“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

Ѕърза помощ - ћинимума, който тр€бва да знаете за егото

ћинимума, който тр€бва да знаете за егото

ѕослание на »сус дадено на 15 април 2006 година

   1. ƒуховната слепота Ц главното предизвикателство на егото
   ÷елта на тази сери€ от послани€, които ви предавам, е кратък обзор на предизвикателствата, които човешкото его отправ€ към всички духовно търсещи, без значение, какво външно учение или религи€ следват. “ова може да бъде наречено, минимума, който тр€бва да знаете за човешкото его.
   «ащо давам тези послани€? «ащото преодол€ването на егото е централни€ аспект на духовни€ път. Ќезависимо, какво външно учение или традиции следвате, сте ƒЋЏ∆Ќ» да преодолеете егото, за да достигнете до по-високо състо€ние на съзнанието, което е ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќ»я ключ за преодол€ване нуждата от прераждани€ на «ем€та. ќсновна реалност е, че просто човешкото его не може да въздигне до ДЌебесатаФ или както и да предпочитате да ги наричате. «атова, дори духовното ви учение да не говори пр€ко за егото, вс€ко истинско учение е разработено така, че да ви помогне да се разделите с него и да изградите ново, вече не основано на егото, чувство за идентичност.
   ћоже да се предполага, че би тр€бвало да започна като дам определение за човешко его, но ако го разбирате, ще видите, че това не е най-правилни€ начин. ѕричината е в главното предизвикателство, което отправ€ егото - да изкрив€ва всичко, което ДвиждатеФ и разбирате. ≈гото създава филтър, който Доцвет€ваФ всичко, което възприема умът ви, и този филтър би изкривил моите опити да ви дам определение за егото. «атова искам отначало да се спра на проблема за духовната слепота, защото, докато не осъзнаете тази слепота, н€ма смисъл да говорим за каквото и да е.

    акво представл€ва духовната слепота?
    огато стане въпрос за слепец, си представ€те човек, който не вижда нищо. «атова може да си помислите, че става въпрос за човек, който не вижда духовната страна на живота. ¬еро€тно, такъв човек би бил или атеист, или научен материалист, който отрича, както съществуването на Ѕог, така и духовната природа на човека. ќбаче, това не е истинското определение за духовна слепота.
   ¬ действителност, повечето духовно слепи хора са напълно убедени, че са в€рващи или духовни хора. «начителна част от т€х може да се види в христи€нските църкви вс€ка недел€. ƒруги принадлежат към ортодоксалните разклонени€ на световните религии, а н€кои от т€х са в различните движени€ на Ќю ≈йдж. ќбщото за всичките тези хора е, че са напълно убедени, че принадлежат към единствено истинската религи€ или следват най-възвишени€ гуру или духовно учение.
   “ези хора са напълно убедени, че ще бъдат спасени, ще се възнесат, ще постигнат Ќирвана, ще постигнат вечен живот или това, което определ€т като окончателна цел на религиозните си усили€. ¬ действителност, в€рата им е основана на илюзии, базира се върху човешкото его. јко може да се каже, егото е спуснало завеса пред очите им и това е станало причина за изкривеното им виждане. Ќай-простата илюстраци€ на това €вление е като сложите цветни очила. ¬сичко, което виждате през тези очила е оцветено от цвета на очилата.
   —ега си представете дете, което е започнало да носи жълти контактни лещи, почти веднага след раждането си. “о е пораснало, гледайки всичко през жълтите контактни лещи и през ц€лото време си мисли, че небето е зелено. ƒетето н€ма причина да се съмн€ва, правилно ли вижда ДреалносттаФ, затова е напълно убедено, че небето е зелено. “ова е същността на изкривеното духовно виждане на всеки човек на тази планета. ¬секи е израснал с изкривена представа за ДреалносттаФ, но повечето хора не са виждали никога алтернатива и затова не виждат причина да подлагат на съмнение представата си за света.

   ќсновни€т проблем с егото
   “ова об€сн€ва, защо толкова много хора се см€тат за много религиозни или духовни, напълно убедени, че ще бъдат спасени. ќбаче, в действителност, следват път€, който никога не може да доведе до спасение. ѕричината е, че този измамен път е създаден от егото и правилно се посочва в Ѕибли€та:
    »ма пътища, които се струват човеку прави, но кра€т им е път към смъртта. (ѕритчи 14:12)
   ќзначава ли това, че най-религиозните/духовни хора на планетата следват лъжлив път? “очно това твърд€ и повтар€м казаното преди 2000 години:
   13. ¬лезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е път€т, който води към погибел, и мнозина са, които минават през т€х;
   14. защото тесни са вратата и стеснен е път€т, който води в живота, и малцина ги намират.
(ћате€ 7гл.)
   «ащото широките врати и прави€ път са създадени от човешкото его. ≈гото е създало илюзи€та ви, че може да бъдете спасени, без да се налага да го преодолеете, без да решите трудната и непри€тна задача, ко€то съм описал по следни€ начин:
   3. ј защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?
   4. »ли, как ще кажеш брату си: чакай, да извад€ сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!
   5. Ћицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.
(ћате€ 7гл.)
   —ъщността на лицемерието е в нежеланието за пром€на. ќбаче, никой лицемер не осъзнава никога, че н€ма желание да се промени. ѕричина за това са, че лицемерите винаги приемат илюзиите на егото си, което води до в€рата, че не тр€бва да се промен€т. “е базират тази в€ра на факта, че принадлежат към единствено истинското духовно/религиозно учение и щом изпълн€ват определените външни изисквани€, то гарантирано ще бъдат спасени. јко в€рвате, че спасението ви е гарантирано, защо тр€бва да се промен€те? “очно това са широките врати и прави€ път, които вод€т към гибелта.  ак да се избавите от тази лъжлива посока?

   ≈динствени€ ви изход
   јко н€ма никакъв изход от илюзиите, създадени от егото, очевидно е, че н€ма смисъл от това послание. Ќо изход има и бихме могли да кажем, че това е предпазен механизъм, който Ѕог е вградил във ¬селената. «а да откриете този вход, тр€бва да излезете зад пределите на завесата от его-илюзии. ≈динствени€т начин да направите това е да установите връзка между съзнателни€ си ум и разума, който е по-високо и отвъд пределите на егото. “ози разум може да бъде наречен по различен начин, но ¬ъзнесените ¬ладици използват обикновено термина Д’ристов разумФ. “очно затова съм казал:
   »стина, истина ви казвам: ако не €дете плътта на —ина „овечески и не пиете кръвта ћу, не ще имате в себе си живот. (…оан, 6:53)
   Ќезависимо, че този израз е адаптиран към съзнанието, присъщо на повечето хора преди 2000 години, напълно осъзнавам, че изглежда странно за повечето духовно търсещи, но независимо от това, съдържа семето на истината. “р€бва просто да разберете, че Дплътта и кръвта на сина човешкиФ се отнас€ до ’ристовото съзнание. ’ристови€т разум е състо€ние на съзнанието, което излиза напълно извън пределите на човешкото его. “ака, само когато достигнете до това състо€ние на разума, когато му позволите да влезе в съзнанието ви, ще можете да се освободите от егото си. ’ристови€т разум е единствени€, който може да види Ѕожествената реалност.
   Ѕога никой никога не е вид€л. ≈динородни€т —ин,  ойто е в недрата на ќтца, “ой √о об€сни. (…оан, 1:18)
   «атова само ’ристови€т разум може да ви даде усещане за съизмеримост, а т€ ще ви даде възможност да разпознаете его-илюзиите. —амо ’ристови€т разум ще ви позволи да възприемете ƒуха на »стината, и затова съм казал:
   24. » тъй, всекиго, който слуша ти€ ћои думи и ги изпълн€ва, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък;
   25. и завал€ дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напр€ха на та€ къща, и т€ не рухна, защото беше основана на камък.
   26. ј всеки, който слуша ти€ ћои думи и ги не изпълн€ва, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на п€сък;
   27. и завал€ дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напр€ха на та€ къща, и т€ рухна, и срутването й беше гол€мо.
(ћате€, гл.7)
   —калата е ’ристовото съзнание, а п€съкът е его-съзнанието. јко обосновавате сво€та идентичност Ц сво€ дом Ц на его-илюзиите, тогава н€ма да можете да противопоставите на изпитани€та на живота.
    ак можете да установите връзка с ’ристови€ разум? ¬ече имате възможност да го направите, както об€сн€вах на друго м€сто. “ази възможност е ваши€ личен ”тешител, ваши€ ’ристов јз, който може да се свърже с висшата част на вашето същество, а именно с ј« —Џћ ѕрисъствието. —ами€т факт, че сте открили този сайт, показва, че вече сте установили дон€къде връзка с сво€ ’ристов јз, в противен случай, просто бихте били затворени за учението, което ви предлагам. “ова, което тр€бва да направите са следните две действи€:
   “р€бва да засилите връзката си с ’ристови€ си јз. ƒавам наставлени€ и инструменти навс€къде по този сайт, но можете да започнете от тук.
   “р€бва да се научите да осъзнавате по-добре егото и илюзиите, които използва, за да ви примами в капана на духовната слепота. —амо чрез съзнателното разпознаване на его-илюзиите, чрез вътрешно виждане, може да се развие духовни€ ви кръгозор така, че да можете да се издигнете над егото и да се облечете в ’ристови€ разум. Ѕеседите в този раздел са предназначени да ви помогнат да започнете да различавате илюзиите на егото.

