“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

¬ помощ на духовното усъвършенстване - ¬ладика  утхуми

ћайстор  утхуми

    јз съм  утхуми и идвам на Ћъча от Ћюбов и ћъдрост, за да приветствам всеки от вас тази сутрин и да ви донеса благословено доверие, разбиране, чувствителност и осъзнаване. ѕриветствам ви, възлюбени мои.
    ¬елика радост и удоволствие е в сърцата ни, че имаме възможност да бъдем заедно през този ден, съхран€вайки ви надеждно в ’ристовото сърце и в Ѕожиите ръце.
    ¬ъзлюбени мои, днес сме с вас в присъствие на ’ристовата —ветлина и разшир€ваме —ветлината си, и подкрепата за всеки от вас, при създаването на геометричните решетки и енергийните форми, които подпомагат очистването, което ще усетите днес.
    ¬копчването на същности е нещо, на което не е отдел€но много внимание. «а това се говори много малко, макар да е важно, хората да осъзнават, как енергиите, във вас и извън вас, вли€€т на живота ви. —ъществуват много видове вкопчени същности и тези енергии са способни да взаимодействат в трето измерение. “€хната област на действие е в четиримерни€ астрален св€т, това е област, ко€то подхранват тъмнината, ако може да ги наречем така, съзнанието им е, съзнание на тъмни€ аз, т.е. осъзнаване на непросветени€ аз.
    “ъмнината е само липсата на светлина, и когато частици светлина станат неподвижни, настъпва тъмнина.
    «атова, за да бъде преобразувана тъмнината, тр€бва само светлините частици да са активни отново. “ова се осъществ€ва чрез могъщи€ «акон за ѕривличането, чрез «акона за Ќамерението и съзнателното —ъ-творчество.
    “ова не е приложимо само за външни€ св€т, но също много добре действа и вътре във вас. „ували ли сте за обладаните души, за загубените души, за такива създани€ като рептилии, ƒраконови, сиви (хора) и много други. “ова са само имена, давани на сила, ко€то избира да се фокусира върху тъмнината.
    —лед това мое об€снение, какво в същност е тъмнината, над€вам се да разберете, как тъмнината се въплъщава в живота и защо.  огато човек, независимо кой е, независимо от духовното развитие, от емоционалното и умствено ниво, направи избор да се фокусира в тъмнината или върху всичко, в което не достига —ветлина, той може да привлече тъмни същности. “ова не е единственото нещо, което е привлекателно за т€х Ц има доста много –аботници на —ветлината, които привличат вниманието на подобни същности, поради количеството излъчвана от т€х —ветлина. Ќезависимо, че тези същности са фокусирани върху тъмнината по свой избор, имат вътрешен стремеж към освобождение. Ќо понеже не зна€т как да го направ€т, остават в блатото на тъмнината, жадувайки светлина.
     огато забележат светлина, те са привлечени от не€, и затова често ви повтар€ме, че тр€бва да сте емоционално, умствено и духовно зрели и балансирани, защото дори да сте духовно напреднали като най-великите гуру на планетата, но ако сте емоционално изостанали на нивото на петгодишно дете и пропил€вате живота си под диктата на егото ви Ц тези същности н€ма да ви пропуснат. “очно тази незр€лост на емоционално или на умствено ниво ги примамва, защото светлината на ƒуха привлича вниманието им, те пристигат, и о, Ѕоже, какъв деликатес Ц емоционалното или умствено невежество ви ограничават в тъмнината и се блъскате в тези отрицателни енергии. “ака че, вие сте в буквални€ смисъл на думата, букет от сладко и кисело, главно блюдо и десерт, така да се каже! (—м€х)
    ћнозина казват: Дјко не обръщам внимание на тези същности, защо тр€бва да се намесват?Ф ƒа, в€рно е. Ќо ако се фокусирате в живота си върху ограничени€та и негатива, рискувате тези същности да се вкопчат във вас. “ака че, всички представени учени€, всички достъпни книги, а сега дори филмът Д“айнатаФ, се състо€т от съобщени€, които аз,  утхуми, и много други ¬ъзнесени ћайстори, са ви давали през последните 50 години. ¬сичко това е там, всичките тези инструменти са на разположение и всеки човек вече има достъп до т€х. —ъздаването на Д“айнатаФ, е потвърждение, че на масовото съзнание се дава възможност да се изтръгне на свобода.
    “ова е станало възможно, поради премахването на н€кои ДзапушалкиФ. »ска ми се да се спра на тази тема, преди да продължа с вкопчването на същностите. Д«апушалкитеФ са импланти, които са били монтирани във вас по различно време, в продължение на еволюци€та ви. Ѕили са вградени във вас от много различни същности по разни причини. ќсновната причина е, да ви държат в състо€ние на безпомощност, да бъдете в състо€нието на жертва. Ќо сега вече знаете, че сте жертва само един път, а след това вече сте доброволец при получаването на опит (—м€х). “очно когато сте започнали да говорите: Дќ, да, аз съм жертва, горки€ аз!Ф (—м€х).
    ќтстран€ването на тези запушалки е продължавало дълго време и сега е в ускорено темпо и при повечето от вас е правено автоматично от личните ви водачи. јз,  утхуми, съм го правил лично, а е имало и много други системи и модалности, които освобождават от тези импланти; блокиращи паметта, ако така ви се струва по-точно. Ѕили са поставени в разни места по т€лото и са вли€ели на централната нервна система и способността на т€лото да прочита околната енерги€. Ѕездействието на н€кои нива от нервната система и фактическото преобладаване на мозъка, са принуждавали хората да игнорират душата в човешкото т€ло, а с това и силата й. ¬сичко това се промен€ сега; пром€ната е започнала и всички имате възможност да направите тези промени.
