“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - —кайп конференци€ проведена на 5.9.2010

—кайп конференци€ проведена на 5.9.2010

   ¬ъпрос 1. ƒобър ден, Ќика и учители. ¬ъпросът ми е за ДстаритеФ души, стари в това въплъщение. “ези, които са родени преди 1987 година, когато е бил задействан Дплан ЅФ. ƒоколкото разбирам, ние сме дошли в това въплъщение с договор според един сценарий, а при пром€ната на √лобални€ план, какво става с нашите договори? ѕитам, защото усещам два напълно различни живота Ц един преди 1989 и втори след това. Ќо въпросът е и за усещането, че Дда си припомним майсторствотоФ, тези, които първоначално са имали друг договор, е много по-сложно. —ъществува усещането, че се изкачваме по стълба, ко€то води надолу. ѕомогнете със съвет или об€снете, защо ни се удават крачките толкова трудно?

    Ѕлагодар€ за въпроса. ќтговар€ јрхангел ћетатрон. “ой иска да по€сни, че при закона, който действа сега на планетата Ц закона за свободни€ избор Ц трудно да се определи договора като такъв. “ова е договор, който избирате, от една страна е свързан с аспектите на духовни€ подем от тримерните нива и той е многовариантен, т.е. той също представл€ва свободен избор. ѕо този начин изграждате обсто€телствата, при които пребивавате на планетата Ц устройване, местожителство, специфична дейност, в това число и при обикновени€ земен живот. —ъщевременно, когато става въпрос за договори свързани с възнесението, всички души, които са тръгнали да се въплъщават, зна€т за възможните варианти, когато планетата се възнас€ или не. ¬ състо€нието на чист разум, когато душата е още там, всички тези сценарии са описани. ¬ този смисъл има отчетлива предопределеност на събити€та. Ќо тр€бва да разбирате, че тези варианти са прекалено много. » различната насока на тези варианти, или кой вариант се разиграва в един или друг момент от времето, зависи, по какъв начин всеки участник в тези събити€ се е про€вил, как участва в т€х.
    ƒоговорите свързани с възнесението, не сте взели в пълен обем. ≈дин вид, взели сте само стратегическите кодове, които са записани в ƒЌ  и това присъства във вас. Ќо задачата ви, за да навлезете в процесите на възнесение, тр€бва да излезете на духовно ниво. Aко говорим със схеми, това е нивото на сърцето и по-нагоре, и да започнете да изграждате структурите на възнесението и така по тези структури възнас€те съзнанието си до своите висши аспекти. » вече от т€х получавате по-подробни планове, ориентирайки се по обстановката и собственото ви състо€ние. —тава въпрос, не какво правите с ума си, а какво правите преобладаващо неосъзнато. ќсъзнатостта ви нараства с активирането на квантовите ви канали. » вие знаете, вече ви е говорено, че с активирането на квантовите мозъчни честоти се повишава способността ви да вземате осъзнати решени€ за своето висше духовно предназначение. “.е. когато напълно е активизиран цели€ анахатен комплекс, когато започнете да изграждате структурите за възнесение Ц тогава навлизате в нюансите. “ова винаги се е прослед€вало от душата ви. » в този смисъл, разбирането ви, че н€какъв договор е неадекватен на момента сега е изкривено разбиране, как работи системата.
    —тарите, както ги наричате, души, тези, които не се отнас€т към новите деца, действително имат сво€ специфика. Ќо тази специфика, ко€то възприемате като болезнен преход на новите енергии, новите възпри€ти€, се дължи, първо, на по-големи€ ви земен опит и големите ви привързаности на този план. » сега, за да се включите напълно в процесите на възнесение с преобразуването на физическото т€ло и осъзната работа, ще тр€бва да очистите и преобразувате цели€ земен опит. ѕо този начин, постепенно, навлизате отвън навътре, към началото Ц пристигането ви на планетата, в много отдалечените въплъщени€ и лекувате всичко, което тр€бва да се излекува. «ащото, в момента на самото възнесение, с вас всичко тр€бва да бъде в идеален пор€дък. ¬сичко тр€бва да блести и св€тка, всичко тр€бва да бъде излъскано. Ѕез това не можете да преобразувате т€лото си и н€ма да преодолеете планката, когато започнат промените на физическо ниво. ¬ този смисъл, действително изпитвате трудности, в това число и емоционални, защото в този живот с установени€ от вас ритъм по избрани€ път, едновременно изплуват н€какви емоции, спомени, травми, на които не разбирате смисъла много често. “очно от 1989 го усещате много добре Ц очистването на ƒЌ -то ви се задълбочава и затова имате такива усещани€. ќб€сн€вам това, за да разбирате смисъла на ставащото и да го приемате спокойно, с радост и благодарност, защото това е нужен етап от преобразуване на съзнанието ви.
