момент и ще продължава за тези, които ще останат в старите енергии. Ќо тези, които ще изтри€т кармичните си дългове чрез ѕрехода, вече н€ма да попадат в ситуации, свързани с отрицателни енергии, за да научат урока си. ¬ече ще получавате уроци без болка и страдание, без болести и всичко това, което беше призвано да ви обучава за нещо в старите енергии.
    Ќеотдавна се сблъскахте с Ђразсло€ването на енергииї, което в различна степен сте усетили в животите си. ƒосега положителните и отрицателни енергии се срещаха в живота ви като коктейл, но оттук-нататък те ще се раздел€т. » ще усещате това, като че ли н€каква сила отдел€ зар€дите ви и енергиите, които им съответстват. ѕредвиждам въпросът ви за това, какво се случва с негативните емоции, и как могат да се отдел€т те от позитивните. „аст от негативните енергии отиват в «ем€та за преобразуване, тъй като «ем€та е способна не само да ги неутрализира, но и да ги превърне в положителни енергии. ƒругата част се съедин€ва с общата енерги€ на „овечеството, за да се преобразува по времето на велики€ ѕреход и именно т€ ще даде тласъка за окончателното преобразуване на «ем€та. ѕо този начин се €в€вате тези, които способстват за очистването на «ем€та. “ова разслоение на енергиите се про€в€ва и в реакци€та ви към околните. ћного от т€х, които преди безболезнено са общували и сътрудничели, дори дружили с вас или ви оказват специфично въздействие, ще престанете да ги разбирате и възприемате както преди. “ази пром€на във възприемането ви е свързана с разслоението в енергиите, което се случва с вас. “ова може да приключи не само с невъзможността да ощувате с т€х, но и да сте близко до т€х. »скам да разберете, че причина за това н€ма да е, че сте престанали да разбирате тези хора, а че вече виждате полето им. ј това е най-гол€мото изпитание, което ви очаква в близко време. ¬ие н€ма да можете да спрете този процес и за мнозина ще се наложи изц€ло да промен€т обкръжението си, тъй като ще им е физически невъзможно да са до хора с преобладаваща отрицателна енерги€. ўе ви е наложително да прекъснете това общуване, иначе дисонансът не само ще ви повли€е психически, но и ще предизвика разстройство в организма ви.
    ѕромените след случващото се с разсло€ването на енергиите, ще са това очистване, което «ем€та и болното й т€ло дълго са чакали, а и за което сте помолили “вореца за помощ. “ака изц€ло, т€ и животът ви се бъдат прочистени. ќсвобождавайки старите енергии, свързани с болката, алчността, жаждата за власт и др.подобни нарушени€, ще се освободите от вли€нието им изц€ло и на т€хно м€сто ще дойде Ѕожествената енерги€ на Ћюбовта. ўеше да бъде прекрасно, ако можехте още сега да отправите тези енергии към «ем€та, за да се преобразува. “ова ще помоге не само на вас, но и на «ем€та, ко€то има нужда от допълнителна енерги€ за окончателно изменение. ¬ашата помощ е в изпращането на любовта си и благодарността за това, че т€ е ћайка за вас, ко€то ви обича и бди над вас, разрешава да ползвате т€лото й, за да можете да живеете и получавате опит.
    “ези от вас, които още не са се сблъскали с процеса на разслоението в енергиите на собствени€ си живот, скоро ще откри€т, че ц€лото им обкръжение стремително се промен€ и ще разберат, с какво са свързани тези събити€. »скам да ви кажа, че изменени€та не само ще ги разбирате, но и ще сте готови за т€х. “ова е едно от услови€та, които човешкото съзнание поиска от “вореца. «атова ви се дават най-различни знани€ за предсто€щите събити€ и за това, какво тр€бва да се предприеме, и какво ще се случи в едни или други моменти.
