“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване -  район Ђќтношени€ с √е€ї

 район Ђќтношени€ с √е€ї

“ози жив ченелинг е даден в подножието на планината Ўаста, щат  алифорни€, в събота, 24.04.2010 г.
   

   «а да е по-лесно разбираем този текст, ченелинга беше проверен и допълнен от Ћи  ≈–ЏЋ и  –ј…ќЌ чрез повторен ченелинг. ∆иви€т ченелинг често носи в себе си енерги€, ко€то е разновидност на общуването, и ко€то не се предава в напечатани€ текст. ќсвен това този особен ченелинг беше съществено допълнен. Ќасладете се на това подсилено послание, дадено на планината Ўаста, в  алифорни€, с допълнени€та, внесени по желание на  район.
    «дравейте, скъпи мои, аз съм  район от ћагнетичната —лужба. Ќа това м€сто има енерги€ и това е енерги€, представл€ваща дом и за н€кои от вас т€ изглежда плътна.  огато партньорът ми превежда в думи тези групи мисли и изображени€, които му предавам, на вас ви се струма, че тези думи са изказани от мен. «а годините, в които той се занимава с това, действително в момента се справ€ по най-добри€ начин, защото неговите преводи ви предават, както емоциите на сърцето, така и логиката на ума. ј следователно това означава, че този език е съвършен, защото именно баланса на тези две начала дава възможност да различавате и правите извод за това, че всичко ставащо е реално, истинско и точно.
    ѕо ваше време, миналата седмица, когато партньорът ми беше в друга страна, аз му давах информаци€ за √е€. ¬ същото време го посъветвах да не € записва, за да може да € чуе, да стане част от не€, да € чака и по-добре да разбере посланието, което ще бъде записано. “ова послание ще ви бъде дадено сега.
    » така, ц€лото днешно посление ще е посветено на отношението ви към √е€, на това, което става на планетата, на това, което разбирате и нещо от това, което може би не разбирате, на обзора на н€колко теми, много от които вие още не сте чули и за обсъждането на новините, нечути от вас. ўе започнем с енерги€та на спомн€нето.
    јборигените, древните народи са почитали планетата, на ко€то са жив€ли. «а т€х т€ е била като майка и баща, считали са € за източник на всички блага. “€ им е давала храна, както от гората, така и от зем€та (чрез лов и земеделие). ƒавала им е вода, убежище, дори когато е изглеждала раз€рена. ќколо това са възникнали митовете и са разказвани много истории. ћного от боговете на древните станали сенки на земната енерги€. » често се е случвало вместо да са обединени в един сценарий на сингул€рност, божествеността се е оказвала разбита на множеството богоподобни енергии на морето, въздуха, зем€та, реколтата, —лънцето, топлината и студа. Ќо всичко това винаги се е почитало. “ова е било представа, ко€то се е запазила от древни времена и съществуваща в традициите на аборигените отпреди н€колкостотин години и винаги е била почитана.
    Ћемурийците са забел€зали това и са били едни от първите, които са установили договор с √е€, като са € разглеждали като енерги€ на съзнанието, наречена по-късно ћайка-ѕрирода. »менно за това съзнание ще поговорим днес.
    Ћемурийците са открили, че в природата съществува баланс, който може да се поддържа чрез отдаване и приемане. “ова приличало на посещение на при€тел, на когото носете подарък. ѕо този начин √е€ винаги е получавала дарове в зам€на на искане. “ези отношени€ винаги са създавали баланс за този, който е см€тал, че природата има съзнание. јко взимаш нещо от «ем€та, то ти го връщаш по н€какъв начин като нещо, което си притежавал и е наситено с тво€та енерги€.
    ¬ съвременни€ живот, скъпи мои, това не се практикува дори сред –аботниците на —ветлината Ц ставайки сутрин вие не носите дарове на √е€. ћожете да правите, какво поискате Ц да говорите с клетките си, да получавате видени€, които ви свързват с висшето јз, но тази същност, ко€то се €в€ва √е€, по н€какъв начин ви уб€гва.
    “ова е посланието, което ви кани да възстановите връзката си с енерги€та на «ем€та. “о ще възстанови моста на съзнанието, свързващ „овешкото същество и √е€. “ъй като √е€ служи на човечеството, т€ също се промен€, когато вие промен€те съзнанието си. ѕомните ли, за какво говорихме неотдавна. —ъзнанието на човечеството в планетата действително минава през «ем€та (в  ристалната –ешетка). “о се съхран€ва там и планетата «ем€ се грижи за него. ќтговорността не е на «ем€та, а на √е€. “ака че можете да кажете, че „овечеството действително носи отговорност за изменени€та и промените на планетата «ем€.
    јко можете да разберете това, значи ще можете да контролирате всичко, което се случва на «ем€та. Ќо вие сте длъни да започнете отново да установ€вате отношени€. —ега хората само със страх гледат на планетата и питат Ц какво става? —трахувам се от тези промен,и които излизат от рамките на нормалното, към което вече привикнах. „овекът не разбира, че много от това, което се случва е предизвикано от него. Ќе е свързано с това, че човечеството е направило нещо с околната среда, а с това, че то се пробужда, промен€йки съзнанието си.