     акво да правите през това време? ѕреди всичко, не си струва да акцентирате вниманието си на н€какви ваши сложни психологически състо€ни€ или дори на състо€нието на физическото ви т€ло за известно време, а всичко негативно да освобождавате в светлината и да продължавате стремежа си с духовното съзнание да изграждате структурите на възнесението. ѕо този начин, от една страна, не спирате процесите на духовни€ си възход, полета на съзнанието си, следователно, всички останали дълбочинни преобразовани€. ќт друга страна, ускор€вате тези процесии ги правите по-лесни. Ќика ви е говорила преди, че колкото на по-високи вибрации поддържате съзнанието си, намирайки се във физическо т€ло, толкова по-лесно преодол€вате затруднени€та и проблемите си в т€лото по време на всичките тези очиствани€ и преобразовани€. » това е действително така. ѕо този начин се закал€вате и изследвате, в това число, получавате опит при преодол€ване на проблемите, които съществуват в матери€та на това ниво, доказвайки на самите себе си способността си за израстване, независимо от всичките обсто€телства, които се трупат около вас. »здигайки съзнанието си все по-високо, ускор€вате очистването. «ащото, колкото по-високо е съзнанието ви, закрепвайки и разшир€вайки го там, толкова по-мощни светлинни потоци можете да привлечете върху себе си за преобразуване и ускор€ване процесите на очистване. Ќо знайте, светлината никога не може да ви причини вреда или да ви причини дисбаланс. ¬сички дисбаланси, които възникват във вас, възникват поради н€какъв ваш избор в този живот. ”мейте да държите твърдо вектора на своето духовно развитие, полета на съзнанието си и закрепването му все по-високо. “ам е мъдростта ви, мъдростта на ц€лото ћироздание. ќсвен огромните енергийни потоци, които привличате за своето преобразуване, те действат като любовта и ефективно преобразуват матери€та. ≈дновременно постигате мъдростта, при това € постигате осъзнато, а това ви помага да преодолеете всички преп€тстви€ в живота си, в това въплъщение и това т€ло. ¬сички, които са преминали през това, много добре са усетили нюансите, но за всеки от вас е важен негови€ собствен опит.
    —ложностите на възрастовата категори€, с усмивка се включва в разговора и —ананда, са свързани именно с този опит, защото по-опитните души им се налага да прав€т в себе си значително повече преобразувани€. —ложно е, и защото в това въплъщение, на това материално ниво, сте поели във себе си прекалено много схеми на колективното съзнание. » за мнозина от вас е много трудно да се откажат от този начин на мислене. “очно в това е възрастови€ проблем. –азбира се, новите деца преобладаващо са достатъчно нови души, които преди са били на «ем€та за кратко време, същевременно нос€т във себе си програми за преобразуване и мнозина от т€х идват, вече знаейки, че планетата се възнас€, че са се събрали достатъчно сили за стартиране на процесите и всичките тези грандиозни преобразовани€ са започнали, и с идването си тук вече нос€т кодовете за свързване с ¬исшите си јспекти. ћного от тези души изобщо не губ€т връзката си с ¬исшето. ¬ие знаете, че процеса на възнесение е огромен колективен труд на всички души заедно със съзнанието на √а€. Ќа т€х в известен смисъл им е по-леко. “е са с по-отворено съзнание. “е са по-мъдри и нос€т осъзнато мъдростта си. Ќо кой е казал, че опита ви на стари души е по-сложен? ƒа, той е по-наситен, има повече структури, и все пак в матери€та има много повече изкрив€вани€ в ƒЌ -то. Ќо с този грандиозен опит, към който се стремите, на практика имате известно преимущество пред новите деца, защото мнозина от вас имат опит на «ем€та още от Ћемури€ и јтлантида, дори от още по-рано. » този ваш опит е извънредно важен, защото сте свързващото звено между √а€ и тези нови души. ¬ие имате особена и много важна рол€. ѕонеже се въплъщавате тук от много време, имате духовни връзки с т€лото на планетата. ћнозина от вас нос€т духовна отговорност за кристалите и духовните места, с които сте били свързани н€кога. » вие сте мостчето, което свързва √а€, ваши€ опит и новите програми, носени от новите деца Ц вие изграждате връзката между «ем€та и Ќебето. ¬секи има сво€та собствена задача и т€ е изключително важна. » преодол€вайки всички сложности, разбирайки смисъла на процесите, които стават с вас, обедин€вайте усили€та си между стари и млади души, без да се отчайвате. ќпита ви е безкрайно ценен. ”мейте да уважавате собствени€ си духовен опит, който сте получили н€кога. » не се съмн€вайте, че ще преодолеете всички сложности, всички преп€тстви€, понеже, тези, които участват в процеса на възнесение и опита, който са получили тук, образуват общата картина на всички преобразувани€. » н€ма нито един от тези опити, който да бъде определен като повече или по-малко ценен. » от това, в какво състо€ние на съзнанието се поддържате, зависи не само личното ви ниво, но и общите процеси на възнесението. ƒоколко тези процеси ще са красиви и меки. Ќали все пак една от вашите цели, по възможност, да направите възнесението празник за всички души. » правите максимума за да разиграете най-добри€ сценарий за възнесение. » това се получава великолепно. ¬ече сме говорили за това, че сте стигнали до възможно най-добри€ вариант за тази планета. » всички ние, в състо€нието на чисто съзнание, наблюдаваме с действително възхищение, как се из€в€вате. ”важавайте се и се ценете. Ќе става въпрос за егоизъм, не за его, вече достатъчно добре разбирате, става въпрос за осъзнаването като великолепни Ѕожествени души, които действително сътвор€ват велики и грандиозни процеси.

