“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - ѕ–ќ—¬≈“Ћ≈Ќ»≈“ќ? ћЌќ√ќ ≈ ѕ–ќ—“ќ!

    ѕисал съм и по-рано, че разделението ни с Ѕог, съществува само в съзнанието ни. ўе опитам да по€сн€ този въпрос.
    –аздел€щи€т фактор е приетото от нас дуалистично мислене Ц мислене, което е базирано на основните противоположности във ¬селената (плюса и минуса, мъжкото и женското, магнетизма и електричеството), но за разлика от реалната действителност, където тези противоположности са взаимно допълващи се и е невъзможно едната да съществува без другата, в дуалността са несъвместими и е възможно самосто€телното съществуване само на едната. ќчевидно е, че дуалистичното мислене е инструмент, който създава дисхармони€ и илюзии, и скрива гол€ма част от действителността, защото е основан на отрицанието Ц невъзможното съществуване на много истини, а съществуването само на една Ц ДистинскаФ. ќтричането постав€ в с€нка, скрива за съзнанието ни тази част от действителността, ко€то определ€ме като въображаема, измислена, недействителна. “ака е било скрито от съзнанието ни и единството ни с Ѕог.
    “р€бва да се има предвид, че сме приели съзнателно дуалистичното мислене преди милиони години като инструмент за създаване на материални светове. —кривайки част от обективната истина, съзнанието започва да взема неадекватни решени€ и да създава несъвършенство. Ќесъвършенството създава несигурност, а несигурността създава страх. ¬сичко това понижава вибрациите и създава по-груба матери€. “ака, в продължение на много време са създадени четирите низши (материални) светове, а по този начин Ѕог се разшир€ва, (бих казал прот€га).
    «атова тр€бва да подчерта€, че дуалистичното съзнание не е зло, а е творчески инструмент. Ќо имайки реална представа за действителността, всеки решава сам, дали да продължи на дуалистични€ фронт (тр€бва да се има и предвид, че съгласно Ѕожествени€ план, услови€та за тази дейност на «ем€та, стават все по-ограничени) или да изостави този инструмент и да възстанови обективната представа за действителността. ѕоради свободната вол€, ко€то ни е дадена, без съзнателен избор по този въпрос, е невъзможна н€каква пром€на. Ќе си мислете, че е възможно да ви падне наготово. »збирайте и действайте!
    ѕоради едностранчивостта си, дуалистичното съзнание в продължение на хил€дите години е създало енергийни шаблони (отъпкани пътечки от мисли и чувства Ц правила, стереотипи, традиции), които наричаме его. ≈гото е сбор от всички наши илюзии, които ни карат да се усещаме отделно от Ѕога. “ези, които изберат да възстанов€т единството си с Ѕог, ще тр€бва да се справ€т с този ментален и емоционален навик. Ќикой друг н€ма право, според Ѕожествени€ закон, да ви рови в съзнанието и да чисти натрупаните там боклуци. ¬секи тр€бва сам да се справи, като всеки един миг взема съзнателни решени€, какво да премахне, какво иска да остави.
    «а да е възможен този избор, тр€бва да имате обективна представа, от какво се състои егото, за да изоставите тези дълбоки коловози, които ви пречат да напуснете старите отъпкани пътища. “р€бва да имате предвид, че тези отъпкани пътеки са милиони и е много трудно да бъдат изброени всичките, още повече, че при различните хора са изградени по индивидуален и неповторим начин. Ќо ако всеки един миг си задавате въпроса, дали това, което правите ви приближава или ви отдалечава от Ѕог, много бързо ще схванете принципа и ще започнете да различавате мисловните навици на егото от обективната действителност.
    ќсновни€т ориентир Ц егото е производно на дуалистичното мислене, т.е. то е от вида или/или (две мнени€ н€ма) Ц крайни преценки, които изключват вс€какви други гледни точки. “очно обратното Ц обективното мислене е в златната среда, където нищо не се изключва, а се прецен€ва, кое е по-силно действащо за в момента, кое по-слабо Ц действа принципа и/и, т.