   ќсновната илюзи€ на егото
   ќсновни€т проблем е, че егото изкрив€ва духовното ви виждане, за да не можете да възприемате Ѕожествената реалност, Ѕожествената »стина. —ъщността на ’ристови€ разум е, че винаги е единен с Ѕога и по този начин можете непосредствено да възприемате ≈динната –еалност, ≈динната Ѕожествена »стина. «атова съм казвал:
   Ѕог е дух: и ти€, които ћу се поклан€т, тр€бва да се поклан€т с дух и с истина. (…оан, 4:24)
   ’ристови€т разум възприема ∆ивата Ѕожи€ »стина и посто€нно осъзнава, че тази истина нараства непрекъснато, разшир€ва се и се превъзхожда. » доколкото ’ристови€т разум усеща ∆ивата »стина, не изпитва никаква нужда да € описва. Ќад€вам се, че вече разбирате, че има разлика между описаната истина и самата истина, а именно, ƒуха на »стината.
   «а да ви погна да го разберете, ми позволете да ви преведа аналоги€. ѕредставете си, че никога не сте опитвали €бълка. —лушали сте разкази на хората за €бълките, виждали сте €бълки по телевизи€та, чели сте за т€х. ќбаче, това, което сте получили е само описание. Ќ€кои от тези описани€ могат много подробно да описват вкуса на €бълката, дори могат да ви предизвикат слюноотдел€не. Ќо независимо от всичко това, колко добри са описани€та, не е същото като истински€ вкус на €бълката. — други думи, дори най-доброто описание н€ма да ви даде възможност да усетите вкуса на €бълката; никакво описание не може да замени преки€ опит. Ќо щом вземете €бълка и отхапете, нуждата от описание отпада. «ащо ви е да четете по книга за вкуса на €бълката, ако можете да опитате истинска €бълка?
   ¬ това се състои главни€т проблем с егото.  акто ще опиша по-подробно, егото се е родило, когато сте се отделили от Ѕога. ≈гото се е породило от разделението между вас и Ѕог и в продължение на много дълъг период от време сте станали толкова заслепени от его-илюзиите, че вече н€мате съзнателно възприемане на духовната »стина. «атова, вместо да познавате пр€ко Ѕожествената истина, ви се налага да разчитате на описани€ за Ѕожествената реалност във формата на религиозни и духовни учени€.
   —хващате ли мисълта ми? √лавни€т проблем, пред който заставате като духовно търсещ е, че тр€бва да си възстановите усещането за единство с Ѕог, защото докато го н€ма това единство, как можете да влезете в Ѕожието царство? «а да постигнете това, тр€бва да се върнете в състо€нието си на невинност, в което можете да познавате пр€ко Ѕожествената реалност и да н€мате повече никаква нужда от описани€.
   —лед като сте загубили пр€ката връзка с Ѕожествената реалност, егото е направило безкрайно количество замени. ƒоколкото егото не може да познава Ѕожествената реалност пр€ко, е създало описание на тази реалност. Ќезависимо, колко точни са тези описани€, те никога не могат да замен€т преки€ опит, и затова съм казал, че тр€бва да се поклан€те на Ѕог в духа и истината. «а съжаление, егото не може да разбере тази истина, и затова предполага, че описанието му отраз€ва действителността; фактически предполага, че описанието ≈ реалността.
   ќсновни€т проблем с егото е, че замен€ Ѕожествената реалност с описание, като предполага, че като следвате описанието, в крайна сметка, ще влезете в Ѕожието царство. ћилиарди хора се см€тат за много религиозни и са убедени, че ще бъдат спасени. “е обаче, следват широки€ път, който води към смъртта, защото в€рват на илюзи€та, че може да ги отведе на Ќебесата.
   Ѕибли€та, “ора, Ѕхагавад √ита, ƒхампада, ƒао ƒе ƒзин и учени€та на ¬ъзнесените ¬ладици, дадени през миналото столетие Ц включително и моето учение на този сайт Ц всичко е описание на истината, но това Ќе е ∆иви€ ƒух на »стината. јко егото успее да ви убеди, че следвайки едно от тези учени€, ще стигнете до Ќебесата без да тр€бва да се избавите от него, станали сте жертва на главната его-илюзи€, същата, ко€то зми€та е използвала за да изкуши ≈ва в райската градина Ц символа на душата ви.
   ќбаче, истината е, че докато сте в капана на егото, не може да имате вечен живот. Ќикога не можете да влезете в Ѕожието царство, ако не позволите егото да умре и не се облечете в брачните дрехи на ’ристовото съзнание.
   11. ÷ар€т, като влезе да види нас€далите, съгледа там едного, който не бе облечен в сватбарска прем€на,
   12. и каза му: при€телю, как влезе тук, като не си в сватбарска прем€на? ј той мълчеше.
   13. “огава цар€т рече на слугите: вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби;
   14. защото мнозина са звани, а малцина избрани.
(ћате€, 22 гл.)
   ¬ действителност, всички са поканени, но малцина искат да тръгнат по тесни€ и пр€к път, водещ отвъд его-илюзиите. «атова остават в ментална тъмнина, създадена от егото, в ко€то животът е борба. «атова Д»зберете живота!Ф

   2. «ащо егото не може да види гората през дърветата
   ¬ това послание ще ви дам широка представа Ц пълен обзор Ц за това, как егото усп€ва да направи хората духовно слепи и да ги държи в това състо€ние, и какво можете да направите, за да започнете да се измъквате от този капан, поставен от егото. «нам много добре, че хората, които се отъждеств€ват с егото, н€ма да са в състо€ние да разберат това учение. Ќо както казах в първото послание, повечето от хората, които откриват този сайт, са установили известна връзка със сво€ ’ристов јз и за т€х ще е полезна по-широка перспектива.
   »скам само едно, всички духовно търсещи да разберат, че духовни€т път е процес, чрез който освобождавате посто€нно съзнанието си от всички его-илюзии.  акто об€сних в предишната лекци€, егото никога не може да възприеме ƒуха на »стината. «атова създава описание Ц ментален образ Ц на Ѕожествената истина (а хората, колективно, са създали почти безкрайно число от такива идоли). ≈гото е напълно убедено, че описанието му на истината отговар€ на реалността. Ќо в действителност, описанието е идол, който ви изолира от пр€кото познание на »стината. ѕо такъв начин егото нарушава първите две заповеди дадени от Ѕог на ћойсей:
   3. да н€маш други богове, освен ћене.
   4. Ќе си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на зем€та, и що е във водата под зем€та;
(»зход, 20 гл.)
   ѕървата заповед е, да н€маш други богове освен истински€ Ѕог, и да не приемате никакво описание в този св€т като зам€на на пр€кото познание на ƒуха и »стината. ¬тората заповед Ц не си създавай никакви идоли Ц не става въпрос за стату€ от камък, а за ментален образ. ≈гото създава тези ментални образи, а след това се опитва да ви накара да пов€рвате, че тр€бва да ги приемете като абсолютна, неоспорима истина. ј вие тр€бва да се задоволите с идола и да не се опитвате да излезете отвъд създадени€ образ за да познаете ƒуха на »стината.
   ≈гото не може да познае ƒуха на »стината, а вие можете. » когато √о познаете пр€ко, н€ма повече да в€рвате на его-илюзиите, а именно, че описанието отраз€ва реалността или, че е напълно достатъчно за спасението. ѕо такъв начин, егото ще загуби властта си над вас, и затова преставате да го подхранвате с енерги€ Ц то постепенно ще отслабва и в кра€ на краищата, ще умре. Ќо егото има силен инстинкт за оцел€ване и не иска да умира, и затова с всички сили ще преп€тства разпознаването на его-илюзиите. ўе направи всичко възможно да ви попречи да познаете ƒуха на »стината пр€ко, за да не се разшир€ва постепенно вашата представа и в кра€ на краищата, да успеете да разобличите всички лъжи на егото и на кн€за на този св€т.
   «атова може да се каже, че същността на духовни€ път е постепенното очистване на разума ви от его-илюзиите, за да постигнете нарастващо по-чисто познание на ƒуха за »стината. «а това ѕавел е казал:
   —ега виждаме смътно като през огледало, а тогава - лице с лице; сега зна€ донейде, а тогава ще позна€, както и бидох познат. (ѕърво до  орит. 13:12)

   ќсновен избор в живота
   ¬ традиционните религии ще намерите пон€тието за законите на Ѕог. Ѕихме могли и да ги наречем, принципи на плана, който е използвал Ѕог за създаването на ¬селената, в ко€то живеете. ѕървоизточникът на всички принципи за този замисъл е принципа на единството, «акона за ≈динството. ¬ Ѕибли€та е описан по следни€ начин:
   1. ¬ начало беше —ловото, и —ловото беше у Ѕога, и Ѕог беше —ловото.
   2. “о беше в началото у Ѕога.
   3. ¬сичко чрез Ќего стана, и без Ќего не стана нито едно от онова, което е станало.
(…оан, 1 гл.)
   Ѕог създал всичко от своето собствено Ѕитие и затова, битието на Ѕог присъства в ц€лото творение и нищо не е било направено без него от това, което било направено. —ловото е това, на което викат Дединороден Ѕожи синФ:
   Ѕога никой никога не е вид€л. ≈динородни€т —ин,  ойто е в недрата на ќтца, “ой √о об€сни. (…оан, 1:18)
   ћного христи€ни си мисл€т, че става въпрос за мен, историческата личност »сус. ќбаче, както об€сн€вам на много места в този сайт, аз идвах на «ем€та като представител на нещо много по-гол€мо, отколкото може да е един човек. » затова съм казвал:
   «ащо ће наричаш благ? Ќикой не е благ, освен един Ѕог. (ћарко, 10:18)
   ѕон€тието —лово или единствени€ единороден син се отнас€т за това, което днес наричам вселенски ’ристов разум. “ова е разум, състо€ние на съзнанието, което е създадено от Ѕог като самата основа и принцип на единството. ќсновната функци€ на ’ристови€ разум е да е в единство с Ѕог, в единство с всеобхватното ћу виждане за ¬селената, в единство с определени принципи на плана, който е създал, за да е сигурен, че ¬селената ще постигне набел€заната цел.
   —ега тр€бва да разберете, че вие Ц имам предвид жизнепотока ви, който е много повече от физическото ви т€ло, външни€ ум и личността Ц са били създадени за да бъдат съ-творци заедно с Ѕог. “очно затова Ѕибли€та казва:
   —лед това рече Ѕог: да сътворим човек по Ќаш образ, (и) по Ќаше подобие; и да господарува (Ѕитие, 1:26)
   Ѕог е предоставил на хората владичеството над «ем€та, а това означава, че е създал планетата като фундамент, на който хората да постро€т ƒом, като начин да израз€т и развиват творческите си способности. Ќа хората била дадена свободна вол€ и по този начин са длъжни да решат Ц индивидуално и колективно Ц какво ще прав€т на «ем€та. ≈динственото условие е, че ще понесат следстви€та от действи€та си. Ѕог не е създавал днешните ограничени€, недостига на ресурси и другите форми на страдани€. „овечеството е създало колективно съществуващите услови€ и всеки усеща последстви€та.
    огато Ѕог дарил на съ-творците си свободна вол€, възникнала изначалната дуалност.  акто казах, вселенски€т ’ристов разум е израз на единството, на създаденото, за да се подпомага осъществ€ването на целите и намерени€та на Ѕог. ќбаче, когато съ-творците получат свободна вол€, се по€в€ва възможност и да тръгнат срещу принципа на единството. “ака ’ристови€т разум има логическа противоположност. ќсновната реалност на свободната вол€ е във възможността съ-твореца да твори по един от двата начина:
   ћожете да се занимавате с творчество, като използвате ’ристови€ разум, което означава, че всичко, което правите, съответства на ÷елите на Ѕог и принципите на плана, който е използвал Ѕог.
   ћожете да творите несъвършени творени€, които да вод€т до деструктивност, като използвате разума на антихриста, който е противоположност на ’ристови€ разум. «атова, всичко, което правите чрез разума на антихриста, не съответства на целите и законите на Ѕога. –азумът на антихриста е противоположен на ’ристови€, защото е основан на илюзи€та, че е отделно от Ѕога. «атова, свободната вол€ ви дава два варианта за израз€ване на творчески€ потенциал:
   ћожете да се занимавате със съ-творчество в рамките на Ѕожествените закони. “ова ви гарантира хармони€та с целта на Ѕога, и че усили€та ви ще подобр€т живота ви и този на другите. — други думи, всичко, което правите, възвис€ва цели€ живот.
   ћоже да се занимавате и с несъвършено творчество, водещо до дисхармони€, извън Ѕожествените закони. — това се противопостав€те на Ѕожествената цел, и може да се каже, че се борите с течението на ∆изнената –ека, борите се срещу ц€лата ¬селена. –езултатът от творчеството против Ѕожествените закони е, че ограничавате творческата си свобода и сила, и всичко, което правите, ограничава и вас, и цели€ живот. «атова човечеството е създало толкова много страдани€ на планетата. «а да разберете по-добре разликата между следването на Ѕожествените закони и усили€та против т€х, разгледайте закона за притегл€нето. “ози закон ви позвол€ва да живеете на повърхността на планетата, вместо да се носите в космическото пространство. ≈ ли законът за гравитаци€та ограничение на творческата ви свобода или е нейна основа? »ма ли смисъл да се опълчвате срещу този закон и да пропил€вате цели€ си живот в борба с него? (ќбърнете внимание, полетът не е въстание против гравитаци€та, а е резултат от изучаването и по-доброто използване на всички Ѕожии закони.)
    азвам, че като съ-творци, имате право да творите чрез ’ристови€ разум Ц чрез единството с Ѕог и цели€ живот или чрез разума на антихриста, разум, който се вижда отделен от Ѕога и цели€ живот. Ќад€вам се, виждате, че разумът на антихриста е основан на фундаментално разделение, разделение между себе си и Ѕог, с законите на Ѕог и другите съ-творци. ’ристови€т разум, е разума на единството, а разумът на антихриста е разум на дуалността, разум на разделението. —ега тр€бва да разгледаме по-отблизо фундаменталната дуалност на антихриста.

