“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - ѕЏ“я“ Ќј√ќ–≈

††† “р€бва да призна€, че съм заимствал разделението на тази глава на точки и подточки от една видна представителка на теософи€та - над€вам се, че не ми се е обидила. “ова деление толкова точно отговар€ на смисъла, че колкото и да опитвах, не можах да измисл€ нищо по-добро. Ќе съм преписвал об€снителни€ текст, защото разликата във времето от сто години налага актуализиране на пон€ти€та съобразно развитието на съвременното мислене.
†††ўе се опитам да опиша основните преп€тстви€ или по-точно, как могат да бъдат разкъсани оковите, които задържат полета на човешки€ дух. “ези основни етапи в развитието на всеки един човек, могат да се про€в€т в най-различни варианти, но основни€т смисъл винаги е един. «а преминаването през различните просветлени€ не е обезателно необходимо пълното преодол€ване на тези недостатъци, но е невъзможно преминаването от един етап в друг, ако н€кой си въобрази, че достатъчно или напълно се е освободил от своите недостатъци. ѕречистването е посто€нна цел и задача на всички етапи от съществуването. ћоже и тр€бва да се работи по всички точки едновременно, а не както н€кои си въобраз€ват, че тр€бва да се спазва строга последователност. Ѕлагопри€тните услови€ за работа над съответни€ недостатък не следват подредената тук логическа последователност, затова не ги пропускайте. ”стремът към развитие и цененето на времето също спадат към обезателно необходимите за усво€ване уроци.
†††1. —пособност за разграничаване на действителното от недействителното - това е способността за избав€не от илюзиите. ћного хора подцен€ват този въпрос, защото едва с развитието на това качество могат реално да прецен€т, колко погрешно са възприемали действителността. «а преодол€ването на илюзиите е необходим нов мироглед по следните въпроси:
†††а)  аква е продължителността на човешки€ живот? - “ози въпрос изглежда елементарен, но за съжаление, при много хора, въпреки че са приели прераждането като безусловна истина, все още са със стари€ страх от смъртта и старата ценностна система: Ќуждите на материалното т€ло са приоритетни: храна, облекло, дом, семейство, здраве и т.н. —ледствие от тези материални приоритети са нарушеното взаимодействие с околните, страховете, стреса, притеснени€та, неразположени€та. «а човек, действително приел мисълта за вечното си съществуване, материалното губи сво€та приоритетна ценност, материалното т€ло заема полагащото му се м€сто на временен инструмент за придобиване на нови знани€. Ќа преден план в ценностната система излизат тези качества, които съзнанието не губи заедно с материалното си т€ло - знани€та и способностите. Ќав€рно много хора ще си намер€т оправданието, че ако не обръщат достатъчно внимание на материалното си т€ло, ще се сдоби€т с много болести. Ќека бъдат спокойни, правилното отношение към приоритетите хармонизира човешката психика, а това се отраз€ва изключително здравословно на материалното т€ло, със засилване на енергийни€ обмен се подобр€ва обм€ната на веществата.
†††б) »золиран ли е човек, като самосто€телна жизнена единица от околното пространство? - “ози въпрос също поражда много илюзии, главно поради ограничените възможности на сетивата и осъзнаването само на материални€ св€т. Ќа първо време новите знани€ могат да компенсират това ограничение, а когато съзнанието усвои преминаването в по-фините тела и ползването на техните сетивни възможности, ще добиете и непосредствени впечатлени€ от действителността във ¬селената. ѕред вас ще се разкрие един гигантски организъм, в който «ем€та и дори отделни€ човек са много т€сно свързани с всеобщите процеси.
†††в) —вободен ли е човешки€т избор? - ћного важен въпрос. —вободен може да бъде един избор, само ако е доброволно и съзнателно съобразен с всеобщото единство и законите, които осигур€ват съществуването. ¬сички останали варианти са опити да се разбие с глава стена. ¬инаги тр€бва да сте готови да понесете последстви€та от противодействието ви на всеобщите интереси. Ќезнанието на законите е н€какъв смекчаващ последиците фактор, но в никакъв случай не ги отмен€, особено когато се касае за рецидив (многократно повторение на едно и също нарушение). —ъзнателното приемане и съобраз€ване със законите, постепенно премахва натрупаните следстви€ и води до истинската свобода.
†††2. Ѕезразличие към външните неща - “ова е повече практическо приложение на усвоеното от първата точка. ¬одещата мисъл, необходима за преодол€ването на втори€ етап, е убеденото приемане на единството на ÷€лото, намирането на своето м€сто в него и започване на целенасочена работа за намал€ването на дисхармони€та, ко€то причин€вате със своите мисли, чувства и действи€. Ќа второ м€сто, тактично и без насилие се опитвате да намалите дисхармони€та, ко€то произвеждат хората около вас.