    ¬ие промен€те времето

    » така, за да вместим това в контекста, нека отново да се върнем към това, което говорихме за времето. ѕреди 21 години партньорът ми записа в малка б€ла книга възможностите на вашето бъдеще. “ова бъдеще се осъществ€ва днес. ѕричината, поради ко€то ние б€хме в състо€ние да ви дадем това пророчество още тогава, е в това, че ние виждахме големи веро€тности за пром€на в съзнанието на тази планета, и тази пром€на ще е толкова гол€ма, че ще окаже въздействие върху √е€. “ака и се получи.
    “ази пром€на е толкова дълбока, че вие действително манифестирахте изменение във времевите рамки на човечеството и следователно, във възприемането на реалността ви Ц внимание, по-нататък следва наука ( район се усмихва). Ќие не чакаме всички да разберете това, но времето в ц€лост и пълнота е относително. “о се движи с непосто€нна скорост. ћакар че триизмерните ви часовници работ€т с посто€нна скорост, скоростта на времето може да бъде изменена, точно така, както н€кои квантови атрибути, за които н€ма да говорим. ћоже и да ви се струва, че всичко се ускор€ва, но това се отнас€ до вашите времеви рамки, а не до повишението на вибрациите. “е се противопостав€т едни на други.
    ¬лакът, който тръгва от гарата със скорост, близка до тази на светлината, описвайки кръг се връща на гарата в друга, различна за гарата възраст. ¬лакът ще е по-млад, а станци€та ще е състарена.  огато се движиш по-бързо, забав€ш времето за себе си, но не за този път, по който вървиш и не за точката, от ко€то си тръгнал.
    ƒва часовника, които са един срещу друг, могат да започнат да работ€т едновременно, но ако по н€какъв начин ускорите едини€ от т€х, като примерно го клатите напред-назад с много висока скорост, то след време те ще показват различно от другите часовници време, защото скоростта може да е колебание, точно така, както посто€нната скорост при движението напред. —ега нека да си представим, че часовникът, намиращ се в движение, сте вие. ј часовникът, който е спр€л, е √е€. ≈то защо първото усещане е това, че всичко наоколо се ускор€ва. Ќе по-малка е истината, че увеличението на вибрациите ви създава забав€не на часовника вътре във вас, скоростта действително създава забав€не на времевите рамки. Ќо ако вие погледнете през прозореца и разгледате обкръжаващи€ св€т, то ваши€ много по-бавен влак създава впечатление, че животът като ц€ло се движи бързо.
    ѕричината е там, че този –аботник на —ветлината вибрира много по-бързо, отколкото преди двадесет години. ¬ашата Дскорост на съзнаниеФ е много близка до н€кои от квантовите атрибути, които изучавате и това създава разрив между човечеството и старата енерги€, в чи€то вътрешност сте привикнали да пребивавате. ¬ие се намирате в средата на велика пром€на и началото на временни€ фрактал за просветление 2012. √е€ се движи в съответствие, но √е€ не е човек. “€ се промен€ по друг начин, за да се приспособи към новото увеличение в нивото на човешките вибрации. Ќо когато гледате около себе си, ви се струва че всичко се ускор€ва. Ќ€кои дори това ги дразни и предизвиква безсъние и безпокойство. ћнозинството го усещат.
    » макар това да ви се струва странно, истаната е там, че –аботниците на —ветлината на тази планета в последните 23 години сътвориха такава пром€на в съзнанието, ко€то измени съществуващата скорост във вибраци€та на „овешкото съзнание. “ова измени времевите рамки за хората и създаде представата за това, че «ем€та ускор€ва сво€ ход. ѕредстава за това, че вие сте ускорили времето. –еалността е в това, че времевите рамки на съзнанието ви се движат по-бавно, приближавайки се до тези, които са при ƒуха. ¬ие никога не сте забел€звали, че Ѕог се движи бавно, а търпението на човека е в силен недостиг и това е защото времевите рамки на Ѕог не се намират във вашите времеви рамки. “ова се промен€ заедно с вашата духовна еволюци€. ¬ие знаехте, че «ем€та е сътворена за седем дни, но това са били седем Ддни на ЅогаФ, разбирате ли?