   ѕознанието за добро и зло
    огато сте в рамките на Ѕожествените закони, имате абсолютен стандарт за оценка на всичко. »ма нещо, което е в единство с Ѕожи€та истина, с Ѕожествената реалност, и нещо, което е в противоречие с т€х.  огато прегръщате съзнанието на антихриста, губите абсолютната си пътеводна светлина. —амо ’ристовото съзнание може да вижда Ѕожествената реалност и затова, когато се отдалечавате от него, не можете повече да виждате абсолютната Ѕожествена истина. Ќавлизате в състо€ние на ума, в което истината е относително пон€тие, пон€тие, което се намира във властта на двете противоположности, които могат да съществуват само относително една на друга.
   Ѕибли€та описва тези пон€ти€ с истори€та, как јдам и ≈ва били изгонени от райската градина. “р€бва да разберете, че буквалната, общоприета интерпретаци€ на тази истори€ не съответства на действителността. јдам и ≈ва не са били единствените човешки същества в √радината. “ази истори€ тр€бва да илюстрира, какво се е случило с всеки съ-творец на «ем€та. «атова не сте наказани за първородни€ гр€х на јдам и ≈ва. ƒнешната ви ситуаци€ е последствие от факта, че душата ви, и душите на повечето хора преди много време, са направили същи€ избор като јдам и ≈ва.
    акъв е бил този избор? ¬ началото всички съ-творци са живеели в защитена среда, в ко€то са имали пр€ко ръководство от духовен учител, който книгата ДЅитиеФ нарича ДЅогФ. “ози учител обучавал съ-творците как да развиват творческите си способности, докато са в пределите на Ѕожиите закони. ѕонеже имали свободна вол€, имали и възможност да се отдалечат от Ѕожествените закони.  нигата Ѕитие го описва по следни€ начин:
   16. » запов€да √оспод Ѕог на човека и рече: от вс€ко дърво в градината ще €деш;
   17. а от дървото за познаване добро и зло, да не €деш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.
(Ѕитие, гл.2)
    акъв по-дълбок духовен смисъл от метафората за познанието на доброто и злото? “ова е описание на антихриста, съзнанието, което се вижда отделено от Ѕога. Ќав€рно си задавате въпроса, защо Ѕог е посадил това дърво в райската градина, щом не е искал јдам да опитва от него? —ега вече причината е €сна. ДƒървотоФ е неизбежно следствие от предоставената свободна вол€ на съ-творците. Ѕог не може да ви даде свободна вол€, без да ви даде възможност да излезете извън Ќеговите закони.
   Ќаличието на тази възможност не означава, че обезателно тр€бва да € използвате. ƒа си в състо€ние да си причиниш вреда, съвсем не означава, че тр€бва да го направиш. ќбаче, наличието на такава възможност съвсем не означава, че сте подложени на изкушението да не спазвате Ѕожиите закони. ѕо този начин, зми€та се €в€ва символ (наред с другите значени€), че свободната вол€ си има цена, а именно, възможността да правите избори, които ще причин€т вреда, както на вас, така и на живота като ц€ло.
   ƒействителни€т смисъл на израза Ддърво за познаването на доброто и злотоФ е олицетворение на съзнанието, а именно, съзнанието на антихриста. ¬ това състо€ние на съзнанието сте се отказали от единството с Ѕог и затова не виждате повече Ѕожествената реалност. —ега виждате всичко като две противоположности. Ќа едната страна е доброто, а на противоположната Ц злото. Ќо за такава възможност са нужни и двете страни, а това означава, че ДдоброФ и ДзлоФ са вече относителни пон€ти€. “е съществуват относително едно спр€мо другото и се определ€т като противоположности.
   ѕоследстви€та от това са, че в съзнанието на антихриста не съществува абсолютна истина. Д»стинатаФ е станала относителна, а това означава, че може да се разбира по различен начин от различните хора. „ували ли сте израза: Д расотата е в очите на гледащи€Ф, а в съзнанието на антихриста ДистинатаФ се намира в очите на виждащи€. — други думи, когато сте в съзнанието на антихриста, създавате свое собствено определение за истина и т€ ще е различна от абсолютната истина на Ѕог.
    райни€т резултат от това е в€рата, че злото е противоположност на Ѕог, т.е. д€вола (както обичате да персонифицирате злото) е противоположна пол€рност на Ѕог и е необходима (дори полезна) част в основната пол€рност на живота. ¬ действителност, съзнанието на антихриста не е противоположна пол€рност на ’ристовото съзнание. «лото не е противоположност на Ѕога. «лото е извън Ѕога и съзнанието на антихриста е извън ’ристовото осъзнаване на единството. ѕо този начин, относителността е продукт на антихриста и само в тази сфера доброто и злото съществуват като относителни пон€ти€, като противопостав€не на противоположности, където едното не може да съществува без другото.

   «авесата
   ƒействителността, ко€то е зад истори€та с ѕадението на „овека е, че всички хора на тази планета са ДпадналиФ. “.е., опитали са от дървото на познанието за добро и зло. „рез това са позволили съзнанието на антихриста да ги завладее и са станали жертва на основната илюзи€, а именно, че са отделени от Ѕог, а не са съ-творци с Ќего, не са Ќегови синове и дъщери, не са Ѕожествени индивидуализации.
   ѕомните ли, че без Ѕог не е било създадено нищо, от това, което съществува, а това означава, че вие сте индивидуализации на Ѕожието Ѕитие. «атова, никога н€ма да можете да се отделите от Ѕог.  ак можете да се отделите от Ѕог, ако той е навс€къде и всичко? «атова, в€рата, че сте отделени от Ѕог, може да съществува само в ума ви. “ова е резултат от доброволен избор, а именно, желанието да изпробвате съзнанието на антихриста, в което започвате да в€рвате, дори чувствате, че сте отделени от Ѕога.
   ’ристови€т разум е съзнанието на единството и докато сте в Ќего, не можете да се видите като отделни от Ѕога. —амо след като позволите съзнанието на антихриста да ви завладее, следствие на което, виждате всичко през филтъра на дуалистични€ ум Ц само тогава може да се възприемате като отделени от сво€ първоизточник. „рез ’ристовото съзнание се виждате като капка в океана на Ѕожественото Ѕитие и знаете, че всички останали капки също произхождат от този източник. „рез антихриста се виждате като капка, ко€то е отделена от океана и от всички останали капки.
   ¬ действителност, падението в низкото състо€ние на съзнанието не е станало изведнъж. “ова е било постепенен процес, който изисква продължително време, но както е описано в  нигата Ѕитие, настава моментът на истината:
   7. “огава се отвориха очите на двамата, и разбраха, че са голи, па съшиха смокинени листа и си направиха препасници.
   8. » чуха гласа на √оспода Ѕога, когато ходеше низ ра€ по дневната хладина, и скриха се јдам и жена му от лицето на √оспода Ѕога между райските дървета.
(Ѕитие, 3гл.)
   ѕо-дълбоки€т смисъл е в това, че действително е съществувал момент на осъзнаване, когато са си признавали, че са се отделили от Ѕога или по-точно, от сво€ духовен учител. ¬ този момент душата се е оказала пред епохален избор. ƒали да се завърне при сво€ духовен учител или да опита да се скрие от него? ƒа търсите ли помощта на учител€ за завръщане към единството с Ѕог или да опитвате да скриете грешката си, с надеждата, че той н€ма да забележи?
   ћного души в ≈демската градина опитали от забранени€ плод. Ќо и много от т€х са се завърнали действително при учител€ и получили ръководство, изпълнено с любов, което им позволило да се завърнат към единството си с първоизточника. ѕо такъв начин, истори€та за ѕадението, е истори€та на тези души, които са опитали да се скри€т от учител€ си.  огато осъзнаете важността на свободната вол€, разбирате, че учител€т не може да ги принуди да се завърнат. “ой тр€бва да им позволи да се кри€т. ƒнес, повечето хора на тази планета продължават да се кри€т от духовни€ учител, и духовни€т път може да се см€та като процес на помирение с духовни€ ви учител.
   ѕоследстви€та от скриването от учител€ са, че повече не могат да останат в школата за мистерии на √радината. «нам, че  нигата Ѕитие дава много зловещо описание, как јдам и ≈ва са изгонени насила от –а€, но действителността е следната Ц –а€т е ’ристовото съзнание, осъзнаването на единството с Ѕог. «атова, когато душата ви опитала разделението, изгубила съзнанието за единство - не можете да бъдете и единни, и разделени едновременно. ѕо тази причина, тези души, които отказали да се завърнат при учител€, са се изгонили сами от –а€.
    акто описва Ѕибли€та, јдам и ≈ва осъзнавали, че са понесли загуба и така е било с вс€ка душа, ко€то е паднала.  огато душата загубила връзката си с Ѕога, със сво€ духовен учител, започнала да се чувства самотна, дори изоставена. ƒоколкото тази самота била непоносима, душата имала нужда от нещо, което да й замени духовни€ учител. » това ДнещоФ станало човешкото его, създадено като компенсаци€ за вътрешната празнина. ≈гото било създадено като предпазител на душата от изпитваната самота.
   ≈гото се е родило от разделението, затова е родено от съзнанието на антихриста. ѕо този начин, вижда всичко през филтъра на разделението, което означава, че ¬»Ќј√» ще се вижда отделено от Ѕога. “о не вижда единството като решение на проблема със самотата. ¬место това, егото опитва да накара душата да пов€рва на безкрайно число илюзии, които да € убед€т, че не тр€бва да се завръща към единството. “ези илюзии се простират в диапазона от в€рата, че Ѕог не съществува, до представата, че можете да бъдете спасени само чрез външна религи€.
   »скам да подчерта€, че егото е родено от разделението и то не може да разбере абсолютната истина на Ѕога. ≈гото вижда само относителната ДистинаФ, ко€то произхожда от антихриста, т.е., всичко, което вижда, потвърждава отделеността ви от Ѕога. «атова егото и неговите дуалистични в€рвани€ формират завеса, ко€то ви пречи да видите Ѕога и Ќеговата истина. ѕредвижването по духовни€ път е да се научите да виждате, какво има зад завесата.