    «апушалките от седемте основни чакри ще бъдат отстранени днес, с помощта на ћайсторите от ѕле€дите и ¬ладиката ћелхиседек, чрез форми от сакралната геометри€. ѕрез следващите 33 дни ще протича процес, който ще разгражда всичките запушалки или ще ги превръща в ключове, което само по себе си е могъщ процес. ¬ие сте завършили това, което се нарича Д али ёгаФ Ц ¬елики€ —ън. “ой е завършил отдавна, и колкото повече сте работили със себе си, толкова повече сте се приближили към пълно осъзнаване, към възстанов€ване напълно на паметта. “ози процес ще бъде завършен през сегашното ви въплъщение, ако така изберете. » го постигате просто с решението да практикувате Ѕожествените ѕринципи на ѕривличане, с решението да станете стопани на живота си.
    Ќа повечето от вас, е показана гол€ма част от моите учени€. » особено през последните три години, моите учени€ са фокусирани върху вас, към м€стото на сила, както го наричат в Д“айнатаФ. » сега ви казваме, ще откриете —екрета на Д“айнатаФ, а възможно е да достигнете до още по-дълбоки секрети за секретите (см€х). Ќе ви ли прилича на реклама за Д ода на ƒа ¬инчиФ? (още повече см€х) ¬секи добав€ своето мнение и така нататък, нека да скочим преди да е започнало всичко това! Ќие се каним да ви дадем секрета който е в секрета на всички секрети! (взрив от см€х) ¬ъзможно е да имате желание да бъдат публикувани н€колко секрета? —ъздайте си собствен секрет, но разбира се, той вече не е секрет, защото всички зна€т за него! «ащо тогава всички го наричат Д“айнатаФ? »ма ли предположени€? јз също н€мам! (много см€х)
    –азбирането, че светлата страна на живота се подкреп€ от енергийни€ поток, ще ви доведе до пълно възстанов€ване на паметта. ’уморът, смехът, радостта са ключовите съставки, обезпечаващи тези основи, които създавате сами за себе си. ≈дна от причините, поради ко€то съм по-изразителен напоследък, е представ€нето на информаци€ за тъмнината на клюките, осъждането, критиката и насмешките над другите. Ќе можете да освободите паметта си напълно, ако се държите за тази тъмнина.  огато осъждате другите, сте в тъмнина.  огато ги обсъждате, се м€тате в тъмнина.  огато сте обхванати от завист и ненавист, се блъскате в тъмнината. «авистта, лакоми€та, желани€та Ц всичките тези пороци са портали към измерени€та на тъмнината. ѕреди сте имали интензивно пътешествие, за да отстраните тези многомерни вли€ни€ и да се придвижите към течащата ¬селена, като по този начин извършвате работа в шесто измерение, за което скоро ви говорих.
    «акотв€нето в течащата ¬селена е шести€ лъч на “ечащата Ћюбов и е част от всичко това, и е възможно, н€кои да си спомн€т, че вече казахме, че никой не може да достигне до изобилието на ’ристовото —ъзнание през осмо измерение, докато не премине през шесто Ц на течащата любов. ¬сичко, което сме казвали, има сво€та цел, защото ние работим с гол€мата картина. Ќие ви даваме късове от мозайката и ви помагаме да ги съчетаете; а всичко, за което ви молим е, да слушате, да ни в€рвате и да прилагате това, което научавате. ƒори в моментите, когато си мислите, че духовни€т ви път е космическа шега и сте в центъра на вселенска шега; или любими€ вариант на този канал Ц Ѕог загубил своите топчета и обръща света нагоре с краката, за да ги открие! (см€х)
    ¬сичко има сво€та цел; ƒухът никога не действа безцелно. —ъществува безкрайно количество планове, които се синхронизират. —ъществува ѕлан ј, повечето от вас си имат ѕлан ¬ и —, а ¬селената се движи изц€ло по ѕлан Z! (—м€х) Ќикога не се пропуска никакъв аспект; разглежда се всичко. «атова, когато ви предлагаме да намерите време за преразглеждане, ви го казваме, защото за това си има причина.  огато ви молим да дадете на т€лото почивка и да обърнете внимание на усещани€та му, го правим, защото е необходимо.  огато казваме, че клюките, критиката, осъждането, отхвърл€нето и насмешките са черна маги€, точно това имаме предвид. » това не е само когато го правите по отношение на другите; още по-лошо е, когато го правите по отношение на себе си. ƒон ћигел –уиз, който е дал учението Д„етирите —поразумени€Ф, признава и повтар€ учението на ћайсторите, че клюките са най-черна маги€, защото думите са толкова могъщи. ј сега ми позволете да обрисувам ситуаци€та за вас, възлюбени мои. ƒумите са сила, защото нос€т вибрации, които не винаги усещате или разбирате. Ќо това, което усещате, е следстви€та от вибрациите на тези думи.  огато н€кой, за когото се грижите, ви каже Добичам виФ, т€лото ви откликва положително. јко този човек ви каже нещо негативно, т€лото ви ще изпадне в шок, ще изпита емоционална, дори често и физическа болка. “ова е вибраци€та на тези думи, както и вашето разбиране за т€х, ви причин€ват болка. ј ето какво се случва, когато това не се прави пр€ко.  огато хората са сред другите с единствената цел да клюкар€т за живота им, просто защото не им харесва начина им на живот или на мислене, или завиждат на този човек, или не го разбират, тогава си игра€т с огън€. “ази енерги€ създава форма, вибраци€та на тази енерги€ примамва същностите: Д≈й, тук съм, ела да ме хапнеш. »мам малко ДхранаФ за теб, пълна чаша с вкусна негативна енерги€!Ф “очно това тр€бва да е €сно на всички.