е. и това е в€рно, и другото също, а също и много други неща. ѕри егото съзнанието е затворено, ограничено върху избрани неща, докато обективното мислене е отворено за всички възможности, като основната му задача е само да ги степенува по важност и приоритет. ќчевидно е, че обективното мислене не може да създава точно определени мисловни навици, а това е много важно за да бъдем отворени за Ѕожественото ръководство. Ѕез съзнанието да е отворено за Ѕога е невъзможно единението Ц нали точно в съзнанието е проблема. ¬ действителност, ние никога не сме били отделно, само сме си го въобразили. Ѕожественото ръководство се про€в€ва чрез това, което наричаме интуици€, всъщност това са наши мисли и чувства, които са на най-висшите ни тела - ƒухът ни (¬исши€ ни јз) и ј« —Џћ ѕрисъствието, но понеже сме свикнали да боравим основно с по-ниските енергии на материалните си тела, трудно осъзнаваме по-високите честоти на ƒуха и често не им обръщаме внимание като предпочитаме Дпроверената истинаФ на егото. ¬ случаи, когато поискате да се дистанцирате от егото, то ще опита веднага да ви подплаши, че ще загубите себе си (т.е. него), а ако предоставите ръководството на Ѕог, ще станете безгласна буква. ƒори съзнателно да искате да ћу прехвърлите ц€лата си отговорност, н€мате никакъв шанс за успех! «ащото всички ние сме творческите инструменти на Ѕога и “ой н€ма никакъв интерес да ни превърне в марионетки. ћного често ще сте изправни пред дилема, как точно да постъпите в н€каква ситуаци€, дори ще се молите, “ой да ви подскаже, какво да предпочетете, но “ой ще си трае и н€ма да гъкне, просто защото иска да види, какъв е ваши€т свободен избор. Ќо когато става въпрос за глобални процеси, ще имате подсказка (във вид на интуитивно усещане) точно в необходими€ момент и на нужното м€сто Ц така ефективността ви нараства многократно и преставате да се лутате, когато не е нужно да творите нещо ново. “ака осъзнавайки това единство с Ѕога (правейки го все по-ефективно), ставате все по-добър творчески Ѕожествен инструмент Ц т.е. възстанов€вате ÷€лото. Ќо това е възможно само при съзнателни усили€ от ваша страна Ц както вече посочих, Ѕог н€ма нужда от марионетки, които да очакват да им дърпат конците, а от съзнателни и самосто€телни творци.
    ќсновното местоположение на егото са енергиите на четирите низши тела. ≈гото в материалното ви т€ло е бърборкото, който бърбори посто€нно в главата ви. ѕонеже комуникаци€та помежду ни е езикова, още от ранно детство сме се научили да преобразуваме мисловните енергии в думи чрез мозъка. ћозъка играе функци€та на компютър-преводач, а сме го набедили за мислител, защото управл€ва говора ни. “ози бърборко ангажира посто€нно вниманието ни и егото си е въобразило, че ако престане да бърбори, престава да мисли и престава да съществува. ¬същност не е далеч от истината, защото точно мисловното бърборене отъпква тези ментални пътеки и създава коловозите на егото. јко разберете, че за да мислите, н€мате нужда от бърборкото, егото постепенно изчезва, защото н€ма кой да поддържа коловозите.
    ¬ астралното т€ло, егото основно се състои от страхове Ц милиони страхове, притеснени€ и несигурност по най-различни поводи. “ези страхове са възникнали в резултат на наблюдени€та ни, че н€маме реална представа за действителността и следователно, са възможни грешки. —траховете определ€т поведението ни в много гол€ма степен. ƒругата съставка на егото са правилата, стереотипите и умствени€ багаж на металното т€ло. “ам са струпани всички тези неща, на които викаме мироглед и престава за действителността. » проблемът не е в това, че имаме мироглед, а че го см€таме за надежден и проверен, следователно, се съмн€ваме във всичко останало и много трудно замен€ме надеждното с ненадеждно, и непроверено.  огато приемем нещо за доказано и надеждно, го фиксираме и то се превръща в илюзи€, понеже го изваждаме от потока на вечното движение и престава да бъде актуализирано.  ак тогава ще приемем, че сме единни с Ѕога, когато имаме натрупани толкова много убеждени€, че сме отделно, че сме индивидуалност?
    ƒруг атрибут на егото е ѕричинното т€ло в душата ни. “о се състои от коловози, които сме дълбали през различните въплъщени€. ¬с€ка крайност, в ко€то сме се вкопчвали, докато сме били в материално т€ло, е оставила сво€та следа, сво€ белег, който ни кара да се връщаме отново и отново към него, докато не го излекуваме и обезценим, и не престанем да го поддържаме като наливаме енерги€ в него.
