“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - Ќќ¬ј“ј ≈ѕќ’ј

††† ¬инаги се е говорило и писало за см€ната и редуването на времената. ѕромените имат глобален характер, въпреки че поради плавни€ си преход малко хора ги забел€зват и отчитат. «абел€зват се промените с катастрофален характер и то само от хората, които са потърпевши, а за останалите катастрофите си остават епизодични събити€ без особено значение. ѕоради тези причини никога досега хората в глобален мащаб, не са се замисл€ли особено сериозно за причините предизвикващи тези промени.
†††Ќачалото на поредната Ќова епоха н€ма точно определена дата, но приблизително може да се посочи, че е започнала преди около 40 години. » тъй като процесът на установ€ване протича плавно, този преходен период ще продължи още около 50 години. «а хората, живели през този период, може и да не се е случило нищо особено, но след петдесет години вече ще се отчита от всички, че нещо се е променило в глобален мащаб. ўе са необходими, обаче, още н€колко смени на поколени€та, за да се приеме от всички наложеното от времето. “ака че едва след век може да се очаква радикалната пром€на в съзнанието на хората, наречена Ќовата епоха.
†††¬ъв физически смисъл, тези промени се налагат от увеличаването на слънчевата енерги€, достигаща до «ем€та. —лънчевата система при сво€ непрекъснат б€г през ¬селената, премина през огромен прахов облак. “ози "тъмен период" продължил малко повече от 5000 години и сега през все по-разреждащото се космическо пространство, достигащите до «ем€та слънчеви лъчи са все по-мощни. ¬сичко това не може да не дава своето отражение върху земното битие и аз ще спомена н€кои от тези промени. Ќе се опитвам да прав€ ц€лостен преглед, защото това дава отражение върху цели€ земен живот, а като пример за всестранност мога да посоча, че увеличени€т достъп на слънчеви лъчи, увеличава дори ексцентричните про€ви на хората.
†††ѕрез изминали€ "тъмен период" недостигът на енерги€ е забавил доста човешкото развитие, и още по-лошо, е отклонил човечеството встрани от правилната посока. ѕрекалената технизаци€ пораждаща глобалните екологични проблеми, е залитане в човешкото развитие. ¬ човека има заложени способности за телепатично общуване, а той ги замени с телефона. »ма заложени способности за €сновиждане, а той ги замени с телевизи€та. »ма заложени способности за телепортаци€, а той € замени с личен автомобил. »ма способности за много ефикасно самолечение при това на всички болести, а хората замениха това с купища лекарства, при това с много по-гол€ма вреда, отколкото полза за организма. “ака действителната човешка същност не може да бъде разкрита, защото посоката на човешките усили€ е насочена в развитието на материалните ценности. ѕро€вите, на тези така наречени "свръхестествени" човешки способности, €ростно се отричат и дори н€кой да се опита да ги развие, много често попада под ударите на обществени€ гн€в.
†††ƒругата посока на залитане и отклон€ване е прекаленото отчуждаване (алиенаци€) на хората един от друг. “ова се дължи на разрастването на човешки€ егоизъм - самовлюбване и безразличие към останалите, липсва любовта и минимални€т взаимен компромис, необходим за нормалното човешко общуване. “ова отчуждение нарушава основен закон на ¬селената - законът за всеобщото единство, и поради масовостта на €влението, неминуемо предизвиква глобални последици, като нарушава основни€ енергиен баланс на планетата и създава услови€ за климатични аномалии и повишена сеизмична активност. ќтклон€ването на човечеството от нормалното развитие, вли€е дори на земната орбита, като € изтегл€ във все по-издължена елипса.
