“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ - ўќ ≈ ≈√ќ»«Џћ

††† акто вече споменах в предходните глави, от гледна точка на всеобщото единство, егоизмът определено се €в€ва зло. “ова качество на човешкото съзнание е изиграло вече сво€та рол€ при развитието на астралното и менталното т€ло. Ќо за развитието на душата и духа, егоизмът се €в€ва огромна пречка - преп€тствие пред пълното разгръщане на духовните възможности на човека. “р€бва да напомн€ обаче, че много хора не са приключили с изчистването на нисшите си тела - за т€х егоизмът все още е действащ фактор. ѕреобладаващата част от нас все още са под неговата власт по силата на инерци€та и егоизмът задържа темпото на развитие им.  ато космически цикъл, времето на егоизма е изтекло преди две хил€ди години и живеещите в материални€ св€т хора са от изостаналите в общата еволюци€. “ова също е относително, защото се срещат хора, дошли тук да отработ€т незначителни детайли, като същевременно стимулират развитието на останалите.
††† ато фактор, който определ€ отношени€та между хората, егоизмът може и тр€бва да бъде постепенно заменен от взаимното доверие.  ато ц€ло хората заслужават това благо, най-малко заради изтърп€ното страдание и натрупаното нервно напрежение. ќтделните случаи на разочарование не бива да се превръщат в правило. “ези изц€ло погрешни човешки отношени€ са породени от склонността да се абсолютизира всичко. Ќо абсолютизирането на истината, както вече посочих, не отговар€ на обективната реалност, затова и в човешките отношени€ крайностите тр€бва да се замен€т с умереност. ¬€рно е, че в началото доверието ви много често ще бъде лъгано, но ако не се разочаровате и продължите да бъдете последователни, ще се убедите, че си е струвало усили€та.
†††«а да можете по-лесно да се справ€те със сво€ егоизъм, ще ви предложа н€колко опорни точки, от които да започнете:††††

  • †† изб€гвайте да се сравн€вате - ¬секи човек се опитва да определи своите плюсове и минуси като се съпостав€ с качествата на другите хора. —поред мен това е напълно безполезно занимание. ѕърво, защото всеки човек е уникален (природата съществува благодарение на разнообразието). Ќе се стремете да подражавате на този или онзи - не забрав€йте, че в повечето случаи това е подсъзнателен процес. –азбира се, хубаво е да се стремите към положителните качества, които притежава н€кой, който ви харесва, но не се опитвайте да копирате поведението му, защото всеки човек изпълн€ва кармични задължени€, има и своите недостатъци, а подражавайки безкритично, копирате и т€х (на любимците си ние не виждаме недостатъците). »зградената фалшива (илюзорна) представа за своите и чуждите качества са най-честата причина за разочаровани€ и конфликти.

  • †† изб€гвайте да се съревновавате - Ќе се поддавайте на гордостта си и нейното производно амбици€та да бъдете "по" или "най" в сравнение с другите хора. ѕри хора осъзнали и приели необходимостта от духовно усъвършенстване масово се наблюдава възгорд€ване - гледане от високо на останалите хора като недостатъчно развити. „есто се създава самооценка за богоизбраност, практикуването на методи за духовно усъвършенстване създава фалшивото усещане за постижени€. јналогична е ситуаци€та и при хората про€в€ващи екстрасензорни и лечителски умени€. ѕри всички случаи се загубва много време в страдани€, които да ви научат на смирение и скромност.†††

  • ††† изб€гвайте да критикувате - “ози симптом в различна степен го има при всички хора. ѕомнете, ваши€т жизнен опит си е само ваш. ¬ повечето случаи, това което сте установили като полезно и правилно е напълно или частично безполезно при другите хора, защото всеки има неповторим жизнен път и собствени уроци за учене. «атова не си позвол€вайте да поучавате другите хора, ако не са ви поискали мнението, по който и да е въпрос. ”важавайте правото на свободен избор, колкото и да не ви харесва това. Ќе си позвол€вайте да налагате нещо, колкото и правилно да ви се струва. —традани€та, които прежив€ва всеки, никога не са напразни и безполезни - те или са кармично разплащане или са урок, а най-често са и двете едновременно.

