“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - —≈ћ≈…Ќ»“≈ ќ“ЌќЎ≈Ќ»я

††† —емейството е един от основните плацдарми където се осъществ€ва човешката еволюци€. ќсновна цел на еволюци€та е да направи индивидите хармонични и уравновесени. √лавни€т инструмент за постигането на тази цел е принципът на причината и следствието или кармични€т закон.  азано с по-прости думи, събират се хора с остри ръбове и влизат в конфликти до тогава, докато острите ръбове се заглад€т и хората престанат да си причин€ват рани. “ози процес продължава много животи и единствени€ начин да го съкратим е да започнем съзнателно да се промен€ме. √ол€мото преп€тствие в този процес е принципа "или-или" (например: или аз, или той (т€) и той тр€бва да бъде заменен с принципа: "и вълка сит и агнето ц€ло". “ова става като обуздаваме гордостта си и винаги търсим компромисно решение. “очно процесa на търсене на средната точка (златни€ път) изгражда в нас уравновесеност и ускор€ва еволюци€та ни - ако н€ма търсене еволюци€та се забав€ много, защото се носим по течението без цел и посока.  акто съм споменавал многократно, насоченото внимание, осъзнаването, насочва енерги€, чийто допълнителен импулс ускор€ва процесите и е важно това да е посто€нно, а не епизодично събитие. –азбира се, много е лесно да вдигнете рамене и да се примирите със закона на кармата, но не забрав€йте, че съществува и принципа на свободни€ избор и той не влиза в конфликт и противоречие с кармата - и двата принципа действат паралелно, точно както би тр€бвало да е в хармоничното семейство - в посто€нен разумен компромис. Ќасочвам вниманието основно към семейството, доколкото основната тема на тази глава е отношението между мъжа и жената, но това касае всички човешки отношени€.
††† ¬сички хора си мечта€т да намер€т сво€та идеална половинка, но още при първите конфликти бързат да си направ€т извода, че отново са се заблудили. » така от цв€т на цв€т. Ќо да припомн€, всички по произход сме брат€ и сестри, следователно в произхода ни е заложено да имаме хармонични отношени€ с всеки един. —ледователно, след като има привличане и желание от двете страни, винаги могат да се постигнат хармонични отношени€. »деалната половинка съществува, но не винаги е най-важни€ за нас човек - често ни подкреп€ без да отдаваме гол€мо значение на това, но и често отработва кармични задължени€ далеч от нас. “ака че никога не забрав€йте, че не идваме в материални€ св€т на почивка и за живот в удоволстви€, а идваме в страдани€ да премахваме свои недостатъци. јко забрав€ме това страдани€та са огромни, защото ни се струва, че не заслужаваме всичко, което се случва с нас. Ќо ако приемаме проблемите си като нормални и се стремим да ги преодол€ваме, то те винаги ни се струват незначителни.
††† ѕрез хил€долети€та са се оформили определени стереотипи на поведение (възгледи, шаблонни представи, какво представл€ва мъжът или жената), които определ€т човешките взаимоотношени€. ¬еро€тно тези стереотипи в бъдеще ще се промен€т много, но засега са водещи в човешките взаимоотношени€.  олкото са хората, толкова са и различните варианти, но условно ще ги раздел€ на два типа: в представата на всички мъжът тр€бва да бъде силен, решителен, смел и т.н. ∆ената тр€бва да бъде слаба, нежна, кротка и т.н. Ќа всеки му се иска да отговар€ на тези стереотипи, но почти винаги открива, че вътрешните му дадености в н€кои отношени€ се разминават с желаното. “ова поражда гол€мо вътрешно противоречие и външни конфликти. »скам да подчерта€, че н€ма никакво значение дали тези стереотипи са правилни или неправилни, много по-важно е нашето отношение към т€х и какво вли€ние оказват на нашето поведение, определ€т собственото самоуважение и отношението ни към другите. Ќапример, ако един мъж не е уважаван като такъв, ако се подтиска и пренебрегва, той влиза в конфликт с представата си, какъв тр€бва да бъде. “ова води до комплекси, ниско самочувствие, депреси€, намал€ва сексуалното желание и много други такива. ќтначало започва да се чувства непри€тно в къщи, започва под различни предлози да си намира работа навън, ходи за риба или по кръчми с при€тели - и в крайна сметка се алкохолизира. ∆ената забел€звайки все по-честите му отсъстви€, започва да се страхува, че не е обичана, губи чувството си за сигурност и става още по-досадна. ќбратното, истори€та помни много случаи, когато мъже са ставали велики, основно благодарение подкрепата на жена си. «атова, жени, ако искате да имате добро семейство, не се поддавайте на честолюбието си да бъдете "по" и "най", а подкреп€йте стереотипа на мъжа да бъде мъж, дори и да сте недоволни от н€кои черти в характера му - не се опитвайте да го преправ€те според суетата си. —ъщо така много е важно да помните, че тези стереотипи действат в подсъзнанието и р€дко осъзнаваме т€хното истинско значение.
