“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - »зкуството да прескачаш времевите линии

»зкуството да прескачаш времевите линии

ѕослание на хаторите чрез “ом  еньон

   ƒори и да ви се струва парадоксално, вашата времева лини€ Ц животът ви, е само една от многото, едновременно съществуващи възможности. » това действително е възможно Ц на практика това е вашето право по рождение, да промен€те времевата лини€ и потенциала на живота си.  ултурата ви по различни причини е захипнотизирала в€рването, че сте ограничени само в една времева лини€. — това послание се опитваме да обсъдим разбирането за времевите линии и това, как можете да ги измените.
    — засилване на хаотичните събити€ става сближаване на множеството с различните времеви линии. ¬ъв връзка с това, че планетата ви навлезе в ’аотичен ¬ъзел, усещате нарастващо ниво на хаоса, но и става увеличаване на времевите възли, както ги наричаме ние. “е възникват когато се припокриват две или повече времеви линии. ¬ резултат от ефекта на тази близост във вибрациите им се получава, че реалността на една времева лини€ се прецежда в съседната или физически се възприема от тези, които се намират на не€. —илните времеви линии могат буквално да въздействат на възможностите и/или веро€тностите на други линии в предела на такъв времеви възел. — други думи, когато времевите линии влизат във времеви възел (близо до други времеви линии) в т€х често възникват творчески и новаторски ефекти.
    “ова са еволюционни стартови точки, съдържащи в себе си огромни възможности за ускорено развитие, ако знаете, как да се възползвате от т€х. ¬ резултат нестабилната природа на събити€та по планетата ви, възникнаха н€колко времеви възела. —ложна и комплексна работа е да се разби€т на малки сегменти, затова см€таме, че тази информаци€ има жизнено важно значение за тези от вас, които са въвлечени в процеса на ¬ъзнесението и истинското значение на оцел€ването ви. Ќека като начало да обърнем внимание на ц€лата картина, след това на индивидуалните стратегии, които предлагаме.

    ѕ–≈ƒѕќ—“ј¬ »
    ѕланетата ви е на границата на пълно преобраз€ване. “ази трансформаци€ има много изражени€ и именно вие, колективно, ще вли€ете на резултатите. Ќ€кои от т€х ще потвърд€т пророчеството за планетарно разрушение и очистване. ƒругите времеви линии, другите изражени€ ще получат други резултати. ¬незапното, неочаквано придвижване на човешкото съзнание може да постави управл€ващите, които така негативно са вли€ли на съдбата ви, на колене. » между тези две пол€рности съществуват хора, чиито интереси са да си останат хипнотизирани, те предпочитат илюзи€та, че са ограничени само от една времева лини€, един опит за живот, както те разбират това.
    ¬ природата ви е заложена възможност да промен€те времевите линии и веро€тностите в последни€ момент на вс€ко събитие, както лично, така и колективно.  азваме ви го не за да изглеждаме позитивни, а за да ви покажем еволюционни€ ви потенциал. ƒали ще постигнете този потенциал или не, засега не се вижда, но започнати€т път води нагоре към достигане на висши€ потенциал, независимо какво се случва наоколо. «атова в посланието ще обсъдим, какво и как можете да направите.
    ќт наша перспектива, вашата колективна съдба е сума от индивидуални избори, които вие като личности правите. “ова се съчетава с еволюционните и извънземни сили, които са далеч от човешките възможности за контрол. “ази комбинаци€ на сили също включва космическите шаблони енергии и намерени€ от областите, които са далеч извън —лънчевата система, тъй като сте част от сложна космическа матрица
    јко използваме метафора, бихме казали, че като човечество се намирате на гол€м океански кораб. » много от вас сп€т, а на рул€ има такива, на които това не им е работа. ѕо много исторически и трансисторически причини, в които н€ма да се задълбочаваме тук, корабът ви е бил управл€ван от различни същности. Ќо приливите и отливите са променливи. ¬ие постепенно се събуждате и дори тези, които са полусъбудени залитат по палубата, гледайки, как светът се промен€ пред т€х в бур€та. ”правл€ващите зна€т, че много от вас се събуждат и комфортът им ще е застрашен.