    ¬ъпрос 2. Ќамасте. ¬ъпросът ми касае масовите и неизлечими за момента вродени болести, от рода на вс€какви параличи и др.п., но по-конкретно за спиналната амиотропи€. ћоже ли да се мисли, че всички тези хора отработват н€какви кармични уроци? јко е така, какво се случва в такава ситуаци€? Ќали ако изобрет€т лекарство, то ще се взима от всички с този недъг, това значи ли, че тези, които са отработили урока си, тр€бва да чакат останалите? јко не, то въпросът е конкретно за мен. »мам огромно желание да живе€ и се усъвършенствам, но посто€нно ми пречат проблемите, свързани с ограничени€та ми. “€лото ми е слабо и заради болестта не може да се развива, което ми се струва, че ограничава и духовното развитие. ѕо€в€ва се дисбаланс и т€лото залин€ва още повече. Ќа н€колко пъти мислих да се излекувам самосто€телно, но всеки път, когато опирах до темата ƒЌ  и се опитвах да работ€ с това, ми се повдигаше и прецен€вах, че не тр€бва да прав€ това. ћол€ да ми помогнете в тази дилема. Ќамасте.

    Ѕлагодар€ за въпроса. ћного добър въпрос, ще отговар€ »≈Ў”ј. —ъвсем не всички, които в насто€щи€ момент имат такива сериозни забол€вани€ на физическите тела, отработват н€какви кармични уроци. –азбира се, има варианти, когато ƒушата идва и отработва кармата, при което, ако това са тежки форми на вродени болести е възможно да е карма върху цели€ род, ко€то вие отработвате. “ози избор е ваш и го правите още преди да дойдете тук на планетата през родови€ канал, т.е. преди да се родите и присъствате тук. —ъщевременно има и други причини, при които се наблюдава същото. — вас вече сме повдигали тази тема, скъпи мои, и съм ви казвал, че н€кои от вас са проводници на много специични енергии на тази планета. “очно заради това, че изборът ви е бил да сте проводници на тези специфични енергии, имате н€какви ограничени€ на физическото т€ло. ќще преди да дойдете тук, сами сте избрали това, тъй като в състо€ние на чисто съзнание прекрасно сте разбирали значимостта на провеждането на определени структури за планетата на такива специични светлинни енергии, които в същността са много мощни и въздействат по този начин на физическото т€ло.
    —ъщевременно той казва, че една от задачите ви, които преследвате, не е просто да провеждате тези енергии, а да изследвате способностите на т€лото, поведението му в тези или други услови€. Ќ€кои от вас специално провеждат определени честоти на т€лото си тук, на тази планета, за да изследват въздействието им върху физическото т€ло при тези и други честоти, които ще присъстват при влизането във фотонни€ по€с. «аедно с това вие (има се предвид хората, ограничени от физическото си т€ло) не само изследвате това, вие едновременно имате връзка с висшите си јспекти и с цивилизациите (в частност в това направление работ€т пле€дините, тъй като това т€ло е пле€динска разработка. ¬ие разработвате, изследвате, подбирате специфични кодове на вли€ние върху ƒЌ , с които бихте могли да управл€вате състо€нието на физическото т€ло. ¬ие изучавате огромен пласт от въздействие върху физическото т€ло и способността му да се намира в широк диапазон различни нови честоти, които се по€в€ват при раждането на фотонни€ по€с. ѕоказват ми цифра Ц 136 направлени€ в такива изследвани€ и това е свързано със специфични, съществени забол€вани€ на физическото т€ло, за които питате сега.
    ўо се отнас€ непосредствено до автора на въпроса, вие много добре сте забел€зали, казва »ешуа, че само като започнете да мислите за това, че т€лото пречи на духа да се развива, веднага чувствате дисбаланса и усещате, че светът реагира на вас, поради което получавате допълнителни болкови усещани€ и състо€нието ви се влошава. ¬ие не сте към категори€та, свързана с кармичните задачи, а сте към изследователите, които наблюдават поведението на физическото т€ло в матери€та по време на преобразувани€та, които се случват. ¬същност целта и желанието ви сега се свеждат до това, че ще разберете, независимо от състо€нието на физическото ви т€ло, че можете да извършвате грандиозни преобразувани€ на ƒуха си, да се потопите в процесите за развиване на ƒуха си. ÷елта ви е да се възползвате от тези възможности, които дават ново състо€ние на планетата в услови€та на леко ¬ъзнесение, и да излезете от преобразувани€та на физическото си т€ло.
    Ќика: въобще, с толкова подробно по€сн€ване на целта, се сблъсквам за първи път, тъй като това е забранено, но нав€рно в този случай е необходимо. »ешуа се усмихва и казва, че наистина е важно да разбере, че е на верни€ път, единственото, което го спъва е връзката на ƒуха с физическото т€ло Ц тази връзка съществува и т€ тече само през преобразуването на ƒуха. “ова е най-главното, което »ешуа иска да ви каже днес, отговар€йки на този въпрос.  акто и всички присъстващи на  анала, той израз€ва поддръжката си, участието си, доколкото разбирам, работ€т с вас, с всеки един случай. »ешуа много добре ви познава и това общуване е възможно да е неосъзнато, но то се случва. “ой просто използва възможността да озвучи това, за което е говорил и по-рано с вас.