†††ѕовишеното постъпление на слънчева енерги€ върху «ем€та, прави неблагопри€тни услови€та за съществуване на душите, незавършили своето материално развитие и постепенно те ще бъдат заменени от по-високо еволюирали души, обитаващи ¬енера, ћеркурий и —лънцето. ѕо една или друга причина те изостават от йерархиите си и затова им се дава възможност да догон€т своите.  азано с други думи, следващите 1500 години, е период на поправителна сеси€ за изостанали ангели. “ази подм€на на йерархиите ще се отрази външно в силното намал€ване на населението на планетата, външни€т вид на хората ще става все по-хармоничен и красив, и ценностната система на новите хора постепенно ще измести материалната насоченост и всеобщото единство ще заеме подобаващото му се м€сто. ¬сичките промени неминуемо ще се отраз€т и стабилизиращо на планетата.
†††»деите на Ќовата епоха са съществували винаги, дотолкова доколкото отраз€ват действителността във ¬селената, но според необходимостта, са били известни на повече или по-малко хора, в зависимост от това, колко съзнани€ са готови да ги приемат в дадени€ момент. ƒнес могат да бъдат намерени в различни интерпретации в духовните търсени€ на всички стрем€щи се към усъвършенстване. Ќезависимо от общи€ източник на тези идеи, те могат да бъдат срещнати в най-различни варианти не само поради многопосочността на истината, но най-вече поради вли€нието, което е оказал материални€т св€т върху хората, интересуващи се от тези въпроси. Ќо въпреки това, Ќовата епоха постепенно заема своето м€сто. ќсобено реално това се наблюдава в световен мащаб от шестдесетте години насам. —лед движението на хипитата, необходимостта от свободно мислене набира посто€нно скорост. јбсолютизирането и догматизирането на истината губи позиции. ћакар и неосъзнато, все повече стават последователите на относителната истина, на разширеното съзнание. „овешкото мислене става все по-гъвкаво и все по-подготвено за възприемането на новите идеи.
†††«а илюстраци€ на идеите на Ќовата епоха и произлизащите от т€х проблеми ще разгледам пример от Ѕългари€. Ѕлагодарение на ”чител€ ѕ. ƒънов, философи€та на Ќовата епоха е намерила м€сто у нас още в началото на века, много преди да получи масово разпространение по света. ƒистанци€та на времето дава възможност за осмисл€не на опасностите, сто€щи съвсем реално пред решилите да работ€т за духовното си усъвършенстване.
†††”чението на ѕ. ƒънов, както и идеите на Ќовата епоха са ц€лостен мироглед, доста различен, както в началото на века, така и днес, от общоприетото. «а съжаление, винаги са съществували и сега съществуват много обективни причини, които не позвол€ват всички истини да се изнас€т директно - гол€ма част от т€х са изложени иносказателно. “ова се налага, преди всичко поради непреодол€ната склонност на хората да абсолютизират истините. Ќеконкретизирани€т текст носи много скрит смисъл, а това дава възможност на най-различни хора, с разнообразна съдба и битие, всеки да намери нещо за себе си. »носказателни€т смисъл е необходим и за да се изб€гва директната конфронтаци€ с общоприетите правила и норми. ≈дин остър и открит конфликт, би направил невъзможно изпълнението на задачите, сто€щи пред ”чител€.
†††«а жалост, след заминаването му от този св€т, както и след всеки ”чител, започва постепенното изкрив€ване на основните идеи в посока на превръщането на ”чението в религи€. ¬ъпреки многобройните предупреждени€, за съществуването на тази веро€тност от страна на ”чител€, днешните му последователи съвсем определено го см€тат за вероизповедание. ћного последователи превръщат дадените правила за конкретни случаи в догми, задължителни за всички подобни случаи. —ъздават устави, регистрират общество Ѕ€ло братство като религиозно, с всички произтичащи от това недостатъци при оформ€нето на общественото мнение за същността му. “ъмните сили използват два основни метода, за да обезцен€т една философска система: докато т€ набира сили се опитват да € омаловажават, а когато заеме своето м€сто, стратеги€та се промен€ в превъзнас€не на идеите и техни€ разпространител, за да станат те далечни и непостижими за обикновените хора.