††† ∆ени, вашата сила е във вашата слабост. Ќе се правете на мъжки момичета - така отблъсквате мъжете. ¬ъв всеки един мъж е заложен стереотипа да бъде защитник - дайте му възможност да се почувства такъв. ѕодчертавайте и подкреп€йте по вс€какъв начин мъжкото в него. Ќапример, избийте си от главата, че мъжът е длъжен да изпълн€ва н€какви задължени€. Ќикой не е длъжен нищо. Ќаучете се да го ћќЋ»“≈ за всичко, което искате да свърши или да ви помогне. “ака постигате едновременно две цели: подчертавате и издигате негови€ авторитет и същевременно ще получавате много по-гол€ма помощ, защото в мъжете има заложен принципа за ненамеса в работите на другите и те р€дко про€в€ват самоинициатива да помагат, особено ако жените про€в€ват недоволство и упрекват посто€нно - тогава това се приема като насилие и се прави с неудоволствие.  огато си поставите за цел, в ежедневието можете да намерите хил€ди начини да подкрепите мъжкото самочувствие. —ъщо така, интересувайте се от какво има нужда мъжът до вас - много често потребностите му се различават от това, което си мислите, че му е нужно. Ќе злоупотреб€вайте с използването на мъжа като кошче за душевни отпадъци. –едувайте го с при€телките си, те са по-подход€щи за целта. Ќе се подавайте на високомерието и суетата си да командвате мъжа - ако той е нерешителен, не е ли ваша вината за това?
††† »скам да кажа на жените, че те биха се чувствали много по-добре, много повече истински жени, до един истински мъж - мъж, който не е комплексиран, подтиснат и с чувството за малоценност. јко наистина искате това, преборете се със суетното желание, да докажете на себе си и на другите, че сте гол€мата работа, като се качите на главата на н€кого. ѕостигането на нещо чрез инат не е нещо положително, а само показва, че човека до вас ви обича повече отколкото вие него. ј това не е нещо, с което можете да се гордеете. Ќе наказвайте и не отмъщавайте - това са най-бързите начини да отвратите партньора си от себе си. ќт вас и от вашето желание зависи мъжът да бъде истински. јко наистина желаете това, винаги можете да отгледате дори и малкото зародишче в него, докато израсте и укрепне. —ъздайте мъжа на вашите мечти. » не си въобраз€вайте, че това не е ваша работа. ќпитайте и не се отказвайте при първите неуспехи.
††† ћъже, жените около вас се нужда€т страшно много от вашето добронамерено внимание - да го про€вите има хил€ди начини. “ърсете и експериментирайте. Ќе се ограничавайте само с н€колко жеста. Ќо не превръщайте жената в проститутка като й давате посто€нно пари и скъпи подаръци. ќсобено е важно да изслушвате жената - като изприказва това, което € подтиска, т€ се разтоварва от психологическото напрежение. јктивното внимание е в основата на семейни€ мир. ѕазете мъжкото си достойнство, научете се пон€кога да казвате "не" и давайте на жената необходимата й сигурност. “ова, за съжаление, е лесно като пожелание, но на практика се осъществ€ва трудно, защото в повечето случаи, липсва модел на подражание и всички ние допускаме същите грешки, каквито са допускали и нашите родители.
††† ¬ началото, още в стади€ на запознанството, е важно да се преодолее стереотипа, че мъжът тр€бва да бъде активни€. јко искате да имате добра основа за хармонични отношени€ изб€гвайте ситуациите "един б€га, а друг го гони". “ърсете взаимното привличане. Ќе се връзвайте на нечи€ влюбеност, това може да гъделичка вашата суета, но много скоро ще ви стане досадно. ћного е по-важно да обичате, отколкото да ви обичат. «атова не допускайте несподелена любов, независимо от крайни€ резултат, споделете €, без да насилвате да ви отвърнат със същото. “ака благопри€тното развитие е много по-веро€тно, отколкото да таите всичко в себе си.
††† ¬ човешките взаимоотношени€ често се получават доста противоречиви ситуации. ѕо принцип, не е желателно да се довер€вате сл€по на думите на партньора си, много е по-важно да съдите по делата. Ќо следете себе си, да не би да превърнете желаното във въображаема действителност. ќт друга страна, доверието е в основата на човешките взаимоотношени€. јко н€мате доверие на човека до вас, това не е трезва преценка, а самолюбие. «атова е по-добре да свикнете с мисълта, че могат да имат нечестни помисли (все пак ние сме несъвършени хора, а и не се знае, какви кармични задачи сте си избрали за решаване), отколкото да се пържите на посто€нното съмнение. ¬сичко зависи от конкретната ситуаци€. Ќо ако конфликтите и напрежението в отношени€та са много р€дко €вление, много по-малка е веро€тността да бъде излъгано вашето доверие. «атова посто€нно “Џ–—≈“≈ как да подобр€вате и хармонизирате отношени€та си. Ќе се остав€йте на течението на ежедневието.