    Ќј»—“»Ќј, “ќ¬ј ≈ »Ќ“≈–≈—Ќќ ¬–≈ћ≈ «ј ∆»¬≈≈Ќ≈
    Ќасто€щата екологична ситуаци€ в мексикански€ залив, е един от примерите за множествените времеви линии. Ќезависимо от огромните усили€ на медиите ви, да заглушат ситуаци€та, мнозина разбират, колко сериозна е т€. ј там наистина има много невидими проблеми.
    ¬ предишните съобщени€ ви разкрихме н€кои от възможните времеви линии на това събитие.  ои от т€х ще се разгърнат в триизмерната ви реалност не е написано Ц събити€та и резултатите могат да се промен€т. ¬ това послание искаме да обсъдим, как вие като индивиди можете да промените времевите линии в друга съдба, във всеки един момент. “ова може да бъде пренесено върху ц€лата ви цивилизаци€, ко€то също преминава през времевите линии, но това е друга тема.
    —ега искаме да обърнем внимание на отделни€ човек и на това, как можете да прескочите тази катастрофална времева лини€ с нежелателни резултати, до нещо по-доброжелателно и дружествено към живота и пълно с еволюционни потенциали.
    ћежду другото съществуват технологични средства за прескачане през времевите линии, но информаци€та ни тук е насочена към човешкото съзнание и за това, как да направите това чрез силата на собствената си осъзнатост и намерени€. «а такова търсене вече разполагате с две големи съкровища в собствената си природа - вашата суверенна вол€ (за правене на избори) и способността ви да чувствате. “ези две съкровища, събрани заедно, ще ви позвол€т да направите така желани€ от вас скок като съ-творци на реалността си, а не като пешки на шахматна дъска.

    ‘”Ќƒјћ≈Ќ“јЋ≈Ќ ѕ–»Ќ÷»ѕ
    ‘ундаментални€т принцип на такъв скок включва координаци€ на н€колко важни полета на намерени€:
    1. определ€те времевата лини€, на ко€то искате да сте
    2. промен€те вибрационното си състо€ние, до вибрациите на тази лини€
    3. закрепвате това състо€ние до състо€ние на покой Ц без колебани€
    4. предприемате действи€, които са изражение на новата времева лини€
    5. про€в€вате упорство
    ѕрез всичките пет стади€ тр€бва да задържите вибрационното състо€ние на новата времева лини€, ко€то сте избрали, да извършвате избор, който да й съответства и да про€вите упоритост, независимо от идващата до вас противоположна сензорна информаци€.
    ‘азата на упорство е много важна, защото днешната времева лини€ е сбор от убеждени€та и намерени€та ви. ¬ зависимост от силата на убеждени€та и намерени€та, може да ви потр€бва огромно количество енерги€, за да преодолеете установените модели в живота ви.
    »нформаци€та, ко€то сподел€ме, е приложима към вс€ка времева лини€ или изражение на живота ви, включа€ най-обикновената земна ситуаци€. Ќо тук излагаме методологи€та за преминаване през времевите линии, приложима към процеса на ¬ъзнесение и към начините на преминаване, различни от културата, в ко€то днес се намирате.
    «а н€кои това е революционна иде€, но за нас е само истина за природата ви. ¬ие сте творци, богове и богини, и информаци€та, ко€то сподел€ме е само ваше рождено право. ѕредлагаме ви € във време на очакване и надежда, че мнозина от вас ще извършат този скок и ще отклон€т кораба към безопасни и благополучни води.
    —тига метафори. Ќека се задълбочим в детайлите.

    ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈
    ќт наша гледна точка процесът на възнесение включва енергизиране на второто ви т€ло, вашето  ј и повишаване на вибрациите му така, че да излъчва повече светлина и да се превърне в —ј’” Ц безсмъртно енергийно т€ло. »ма много пътища за повдигане на вибрациите  ј. ѕовечето от духовните ви традиции разполагат със собствени методи за това, но много от т€х са пълни с догми, табута и смущени€, предизвикани от мисъл-формите на тези, които не искат свободата ви и печел€т от колебани€та ви.
    “ъжно е да се каже, че н€кои от духовните ви традиции и особено религиите, са коварни капани, и за да се издигнете до възнас€нето на собственото си същество, тр€бва да отдел€те истината от лъжата. —амо вие можете да изпълните тази задача, защото това е една от необходимите черти на майсторството. “ова е лини€ върху п€съка на съзнанието за тези, които избират възнесението в собственото си битие. “е ще станат майстори на истината и н€ма да отстъпват пред мрежата на лъжата. “е не са раби на догмата, не се преклан€т пред нищо, освен пред собствената си божественост.
    ќт гледна точка на енерги€та процесът на възнас€не започва, когато жизнената ви сила, наричана от древните египт€ни —ехем, започне възхода си по ƒжед или сакрални€ път на чакрите. “ова е възнесение в най-простата му форма. “ова е разшир€ване на съзнанието и пробуждане.  огато жизнената ви сила достигне висши€ ви мозъчен център, а т€лото ви  ј набира енерги€, вие навлизате в друга фаза на възнесение. ѕри не€ можете да преобразувате светлината. »маме предвид духовната светлина, светлината, ко€то съществува в духовните царства. “ази светлинна храни т€лото  ј и повишава вибрациите му.  огато т€лото  ј достигне стабилна амплитуда или сила на вибрациите, то се възпламен€ва с определен вид ефирен пламък, който го превръща в —аху Ц безсмъртното енергийно т€ло. “ова може да се разглежда като финален стадий на тази конкретна форма на възнесение. »скаме да подчертаем дебело, че вс€ко възход€що движение на съзнанието и на жизнените сили нагоре по ƒжед, независимо от метода, е част от процеса на възнесение.
    ѕърво да обсъдим н€кои базови концепции и тренировъчни стратегии, а след това ще ви покажем, как да създавате нови веро€тности, дори когато сте в центъра на големи трудности. Ќо най-важното е, че ще изследваме огромните еволюционни възможности, които съществуват в днешни€ ви времеви възел.
    ѕървата ни задача при прескачане на друга времева лини€ е преодол€ването на страха. ѕовечето хора се страхуват от неизвестното, но при тази ситуаци€ са задействани повече коварни елементи. ”правл€ващите и тези, които искат да ви контролират, за да получават дивиденти от това, са майстори в разпространението на страхове и използват огромни ресурси за контрол над умовете и хипнотизирането ви чрез медиите, като убед€т масата в наличието на гол€мо количество такъв страх. » тъй като в това има н€каква истина, гол€мата истина се скрива.
    ¬исшата правда, както € виждаме, е в способността ви да измен€те реалността си, ко€то ви е вродена, ако ползвате двете съкровища Ц свободната вол€ и способността да чувствате. Ќека да се спрем върху това.
    “ипът възнас€не, за който ви говорим, започва с просто движение на жизнената ви сила по ƒжед или гръбнака във висши€ мозъчен център.  огато това се случва, енерги€та на чакрите по т€лото  ј се активира по новому. “ова отвар€ врати за нови възможности, нови озарени€, нови форми на вдъхновение и разцвет на творческите способности. Ќо ако съзнанието е затворено от страха, то остава в плен на низшите центрове на прежив€ването - секса и силата.
    “айни€т сговор, за който неведнъж сме ви говорили, с цел задържане на човечеството в низшите центрове и увековечаването на страха като средство за контрол над съдбата ви. “ака за всеки майстор, избрал възход€щи€ път, една от първите бариери е преходът през долината на страха, изразен във формата на културата му. —лед това тр€бва да преминете през портала на ограничени€та, които ви задържат, да разпознаете лъжата, внедрена дори в сакралните ви религии. “ук тр€бва да кажем, че вие разполагате с достатъчно мъжество и сила на духа за преодол€ването им Ц любещата доброта, а това е времевата лини€, в ко€то всички искате да живеете.