    √лобалното затопл€не Ц н€ма да е за дълго

     лиматът, който е сега при вас и всички негови тревожни атрибути Ц това е сценарий от това, което така или иначе е запланирано за «ем€та. ќтново напомн€м, че промените в климата, които наблюдавате, са предсказани от мен преди 21 години и това не е изненада. “ези промени не са предизвикани от замърс€ването на въздуха, което произвеждате. ¬ие наричате това глобално затопл€не, това е добро название, което е възможно да ви накара да изхвърл€те по-малко замърс€ващи вещества във въздуха и това е положително. Ќо климатичните промени, които наблюдавате днес, са предизвикани не от човека, който изхвърл€ нещо във въздуха. “е така или иначе щ€ха да се случат в продължение примерно на 300 години.
    Ќарекохме този процес воден цикъл, тъй като тук работата е във водата, а не във въздуха. ¬одата е главен атрибут на √е€ и този сезон, който виждате. Ќо по-главната е температурата на водата. ÷икълът се състои в преход от лед към вода и от вода към лед Ц той се повтар€ на тази планета отново и отново. “ук н€ма нищо ново и необичайно или пък плашещо. Ќо това е този цикъл, който съвременно човечество не е виждало преди. “ова е дълъг цикъл, който превишава продължителността на живота на „овешкото —ъщество. —ледователно него обикновено или не му обръщат внимание или въобще не го забел€зват.
    ¬ дните на Ћемури€ нивото на “ихи€т океан е бил почти 400 фута по-ниско, а става дума само за 50 хил€ди години назад. ( район призовава учените да провер€т това Ц да изчисл€т нивото на водата през това време). “огава така е работел водни€т цикъл и причината нивото да е било по-ниско е в това, че гол€ма част от водата е била под формата на лед. ƒнес вие преминавате друг воден цикъл, който с времето ще доведе до захлаждане. ѕоследни€т от тези цикли е бил през 15 век Ц учените са го забел€зали около 1650 г.  акто вече споменах, тези цикли са толкова бавни, че „овек не е запазил спомени за т€х с изключение на записите от миналото и дървесните кръгове. ¬ремевите паузи на тези изменени€ са толкова грандиозни, че тази форма за водене на записки за околната среда, ко€то се използва сега, тогава не е съществувала. Ќо вие, разглеждайки дървесните кръгове и набраздените скални видове, все пак можете да съставите обща представа за това, че н€колкостотин години назад при вас е имало мини ледников период. —ега ви предстои още един.
    ¬ това н€ма нищо необикновено и н€ма, от какво да се страхувате. ¬ие вече сте минавали през това и преди. „овечеството, дори без технологии е преминало такъв период и преди и е ожив€ло. ¬сичко, което е необходимо да направите, е да го признаете и направите приготовлени€, за да избегнете негови€ път Ц да се научите на по-съвършен способ за опресн€ване на морската вода, за да можете да утол€вате жаждата си (един от миналите ченелинги беше посветен на това). “акъв цикъл продължава от 400 до 600 години. Ќо повратните му точки са очевидни и преходът към този цикъл ще продължи едва н€какви си 50 години.
    ѕреди 21 години ние ви казвахме, че ще дойде време, когато безплодни сега места ще започнат да дават урожай. ј също и че ще има места, плодородни преди, където н€ма да има реколта ( район, книга първа). “ова е водни€т цикъл. » така, нос€ ви такава вест Ц не се тревожете. Ќе се страхувайте от това, което виждате днес. ѕредстои ви да преживеете промени, които преди не сте виждали и вие се плашите, защото не можете да им дадете об€снение и търсите в това логика като приписвате като причина „овешката дейност. Ќо това не го прави „овекът. “ова е водни€т цикъл на √е€.
    ѕървото, което искаме да ви известим, е следното. Ћедът се топи. ¬ие това го знаете.  огато ледът на полюсите расте, става пром€на в теглото там, където обикновено се намира той. “ова е гигантско нарастване на теглото му, част от ко€то е и на сушата, но основно теглото му е концентрирано на полюсите.  огато се превръща във вода, теглото му се разпредел€ по ц€лото земно кълбо. ј сега си представете Ц тегло, намиращо се на полюсите на планетата, което тр€бва да се преразпреди в течна форма около земната кора. “ова е гигантско преразпределение на теглото върху тънката земна кора. —ъвсем естествено е т€ да започне да се пренарежда, създавайки вулкани и земетресени€. ѕогледнете къде изригват вулканите Ц близо до полюсите. » ние отново ще повторим това, което ви казахме преди. „или още не е прежив€ла кра€ на преобразувани€та на земната кора, защото там има още един вулкан, който ще изригне. ¬еро€тността това да стане зависи от това, за което се говори в този урок.
    » така, имате ли отношени€ с √е€ или не? ћожете ли да дадете инструкции на √е€ да се тресе по-малко на местата, които са населени? ¬€рвате ли, че имате тази сила? “ова е „овешкото —ъщество Ц съзнанието е по-висше от матери€та. „овешките —ъществ€ имат отношени€ с планетата, ко€то иска да ви чуе.  огато земната кора се пренастройва, ще имате земетресени€, ще има повече вулканична активност.
    –аботникът на светлината, който слуша посланието в тази зала или го чете, хил€ди от вас тр€бва да възстанов€т тези отношени€. » да наблюдавате, какво става Ц земетресение в ненаселен район, земетресение на дъното на океана без ефекта цунами, вулкани, които не взимат жертви. “ова е възможно и изпълнимо. “очно това става сега с √е€, затова не се притесн€вайте от внезапно увеличената активност. “ова, за което ви говорим, е нормално. —тавало е всеки път, когато ледът се е топил и измен€л.
    ј сега за това, което тр€бва да знаете. ”чените са на€сно, че това не е в руслото на екологическата теори€ за глобалното затопл€не. Ћедът се топи отдолу. ѕогледнете. “ова н€ма отношение към замърс€ването на въздуха. “ова е естествен цикъл, когато водата става по-топла, което увеличава веро€тностите от бури. » така, иматели отношени€ с √е€ или не?  акво бихте казали на √е€ относно това, къде тр€бва да се случват бурите. “р€бва ли те да следват предишните пътища, както винаги досега. “ова е линейна информаци€. ј можете ли да кажете на √е€ да направл€ва бурите по тези пътища, които не се пресичат с пътищата на „овека?