ѕовече по темата в јлтернативи

—ъздадено: 21/02/2006 • 11:37
ќбновено : 13/03/2006 • 12:43
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 35565 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є21 

pkochev 17/01/2012 • 18:06

јбе, хора.
¬место да се чудите и маете, вместо да изпадате в противоречи€ и блъскате глава в стената, намерете и прочетете книжката "ћъжете са от ћарс, а жените - от ¬енера". »ма € в спиралата и веро€тно на други места. “ам е об€снено и който € намери и не € прочете е просто глупав.
ѕрост и глупав. јмин.

ето ви и линк за книгата:
http://tranzit.dir.bg/load.php?id=u1wibooqjFW02bwk1093484

 оментар є20 

luli 21/01/2011 • 10:58

sam-много ми хареса този сайт

 оментар є19 

sam 19/01/2011 • 19:26

»скам да ви съобщ€ за нови€т сайт falantia третира тематики от света на философи€та и митологи€та , съжал€вам за спама но немарих начин да го добав€ в препратки такаче ако админът би бил така добър да го добави ще съм му много благодарен.

 оментар є18 

salik 12/01/2011 • 09:44

ƒон€къде само съм съгласен с femina. Ќо не забрав€йте, че н€ма мъже, н€ма жени. ¬сички сме духове, облечени в различни дрехи.

ј по описани€ от автора начин н€кои духове в женско т€ло много умело манипулират съпровождащите ги духове в мъжко т€ло. Ќо това си е част от играта и събиране на опит. Ќ€мо лошо, н€ма добро - има трупане на прежив€вани€.