    ¬ъпрос 3:  ажете, доколко е необходимо да се влиза в дълбоко медитативно състо€ние за общуване с душата си и с вас на вълните на душата. ћоже ли това да прави човек, просто намиращ се в хармонично и спокойно състо€ние на духа? »ли това е задължително на първо време и само след това общуване може да се научиш на обичайното, неизменно състо€ние на съзнанието? ќткриват ли се квантовите ни канали за общуване също и в зависимост от умени€та да медитирате. » ако не се получават прозрени€та в медитаци€та, може ли да има и такъв ѕът, в който може да се общува (по-€вно и близко, отколкото само чувстването) и без потап€не в това състо€ние. Ѕлагодар€!

    Ѕлагодар€ за въпроса, отговар€ »ешуа. “ой казва, че влизането в дълбоко медитативно състо€ние обикновено се прави в началните етапи, когато се учите да спирате ума си. «а това на тази планета винаги са се използвани различни медитативни, духовни техники, чи€то цел се свежда до спиране на ума и влизане в състо€ние, когато съзнанието ви може без въздействието на ума да общува с ¬исшите си аспекти, да влиза в квантовите канали на душата. Ќо »ешуа иска да ви каже, че всички тези техники мнозина от вас са ги изучавали (при тези, при които привързаността към медитациите се е запазила и чувствате влечение към тези или други духовни школи в това направление). “ака че съм длъжен да ви кажа, че много от вас (от тези души, които присъстват сега на планетата) дори се €в€ват разработчици на тези техники и направлени€та им. ¬ие н€кога сте се учили на това, за да закрепите знанието в себе си. ѕри мнозина от вас това знание присъства.
    “ези от вас, чиито души са влезли в процеса на ¬ъзнесението, имат в себе си вече тези знани€ за достатъчно бързо влизане в състо€нието на отключване на ума. » можете да се възползвате от това. ÷ели€т индивидуален опит на душа ви в това направление е записан във вас. —ега се намирате в особен стадий на преобразуване на планетата. —ега н€ма нужда с години да ползвате техники, които н€кога сте усво€вали, когато «ем€та се е намирала в друго състо€ние. «ем€та, ко€то сте познавали много столети€ и дори хил€долети€, и «ем€та, на ко€то днес се намирате Ц енергийно, в статуса на съзнанието и във възможностите, са напълно различни.
    —ега имате възможност със стремежа си да изисквате опита на душата, който си е у вас. ћожете да го постигнете чувствено, интуитивно или по друг начин. “ози опит е много индивидуален и от различен спектър. не е възможно да ви се даде една единствена препоръка, как да действате.
    ѕредвид състо€нието, в което се намира в момента планетата, са ви хвърлили толкова мощна котва, ко€то ще ви издигне. “ези, които обедин€ват «ем€та и Ќебето, които са построили тук портал, които са изградили тук многочислени решетки, структури, по€вилото се единно поле на съзнанието Ц всичко това способства съвсем леко да изисквате собствени€ си опит при желание, следвайки интуици€та си, чувстването си, за да разкриете в себе си потенциалът, който вече е във вас Ц ваши€т личен опит.
    —ега н€ма нужда да влизате в дълги медитации. —ега всички завеси са вдигнати и вие много добре го разбирате. —ъс собствените си структури за възнас€не, можете да издигнете съзнанието си. » го правите, вече подчертахме това, със сърцето си, ползвайки възможностите на цели€ анахатен комплекс. —ъщевременно, с това разкриване божествеността си, постро€вайки тази нова вертикална структура на възнесението, вие активирате квантовите честоти на мозъка. “ова великолепно божествено приемо-предавателно устройство в т€лото ви е с огромен потенциал, който сега разкривате.  олкото повече разкривате квантовите връзки на мозъка ви и способността му да приема квантово информаци€та (тук отново подчертава необходимостта да активирате сърцето си, а след това вече ще се случат тези преобразувани€ в главата, а не по друг начин Ц само от сърцето нагоре), толкова по-лесно ще ви е да обедините логическата част на ума си и квантови€ прием на информаци€. «а вас това ще стане толкова естествено, както и самата работа на логически€ ви ум. ѕример са ченалерите, в т.ч. и този работещ канал. »нформаци€та, ко€то постъпва, и каналът, през който ние с вас общуване, са квантови. Ѕез да се намират в състо€ние на сън или дълбока медитаци€, всичко това се превежда за вас в логическата част на ума чрез думи. ѕов€рвайте, че това не са н€какви особени способности на Ќика. “ова е способността на всеки, то е заложено потенциално във всеки от вас. «атова можете без медитаци€, но това изисква определен искрен стремеж, изисква дълбоки духовни разработки. ¬секи от вас е в състо€ние да влезе в собствените си канали и да получава оттам информаци€, в т.ч. да приема тази информаци€ осъзнато. јктивирането на третото око и връзката между правото и л€вото полукълбо на мозъка възниква с по€вата и разшир€ването спектъра на квантовите честоти, които работ€т в мозъка ви. ¬секи от вас може да прави това. ¬ажно е да в€рвате, да не се съмн€вате и смело да вървите напред. —амо искрените намерени€, чистотата на помислите, огромното желание да участвате в тези процеси осъзнато, преодол€вайки съмнени€та (а те неволно се по€в€ват на тези нива на матери€та), собствени€ егоизъм и много други сложности. ¬ие все повече и повече ще про€в€вате божествеността си. “ова е способността ви осъзнато да творите, да участвате в процесите. Ќа планетата има необходимите възможности, за да получавате това, без да медитирате. » само в зависимост от вътрешното ви състо€ние, от това, какви успехи сте постигнали в лични€ си опит, ще можете да се възползвате от този потенциал, който отново подчертават, се намира във всеки.
    “ези конференции са възникнали като необходимост от протегната ръка за помощ, за да ви поддържаме в преобразувани€та, да ви раз€сн€ваме, че под въздействието на колективното съзнание не се виждат възможностите ви, и да ви покажем, че вие сте способни на това. ќтново напомн€ме на всички слушащи конференци€та, че е много важно всеки от вас сам да активира способностите си за общуване на собствени€ си канал, използвайки уникални€ опит на душата си. “ова е много важно, защото всеки от вас има собствена програма в общата, глобална програма за преобразуване на тази планета.
    —ега се включва јрхангел ћетатрон. “ой казва, че всички души, които са тук, на тази планета и в другите системи, изследват ћирозданието, занимават се с процеси на творчество, изпращат тази информаци€ в общото квантово поле. Ћичните ви ¬исши аспекти също разполагат с тази информаци€, разполагайки с връзки към структурите в  осмоса, в цивилизаци€та, в които н€кога също сте придобивали опит. » всичко това можете да го изтеглите. ѕри тази мащабност на информаци€та, ко€то можете да използвате (дори не можете да си € представите умствено), ви е много важно да получавате информаци€ за себе си. “ъй като ¬исшите ви аспекти, които наблюдават пребиваването ви, духовните ви Ќаставници и ”чители, които общуват с вас чрез личните ви квантови канали, много добре зна€т достойнствата на душата ви, спецификата на лични€ ви опит. » ще ви се дава информаци€ съобразена с това, което непосредствено ви е нужно, за да разкриете максимално лични€ си потенциал. Ќ€ма души, които да н€мат собствен специфичен опит, много важен дори и за тази планета, който ще е в основата за придобиване на нов опит в процесите на възнас€нето на тази планета.
    »менно затова ние през ц€лото време ви призоваваме да активирате собствените си канали и честоти, да се учите да възприемате тази информаци€ и никога да не се отчайвате. «ащото ќ“„јяЌ»≈“ќ, —ЏћЌ≈Ќ»≈“ќ » ћЏ ј“ј ќ“Ќќ—Ќќ “ќ¬ј, „≈ Ќ≈ ¬» —≈ ѕќЋ”„ј¬ј, ¬» ѕ–≈„» ƒј ¬Џ«ѕ–»≈ћј“≈ през собствените си канали информаци€та, ко€то ви е непосредствено нужна.
    »ешуа подчертава, че неосъзнато всички работите и осъществ€вате грандиозните процеси по преобразуването на планетата, използвайки собствени€ си опит. Ќо се включвате в тези процеси доколкото позвол€вате на себе си, т.е. доколкото се развивате духовно в това т€ло. “ова значи, че този потенциал не е разкрит изц€ло при всеки и не е еднакъв за всеки. ¬ зависимост от това, какво си позвол€вате (а това е съответства на закона за свободни€ избор), дотолкова се реализирате. ќсъзнаването ще дойде при вас толкова, колкото се измен€ планетата и доколкото сами ще позвол€вате. ѕозволете си го.
    —танете истински открита система, като очите на чисто и невинно дете. —танете очите на Ѕога. –азберете, че сте и очите на Ѕога на тази планета. ќтворете ги с погледа на чисто и невинно създание, което тр€бва да се самоизследва и да твори едновременно и мечтае за това творение сега. ѕро€вете собствената си божественост, позволете си го Ц отдръпнете се от всички лъжливи логически схеми на мислене. –азделете лъжата и приближаването до истината Ц вие отлично можете да се справите с това с помощта на сърцето. ћожете много бързо да преминете от неосъзната към осъзната работа. Ќикога не си мислете, че нещо е невъзможно за вас. ¬ъзможностите ви се откриват за вас толкова, колкото си го позвол€вате. ѕотенциалът ви, божествени същества, е част от “вореца и е грандиозен, наистина грандиозен. —амо вие, намирайки се тук в тези тела, в матери€та, сте в състо€ние да откриете за себе си тези възможности. ѕросто си го позволете. ѕозволете си да се потопите в състо€нието на Ћюбов, чистота и доверие в божествеността на живота. ƒоверете се на умението да се отнас€те към всичко като към прекрасни€ миг —ега, който наистина е прекрасен. “ова ще е състо€нието, в което много леко и бързо ще излезете за пр€ко общуване с висшите си аспекти и с всички нас, които сме в състо€нието на чисто съзнание.

