“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - Ќј "ќЌя —¬я“"

††† ≈дна от многото илюзии в съзнанието на човека е ограниченото му по време съществуване. ѕричината за тази илюзи€ е невъзможността или по-точно загубената възможност за сетивно възприемане на други светове, освен материални€. Ќо човек съществува вечно, независимо какви метаморфози претърп€ва неговото съзнание и същност.
††† Ќапускайки материални€ св€т, човек губи само н€кои от телата си, материалното, етерното и евентуално астралното, това зависи от етапа на развитие - доколко е подготвено менталното т€ло, за да може да приюти съзнанието на индивида. “ези трансформации не се отраз€ват на целостта на съзнанието, нито на неговата памет. ƒори с напускането на по-грубите светове, съзнанието се освобождава от дисхармоничното обкръжение (престава вли€нието на материалните мисли и емоции), в резултат на което се получава усещане за спасение от една посто€нна потиснатост, възпри€ти€та стават леки и при€тни.
†††ћного често хората, които са са в плен на илюзорните представи, дори не разбират, че са прекрачили прага на смъртта. ѕон€кога и до следващото въплъщение възприемат ставащото с т€х като един сън. ѕричините са, че все още не са изградени в достатъчна степен по-фините тела и съзнанието не ги осъзнава (възприема) след прехода. ¬се още са силни безсъзнателните спомени от животински€ период и от животинската колективна душа. ≈два с натрупването на достатъчна информаци€, човек започва да възприема действителността достатъчно отчетливо и възприема себе си като отделен индивид. ќформ€нето на егото е важен етап при изграждането на разума (менталното т€ло), защото от предходни€ етап е наследено само чувствено (астрално) т€ло. «а да могат душите по-лесно да осъзнават прехода на смъртта, отначало за това им помагат близки при€тели и роднини, в които имат доверие. ѕо късно натрупаната опитност ни дава възможност сами да осъзнаваме реалността на прехода.
††† ќбитателите на астрални€ св€т, които все още не осъзнават действителността, в началото се втурват да осъществ€ват неосъществените си желани€ при пребиваването си в материални€ св€т. —тро€т къщи, градини, изобщо всичко, което см€тат за нужно, за да бъде животът им рай. ќбикновено бързо се отказват от тази си дейност, защото създаденото от т€х бързо се разпада и те започват да губ€т интерес. ƒруги съсредоточават своето внимание върху хората останали в материални€ св€т - опитват се да помагат на близките си хора или да отмъщават на непри€телите си. ƒействи€та им имат много малък резултат поради ограничените им знани€ и енергийни възможности.
††† ѕо-напредналите индивиди, които са успели в н€каква степен да осъзна€т всеобщото единство и принципите, които управл€ват световете, се опитват да запълват времето си образувайки така наречените групови души или по-точно можем да ги наречем "клубове по интереси". Ќа "он€ св€т" общуването е телепатично и това дава възможност за бързо преодол€ване на различи€та помежду отделните индивиди, още повече, че са стимулирани от общите интереси. —ъздава се възможност за колективно мислене, обединените енергийни възможности са многократно по-големи и по-резултатни, още повече, че чрез най-напреднали€ индивид вс€ка група получава помощ от по-висшите светове. ѕрофесионалните интереси са много деен повод за създаването на групови души - подсказват на въплътените си колеги тънкости в професиите, подсказват им нови идеи. ¬секи из€вен учен, музикант, художник, изобщо всеки из€вен творец реализира колективно творчество, посредствените творци поради сво€ егоизъм се затвар€т за въздействи€та на "он€ св€т" (не ги посещава музата).
†††√ол€мата част от човечеството обитава астрални€ и ментален св€т. јко действи€та на един индивид се ръковод€т от емоциите, преобладаващо обитава астрални€ св€т. јко мислите имат н€какъв превес над чувствата имаме обитател на ментални€ св€т. ј нивото в съответни€ св€т се определ€ от степента на осъзнатост и егоистичност (самолюбие).