 оментар є17 

femina 10/01/2011 • 12:23

ƒо тук прочетох ,как и какво отношение към мъжът да има жената.
 Ќещо обаче не ми се връзва...»ли-ћол€. »ли: ћол€ ¬и се подкрепете стереотипът на мъжете. ≈то какво се получава в случа€. »ли мъжът с когото живеем,или съжителстваме е »нфантилен.»ли е възпитан от собствената си майка ,да има деспотично поведение,—игурно защото т€ го е глезила и Ѕоготворила.Ѕез нито веднъж да по€сни на това момче-сега вече мъж,че освен да му се моли-помолва жената отсреща. “€ е ƒама,мислещо,с чувства и емоции същество,което също би искало този мъж да има подобно поведение към не€.  акто и,че там където има ќбич не се моли-проси,а се пита: Ѕи ли направил/а еди какво си... »зраз€ването с Ѕи, дава повече свобода в решението на отсрещната страна.» поемане на отговорност към поисканото действие.ћолбата означава ,че човекът молейки отсреща е с по-малко качества и способности. ƒумичката ћол€ е от –обовладелски€т строй. “огава робите са били задължени да ћол€т-ѕрос€т за всичко.¬ключително и за живота си.  ак ¬и звучи изразът...? 
                      -»звин€вай!Ѕи ли ми подал/а ћантото?
 » изразът:   - ћол€ те! ѕодай ми мантото!
 акво усещате като емоци€, казвайки на глас двата израза...?
Ќи ви ли се струва,че при първи€т израз има –авнопоставеност и —ебеуважение.— усещане за личност/и,които зна€т какво искат и са на€сно със себе си и животът си...?» н€ма какво да дел€т един друг.ќсвен да Ѕлагодар€т,че са избрали да бъдат заедно.» ,че никой от двамата не е длъжен на други€. » избират  да се държат  добре,или лошо. ƒа помогнат,или да не помогнат. Ќо пък зна€т последстви€та от тези видове действи€. » като зрели хора,избират тези действи€,с които по-дълго би съществувала връзката.» не им остава нищо друго освен да  про€в€ват ќбичта си един към друг. » да се радват от избора си да бъдат. » уважават своите свобода и нужди и  на партнъора си.
             -"ћол€ те! ѕодай ми мантото!- ≈....?  акво изпитвате като усещане при този израз......?    јз дори ,не мога да вмъкна «а м.р и за ж.род обръщение,т.е / и двете страни да са равнопоставени като „овешки същества,както в по-горни€т израз/ ј само за мъжки род. ≈.... акво изпитвате....?
 јз ще ¬и подскажа: Ќ€кой от двамата е поставен в унизително,прислужническо,лакейническо и робско положение. ой от двамата, н€ма значение! ѕо-важното е ,че има √осподар и слуга/роб/.≈,според ¬ас,колко време би издържала подобна връзка с изразът: ћол€ “е!?
 » с изразът: Ѕи ли!
ѕ.ѕ. » още: «ащо никъде в  стати€та не пише,какво да прав€т мъжете,за да се чувсват добре и жените.....?      ј.... ¬ие....«амислихте ли се.....?lk

 оментар є16 

adi 30/07/2010 • 18:59

kakво зна4и карми4но отдел€не?

ј къде точно срещнахте този израз?

 оментар є15 

Merlyn 17/01/2010 • 17:14

«дравей Ѕорислава,¬ъв връзка с писмото ти си позвол€вам да ти препоръчам един ритуал сјрх. ћихаил,за който научих в център '√а€'.ћного е силен и работи.e

 оментар є14 

Searcher 16/01/2010 • 23:11

Boris_lava,когато срещаме н€кого по принцип има н€какъв смисъл от това,но ни е трудно да го видим.≈дно е да искаш нещо,а съвсем друго е това,от което се нуждаеш.( азвам го от опит,още повече,че преди време точно това изречение ми се струваше странно и дори безсмислено.)ќтговорът е вътре в теб самата,просто се опитай да го намериш.”спехи!