    “ова има дори продължение.  олко пъти сте влизали в супермаркета и навс€къде сте се сблъсквали с вестници и списани€, които крещ€т Дѕќ—Ћ≈ƒЌ»  Ћё »Ф?  аква енерги€ излъчват?  ъм какво ви приканват? “ова е покана да бъдете въвлечени в жизнената драма на другите хора, хора, които дори не познавате! “ова ви отвлича от целите на собствени€ ви живот, от това, което е важно за вас. ћного е по-лесно да гризете и осмуквате проблемите на другите и да сочите с пръст, колко са лоши, колко са ненадеждни, колко са безчестни, колко неправилни неща прав€т, (от ваша гледна точка), което оцен€вате като липса на честност. ј дори н€мате престава за действителни€ живот на този човек. јко говорите за нечии отношени€ и ги осъждате: Дбоже мой, мислех, че е толкова духовен и толкова праведенФ или Дмислех си, че е лечител, а виж какво е забъркалФ.  акво знаете за жизнените обсто€телства, които са довели до това поведение? Ќе знаете нищо! ‘окусирали сте се върху повърхностното, и когато го правите, отвар€те капана на астралното ниво и буквално викате негативните енергии да се присъедин€т към вас.
    ¬ече знаете за “айната и «акона за ѕривличането, така че тр€бва лесно да разбирате Ц думите, които произнас€те, ги казвате на самите себе си! «ащо другите хора клюкар€т по ваш адрес, сочат ви с пръст, отблъскват ви или ви обвин€ват в нечестност! «ащо си мислите, че става така? «ащото фокусирайки се, сплитате маги€. —ъздавате собствена черна маги€. “ова дава възможност на същностите да се вкопчат и да се хран€т с енерги€та, ко€то създавате в тези случаи. „овекът или хората, които осъждате, критикувате или клюкарите, са подложени на психологическа атака от ваша страна и вие носите отговорност за това. ¬секи човек участващ в клюки, създава карма с потърпевши€ и това тр€бва да бъде изкупено. «атова клюките ви създават негативна карма.
    ј потърпевши€т получава толкова силно енергийно въздействие, че дори може да се разболее физически. Ќ€кога били ли сте потърпевши на нечи€ критика, обвинени€, осъждане или клюки? »ли по-точно бих попитал: има ли н€кой тук, който никога не е бил жертва на всичко това? »ма ли поне един?
     олективен отговор: Ќ-е-е!
    » аз така мисл€.  ак изглежда това? —игурен съм, че ако помислите, ще си спомните, че сте имали такива усещани€: все едно сте изсмукани, омекнали сте, усещате шок, неувереност, печал, тъга, гн€в и срам Ц всички тези емоции са вътре във вас. » същите емоции усещат и другите, когато н€кой постъпва по този начин. “ака същностите се вкопчват мигновено, те имат много по-гол€м достъп до вас, отколкото предполагате. ∆изнено важно е да разбирате, че не усещате навлизането им във вашето пространство.
    “р€бва да добав€, че когато един об€сн€ва на друг или максимум на двама, проблема, който има или проблема на н€кой друг, или своите мисли и чувства по отношение на н€кого, тогава може да се каже, че е друг сценарий. «ащото намерението ви е било, не да клюкарите или да нападате, намерението ви е било да се облекчите, да поплачете на нечие рамо; н€кой може да ви даде н€какви съвети, подсказки или €снота по повод проблема ви.
    ¬ н€кои случаи, освен вас ще са нужни още три човека, структурата да се състои от четири елемента. ¬инаги внас€йте ƒуха в такава ситуаци€ и той ще посредничи в енергиите и ще ускори преобразованието. јко имате проблем с н€кого и разказвате на един, двама или трима при€тели или на много близък човек Ц тогава всичко е нормално. Ќо ако продължавате Ц отивате при ƒик, “ом и ’ариет и разказвате за така наречената несправедливост, тогава, скъпи мои, вие клюкарите! —ъздавате психическа кал, ко€то привлича същности към вас, които се хран€т с тази енерги€. ¬сичко ли ви е €сно?
     олективен отговор: ƒа-а-а!
    ћного добре. ƒругата причина, поради ко€то ви давам тази информаци€ е, че н€ма нужда да пилеете скъпоценната енерги€ и време, като се фокусирате върху драмите на другите хора, когато има толкова много в живота ви, което изисква вашето внимание.
    Ќе е задължително, това да са проблеми, които тр€бва да поправ€те; вместо всичко това, можете да използвате енерги€та творчески. ћожете да използвате като гориво в живота си, за да сте вдъхновени, да намерите нови творени€, нови идеи, да използвате енерги€та в ежедневието си, в служенето си, в лечителската си практика, в кариерата си или каквото и да изберете. »зползвайте € за да реализирате плановете си. ѕомнете, увличайки се в разговори за живота на другите хора, освен в случаите, когато става въпрос за лечение, води до игнориране на собствени€ живот.
    ќтвличате се от най-важните въпроси. «атова негативът ви отдалечава от важното. ѕренебрегвайки себе си, се отдалечавате от жизнено важното, отдалечавате се от творчеството. ¬сичко това създава страхове.
    » така, на същността е позволено да влезе.  акво прави т€? “€ се вкопчва през най-чувствителната чакра, обикновено през слънчеви€ сплит или сакралната чакра. —лед известно време, се усещате изпразнени, потиснати, гневни. ¬сичко ви дразни, всеки, когото срещнете, ви дразни, и проблемите на всички ви дразн€т, и колкото по-раздразнени, разстроени или сърдити ставате, толкова повече храна произвеждате! “ака че, тази същност ще се грижи, вниманието ви да е фокусирано на негатива, защото се храни с него. ƒоколкото жадува за светлина, необходимо й е да поддържате живота й чрез ваши€ страх и негатив.