    —ами€т аз съм идвал тук в човешко т€ло и чрез живота си показвах, как тр€бва да се следват Ѕожествените закони. ѕо този начин ви помагах да промен€те на вирациите си. Ќо сега нещата са малко по-различни Ц нужна ви е помощ възможно най-бързо. » аз ви € давам по нов за себе си начин. Ѕлагодарение на душата по име јнаис ще можете да получавате информаци€ директно за предсто€щите събити€.
    „есто ме разбирате неправилно Ц говор€ за момента на ѕрехода и специално за ¬ъзнесението. “ова са две различни неща, но върв€т ръка за ръка и ще случват първо като ѕреход и след това като ¬ъзнесение. “ова ще се случва еднакво за всички в живота ви. ќтначалото ще осъществите прехода към новото ниво окончателно и безвъзвратно. “ъй като сред вас има души, които са на по-високо ниво, те често задават въпроса Дкога ще се случи това окончателно?Ф. Ќо има много, които тепърва започват движението си към по-високото ниво, за т€х е невъзможно да бързат. Ќеобходимо е общите вибрации да са на едно ниво и това тр€бва да се ускори. ј това ускорение ще стане по път€ на разсло€ването на енергии и ще бъде крайна точка на ѕрехода.
    ¬сички тези изменени€ имат за цел да измен€т сами€т живот по принцип, но значението на бъдещи€ живот и това на сегашни€ са различни неща. ¬сичко, което сега виждате около себе си е много променено от разбирането за сами€ принцип на живота и целите му. √лавни€т мотив на «ем€та сега е заработването на пари и харченето им за удоволствие. ј това противоречи на велики€ Ѕожествен «акон, според който животът е непрекъснат поток енерги€, стрем€щ се към съзидание. “ози главен принцип е практически изц€ло забравен от вас. ќтсъствието му в живота ви е довело до пълното разграбване на природните ресурси и изтощаването на недрата, унищожението на горите, част от флората и фауната, променени€ от вас ландшафт. «ем€та не е създадена за това, а е била диаманта в космическото пространство, чи€то задача е да стане жива Ѕиблиотека за ползване от различни същества. ¬ие не само сте забравили, че тр€бва да поддържате живота, но и че сте деца на “вореца.
    «а малко ще се спра на момента от свещенното ви писание, който се нарича христово пришествие. “ам той е описан като съд, където праведниците ще се възнесат, а останалите Ц в пъкъла. Ќо този процес не се тълкува буквално. “ой ще протече на фино ниво и се има предвид това, което вече знаете като раздел€не на енергиите. “.е. не според живота ви, защото Ѕожествените ≈нергии са тук, за да ви помогнат. ¬с€ка душа сама ще избере дали ще е служител на —ветлината и ще се ръководи от Ѕожествените «акони.
    ¬иждам, че както и преди имате големи съмнени€. “е са свързани с вътрешни€ въпрос ,,Ќима това наистина ще се случи и ще бъдем щастливи и свободни, без тази огромна арми€ сметкаджии и разбойници, които прикриват ограбването на народа в собствена полза привидно служейки на него.Ф »скам да ви кажа, скъпи мои и любими души, че скоро ще настане такава реалност, ко€то ще промени човешката истори€ завинаги. ўе се освободите от старите енергии. “ова ще ви хареса, но в началото ще усещате определено съмнение дали това се е случило. “ъй като виждате негол€м фрагмент от случващото се, всичко ще ви се струва в реда на нещата и н€ма да предизвика гол€мо вълнение. ≈гото ви нашепва, че на «ем€та са минали разнообразни сюжети и това, което се случва не е по-различно от случилото се дотук. “ези мисли ще поддържат в състо€ние на илюзорен покой, което не ви харесва, но пък сте свикнали с него. “ова състо€ние ще залъгва съзнанието ви и често ще предпочитате да не забел€звате глобалните процеси, които вече са видими.