 оментар є13 

Boris_lava 16/01/2010 • 15:57

“ази сутрин се събудих с иде€та за гол€ми€  омпромис. «ащо? ≈динствени€т човек, който ме манипулира и постав€ на колене е съпруга ми, само него, не мога да изостав€, въпреки всичко и моето желание. Ќ€маме деца и неискаме да имаме един от друг. ѕарадокса е,че той е много слаб и зависим, а аз съм обратното, това положение е извън семейството ни. ћежду нас се получи Ќеслучваемото. Ќе си изневер€ваме, н€маме си доверие, н€маме общи цели, просто се унищожаваме взаимно, кой-както може, грижим се един за друг, н€ма бой, н€ма алкохолизъм, средно интелигентни сме , но умираме бавно заедно.”жаса е бездумен. “ой е мо€та врата към ада, аз неговата. ѕсихоанализа, и други подобни, пробвах, но оставаме същите. ƒа не говор€, че стигнахме дъното си, без общата цел.  арма? ќстатъци от семейството? јтеизма и на двамата? ¬ъпроса ми е, защо тр€бваше да го срещам този човек. ўе опитам сега една последна постъпка за кармично отдел€не k , благодар€ на себе си че открих този сайт.


 оментар є12 

ivan 04/05/2009 • 23:22

tova koeto  pise  i vstatiata  mnogo mi dopadna  i dogoliama stepen  savpada s moite predstavi za  nestata v semeistvoto,  sledeiki posokata na mislene i   na4ina   na  rsazdenie  na  avtora  nastatiata  doniakade   moga da si  predstavia  otgovora  na    moia   vapros , no   vse   pak     bih  zelal  da    polui4a     mnenie   na   vaprosa    kak      razglezda   vaprosa   za  izneviarata   v  edna   vraska

 blagodaria  predvaritelno»знев€рата внас€ гол€мо енергийно объркване, което изключва постигането на хармонични отношени€ и на двете места. “р€бва да направите избор, какво предпочитате в действителност, а не да си измисл€те причини.

 оментар є11 

diakona 12/02/2009 • 20:04

“ази тема е вечно горещата и дискусионна ,защото всеки е участник в н€какви семейни отношени€ и защото почти н€ма семейство,което да прилича на друго,¬с€ко семейство си има свойте характерни,специфични,индувидиални особеностти,много често закодирани в гена и аурата на индивида...»скам да сподел€ със всеки от вас,това което казват ¬еликите ƒуховни ”чители...јз само съм го преосмислил и ще ви го предам така,както е “€хната »стина и с ко€то аз напълно съм съгласен!...—лед като сте на страницата на този сайт,значи вие знаете,че един от основните закони при нашето еволюционо развитие,това е «акона за ѕричината и —ледствието ( арма)—лизайки на «ем€та ние влизаме в клетката на семейството където  се обвързваме със посто€нни мисловни и де€телни взаимоотношени€,поради което създаваме или положителни или отрицателни дългове,към всеки един от членовете на семейството,фамили€та,сродниците,при€телите,колегите,групите общества,отношение което поражда —Ћ≈ƒ—“¬»≈,което,за да вървим напред в развитието си,тр€бва да расчистим,разплатим ,да трансформираме или да неутрализираме-въпрос на житейски услови€ и личен избор?!!.ѕричината,създадена в този живот (отношение,поведение,намерение)към другите,можем да изплащаме като следствие,както в този,така и в следващите животи...» тъй като по закона ние основно се връщаме при тези към които имаме дългове,ние заедно с т€х участваме в множество инкарнации (житейски пиеси),но по правило,с различни от предни€ живот роли!..—егашни€ брат и сестра стават съпруг и съпруга,сегашните съпрузи се натоварват с други роли и т.н и т.н.,обикновено тази въртележка става във фамили€та и точно поради това правило,насто€щите отношени€ вли€€т на бъдещите такива-като ехо от миналите връзки...≈дна от причините,да липсва хармони€ в сегашните отношени€ ,са миналите взаимоотношени€?...ћожете да имате странни за околните не лицепри€тни отношени€ и въпреки това,да се обичате и да не можете един без друг?!...» така,докато изчистите,чрез разплащане и неутрализиране на създадената причина,след което сте свободни да се въплатите по ваш избор на друго м€сто,в друго семейство,в друга държава,дори е възможно при определени услови€ и на друга ѕЋјЌ≈“ј?...» поради това,че темата е обширна,аз остав€м и на всеки от вас, да размишл€ва с разум и сърце,като завършвам с интересната констатаци€ на ”„»“≈Ћя   »»—”—   "»стина ви казвам /обръщайки се към учениците си /,най големите ви врагове са вашите —≈ћ≈…Ќ»"!!! јз ще си позвол€ да добав€ "защото вътре в семейството създаваме както положителна,така и негативна карма,защото заради близоста си позвол€ваме и не позволени неща,които стопират нашето развитие и ни спират по ѕЏ“я!!!...јз съм ƒ€кона и предадох това,което съм научил от ¬еликите ”чители!.