    ¬секи гн€в привлича негатив. ¬ече не говор€ за лош ден или за н€колко лоши дни.  огато това продължава много дни, с веро€тност 98%, във вас се е вкопчила негативна същност. ѕон€кога може да се намира на м€сто, извън вас. ћоже да бъде там, където влизате физически. “ова може да бъде в дома, в който живеете, на зем€та, на ко€то е дома ви, места, които посещавате, през които преминавате, и които усещате като особено тежки и тъмни, може да има негативно присъствие. “ези същности съществуват благодарение на негатива. “е ще се прокраднат във вас, ако вие изберете негатива, и повтар€м, н€ма значение дали това е ваш лош ден или седмица, тр€бва да го имате предвид и да направите нещо, да анализирате и разберете дълбоките причини за вашето раздразнение. —ъществуват много практики и зна€, че повечето от вас, вече посещават лекарите. Ќатоварете т€х, това е т€хното предназначение. “ова ще ви очисти.
     олкото сте по-светли, толкова е по-трудно за същностите, да се вкопчат във вас. «ащо? «ащото вибрациите на светлината са толкова бързи и високи, че те не усп€ват да се захванат, защото собствената им честота е много по-ниска и плътна. —ъщностите използват много често ситуации, когато се използват наркотици; дори честата употреба на алкохол довежда тези създани€. “ова поведение прилича на шаблон, на подпис, на визитна картичка, ко€то сигнализира на същностите за вашата достъпност. ¬ тези времена, употребата на наркотици и злоупотребата с алкохол е много опасна. ”потребата на алкохол създава канал в т€лото, който преминава през всички чакри и остав€ навс€къде семето на негатива. » алкохолът употреб€ван посто€нно, отглежда тези семена. Ќеговите вибрации вод€т до израждане на т€лото.
    Ќаркотиците имат малко по-различен ефект върху т€лото от алкохола. јлкохолът въздейства повече физически, а наркотиците пораз€ват много други нива и в най-гол€ма степен, вли€€т на третото око и коронната чакра. “ова стартира процес на израждане в хипофизата и шишарковидната жлеза и вли€е в значителна степен на хипоталамуса. ƒостига и до кората на главни€ мозък, където започва друг вид израждане. јко се употреб€ват едновременно наркотици и алкохол, клетките на мозъка се обезводн€ват и подпухват, като позвол€ват на по-гол€мо количество негативна енерги€ да проникне в т€лото. ќбезводненото т€ло е особено чувствително към негативната енерги€.
     огато мозъкът е отровен и поразен от тези две вещества, вие буквално сте отворили вратата на ада, така да се каже. ќсобено важи за хора, които си н€мат представа за протичащите процеси. ћнозина казват, че използването на психотропни вещества е безопасно, когато знаете, какво правите. Ќе, не е така, особено, ако в т€лото ви има все още стари травми. јко имате дълбоки рани, рискувате да откриете нещо в себе си, с което не знаете как да се справите. јлкохолът н€ма същото въздействие като наркотиците, но повтар€ме Ц бъдете предпазливи с всеки, който ви предлага духовно пътешествие или вс€какъв вид интроспекци€ с помощта на психотропни вещества. јко сте напълно чисти, може да опитате. Ќо ако има каквато и да е травма в т€лото/клетките ви, тогава се подлагате на гол€м риск, дори да има наблюдаващ, който да следи за процеса. ¬ие се отвар€те за астрални€ св€т, където има неща, които не можете да поберете. ѕричина за т€хното съществуване са действи€та на човечеството чрез страха и негатива, и единото поддържа другото. ƒа сте в среда, където има гол€ма употреба на алкохол, на наркотици, означава да сте в компани€ с много невидими същности! ј кой да ви каже, какви са им предпочитани€та в храната?! (см€х)
    ѕовечето същности, свързани с алкохола и наркотиците, са с размер на около двегодишно дете, но устата им много приличат на акулина паст, и тази същност буквално захапва —едалището на ƒушата, което се намира отзад на тила, където се свързва с ши€та, там където е продълговати€ мозък. —лед това изгризва проход през —едалището на ƒушата, направо към кората на главни€ мозък и шишарковидната жлеза/хипофизата, и буквално изсмуква светлината от вас. ’рани се също и с вс€каква информаци€ от мозъка, от гръбначни€ мозък, и затова може да се вгради в нервната ви система. «атова има достъп до паралелните ви съществувани€. Ѕоже опази, ако н€кое от тези паралелни съществувани€ попаднат в трудни времена Ц тогава има отдел€не на много негатив. «атова е съществувало изгонване на духове (екзорсизъм), които са владеели всички паралелни и алтернативни јз, травмирани от събитието, а част от енерги€та им пътува през времето и пространството и се слива с шаблона ви. “ова дава възможност на същностите да се про€в€ват, да насочват живота ви. “ова се е случвало и продължава да се случва. Ќай-вече с хора, които не зна€т, какво прав€т, които експериментират с енергии, които не разбират, затова невежеството е толкова опасно.
    јко нещо ви привлича, първо го изследвайте, преди да опитате. јко се каните да вземете отпуск, без съмнение, знаете, къде искате да отидете, какво има там и къде ще отседнете. јко се каните да започнете нова кариера, без съмнение, бихте потърсили повече информаци€. “ова го правите във физически€ си живот, но защо не в останалите светове. “ова е толкова важно! “ази информаци€ е толкова важна, защото влизате в контакт с хора, които страдат следствие вкопчването на същности. “ова може да не е толкова силно като обсебването, но хората паднали толкова низко, са подтиснати и разочаровани от живота толкова много, че не зна€т какво да прав€т, къде да идат, и към кого да се обърнат. “ова са тип хора, които ще привличате. –азполагайки с тези знани€, може да им дадете ценна информаци€ и да ги обучите.