†††¬ъздействието на другите светове, върху въплътените в материално т€ло хора са разнообразни. Ќа първо м€сто са така наречените лаври - по-пон€тно е да бъдат наречени мисъл-форми и представл€ват реещи се в пространството мисли или чувства излъчвани от всеки един човек.  огато тези мисли или чувства са насочени към н€кого, те прилепват към неговата аура. Ќо когато мисъл-формите не са адресирани или когато получател€т, за когото са били предназначени има добра защита и те не могат да се прикачат, остават да се ре€т в пространството. ѕривличат се от хора със съответната нагласа - мислещи или интересуващи се от темата, обща с тази на мисъл-формите. ќказват своето вли€ние върху приели€ ги, а той остава с убеждението, че това е негово хрумване.
†††ћного гол€ма част от отрицателните вли€ни€ произлизат от така наречените несъзнателни тъмни сили. “ова са преобладаващата част от хората, въплътени или обитатели на астрални€ св€т, които въпреки сво€та добронамереност поради илюзорните си представи за действителността и изкривената си ценностна система, със своите действи€ причин€ват повече зло отколкото добро. «ащото добро е само това, което е в хармони€ с ќбщи€ ѕлан, в унисон с ц€лостното развитие на ¬селената. ¬сичко останало, което се разминава по м€сто и най-често по време (не е подбран правилно подход€щи€ момент) са източници на дисхармони€ и спъват общото развитие. «атова повечето хора, поради крайно ограничените си знани€ за всеобщите закони, много често влизат в противоречие с т€х като вли€€т чрез директни внушени€ (доста често налагани силово) или чрез мислите и чувствата си излъчени в пространството. ќсобено в местата, където са струпани много хора, например, големите градове, пространствените мисъл-форми са толкова нагъсто, че приличат на градски смог и са получили наименованието каф€в газ. «а разлика от автомобилните газове, каф€ви€ газ много слабо се разнас€ от ветровете, просмуква се в предметите и се разпада много бавно - за н€кои масови мисли са необходими милиони години.
†††≈стествено съществува и съзнателно зло. ¬ гол€мата си част се причин€ва от неразвити индивиди с прекомерно развито его, гледащи на всички останали като на врагове. ѕро€вите на садизъм могат да имат най-различно естество - от физическо унищожение до скрити интриги. —ъществуват и съзнателни черни сили, които имат достатъчно знани€ и енергийни възможности, но са се отказали от единоначалието (Ѕог). –ешили са, че всичко се управл€ва от механични закони и са превърнали собствени€ си егоизъм в център на ¬селената. «а убедителен аргумент признават само силата и на тази база е изградена т€хната ценностна система и йерархи€. «а осъществ€ването на целите си, използват хора, които се поддават на внушени€ и използват слабостите и недостатъците им за да ги манипулират. ѕовечето хора така и не разбират, че са били използвани, а си въобраз€ват, че всичко, което прав€т, е по т€хно желание. Ќай-у€звими за такива манипулации са хората с прекомерно развити гордост и честолюбие, а това развитие се определ€ от приоритетно развитие на егоизма за сметка на любовта към всичко съществуващо. «лите сили много лесно предизвикват всеки един човек да отмъщава за стореното му зло. ∆еланието да се даде поука обикновено не постига целта си или ефекта е минимален, обичайната реакци€ е също да се отмъщава. “ака често се получава една безкрайна верига от отмъщени€ и прекъсването ú е възможно единствено с приемането на правилото да не се отговар€ на злото със зло. ¬сички рецепти, известни за предпазване от черните сили са недостатъчно ефективни и имат временен характер. ≈динствени€т ефективен метод е избав€нето от собствените недостатъци и доброволно и мотивирано направени€т избор за спазване на всеобщите закони.
†††Ќай-важното за всеки един човек е да разбере, че не съществува в нито един св€т случайно или безсмислено зло. ¬сички процеси, по всички нива и светове се контролират от висшесто€щите в Ѕожествената йерархи€ и се допускат само тези събити€ и €влени€, които нос€т повече полза отколкото вреда. јко този принцип не съществуваше, дисхармони€та би се увеличавала непрекъснато и ¬селената би престанала да съществува. ѕример за положително използване на злото, е необходимостта да бъде разрушено нещо старо, за да бъде заменено с ново. ќсвен това всичко, което се случва с един човек, е много точно дозирано и винаги е съобразено с неговите възможности. ѕо тази причина, всеки тр€бва да придобие увереността, че пред каквото и преп€тствие да бъде изправен, то е по неговите сили. » както винаги, вс€ко правило си има изключението - преп€тствието може да бъде непреодолимо, само ако вашите самоувереност и самочувствие са се увеличили над безопасните размери - в този случай се провежда операци€та "натриване на носа".