    ¬сичките тези коловози, и в четирите ни нисши тела, представл€ват енергийни натрупвани€. » понеже са изграждани дуалистично, т.е. едностранчиво, те не са уравновесени, а са пол€ризирани и ни дърпат и привличат към най-различни неща в живота. “.е., ц€лата суета и б€гане, всичко, което ни кара трескаво да правим едно или друго, да се стремим към нещо или да изб€гваме друго, да се притесн€ваме и страхуваме, се дължат на тези пол€ризирани и неуравновесени енергии. “.е., ако искаме да премахнем всичката болка от живота си, тр€бва да намалим големите енергийни пикове в телата си, а падовете да допълним. Ќо това е невъзможно с дуалистични€ начин на мислене Ц той винаги противопостав€ нещата едно на друго, т.е. може да създава само дисхармони€. “р€бва да изберем средни€, златни€ път, т.е. да започнем да мислим без да противопостав€ме нещата едно на друго, а да намираме техните допирни точки и това, което ги обедин€ва. “ова се нарича ’ристов или —вещен разум, т.е. разума и чувствата на висшите ни тела, които не се възприемат отделно от Ѕога и не са подвластни на дуалистичното мислене. ј те съдържат много повече убедителни доказателства, че всичко е единно ÷€ло, от тези, които състав€т мирогледа на менталното т€ло.
    ≈дин от най-активните атрибути на егото, е убеждението ни, че непрекъснато сме жертва на нечи€ злонамереност. –ол€та ни на жертва е толкова убедителна за съзнанието ни, че много р€дко допускаме възможността самите ние да сме причина за лошото отношение. ј както посочих по-горе, натрупаните пол€ризирани и неуравновесени енергии са причина да привличат подобното, което предизвиква конфликти и непри€тни емоции. ¬ъобраз€вайки си, че сме жертва, изключваме самокритични€ подход, т.е. ние се защитаваме и натрупваме все повече дисхармони€, докато накра€ ни светне крушката, че е време да променим нещо, че самозащитата (защитата на егото) създава все повече проблеми.
    ¬ този контекст е проблема с греха. ќчевидно е, че грехът произлиза или се ражда от неспазване на н€какви общоприети правила и от дуалистично убеждение, че нарушаването на правилата тр€бва да се наказа, за да има стимул да бъдат спазвани. Ќо ако човешките правила стават все по-неактуални и спиращи развитието, тр€бва ли да продължаваме да се страхуваме при т€хното неспазване и да см€таме, че правим нещо нередно, т.е., че сме грешни? ƒуалистичното мислене веднага ще ви хвърли в крайността да се об€вите срещу всички правила, докато христови€ разум показва, кои вече са ненужни, кои все още уреждат н€кои отношени€ между хората, а кои могат да бъдат основа за новите променени отношени€. ƒуалистичното мислене кара много хора с духовни интереси да прегърнат слободи€та, но липсата на гр€х съвсем не означава, че тр€бва да липсва устрем за пром€на.
    ƒуалистичното мислене е превърнало в проблем и желани€та. ќгледайте се около себе си, колко безполезни неща сте натрупали? ј колко желани€ занимават посто€нно бърборкото? ¬ъзможно ли е постигане на спокойствие и избав€не от егото докато сте убедени, че имате нужда от всичко, което желаете? ј колко непри€тни емоции сте натрупали следствие нереализираните желани€? “ова са все неуравновесени енергии, които ви дърпат нан€къде. Ќо не се хвърл€те в другата крайност Ц аскетизма.
    ƒуалистичното мислене и егото са посто€нно съпътствани от усещането за дискомфорт и болка (нали създават дисхармони€). Ѕолката е конфликтната точка между илюзиите и реалността. Ќеудовлетвореността създава болка и е път€ надолу, удовлетворението от уравновесеността създава радостта, хармони€та и път€ към ÷€лото. јко има болка търсете привързаност към правилата, стереотипите, коловозите. — повишаването на вибрациите е възможно едновременното постигане на три цели: здраве, младост и ¬ъзнесение.
    ƒруг много активен его-елемент е времето, но не като метеорологични услови€, а като цъкане на часовника. Ќаблюдавайте бърборкото в съзнанието си Ц колко време се занимава с миналото, с насто€щето (точно този миг) и с бъдещето (всичко, което предстои). ўе забележите, че през 99% се занимавате или с миналото, или с бъдещето. “рудно осъзнавате причинно-следствените връзки, защото сте убедени, че мислите ви си сто€т в главата и не пречат на никого. ј в действителност, мислите ви са енерги€ и н€ма как да й попречите да взаимодействат (да се привличат и отблъскват) с другите енергии, а само ако са неутрални, т.е. уравновесени, не влизат във взаимодействие.