    ƒнешното зан€тие е насочено направо към сърцето на вашето същество, защото не става въпрос само за осъждането и клюките на другите, а за вас. —тава въпрос също и за намерени€та, които ви вод€т, които са част от вашата решетка, които определ€т външни€ ви живот.  олкото повече запушалки са премахнати, толкова повече ще помните, толкова повече ще осъзнавате, толкова сте по-привлекателни не само за физическите същества, но и за много други същности. –азбира се, въоръжени сте със знани€, на което те не могат да вли€€т, когато решите да се избавите от т€х. ќт тази теори€, най-важен е първи€ етаж, фундамента, с който ще работите. “р€бва да допълн€ Ц ¬ладиката ћелхиседек ме моли да напомн€, че е жизнено важно, да не се въвличате в драмите на другите хора, чрез клюки, осъждане, критика, насмешки и т.н., защото ще разрушите творението от свещени геометрични форми, което почти сме създали с вас. ‘актически казва, че всичко, което бъде направено днес, ще бъде разрушено или напълно преобърнато от тези видове енергии, защото частиците светлина ще станат неподвижна, засто€ла енерги€. “ака че, всеки вид плътност, преднамерено уплътн€ване, ще ви пречи да направите това, което се каните да направите днес.
    » така, възлюбени мои, давайте си сметка, какво правите със себе си Ц това е във възможностите на проницателността. ƒавайте си сметка за разговорите, в които сте въвлечени. —ледете, какво четете, какво гледате по телевизи€та, какво слушате по радиото Ц всичко вли€е на мислите ви. “ова са вибрации. ¬ие сте въвлечени в разиграващото се по тези носители и то става част от вашата реалност Ц затова човечеството е затънало в толкова насилие, преследване и разрушение, които са ежедневна реалност. — какво се занимава средни€ човек през по-гол€мата част от времето си? ѕросто вижте заглави€та на най-продаваните филми, на най-продаваните списани€, текстове и музика по хит-парадите ви и ще намерите отговора. ≈то колко е могъщ «аконът за ѕривличането. ≈то колко сте могъщи вие, всеки от вас на «ем€та, защото човечеството е създало света, в който живеете. ƒнешни€т ви св€т е външно отражение на вътрешни€ св€т на всеки човек от планетата.

    ћ≈ƒ»“ј÷»я
    Ќека започнем с енергийни€ аспект на днешното послание. ћол€ ви, настанете се удобно.
    ќтпуснете т€лото си, вдишайте дълбоко, издишайте напълно и позволете на мускулите да омекнат. «атворете очи, ако не сте го направили вече.
    Ќаправете още едно дълбоко вдишване, издишвайки през устата, като в същото време позвол€вате на мускулите си да се отпуснат напълно. ”сетете отпускането на мускулите по главата ви, около очите си, около устата, на челюстите и ши€та. ќтпуснете раменете, гърдите, корема, позволете отпускането на гърба и ръцете. ѕозволете бедрата ви да станат меки и да потънат в седалката. ќтпуснете седалищните мускули, коленете, прасците, стъпалата и дишайте.
    —ега ви молим, осъзнато да помолите за присъствието на всичките ви лични водачи, ћайстори и јнгели (пауза) и съпровождащите ги ¬ладика ћелхиседек и 13 —ветлинни ћайстори от ѕле€дите (пауза). “ези 13 ћайстори представл€ват дванадесетте нишки на вашата ƒЌ  и вие, като съзнателен човек, сте 13-ти€ елемент. “е представл€ват 12-те пътища на съдбата ви, 12-те аспекта на вашите мъжко и женско, 12 месеца в годината, 12 часа на ден€ и нощта и заедно с вас са винаги 13 елемента.
    ¬ладиката ћелхиседек е упълномощен да взема решени€, да предприема действи€, а учителите, водачите и инструкторите са с вас, чрез интуици€та ви.  огато сте готови, позволете на 13-те ћайстори от ѕле€дите да вл€зат във свещеното ви енергийно поле и да бъдат близко около вас Ц така те се свързват с ƒЌ -нишките ви (пауза). “ринадесети€т ћайстор се свързва с вас, човека, който е тук и сега (пауза). “е изпращат също и енерги€ на 6 паралелни живота, които са от миналото, и на 6 бъдещи живота Ц всички свързани с вас тук и сега Ц тринадесети€ елемент (пауза). —вързват се също и с 12 месеца от годината, с 12 часа на ден€ и 12 часа на нощта, с 6 аспекта на мъжкото и 6 аспекта на женското (пауза).
    ¬ладиката ћелхиседек се по€в€ва пред вас, а ћайсторите от ѕле€дите са около вас. “ой гледа в очите ви и любезно моли да издържите на погледа му (пауза). ƒокато ви гледа започва чрез гърлото, да излъчва мощна звукова вибраци€, ко€то достига до вашата гърлена чакра (пауза). “ази вибраци€ започва да създава вълна от енерги€ във вашето енергийно поле чрез вашите 6 минали и 6 бъдещи живота. „рез вашите 6 мъжки и 6 женски аспекта и всички други енергии и места, с които са свързани ћайсторите от ѕле€дите. “ази вълнова вибраци€ въплъщава Ѕожествените ƒекодери, които автоматично започват да активират решетката, ко€то отдел€ същностите. “ази решетка винаги се създава от Ѕожествената ћайка и Ѕожествени€т Ѕаща в момента, когато идвате в ∆ивота. “ова е Ѕожественото »зражение на нашите  осмически –одители, което е създадено точно с тази цел, но може да бъде завършено само когато сте готови; когато помолите за това. ѕричината е, че тази манти€ създава ефект на невидимост около вас. Ќо разбира се, вие тр€бва да сте се наканили за могъщото пътешествие към зрелостта. «атова обръщението ще бъде към всеки ваш аспект, който е изостанал в развитието си и ще подбужда към възраждане така, че да догони останалите ви части.