    ¬ъпрос 4. ¬ъпросът ми е за особеностите на мъжки€ и женски аспекти.  ираел е казал, че женската енергетика е по-чувстваща, т€ има нужда всичко да знае. » действително, повечето, с които общувам и са виждащи, са основно от женски пол. «а мъжката енерги€  ираел казва, че по-малко вниква в същността, казват Ц тр€бва да се направи без излишни въпроси, поради което мъжката се счита за по-подход€ща за обучение. ƒоколко са точни тези особености, ще ми е интересно, ако има н€какви подробности по този повод. —ъщо ми е интересно можел ли »ешуа да вижда като Ќика в живота си на «ем€та или той, като представител на мъжката енерги€, просто е направил това, което е тр€бвало? –азбирам, че ние ставаме сътворци при ц€лостност на аспектите, но все пак виждам, че предразположението към възможностите при половете е различно. — безгранична любов и почитание, с признание за това, че ви има!

    Ѕлагодар€ за въпросът, »ешуа се усмихва, както винаги светло и с гол€ма любов. –азлика между мъжки€ и женски аспекти, когато раздел€йки се, идвате тук (т.е. когато идвате с мъжката си половинка тук, остав€йки там, от другата страна женската или обратно) действително има, но заедно сте едно ц€ло. » това е ц€лото, което сте всъщност. —амо, когато сте цели, сте в състо€ние да творите и създавате нещо ново. »менно придобиването на целостта е важен етап на път€ на възнесението ви (доколкото разбирам, просто ни напомн€т тази схема). ¬ъзнас€йки съзнанието, преди всичко Ц преди да станете творци Ц се обедин€вате със съзнанието на тази половинка, ко€то сте оставили там. » тогава ще придобиете опита на твореца. ƒействително, в зависимост от това дали сте родени мъж или жена тук, енергиите ви ще протичат по различен начин и съответно ще има специфика на възприемането и специфика на себепро€влението, ползвайки т€лото си.
    ¬ същността си, женската енерги€ е тази, ко€то обедин€ва всичко, обедин€ва различните аспекти на битието, ко€то прави всичко ц€лостно. ј мъжката енерги€ дава основните линии. јко го об€сним чрез сакралната геометри€, то мъжката енерги€ дава правите линии, а женската Ц движението на енергиите по спирала. «а да се създаде нещо ново е нужна концепци€, цел, иде€. —ъответно иде€та тр€бва да бъде придвижена. ћъжката енерги€ е тази, ко€то придвижва иде€та, т€ притежава силата, ко€то създава скелета, правите линии (не знам защо ми идват наум матриците, които рисува —ергей в сайта ни, те действително обедин€ват мъжките и женски линии и именно това дава хармоничност непосредствено на вс€ка матрица). —амо обедин€ването на тези енергии притежава огромна сила, обединената мъжка и женска енергетика дават за разпространение много големи разсто€ние в матери€та, практически безгранични, отиващи далече в космоса. Ќо само мъжката енерги€ не е в състо€ние да направи това. »ешуа ми дава в момента картинка за пример Ц това е като да построиш дом или дворец, но това е само скелета, н€каква определена форма. Ќо за да се вдъхне в това живот, за да оживее тр€бва да го обединим с ц€лото ћироздание, да обединим всички стълбове и оси. — това се занимава женската енерги€. “ака накратко ни описаха спецификата на тази или друга енерги€.
    ¬ече сме говорили за това, че спецификата на мъжката и женска енергии се про€в€ват навс€къде в ћирозданието. ¬ сакралната геометри€ много нагледно и точно се показва, как точно става това взаимодействие под формата на схеми, линии, числови кодове. јко говорим за това с думи, ще се постараем да ви опишем спецификата на тази или другата енерги€, които про€в€вате и в живота си, т.е. женствеността в същността си е мека, обвиваща, изглаждаща и обедин€ваща идеите, родени от мъжката част на съзнанието. “€ му дава сила, поддържа и придвижва тези идеи. ѕо този начин обедин€ването на мъжката и женска енергии дава творението, зараждането на новото, което се прослед€ва дори в божествени€ процес на раждане новото творение. ќбединените мъжка и женски енергии дава раждането на ново човешко т€ло, дава възможност на нова душа да дойде на този св€т.
    —ега за всеки от вас е важно, да хармонизира в себе си този аспект, който сте донесли тук като го обедините с други€ и станете ц€лостни. «ащото само, когато сте ц€лостни, сте творци на нова реалност. јко тук намирате втората си половинка и развивате щастлив съюз, раждат ви се деца Ц осъществ€вате едно от направлени€та на земни€ си живот. Ќо сега (в гол€ма част от тези, които се възнас€т), се стремите към възнесението и преобразуването на реалността, помагате на планетата да преобразува пространството, т.е. работите на съвсем друго ниво. Ќа нивото на творците, нивото на работа с планетарните тела. Ќо вие знаете, че светът на матери€та, в т.ч. физическото планетарно т€ло, можете да се промен€ само като се промен€те вие.
    «атова сега ви е много важно да достигнете ц€лостността и хармони€та в себе си, подема на съзнанието си, обедин€ването на двата аспекта в себе си. ћного души, дошли тук със задачите за възнесение на планетата и про€в€ването на божествената си същност, като че ли сто€т встрани и се лишават от необходимостта да създадат земен модел на това обединение. «атова мнозина от вас са самотни и чувстват, че това е т€хната програма, въпреки че им причин€ва страдание. “е виждат, че представите на колективното съзнание на човечеството и моделите на поведение и живот в обществото се отличават от техните. “ова показва, че целите им тук са по-глобални. “е са тук, за да про€в€т способностите на ƒуха в матери€та Ц не да живе€т в матери€та и да получават опит от не€, а да преобразуват самата матери€, т.е. съвършено нов стадий в опита ви. » много души именно за този опит са се въплътили сега на планетата. “ова е.
    ¬същност не, »ешуа се усмихва, защото имаше въпрос, отправен лично към него. –аснал съм, казва той, както и вие. ѕо мое време състо€нието на планетата беше друго. јз минах през сериозно и многолетно обучение по техниките за овлад€ване на тази мъдрост, ко€то вие сега овлад€вате. —ъщо като вас преминах този път, но тогава това отнемаше повече време и изискваше по-гол€мо съсредоточаване.  ъм това време, когато се върнах у дома и започнах директно да контактувам със света, когато б€х непосредствено до изпълнението на миси€та, за ко€то дойдох, вече добре разбирах, какво прав€. јз общувах с тези, които си останаха мои поддръжници в чисто съзнание. Ѕеше ми дадено видение и аз се възползвах от това. ¬ие вече преминавате по този път, от това ниво на матери€та, това може да се прави само така. —хемите за подема на съзнанието са едни и същи. ѕросто ние с вас се намираме в различно време и всеки от нас има различна цел за пребиваването си тук. –азбира се, че аз не веднага след раждането си и дори не в малолетната си възраст, осъзнах целта на пребиваването си тук. “ова ми се откриваше постепенно в процеса на навлизане ми в новите енергии, подем на съзнанието, откриването на квантовите канали и т.н., т.е. принципно нищо ново не се е случвало с мен. “ова са същите процеси, които минава и Ќика, които преминавате и вие. Ќе забрав€йте, че всеки от вас го прави дотолкова, доколкото си го позвол€ва, като едновременно с това получава и земни€ си опит. «емни€т си опит получавах по същи€ начин, както и вие. ¬ие разбирате и правите осъзнат избор за духовно преобразуване и това са целите, заради които сте тук. јко не избирате, а се отстран€вате от целите си, дори когато ги знаете Ц това не е престъпление. ¬ състо€ние на чисто съзнание това не се оцен€, защото състо€нието на чистото съзнание не е в дуалността. ƒушата, ко€то не изпълн€ва собствената си програма, желани€та си, това, заради което е тук, изпитва гама от чувства Ц огорчение, дискоморт, страдание. “ова наистина е страдание. “ова не е самоосъждане на душата, както се прави в дуалността. “ова е чувство на неудовлетвореност от себе си, вътрешно и необ€снимо чувство, което те преследва, дори когато външно всичко е добре, чудесно, но вътре има болка, неудовлетвореност. “акова състо€ние изпитва душата, ко€то не изпълн€ва собствените си планове за пребиваване в тези плътности.

    ¬ъпрос 5: «дравейте, Ќика и ”чители. Ѕезмерно съм ви благодарна за послани€та, които дори и чрез ”ма, вод€т до осъзнаване чрез —ърцето. Ќаближава необичайната дата 10.10.2010. във връзка с това искам да попитам ще бъде ли този ден знаменателен Ц може би се планира н€какво изравн€ване или активаци€.  акво може да се очаква от него? » какво представл€ват кодовете 10-10-10? Ѕлагодар€!