    ћагнетизмът Ц посто€ни€т играч на пром€ната

    ћного неща се случват днес със планетата. ћагнетизмът също се промен€. ћагнетизмт на —лънчевата система и в частност на —лънчето, оказва вли€ние на климата ви.  олко петна сте видели върху —лънцето в последно време?  акво мислите за взаимовръзките със —лънцето, което има много малко вли€ние към ваши€ земен климат.  ога ви се е случвало подобно в живота ви?  акво означава това? ўе ви кажа, скъпи „овешки същества, че всичко това има отношение, към ставащото на «ем€та. ¬ие може и да не разбирате тази взаимовръзка, но ще ви кажа, ще т€ е дълбока. јми ако петната на —лънцето (това е намек за астрономите) са създадени от гравитационни и други междупространствени сили като следствие от въртенето на планетите? Ќ€кой н€кога прослед€вал ли е взаимовръзката между петната на —лънцето и разположението на планетите? «вучи ви странно?  аним ви да видите тази връзка.
    «а планетите около —лънцето, именно —лънцето е опорната точка на междупространствените гравитационни атрибути на притегл€не. —ъществува междупространствена информаци€ Ц ако искате € наричайте състав€не на гравитационна рисунка Ц ко€то —лънцето поражда във всеки момент от ден€.  огато планетите отблъскват и привличат, опорната точка на —лънчеватат система (т.е. въздействат със —лънцето чрез гравитаци€та), те вли€€та върху положението на —лънцето. “ези гравитационни рисунки са уникални всеки ден, те се пресичат с магнитното поле на «ем€та, тъй като се издухват от —лънцето и нос€т името слънчев в€тър.
    —лънчеви€т в€тър е магнитна хелиосфера, ко€то има много междупространствени свойства. “ова магнитно поле се сблъсква със «ем€та, пресича се с нейното магнитно поле и вие можете да видите това. Ќаричате го —еверно си€ние. ≈дно гигантско магнитно поле (—лънцето) се пресича с друго («ем€та). ”чените наричат този феномен на пресичане индуктивност. ¬ тази пресичаща се енерги€ промен€т информационните рисунки на —лънцето (в този момент) върху магнитната решетка на «ем€та. » вие сте на тази магнитна решетка, всичко живо е на не€.
    —ега ще ви дадем информаци€, ко€то сме ви давали и преди Ц ћеркаба. — други думи, най-значителното събитие за вашата ƒЌ  е полето около вас Ц получава слънчева информаци€ в магнитната решетка и инструкциите в полето се достав€т пр€ко в ƒЌ , ко€то също е магнитна. “оку-що ви дадох веригата магнитна трансмиси€, ко€то см€тате за езотерическа. Ќо т€ не е. “ова си е чиста наука. Ќо мисълта за това, че междупространствените, магнитните и гравитационните атрибути на слънчевата система постъпват в ƒЌ -то ви, е много езотерическа. Ќ€кои наричат това астрологи€. »стината е всичко това, както за човечеството, така и за √е€. ѕомнете, че «ем€та е част от магнитната верига информаци€, ко€то ви достав€ в клетъчната структура (магнитната решетка). » по този начин й казва кога да прави същото, което прави и т€. ¬сичко това се съотнас€ едно с друго. “ака че, какви са отношени€та ви с √е€? „есто ли се допитвате до това съзнание.

    “ова, което не очаквате е гама енерги€та

    »ма още нещо, което има отношение към всичко това и на науката й предстои да разбере това. —ъществува и друг набор от инструкции за √е€, които идват от неочаквано за вас м€сто. ќгромна енерги€ залива «ем€та, преобладаващото количество, от ко€то е под формата на гама енерги€. ”чените се чуд€т откъде идва, но т€ си остава неуловима. “е разбират, че има космически произход. »стината е че, тази енерги€ идва от центъра на галактиката, но изглежда, като че идва отвс€къде. “ова се получава защото главни€ атрибут на този вид енерги€ е, че т€ не е триизмерна. “€ има квантови (междупространствени) атрибути, които не нос€т указани€ със себе си за местонахождението й или за м€стото, където е произл€зла. “рудно е да се об€сни, но това, което наистина е в квантово състо€ние, се намира навс€къде, забъркано във вселенската супа на единство с всичко. «атова и не можете да кажете, че тази енерги€ произлиза от еди-къде си. ¬ науката има такива случаи и затова за физика, който чете това посление, н€ма да има нищо странно.