††† ≈гоизмът има и своите колективни варианти. ¬инаги когато "нашето е по-добро от чуждото", имаме про€ва на колективен егоизъм. “ой се про€в€ва на вс€какво ниво: семейно, родово, съседско, земл€ческо, национално, расово, социално, професионално, религиозно и т.н. “ипична илюзи€ е представата, че н€ма про€ва на егоизъм, когато се посветиш на своите близки, на своето семейство. Ќикой не допуска да си признае, че грижата за неговите близки осмисл€ живота му, че по този начин се чувства необходим, че семейството му дава сигурност и защита и т.н.
†††ѕри хората поели път€ на духовното усъвършенстване се среща още един специфичен вид егоизъм. “е решават, че ежедневната суета, еднообразната и монотонна работа или н€какви вредни фактори пречат на т€хното духовно израстване. “акива хора мога само да ги посъветвам, внимателно да проанализират мотивите си и да се опитат да разберат дали зад възвишените фрази не се крие обикновен мързел. ƒали намал€вайки динамиката на ежедневието не се лишавате от най-необходимите уроци или не лишавате ли н€кого от възможност за кармично разплащане. —ъзнава или не, дали се стреми към това или не, всеки човек въздейства на околните със своите мисли и стремежи. “ака ограничавайки контактите си само с хора, с които ви е интересно и см€тате, че имате полза, лишавате много други хора от импулса необходим за събуждането на духовното им любопитство и от възможността да направ€т първите си стъпки в съзнателното си развитие. Ќа такива хора ми се иска да им подскажа следните идеи за уплътн€ване на скучното ежедневие:

  • †† опитайте да се учите на посто€нство и търпение, независимо колко ви е непри€тна или трудна работата - и то не само да се научите да € понас€те, а да € вършите с удоволствие (независимо колко вредности има - удоволствието неутрализира вредните ефекти, докато неудоволствието и страхът засилват многократно поражени€та).  огато усвоите трайно да работите вс€каква работа с удоволствие, ще се изненадате, че н€кой ден ще ви предложат работата, за ко€то си мечтаете, без специално да € търсите.

  • ††† опитайте се всичко, каквото вършите да го вършите старателно до съвършенство. Ќе си позвол€вайте, обаче, да насто€вате и хората да бъдат перфекционисти. Ќе забрав€йте, че не учите едни и същи уроци.

  • ††† стремете се да бъдете максимално икономични и пестеливи. ћатериалните и енергийни ресурси са част от ÷€лото и чрез икономиите намал€вате дисхармони€та предизвиквана от човешката дейност.

††† акто вече отбел€зах, обичайно €вление е прекомерното набъбване на егоизма при хората поели път€ на духовното усъвършенстване. јко това залитане не бъде навреме забел€зано и предотвратено, може напълно да неутрализира духовните ви постижени€. «атова ще си позвол€ да ви помол€: разрешете си допускането на грешки. Ќе се съдете прекалено строго за т€х. “ова ще ви предпази да не си въобразите, че сте станали безгрешни. јко стигнете до заключението, че вашите грешки са пренебрежимо малко и малки, непременно ще стигнете до фанатизъм. ‘анатизмът е удар в гърба на иде€та, на ко€то сте се посветили, особено ако абсолютизирате н€какви правила. ¬ъншните хора могат да нанесат сравнително ограничени поражени€, защото от т€х ще се пазите, но собствените фанатици, без да забележите, могат да промен€т всичко до неузнаваемост.