†††¬€рвайте във висшата ћъдрост и ћилосърдие.  акто в материални€, така и на "он€ св€т", вс€ка обособена група, общество или колективна душа, си има сво€ лидер. Ќормално е той да не е случайно такъв. Ћидер е преди всичко заради способността си да е проводник на по-висшите идеи. ѕрез него, в буквални€ смисъл, протичат енергии, които достигат до всеки един от групата, като т€хното действие е не само физическо, а са носители и на информаци€, ко€то подпомага осмисл€нето на битието, мотивира поведението на съответни€ индивид и синхронизира групата с всеобщите интереси. “ака се реализира йерархи€та на съзнателните индивиди. Ћидерите на групи образуват по-висшата колективна душа. –одовите лидери и лидерите на групи образувани по други признаци, изграждат националната групова душа. Ќационалните лидери са свързани в расовите души. ј расовите лидери, лидерите на световните религии, професионалните лидери в световен мащаб и т.н. образуват груповата душа на човечеството. ¬сички тези души са разположени на различни нива и светове и естествено имат все по-големи знани€ и способности, колкото е по-малко вли€нието на дисхармони€та върху свободни€ им избор.
†††¬ материални€ св€т съществуват много заблуди (илюзии) относно про€влени€та и смисълът на висшите сили. “ова в гол€ма степен се дължи на многобройните контактьори, €сновидци, получилите н€какво откровение, хора с мани€та да спас€ват света, "осенени" водачи, учители, гурута и т. н. ¬сички тези €влени€ в основата си са обективни, обикновено тези хора имат високо ниво на развитие (но се срещат и обикновени шарлатани). Ќедостатъчната им чистота ги прави лесна жертва на злите сили с всички произлизащи от това следстви€. ћогат да бъдат различавани от действително напредналите по два основни признака: ако се противопостав€т на други групи или религии и ако про€в€ват симпати€ или антипати€ към различни хора.
†††¬исшите сили: наставници, ”чители, јнгели, Ѕогове изключително р€дко си позвол€ват да прав€т директни внушени€ и откровени€. “ова се допуска само в случаите, когато всички други способи не са дали желани€ резултат. ¬ повечето случаи директното общуване дава отрицателни последици, защото ¬исшата вол€ се абсолютизира и едно конкретно указание се превръща в правило за всички подобни случаи. “ова ограничава свободата на избора и съответно ограничава развитието. ћного хора развиват много силно желание да общуват с ¬исшите сили. Ќо с това желание в повечето случаи привличат доста посредствени души от "он€ св€т", които се представ€т за такива каквито не са. ¬ ежедневието, ”чителите на човечеството, за да не нарушават принципа за свободната вол€ и да предизвикват кармични последици, работ€т с мисловни внушени€, които външно не се различават от всички останали. “ака всеки човек е поставен пред равностоен избор - избира между ћъдростта и заблудата (илюзи€та), а илюзорната ценностна система в повечето случаи избира заблудата. “ова на практика показва, как човешките недостатъци пречат на про€вите на Ѕог във всеки един човек.
†††¬сички контактьори и €сновидци са свързани съзнателно или не с обитатели на "он€ св€т". ¬ по-гол€мата си част тези обитатели са доброжелателни, но с ограничени възможности. Ќо силното желание за контакт, пречи на обективната преценка и всеки контактува най-малко със —ина на Ѕога (което също е в€рно, защото всички сме деша на Ѕога). «а да заглушат периодически по€в€ващите се съмнени€, превъзнас€т потвърденото от ежедневието и се стара€т да не забел€зват гафовете (или омаловажават значението им).  акто вече споменах, нормално е едно послание да е доста общо по смисъл и да не съдържа конкретни указани€, но в повечето случаи приемащите го със самочувствието на богоизбрани и безпогрешни си позвол€ват да прав€т коментар или тълкуване. –езултатите са повече от плачевни.