    Ѕлагодар€ за въпроса, отговар€ јрхангел ћетатрон. “ой се усмихва и казва, че много добре прослед€вате вече числовите кодове, които наистина изиграват важна рол€ в закотв€нето, закрепването енергиите на новото качество в планетата. ¬ие се движите от едно закрепване към друго и всичко това промен€ парадигмата на реалността ви и промен€ състо€нието на съзнанието ви.
    ¬ече преминахте през много етапи и открити€, различни портали и закрепването им. ¬сичко това се случва преди всичко със съзнанието ви. «а последните години, преминавайки през всички тези етапи, вие направихте тези изменени€ на съзнанието си чрез кодовете, които ви се откриваха. јко представим това със схема, то е като врати между Ќебето и «ем€та, а такива има много Ц енерги€та идва отгоре. ¬ ћирозданието вс€ко нещо отдава, то винаги е готово да дари, тр€бва само да му дадете възможност. ћожете да промен€те матери€та само чрез себе си. ј да стигнете до този портал може само чрез съзнанието си. ¬ себе си намирате ключът, издигате съзнанието си и стигате до един от порталите, за които е този ключ и с нужното усилие, за което знаете, вратата ще се отключи. јко в квантовите полета всичко се случва мигновенно, то в матери€та, в пространствено-времевата матрица, всичко изисква определено време и съществуват определени числови кодове, които ви дават необикновен нов импулс сила. » поставените тук числови кодове ми показват, че това е определено състо€ние, в т.ч. космическото пространство около нас и —лънчевата система, участието ви в това чрез планетарните тела. “.е. всичко е божествено, вие се нареждате в определена последователност, тъй като всичко е свързано чрез съзнанието си с »зточника. “ова подреждане ви дава импулс, сила. » в този момент сте пред портала и имате възможност да врътнете златни€ ключ, който сте намерили в сърцето си и да отворите вратата. “ози път отвар€те поредната врата и импулсът наистина ще се получи.
     акво означава десетката? “ова е декада, съчетание от единица и нула. ≈диницата е ц€лостността, ко€то получавате, това, към което сте се стремили. ¬ие придобивате ц€лостност, като съедин€вате в себе си мъжки€ и женски аспект, при вас тази възможност се по€ви Ц всичко е открито за съзнанието ви. Ќужен ви е само импулс, за да закрепите това в себе си, за да намерите този ключ и да го държите уверено в ръка при отключването. ѕридобиването на ц€лостност, единство на противоположностите е това, което ви е необходимо, за да станете творци. Ќулата е вечната пустота, при това не както вие € разбирате (като нещо празно). “ова е определено състо€ние на енергиите, а именно вечни€т източник на енергии, в който просто нищо не се движи, т.е. енерги€ без движение.
     огато сте готови за творчество, т.е. сте обединени, цели, единици, когато сте надрастнали тази единица, ще имате възможност да се съедините с тази енерги€ и да € вземете. “ази пустота съдържа в себе си безкраен потенциал. ¬ие започвате да € движите, да движите мисълта си на творец. “ази мисъл е съзидателна. ¬ие сте завършени творци, вие сте ц€лостни, вече имате достъп до тази енерги€ Ц вечната и безкрайна пустота, безкрайни€т източник, от който можете да взимате това, от което да творите матери€та. “ака накратко ви описах, какво е десетката и до къде сте достигнали.
    ќсобеното съчетание на тези цифри е в това, че имаме работа с триада Ц три десетки. ј триадата вече е синтез, равновесие, което се получава между божествени€ ви източник (това, което за вашето разбиране, наричаме квантови полета), божествената ви част, душата ви. ¬ие синтезирате и вече можете да работите на ниво матери€. “риадата е синтез, равновесие, обедин€ването на ќтеца, ћайката и —ина. “€ ви е добре известна от религиите ви. “ова е единното, момента, в който сте твор€щи божества наистина, когато можете да про€вите божествената сила. ѕо този начин в собственото си сърце Ц където сте божествени и единни в същността си, където сте осъществили полета на съзнанието към източника си, където сте обединили мъжки€ и женски аспект, където сте се обединили с истинната си природа, когато сте € осъзнали Ц вие намирате ключа. “ова единство ви дава възможност да се присъедините към пустотата и да творите на ниво матери€.
    — отвар€нето на портала 10.10.10, ще притежавате способността да творите и работите непосредствено с материални€ план. “ова е импулс, за който сте се подготв€ли и сами сте се преобразували за него, помагайки на √е€ също да се преобразува самосто€телно. ѕреобразувани€та не са се случвали само на нивото на съзнанието ви. “ова преобразуване е на ниво фини структури, които са неотделими от тези на √е€. — откриването на този портал придобивате възможността непосредствено да се про€вите като творци, които работ€т с физическата матери€. ≈стествено това зависи от готовността ви да се закрепите, да превъртите ключа в този портал. “ова е отвар€не на възможности за планетата и за всеки, стигнал до този портал, да работи с матери€та, получавайки този импулс. ¬сичко се случва едновременно Ц т.е. импулса, идващ от Ќебето и готовността ви оттук, от «ем€та да се срещнете с него, за да се случи избухването на ниво сърце, за да се открие този портал.
    “ози портал се открива като възможност за ц€лата планета, но едновременно и за вас. —пособността да преобразувате т€лото, да прочистите планетата, да вли€ете на материално ниво върху планетарното т€ло, ще бъде открита във всеки от вас. Ќе забрав€йте, че това е просто импулс, който ще ви даде нов тласък за откриване на индивидуалните ви програми, програмите на душите ви, ще ви даде енерги€ за това. ¬ този момент се обедин€вате с ц€лото ћироздание и получавате възможност за реално про€в€ване на себе си като сътворец. ¬елико и прекрасно време. ¬ремето, когато осъзнато, намирайки се в матери€ и тела, с любов ще осъществ€вате съвършено грандиозни проекти, неспособни за възприемане от логически€ ум на човека, ненамиращ се в процесите на възнас€не. “ези, които се възнас€т, ще се включат в енергиите на този портал. “ези, които си го позвол€ват, ще са в състо€ние да въздействат на такива нива, да откриват в себе си неподозирани възможности.  ъм това време мнозина от вас постепенно вече достигат до осъзнаването на собствените си програми за присъствие тук, рол€та си в общите планетарни процеси. — откриването на този портал, много от вас ще започнат да виждат в дълбочина и особено участието си, задачите си, ще им се открие възможност за осъзната работа при такива услови€.
    — една дума, открива се поредни€ портал, през който минават нови енергии. —пособността ви да се про€вите като сътворци е това, за което всички мечтаете, усмихва се јрхангел ћетатрон, тъй като логически€ ви ум винаги изисква доказателства. ¬сички вие сте се преобразували на чувствено ниво, а много от вас вече чувстват вли€нието си върху матери€та, пространството и виждат, как те се прочистват, структурират, преобразуват. ўе видите, как реагират на вас н€кои хора, обсто€телства, природата и природните духове. — откриването на този портал всичко това вече ще има по-€вни и мащабни форми.

    ¬ъпрос 6: ѕриветствам всички. «а съжаление, считам, че сама н€ма да мога да се подготв€ за възнас€нето, струва ми се, че просто все още не мога да чувствам енергиите. ѕринципно много неща разбирам и приемам, имам интерес към очакваното. Ќо в същото време плановете за бъдещето ме обезсърчават, защото най-главното за мен е раждането на деца. Ќима ако род€ дете след година, с него сме обречени в света на третото измерение от катастрофите, свързани с квантови€ скок и въобще с промените на мирозданието?