    —лънцето ще се про€ви не в съвсем обичайни€ си образ и на «ем€та ви ще идват частици, за които учените не зна€т. “е промен€т всичко, до което се докоснат. “е застав€т всичко да се ускор€ва и промен€т полето на «ем€та ви и всичко, което е на не€. “ова е част от процеса за ускор€ване и очистване. ѕромените на «ем€та са не само резултат от вашите внедр€вани€ в природата, но и от реакци€та на самата планета на всичко, което правите. “ова е видимата част на това, което се нарича см€на на пол€рностите, ко€то ви предстои да видите. ќста на въртене на «ем€та ще се отклони и в резултат т€ ще се движи по друга орбита. “ова ще доведе до ц€лостна пром€на в движението на небесните тела. ¬сичко ще бъде предизвикано от мощна енергийна вълна, ко€то ще премине по ¬селената ви. “ази енерги€ като мощен лъч ще проникне навс€къде и ще € преобрази. — не€ ще бъдат внесени новите Ѕожествени  одове за развитие на същността в съответствие с Ѕожествени€ ѕлан за –азвитие, който предвижда преминаване на по-високо ниво в безкрайната спирала на развитието.
    ўе добав€, че от момента на климатичните промени на «ем€та мина достатъчно дълъг срок и сега в паметта ви н€ма €сни граници и образи за това, че тези изменени€ вече са много големи. —ъзнанието ви има способността да се приспособ€ва към определени процеси и за вас това е постепенна пром€на (въпреки, че не е, ако съпоставите, че за вашите усещани€та това са н€колко десетки години, а за нас Ц н€колко секунди). “ези промени са изгладени от земното ви възприемане за времето, поради което ви се струват бавни и постепенни, не като скоростта на тайфун, който налита внезапно. “ака придобивате илюзи€та, че тези процеси ще продължат в същи€ ритъм, което е гол€мо заблуждение за възпри€ти€та ви.
    »скам да ви кажа, че това, което виждате и усещате като твърдо, е енерги€, ко€то е в посто€нно движение. »менно това движение дава възможност на света да съществува. ¬ този посто€нно движещ се св€т н€ма нищо, което да си остане същото и това е главното условие за съществуването на живота. » ако видите енерги€та така, както т€ тече през ¬селената, ще сте потресени, тъй като ще разберете, че вещите, които мислите за твърди, не са такива. “е също се състо€т от вечно движеща се енерги€, но на друга скорост. » тази скорост създава усещането за плътност. — разбирането на това ще дойдете до друго отношение към всичко обкръжаващо и към случващото се в живота ви, тъй като никога не сте едни и същи в пълни€ смисъл на думата. ¬ие също с времето се промен€те и това се отнас€, както за т€лото ви, така и за финото ви ниво.
    Ќикой от вас не е очаквал, че може да се промени сам и да промени истори€та си. “ова е толкова необичайно и ново, че досега не можете изц€ло да пов€рвате. Ќо заедно с това усещане присъства и усещането, че всичко е възможно. “ова състо€ние на двойственото съзнание също се усилва с течение на времето. “о е свързано с това, че в полето ви присъства €вно раздел€не между новата енерги€ и това, което ви говори умът. ѕрез ц€лото време виждате тези моменти едновременно и това създава ново състо€ние на съзнанието, което не може да се разреши чрез логическите размисли. ¬ него има фактор, който не може да се осмисли чрез ума. “ози фактор е т.нар Ђизпълнение на Ѕожествената ¬ол€ї. ј т€ не е нещо, което може да се осмисли и разположи по полиците на ума ви. “ова е абсолютно нова характеристика на енергиите, които идват на «ем€та.
    ¬ие н€мате ориентири за това, какво се случва, и как ще свърши това. «наете, че много неща се промениха за последните десетилети€, но това не е решаващо за размислите ви, защото според вас, всичко винаги се промен€ и нищо не прилича на предишното. Ќо въпреки това ви прави впечатление, че промените не са били никога толкова стремителни. » така сте пред реалност, ко€то ви кара да се промените вътрешно и това е потвърдено от много научни открити€, направени от учените в последно време. “ези промени нос€т ново послание за ума ви и точно разбирате, че промените, за които се говори в древните книги и пророчества, са вече в полезрението ви. “ова вълнува въображението ви, въпреки, че умът продължава да насто€ва, че това е невъзможно. — този двойствен поглед вие продължавате да живеете и да не разбирате, кой е верни€т.