   Ќеосъществимото търсене на егото
    акто казах, егото е родено от съзнанието за разделението. Ћогическото следствие е, че егото Ќ» ќ√ј не може да доведе душата до единството. ƒоколкото душата е създадена от Ѕожественото битие, никога не може да забрави напълно, че е дошла от по-висше, от сегашната «ем€та, което е нещо повече от това, което прежив€ва на «ем€та. «атова егото се сблъсква с търсенето на неудовлетворението. ¬ душата има вътрешен стремеж към единството, но егото никога не може да реализира този стремеж.
   јко душата осъзнае тази истина, н€ма повече да пов€рва на его-илюзиите и така егото ще умре. «а да остане живо, егото тр€бва да ви пречи да осъзнаете основната истина за живота, и то се опитва да ви примами в капана на дуалистичните си илюзии, за да оцелее. “ези илюзии приемат най-различни форми и ние ще разгледаме н€кои от т€х в следващите беседи. Ќо сега искам да ви покажа, че индивидуалните илюзии, създадени от егото, приличат на дърветата в гората.
   ѕонеже сте хванати в капана на егото, се намирате в гора, и всичко, което можете да видите са дърветата на индивидуалните илюзии, които е създало егото.  огато започнете да използвате вродената си способност да достигате до по-високата ’ристова истина, започвате да отсичате н€кои от дърветата в гората. ¬ кра€ на краищата, вашето виждане все по-малко е препречвано и започвате да виждате ’ристовата истина.
   ¬ажното разбиране тук е, че егото е нещо повече от индивидуалните илюзии, които е създало, както гората е нещо повече от дърветата. ¬се пак какво е гората? јко премахнете всички дървета, ще остане ли гора? ¬ действителност, гората продължава да съществува на същото м€сто, където е винаги Ц в човешки€ ум. –еалността е, че гората е само ментална концепци€, илюзи€, създадена в ума и същото е егото. —амо по себе си, в егото н€ма нищо реално. “о има само тази реалност, ко€то му позволите, докато в€рвате в илюзиите му.
   ƒокато сте съсредоточили вниманието си върху илюзиите, не можете да видите егото. ƒокато в€рвате на илюзиите, не можете да видите истината, че в егото н€ма нищо реално. » докато не виждате това, в€рвате, че съзнанието на антихриста е реално. «атова продължавате да в€рвате на илюзи€та, че сте отделно от Ѕога.
   —ъщността е, че всички индивидуални илюзии са дървета в гората, създадени да ви пречат да видите самата гора, да видите същността на егото. «ащото, когато го виждате, такова, каквото е, осъзнавате, че не е реално и н€ма никаква власт над вас. «атова можете да се отречете от него, да го освободите и да му позволите да умре, защото така го напускате и влизате в ÷арството Ѕожие, в съзнанието на единството.
   —ега разбирате ли, защо не започнах с определение за егото? ¬ действителност, не можете да го различите, защото то н€ма никаква физическа субстанци€. “о ви се струва реално, защото в€рвате в илюзиите му, както изглежда, че гората е реалност, докато сте съсредоточени върху дърветата. √ората също е ментална концепци€, ко€то може да съдържа много видове дървета. Ѕоровата гора се различава от дъбовата. јналогично, егото на един човек се различава от това на други и те са разделени от индивидуалните си илюзии, приети от всеки човек.
   ¬ известен смисъл може да се каже, че егото прилича на хамелеон, който промен€ цвета си, за да се слее с обкръжаващата среда и да избегне откриването. ≈гото винаги се опитва да се скрие зад дърветата, за да не го забележите. —ледствието, което всички духовно търсещи тр€бва да разберат е, че егото ви н€ма да остава винаги едно и също.  огато израствате по духовни€ си път, освобождавате се от н€кои илюзии, от н€кои дървета в гората, но това не означава, че напълно сте преодолели егото. ƒокато остават каквито и да е илюзии, егото се крие зад т€х в своите безкрайни опити да ви попречи да различите гората.
   “ова има много последстви€, които ще изследваме в следващите лекции, но главното е, докато сте в този св€т, бъдете мъдри и не си въобраз€вайте, че сте преодолели напълно егото си. ћъдрост е, да бъдете винаги бдителни и да търсите до сами€ край, какво скрито се опитва да ви излъже. “очно затова съм казал:
   «ащото ще се по€в€т лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъст€т, ако е възможно, и избраните. (ћате€, 24:24)
   Ќ€кои от тези лъжепророци ще бъдат създадени от вашето собствено его в опита си да ви заблуди и да продължите да му предостав€те властта над вас. ƒруги ще бъдат създадени от кн€за на този св€т, при опитите му да ви накара да следвате външните гуру, вместо да влезете в ÷арството Ѕожие, което е вътре във вас. ¬ следващите лекции ще разкрием н€кои от тези най-големи дървета в гората на егото, но аз искам да не забрав€те за гората. «ащото е истина, че всеки път, когато н€кое дърво пада, имате част от секундата за да разгледате разголеното его. јко обърнете внимание, можете да го разгледате, преди то да успее да се скрие.  огато видите самото его, ще ви е много по-лесно да преодол€вате илюзиите му, докато не се избавите от основната илюзи€, че егото и разделението с Ѕога, е реалност.
   ћоже да се каже, че виждайки самото его, ще получите възможност да излезете от гората, а дърветата все още да си остават там. ўом прекратите отъждеств€ването си с егото, ще ви стане много по-лесно да освободите останалите его-илюзии. “ова е състо€нието на познание Ц човеко, опознай себе си Ц към което тр€бва да се стреми всеки искрен духовно търсещ. ¬сичко, което давам на този сайт, служи за да ви помогне да достигнете до това състо€ние на знание, че сте ѕќ¬≈„≈ от егото си.

   3. «ащо егото се опитва да приспособи квадратен клин към кръгъл отвор
   „ували ли сте такъв израз, н€кой да се опитва да приспособи квадратен клин към кръгъл отвор, а това е описание действи€та на егото, и то ще продължи, докато не му позволите да умре.  ръгли€т отвор е символ на буквата ДоФ, означаващ ≈динство (Oneness).  вадратни€т клин е материалната вселена, ко€то егото вижда като единствена възможност за вечен живот.
   ¬ действителност, ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќ»я“ път за спасение, възнесение или вечен живот е ѕът€ на ≈динството, чрез който се завръщате към истинското чувство за идентичност, като съ-творец с ваши€ Ѕог. ўе влезете в Ѕожието царство, —јћќ ако постигнете единство с Ѕог, когато можете да кажете като мен: Дјз и мо€ ќтец сме едно!Ф. ≈гото се е родило, когато сте решили да напуснете ѕът€ на ≈динството и да поемете по път€ на разделението. «атова, егото Ќ» ќ√ј не може да ви доведе до единство с Ѕог. —ъздали сте егото, защото сте се отделили от Ѕога и затова, когато се завръщате към единството, н€мате повече нужда от егото и тр€бва да му позволите да умре.
   –азбира се, егото никога н€ма да признае този факт, и затова се опитва посто€нно да създава лъжливата представа, че можете да се спасите, без да се налага да го преодол€вате, без да му позволите да умре. ≈гото се опитва да създаде илюзи€та, че можете да се спасите като живеете съгласно определени изисквани€ на този св€т. — други думи, егото се опитва да използва нещо от четирите нива на матери€та, в опитите си да превземе ÷арството на единството със сила. “очно затова, всичко създадено от егото ще бъде квадратен клин, който Ќ» ќ√ј не може да пасне на кръгли€ отвор на ÷арството. «атова съм дал следващата притча:
   1. »исус продължаваше да им говори с притчи, като казваше:
   2. царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си
   3. и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; а те не искаха да дойдат.
   8. “огава казва на слугите си: сватбата е готова, ала поканените не б€ха достойни.
   9. «атова идете по кръстопътищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.
   11. ÷ар€т, като влезе да види нас€далите, съгледа там едного, който не бе облечен в сватбарска прем€на,
   12. и каза му: при€телю, как влезе тук, като не си в сватбарска прем€на? ј той мълчеше.
   13. “огава цар€т рече на слугите: вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби;
   14. защото мнозина са звани, а малцина избрани.
(ћате€, 22 гл.)
   ¬ действителност, брачните дрехи символизират ’ристовото съзнание, което е ≈ƒ»Ќ—“¬≈Ќ»я начин да установите единство с Ѕог.  акто об€сних в предишното послание, егото е следствие от отдел€нето от Ѕога и затова, всичко, което произлиза от него, всеки ментален образ, който създава, произлиза от разума на антихриста, от разума на разделението. «атова тези образи не могат никога да изтъкат брачно облекло, да осигур€т достъп до царството и винаги ще остават във външната тъмнина на собственото си творение. ƒокато се отъждеств€вате с егото си, ще оставате в състо€ние на съзнанието, където са плача и скърцането със зъби.