    ѕќƒ√ќ“ќ¬ ј » “–≈Ќ»–ќ¬ ј
    ѕЏ–¬ј —“Џѕ ј Ц определ€не на времевата лини€, ко€то искате да създадете и в ко€то искате да живеете. ¬ този случай Ц това е времевата лини€ на любеща доброта.
    ¬“ќ–ј —“Џѕ ј Ц преход във вибрационното състо€ние, съответстващо на тази времева лини€. “р€бва да усетите любещата доброта толкова дълбоко, колкото сте способни, т.е. да € излъчвате в себе си и за другите.
    “–≈“ј —“Џѕ ј Ц задържане на вибрационното състо€ние до равновесие, без колебани€. “ова е много важно, защото старото вибрационно състо€ние има собствен живот. »зборът ви все още не гарантира пребиваването ви в това състо€ние, то тр€бва да се укрепи на ново м€сто, тъй като това поддържа достъпа ви до новата времева лини€.
    ѕървите две стъпки включват свободната ви вол€. »збирате времевата лини€ и вибрационното й състо€ние, което й съответства. ѕри третата стъпка използвате способността си да чувствате.
    ”сещайки вибрационното състо€ние, в което искате да сте, продължавайте да го подсилвате и укрепвате. јко и добав€те подход€що емоционално състо€ние като признателност или благодарност, ще ускорите раждането на новата вибрационна реалност. “ова ще бъде катализатор за по€в€ването на способи, които не се съхран€ват в ума ви. “ака двете ви съкровища се обедин€ват в три стъпки. —ледващата ви стъпка отново изисква свободна вол€. “р€бва да сте упорити и да задържате видението на тази нова времева лини€ и вибрационното състо€ние, независимо, какво ви говор€т чувствата. ¬ този преход мнозина не усп€ват.
    ћанифестирането на новата времева лини€ в триизмерната реалност изисква натрупване на енерги€. јко упорствате и задържите видението за новата времева лини€ и вибрационното й поле с благодарност, за това че съществува, ще акумулирате енерги€.
    «адачата ви тук е да останете верни на видението като обръщате внимание на това, какво ви показва текущата реалност, т.е. тр€бва да работите с реалността от днешни€ ви живот като задържате видението на другата. “ова е изкуство.
    »зползвайки примера на любещата доброта, ако искате такъв живот тр€бва да преминете във вибрационно състо€ние на про€в€ване на повече любеща доброта към другите. јко сте и способни да чувствате благодарност за това вибрационно състо€ние, ще ускорите създаването на новата времева лини€. ¬ реалността ще има период, когато ще разберете, че не всеки е способен на любеща доброта, както и, че не всеки е способен да € приема по ваши€ начин. “ака видението ви ще бъде прочистено от реалността на живота и това изменение на съзнанието ви ще стане естествено, докато работите с реалностите на текущата времева лини€, заедно с по€в€ването на новата.
    ≈стественото продължение на това е да станете майстор на любещата доброта и майстор при отношени€та си с тези, които не могат да израз€ват такива вибрационни състо€ни€. ¬ крайна сметка ще живеете с гол€ма любеща доброта, тъй като повечето хора ще израз€ват това качество към вас и вие към т€х. » когато срещнете неспособен да израз€ва това качество, ще сте по-способни да имате отношени€ с него, без да губите качеството си. “ака ще посадите семената на новата времева лини€ и новата реалност. Ќега сега да се върнем към колективната времева лини€.
     акто казахме и преди, времеви€ възел е пресечна точка на много времеви линии и вие можете да преминете на вс€ка от т€х, ако знаете как. ¬ече об€снихме основните принципи за индивидуалните времеви линии, но нека да обсъдим и преминаването на друга времева лини€ за вс€ко общество.
    ћоже и парадоксално да ви звучи, но съществува възможност да прежив€вате отделна времева лини€ като получавате жизнен опит, различен от този на околните. »наче казано можете да живеете в небесата, докато другите живе€т в мъчени€ Ц това е само въпрос на избор. Ќаши€т избор е да ви снабдим със способите за изб€гване на манипулациите и начините да не се отъждеств€вате с тези, които са въвлечени в т€х. «ащото истинските манипулатори са невидими за вас Ц те са майстори-кукловоди.
    ¬ие ще имате много възможности да прескачате в други времеви линии. Ќие ви препоръчваме да си припомните стъпките, които обсъдихме по-рано. ћожете да експериментирате с тези методи.

    ‘»«»„≈— ќ » ƒ”’ќ¬Ќќ »«∆»¬я¬јЌ≈
    ќсновната причина за предаването на това послание е създаването на нещо повече от удовлетвор€ването на личните желани€ и то буквално е свързано с изжив€ването ви, както във физическото, така и в духовното. »нтуици€та ви ще става все по-важна откогато и да било. »менно чрез интуици€та внезапно ще знаете, какво да правите в н€каква ситуаци€, защото т€ работи така. Ќарастването на интуиционната ви възприемчивост ще е най-отличителната черта на личното ви възнесение или възход€щото движение на съзнанието. ѕо-развитата интуици€ естествено дава и по-големи преимущества в живота.  ато казваме, че способността за преминаване по времевите линии дава преимущество за физическото и духовно изжив€ване, имаме предвид, че пон€кога това може да доведе до физическо оцел€ване или до преодол€ване на преп€тстви€та за духовното ви събуждане. јко загубите собствената си истина и двете съкровища Ц свободната вол€ и способността да чувствате, тогава сте в опасност. Ќе губете от полезрението си тези съкровища. ѕри засилването на хаоса това ще продължи до раждането на нови€ св€т. ”правл€ващите ще увеличават усили€та си чрез контрол над ума ви с вс€какви мисъл-форми и вс€ко ограничаване на свободната ви вол€ и способността ви да чувствате е угроза за вас.