    ўе се спра на нюансите във възпри€ти€та ви, защото са важни за разбирането на общата картина. »скам да разберете, че всичко, което виждате пред себе си е вълшебна илюзи€, ко€то скрива за вас истината за света. ј тази илюци€ не може да бъде отправна точка в разсъждени€та ви, тъй като води до неправилни изводи. Ќ€ма да можете да видите истинската реалност докато не промените стъпка по стъпка разбирането си за същността на €влени€та. “ози главен постулат е бил известен на много от ”чителите, които са идвали тук, за да промен€т възпри€ти€та за обкръжаващото ви. јз също като т€х ви казвам Ц видими€т св€т е абсолютна илюзи€. “ова е подобно на изглеждащото на екрана на телевизора, което е много реално, но всъщност са движещи се картинки. Ќо те ви увличат, вие прежив€вате определени емоции и едва след изключването на телевизора, ставате и продължавате да живеете собствени€ си живот. ¬ този ракурс животът ви е определен сюжет, който сами сте създали и прежив€вате като реалност. “ози сюжет ще бъде завършен, когато се пробудите в Ќови€ ∆ивот и разберете, че е бил само илюзи€ и се заемете с реални€ живот. «аради «авесата, това засега е тайна за вас и не виждате истински€ живот. “ъй като той минава на по-високо фино ниво, ще имате възможността да видите тази реалност чрез определени чувства, знани€ и сън.
    »мате шанс не само да преминете невредими през всички катаклизми, но и да повишите вибрациите си, за да ви е достъпно следващото ниво, без да се налага да напускате физическото си т€ло за това. “акива ситуации не би тр€бвало да ви плашат, тъй като осъзнавате, че служат за развитието ви, а и винаги можете да помолите за помощ “вореца и всички представители на ¬исшите —ветли —или. ўе се отнас€те към бъдещи€ си живот като към удивително приключение. »мали сте това страстно желание да влезете във физически€ св€т и да изпитате цели€т диапазон от усещани€. Ќаистина много сте искали да участвате в експеримента, признат за най-велик в истори€та на всичко —ъществуващо. “ози ¬елик ѕреход ще бъде най-незабравимото събитие за всичките ви безконечни въплъщени€.
    — тази велика »гра под името ¬ъзнесение, за вас и за тази планета, ще имате шанса да промените изц€ло картината и на други планети, намиращи се наблизо. ¬ тези планети, като живи и осъзнаващи себе си, ще се по€ви възможността към еволюционен скок на това ниво, което е по-високо от досегашното им. ѕри вас, като при представители на човешкото съзнание, ще се по€ви нова възможност да живеете и да се развивате по нов начин. — изтън€ването на «авесата ще получите обратно ƒаровете и способностите, които сте имали в предишните си въплъщени€. “ова ще ускори развитието ви като човешки вид и ще са ви достъпни много сфери, толкова плътно закрити досега, че ви се е струвало, че такива н€ма. ќрганите ви на чувствата са ограничени, както и умът ви. » независимо, че официалната ви наука вече е доказала че, това което виждате с очите си, не съответства на това, което може да се види с новите техники, вие считате вашите възпри€ти€ за единствено правилните. »ма гол€ма раздвоеност на ума, ко€то ви прави неспосони да постигнете реалността в истинското й про€вление. ”мът ви полага колосални усили€, за да ви задържа в абсолютно изопачено съзнание, с мисълта, че само видимото е реално. “ова състо€ние на съзнанието е опасно, защото ви задържа в ниските вибрации и не ви дава възможност да осъзнаете нито причините в живота си, нито целите и предназначението им. «а това се казва, сънуване с отворени очи.