    ое е това ДвиеФ, което може да се избави от егото?
   ќчевидно, н€ма да ви се наложи да останете в капана на егото. ¬ътрешното послание на вс€ко истинско духовно учение Ц скрито често зад метафори или митични предани€ Ц се състои във възможността да сразите дракона на егото, да бъдете спасени от рицар€ ’ристов јз на б€л кон и да наследите ÷арството Ѕожие. Ќо кой е този ДвиеФ, който може да го извърши? ¬ сво€та основополагаща книга Д—екрети за изобилен животФ, ћайка ћари€ го нарича Д—ъзнателни€ ¬иеФ. ћожете да го наречете и Д—ъзнателни€ ви јзФ, Д—амосъзнаниеФ.
   “ози —ъзнателен јз е сърцевината на вашето низше същество. “ова е индивидуализаци€ на духовното ви јз, вашето ј« —Џћ ѕрисъствие. “о е тр€бвало да слезе в материалната вселена, да натрупа известен опит и да внесе светлината на ј« —Џћ ѕрисъствието Ц ваши€т Ѕожествен ѕламък Ц в този св€т, помагайки при преобразуването му в ÷арство Ѕожие. —ъзнателни€т ви јз е това, което дава осъзнаване на вашето съществуване, също така е тази част от вас, ко€то приема съзнателните решени€.
    акто об€сн€ва ћайка ћари€ в сво€та книга, предназначението на —ъзнателни€ ви јз е да бъде владиката на низшето ви същество, което т€ нарича съдина на ваши€ аз. Ѕи тр€бвало да вземате повечето си решени€ на ниво —ъзнателен јз, под ръководството на вашето ј« —Џћ ѕрисъствие и на духовни€ учител.  огато сте се отказали от сво€ духовен учител, сте загубили това духовно ръководство и затова ви се е наложило да вземате решени€та си самосто€телно. “ова било трудно за много съ-творци, и затова позволили все повече решени€ да бъдат вземани от егото.
   ћожем да кажем, че проблемът, пред който са изправени повечето хора, е в приспиването на съзнателни€ аз и в разрешението егото да управл€ва живота им. «атова много от решени€та им се вземат не на ниво съзнателен ум, а чрез подсъзнателен процес, който е управл€ван от егото. ћожем да го сравним с компютър, който в действителност не може да мисли, но е снабден с достатъчно сложни програми, които му създават впечатлението, че може да мисли.
   “ази аналоги€ е плодотворна, ако € сравните с предишната аналоги€ за гората и дърветата. ≈гото е създало множество относителни, дуалистични илюзии, приличащи на индивидуални компютърни програми. ћожете да ги сравните с дърветата в гората и вс€ка програма е разработена за да управл€ва определени ситуации в живота. «атова, когато се сблъскате с н€каква ситуаци€, включва се една от програмите и определ€ реакциите ви на ситуаци€та. ѕовече не правите съзнателен избор, как най-добре да се справите със ситуаци€та; всичко това се управл€ва от компютърът на егото.
   Ќав€рно знаете, че компютърът има много различни програми, които функционират в пределите на това, което се нарича операционна система. Ѕлагодарение на не€ компютърът се идентифицира като Windows, Macintosh или UNIX. ќперационната система е самото его, което сравнихме с гората в предишната лекци€. ќперационната система е основа на егото и се е родила в резултат на отказването от учител€. — други думи, определено разсъждение, което —ъзнателни€т ви јз е използвал, за да оправдае напускането на учител€, е станало основа на вашето его. “ова е важно, защото, когато разберете, че егото ви се е родило от това решение, ще ви стане €сно, че егото Ќ» ќ√ј н€ма да го подложи на съмнение. јналогично, компютърът никога н€ма да подложи на съмнение операционната система, а ще функционира винаги според наличните програми.
   ≈гото буквално живее и умира благодарение на изначалното решение за отдел€не от Ѕога. јко —ъзнателни€т ви јз разгледа н€кога това решение ще разбере, че не е конструктивно и би го заменил с по-добра възможност Ц да избере живота вместо смъртта Ц тогава егото ще умре. “огава в съответствие с това, —ъзнателни€т ви јз ще започне да разбира, че егото ще направи всичко, което е във възможностите му, за да не откриете и преоцените това изначално решение, от което се е родило то. ƒа се върнем към компютърната аналоги€. «наете, че индивидуалната програма не може да промени операционната система и тр€бва да функционира в пределите на нейните възможности. «атова егото се опитва да застави —ъзнателни€ ви јз, да се съсредоточи върху своите лични убеждени€ Ц дървета Ц така никога н€ма да видите основното Ц гората, създадена от егото.
   ћного искрени духовни търсещи са били подведени от тази хитрост. “е са разбрали, че има нещо (н€ма значение дали са го нарекли его или по н€какъв друг начин), което блокира духовното им израстване. –азбрали са, че тр€бва да отрежат н€кои от дърветата в гората, за да премахнат завесата на илюзиите, които ги отдел€т от Ѕога. ќбаче, още не са видели, че има нещо, което се крие зад дърветата. «атова, макар много духовно търсещи искрено да подлагат на съмнение его-аспектите, все още не могат да вид€т зад завесата, за да започнат да подлагат на съмнение самото его. ќчевидно е, че начинаещи€т още не е готов да го направи, но много хора, които са били на духовното поприще в продължение на десетилети€ или дори въплъщени€, могат да получат гол€ма полза, ако вземат предвид учението, което давам. “е са готови да постав€т под съмнение основните илюзии на своето его.

   ¬ие сте повече от егото си
   ѕървата крачка за преодол€ване на егото е осъзнаването, че сте повече от егото и индивидуалните илюзии. “р€бва да осъзнаете, че сте повече от едно високоразвито животно, повече от компютърните програми на егото. јко погледнете света, ще видите много хора, които все още не са достигнали до това осъзнаване. Ѕибли€та ги нарича ДтълпиФ и обърнете внимание, аз разговар€х с т€х чрез притчи, а на учениците си давах по-дълбоко учение.
   ”чениците ми са осъзнали, че са повече от своето его, но не са се научили да го различават истински. “ова е съпоставимо със ситуаци€та при много днешни духовно търсещи. ¬ съвременни€ св€т милиони хора се намират на същото или на по-високо ниво от духовната зр€лост, отколкото моите ученици преди 2000 години. «атова, ако сте съзнателно осведомени за духовни€ път, вече знаете, че ДвиеФ сте повече от егото си, че има и по-гол€ма реалност от материални€ св€т. ќбаче, за да направите следващата стъпка, тр€бва да постигнете по-дълбоко разбиране на вашето ДвиеФ, което е повече от егото.
    лючовото пон€тие, което се пропуска от повечето духовно търсещи, е в разбирането, че —ъзнателни€ ви јз е създаден за да взема решени€, и че той взема тези решени€, като се основава на своето чувство за идентичност.  акто ћайка ћари€ об€сн€ва по-подробно, —ъзнателни€т ви јз ≈ индивидуализаци€ на Ѕога, но във времето и пространството, —ъзнателни€т ви јз е този, за който се см€та, който се вижда в битието. —ъзнателни€т ви јз има способността да се идентифицира с абсолютно всичко, което може да си представи и да приеме като реално. «атова, —ъзнателни€т ви јз може да се идентифицира с високо развито животно и тогава ще започне да взема решени€ като животно. јко —ъзнателни€т ви јз се идентифицира като смъртен грешник, ще взема решени€ като грешник и ще сметне за светотатство да се приравни със синовете и дъщерите на Ѕога.
   — други думи, —ъзнателни€т ви јз е създаден за да бъде съ-творец в материалната вселена и той израз€ва творческите си способности чрез филтъра на сво€та идентичност. ¬с€ко решение, взето от —ъзнателни€ ви јз, е оцветено от чувството ви за идентичност, което сте приели като се основавате на своето възпитание в този живот и на опита от предишни животи. ќбаче, ключови€ момент е, че —ъзнателни€т ви јз Ќ» ќ√ј Ќ≈ е ограничен и Ќ≈ е привързан завинаги към сегашното ви чувство за идентичност. —ъзнателни€т ви јз има способността да се проектира мислено навс€къде, а това означава, че може да се проектира зад пределите на сегашната ви идентичност, ко€то е създадена в този св€т.
   “очно това е способността да се отделите от сегашното си чувство за идентичност и да осъзнаете, че има нещо повече в живота, което е ключ за цели€ човешки прогрес, независимо дали е материален или духовен. јко можехте да се виждате само през сегашни€ си филтър на идентичността, никога не бихте могли да се издигнете над тази идентичност. —ледователно, хората никога не биха могли да се завърнат към единството, след като са били в разделеното съзнание.
   Ќай-важни€т ключ, е осъзнаването, че —ъзнателни€т ви јз може да излезе отвъд сегашното ви чувство за идентичност във всеки един момент. Ќ»ўќ не го привързва към сегашното състо€ние на нещата освен в€рата, че н€ма нищо извън егото или, че не можете да се избавите от него. –аботата е там, че повечето хора се отъждеств€ват с егото си до такава степен, че не могат да допуснат, че могат да се избав€т от него във всеки един момент. ƒон€къде тази в€ра е правилна, защото не можете просто да излезете от гората на егото. “р€бва систематично да изсичате дърветата Ц илюзиите на егото - преди да успеете да видите истинската си самоличност. Ќо независимо от необходимостта за премахване на илюзиите, —ъзнателни€т ви јз може във всеки един момент да спре да се отъждеств€ва с егото, а това ще ви помогне, много по-лесно да се избавите от него. “ози процес съм го описал в следни€ цитат:
   3. »стина, истина ти казвам: ако н€кой се не роди свише, не може да види царството Ѕожие.
   4. Ќикодим ћу казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Ќима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
   5. »исус отговори: истина, истина ти казвам: ако н€кой се не роди от вода и ƒух, не може да влезе в царството Ѕожие;
(…оан, 3 гл.)
   ƒа се родиш от ƒуха, освен другите възможни интерпретации означава, че —ъзнателни€т ви јз може да напусне ментални€ затвор на егото и да възстанови истинската си идентичност като съ-творец с Ѕога. ћожете да осъзнаете, че сегашното ви чувство за идентичност се намира под силното вли€ние на его-илюзиите и илюзиите в колективното съзнание на човечеството. “о е основано на въображаемото разделение с Ѕога и затова е смъртно, защото, всичко, което е извън царството на единството не може да има вечен живот. ¬ашето смъртно чувство за идентичност е нереално и никога не може да наследи вечни€ живот. «атова съм казал:
   «ащото, който иска да спаси душата си, ще € погуби; а който изгуби душата си заради ћене, ще € намери; (ћате€, 16:25)
   јко продължавате да се държите в своето чувство за идентичност, в смисъла на живота, създаден от егото, не можете да постигнете вечен живот. Ќо ако поискате да загубите смисъла на живота си, за да постигнете ’ристово съзнание и да се завърнете към единството, тогава действително ще постигнете вечен живот.

   «апочнете да губите живота си
    ак тр€бва —ъзнателни€т ви јз да започнете процеса за отдел€не от егото? “ова е двоен процес и първата крачка е, че тр€бва да възстановите известна част от връзката си с висшето си същество, с вашето ј« —Џћ ѕрисъствие. —амо ако имате тази връзка, чрез ’ристови€ ви јз, ще осъзнаете, че можете да се посветите напълно на път€, водещ към смъртта на егото. —ъзнателни€т ви јз не може да н€ма никакво чувство за идентичност, затова преди да можете да изоставите идентичността си основана на разделението, тр€бва да започнете съединението с истинската си идентичност на единството.
   ¬тората стъпка е, да разширите разбирането си за реалността на егото, а след това да започнете да го виждате през илюзиите му. √лавната илюзи€, ко€то тр€бва да различите е, че егото извършва нереалистично търсене на духовност, както об€сних в предишната беседа.  н€зът на този св€т знае, че —ъзнателни€т ви јз не може никога да забрави напълно сво€ произход. «атова силите в този св€т, включително и вашето его, реално не могат да ви спрат да не размишл€вате върху това, което повечето религиозни хора наричат спасение.
   ћакар да живеете в културна среда, където мнозина осъждат религи€та, повечето хора не могат да изостав€т своите духовни търсени€. ≈гото предпочита да ви вижда да отричате възможността за духовно израстване или да сте равнодушни към него. Ќо ако не може да го постигне, ще мине към втори вариант, съгласно който ще бъде разработен лъжлив път за спасение, който да ви убеди, че ако го следвате, ще бъдете спасени, независимо, какво имате предвид под спасение. ѕо такъв начин, кн€зът на този св€т и егото са създали почти безкрайно число лъжливи пътища, като духовни и религиозни системи, които обещават да ви доведат до спасението, но не могат никога да изпълн€т това обещание, защото не ви разглеждат извън идентичността, създадена от егото. ѕритчите го описват по следни€ начин:
   »ма пътища, които се струват човеку прави, но кра€т им е път към смъртта. (ѕритчи 14:12)
   јз съм го описал по следни€ начин:
   13. ¬лезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е път€т, който води към погибел, и мнозина са, които минават през т€х;
   14. защото тесни са вратата и стеснен е път€т, който води в живота, и малцина ги намират.
(ћате€, 7гл.)
   ћного искрени религиозни и духовни хора са били вкарани в заблуда от своето его и са тръгнали по такъв лъжлив път към спасението, като са били напълно сигурни, че принадлежат към единствената истинска църква, и докато спазват определените външни изисквани€, спасението им е гарантирано. «абележете, тази увереност създава гол€м комфорт и дори е нужна през ранните етапи от път€. ћного хора не издържат страха, че е възможно да не се спас€т, и затова, в€рата, че спасението им е гарантирано, може да им помогне да израснат от състо€нието на безсилие, предизвикано от големи€ страх.
   ѕроблемът е там, че тази увереност може много лесно да бъде използвана от егото, за да ви отведе в задънена улица, където ще см€тате, че щом сте член на тази духовна група/външна църква и изпълн€вате външните й изисквани€, не е нужно да се промен€те истински, н€ма нужда да следвате моите заповеди:
   3. ј защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?
   4. »ли, как ще кажеш брату си: чакай, да извад€ сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!
   5. Ћицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си
. (ћате€, 7гл.)
   √редата в собственото ви око е егото и лъжливото чувство за идентичност, което задържа —ъзнателни€ ви јз в капана на раздел€щото съзнание, което ще препречва път€ ви към царството на единството, докато не се дистанцирате от разделението и не влезете в единство с Ѕога. «атова, по-зрели€т духовно търсещ “–яЅ¬ј да изостави в€рата за външното спасение и външни€ път, а да открие истински€ вътрешен ѕът към ≈динството. —амо тогава можете да откриете тесни€ прав път, който води към Ѕожието ÷арство вътре във вас.
   »скам да ви кажа, че щом започнете да разбирате, че главната цел на егото е да ви пречи да намерите истински€ ѕът на ≈динството и да го следвате, като ви застави да пов€рвате, че можете да следвате външен път за спасение, ще започнете да разпознавате определени илюзии, които са използвани от егото ви, за да ви държи в капана. “огава вече ще ви бъде много по-лесно да ги определ€те и да изб€гвате чувствата, че тр€бва задължително да в€рвате в т€х. ¬ следващите послани€ ще разгледаме н€кои от тези илюзии, и как егото майсторски ви кара да чувствате, че по никакъв начин не може да ги изоставите.
   ѕомнете, —ъзнателни€т ви јз е този, за който се см€та, но можете всеки един момент да промените това. ≈гото и кн€зът на този св€т ще се опитват да ви накарат да пов€рвате, че не може да мислите по друг начин, но това е напълно неоснователно. Ѕог иска да се завърнете в къщи и затова иска да мислите, че можете да преодолеете его-илюзиите. ≈гото иска да ви задържи в капана на ограниченото чувство за идентичност, и затова се опитва да ви застави да мислите, че не можете или не искате да мислите по друг начин. »ска да ви накара да мислите, че щом веднъж сте опитали от забранени€ плод, вече н€ма начин да поправите тази грешка. «авинаги сте в капана.
   ¬ материалната вселена н€ма нищо посто€нно. ¬сичко е създадено като следствие от избор и ще съществува до тогава, докато продължите да поддържате този избор. «атова основни€т призив е Ц изберете живота, вместо да продължавате да избирате смъртта.