    ≈то пример Ц знаете ли, че много ниските, глухи звуци н€мат различимо направление за източника. — други думи, човешкото ухо не може да различи откъде идват. ¬исоките звуци имат €сно изразен източник и това може да се провери лесно. —крийте в ста€та тонколона, издаващ ниски звуци (с много ниски колебани€ в секунда) и ще установите, че н€ма да можете да различите откъде идва звука. —ега пуснете през т€х нормални звуци и веднага ще определите откъде идва сигнала. ѕричина за това е, че колебанието на вълните на ниски€ звук отсто€т далече една от друга и за ухото е трудно да Дхване местоположениетоФ. —ъщи€т принцип работи при квантовото състо€ние и н€ма как да се определи местонахождението им, защото н€ма триизмерен инструмент, който да направи това. ѕък и въпросът, откъде е много смешен, защото къде се отнас€ само за триизмерните създани€. ≈то защо ДЅоже, къде сиФ е примитивен и забавен въпрос, чийто отговор е да.
    ¬ центъра на галактиката има нещо, което вашите учени наричат сингул€рност. Ќаричат го също и черна дупка. ј точно сега ви казахме, че н€ма такова пон€тие като сингул€рност и дори вашите учени зна€т, че във физиката това е оксиморон. “ова е само едно черно пространство, наречено дупка, защото не виждата светлината там. » това е по причина на липсата на междупространствени физически закони и инструменти, които могат да Двид€тФ междупространствените енергии, затова и досега не знаете какво има там. ƒълго след като си отиде партньорът ми ще можете да прочетете тези думи и да разберете, че те са истинни, когато след време разработите такива инструменти.  огато ги насочите към центъра на галактиката ще видите там два €сни източника.
    Ќ€ма сингул€рност, има пол€рност. ѕол€рността е атрибут на притегл€нето и отблъскването на междупространствени€ закон, който все още не сте открили или пък не сте признали.  огато го направите ще получите двата недостигащи закона на физиката, защото те са шест, а не четири. “ази пол€рност на отблъскването и притегл€нето издухва свое междупространствено послание за ц€лата галактика и вашето —лънце също го получава. “ези пол€рности в центъра на галактиката ви също са свързани с всички други галактики Ц но това е тема за друг ченелинг. ћоже да ви се стори, че веществото съдържа послание или че веществото, което не може да се види, съдържа послание и това вещество посто€нно и мощно залива «ем€та, разговар€йки по този начин с √е€.
    „овешко същество, ти виждаш, какво се случва с майката ѕрирода и се чувстваш жертва. Ќо ние ти казваме следното Ц посланието на днешни€ ден е, че ти отново пробуди отношени€та си с майката природа, с източника √е€.  огато направиш това, ще разбереш, че ти можеш да ги контролираш изц€ло. Ќ€ма значение, какъв набор от инструкции е установен за водни€ цикъл, за см€ната на сезоните, за това, което считаш неконтролируемо Ц ти си много по-могъщ, отколкото можеш да си представиш. »нтензивността и местоположението на вулканичната активност и земетресени€та може да се промени, влизайки в отношени€ с √е€, дори аборигените са знаели това. “е са можели да извикат дъжда, когато никой не го е очаквал, да имат реколта от места, където нищо не расте. ¬ие бихте нарекли това късмет, но те са почитали «ем€та, носили са й дарове и са получавали такива в отговор. “ова е абсолютно реално и се среща навс€къде в истори€та ви.
    ’ората са склонни да мисл€та, че мисленето им е много съвременно. ƒревните старейшини биха ви погледнали и поклатили глава като след детска лудори€. ¬ие знаете как се прав€т машини, изкуствен мозък и дори живот, но оставихте в праха истинската сила.