—ъздадено: 17/02/2006 • 13:49
ќбновено : 21/02/2006 • 11:03
 атегори€ : ‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ
—траницата е посетена 29740 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є16 

Marto 14/06/2012 • 17:16

јбсолютна глупост

 оментар є15 

val_ned 04/01/2011 • 09:22

Ѕеше ми интересна гледната точка на автора за това, така изстрадало пон€тие "егоизъм". ћо€та верси€ е малко по-различна. ≈гоизмът е заложен в човешкото същество, като начин за оцел€ване.  ато първичен инстинкт. Ќо за съжаление, с течение на времето той е ескалирал в неправилната посока, което е довело до всичките болка и страдани€ за човеците. Ќачина да се справим с него според мен е следни€ - про€ва на  осъзнатост. ƒа знаеш каква е причината за про€вата на собствени€ ти егоизъм, да наблюдаваш непрекъснато себе си във вс€ка една ситуаци€. ƒа осъзнаваш себе си. ÷ентрирането в насто€щи€ момент, осъзнаването на сегашни€ миг, без да се остав€ш на въображението си да те въвлече в своите илюзии, обикновено довежда до разшир€ване на съзнанието и така без да се "борим" с егоизма си, той се замества от божественото присъствие и това е естествени€ начин на човешкото развитие по път€ на еволюци€та.

 оментар є14 

ValentinValkanov 28/12/2010 • 11:40

ѕоздравлени€ към автора на стати€та. —упер €ко ти се получава (извин€вай за обръщението на ти). »мам предвид изложението на абстрактната матери€ и подхода към читател€. ћатериала резонира с определна вибраци€, ко€то може да не бъде уловена от н€кои (за коментарите става въпрос), но това е напълно нормално... .

 оментар є13 

marionathan 23/12/2010 • 14:51

—ъществува една единствена методика, ко€то оперира с човешки€т егоизъм, без да го ограничава, като го трансформира за да е в полза на другите! ’ем получаваш, хем наслаждаваш други€! » именно тогава “ози който ни е създал се наслаждава! «ащото ни е създал именно затова. 

“ази методика се нарича " абала". “ова е древна наука, ко€то е била скрита досега, поради това, че човечеството не се е нуждаело от не€. ≈гоизмът не е бил дотолкова развит, за да има с какво да се работи! 

≈то ключа към закритата врата (от  абала ƒнес) 

Ќаслаждение и страдание 

Ќаслаждението и страданието Ц това са две сили, посредством които се управл€ва наши€т живот. —обственото ни вътрешно естество Ц желанието за наслаждени€ Ц ни принуждава да действаме съгласно изначално зададени€т шаблон за поведение: да получаваме максимално удоволствие в зам€на на минимални усили€. ¬инаги и навс€къде човек по необходимост избира наслаждението и изб€гва страдани€та. ѕо това ние никак не се отличаваме от животните. 

Ќаред с това, психологи€та е запозната с този факт, че може да се промени системата на приоритетите на всеки човек и да се обучи да си прави сметка за изгодата от своите действи€. јко убедително се опишат преимуществата, които ни поднас€ бъдещето, човек ще се съгласи да търпи сегашните трудности заради раст€щите приходи. Ќапример: ние сме готови усърдно да се занимаваме, за да придобием професи€, ко€то с времето ще ни обезпечи висока заплата и уважавано положение. ¬сичко зависи от сметките, които си правим за предмета на очакваната изгода. „овекът изчисл€ва вложените усили€ от предполагаемото наслаждение и ако остатъкът се окаже положителен, значи действието ще бъде осъществено. ¬ това н€ма нищо освен сметката за цената, ко€то ще ни се наложи да заплатим за бъдещи€ приход. “ака сме устроени всички ние. 

¬ този смисъл човекът се отличава от животното само по способността да погледне напред, по посока на потенциалната цел, и да се съглас€ва с определено количество неудобства, трудности или страдани€ заради предсто€щото възнаграждение. »зучавайки поведението на човека, ние ще открием, че всичките му действи€ произтичат от подобни сметки. “ой само по невол€ ги претвор€ва в живота. 