†††Ќалагането на твърди правила създава и своите догматици. “ова са хора, см€тащи се за безгрешни и поради това се считат задължени да съблюдават тези правила, като търс€т сметка от всички останали за т€хното изпълнение, създават нови правила за случаите, когато такива н€ма и т.н. ” повечето последователи, които нормално се чувстват несъвършени, посто€нните нат€квани€ на самопроизвелите се "блюстители" създават чувството за малоценност, на срам, че не отговар€т на приетите правила. “ази атмосфера създава неудобство при сподел€не на своите слабости, затрудн€ва търссенето на помощ, поддържа отчуждение и лицемерие. ѕо този начин почти изц€ло се неутрализират предимствата на колективното развитие.
†††ƒруга посока, в ко€то се наблюдава масово залитане, може да бъде наречено: чувствомани€. Ќа всеки му се иска час по-скоро да получи сетивен достъп до другите светове, като доказателство, че е избрал правилни€ път на развитие и остава само да бере плодовете от това, без самокритично да прецени дали е подготвен достатъчно. “ази нагласа дава н€какви плодове, но за жалост, това което не е навреме и на м€сто дава плачевни резултати. Ќ€кои потърпевши са се превърнали в оголени нерви и реагират болезнено на всички процеси в по-близкото и по-далечно пространство. ѕоради липсата на разбиране за причините, пораждащи съответното усещане, те не могат да си изград€т защита, не могат да си извад€т правилен извод и заключение за усетената ситуаци€ и в крайна сметка в т€х се затвърждава убеждението, че е нормално да се чувстват като отворени рани. —илните болки замъгл€ват съзнанието и прав€т индивида лесна жертва на лекомислени шегаджии и целенасочени зложелатели. ѕренебрегването на разума, или по-точно, липсата на устременост, на целенасоченост за разбиране на протичащите процеси, в макро и микро световете, прави такива хора доста безпомощни. ¬сеобщото мнение, че съществува абсолютната истина, ги превръща в безкритични рецитатори на прочетеното от ”чител€, без да си зададат въпроса, дали правилно са разбрали прочетеното.
†††Ћипсата на разбиране и разумен самоконтрол, прави много хора подвластни на страха: в проблем се превръща всеки случай, когато тр€бва да се вземе отговорно решение - постепенно стават нерешителни, а това създава фоби€ от вс€каква пром€на, особено що се касае до наследството оставеното от ”чител€. —трах от възникването на противоречие, да не би да бъде направен неправилен избор. Ќикой не иска да си даде сметка, че противоречи€та стимулират мисленето и в крайна сметка, вод€т до намирането на разумни доводи в подкрепата или опровергаването на едно твърдение. ƒа не говорим, че противоречи€та обикновено са привидни и са две различни страни на едно ц€ло, а разбирането на това, обогат€ва знани€та за действителността и избав€ от илюзии. —ъществува също и страхът да не би разумът да доведе до съмнение, а съмнението да разруши в€рата, затова панически се изб€гват всички други автори. “ака страхът спира развитието им на едно ниво или само в една посока - разголени€ нерв на чувствителността. ѕри липсата на разумен, логически анализ, не може да бъде създаден така необходими€т навик да се възприема вс€ка истина като синтетична, като относителна (непълна) и поради това се поддържа илюзорното възприемане на света. “ова затвар€ кръга на развитието в едно затворено пространство и създава убеждението, че така тр€бва да бъде, че човек н€ма право да се стреми да промен€ нещата. ¬еро€тно в много хора ще възникне въпросът за н€какви рецепти, които да дадат възможност за излизането от този омагьосан кръг. ѕоради описаните по-горе причини, точни указани€ валидни за всички хора, не могат да бъдат дадени. ¬ъзможно е само едно пожелание: развийте посто€нно желание за пром€на - това съвсем не води до непосто€нство (разбира се зависи какво искате да промен€те), а е стремеж за развитие. ¬сички други по-конкретни препоръки биха дали повече отрицателни последици. —амо активното ви отношение към действителността може да ви донесе н€каква полза. Ќе се страхувайте от възможните грешки - който не греши, той не се учи. Ќеобходима е посто€нната нагласа или готовност веднага да поправите сторената грешка, да си изградите убеждението, че с готовност ще заплатите цената на сторените грешки - това е цената на вашето развитие. Ќе се остав€йте страхът от разплащането да определ€ ваши€ живот.