    ¬ъзлюбени мои, ако искате съзнателно да поемете на пътешествие в зрелостта и съзнателно искате, и сте готови да изживеете пътешествието за възстанов€ване на аспектите ви, които са изостанали в развитието ви, позволете на ¬ладиката ћелхиседек да продължи. јко има н€кой, който не иска да го направи, молим нека напусне кръга сега и да се завърне, когато активаци€та завърши (дълга пауза).
    ѕредставете си усещането за леко боцкане, което се издига по гръбначни€ ви стълб, н€кои от вас могат да усет€т топлина, ко€то го съпровожда (пауза). —ега осъзнайте тази енерги€, издигаща са от основната чакра нагоре по гърба и си представете, че прониква в мозъчни€ ви ствол и се насочва към шишарковидната жлеза и хипофизата, както и към всички мозъчни клетки (пауза).
    ≈нерги€та течаща нагоре по гърба, започва да се просмуква по нервите, докато не постигне пълна съгласуваност с ÷Ќ— (пауза). “ова са свързващите нишки, които ви присъедин€ват към тази манти€, —вещената ћанти€ на Ѕожествеността, ко€то съдържа вътрешни€ шаблон на нашите  осмически –одители, и става ваш невидим щит (пауза). ≈нерги€та по гърба може да се усили, н€кои от вас могат да € усет€т като съсредоточена в н€ко€ чакра; просто й позволете да тече и вдишвайте през чакрата, ако усетите, че н€ко€ енерги€ се е запънала или е прекалено интензивна (пауза). ѕредставете си € като свободно течаща река от енерги€. “ази енерги€ произлиза от сърцето на ћайка «ем€, ко€то е физическо про€вление на нашата Ѕожествена  осмическа ћайка и чрез физически€ си аспект ви подхранва със светлина (пауза).
    —ега ще започнете да забел€звате, че очите на ¬ладика ћелхиседек стават все по-светли и почти течащи (пауза). ¬иждането ви може да се замъгли, докато продължавате да го гледате и забел€звате, че от вс€ко око излиза тримерен звезден тетраедър, увисвайки между него и вас. “ези два звездни тетраедъра произлизат от сърдечната чакра на нашите  осмически –одители. ƒокато ги наблюдавате ще забележите, че се движат един срещу друг и стават един (пауза). Ќаправете дълбоко вдишване и при издишването звездни€т тетраедър, започва да се разшир€ва докато не ви побере заедно с ћайсторите от ѕле€дите, личните ви водачи и ¬ладиката ћелхиседек (пауза). ћолим ви само, да позволите на т€лото си да откликне на енергиите, към които сте се отворили. “ези енергии се излъчват от звездни€ тетраедър и са много точно настроени към енергиите на четирите ви низши тела. «апочват да пренастройват системите, чрез които реагирате на живота (пауза). «апочват да пронизват и седемте чакри на физическото т€ло и активират процес на превръщане вс€ка запушалка в ключ, ключ от вратата към свободата (пауза).
    —ега ¬ладика ћелхиседек вдига ръце; разтвар€ длани и хил€ди геометрични форми и енергии стру€т от неговите дланни чакри, които започват да кръжат около вашето т€ло, създавайки вибраци€, ко€то ускор€ва отдел€нето на същностите (пауза). ƒишайте дълбоко, докато тези енергии се сле€т с енергийното ви поле, вс€ка от които, е сложен комплекс от информаци€. “е отвар€т път€ към светлината, по който преминава всичко уплътнено и се превръща в светлина (пауза). “ова са хил€ди форми от сакралната геометри€; формите и вибрациите промен€т напълно звучането на вашите вибрации и ги повишават до ниво, което автоматично премахва вс€ка вкопчена същност във вид на мисли, емоции, отношени€, системи от убеждени€, възпри€ти€, очаквани€ и страхове. ѕозволете на всичко това да се случи (пауза).
    13-ти€ ћайстор от ѕле€дите постав€ много леко л€вата си длан над коронната ви чакра, за да облекчи протичането на енерги€та, ко€то излиза от коронната чакра. ¬ибраци€та, ко€то се излъчва от ръката на този ћайстор, разшир€ва способността на хипофизата да поглъща светлина и да прониква в шишарковидната жлеза. “ова започва да промен€ физиологическата структура на очите, ушите и на способността за по-свободно използване на третото око (пауза). ‘изиологическите промени са част от това лечение и освобождаване (пауза). ѕреобразовани€та, на които сте казали ДдаФ, продължават да промен€т структурата на живота ви, гарантирайки, че всичко, което е следствие от вкопчване на същностите, ограничени€та следствие на запушалки и други импланти, ще бъдат напълно премахнати и като резултат, ще се намирате в един от най-чистите жизнени шаблони.
     акво ви дава всичко това, възлюбени мои, да се намирате в чисто състо€ние. ћнозина от вас ще забележат, че се промен€т с много висока скорост. ¬сички тези промени са пр€ко отражение, на промените, които правите вътре в себе си, следствие на ваши€ избор, на вашето желание да бъдете свободни от всички ограничени€ в живота, от всичко засто€ло, от тъмнината, илюзиите, ограничени€та, и всичко, което носи посланието, за което сте се хванали Ц че сте безпомощни Ц ще бъде премахнато, преобразувано, защото в процеса на преобразуването ви, не може да остане нищо ограничаващо.