≈гоистичното желание ни застав€ да изб€гваме страдани€та и винаги да избираме наслаждението, което ни се рисува от нашето въображение. Ќе е по силите ни дори да изберем даже качеството на това наслаждение. –ешението за това на какво ще се наслаждаваме, дори отчасти не е обусловено от свободни€т ни избор или от независимото желание Ц затова то е изложено на вли€нието на обкръжаващите. ¬секи човек живее в общество със сво€та култура и закони. Ќе само, че тези фактори определ€т поведението на индивида, но също така те изграждат във всеки от нас отношение към всички области на живота. 

¬ действителност, ние не избираме нищо: нито начина на живот, нито сферата на интереси, нито запълването на свободното време, нито храната, ко€то ще €дем, нито модата, ко€то ще следваме. ¬сичко това се Дутвърждава за изпълнениеУ от волите и вкусовете на обкръжаващото ни общество Ц при това не винаги от най-добрата му част, а от болшинството. ‘актически ние сме сковани от правила за приличие и рамките на обществени€ ред, които са станали закони на нашето поведение. 

—тремежът да привлечем уважението на обществото мотивира всички наши действи€. ƒаже когато искаме да се отделим, да направим нещо извън приетото, да придобием нещо такова, което никой не притежава, или въобще да се откажем от принадлежността си към н€кой колектив и да живеем в уединение Ц все едно ние правим това, за да привлечем вниманието на обществото. Д акво ще кажат за мен?  акво ще си помисл€т за мен?У Ц този род мисли за нас са по-важни от всичко, ние сме склонни да ги отричаме и подтискаме, защото признаването им би ни ударило болезнено по нашето ДјзУ. 

 ъде лежи изборът? 

ќт всичко казано дотук следва въпросът: къде е разположена свободата на избора, ако т€ въобще съществува? «а да дадем отговор, тр€бва да из€сним като начало в какво се състои нашата същност и да разберем от какви елементи се състоим. ¬ъв всеки обект, в това число и в човека присъстват четири детерминиращи фактора: 

¬ътрешна същност Ц първичен материал 

ѕървични€т материал представл€ва вътрешната същност на всеки обект. »зменчива по форма, т€ е посто€нно си остава една и съща. Ќапример, зърното се разлага в зем€та и неговата външна форма изчезва, но заедно с това от неговата вътрешна същност израства нов кълн. ѕървични€т фактор Ц нашата същност, нашата основа, наши€т генетичен код Ц е заложен в нас изначално и не е по силите ни да му повли€ем. 

—войства, не поддаващи се на изменение 

«аконите, управл€ващи същността, са вечни, неизменни и непоклатими, от т€х произтичат тези свойства на обекта, които не се поддават на из

 оментар є12 

Human 25/06/2010 • 18:28

ѕон€тието ≈гоизъм е малко не €сно,не €сно е защото-кой не е егоизт ?eок н€кой ще кажат аз не съм егоист има такива форми но механизмат им е пак на основата на егоизма,ако един влюбен човек или човек който обича прави всичко за други€ човек ще кажем че този човек не е егоизт нали ?,да но той пак си угажда по този начин като знае че човека който обича е добре той също е добре текаче незнам защо се е по€вило пон€тието ≈гоизам като то до н€каде е напълно безмислено