 оментар є10 

Milena 09/10/2008 • 12:18

ќт вашата стати€ не мога да разбера какво мислите за жените, които получават повече пари от мъжете си или наравно с т€х... » за т.н. бизнес-дами, успели доста добре в професионалното си равнище. » още нещо защо см€тате, че жената тр€бва да се моли на мъжа за нещо?
«дравей ћилена,
точно по тази причина (защото ти е трудно да се помолиш) имаш големи семейни проблеми или изобщо не можеш да създадеш семейство.  огато според преобладаващото мнение сте усп€ла, започваш да гледаш на тези, които н€мат същите успехи малко от високо.  огато помолиш или се извиниш за нещо на един човек, без значение в какви отношени€ си с него, слизаш на неговото ниво, ставате равнопоставени. ѕри всички останали веро€тности, не може да съществва благополучно семейство. ¬инаги, когато см€таш, че тези, които са около теб, независимо дали са съпруг, деца или колеги, са длъжни да се чувстват посто€нно благодарни за успехите ти или за парите, които печелиш, ги постав€ш в подчинено положение - а така ограничаваш свободата им. ¬ резултат, те или се бунтуват, което води до посто€нни скандали и напрежение, или се примир€ват, но загубват самосто€телността си и стават непълноценни, което пък предизвиква твоето недоволство.

 оментар є9 

daniela 03/10/2008 • 02:03

esaita e super,ot dalgo vreme iskah da nameria ne6to podpbno,znam 4e carkvata ne obi4a petar danov no na men mnogo mi dopada.

 оментар є8 

Anita 06/09/2008 • 13:17

Ѕлагодар€ за прекрасната стати€,написана е съваршено и €сно....Ќо по н€кога нещата които прав€т хората/или не прав€т/довеждат до неизбежната разд€ла.Ќедоверието тук е описана точно както в мо€ случай..но с лош край...
“ова недоверие се чуд€ от каде се поражда,ние ли го предизвикваме?
ћоже би човека до нас има слаба самооценка за себе си....?

ƒругото нещо което ми направи впечатлениебеше,че тр€бва да обичаш без да очакваш същото...добре! ѕравила съм го безусловно и безрезервно,а получих гол€ма дупка с сърцето...каде е логиката тогава на всичко?
«ащо Ѕог би искал да изпитаме такава болка в душата си?

ћного бих се радвала ако вид€ и една тема за разд€лата,защото т€лото си би излекувал,а душата?
ѕоздрави за прекрасни€ сайт.

 оментар є7 

Ivada 13/08/2008 • 17:12

“ази стати€, както и стати€та за любовта б€ха наистина целебни за мене! Ѕлагодар€!

—емейните отношени€ наистина включват решаването на много конфликти. Ќай-трудни€т за мен беше да си върна доверието в партньора ми. Ќе съм от хората, които приб€гват до отмъщението като реакци€ на случилото се, нито та€ злоба в сърцето си. ѕо скоро в мен се загнезди болката от случилото се и недоверието. ”бедена съм, че благодарение на т€х проблемът и до днес не е решен.