    ѕредставете си, че н€кога в миналото, н€кой ви е обидил. ¬инаги, когато се сетите за този случай, изпитвате непри€зън към обидили€ ви. јко обърнете внимание дори ще забележите, че с времето обидата и непри€зънта, в н€кои случаи, нарастват, поради натрупването на една и съща енерги€. » ще откриете, че в подобни ситуации ставате все по-засегнати, т.е. времето не лекува, а увеличава дисхармони€та във вас, защото коловозът става все по-дълбок. ƒа разгледаме планирането на бъдещето. ¬секи е свикнал да оглежда това, което очаква да се случи в живота му, от всички страни, особено, ако го см€та за важно. “ака създава планове, как следва да постъпите в съответните ситуации, т.е. създавате коловози. ѕон€кога предположени€та се оказват верни и предварителното планиране ви дава най-добри€ възможен резултат. Ќо много по-често изникват непредвидени ситуации, които н€ма как да съобразите в плановете си. “огава вместо да се доверите на интуитивното си усещане, предпочитате коловоза, обмислени€ вариант, който ви се струва, много по-надежден. —лед време установ€вате, че сте направили грешен избор. јко сте послушали интуици€та си, ползата ви е щ€ла да бъде много по-гол€ма. Ќад€вам се от тези два примера да ви е станало €сно, че егото превръща миналото и бъдещето в илюзии, които, в повечето случаи, се различават от реалността. ј тези илюзии не допринас€т по никакъв начин за вашето уравновес€ване, а увеличават дисхармони€та ви. » това съвсем не е маловажно Ц просто не сте провели тези наблюдени€ за да се убедите.
    ƒуалистичното мислене и егото н€ма как да създадат траен изход от проблемите Ц т€хното предназначение е да създават проблеми, а не да ги премахват. —ледователно, ако направите избор да не ги използвате повече, ще тр€бва да ги изоставите. ј за да направите тази крачка, ще тр€бва да допуснете, че вие не сте само и единствено егото си, а имате и други съставки. “ова допускане ви дава възможност да погледнете на проблемите отстрани, да се дистанцирате от т€х. ј с разграничаването ви от егото, получавате възможност да избегнете въртележката и суетата на ежедневието.  акто посочих по-горе, елементите на егото са енергийни шаблони, стереотипи, които се намират в низшите четири тела Ц бърборкото в главата ви, страховете на астралното т€ло, мирогледа на менталното и кармичните записи. «а да се дистанцирате от т€х, тр€бва да ги изключите от съзнанието си, т.е. да престанете да им позвол€вате да определ€т живота ви. «а целта тр€бва да изключите бърборкото и да присъствате тук и сега като наблюдател, без да допускате посто€нно прецен€ване (създаване на коловози). Ќа думи това е много лесно, но в действителност, както се казва: ДЌавиците са втората ни природаФ. “р€бва един навик (бърборенето) да бъде заменено с друг навик (а затова ще тр€бва време и упоритост).  огато отначало спирате бърборенето, ще забележите едно спокойствие Ц вече не преливате от пусто в празно, не се тревожите за това или онова. Ќо не това е целта на зан€тието Ц все още има много дисхармонични енергии, които посто€нно ще привличат съзнанието към едно или друго и отново ще се връщате към обичайното тревожно състо€ние. Ќо с увеличаването на времето, през което прекарвате тук и сега с изключен бърборко, ще престанете да наливате допълнително енерги€ в проблемите си (да задълбавате коловозите) и те постепенно ще отслабват, докато накра€ напълно се заличат.  олкото повече намал€ва дисхармони€та във вас, толкова по-при€тно ще се чувствате в това състо€ние на изключени проблеми, докато н€кой ден постигнете екстаз Ц това е нормалното състо€ние на Ѕог, който е напълно уравновесен и хармоничен. — постигането на екстаза ставате автоматично едно с Ѕога и ¬исши€ си јз. Ќо екстазът не се постига веднъж завинаги. ќтначало ще го усещате за много кратко, после тези периоди ще нарастват Ц но това зависи само от вас, от свободни€ ви избор Ц доколко ще усп€вате да се поддържате в уравновесено състо€ние, и доколко ще позвол€вате на всичко около вас да ви изкарва от него.
    Ќ€кои веднага ще възраз€т, че това е безчувствие към проблемите на другите. Ќе, не е! Ќа другите можете да помагате посто€нно, да ги обичате и да им съчувствате, но не е нужно да се ангажирате с техните постижени€. Ќали е личен избор на всеки, дали да продължи с дуалистичното мислене или да се откаже от него. “ака че, давайте на всеки възможност за свободен избор, без да му оказвате натиск. ј съзнателен избор може да направи този, който търси, който изпитва нужда от пром€на. “ози, който е убеден, че и така си е добре, вече е направил избора си.