†††Ѕезразличие към външните неща не означава безразличие към материалното т€ло - вашето съзнание е стопанина на милиардите клетки, от които е изграден ваши€ организъм. ¬ тези клетки не протичат безконтролни химически реакции - вашата вол€ може и тр€бва да управл€ва всички процеси, а следователно можете целенасочено да изчиствате вашите тела, за да намал€вате зависимостта си от другите отрицателни вли€ни€.  азано по-просто, на този етап тр€бва да се научите да управл€вате здравословното си състо€ние.
††† Ѕезразличие към външните неща не означава безразличие към ѕриродата. ¬сички съставки на минералното, растително и животинско царство са части от Ѕога и имат също такова право на съществуване, колкото и вие. ’ранителната верига е път за усъвършенстване на низшите същности, но извън не€, вс€ко безсмислено унищожение нарушава установеното равновесие.
†††≈дин от основните методи, често прилаган от ¬исшите сили, е използването на способността за изпадане в крайности - р€зкото преминаване от радост в скръб, от покой в бур€, от отмора към изнурителен труд. “ова е метода на "контрастни€ душ" и има за цел да ви предпази от привързването към илюзорните ценности, да ви отучи от абсолютизирането на истините.
†††3. Ўест умствени услови€.
†††а) самоконтрол над мислите. ѕовечето хора не си дават сметка, че мислите им са енерги€, ко€то неминуемо оказва своето въздействие. ƒори ежедневни мисли, без умишлена зла цел, причин€ват нещастни случаи и болести (уроки), а представете си какво природно бедствие е човек с повишени енергийни възможности и липсваща мисловна дисциплина. Ѕезконтролни€т мисловен процес причин€ва вреди и на създател€ си, не само като следстви€ от поражени€та, които е нанесъл. Ѕезразборното пилеене на енерги€ дава също своето негативно отражение. ћетодите за развиване на мисловната дисциплина са медитаци€та и концентраци€та. ≈жедневните занимани€ за съсредоточаване върху определена мисъл или обект, тр€бва да развие във вас способността да задържате вниманието си неподвижно неопределено дълго време. ≈два с това постижение можете да кажете, че мислите ви се подчин€ват на вашата вол€. “ова същевременно е изградена брон€ срещу външните вли€ни€.
†††б) спазвайте йерархи€та на световете. ћатериалното т€ло да се подчин€ва на чувствата, т€лото и чувствата да се подчин€ват на разума и т.н. «а съжаление, много хора см€тат за нормално чувствата да управл€ват разума. ўе са им необходими много съзнателни усили€, за да преодоле€т тази сво€ илюзи€. ѕоказател за успехи в тази област е справ€нето със страховете, притеснени€та, сексуалните желани€ (но не като желани€ изобщо, а като желани€, които надвиват разумните доводи) и други мощни емоции, които предопредел€т вашето поведение и мисли. “ук тр€бва да по€сн€, че става въпрос само за животинските чувства и страсти (астралните енергии), а не за възвишените пориви на душата - интуици€, творчески плам, състрадание и т.н. (енергиите на висшите светове).
†††в) търпимост - изключително важно качество. »ма два основни аспекта: търпимост към недостатъците на хората. Ќикога не забрав€йте, че недостатъците са в резултат на етапа от развитие или са придобити в следствие рол€та, ко€то им е отредена в този живот. „е вие веро€тно ги имате същите или сте ги имали, дори в по-гол€ма степен. —помнете си, колко ви е било трудно да ги преодолеете и колко време ви е било необходимо за това. Ќе забрав€йте, че тези недостатъци имат и положителна страна - служат за уроци и предизвикват многократни изпити, докато се преодоле€т трайно. јко вие сте потърпевши не забрав€йте да потърсите смисъла.
†††¬тори€т важен аспект, е основен недостатък на всеки, който си е въобразил, че е постигнал много в своето развитие. Ќе се заблуждавайте, че път€, който сте изминали, е единствено правилни€. ћного малка е веро€тността, това което е било полезно за вас, да е в същата степен полезно и за другите. «атова не се €досвайте, че не ви разбират или че не приемат вашите съвети, не нат€квайте посто€нно сво€та предвидливост. Ќе си позвол€вайте да налагате своите разбирани€ и истини. ѕомагайте само когато поискат от вас помощ - във всички други случаи правите "мечешка услуга".
†††г) да се развие твърдост - необходимо условие за да не могат непри€тностите и преп€тстви€та да ви отклон€т от избрани€ път. ѕосрещайте вс€ка непри€тност с радост, това са най-необходимите уроци в живота ви. ѕоложителното отношение дава следните предимства:

  • нагласа за анализ и извличане на необходимата поука.
  • спас€ва от непри€тни емоции.
  • не завързва кармични възли.

†††д) да се развие доверие. ќбикновено това качество се нарича в€ра, но това пон€тие е натоварено от хил€долети€та със смисъл на сл€па в€ра, ко€то не върши особена работа на разсъждаващи€ и съмн€ващ се човек. Ќеобходимо е доверие с разбиране, проверено логически и практически. “ова качество е задължително за да развиете доверието в Ѕог, в неговата любов и добронамереност, в мъдростта на —ветовните Ќаставници, в мъдростта на ¬сеобщите закони. ћного хора вече са убедени в тази мъдрост, но на практика постав€т сво€ разум на първо м€сто, а това става именно поради липсата на доверие. ƒа развиеш доверие, означава да признаеш за себе си, че все още знани€та ти са крайно недостатъчни, че все още си в плен на илюзиите. ƒа развиеш убедеността, че за теб се грижат много по-мъдри същества, че те са в течение и подбират всички събити€, в които участваш, да им се довериш и да изработиш увереността, че т€хната безкрайна мъдрост и състрадание н€ма да допуснат никакво безсмислено страдание. “очно такова пълно доверие прави възможно посрещането на страдани€та с радост и посто€нното щастие в ежедневието.
†††ќще един важен аспект на доверието е доверието към сами€ себе си.  акто вече споменах в началото, свободата на избора е много ограничена от кармичните натрупвани€, така че тр€бва да приемете, че всичко, което вършите, не може да не го вършите. “ака ще се спасите от пагубните упреци към сами€ себе си, от безкрайните вайкани€ и окайване. —амокритичността е полезна, само ако си вадите поука от грешките и ако възпира разрастването на егото. ѕовече от това самоупрекването е безполезно и води до депреси€ и страх от поемане на отговорност. јко наблюдавате внимателно и анализирате правилно всичко, което става около вас и с вас, ще забележите, че н€кои постъпки, от които се срамувате, неочаквано дават положителен резултат, за вас или за потърпевшите. ј за да не развиете в себе си чувство за безотговорност, стремете се посто€нно да смекчавате отрицателните си импулси и не помнете злото, което са ви причинили.
†††е) да развиете балансираност. «а човек, който не се интересува от духовните проблеми е много трудно да излезе от света на крайностите - обичайно е всичко да е или б€ло или черно, или добро или лошо. ¬ действителност и в най-доброто има н€какъв процент зло, и в най-лошото има нещо добро.  огато усвоите тази философи€, балансираното отношение започва постепенно да се получава като от самосебе си. Ќа балансирането много помага премахването на емоционалната обвързаност с обкръжаващата действителност. ѕовечето хора са си изработили навика да си състав€т определено мнение за всичко, с което се сблъскват. “ази, веднъж определена, нагласа предопредел€ поведението и предрешава избора. ѕредварителните преценки, повечето случаи, са направени като следствие на илюзорни представи и това предопредел€ неправилната реакци€ и избор. » в резултат - кармична обремененост. «атова е много важно да се избавите от предварителните нагласи и да посрещате всичко еднакво добронамерено.
†††4. ƒълбок и силен копнеж за освобождение.  огато човек започне да различава гол€ма част от илюзиите си, в него все по-често се събужда желанието да се избави от т€х. “ова става възможно, както вече споменах, чрез все по-пълното усво€ване на посочените етапи от ѕът€, чрез разшир€ване на съзнанието, чрез натрупването на мъдрост и знани€, чрез приемането на всеобщото единство, чрез все по-силно желание да се включиш активно във всеобщите процеси, чрез изучаването и прилагането на всеобщите закони.
†††5. ¬ериги, които ни задържат.:
†††а) илюзи€та за лични€ јз. ≈дна доста хлъзгава тема за тези, които са в началото на духовното си развитие. —трахът от загуба на индивидуалност плаши дори напреднали в развитието си хора. Ќо независимо от последиците, налага се да поема този риск и да опиша етапите за ти€, които са достигнали до т€х и јзът спира по-нататъшното им развитие.
††† ато обективно съществуваща реалност јзът отраз€ва една структурна единица от ÷€лото. “ози въпрос е разглеждан р€дко в езотеричната литература и обикновено тази структурна единица е наречена монада. Ќо при съществуващото всеобщо единство, много е важно, какво е взаимоотношението на тази структурна единица с ÷€лото. Ќа сегашни€ етап на развитие, повечето хора, обитаващи материални€ св€т осъзнават себе си като нещо напълно автономно и независимо от всичко останало - вече многократно се спирах на тази илюзи€. –еално, всички мисли, всички натрупани качества, даващи самоосъзнаването като отделен индивид, са недостатъци на човека, защото преп€тстват неговото единение. –азбира се всеки има напълно свободното право да се самоопредел€ като самосто€телен индивид и проблемът не е в избора. ѕроблемът се по€в€ва с претенциите на всеки един човек да ползва благата на ÷€лото, но да не носи никакви отговорности и задължени€. “очно тези претенции са наречени егоизъм. ≈гоистите също имат право на съществуване, ето например —атаната и неговата свита съществуват милиони години, но поради отричането на всеобщото единство се самоизолират в най-дисхармоничната част от ¬селената. “ук също не може да се мине без бунище и тъкмо сега е настанал периода на гол€мото чистене в —лънчевата система. ¬секи съзнателно или несъзнателно се самоопредел€ от ко€ категори€ е и със своето поведение се разграничава. «а всички останали минава гол€мата метла.
†††»менно поради посочените причини е много важно всеки да направи сво€ съзнателен избор и ако избере ѕът€ на единението, за да може да се адаптира (поради краткото време, което остава), тр€бва волево и целенасочено да промен€те ценностната си система, а не само да се разчита на естествени€ ход на времето. ”слови€та за естествено развитие под диктовката на причинно-следствените (кармични) отношени€ ще се повтор€т след доста милиарди години, затова ако не ви е по сърце пълната мобилизаци€, пригответе се за гол€мото чакане. ¬еро€тно, много хора ще останат с убеждението, че просто се опитвам да ги сплаша, за да ги накарам да сподел€т моите идеи. Ќа такива хора мога само да кажа: ћол€, не ме вземайте на сериозно, така и така ще имате възможност да видите какво ще стане, защо да си развал€те спокойствието.
†††«а да стане възможно интегрирането ви в ÷€лото, необходимо е да бъде преодол€но отрицателното и задържащо вли€ние на јза. “.е. да бъдат премахнати всички фактори, които ви противопостав€т на ÷€лото и на отделни негови части. ƒа потърсите и намерите любовта, състраданието, търпението и да изоставите напълно гордостта и честолюбието. “ова се нарича да жертваш себе си (егото) за другите хора. ѕрестанете да се вълнувате, как ще реагират хората на вашата пром€на. ƒа се съобраз€вате с общественото мнение означава да се оставите да се носите по течението. »зпълнете се с търпение и не очаквайте признание за доброто, което се опитвате да правите - напротив пригответе се да бъдете черната овца на стадото, пригответе се за много обиди и болка. ѕървите доказателства, че сте на прав път, ще дойдат едва след години, и то ако сте били последователни, но ако сте се колебали и сте се съмн€вали, признанието може да получите едва на "он€ св€т". ѕо всички посочени причини самоотричането е задължително и се налага да престанете да идеализирате и да величаете собствени€ јз.