ћол€, за отговора ¬и - какви са стъпките, за да си върна доврието в партньора. ћисл€, че вече знам, но все пак ще се радвам да ми отговорите конкретно на въпроса. Ѕлагодар€ предварително!ѕ–ќ—“≈“≈ ћ”!!!

 оментар є6 

daniela 08/01/2008 • 08:24

e«дравейте! «а първи път реших да добав€ коментар към дадена тема.ћного съм успокоена от тези об€снени€ за семейните отношени€. ¬инаги колкото и да обичаме н€кой човек възникват конфликти, но сега разбрах, че има начин по който могат да се избегнат и да продължим напред.ћного ви благодар€ за тези съвети, които публикувате на различни теми, защото те ни помагат в моменти, когато имаме проблем или просто не си спомн€ме на какво сме били готови в началото на отношени€та ни с любими€ човек.

ѕродължавайте все така да сподел€те сво€ опит и знани€.e


 оментар є5 

TT 12/10/2007 • 17:28

ћного интересни разсъждени€ :)
» аз самата възприемам брака като следващата стъпка от развитието на човека. —амо се чуд€ защо много хора се дърпат от тази крачка, а н€кой ц€л живот не се усмел€ват и да € направ€т. ¬сички сме чували за "старите моми" - какъв ли е проблема при т€х се питам аз. —ъщо и "вечните ергени" - възможно ли е да са се наплашили чак толкова, че да б€гат от жените ц€л живот.

 оментар є4 

Desi 19/04/2006 • 14:06

ј какво се прави в случаите, когато едини€ се старае по вс€какъв начин и напредва/ или поне си мисли, че напредва/ в усъвършенстването си, а партньорът си живее както до сега и не го интересуват разните му там философии? Ќе става ли така, че едини€ се товари да става "„овек", пък други€ нищо не разбира и грам не се промен€?

¬ъпросът звучи детински, но мен ме вълнува. ѕроблемът "взел-дал" е сериозен и много хора се тормоз€т под натиска му.

Ѕлагодар€ предварително за отговора.


«апаси се с търпение. »май доверие на Ѕог, “ой не ви е събрал случайно. —ъвместни€ живот е активна разм€на на енергии, така че дори да ти се струват безрезултатни опитите ти, твоите мисли оказват своето въздействие. Ќай-добре е да не оказваш никакъв натиск - постепенно всичко ще си отиде на м€стото. » престани да се вълнуваш от този въпрос, така нещата ще потръгнат по-бързо.


 оментар є3 

IvanLazarov 17/04/2006 • 23:54

Razbira se, 4e e nasilie,ne sum si i pomislql†nito kazval†obratnoto! Prosto vuv vashiq otgovor mi se stori che akcentirate tochno na tozi vid, a imenno fozocheskoto †nasilie. Ne mi se iska v tozi razkoshen sait da obru6tame vsi4ko na kavga.Ako imate nqkakuv adekvaten otgovor† 6te se radvam da go chuq,za6toto moq vupros e iskren i nai-malkoto ,koeto tursq tova e spora, men me interesuva istinata!Ќа въпроса ви вече съм отговорил, но ако нещо не ви удовлетвор€ва, уточнете какво.

 оментар є2 

IvanLazarov 17/04/2006 • 12:23

ƒраги ми при€телю!

†ћо€т†въпрос н€маше за цел†да разбере дали наистина,†зад един силен мъж седи една още по-силна жена като физическо или насилствено състо€ние, а†по-скоро от психологическа гледна точка използвах думата "силен", като душевност и емоции.  олкото до компромисите съм абсолютно съгласен, че тр€бва да ги има и от двете страни, че тр€бва да се търси златната среда, че нали затова се казва, че семейството е една висша форма на доверие, висша форма на взаимоотношен舆въобще†:) Ќад€вам се този път въпросът ми да е по-€сно зададенј вие защо решихте, че аз говор€ за физическо насилие или, например, психическата манипулаци€ според вас не е насилие?
StartЌазад [ 1 2 ] ЌапредEnd
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.74 секунди