    ќт факта, колко бързо ще намерите път€, завис€т много събити€ в животите ви. ≈то това е крайъгълни€ камък на въплъщени€та ви. “ова търсене, което сте започнали с първото си превъплъщение на «ем€та, н€кога тр€бва да приключи. » само възсъедин€ването с душата си или с висши€ си ј« и “вореца ще ознаменува завършването на този, както ви се струва, безкраен път. » тази задача се решава по много начини. “€ съдържа в себе си и отговора, ако въпросът е правилно поставен. » във всеки отделен живот за вас ще съществуват много начини да намерите тази т€сна пътека, ко€то ви съедин€ва с “вореца. ўе ви се дадат много съдбоносни моменти, които да ви завърнат към правилното направление и да ви покажат път€. ƒори и да не ги познаете и да не ги разберете, това може да се повтори н€колко пъти, за да можете, скъпи мои, да осъзнаете посланието. „рез множество животи оново и отново се въплъщавате на «ем€та и вс€ко от т€х може да стане това, с което ще осъзнаете значението на Ќебесата, живейки на «ем€та. » в този живот ще има съвсем друг, ¬елик —мисъл Ц да преминете с въздушна лекота, присъща на велики€ и свободен дух, временно облечено с физическо т€ло.
    ¬ие имате още н€колко нови перспективи. ќще в тази година съществено ще се измени международната система, същестувала досега. » абсолютното й болшинство, прежив€вало като в транс, ще се пробуди под въздействието на тези много сурови промени и природни катаклизми, които вече се случват навс€къде. “ова ще даде огромен тласък за пробуждането и осъзнаването на тези души. “ова ще е катализатор, който ще освободи мощна енергийна вълна и т€ при общо желание, може да повиши вибрациите ви. »ма още един момент Ц необходимостта от това, съзнанието ви да се съедини масово със —ъзнанието на ¬исшите планове и “вореца. ¬ този случай много бързо ще се промени постановката на планетарните енергии. ¬ резултат ще има съвършено друг св€т, чи€то честота на вибрации ще бъде по-висока от предишни€. “ака без големи сътресение ще се смени планетарното ви бъдеще. “ози вариант за развитие на събити€та също е възможен.
    ¬еднъж в истори€та ви имаше момент, когато можехте изц€ло да промените хода на живота си и да получите абсолютно нов св€т. “ова щеше да е огромно ускорение на развитието ви. Ќо за съжаление, не поискахте да се възползвате от посланието на “вореца, предадено ви чрез негови€ син »сус. “ози епизод обърна много към “вореца, но не стана за вас това, което тр€бваше в действителност Ц да придобиете Ѕожествено —ъзнание. “ой тр€бваше да доведе до еднобожие, както пон€тието е известно при вас, т.е. да осъзнаете, че Ѕог е един, и че всички имена, които са му били давани, са просто вашето виждане за “ози, който не може да бъде наименован. “р€бваше да осъзнаете, че абсолютно всички сте ƒеца на един и същ –одител и такова тр€бваше да е съзнанието на всички.
    Ќ€мате друг изход освен да започнете да сътвор€вате с любов, просто н€ма друга алтернатива за доброто. „удесата в живота ви ще се по€в€т едва след като го осъзнаете и приложите в живота си. «а тези, които продължат да действат в стари€ ключ, светът ще им поднас€ все повече негативни ситуации. ¬сички тр€бва да осъзна€т, че имат избор Ц да действат така, както в миналото, ускор€вайки негативните и разрушителни процеси в животите си или да действат от позици€та на любовта към всичко и да постро€т Ќов и ”дивителен св€т. “ой ще бъде изпълнен с енерги€та на любовта и ще ускори скока ви на ново ниво. “ози чудесен и много бл€скав св€т ще стане за вас нов дом, който вече никой и никога н€ма да може да разруши, а животът ви в него ще ви удив€ва и радва като при среща с позната приказка.
    ѕревод: јнита.

http://www.lightray.ru/?blogs/read/644


—ъздадено: 29/09/2010 • 19:42
ќбновено : 29/09/2010 • 19:42
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 10753 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

kraasimir 21/10/2010 • 15:45

¬ стати€та е дадено описание на живота в духовните светове от където н€кога сме ` отпаднали` и където `н€кога` ще се завърнем
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.41 секунди