†††б) следващата много здрава верига, ко€то ни приковава към миналото, е съмнението. ≈дна от многото илюзии, доста трудна за преодол€ване, защото има и доста положителни страни. ¬секи индивид аргументира за себе си съществуването на съмнението, защото, ако не се съмн€ва, той н€ма да мисли, а ако не мисли, н€ма да е в този вид, в който е. ƒругата положителна страна на съмнението, е че подпомага анализирането на знани€та и подреждането им в една единна система, ко€то да отраз€ва обективно действителността. »менно това разминаване с действителността, ражда илюзиите и като следствие идват страдани€та.  огато едно съзнание има навика да борави с крайни категории (нещо или е истина или не), съмнението има много отрицателни страни: съмнението във всичко ново силно стесн€ва мирогледа и затормоз€ва възприемането на новите идеи, а в н€кои случаи на из€вен консерватизъм, съвсем спира развитието на индивида. ћетоди за преодол€ване на съмнението: разширение на съзнанието, чрез философско осмисл€не на действителността, постепенно прекрат€ване абсолютизирането на истините, полагане на усили€ за увеличаване количеството на реалните (не илюзорни) знани€.
†††в) скъсване веригата на суеверието. ¬ далечни времена, за хората със слаборазвити умствени способности, са били давани знани€ за енергиите, действащи във всички светове и за т€хното практическо използване. ѕоради липсата на по-добри способи, тези знани€ са били давани под формата на обреди и ритуали. Ќа днешни€ етап, за хората достигнали до определено ниво, тези ритуали създават илюзи€та, че механичното повторение може да замести съзнателни€ избор, т.е. че може да се мине и без разбирането на битието. ¬ много хора има изградени трайни мисъл-форми за изключителната важност на обредите и ритуалите, затова те и днес посто€нно се опитват да приспособ€т новите си знани€ в обреди и ритуали. “ози инертен подход е също много вреден за индивидуалното развитие, поради ограничаване свободата на мисленето и свеждането на истините до една механична рамка.
†††г) оковите на желани€та и омразата.  азано по-просто това са оковите на  армата - преодол€ват се с усво€ването на написаното тук.
†††д) веригите на гордостта - доста здрави и трудно преодолими вериги.  реп€т се на илюзи€та за јза и на илюзорната лична истина.
†††6. ќсвобождаването от влечение към живот във форма, а след това и от копнежа по живот без форма - това са вериги много по-действени в другите светове, но подготовката на съзнанието е желателно да започне от материалното ниво.
†††7. «ахвърл€не на способността за обособ€ване на јза. “ова е пр€ко следствие от освобождаването от привързаността към формата и безформието и е преодол€ването на последните окови. “огава настъпва истинската пълна свобода. —ъзнанието може спокойно да приеме вс€каква форма, може да изпълн€ва вс€какви задачи, но то вече не се отъждеств€ва с нищо илюзорно, не се привързва към нищо временно, за него всичко, което ползва е само взет назаем инструмент, който остав€ без съжаление след приключването на миси€та. —ъщността на индивида на този етап е енерги€, без определена форма, най-често във вид на сфера, най-икономична като заемано пространство, прозрачна като най-качествен безцветен кристал (наличието на н€какъв нюанс на оцвет€ване показва непълното освобождение от оковите). ’армони€та е пълна - идеални услови€ за колективно съзнание. Ћипсата на каквато и да е дисхармони€ дава на индивида посто€нното усещане за блаженство. Ќищо не е в състо€ние да го извади от това състо€ние, защото той вече не е обвързан с нищо, нищо не може да го €доса, защото отдавна се е избавил от всички страсти, защото търпението му е безгранично, базирано на действителните знани€ за причините, движещи битието. —поред източната философи€, това състо€ние се нарича нирвана. “ова е нивото на ¬еликите ”чители. “е са способни да се справ€т с вс€какви задачи, свързани с развитието на обитателите на нисшите светове. ќбщата и единствена цел, ко€то ги ръководи е осъществ€ването на универсалните закони - ¬ол€та на јбсолютната Ѕожественост.