    ѕром€на

    —ега ще се върнем към езотериката. ѕрез последните години се случиха н€кои неща. Ќие вече описахме това и се опитваме отново да го направим.  акто вече ви казахме, пъзела на пром€ната в съзнанието се усложн€ва и вие, опитвайки се да разберете всичко това ще намерите атрибут, който ще ви се стори, че ускор€ва хода на времето. » отново ще кажем, че едно такова ваше възпри€тие е предизвикано от това, че вибрирате по-бързо и следователно забав€те духовното си време. ¬ъпреки това се създава усещането, че всичко около вас се е ускорило. ѕомислете за това така Ц мнозина от вас усещат, че вибрират по-бързо, че се нос€т, нали? “ова за вас ли се отнас€? ( район се усмихва). ¬ същото време чувствате, че всичко около вас започва да се ускор€ва, но вече знаете причината за всичко това. Ќ€кои от вас (внимание) на практика са в състо€ние да се придвижат от пункт ј до пункт Ѕ за време по-кратко, отколкото е възможно в триизмерността. » това не е странно, защото просто се придвижвате между вашето време и земното време.
    ¬ минали€т духовен сценарий раждането и смъртта ставаха в стара енерги€. „овек идваше на планетата, изучаваше това, което искаше да изучи и след това си тръгваше. “ова, което вие наричате смърт, това е просто пром€на на енерги€та, прилив и отлив на инкарнаци€, ко€то ние наричаме израз€ване. ¬ този сценарий човекът посещаваше пещерата на творението два пъти Ц първи€, при идването и втори€, при тръгването. ѕещерата на “ворението е нещо повече от езотеричесто м€сто Ц това е физическо м€сто, което, както вече казахме, е междупространствено. —ледователно, то е невидимо и никога н€ма да бъде намерено. Ќо се намира на «ем€та и тр€бва да е там, заради отношението ви с √е€. »нформаци€та от сърцевината на „овешката ƒуша Ц същата, ко€то е запис от частица на —ъздател€, се намира в пещерата на творението. ¬секи път, идвайки и тръгвайки си, вие отново запалвате енерги€та на това израз€ване.
    ћоже би си мислите за не€ като за кристална структура, ко€то с всеки нов живот, който изжив€вате, се по€в€ва нова лента (подобно на дървесните кръгове), но това е духовното отчитане на јкаша за «ем€та. “ова се различава от тези хроники на јкаша, които са във вътрешността на ƒЌ -то ви. “ова е друга јкаша, представл€ваща система за отчитане на планетата. » в миналото е работила по следни€ начин.  аквото и да сте направили на планетата, когато сте тръгвали, се е създавала същност, ко€то е оставала в пещерата. ¬сичко, което сте научавали, правили и изучили, е ставало част от √е€. —ледователно, вибрациите на планетата се определ€т от това, което вие правите и от това, какви ставате вие. ≈то защо вибрациите на планетата или са се увеличавали, или намал€вали в зависимост от това, какво са правили хората вкупом, докато са пребивавали тук.
    ѕри следващата ви инкарнаци€, когато сте идвали на планетата, първата ви работа е била да посетите ѕещерата на “ворението, за да активирате същността от кристала на душата ви. —лед прежив€ването на един живот сте тръгвали, връщайки се в пещерата на творението и в кристала ви се е по€в€вала още една лента. ¬сичко, което сте научили, е било отново съхранено в това, което ние наричаме кристална решетка. “ова е тази част от √е€, ко€то вибрира езотерически. ≈то как човешкото съзнание в миналото е въздействало на √е€. ѕрез 1987 сте разрешили да се промени тази система.