 оментар є11 

Stanka 20/03/2010 • 15:48

Ќе съм съгласна с писаното досега за ≈гоизма! ” човека винаги ще има егоизъм,ако той е направен с психическа енерги€! ј човекът несъмнено е с психическа енерги€.≈гоизмът е неотменима страна от човешката психика! “ой му е позвол€вал да оцел€ва. Ќо има егоизъм в норма, и има егоизъм свърх норма. » ето задача за човека-да премахне това,което е свърх норма,което чрезмерно преобладава в неговото съзнание.Ќо да остане тази част,ко€то винаги ще съществува у човека. јко човек,възприемащ обкръжаващи€ св€т е способен да почувства Ќ≈ўќ ѕ–»я“Ќќ,и Ќ≈ўќ Ќ≈ѕ–»я“Ќќ-това неизбежно е свързано с негови€ егоизъм!јко му е при€тно-ще иска  още,ако му е непри€тно-н€ма да иска.ƒа изключиш това е невъзможно,иначе това н€ма да бъде човек!»сточните традиции учат човека да игнорира егоизма съвсем,но това е грешка!Ќе тр€бва да се учи човека на това!” човека винаги тр€бва да има прежив€вани€,защото той е творец!„овекът тр€бва да умее да плаче и да се смее.“ова са забележителни човешки възможности,но тр€бва да се приведат в пор€дък,в норма ,в хармони€,така,че да не са разрушителни! ј да му позвол€ват винаги да разцъвт€ва...k

 оментар є10 

diakona 31/10/2008 • 18:08

"ћного по добре би било,ако възприемем иде€та,че всички хора сме брат€ и сестри и по този начин про€вим сво€та търпимост,толерантност и любов.“огава и егоизма,ще изчезне без да се борим с него."“ози коментар,направен на 23 08 2007г.е на н€кой си —трахил?!«абележително точен и напълно изчерпателен.“очно това е истината,егоизма н€ма да ни бичува,ако всеки отстрани сво€,индувидиални€,а това става,като приемем Ѕожественото правило;да обичаме ближни€ като себе си и още,да придобием онова ’ристово съзнание,което ще ни нашепва; човече,радвай се на успеха на ближни€,на брата и сестрата,макар да са непознати.“ака ≈√ќ»«ћЏ“,ще се трансформира в Ѕожествена Ћюбов.  Ќа всички успех, по ѕът€.към  духовната ≈волюци€.—ветлина,Ћюбов,’армони€.ƒ€кона.

 оментар є9 

123 17/09/2007 • 15:42

«дравей √ерасиме,с тоз егоизъм дето си се хванал далеч н€ма да стигнеш!ѕознавах доста хора като теб и всички бог даги прости на два метра под зем€та и два кобика пръст и един дървен кръст ето дотам с прекрасни€ егоизъм.ј сега всичко добро на теб и на всички и нищо лично към никои с уважение към всички.јнгел

 оментар є8 

Nikolay 11/09/2007 • 14:55

ƒа,егоизма  присъства  във  всички  които  сме  тук  на  зем€та,но  важното  е  какъв  избор  ще  направи  всеки  за  себе  си..ј  предходното  мнение  е  един  пример  (отклон€вам  се  от  темата) какво  се  получава  с  български€  език  когато  пишем  само  на  латиница.ќште  вместо  още,егоизмат  вместо егоизмът,бади  вместо  бъди  и  т.н.— най-чисти  пожелани€  на  всички  да  се  пребор€т  с  егоизма  в  себе  си!


 оментар є7 

gerasim_Sofiq 11/09/2007 • 06:14

по д€волите егоизма бил зло ... в такав св€т живеем вече че егоизма е едно оръжие за оцел€ване в така наречената "джунгла"... и гледах че имаше н€кои , които казваха че не всички виждали егоиста в себеси ...пфффф признавам  - аз съм егоистично копче което не се срамува да го каже пред хора !!! не знам ... може би виждани€та на н€кои хора са оште от лилииваново време и не са свикнали на този егоизам , себелюбие и т.н. .. еми влезте в живота ¬—»„ » ¬≈„≈ —ј ≈√ќ»—“» !!! харесва ви ии не така се устрои нашата мила родина Ѕългари€ - брат брата убива било то за 10 лв. или 10ст. значението е нищожно.’аресва ви или не това е и не виждам смисъла на н€кой хора за борба с неща от този характер ... просто си живей живота,бади егоист .. нека другите те мраз€т поне от ц€лата работа “и ще живееш по добре ... било то само материално 