    4. «ащо егото става самореализирано пророчество
   ≈гото има напълно определена миси€, а именно, да пречи на —ъзнателни€ ви јз да преразгледа първоначални€ избор за отказване от Ѕога, а след това, отказване от решението, в резултат на което се е по€вило егото. “ова решение е било взето от —ъзнателни€ ви јз, но не било взето в напълно €сно ’ристово съзнание. Ѕило е взето, защото —ъзнателни€ ви јз е започнал да експериментира с дуалното съзнание, със съзнанието на антихриста. «атова —ъзнателни€ ви јз не е виждал €сно следствието от това решение и не е разбирал, че разсъждени€та му са основани на дуалистичното мислене. ≈гото ще направи всичко възможно, което е по силите му, за да ви попречи да преодолеете това заслепение; ще направи всичко, за да не може —ъзнателни€ ви јз да се постави извън илюзиите на егото.
   “р€бва да разберете, че —ъзнателни€ ви јз е вземал това фатално решение, защото не е виждал абсолютната ’ристова реалност и е бил заслепен от завесата, създадена от дуалното съзнание. «атова, —ъзнателни€ ви јз в€рва, че разсъждени€та му са били правилни, и имал чувството, че решението да напусне учител€ си било оправдано, необходимо и полезно или дори единствени€ възможен избор. ƒоколкото —ъзнателни€ ви јз бил вече частично заслепен и разделен чрез дуалистичната логика, както разума на ≈ва бил изкушен от твърдени€та на зми€та, че не може да умре Ц той не можел да забележи, че разсъждени€та му са относителни. “ой не разбирал, че змийската логика изглежда разумна само тогава, когато се гледа през филтъра на дуалността, състо€ние на ума, в което всичко е относително, където всичко може да бъде оправдано.
   — това искам да кажа, че —ъзнателни€ ви јз е сътворен по образ и подобие Ѕожии, означаващ, че е вашето ј« —Џћ ѕрисъствие. «атова не сте нито лоши, нито зли хора, и не сте глупави. јко —ъзнателни€ ви јз имаше по-обективен поглед върху нещата, би постъпвал много по-добре. ѕроблема е там, че докато —ъзнателни€ ви јз гледа света през филтъра на дуалистичната логика, н€ма как да опознае по-доброто. “ой не може да разпознае относителната логика на антихриста, за да види абсолютната ’ристова реалност.

   «ащо изглежда, че ¬селената потвърждава илюзиите
   —ъщността на дуалното съзнание е, че —ъзнателни€ ви јз Ц управл€ван от лъжливите учители на този св€т и егото Ц създава сво€ собствена ДреалностФ, представа за света, ко€то е изградена от илюзиите на егото. ¬сичко в тази представа е родено от централната его-илюзи€, и затова изглежда, че потвърждава тази илюзи€. — други думи, докато гледате на света през този филтър, всичко, което виждате, ще потвърждава правилността на его-илюзиите. јко носите жълти очила, света ще изглежда осветен в жълти тонове и ще бъде така, докато не свалите очилата и видите света без филтър.
   ќбаче, съществува още по-дълбока реалност, в смисъл, че света изглежда не само оцветен. –еалността, ко€то усещате на гърба си в материалната вселена, е формирана от убеждени€та на егото. “ова е важен момент, който всички искрени духовно търсещи тр€бва да разберат.  акто об€сн€вам навс€къде по този сайт, материалната вселена действа като огледало, което отраз€ва обратно всичко, което изпращате. «атова съм казвал, че тр€бва да постъпвате с другите така, както искате, те да постъпват с вас. –еалността е такава, че ¬селената ще постъпи с вас така, както постъпвате с другите хора. “ова е механизъм за безопасност, който е зам€на на учител€ за всички съ-творци, които са се отказали от духовните си учители, които са назначени на човечеството.  огато н€мате никаква връзка с учител€, единствени€ начин да се учите е да виждате последстви€та от своите действи€ и следователно, огледалото на ¬селената ви отраз€ва всичко, което му изпращате.
   “р€бва да разберете, че закона за свободната вол€ гласи, че ако се откажете от Ѕога и от духовни€ си учител, ще тр€бва да се учите от собствените си действи€. «атова духовни€ учител не може да се намесва в процеса на обучение, докато не решите да потърсите помощта му. ”чител€ не се намира в капана на вашите лични илюзии, в огледални€ дом на егото ви, затова той вижда €сно през заслеп€ващата ви завеса. Ќо той не може да ви го об€сни, докато не се издигнете на това ниво от път€, където ставате отворени за това об€снение. «атова, учител€ тр€бва да чака, докато —ъзнателни€ ви јз не започне да подлага на съмнение илюзиите, създадени от егото.
   ”чител€ напълно е осведомен за основни€ проблем, обаче само ученик с определена степен на зр€лост, може да започне да разбира проблема. ¬ какво е същността на проблема? ≈гото ви е използвало дуалното съзнание за да създаде ментален образ - как изглежда света или по-точно, как иска да изглежда света, за да може да поддържа основната илюзи€, създадена от конкретното ви его. —ъзнателни€ ви јз, който насочва вниманието ви, което е творческата ви сила, проектира тази представа за света в космическото огледало. ƒосещате ли се, какво ще отрази огледалото обратно?
   —ега започвате ли да разбирате проблема? —ъзнателни€ ви јз използва творческите си способности, за да проектира дуалистични€ образ в материалната вселена, космическото огледало го отраз€ва обратно, а така изглежда, че потвърждава его-представата за света. јко егото ви е създало представа за Ѕог като гневно и несправедливо същество, което ви е изоставило, то материалната вселена ще отрази обратно услови€, които ще изглежда, че потвърждават тази представа. Ќ€ма да можете да познаете Ѕога пр€ко, докато се отъждеств€вате с илюзи€та за разделението Ц материалната вселена ще скрие реалността, че Ѕог е във всичко. ¬сичко, което прежив€вате в този св€т, ще ви изглежда като потвърждение, че н€ма Ѕог, и че ви е изоставил. јналогично, ако в€рвате, че живота е борба, то космическото огледало ще отрази такива услови€, които ще превърнат живота ви в борба.
   — други думи, вие сте съ-творци с Ѕог и никога не можете да престанете да творите.  акто казах преди, неизбежно ще създавате собствените си обсто€телства, а избора е, дали творите чрез дуалистичното чувство за идентичност, определ€но като его или чрез божествената идентичност, закотвена във вашето ј« —Џћ ѕрисъствие. —ъзнателни€ ви јз има способността да се идентифицира с всичко, което можете да си представите, че представл€вате и приемате като реалност. —ледователно, ако се отъждеств€вате със смъртна идентичност, ко€то се определ€ от егото, ще предполагате, че сте смъртен човек, който обитава ограничен св€т, който превръща живота ви в борба. » понеже се отъждеств€вате с тази представа за света, душата ви ще се привлича към такава планета, където тези услови€ са реални физически Ц защото са били създадени от колективното съзнание на жизнените потоци, които обитават тази планета.