    »збрали сте пълното преобразуване на живота си (пауза). “€лото, което е ваш дом, живота ви като ц€ло, физическата ви кариера, хората, които са били част от живота ви, нещата, в които сте били въвлечени, всичко може да се промени, защото повече не е част от вас. Ќаправете дълбоко дишане и се отпуснете (пауза). „естотата, с ко€то творени€та на сакралната геометри€ се внедр€ват във вас, се ускор€ва и нашите  осмически –одители, Ѕожествените Ѕаща/ћайка, сега навлизат в това м€сто и лично постав€т манти€та на вас, благослав€йки ви с любов и признание за избора, който сте направили днес. » чрез този избор ще дойдат откровени€та (пауза). „рез този избор ще бъдете освободени от тъмните цикли, от свързването ви с вс€ко измерение на тъмнината и ще навлизате в рол€та на ѕосланик на —вободата (пауза). ƒълбоко вдишайте и издишайте напълно като позвол€вате на манти€та да ви обгърне (пауза).
    —ега, 12 ѕосланика от ѕле€дите ще започнат да обикал€т около вас срещу часовниковата стрелка. ƒокато го прав€т, излъчват енерги€, ко€то създава спирала, ко€то се върти около вас обратно на часовниковата стрелка. —ъс своето движение спиралата изсмуква от вас, особено от четирите низши тела, всички останали привързани същности, енергиите от всеки вид, във вс€ко измерение, от вс€ка паралелна и алтернативна реалност, чрез всеки ваш мъжки и женски аспект, чрез всеки мисловен процес, предизвикан от емоционални€, духовни€ и физически€ аз (пауза). ¬сички портали към астрални€ св€т на четвърто измерение, които са били активни в енергийното ви поле, са вече вкарани в инкубатор; тези портали н€ма да бъдат закрити, те само ще се съхран€ват в инкубатора. “ези инкубатори по време на вашето пътешествие ще се преобразуват напълно в портали, които ви отвеждат в измерени€, където съществува ¬семогъщото јз —ъм ѕрисъствие и ћонадата јз. Ќо съществува пътешествие, което съпровожда всичко това и ще узнаете, кога ще се случи преобразователни€ процес (пауза).
    »скам да наблюдавате, какво се случва във ваши€ разум, в чувствата ви, в емоциите ви, в т€лото ви (пауза). ¬ т€лото ви се извършва потресаваща адаптаци€, не просто клетъчна, не просто чрез ƒЌ , а атомна; частиците, които съществуват между атомите се преустройват, защото честотата е съвсем друга. ¬ие вече сте съвсем други; изборът ви прекрат€ва щурането в тъмнината и ви промен€ завинаги; изборът ви е крачка в течащата ¬селена, ко€то ви води в светове на обширно творчество, признание, осъществ€ване и активност. «атова всички запушалки, които са съществували в чакрите ви, преобразувани в ключове, ще бъдат използвани за отвар€нето на тези многомерни проходи в течащата ¬селена и това ще се случи из€щно и автоматично. ƒишайте дълбоко. «абел€захме, че н€кои от вас, усещат леко прилошаване. “о се предизвиква от страха; думите ми нос€т известна не€снота, и виждаме класически€ страх от неизвестното. ѕросто дишайте през всичко това и му позволете да се превърне във възхитителен потенциал, това, което ще ви донесе бъдещето (пауза).
    ¬дишайте със задната част на ши€та, тъй като н€кои от вас изпитват известно напрежение и неудобство в тази област. ѕовъртете си врата, ако имате такова желание. ѕросто позволете на потока да тече. Ѕолката, прилошаването, неудобството, страхът са реакции, следствие всичко това. ¬ече вие водите. Ќапълно сте способни да покажете на егото си, че с довер€ването ви на ƒуха се довер€вате на себе си и винаги ще сте добре (пауза).
    ¬ъзлюбени мои, сега ¬ладиката ћелхиседек ще започне да промен€ потока енерги€, ћайсторите от ѕле€дите ще тръгнат по часовниковата стрелка, създавайки спирала по часовниковата стрелка. “€ започва да излъчва гол€мо количество геометрични вибрации, в частност звук, който звучи по нов начин за клетките на т€лото ви. “ози звук преработва формата, ко€то имат клетките, тази форма създава нова конструкци€, а конструкци€та е нов генетичен дизайн, който ще бъде пренесен в бъдещето. “ези геометрични форми стават геометрични картини, които оформ€т нов генетичен дизайн, който поддържа не само вас, но и децата ви. ѕродължавайте да дишате, като си представ€те този мощен звук, който се движи във вас и чрез вас по генетичните честоти, като ви свързва с децата ви, ако ги имате и продължава за да ви свърже с биологическите ви родители и роднини, без значение дали са във физическа форма или не (пауза).
    “ова активира същата възможност и за т€х: възможност да продължат щурането си в тъмнината или да изберат светлината, да поемат отговорност и да позвол€т стартирането процесът на узр€ване. јко децата ви н€мат десет години, те избират автоматично същото, като вас днес и ще ви последват (пауза).
    ј сега ви молим, да позволите на произволна геометрична форма да влезе непринудено във ваши€ разум (пауза). «апълнете тази форма с най-блест€щата и мощна светлина и енерги€, ко€то можете да си представите (пауза). —ега насочете тази форма натам, където географски е разположен ваши€т дом и си представете, как тази форма натежала от мощна светлина и енерги€ се спуска леко над дома ви (пауза). –азширете € така, че да обхване ц€лата територи€ на дома ви (пауза). Ќаправете дълбоко вдишване и издишвайки духнете, така активизирате енерги€та в тази сакрална форма (пауза). “ова освобождава силите, които чист€т и преобразуват в тази геометрична форма и очиства вс€ка капка негатив във ваши€ дом, като € преобразува. ѕоглъща € от домашните животни, ако имате такива и напълно преобраз€ва жизнената сила на растени€та в дома ви и на зем€та ви.  онструкци€та на ваши€т дом, започва да поглъща тази светлина и превръщането започва Ц освобождаването от същностите е активирано напълно.