    ƒруг метод за справ€не с егото е ѕ–»≈ћјЌ≈“ќ на н€какъв проблем като нормален. «абележете, има огромна разлика между търпението и приемането. јко се опитвате да търпите нещо, което ви дразни, дразнението не изчезва, а се натрупва докато гръмнете (докато търпението ви се изчерпи). ќбикновено, дразнението идва от собственото ви убеждение, че се нарушават н€какви правила, които си въобраз€вате, че и другите тр€бва да спазват. ѕриемането е намиране на довод, оправдание за дразнител€, самоубеждаване, че всичко е в реда на нещата, постигане на извода, че правилата, които см€тате за нарушени, са илюзорни, производни от егото и дуалистичното мислене. “огава можете да изпратите любов на проблема, да осветите тъмнината със светлина и той да изчезне.
    „есто заплахата за собственото ви его ви кара да влизате в напълно безрезултатни спорове. ѕолучава се зацикл€не Ц колкото повече натиск, толкова по-гол€ма съпротива. «атова тр€бва да се усетите, че не истината ви кара да спорите, а честолюбието (егото). ¬ такива случаи, а и винаги, когато ви нападат, най-добрата защита е отстъплението Ц то изненадва и обезоръжава опонента ви. “огава, дори е възможно да изслуша аргументите ви, дори е възможно по н€кои въпроси да постигнете съгласие.
    ћожете да постигнете трансформаци€та на съзнанието чрез т€лото Ц фокусирате вниманието си навътре в себе си. Ќо това не е внимание насочено само към физическото ви т€ло, а към всичките ви тела. “ова е едновременно и единение с ÷€лото, и зареждане с енерги€, което се отраз€ва много благопри€тно върху здравето и стареенето. ќстар€ването също е следствие на отъпкани€ коловоз, че хората тр€бва да остар€ват и умират, което води до деструктивни процеси в организма. ќпитвайте, каквото и да правите, да не губите напълно от вниманието си, процесите вътре във вас. —ъщо следете и дишането си за да замените повърхностното си дишане с много по-дълбоко и осъзнато.
    ќт всичко изброено дотук, би тр€бвало да разберете, че е невъзможно да се справите с егото, без да осъзнавате причините, които ви карат да постъпвате по един или друг начин. ѕрисъствието в реалното сега е единствено възможна реалност Ц всичко останало е илюзи€. јко изберете реалното сега, животът е радостна игра, ако изберете всичко останало Ц животът е болка. ѕривързаността в отношени€та, вкопчването в н€кого, решението, че тр€бва обезателно да го промените, е гаранци€ за болка и страдани€ (разочаровани€).
    ƒа присъстваш тук и сега е много важно и все по-актуално Ц все пак с бързи темпове приближаваме към времето, когато представите ни ще започнат да се материализират.  ак си представ€те живота си, ако всеки ваш страх се по€в€ва във вид чудовище пред вас? ј вс€ко материализирано желание?  олко глупости ще създадете за нула време? «атова спокойното и уравновесено съзнание в другите светове е просто задължително условие. Ќ€ма как да преживеете възнесение с активно дуалистично съзнание. ¬ източните традиции, където да присъстваш тук и сега е духовна цел от много време, когато учител€т забележел замислен ученик, се промъквал зад него и му стоварвал една то€га по гърба. “ова е много показателно Ц ако ученикът присъства в този миг, той ще забележи промъкващи€ се учител и ще избегне удара.  огато се движите по улиците, обърнете внимание, колко хора са присъстващи тук и сега Ц навс€къде потънали в себе си, отнесени нан€къде. ƒа не говорим за проблемите, които създава заплесването.
     огато вече можете да прекарвате в състо€нието на присъствие тук и сега произволно дълго време, и разни безпокойства и проблеми не са в състо€ние да ви вкарат в сво€та въртележка, когато можете по желание да постигате състо€нието на екстаз, това вече е просветление. ¬ече сте достатъчно будни да възприемате посто€нно Ѕожието ръководство и нищо външно не може да ви убеди, че съществува нещо по-истинско от това, което усещате в себе си. “.е. външните истини престават да съществуват и обръщате внимание само на безкрайните вътрешни богатства.