†††ўе си позвол€ да ви насоча към н€колко теми за размисъл, осмисл€нето на които, би ви дало възможност да излезете от затворени€ кръг:
†††Ќеобходимо ли е да се срамувате от недостатъците си? ¬ие не сте изключение. ¬сички обитаващи материални€ св€т, са го избрали, защото имат н€какви недостатъци, от които тр€бва да се изчист€т. ¬ този смисъл н€ма малки и големи недостатъци - н€кои се спъват на съвсем дребни камъчета, особено тези, които си въобраз€т, че са безгрешни. —равн€ването с другите и подражанието може да насочи вашите усили€ в съвсем неправилна посока - не забрав€йте, че сте и тр€бва да сте уникални. –азнообразието е основен закон във ¬селената. «атова се пазете да налагате собственото си мнение на когото и да е, колкото и основателна да ви се струва причината за това. ¬с€какъв вид насилие, колкото и безобидно да ви се струва, влиза в противоречие с друг основен закон - Ћюбовта. —амо съзнателни€т и доброволен избор, направен без какъвто и да е натиск, може да даде трайни резултати, всичко останало е нетрайно, защото натискът (насилието) остав€ слабо м€сто, през което прониква хаоса (злото). ”важавайте избора на всеки един човек, колкото и неправилен да ви се струва. Ќе съдете другите - не е достатъчно да не произнас€те присъдата (забележката) гласно, мислите нанас€т, в повечето случаи, много по-силни поражени€, отколкото произнесените на глас думи.
†††јбсолютизирането на истините води, както към насилие, така и към провал€не на възможността да помагате (не сте достатъчно гъвкави) и да ви помагат. ¬с€ка една религи€, преди да стане такава, е била мироглед, философска система, ”чение, което е носело споменатите по-горе принципи. ƒогматизирането унищожава тази здрава основа, лишавайки философските системи от адекватност на промен€щото се мислене, налагано от времето и см€ната на поколени€та, превръщайки ги в безполезна традици€, почиваща на н€когашните лаври.
††† азано е: " ротките ще наслед€т света". “ова е най-добрата възможна перспектива на Ќовата епоха. ’ората постигнали духовните богатства и вътрешна хармони€ тр€бва да станат лидери на обществото и образци на подражание.  огато преобладаващата част от обществото осъзнае тази сво€ потребност и определи хармони€та като най-важна сво€ цел, едва тогава ще може да се противопостави на агресивните властолюбци и те н€ма да могат да манипулират слабостите на хората и да ги привличат в сво€ подкрепа. ≈два тогава ще започне истинската, а не календарната Ќова епоха. ƒнешните политици тр€бва да бъдат постепенно заменени от мъдри хора, чи€то главна задача и жизнено кредо е хармони€та в междучовешките отношени€. ј всички останали, тр€бва осъзнато да ги подкреп€т. “ези, които искат да промен€т нещо, тр€бва да намер€т привърженици, с помощта на които да реализират намерени€та си, като се съобраз€ват със свободната вол€ и правото на хармони€ на останалите.
†††Ќовата епоха все по-сигурно навлиза в света. ћо€та най-гореща молба е: Ќе пропускайте дадената ви възможност. ѕодход€щите услови€, когато ще можете да се €вите на поправителен изпит, могат да се повтор€т след милиарди години. ћобилизирайте се и опитайте да преодолеете натрупаното през хил€долети€та. «амислете се, дали безразличието и леността, не са оставили свои отпечатъци и те да определ€т по н€какъв начин ваши€ избор. —амо посто€нно поддържани€т устрем за развитие (пром€на), може да ви спаси от безсмисленото тъпчене на едно м€сто.