    —Ћ»¬јЌ≈ Ќј ¬–≈ћ≈¬»“≈ Ћ»Ќ»» » ѕ–ќћяЌј Ќј ¬≈–ќя“Ќќ—“»“≈
    ўе насочим вниманието ви към двете значителни времеви линии, които съществуват независимо от творението ви. “е имат различни способи за съществуване, тъй като не са създадени чрез лични€ ви избор и са на диаметрално противоположни позиции една от друга.
    ≈дна от времевите линии, на ко€то вие и човечеството съществувате, изпълн€ва пророчеството за гибел и планетарно разрушение и това е много веро€тно. Ќо т€ е само една от възможните. ¬ие сте в точката на сливане във временен възел, където има възможност да се излезе от веро€тността за ƒен€ на —ъда и влезете в нов тип «ем€ и нови способи за съществуване.
    “ази времева лини€, ко€то ние наричаме Ќова «ем€ е съвършено друго измерение от опит и в не€ «ем€та дълбоко се почита с благодарността на болшинството от хората, което цени и разбира истината за взаимовръзката на всичко съществуващо. ўе бъдат променени технологиите чрез пром€на на сегашните разрушаващи настройки на ума и войните ще бъдат забравени. ћанипулативните управл€ващи ще отстъп€т и животът ще стане свещен с ново разбиране за сакралността на матери€та. ¬ този нов св€т н€ма да има войни между Ќебето и «ем€та. ќще много неща могат да се кажат за тази нова времева лини€, но вие със сигурност чувствате разликата между не€ и тази, ко€то води до гибел и разрушение. ¬ажно за нас е, че в тази нова времева лини€ ще има по-гол€мо взаимодействие между човечеството и галактическите същности (като нас и тези, които можете да наречете духовен св€т). “очно тук тр€бва да кажем, че намерението ни не е да ви убеждаваме в каквото и да било, тъй като в€рваме в невмешателството, но притежаваме свобода на вол€та да ви кажем за това, което виждаме.
    ¬ древен ≈гипет богин€та ћаат е държала везните. —лед смъртта на Ќеофит сърцето му е сложено на едното блюдо, а на другото - перо. “€ е прецен€ла Ц ако сърцето е леко като перото, на Ќеофита се е разрешавало да влезе в небесните светове (имало се е предвид висшите състо€ни€ на съзнанието), но в случай на натежало от негативност, съжаление и мъка сърце, Ќеофита е тр€бвало да се върне в низшите светове.
    ƒнес човечеството като много реален образ е на точката за срещата с ћаат. ¬секи човек, в€рващ във времевата лини€ на гибелта, разрушението и ужаса ще бъде добавен към тази реалност всеки, който счита за реална времевата лини€ на новата «ем€, ще бъде добавен към не€. Ќе сте безсилни в тази ситуаци€. ¬ие носите сила за радикална пром€на на себе си и планетата, особено на човечеството. јко сте в резонанс с лини€та на новата «ем€ и избирате този живот, добав€те теглото си за наклон€ване на везните в тази посока.
    ўе ви кажем нещо, което и друг път сме казвали, но е жизнено важно Ц възможно е да се живее на небесата, когато страдат около теб. “ова почти не е свързано с вашето м€сто във времето и пространството, а с вибрационното ви състо€ние. јко чувствате нашето послание за истина и избирате да се изравните с новата «ем€, то ние ви каним на новата времева лини€ за нова съдба.
    ѕредлагаме ви да преминете през тези стъпки на прехода от една времева лини€ към друга , за които ви казахме и да започнете велики€ експеримент. ѕодгответе се за чудеса. » накра€ Ц позволете на «ем€та да говори с вас, да се грижи за вас и да ви предаде сво€та дълбока мъдрост и знание. “€ ще ви е съюзник в предсто€щите промени.
    ¬ бъдещите послани€ ще ви дадем информаци€ и за нейното преминаване на времевите линии. Ќад€ваме се да сте получили базово разбиране за това, как да действате. Ќие ви поддържаме, както винаги, защото виждаме скритото ви величие, дори и самите вие да не го виждате. ƒържим светлината за вас в този тъмен час. “ова е само напомн€не за великата светлина, ко€то носите в себе си и тр€бва да € освободите. „рез вашето възнесение бъдещите поколени€ ще бъдат благословени. ƒа бъде.
    ’аторите.
    3 август 2010.
    ѕревод: јнита.

http://waytosoul.ru/node/2943


—ъздадено: 09/09/2010 • 14:16
ќбновено : 09/09/2010 • 14:16
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 6218 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.53 секунди