—ъздадено: 17/09/2008 • 19:51
ќбновено : 17/09/2008 • 19:59
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 18365 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є12 

azsamsega 11/11/2014 • 21:58

…осив, поздрави:)
јз —ъм —ега н€мам какво да кажа но знам всичко като теб. ќћ
www.azsamsega.com

 оментар є11 

Tania 09/11/2013 • 11:49

’ващам се за твърдението, че тр€бва да бъдем тук и сега. ƒа вземем следни€ пример: Ќас ни инквизират н€какви садисти, какво ще ни помогне да бъдем тук и сега. јко според древноизточните учени€ светът е една ма€, не е ли в случаите, когато не се изисква особено внимание, например докато се возим в автобуса, по-добре да се изключим от него и да се пренесем в един св€т, който ни харесва повече, или в друго време, когато сме били по-щастливи, както и в случаите, когато ма€та ни носи страдание, както в горепосочени€ пример.

«дравей “ан€,

да бъдеш тук и сега означава да живееш активно. Ќа много места е казвано, че нищо случайно не става, следователно садистите са самопредизвикани - причинила си гол€мо страдание на н€кого и следователно, в теб тр€бва да се натрупа болката, за да не си позволиш отново да € причиниш на н€кого. јко си изключиш съзнанието (изб€гваш от урока) и в следващ живот всичко ще се повтори отново.  огато "витаеш в небесата" изпущаш много уроци, които стават тук и сега, т.е. пропил€ваш живота си. —траданието никога не е безсмислено, а когато си научиш уроците, то изчезва от живота ти. —поред божествените закони, болката е крайно средство, преди да дойде болката са давани много предупреждени€ и възможности за корекци€, които винаги се пропускат, ако не си тук и сега.


 оментар є10 

Stefan 20/05/2012 • 10:33

ƒа започнеш да се осъзнаваш е начало на просветлението,но преди това а и след просветление,човек и всичко останало е част от бог.Ќегово про€вление,в различни форми.ƒуми като отдалечаване или приближаване към бога са абсолютно погрешни.Ќе можеш да се отдалечиш от бог,защото той е навс€къде.Ќе можеш да мислиш различно от неговото съзнание,защото бог е всичко,дори мислите ти са негово про€вление.Ќе можеш на изчезнеш защото бог е вечен.
ћолитвите не го промен€т защото бог е безпристрастен.Ќе е задължително бог да е любов и добро.
» пак."Ѕог е всичко"

 оментар є9 

Yana 19/02/2012 • 10:40

»нформаци€та, предоставена в този материал ми помогна да си намест€ собствени€ пъзел и съм много благодарна на автора за всичко, до което ми помогна да се добера в моите търсени€. «абел€зах неодобрителните коментари, но мисл€, че те само потвърждават иде€та, че дуалистичното мислене предпочита да се съпротивл€ва. –азбира се, авторът на тези коментари има право и неговото мнение ще е истина в неговата действителност. ј моето ще е в€рно в мо€та. Ѕих била много щастлива, ако споделите повече техники за справ€не с егото и с дуалистичното мислене, защото отдавна съм осъзнала, че егото се крие във вс€ко нещо, което възприемам като свое същество и ако знам как друг го е направил, със сигурност ще откри€ и сво€ начин.
Ѕлагодар€ зе хубави€ сайт!

 оментар є8 

Stanka 24/05/2009 • 14:40

„естит 24 май - ѕразника на Ѕългарската јзбука на всички ,които пишат на Ќ≈я !

 оментар є7 

Searcher 24/05/2009 • 03:53

bezime molq te da mi pi6e6 na e-maila sky_fly@abv.bg.Predvaritelno ti blagodarq.