ѕовече по темата в јлтернативи


—ъздадено: 17/02/2006 • 16:24
ќбновено : 13/03/2006 • 14:26
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 17517 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є5 

ray 31/05/2010 • 01:42

„овек, като четох стати€та, изпитах (с извинение) ƒ”’ќ¬≈Ќ ќ–√ј«Џћ. ¬сичко в не€ е толкова красиво и добре поднесено, че се възхищавам на ерудици€та и знани€та, които притежаваш. — толкова много Ћюбов обсипваш аудитори€та, че това, което написах, да не вс€ваш страх от 2012 е напълно безсмислено! ѕросто н€мам думи...

 оментар є4 

diakona 08/04/2008 • 15:47

Da,taka e,kakto si go opisal.Tozi izvor na Velikata istina blikna predi poveche ot !20g. chrez duhovnia isledovatel Elena Blavatska,no kristalno chistata  duhovna,Teosofska,Ezoterichna i okultna Ystina doide posredstvom poetata ogromna otgovornost,koiato poeha Velikite Uchiteli EL  MORIA i KUT XUUMI i otchasti DUAL KXUUL.Zaedno s Blavatska Te dadoha na Sveta tova ,koeto YISUS XRISTOS zapochna predi 2000 godini...Shte mi se da kazha oshte, che otgovora adresiran kwm Desi e pravilen v obshti linii.Niama da vlizam v spor,samo shte dobavia-Ne vwv vsichki hramove nasazhdat strah kwm Boga i NE vwv vseki XRAM vnushavat grehovnost.Bilo e taka, no poviarvaite mi (vse pak swm DIAKON-sluzhitel swm vwv Xrama)dnes v nachaloto na tretoto hiliadoletie neshtata sa promeneni Swvet kwm Desi;kogato vlezesh v Xrama ne triabva da vizhdash nikoi krai sebe si,a se opitai chrez meditativno swstoinie na swznanieto da poiskash sreshta sws BOGA V TEB.Bozhestvenite duhovni pesnopenia shte te vwvedat  v tozi blagogoveen pokoi na uma.Togava shte pochuvstvash blizosta na swzdatelia si i shte bwdesh podkrepena ot lichnia si duhoven Uchitel.Iskam da te Uveria Kategorichno,Che TI veche vwrvish po duhovnata Pwteka i to v pavilna posoka.Ne se swobraziavai s niakakvi pravila,zashtoto takiva konkretno niama,s izkluochenie na edno;Da bwdesh ti vwv BOG i BOG da bwde v TEBE.Zashtoto i TI si Bozhestvena SWSHNOST.Zhelaia ti ot vse swrce Svetlina po PWTIA.Diakona

 оментар є3 

anton 04/12/2007 • 22:29

Ѕожественост.

 оментар є2 

123 20/02/2007 • 22:23

  • «давей, …осиф какво мога да кажа ами ти си описал ц€лата истина за мен остава да ти пожела€ да достигнеш години те на орлите и да бъдеш здрав като скалите.— гол€мо уважение и почит и всичко добро на всички.јнгел

 оментар є1 

Desi 26/04/2006 • 10:22

ƒобре. явно правила има навс€къде.¬ храма също спазвах такива и буквално превърт€х. »скам да знам, как да се ръковод€ от тези "правила", без да се изтощ€ - просто съм човек, който иска всичко вднага, бърза пром€на, бързи резултати, което знам, че не е правилно, но....

“акава, каквато съм не се харесвам - см€там се за лоша....спр€мо хората около мен. —игурно не е правилно. ћисл€, че всички наоколо, особено съпругът ми, са прекрасни хора, за разлика от мен. »скам и аз да им достав€м радост с живота и постъпките си, а не става/това ще направи много щастлива и мен самата/.  олкото и да се стара€, доказвам на себе си само това, че съм много много назад с напредъка.»скам да спра да се вторачвам в себе си и другите и да прав€ със съзнанието си нещо полезно.


   „овешките отношени€ се базират на определени условности, но е пресилено да бъдат наречени правила. Ќо и проблема не е в правилата, а в т€хното абсолютизиране. ¬инаги се сещай, че вс€ко правило си има изключението, защото хората са различни и не можеш да ги вкараш в един калъп.
   ¬ църквата см€тат, че смирение се постига, като се внуши на човек комплекс за малоценност, като посто€нно му нат€кват неговата греховност. Ќо в този св€т н€ма идеални хора и е нормално всички да имат недостатъци - когато простиш на себе си своите недостатъци, ще можеш да прощаваш и на другите и да не се хващаш за точките на правилата.  огато се заобичаш такава каквато си, защото освен недостатъци, всеки има и много положителни страни, ще заобичаш и другите хора, а това става като престанеш да се взираш в недостатъците и започнеш да виждаш само положителното.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.6 секунди