    Ѕлагодар€ за въпроса. »ешуа казва, че вие израз€вате мисълта на мнозина от вас, в т.ч. на тези, които се преобразуват и са в процес на възнас€не съзнанието, тъй като логически€ ум и този страх от грандиозните промени в планетата и вас самите, заглушават гласът на ƒушата, ко€то знае всичко това и приветства промените. ¬ сами€ въпрос се съдържа отговора, т.е. вътрешно усещате, че нищо страшно н€ма да се случи, че тези грандиозни процеси са интересни Ц процеси на развитие, които не са кра€ на света, както обичат да ви плашат. “ова не е кра€т на света, а раждането на новото. —ами€т израз край на света, н€ма никакво основание, тъй като —ветлината е »зточник на вс€ко творение и т€ го поддържа дори в материални св€т. ј този »зточник не може да се затвори и скрие. ƒушата ви, душата на всеки човек, прекрасно знае, че с тези преобразувани€ се ражда новото. ¬ момента вие произвеждате нещо ново в себе си, раждате всичко това на ниво планета, помагайки й и участвайки в много грандиозни процеси, които се простират извън —лънчевата система и тази √алактика. ¬сички тези преобразувани€ нос€т много глобален характер и вие сте част от т€х тук. » по-важното е, че те протичат през тези, които са в процес на възнас€не.
    —траховете ви, свързани със загубата на близки, или пък пречещи ви да устроите живота си тук, както ви се иска, са от рода на: с какво да се занимавам, какво да прав€, да раждам ли. ”мът ви е пълен със страхове и разсъждавайки с неговата логическа част си мислите, че идва кра€т. Ќо е обратното Ц идва началото и децата, които се раждат, малките деца, които всеки миг идват на тази планета, също са част от тези процеси. –аждайки деца тук, давате велик шанс, възможност на поредната ƒуша да участва в тези грандиозни процеси. ¬ие го възприемате като катастрофа с телата на хората, дори по-скоро с телата на близките ви. Ќо не забрав€йте, че т€лото, в което се намирате е временно пристанище, от което се ползвате, за да влезете в този св€т и да присъствате тук, че целите ви са значително по-грандиозни отколкото е получаването на опит чрез това т€ло. ¬ последните десетилети€ ƒушите на малките деца, които идват тук са напълно на€сно с целите и миси€та си и са осведомени за процесите, които стават тук. “ака че, нужно ли е да тровите живота си с илюзии, съществуващи на ниво т€ло и егото ви, когато се случват грандиозни божествени процеси, чи€то същност знаете много добре и € чувствате отлично.
    ƒоверете се на божествеността на живота. ћного добре знаете, че всеки миг тук е божествен, правилен и прекрасен и само изкривените ви през н€какви схеми възпри€ти€, които са внедрени в съзнанието ви чрез многочислени страхове, го развал€т или го скриват въобще. Ќе тр€бва да спирате процесите в обикновени€ живот заради страхове или други преп€тстви€, намиращи се в ума ви. ƒоверете се на живота и знайте, че той е прекрасен. ∆ивотът винаги е прав и е устремен към развитие и преобразуване. —амо това е важно за живота и като безсмъртни ƒуши го знаете много добре. «адачата ви е, тук и сега да добиете мъдрост Ц мъдростта на собствената си ƒуша, и то осъзнато.  огато отмиете тези страхове, ще видите илюзорността им, както и илюзорността и изкрив€ването на много схеми и представи, които съществуват сега в главата ви. Ќе спирайте потока на живота. ∆ивейте и се радвайте, получавайте удоволствие от живота. Ќали за това идвате тук, а не заради страдани€та, които се по€в€ват заради изкривените възпри€ти€. ” мнозина от вас програмите им са специални, тъй като сте избрали изначално живот в страдани€. ¬ие знаете, че страдани€та подпомагат ускореното развитие на собствената ви ƒуша. Ќо в случа€, въпросът ви е за страдани€та, причинени от ума Ц това са измислени страдани€, страдани€ от страхове, които се разрастват преди всичко в ума ви и се къп€т в емоциите ви, които ви пречат да видите истинската красота на живота, още повече на живота във всичките му про€влени€.

    ¬ъпрос 7. «дравейте, скъпи при€тели! ¬ъпросът ми е за страдани€та.  аква е разликата между страдани€та на егото и страдани€та на душата и има ли въобще такава.  акто ми се струва, първото ми е много добре известно, но вид€х душата си почерн€ла Ц възможно ли е, или т€ не може да се повреди? — любов и благодарност...