 оментар є6 

bezime 13/12/2008 • 18:32

јз нищо не разбирам, щото съм най-велики€ e.
продукта на всеки човек е израз на него сами€ - ниво, интереси, виждане, мироглед - зад всички т€х стои израз€ващи€ се. каквото и да се прави, както и да се прави , винаги направеното и създаденото е съотвествено на "автора си".
ѕо същите услови€, "прочита" е съотвествен на чет€щи€. ¬ случай че н€кой вижда главно "величието" и егото в нечие написано, е €сно показателно че именно с "ти€ си очи" го прочита. ¬ъпрос на елементарно отражение и съотвествие...
 омпетентността и личното преоткриване са €сни белези за задълбочени€ човек. ј израз€ването на фантазии, означава, че пишещи€ се чрез т€х ги приема за реалност, или пък че просто е опитва да внуши на сами€ себе си кое е истинско. »менно заради това се спр€х точно на тази "глава" от книгата - защото ти€ стъкмистики за просветлението са опит на "дете" да се изжив€ва на възрастен. «а игра - става, но не и за друго. ј опита да се пише за "разни източни практики с дървените то€ги" означава, че автора не е компетентен въобще за какво става въпрос. » защо тогава ги използва, за да "подпира" описани€та си във вид на "доказателства" и за да подкреп€ "тезите си", като така се компрометира - чрез написаното от него? ѕоне като ще се пише за нещо, да се задълбочи н€кой да го осмисл€. ƒори и да е стигнало като "слух" до сами€ автор, можеше поне да го осмисли и да се запита "ако "будни€ ученик" в тази техника можеше да внимава дали не се промъква към него "учител€ му с то€га" каква медитаци€ тогава ще прави сами€ той. » да добав€, че въпросната техника е част от «ен-практиките разпространени в япони€, като разбира се принципа е елементарен и е с тибетски произход, но именно в япони€ двата различни подхода към "—ј“ќ–»" се про€в€ват като "две течени€" - –ензай и —ото. ѕри медитационните практики "учениците" биват просто "подсещани" чрез леки€ удар на пръчката в тила. “ова не се прави със садистични намерени€, а защото именно "учител€ им" разбира кога са се "отнесли в мислите и образите си" - което е естествена част от вс€ка медитационна практика. » ако примерно автора на горни€ текст беше поне опитал да попрактикува нещата за които сам пише, щеше да усети по себе си разликата между фантазиите и реалните проблеми и подходи в медитационните практики
Ќаписаните неща остав€т "следи" - и те се "раз-читат".
» н€кои хора н€мат само "детски очи". » по оставеното написано слово се "разбира" кой "какво е оставил" и кой как може да го "прочете".
–азбира се не е мо€ работа да отсъждам кой какъв бил. » не ме интересува. ¬секи си носи сво€та отговорност, само исках да дам един пример, че когато човек "чете" с очите на егото си, той само това и "вижда" - не само в прочетеното, а и навс€къде другаде. » дори когато сами€ той пише, главно за играта на Ќ≈-его може да докара. Ќо само като игра - на фантазии, представи, съшити да приличат на цветна картинка - а зад не€ е просто празно.

 оментар є5 

Nick 24/11/2008 • 09:21

bezime, нали разбираш, че Ќј…-любимото нещо на човешкото е ≈√ќ е да се чувства нещо повече от другите/то до гол€ма степен май това е и същността му/... ѕогледни си отново писанието - може да откриеш нещо за себе си!

 ”спех!


 оментар є4 

niama_zna4enie 22/11/2008 • 13:38

Bez ime, напълно съм съгласен с теб. Ќо това, което казваш, не е лъжица за вс€ка уста. ћалко са тези, които ще те разберат и надали авторът ще е между т€х.

 оментар є3 

bezime 21/11/2008 • 19:57

ƒобре, ще опитам да "подложа" малко повече думи, защото както очаквах не б€х разбран.e » ще използвам коментар номер 2, формално, за това.
--------------------------------------------------------------
въпроса не е в прочетеното "наново", а нови€, различни€ прочит, израз на "новите, различните очи" на „ет€щи€.
различно - в смисъл "качествено различно".

“а вътре в написаното е споменато за "утъпкани€ коловоз" в мислите - представно-абстрактните форми .с които се прави вс€ко описание на света. написаното само пледира другите към това, а самото то, не го предлага - в съдържанието си. ќт векове модерната попул€рна езотерика е само пл€ва. ќще от Ѕлаватска се почва и досега само се повтар€т и доизмисл€т в основата си едни и същи неща. “ова н€кой да модернизира или обогати фантазно едно описание, не го прави нито адекватно, нито "в€рно". «ащото модерни€ на "запад" метод да се извежда чрез компилиране от други източници е слабост именно защото така не само че повтар€ "грешките" на предишните, ами и ги умножава. “ака се получава едно непрекъснато донатъкм€ващо се описание на света... разбира се - единствено в зоната на попул€рното за да е "угодна" на то€, дето € пише... и на ти€, дето € четат.

"качествено различно", означава да се стъпи на качествено различна основа. » иде€та е не да се заимства отн€къде, а да се създаде - на индивидуална основа. в€рно, това е много работа, много усили€... Ќо все н€кога това, дето сега го разт€гаш в толкова разшир€ващо се описание, ще се изчерпи функционално. защото е "т€сно" бе човек. то е ограничено от самото себе си - вс€ко пон€тие, което използваш е заимствано от "други" такива. —ъшиването с нови конци на "стари" основни пон€ти€, не прави "нова картина". ¬ърши работа само за начинаещи... само за ти€, дето са съвсем в "първите стъпки".
 ъм качествено различен подход, н€ма как да се реализира със "заложени" - т.е. "стари" пон€ти€... ¬ъпрос на несъотвествие - за нов "език" е нужно по съотвествие и "нови думи, букви"... но най-вече - всичко това е само израз на "нов човек". качествено различен човек, …ќ—»‘.