    ¬секи, който живее в дома ви, ще е подложен на този процес. ¬секи, който влезе в дома ви с лошо настроение, автоматично ще попадне в особено геометрично поле, което ще задържа негатива или бързо ще си тръгне. ’ората в дома ви, които го сподел€т с вас като помощници, съквартиранти, любими, партньори, с които сте завършили контракта си, нерешителни деца, които не са избрали сво€та самосто€телност, ще бъдат подложени на това въздействие и ще напуснат пространството ви, ако изберат да не приемат светлината в живота си и в пространството си. “ова е могъща енерги€, ко€то вие сте създали и тази геометрична форма ще носи невидимост за ваши€ дом, като го защитава от негатива на колективното съзнание. “ова наистина изисква гол€мо осъзнаване на вашето ниво. Ќивото ви на съзнание е високо, затова тр€бва да обръщате внимание на усещани€та в дома си и в моменти, когато усещате неудобство или се чувствате зле, вземете тази енерги€ и активизирайте отново геометричната решетка.
    јко попаднете в негативно м€сто, вземете енерги€та със себе си. Ќаистина, ако изберете да попаднете отново в невежеството, ще са ви нужни поне пет дни за да се справите с последстви€та, защото негатива измества високите вибрации на светлината и усещате разделение от всички видове. Ќо това с което останете е много по-ценно, от всеки друг материал на планетата, дори от всички пари взети заедно.
    Ќаправете три вдишвани€ и издишвани€, владиката ћелхиседек и ћайсторите от ѕле€дите вече са готови да пренастро€т т€лото ви, всичките ви енергии. (пауза). —ега искаме само да се отпуснете, да станете по-меки вътрешно (пауза). ѕредайте се на светлината, на светлината, ко€то сами сте привлекли, светлината, ко€то вие сте сътворили (пауза). ѕредставете си, че влизате в живота, който толкова силно искате (пауза). ѕредставете си, че поглъщате светлината на този живот и всичко, което носи (пауза). Ќе пропускайте да се фокусирате върху желаното от вас, това, което искате да усещате (пауза). ѕрограмирани сте да го правите поради магнетични€ закон на ¬селената и не може да бъде по друг начин. “ози закон работи винаги, без значение, къде се намирате, кои сте или за какво мислите, какво правите или говорите. “ой работи (пауза).
    Ќаправете още едно вдишване като се отпускате напълно (пауза). ћол€ ви, не забрав€йте, че това очистване продължава. —ледващите 33 дни са много важни. ўе продължавате да се намирате в решетки, които са създадени присъстващите ¬ладика ћелхиседек и ћайсторите от ѕле€дите, от вашите лични водачи. ћожете да използвате тези процеси за сво€ защита и на тези, които обичате, като просто проектирате геометричната форма, ко€то ви идва наум, подобно на направеното преди малко с ваши€ дом (пауза). —пиралата, върт€ща се по часовниковата стрелка, започва да се забав€, докато не започне да вибрира в идеално съответствие с чакрите на физическото т€ло, и всичко във вас и около вас получава меко мирно състо€ние (пауза). ќтпуснете се (пауза).
    ј сега благодарете за всичко, което получихте, и което научихте. Ѕлагодарете за всичко преобразувано, благодарете за всичко, което ще идва в съответствие с ваши€ път, дори да не резонира с Ѕожествени€ път, който сте избрали (пауза). ћолим ви, просто да бъдете спокойни в присъствието на Ѕога Ѕаща/ћайка, да получавате благослови€та и любовта на нашите  осмически –одители (пауза). ƒокато т€хната енерги€ ви изпълва, ви напомн€ме, колко дълбоко ви обичаме и почитаме, че никога не оставате сами (пауза). »зползвайте силата си, бъдете сила, живейте живота, който искате. ќстанете в тишина поне още минута.
    јз съм  утхуми, благослав€м ви и јдонай.

http://metasintez.ru/pochitaim/pp_27_12_08.htm


—ъздадено: 03/01/2009 • 17:42
ќбновено : 03/01/2009 • 17:42
 атегори€ : ¬ помощ на духовното усъвършенстване
—траницата е посетена 8068 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є2 

luli 08/01/2009 • 15:15

ћисл€ ,че тр€бва да сме благодарни на "всичко ,което ще идва в съответсвие с наши€ път,дори и да не резонира с Ѕожествени€ път",защото ако вървим само по Ѕожествени€ път,това значи ,че сме на такова ниво на развитие,че не тр€бва да сме на «ем€та ,а н€къде другаде.ўом сме тук,значи тр€бва да минаваме през доброто и лошото,за да си учиме уроците.“ака нареченото зло или небожествен път е също част от бога ,преминеш ли веднъж през него,обръщайки се назад виждаш ,че от страха не е останало нищо,а ти продължаваш напред по Ѕожествени€ път.¬ общи линий това се случва след тази медитаци€.»ли по точно ,при мен така се получава.Ќ€къде пишеше ,че Ѕог н€ма да ти прати преп€тствие ,с което, не можеш да се справиш,и да те остави да се сринеш.k


 оментар є1 

stanka 07/01/2009 • 14:37

d  "Ѕлагодарете  за всичко,ƒќ–» да Ќ≈ резонира с Ѕќ∆≈—“¬≈Ќ»я път,който сте избрали...".....ћќЋя ,об€снете! ј ќ  ¬јЎ≈“ќ ”„≈Ќ»≈,не резонира с »—“»Ќј“ј на —Ћќ¬ќ“ќ Ѕќ∆»≈ на ЌјЎ»я“  Ќ≈Ѕ≈—≈Ќ  ќ“≈÷ ,тогава  ќ» сте ¬»≈ ?!!ћайстори на ѕле€дите и прочие извънземен разум !? ¬ какво се опитвате да ни «јЅЏ– ј“≈??? ¬с€ко  ново изисква и нова в€ра.ј това вече е опасно,тъй като има много желаещи да погуб€т човека.y
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.6 секунди