    Ѕлагодар€ за въпроса. ¬ предишни€ въпрос засегнахме вече темата за страданието. ќтговар€ »ешуа.
    “ой казва, че не тр€бва егото да се възприема като нещо лошо, което води до страхове и различни про€влени€, пречещи за про€в€ването на божествеността ни. »ма две категории его, макар, разбира се да има и промеждутъчни състо€ни€. »ма его, което определ€ самоидентификаци€та ни, особеността на опита ни, който никога не е еднакъв и който се записва в структурите на ƒушата. “ова също се нарича его, но то е очистено его Ц его, което определ€ уникалността ви, уникалността на структурите ви, на опита ви, въобще уникалността ви като единица, ко€то е част от ц€лото. ќт друга страна има и его, про€в€ващо се в материалните плътности, при самовъзприемането си чрез т€лото.  олкото повече се възприемате като т€лото и се идентифицирате с него и опита му, толкова повече се отдалечавате от истинското си, очистено его, от възприемането си като духовно същество и се потап€те в други€ опит за про€в€ване на себе си чрез т€лото. “ова е нещо, което много добре разбирате, но въпросът е повече за страдани€та на ƒушата.
    —траданието на ƒушата също е пон€тие, което има м€сто.  акво е ƒушата, ко€то идва тук и получава опита си в т€лото? ¬ие знаете, че т€ е самодостатъчна, самоидентифицираща се и осъзнаваща се като част от “вореца, като негов фокус, дошъл на «ем€та. “ова е разбиране от гледна точка на ƒушата, когато т€ се намира в т€лото.  огато се раждате тук, вие отглеждате т€лото си и за да разберете ƒушата си ви тр€бва време, определени настройки и най-вече желание. ѕри н€кои това се получава лесно, други разчитат на интуици€та и живе€т по интуици€. ѕри трети умът взима надмощие и те възприемат себе си чрез т€лото.  огато дълъг период от време се идентифицирате като т€ло, когато не се възприемате като присъстващ тук в матери€та Ѕожествен ƒух, правите все повече и повече духовни грешки, които са свързани с този дисбаланс и действате от егоистични подбуди въз основа на знанието, че сте в това т€ло и съществува само тази матери€. “ова ограничава съзнанието и възпри€ти€та ви. Ѕез контакта с ƒушата си, започвате да нарушавате божествените закони, които “€ отлично познава. »менно затова н€кога сте изобретили и създали законът за кармата, който би ви позвол€вал, след напускането на това т€ло да се връщате отново тук, с възможността да поправите тези грешки, които н€кога в предишните превъплъщени€ са били допускани.
     акво се случва в този момент с ƒушата? “€, както знаете е наши€т Ќаблюдател, който е в т€лото ни. ¬ъзприемате или не, т€ е тук и записва посто€нно цели€т си опит от пребиваването си в матери€та. “ози запис веднага се транслира чрез ¬исшите јспекти, т.е. специалната връзка, ко€то също е в гърдите и се осъществ€ва чрез трилистни€ пламък. ÷ели€т този опит едновременно се предава и се записва като колективен и като частен на различни носители, в т.ч. в казуалното планетарно т€ло, където се формира и т.нар. карма. »ешуа казва, че сте съкратили срокът си на пребиваване тук, за да не травмирате силно ƒушата, тъй като “€ наистина болезнено възприема посто€нното записване на състо€нието си.  огато напускате т€лото, за мащабите живота на ƒушата, това е кратък миг, вие влизате в състо€ние на чисто съзнание и там виждате, какво се е случвало с вас. ¬иждате го квантово Ц пред вас мигновено преминава цели€т ви живот и виждате разгърната картина на всичко, което се е случило. “огава разбирате, какво тр€бва да поправите, и как сте се справили с въплъщението. —ъстав€те програма и отново се връщате тук, за да поправите нещо. „есто това ви се отдава, защото си постав€те твърди услови€, преди да дойдете тук. ÷елта ви е да излезете оттук, а за да се измъкнете от тази система, ви тр€бва енерги€, ко€то се получава само чрез собствените ви духовни квантови канали. «а да излезете от тази верига на реинкарнации, ви тр€бва да насъберете тази енерги€, за да стигнете до осъзнаването на себе си като ƒух. ѕов€рвайте, ƒушите не осъждат себе си. “е просто получават този опит и търс€т най-лесни€, ефективен и красив път за излизане от собствените си духовни структури, за да стигнат до източниците на енергии, които биха ви възнесли на по-високи нива.
     акво се случва, ако не ви се удава с вс€ко връщане, да влезете в разбирането за себе си като за ƒух, който просто съществува в матери€та, който просто се изучава. “огава при поредното влизане в състо€нието на чисто съзнание чрез смъртта, ƒушата може да си наложи по-големи изпитани€. “€ може да се въведе специално в достатъчно тесни рамки, в много тежки услови€, знаейки прекрасно, че страдани€та на т€лото ни карат да се връщаме към ƒуха, да си спомним, кои сме в действителност, т.е. ƒушата отрано планира и се вкарва в тези програми, за да присъства тук в т€ло, ограничено с н€кои свои възможности. ¬ие го правите, за да отхвърлите възможността отново да се идентифицирате и получавате радост от живота чрез т€лото, а да се обърнете към божествената си, духовна част. ѕримерно така се случват нещата.
    ћогат ли всички тези преобразувани€ да се нарекат страдани€ на ƒушата? ¬ н€каква степен могат да се нарекат страдани€ на ƒушата. Ќо по-скоро страдани€та се случват тогава, когато ƒушата въпреки многократните си завръщани€ не може да получи желани€ резултат. ¬ състо€ние на чисто съзнание ƒушата маха излишното и остав€ главното, което взима със себе си при въплъщението. ќпитът не изчезва, той се записва, при това при вс€ко въплъщение. ћногочислени духовни учители помагат на ƒушата в организаци€та на живота й, в състав€нето на тази програма и когато нещо не се получава, настъпват генетични изменени€, при което се нарушава структурата на ƒушата.
    »ешуа ви казва, че това е чисти€ вариант, когато никой не съблазн€ва, а просто съществува матери€ от трето ниво на съзнанието и тогава ƒушата има възможност все пак достатъчно бързо да влезе в тези състо€ни€. Ќо вие специално сте си усложнили задачата, като сте създали тук дуалността. “ова е нещо, което съществува в ћирозданието и опита на дуалността за вас е много важен, тъй като тук са загивали многочислени цивилизации, заради про€влени€та на егото чрез т€лото. “ази дуалност ви е създала много сложни услови€. “ъмната страна през ц€лото време ви изпитва и ви създава трудности и съблазни, а вие сте изследвали многочислените преп€тстви€, които съществуват.
    “ук в услови€та на открита за пребиваване система, в т.ч. на различни извънземни цивилизации, се е създало гол€мо разнообразие, в т.ч. и тъмен опит. ¬ъздействи€та върху ƒушата са преминавали не само през съблазните за свободен избор и вие сте правили ваши€. —тава дума за това, че е започнало използването на различни технологии за разрушаване ƒЌ -то на ƒушата, и това е една от причините, заради които става разрушаване на “ъмната ос, ко€то е създадена в материалните плътности, защото т€ вече е нарушение на основните божествени закони. “оест, използването на незаконни технологии за получаване на енерги€ чрез вас - изследователите, дошли на тази планета. “ова разнообразие на негативното въздействие, случващо се тук, сте го изследвали и имате различен опит, тъй като ƒушите наистина са подложени на мощен пресинг чрез съзнанието и т€лото. “ук наистина има ƒуши, пострадали от този опит. Ќо не забрав€йте, скъпи мои, че винаги можете да се съедините с Ћюбовта, с изначалната —ветлина, с »зточника, с “вореца, които са там, откъдето сте дошли, за да се преобразувате напълно. „рез енергиите на Ћюбовта и —ветлината, които се изливат върху ƒушата, всичко се изцел€ва и затова след напускането ви на «ем€та, отивате в специалните центрове, под егидата на јнгелското съсловие, където реабилитирате и възстанов€вате повредените участъци на ƒушата от наситени€ опит, преди отново да се върнете тук, ако имате такава цел.
    ѕри всички случаи не си струва да прежив€вате за това и да се напр€гате, защото енергиите, преминаващи през планетата сега и структурите, около планетата, възстанов€ват ƒушата ви. ¬сичко ще бъде излекувано и вие като ƒуши го знаете прекрасно. «ащото Ћюбовта е много по-широко пон€тие от ширещото се сред вас. Ћюбота, ко€то възприемате като емоционално-чувствена, е мощна съзидателна енерги€, грандиозна сила, които произтича от сами€ »зточник, от “вореца, и ко€то действа най-силно, в сравнение с всички останали съществуващи енергии. “€ лекува светкавично. ƒушата е част от “вореца и съедин€вайки се с тези енергии на »зточника, излекуването става мигновено, квантово, и много бързо. «атова всички повреди върху ƒушата ще бъдат излекувани.

    ѕревод: јнита.

http://preobrazenie.ucoz.ru//publ/skajp_konferencija_5_09_10/25-1-0-410/


—ъздадено: 23/09/2010 • 09:44
ќбновено : 23/09/2010 • 09:44
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 10784 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є1 

kraasimir 21/10/2010 • 16:27

чисти€ дух , това е ; мъж и жена ; раздел€нето на полюсите автоматично води до (отпадане от сверите на духь в материални€ св€т/
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.67 секунди