    ≈то защо сме тук. јз дойдох през 1989. ¬инаги съм бил тук и ще бъда. √рупата за настройване на решетката си тръгна през 2002 г. Ќо манифеста на тези послани€ стана през 1989 и благодарение на готовността на партньора ми, започнахме да даваме послани€, които не б€ха достъпни до това време, защото «ем€та не вибрираше на достатъчно високи честоти, за да ги получите по-рано.
    ≈то кога променихте правилата на играта Ц през 1987. “ова беше посрещнато с протест от страна на метафизиците Ц те б€ха против това, което можеше да се случи, против еволюци€та на езотерическата система. «ащото предразсъдъците н езотерическото мислене б€ха такива, каквито и при учените Ц че съществува статична система, ко€то не се промен€ и че всичко, което ви остава е, да разберете атрибутите на енерги€та на непромен€щото се и да го контролирате.
    ƒори днес малцина разбират, че дори законите на физиката евоюлират.  огато планетата повиши вибрациите си, се промен€т законите и формулите съответно. “ова е квантов атрибут на физиката изобщо и за много неща се отнас€ към езотериката. ѕри вас има евоюлирали галактики, евоюлирали слънчеви системи, евоюлирали планети и евоюлирало съзнание. » точно заради това не може да има такова нещо като статичен набор от закони за всичко. ¬ие просто сте ги изменили.
    ќт 1987 г. сте с нов сценарий. „овешките същества идват на планетата, посещават пещерата на творението, влагат същността си в кристал и започват живота си. Ќо сега вече го прежив€ват, получавайки прозрени€, съхран€вайки светлината си и научават това, което е тр€бва до се научи, като древни души Ц всичко това се отраз€ва в кристалната решетка в реално време. —мъртта вече не е необходима за да предаде тази информаци€ на планетата. Ќовата система дори промени това, колко дълго човек да остане на планетата. ¬ старата система, когато смъртта ви беше необходима, за да може кристалната решетка да получи това, което сте научили и беше необходимо условие за да може информаци€та ви да премине чрез пещерата в √е€. —ега вече това не е необходимо.
    „уйте, време е да разберете, че продължителността на живота ви сега е в ръцете ви. “€ вече не е част от древната енергийна система, на ко€то й е била необходима смъртта в качеството на транспортен механизъм.  армата н€ма значение и вие вече контролирате сво€та клетъчна структура,  ристалната решетка, това, което сте научили, времевите рамки на планетата, вулканичната активност, земетресени€та и дори момента на тръгването ви. ћоже и да кажете ДЌо,  район, само истински майстор може да направи товаФ. » ние ще ви отговорим Ц именно. ¬ие се учите на майсторство. ≈нергийните системи, които ви се дават днес, се €в€ват нови и са тук през последните двадесет години, са системи за майсторство. ¬сички те говор€т за вас, измен€т представите си за вас. «атова и ви казваме, че бавно се връщате към древната система на могъщи отношени€ с √е€. » тази, ко€то ви предава послани€та от √е€, ще ви го потвърди, защото го знае. “€ ще ви каже, че вие не сте предизвикали глобалното затопл€не.
    » ето ние сме тук, скъпо човешко същество, с тези знани€, които ти дадохме днес и които ви кан€т отново да разпалите процеса, за който н€кои от вас не зна€т. «атова урока днес е Ц изучавайте аборигените, защото те са били прави. ¬нимателно изучавайте тези, които са култивирали зем€ дори там, където се намираме ние, защото са прави. ¬гледайте се в митологи€та, ко€то са имали те и намерете в същността й семената на истината, защото те са били прави. “е са гледали на √е€ като на при€тел, майка и баща.