   «апочнете да подлагате на съмнение его-идентичността си
   ƒокато се отъждеств€вате напълно с представата си за света, създаден от егото, всичко, което виждате “–яЅ¬ј да е ограничено в рамките на представата ви. — други думи, докато —ъзнателни€ ви јз не подозира, че е нещо повече от егото, н€мате възможност да подложите на съмнение его-представите за този св€т. Ќе можете да издържите загубата на сво€та идентичност, защото, ако мислите, че смъртната его-идентичност е всичко, което съществува, н€ма да поискате да € подложите на съмнение, и затова сте недостижими за духовни€ учител. ¬место това ще опитвате да интерпретирате всичко, което се случва с вас по такъв начин, по който отново ще потвърдите его-представата си за света. ѕонеже разума на антихриста използва относителната логика, можете да извъртите почти всичко, както поискате, за да докажете това, в което в€рвате. “ова обикновено се нарича Дзатворена логикаФ.
   Ќо тогава, как можете да се избавите от илюзиите, създадени от егото? Ѕлагодарение на механизъма за безопасност, който Ѕог е вградил в тази материална вселена, както ћайка ћари€ об€сн€ва в сво€та книга. “ози механизъм е стремежа на ћайчината —ветлина да се върне към основното си състо€ние Ц към равновесие. — други думи, ако използвате вашите съ-творчески способности за създаването на нещо, което не съответства на законите и творческите намерени€ на Ѕог, тогава творението ви н€ма да бъде жизнеспособно. “о ще съществува само във времето и пространството и ћайчината —ветлина ще го разруши неизбежно.
   ѕоследстви€та са такива, че живота ви става посто€нна борба и поддържане на его-илюзиите.  олкото повече се стискате за тези илюзии, толкова по-гол€мо противодействие създавате, което ще се опитва да ги разрушава. ѕо такъв начин, живота ви действително е борба, защото се опълчвате срещу основните сили на материалната вселена. ћайчината —ветлина е предназначена да разрушава вс€ка структура, ко€то не съответства на Ѕожиите закони. «а да поддържате его-илюзиите си, се стремите да заставите ц€лата вселена да съответства на его-представата ви за този св€т.
   √рупа съ-творци може да застави отделна част от вселената да съответства на представата им за света. «атова на човечеството му се е удало да застави ћайчината —ветлина, от ко€то е създадена планетата «ем€, да отговар€ на колективната представа за света. Ќо независимо от това, колко силно съ-творците в€рват в своите илюзии, не могат да застав€т вечно ћайчината —ветлина да ги поддържа. Ќеизбежно ще предизвикат противодействие, което ще разруши създадени€ от т€х св€т. ясно го виждате днес в човешкото общество под формата на болести, нужди, нищета, малка продължителност на живота, недостиг на храна, замърс€ване, стихийни бедстви€ и дисбаланс.
   »звода е елементарен. “ака или иначе, тр€бва да разберете, че представата ви за този св€т е нереална. јко не слушате духовни€ си учител, ще се учите като блъскате главата си в бетонната стена на вселената, дотогава, докато най-накра€ не се предадете и не започнете да си задавате въпроса, има ли и по-добър път. «а духовни€ учител винаги е печално да види хора, които се отказват да подложат на съмнение его-илюзиите и така създават все повече и повече сериозни кризи в своите животи, докато накра€, разкъсвани от напрежение не зареват за помощ. ќбаче, ние сме ограничени от закона за свободната вол€ и затова позвол€ваме на хората да следват сво€ път, докато не ни помол€т за помощ. «атова можем само да наблюдаваме, как хората се ограничават, докато не могат повече да се движат.
   »скам да кажа, че щом —ъзнателни€ ви јз се отъждестви с дуалистичната си представа за света, е много трудно да се разруши маги€та на тази илюзи€. ‘актически, ще ви изглежда, че самата вселена потвърждава представата ви за света, като се подчин€ва за известно време. “ова е причината, поради ко€то можете да наблюдавате прекалено много хора, които са абсолютно убедени, че представата им за света е правилна. Ќо също така виждате, че с течение на времето, основната представа на повечето хора се промен€. ѕреди столети€ много хора са в€рвали, че «ем€та и вселената са много малки. ѕредполага ли са, че «ем€та е плоска, а небето е купол, който € покрива.
   “ази представа за света се е променила, защото във вс€ко поколение н€колко човека се осмел€ват да подложат на съмнение мирогледа на обществото и на своето его. «атова, през този век има хора, които са готови да се съедин€т със своите духовни учители и да се възвис€т Ц напълно и окончателно Ц над дуалистичните илюзии на личното си его и над колективното его на планетата. ¬се пак тр€бва да разбирате, че има сили, които ще направ€т всичко възможно, за да попречат на личното ви пробуждане и затова имат много мощно оръжие, а именно, тънкото дуално съзнание. » така, нека разгледаме по-отблизо, какви точно тънкости има в св€т, където всичко е относително.

    огато всичко е относително, кой е прав?
   ≈гото ви е родено от разделението с Ѕога и затова то може да се вижда само отделно от Ѕога. «а егото Ѕог и Ѕожествената реалност си остават интелектуални пон€ти€, които могат да бъдат осмислени, но никога разбрани пр€ко. —ъзнателни€ ви јз може да познае пр€ко Ѕога, но само чрез ’ристовото съзнание. «атова, докато гледате през филтъра на егото, не можете да познаете Ѕога пр€ко, затова тр€бва да се задоволите с описание на преки€ опит. »скам да ви кажа, че ако не можете да познаете реалността чрез пр€к опит, ƒЋЏ∆Ќ» сте да ДпознаетеФ реалността чрез описание и това описание Ќ≈»«Ѕ≈∆Ќќ ще бъде оцветено от разделеното съзнание. јко не се намирате под въздействието на разделеното съзнание, не бихте имали нужда от описание.
    акто об€сних в предишни беседи, ’ристовата реалност се състои във факта, че всичко е създадено от Ѕожественото битие. «атова, в действителност, нищо не може да бъде отделено от Ѕога. Ќещо може да бъде отделено от Ѕог само чрез ментална илюзи€, ко€то е създадена в разума на самоосъзнат съ-творец. ≈го-съзнанието е родено от разделението, а това означава, че то има фундаментална, вградена дуалност. ¬ие сте тук, а Ѕог е н€къде другаде. —ъществува разлика межди вас и Ѕога.
   –езултатът е такъв, че вместо пр€ко познание на Ѕога, егото може само да осмисл€ Ѕога, но това осмисл€не също съдържа дуалност. –азбирате ли, че за егото н€ма такова пон€тие като абсолютната истина, истина, ко€то не може да бъде оспорена или да има противоположност. ≈гото вижда само дуалността, затова, когато осмисл€ Ѕог, може да го направи само като го помести на относителната скала, ко€то изисква Ѕог да има противоположност.
    акто съм казвал по-рано, —ъзнателни€ ви јз не може никога да забрави окончателно за сво€ Ѕожествен произход. «атова, “ой знае, че Ѕог съществува, и че ≈ изц€ло благ. ≈гото би предпочело, —ъзнателни€ ви јз да забрави всичко за Ѕога, което, в действителност, се е случвало временно с н€кои хора. Ќо духовно търсещи€ не може да забрави за Ѕога и затова егото тр€бва да включи Ѕога в сво€та представа за света или —ъзнателни€ ви јз ще престане да раздел€ неговата гледна точка.
   ќбаче, когато егото осмисл€ Ѕога, го прави по относителен начин. —ъзнателни€ ви јз знае, че Ѕог е благ, но докато се намира под вли€нието на его-логиката, не може да познае напълно Ѕожието съвършенство, т.е. не може да разбере, че Ѕог н€ма никаква противоположност. «атова, е много веро€тно, —ъзнателни€ ви јз да попадне в капана на его-логиката, а именно, че Ѕожествената добродетел е относителна и съществува нейна противоположност. ѕротивоположността на доброто е злото и живота на тази планета дава много потвърждени€, които изглежда, че доказват съществуването на злото. “ова създава в€рата, че предполагаемата противоположност на Ѕога Ц наречете го д€вол или по н€какъв друг начин, както предпочитате Ц е толкова реален, както и Ѕог и нав€рно е необходим за поддържане баланса на творението.
   –азбирате ли мисълта ми? ≈гото, с помощта на антихристовото съзнание, създава ментален образ, който изобраз€ва Ѕога като несамосто€телна, зависима реалност, ко€то да има противоположност. »зобраз€ва го като несъвършено същество и добродетелта на Ѕога е относителна противоположност на злото. ƒобродетелта не е абсолютна Ц т€ е противоположност на злото.

   «ащо никога не можете да победите в дуалистичен спор
   »майте предвид една тънкост, ко€то се пропуска от много в€рващи хора. “е предполагат, че искат доброто и се определ€т като противоположност на злото, определ€т егото като нещо добро, което съответства на абсолютната добродетелност на Ѕога. ќбаче, това е най-гол€мата илюзи€ през времето и фактически е довела до всички религиозни конфликти и войни, които са известни на тази планета.  огато гледате през съзнанието на разделението, не можете Ќ» ќ√ј да видите абсолютната реалност и добродетелите на Ѕог. ¬иждате —јћќ относителната добродетел и става възможно, дори неизбежно, да определ€те добродетелта по относителен начин и съответно, да потвърждавате основната илюзи€, създадена от егото ви!
   ѕрез всички времена, индивидите и обществата са имали различни определени€ за добро. ƒори при дадена на ћойсей заповед да не се убива, тези, които са твърдели, че са представители на Ѕога за »зраелт€ните, често са определ€ли убийството на враговете като добро. “ова е очевиден пример, че егото не може да вижда абсолютната Ѕожествена добродетел, а неизбежно € превръща в относително пон€тие, което може да бъде дефинирано в съответствие временната изгода на егото.
   ўом —ъзнателни€ ви јз постави цветните очила на дуалистичната логика, вижда света през филтъра на двете противоположности. ≈гото не може да види нищо извън техните предели, затова ще твърди до последни€ си ден, че не съществува нищо извън относителността. ¬ тази относителна представа за света н€ма абсолютни пон€ти€, затова не съществуват никакви способи, какво съответства на Ѕожествената добродетел, а какво не съответства на абсолютната реалност. “ова може да бъде определено единствено чрез €снотата на ’ристови€ разум. “очно затова съм казал:
   —ветило за т€лото е окото; затова, кога твоето око бъде чисто, и ц€лото ти т€ло ще бъде светло; а кога бъде лукаво, и т€лото ти ще бъде тъмно. (Ћука, 11:34)
   —ъщността е, че когато окото ви е единно Ц т.е. —ъзнателни€ ви јз вижда единната, неразделна ’ристова истина Ц низшето ви същество става отворена врата, през ко€то Ѕожествената светлина си€е в този св€т. Ќо ако виждането ви е разделено, т.е. —ъзнателни€ ви јз гледа през дуалистични€ филтър Ц съществото ви е изпълнено с тъмното съзнание на дуалността. —ветлината от вашето ј« —Џћ ѕрисъствие, не може да си€е чрез разума ви чиста, а е оцветена от убеждени€та на егото ви и затова се превръща в тъмнина.
   —ъщността на относителната логика е, че щом всичко е относително, нищо не може да бъде доказано или опровергано в абсолютен смисъл. “ук не става въпрос, какво е истинско или лъжливо, а само  ќ… е прав или неправ, в смисъл Ц способен да убеди другите. “ова дава €вно преимущество на тези, които са изкушени от относителната логика на антихриста и тези, които имат най-гол€мо желание да управл€ват, да лъжат и принуждават, за да контролират другите.
   »стори€та със зми€та в ≈демската градина е илюстраци€, че щом започнете да възприемате дуалното съзнание Ц дървото за познание на ќ“Ќќ—»“≈ЋЌќ“ќ добро и зло Ц става много лесно да бъдете управл€вани от тези, които са прекарали живота си в това състо€ние на ума и не изпитват никакви угризени€ на съвестта, затова лъжат за да могат да ви управл€ват. »ма само един изход. Ќе можете да използвате разума на антихриста за да избегнете разделението. «атова, тр€бва да разберете, че егото е създало гигантска илюзи€, в ко€то всичко е относително. ƒокато сте в пределите на тази илюзи€, Ќ» ќ√ј не можете да избегнете контрола на егото.
   ¬иждал съм много искрени духовно търсещи, които са станали жертви на илюзи€та, че могат да използват интелекта си за да надхитр€т егото си и кн€за на този св€т. Ќ€кои дори си мисл€т, че това е т€хна работа, да убед€т собственото си его, егото на другите хора или силите на този св€т, че не са прави. Ќо това неизбежно ще ви застави да участвате в дуалистична борба, създадена от егото и затова все повече бивате въвлечени в не€. јко опитвате да използвате разума на антихриста за да надхитрите силите на антихриста, как можете да избегнете все по-гол€мото си ангажиране с разума на антихриста?
   “очно тази илюзи€ е довела до падението на много съ-творци.  акто об€сн€ва ≈лохима на ћира, много съ-творци са паднали поради илюзи€та, че тр€бва да загас€т светлината на Ѕожествени€ си пламък, докато не се про€в€т определени услови€ в този св€т. ћожем също така да кажем, че н€кои съ-творци са започнали да в€рват, че вместо да позвол€т на светлината си да погълне тъмнината в този св€т, тр€бва да участват в спора с тъмнината и да се стрем€т да убед€т попадналите в капана й да се завърнат към Ѕога. Ќо когато се опитвате да хванете кално прасе, неизбежно ще се оплескате целите.
   ѕри взаимодействието с дуалното съзнание на егото има само един работещ метод. Ќе можете да промените съзнанието на антихриста, защото, когато всичко е относително, не съществува никакъв съкрушителен аргумент. ƒ€вола обича да ви предизвиква на сражение, за да се опитате да го надхитрите, дори ще позволи да останете с впечатлението, че сте спечелили спора. Ќо д€вола не се стреми да докаже, че е прав; той иска само да ви държи в осъзнаване на разделението. јналогично, вашето его не е заинтересовано да спечели едно сражение, то печели войната, докато ви държи в капана на дуалистичната борба, така че през дърветата да не виждате гората.
   “ова е съществен момент, който много духовно търсещи не са разбрали, затова тр€бва да го обмислите много внимателно. ѕ–ќ—“ќ Ќ≈ ћќ∆≈“≈ ƒј ѕќЅ≈ƒ»“≈ докато участвате в дуалистичните спорове на егото. Ќе можете да убедите или да преобърнете своето его, защото то Ќ» ќ√ј не може да познае ƒуха на »стината и винаги ще вижда само дуалистични аргументи. —ледователно, Ќ» ќ√ј не можете да го заставите да вижда абсолютната истина, а вместо това ще бъдете въвлечени в безсмислени спорове в опитите си да докажете превъзходството на едно дуалистично описание, над друго. «а да избегнете този вечен капан, помислете над думите ми:
   ≈то, јз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. (ћате€, 10:16)
   “р€бва да се учите от мо€ пример, как се отнас€х с д€вола при моето постене в пустин€та (Ћука 3 гл.) или от опитите ћара да изкуши Ѕуда, когато той бил готов да навлезе в Ќирвана. Ќие оставахме неангажирани. јз порицавах д€вола, а Ѕуда за€вил за правото си да бъде Ѕуда на «ем€та. Ќо ние не сме започвали борба със силите на дуалността на нейна почва.
   Ќ» ќ√ј не можете да победите, докато се увличате в дуалистични спорове, нито ще съдействате на Ѕожественото дело, участвайки в дуалистични сражени€. ћожете да победите, само ако се издигнете над дуалното съзнание, като оставите назад дуалистичните спорове и борбите на егото си. ј за да постигнете всичко това, тр€бва да достигнете до единната ’ристова истина, ко€то да ви даде възможност да видите заблудите на дуалистичното мислене.
   ¬ следващите послани€ ще ви дам н€кои примери, как егото се опитва да ви задържа в капана на дуалистичната борба, като разработва различни системи от убеждени€, основани на дуалността. ÷елта е, да ви държи в състо€нието на дуалистична борба, ко€то позвол€ва на егото ви, или на антихристовите сили, да крадат от жизнената ви сила, за да оцеле€т.