—ъздадено: 17/02/2006 • 16:13
ќбновено : 20/02/2006 • 17:34
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 22542 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є11 

tania 13/08/2010 • 10:12

’убав сайт, хубава стати€, хубави въпроси от коментиращите, от отговора на едини€ от т€х разбрах нещо, което и аз не б€х разбрала, докато четох, хората разбират, че е хубава, защото съвпада и с т€хното вътрешно усещане за нещата, което значи, че н€как си така тр€бва да сто€т нещата наистина.

 оментар є10 

Purple 19/07/2009 • 19:17

ћоже би в н€каква степен стати€та е наистина опростена, но аз съм много благодарна на автора за не€ и за това че € е написал на такъв език, тъй като самата аз имам нужда нещата да ми се об€сн€ват по този начин за момента, въпреки това н€кои пасажи препрочитах и мисл€, че като ц€ло сайта е чудесен, и е прекрасно това, че който има нужда от тази информаци€, поднесена по направени€ начин, може да € открие. — благодарност, любов и светлина! e

 оментар є9 

Diakona 09/12/2008 • 11:37

 огато препрочитам стати€та,не забел€звам да има нещо толкова сложно и непон€тно,че да не се проум€ва?! Ќапротив,автора се постарал,твърде нагледно и опростено да постави нещата така ,че и току що прохождащите в ƒуховната сфера да проуме€т преставените словесни картини?...ќтделен въпрос е ,дали вс€ка картина е завършена и дали се откро€ва на фона на действителността?! ѕо мое мнение,гол€ма част от написаното отговар€ на истината,макар т€ да е преставена твърде опростенчески?.Ќека ме прости автора,но ако беше така просто и елемнтарно организиран прехода и пребиваването ни във по-фини€ —в€т,едва ли щеше да има ƒуша,ко€то да иска да слезе на «ем€та,па макар това да е задължително в известен смисъл.“емата е прекрасна,вълнуваща за  всеки човек и всеки е безкрайно любопитен,какво е “јћ,зад завесата,след "смъртта"???—амо,когато човек е в състо€ние да премине в регреси€,а това се постига чрез трансцедентална медитаци€ и излизане на ƒухът извън т€лото,тогава ще има  възможност,да погледне от близо истината и действителността в очите и висшата –еалност за себе си.¬ един коментар,не е възможно това да се разкрие и разкаже с подробностти?...Ќо ви увер€вам,че тези които са се потрудили в «емното училище и не са си губили времето с елементарни,илюзорни дивотий,ще вид€т нещо,за което и на сън не са се досещали,че съществува.?...«емното ни съзнание не е в състо€ние да престави хубостите и блаженните места и услови€ на пребиваване в това —и€йно Ѕожествено –айско ÷арство.Ѕог е приготвил фантастични услови€ за онези свои чеда,които са се постарали през последни€ си «емен живот,да изпълн€ват както Ќеговите «акони и правила,така и сво€та програма с ко€то са изпратени на «ем€та!!!ѕризовавам,всички брат€ и сестри от «емното ниво;вървете дръзновено,с много ¬€ра,“ърпение и упорит денонощен труд по т€сната пътека на своето старание в училището на живота и ще наследите такова Ќебесно м€сто,което с ъс «емни думи не може да се опише...“ака завършвам...—¬≈“Ћ»Ќј,ћ»–,ЋёЅќ¬ » ’ј–ћќЌ»я.   ƒ€кона.

 оментар є8 

Dimitar 06/01/2008 • 15:07

’аотична и неубедителна  стати€.  Ќе може да се познае непознаваемото.  јко все пак н€кой търси логично мнение за вечни€т въпрос и не му е попадал материал от –. ћууди,  нека се поразтърси.