—ъздадено: 17/02/2006 • 16:33
ќбновено : 20/02/2006 • 17:37
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 16569 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є7 

kaleto 10/06/2009 • 16:39

"ƒнешните политици тр€бва да бъдат постепенно заменени от мъдри хора, чи€то главна задача и жизнено кредо е хармони€та в междучовешките отношени€."

≈ тогава..«ащо не си станал политик?

 оментар є6 

basta 30/03/2009 • 23:57

e
абсолютно подкреп€м!
и аз така живе€, от скоро, след като минах през точно обратните неща-през съденето, отхвърл€нето и разделението на хората на "правени" и "неправедни", на "божии" и "небожии", и през  страха и робството, и немилостта, с една дума - религиозни€т фанатизъм...
в такава среда отраснах и дълго подтисках вика на сърцето си, но в крайна сметка не усп€х да приема дълбоко в себе си "правдите", които избро€вам по-горе, в които хора, които обичах, дълго ме "обучаваха"...
провалих се в това "обучение" и съм безкрайно щастлива, че си позволих да послушам сърцето си...и сега определ€м себе си като птиче, излет€ло от клетка...открило свободата си...а да се сле€ с ѕростора, в полета си, е най-красивата мечта, ко€то превръщам в реалност!
а за Ќовата ≈поха чух съвсем наскоро, но пък се оказа, че през ц€лото време, откакто се помн€, съм € носела в сърцето си!
поздрави! e

 оментар є5 

Valentina 29/03/2009 • 15:33

“емата е представена, според мен, с много любов и ентусиазъм. ¬ече мислех да се откажа да чета другите статии, когато се срещнах с тази непринуденост, н€ма обвинени€ и строги изисквани€, а е изпълнена с много оптимизъм. ¬ече си мислех, че в този сайт има само строг размисъл, без любов. ƒори си мислех, че авторът е "пуритан". ѕожелавам на всички, които четат написаното в сайта да съуме€т да про€в€ват любов и всеопрощение. » нека да не забрав€ме хумора.  “ой, според мен, много може да помогне в трудни ситуации.

 оментар є4 

diakona 08/04/2008 • 22:03

zdraveite priateli ot foroma.Pravi ste,kato kazvate chevsichki duhovni temi sa vazhni i interesni,az bih dobavil oshte;te sa znachimi za tozi prehoden period na vremenata i tochno navremenni za vsichki onezi koito twrsiat duhovna hrana.Eto zashto oshte vednwzh blagodaria na duhovnia brat YOSIF YORGOV za prozrenieto koeto e proiavil v imeto na vsichki twrseshti bratia.Novata Epoha,erata na VODOLEIA veche izsipva svoite zasileni vibracii,i tova se vizhda ot komentaria na mladia brat Ivan,koito e pozitivno nastroen za bwdeshteto na chovechestvoto.To shte predade i na priatelite si-iskreni pozdravlenia za tozi mladezg,nekaSvetlite Sili bwdat s NEGO.Bravo momko-derzai.Neka ima MIR,LUOBOV i HARMONIA na planetata ni ZEMIA.Diakona

 оментар є3 

JulianStoyanov 17/02/2008 • 13:10

¬същност това , което искам да кажа е по повод всички теми засегнати в този сайт .ѕрочетох ги всички и много от написаното напълно съвпада с моето собствено усещане за света около нас.«а съжаление, малко са хората , които си прав€т труда да прочетат или дори да разсъждават над подобни теми.Ќад€в€м се и това е моето желание повече хора не просто да пазаруват и да се чуд€т как да изкарат н€кой лев , а да започнат да мисл€т и да четат , определено има много за четене.ћоите поздравлени€ за автора.ѕродължавай в същи€ дух ,не си сам - дано станем повече!


 оментар є2 

Ivan 09/01/2008 • 18:45

Ќаписаното по-горе е уникално.ўе го запомн€ над€вам се и вие.Ќа 14 години съм и сигурно аз съм част от по горе написаната "Ќова ≈поха".Ќад€вам се всичко да се оправи,колкото и години да са нужни.—ветът да стане такъв какъвто е тр€бвало да бъде.ўе покажа това на при€тели.

— уважение,

»ван ƒам€нов


 оментар є1 

AngelPloshtakov 06/04/2006 • 18:30

¬сичко което е важно е горе в текстта,затова дори този коментар е излишен.— уважение! 

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.51 секунди