© 2005 by Kim Michaels
http://www.askrealjesus.com/
http://www.flamerose.net/

ѕ–ќƒЏЋ∆≈Ќ»≈


—ъздадено: 03/04/2008 • 22:05
ќбновено : 20/04/2008 • 11:22
 атегори€ : Ѕърза помощ
—траницата е посетена 20856 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є7 

Avatar 17/01/2014 • 11:32

 олкото и знани€ да имаме за егото, ако не можем да осъзнаем лично и ц€лостно да преодолеем истинската си същност, мъглата пред всеки един от нас трудно би се вдигнала... Ќашето велико "јз съм присъствието" не е свръх човешко постижение, то е истинската ни природа! ћоите наблюдени€ е, че егото постав€ наистина страшно много прегради пред всички нас, пречи ни и прави какви ли не изпълнени€! l — разрушаването на рамките, в които сами се постав€ме, бихме могли да се докоснем до истинската си същност, тази извън формата, в ко€то се усещаме и бихме предизвикали в съзнанието си съвсем различна представа за самите нас! “акова е естествено ни състо€ние и е нещо много по-гол€мо, по-истинско, и по-велико от самите нас!  Ќещо, без каквито и да е думи за описание, без каквото и да е об€снение... Ќ€какво неземно чувство за единство, в което съществуваме всички ние!

 оментар є6 

Simplicity 12/01/2014 • 06:46

¬нимателно прочетох н€колко статии, тук и там за егото. “ази вечер се тормозих от един филм, който гледах по телевизи€та, беше ми супер странен и реших да разгледам, какво са писали хората за егото, понеже и във филма стана въпрос за това. ѕреди да остав€ впечатлението си обаче, е хубаво да знаете нещо за мен. јз съм на 32, лекар съм, като дете, до към 17-18 годишна възраст имах сериозни семейни проблеми, който не б€ха породени от мен, е може би от моето присъствие и от това, че съществувам, след това имах дълъг период на опити да си върна това, което ми беше отнето като психологически заложби, може би към 24-26 годишна възраст се б€х повъстановил. Ќикога не съм чел психологически книжки, освен онези, които в медицината ми се е налагало, страх ме беше, че може да ми объркат мозъка и без това б€х прежив€л много, щеше да е хубаво аз да съм този, които да решава, какво ще се случва, а не н€ко€ книжка, написана от н€кой, които не е евентуално и между живите. ÷€л живот не е имало кого да попитам, н€маше господ, н€маше д€вол, никои не даваше отговори, затова ги търсех сам с помоща на разсъждени€та си, които пък се опитвах максимално да подсигур€, че са правилни, защото ако направех грешна стъпка, можех да се озова и в лудница, особенно с моето детство. ѕрежив€л съм много неща, които н€ма да ви об€сн€вам, до този момент не б€х с€дал да чета нещо написано от н€кои друг, от гледна точка психологи€, по мое желание, но ето че го нарпавих. —ега ще сподел€ мо€та гледна точка и разберете, това е само гледна точка, както и истината е нещо преходно, и не€сно. ќсъзнах днес вечерта, нещо което ми е €сно, но никога не съм знаел, че се нарича "его". ¬сички говор€т как егото е объркано, как човек тр€бвало да се бори с него, или да му се надсмива и какво ли още не, но не мисл€ че това са хора, които найстина осъзнават какво е това чудо. ј то си е чудо найстина, в€рващите може да му викат дар божи. јз също съм в€рващ, в€рвам, че бог е вътре в нас, а не на небесата, там вече сме проверили :)  » така егото. ћного време мина в живота ми на проверки, вс€ко нещо се провер€ваше по 100-1000 пъти, вс€ка мисъл, вс€ко действие, вс€ка проба, оказа се че мога да прав€ страшно много неща с интелекта си, въпреки че ако ме срещнете на улицата, веро€тно ще ви кажа, че съм много глупав...—ъщо така се оказа, че психиката и мислите ми се вли€€т от фактори, които дълго време не разбирах, просто си сед€ на стола и изведнъж ми идва да фрасна н€кого, н€ма логика нали? “огава и заедно с медицината, малко по малко осъзнах, че хормоните в човешкото т€ло, нивата на определени вещества, пром€ната в кръвното нал€гане, пулсовата честота, външната температура, различната светлина, шума и какво ли още не, вли€€т по начин, н€мащ общи допирни точки с психологи€та. “ова може би започнах да го осъзнавам преди 7-8 години, обаче се оказа, че мога да се нагаждам. ¬ изграждането на характера има много подсъзнателни импулси, вли€ещи на хормоните в кръвта, а аз имам доста лоши такива събирани ц€л живот и останали като заключени в мозъка ми.  азах си, защо да търс€ подсъзнателното, като мога да пренастро€ работата на системата и започна да се получава, е където можех пренастройвах онова от подсъзнателното, което излизаше на€ве. ¬ общи линии осъзнах, че ако остав€ себе си, да прав€ това, което се поражда от заобикал€щи€ ме св€т и това, което е останало заключено в подсъзнанието ми, ако остав€ всичките си хормони на вол€, без грам разбиране по въпроса, то ще настане един гол€м хаос, и веро€тно аз н€ма да мога да живе€ тук и сега, а ще съм н€къде, веро€тно в миналото или неосъзнатото насто€ще. » така за мен, въпреки че не мога да се раздел€ на две, има два основни момента едини€т е психологически осъзнати€, логични€, този с чийто способ днес решаваме, че ще прочетемтова, което пише тук, а други€ е онзи хормонални€, този който създава определено ниво от хормони, да кажем като пример адреналин, в определена ситуаци€. ј този хормонални€, заедно с подсъзнателни€ ни св€т, създава животинското. “ака че ако разделим егото на две части, едната логична, а другата алогична и животинска, можем лесно да се ориентираме и да разберем, защо нещата пон€кога са извън наши€ контрол и защо искаме пон€кога повече едното, а друг път повече другото, и защо "егото" е в комфликт. ’убаво е човек да осъзнае тези неща, а най-важното е да осъзнае, че ежедневно има нужда от много повече животинска част, еволюционно не сме чак толкова изпълз€ли, колкото си мислим, но логическата е важно да се заеме с действи€та на животинската, за да насочваме, а не винаги да ни се иска да се хвърлим от моста, просто за удоволствието! ¬ажно е според мен, хората да осъзна€т по отделно двете страни, за едната тр€бва доста психологи€, дали сами ще мисл€т или ще ползват книжки, техен си избор, а за другата си тр€бва доста опит, от който да разбираш, че ако паднеш от моста, може и да не си жив. ќбщо взето важното е да направим така, че животинското да не вреди на нашето здраве, може да искаме да €дем всеки ден свинско, к

 оментар є5 

mnoogo 04/05/2012 • 12:01

анонимен- тук?автора?

 оментар є4 

veselka 26/11/2010 • 20:59

Ego.za men e kato ogledaloto i potrebnosta ni ohe ne otvorili ochi da se poglednem ,i kakvoto ni se iska da vidim.I sled  tova da vidi prez negovoto otragenie ostsnslite.


 оментар є3 

soami 20/09/2008 • 12:30

ћъдрии тшестлавецо ще попитам само едно,ако ми позвол€т всички?
¬ие покорихте ли си егото?

 оментар є2 

Nanera 03/09/2008 • 14:43

ѕон€кога се плаша, след като прочета такъв поток от информаци€ тр€бва да го превърна в знание. ƒа го приложа на практика или по-точно да го подложа на съмнение, но ми е трудно след като прецен€вам, че е пълен с истина.

 оментар є1 

Diakona 01/05/2008 • 22:47

«а да направиш коментар по темата,тр€бва сто процентово отстран€ване на егото,необходимо е да са отворени всичките ти чакри като лотосови цветове,безкраино важно е да възтановиш всичките си 12 ƒ Ќ   нишки,за да бликнат Ѕожествените ти познаниа и смирено да дадеш компетентен коментар.ќсвен това,когато —ветовни€ ”чител говори и Ѕоговете мълчат.—поред мен,затова н€ма коментари,иначе безкраино съм благодарен на …осиф за този саит и актуалните духовни теми.Ѕъди Ѕлагословен.
^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.71 секунди