 оментар є6 

Strahil 23/08/2007 • 16:37

 ато космически цикъл, времето на егоизма е изтеклопреди две хил€ди години и живеещите в материални€ св€т хора са отизостаналите в общата еволюци€. “ова също е относително, защото сесрещат хора, дошли тук да отработ€т незначителни детайли, катосъщевременно стимулират развитието на останалите.
Ќека времето му да е истекло, но защо се срещат хора, които са готови за 10 лева да уби€т човек?
«ащо българи напада цигани и обратно? «ащо богатите хора в Ѕългари€ систематично и безогледно унищожават бедните хора по законен и незаконен начин?  азвате, че както космически цикъл на егоизма времето му е истекло  и то преди 2000 години и вместо в следствие на това да станем по добри един към друг  ние сме готови да се убиваме за една торба боклук?  акво означава твърдението, че хората са изостанали в еволюци€та си?  —прамо кого? — кога се сравн€ваме за да направим това заключение?

 оментар є5 

Strahil 23/08/2007 • 16:24

ѕривет. ѕрекрасна стати€, но се чувстам страшно объркан. ¬сичко говори за борба с егоизма от хил€долети€, а на практика той си господства все повече и повече. ƒали да не спрем да го борим този пусти егоизъм, белким нещата се оправ€т?

ћного добра иде€, въпреки че на тази страница никъде не пише да се борим с егоизма - колкото по-малко насочваме вниманието си към него, толкова по-малко ще го подхранваме енергийно. ћного по-добре би било, ако възприемем иде€та, че всички хора сме брат€ и сестри помежду си и започнем да работим за облекчаване на взаимната търпимост и за повече хармони€ и щастие между хората - така и егоизма ще изчезне неусетно.


 оментар є4 

chuchupei 31/01/2007 • 09:55

«дравей,г-н писателю по темата за ≈гоизмъ искам да ви попитам ами —≈— или синдром на емоционални€ срив какво го поражда?. Ќе е ли точно това което го описвате вие във вашата стати€ не избиват ли червените петна по вратовете на хората от точно тези неща които ги има у т€х а имено егоизъм,злоба,агреси€,ненавист,омраза,озлобленост и т.на т-к. “а нали точно това премахва г-н ƒимитър «ахариев (≈гологат) които цели 20 години се бори с това и говори за това че на хората всички житеиски проблеми та дори и здравословното им състо€ние зависи от те зи неща кои то описах по горе а ма кои да пов€рва те си се карат по между си зараз€ват си се със —≈— и се избиват и зараз€ват ќбществото е и как да има тогава нормален народ с нормално общество и нормален ѕарламент а ми то бъка от зараза бе хора.“ози синдром на емоционални€т срив така хубаво си върши работата та нормално здрави и читави хора не останаха.јми вижте само партиите в парламента и ще ви стане €сно какво е —≈— и какво е ≈√ќ»«Џћ то иначе филосовската бращолевица краи н€м затова виж те реално нещата и то ако не ги вижда те у себе си то погледнете в парламента и ще ви стане €сно като б€л ден. ј сега друго н€мам как во да ви кажа освен да ви се извин€ ако н€кои с нещо съм обидил жела€ ви всичко добро на всички. јнгел

 оментар є3 

Vesselina 15/01/2007 • 21:35

“ъкмо навреме ми идва тази стати€. Ѕраво!

 оментар є2 

cveta 14/01/2007 • 16:29

приемам  стати€та не като съвет а като призем€ване  човек трудно осъзнава собствени€ си егоизъм или намира начин да се оправдае помогате ми много да разбера сама себе си  радвам се че имам възможност да ви чета


 оментар є1 

Nanera 19/11/2006 • 15:56

стати€та ми хареса и с това че има съвети за поведение. въпреки че си противоречат относно темата 'съвета ми е да не съветваш' като ц€ло всеки сам тр€бва да прецени и да извлече собствената полза. но за да е възможно това той тр€бва да опита.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.48 секунди