 оментар є7 

small 15/03/2007 • 23:28

 • «дравей,…осиф много си точен във изказването.∆ела€ ти всичко добро на теб и на тво€ екип пък и на всички.ј на скептиците ще кажа това е наука за хора с ѕ»ѕ≈ а не за глупаци и глупендари така че с мнени€та които изказвате просто сте смешни. Ќе се излагаи те да изказва те мнени€ по въпроси които не разбирате.¬сичко добро на всички нищо лично към никои.— уважение.јнгел
 • ј ти с това набъбнало его май имаш личен проблем, който асоциираш върху другите

   


   оментар є6 

  123 17/02/2007 • 16:47

  • «дравей,…осиф много си точен във изказването.∆ела€ ти всичко добро на теб и на тво€ екип пък и на всички.ј на скептиците ще кажа това е наука за хора с ѕ»ѕ≈ а не за глупаци и глупендари така че с мнени€та които изказвате просто сте смешни. Ќе се излагаи те да изказва те мнени€ по въпроси които не разбирате.¬сичко добро на всички нищо лично към никои.— уважение.јнгел

   оментар є5 

  lively 25/09/2006 • 16:03

  «а да подкреп€ горната тема горещо препоръчвам уникалната книга "ѕоискай и ще ти бъде дадено" от ≈стер и ƒжери ’икс. “е представ€т учението на јбрахам,който е нефизическо колективно съзнание. —поред д-р ”ейн ”.ƒайър/авторът на бестселъра "—илата на намерението"/по-горната книга съдържа едно от най-мощните учени€.ѕрочетете €! Ќ€ма да съжал€вате! ћоже да € намерите на 0878549444.

   оментар є4 

  Tatqna 24/09/2006 • 17:06

  ѕредполагам, че повечето контактьори дълбоко в себе си усещат какъв е източника на информаци€та и енерги€та , ко€то получават.  олкото и хитри и лукави да са представителите на тъмните сили , идва момент, в който се разкриват - по изказвани€та и искани€та, които отправ€т, по усещани€та които предизвиква контакта с т€х...¬еро€тно една част от хората не искат да си призна€т , че са попаднали на злонамерени същества и се опитват да се самозаблуждават, други си имат други причини. ¬сички ние имаме право на свободен избор и си носим последстви€та от него.  олкото по-рано разберем , че не бива да вредим на другите , толкова по-добре.

   оментар є3 

  az 27/08/2006 • 00:22

  Vav virtualnata realnost na smurtta vsi4ko e vazmojno ! Taka 4e moje i da se natiskat klavi6ite na PC to i da si hvurlil topa ;)

  Na sun kak se polu4avaaaaa aaaaaaaaaa ?

  Ili puk da si pakosten duh - polturgaist .

  vsi4ko e vuzmojnoooooooo

  xaxaxaxaxaxaxaxaxaxa


   оментар є2 

  Desi 26/04/2006 • 10:02

  biggrin

  “огава как така стро€т къщи и т.н.?

  ѕросто не мога да си представ€ как така н€кой н€ма да разбер, че е мъртъв?! Ќали веднага ще забележи, че близките му не го виждат и нищо не може да прави?

  Ќаистина ми е непон€тно...


     “рудно ти е да разбереш, защото четеш напосоки, а не последователно. Ќе всички хора осъзнават, че са напуснали материалното си т€ло, доста хора остав€т под впечатлението, че сънуват сън, кошмар, който пон€кога може да продължи доста време. «атова починали€ се посреща от вече починали близки и при€тели, като по този начин се облекчава осъзнаването на действителността.
     ¬ другите светове матери€та е много по-малко плътна, по-лека и може да се управл€ва със съзнанието, с вол€та - манипулира се като пластилин и може да се формира каквото ти душа иска.

   оментар є1 

  Desi 25/04/2006 • 10:37

  †¬ъзможно ли е аз сега да съм умр€ла и да не разбирам това?


  Ќе, не е възможно - н€маше да можеш да натискаш бутоните на клавиатурата.
  ^ Ќагоре ^

  √лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


    ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)


    Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

  —траницата е генерирана за 0.67 секунди