ти€, дето четат... и пишат "колко е велико" нима това ти е потребно? “ова са още "деца" - на т€х това им тр€бва, това търс€т, това харесват, към това се стрем€т - детското. —ъщо въпрос на съотвествие. » наистина ли иде€та ти е да общуваш с т€х?... ако ти сами€ си дете - може би. Ќо ако наистина носиш "онова" качественото в себе си... може би му е нужно да се из€ви, да се покаже... - чрез нови букви, чрез нови думи... ѕърво в теб сами€ да "почне това". "“о" по принцип така се "чува" - с "нови" мисли, с "нови" думи, качествено нови. а не надградени и натъкмени и дообогатените социално-попул€рни картинки. ƒори в съдържанието на текста в темата е заложено точно това - защо сами€ текст не бъде пример за то€ "призив". как да "покажеш" на хората нещо, само чрез пожелани€. да не говорим за "просветлението" че именно заради заимстването толкова е кривнало от същността си, че един наистина осъзнато просветлен човек, ако го погледне и зачете това, какво мислиш би направил? e
 
ƒа... така се получава пък онова, дето "децата" често му казват "елитаризъм"... Ќо същностните и качествените хора винаги са малко. ¬инаги - много малко. » това е неизбежно. ƒа - неизбежно ще стане и да пишеш и да не ти казват "даааа - този сайт е върха; добре че ви има; това е истината; бъди жив"... и т.н. » чак при този избор вече наистина ще тр€бва да избереш между "висши€ ти аз" /формален цитат/ и разни други шаблонни схеми, които само това им е смисъла - да са шаблони, щото всички ги повтар€т и заради това "децата ги разбират". ѕоне се изжив€ват наразбиращи.

"ƒълбоки€ човек", се израз€ва чрез дълбоки средства - въпрос на съотвествие. същото съотвествие е и за обратното.
» като пиша всичко това не означава че не разбирам, че писането на всичко това, не е също част от "сценари€" един човек да се учи от себе си. Ќо задълбаването в собствено описание, рано или късно се оказва капан - защото човека се затвар€ неусетно в описанието си. » вместо да си спомн€, че вс€ко описание единствено съществува чисто условно, описанието почва толкова да се обогат€ва, че започва да играе рол€та на "същността". ј което и да е описание, никога не е същността. Ќикога - описанието е само отражение, ј никой отразен образ не е оригинала си. » всеки образ е по-скоро подобие - и то опростено... ј не "оригинала". —мисъла на духовността е да се "направи директна връзка" - вътрешна връзка с "оригинала" - без да се налага да се използват "кривите огледала" на концепциите и описани€та... това кратко може да се онагледи от следното "цитирано обобщение" - " артата" никога не е "територи€та". територи€та на човешки€ вътрешен св€т е винаги непозната територи€ - и в не€ има един единствен "изсл

 оментар є2 

nikolay 14/11/2008 • 14:48

Ѕлагодар€  на  bezime ,че  ме  накара  отново  да  прочета  стати€та  по  горе  и  да  осмисл€  за  себе  си  къде  егото  ми  все  още  наддел€ва  над  висши€  ми  јз,кое  все  още  не  ми  дава  възможност  да  възтанов€  напълно  връзката  ми  с  ÷€лото.Ќад€вам  се  това  да  помогне  и  на  други  да  прочетат  още  веднъж  стати€та  и  да  осмисл€т  написаното. —тати€та  е  много  важна  за  всички.

 оментар є1 

bezime 14/11/2008 • 12:16

…осиф,
нарочно гледах да избера н€кой от по-новите ти писани€. ѕросто за сравнение с нивото на първите ти опити.
Ќе си мръднал от времето в което започна - писането поне предполага човек да навлиза в дълбочина... явно е само възможност. ћного думи, но теб те н€ма в ц€лата работа. » въпросите за "ежедневието" са пак същите - ама щото масата са на това равнище. “ова така или иначе е даденост.
¬ъпроса е, че и "отговорите" и книгата са такива. ƒори една глава от не€ да  имаше в ко€то да изпишеш и отразиш "предни€ ти фронт" - далеч от попул€рното... ѕросто твоето индивидуално ниво - разбира се, стига да го има... така или иначе поне следи от него не се "четат"... «асега.
 олко ли още години ще водиш това, докато се насити съответната потребност, за да минеш нататък?

“ова не е критика …осиф... » н€ма значение дали ще го прочетеш, ще го изтриеш, или ще го коментираш - за никого н€ма значение.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.61 секунди