    ѕреди да завършим искам да се върна към основите

     огато дойдохме за първи път тук, ползвайки ченелингови€ процес за комуникаци€, ви казахме, че всичко се е променило. “ова, което току-що описахме, е само една от промените и т€ предизвиква спор. Ќо това, което ще ви дам сега, още повече ще разгори споровете. “о нажежава емоциите и се състои в това, че майсторите се самоупълномощават и вие се учите да станете майстори.  огато вибрирате с по-висока честота, образно казано се изтегл€те и сами се докосвате до лицето на Ѕога. ¬ече никога н€ма да ви е необходим посредник, човешко същество или процес. ¬сичко, което ви е необходимо, е усамотено човешко същество, живеещо в творчество и изследващо всичко. ѕогледнете на величието и светлината, които са там. ѕочувствайте собствената си ценност. Ќе ви са необходими лекции, ченелинги или книги Ц просто бъдете самите себе си, изследвайте кои сте Ц това е път€ към ваши€ родословен майстор.
    ƒревната душа е това, което вече разбра, че си загубил и отново ще откриеш. »злез оттук въодушевлен от истината, ко€то ще ти донеса в това време, в този ден, в този вид. «ащото този процес запалва дори по-гол€ма светлина. ¬ процеса тази светлина идва точно в кристалната решетка и √е€ отговар€. ќще преди да разберете това ще има процент хора, за които говорихме Ц по-малко от половината на един процент, които ще посе€т семената на пробуждащото се съзнание. Ѕлагословено човешко същество, което задава въпроси и пита за Ѕога в себе си, ти раждаш чистото намерение, което позвол€ва на семето да порасне в знание, с времето във мъдрост, а след това в откритие.
    “ова е днешното послание и ц€лото то е за √е€. »ли не? ћоже би е за вас? ѕриеми нещата, които ти се дават и ги въплъти в реалността си. “ова послание се дава днес под сенките на планината, ко€то така €сно говори за тези неща. “ук семействата се разхождат по улиците на град Ўаста, защото за т€х е дошло времето да прав€т това. » ако вие наистина искате да знаете повече за това, просто се изкачете малко по-нагоре в планината и може би н€кои от т€х ще ви прегърнат. » вие ще знаете за това.
    » това действително е така.
     –ј…ќЌ
    ѕревод: јнита.

http://y-kostra.ru/?page_id=1010

»нтересни научни линкове, които започват да потвърждават това, което е казал  район
Scientists Claim Earth Is Undergoing Natural Climate Shift http://www.wisn.com/weather/18935841/detail.html
”чените за€в€ват, че «ем€та прежив€ва природна климатична пром€на (университет ”исконсин)
New Ice Age Сto begin in 2014′ http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=155225
Ќови€т ледников период започва през 2014 (Worldnet daily)
Global Cooling Is Coming Ц and Beware the Big Chill, Scientist Warns http://www.foxnews.com/scitech/2010/05/19/global-cooling-scientists-warming/
учените предупреждават за глобално охлаждане Ц очаквайте големи настинки (Fox NEWS)
Earth on the Brink of an Ice Age http://english.pravda.ru/science/earth/106922-0/
«ем€та на границата на ледникови€ период (Ђѕравдаї ћосква 2009)

—ъздадено: 24/07/2010 • 11:28
ќбновено : 24/07/2010 • 11:28
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 5716 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:

¬си още н€ма коментари.
ћоже първи да добавите коментар!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.63 секунди