“ърсене
—ЏƒЏ–∆јЌ»≈

‘»Ћќ—ќ‘»я Ќј ≈∆≈ƒЌ≈¬»≈“ќ

јЋ“≈–Ќј“»¬ј

«атвори ¬ладимир ћегре

«атвори Ќийл ƒоналд ”олш

«атвори Ќовата педагогика

«атвори «дравеопазване = Ѕолестоопазване

«атвори —емейните отношени€

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори јнонимните

«атвори Ѕългари€ днес!

«атвори Ѕърза помощ

«атвори ¬ помощ на духовното усъвършенстване

«атвори ¬торо тримесечие на 2016

«атвори ¬торо тримесечие на 2017

«атвори ¬торо тримесичие на 2013

«атвори ¬торо тримесичие на 2014

«атвори ¬торо тримесичие на 2015

«атвори ¬торо тримесичие на 2018

«атвори ≈лектра

«атвори  лаус ƒжоул

«атвори  район от –уси€

«атвори ѕЏ“я“  Џћ ¬Џ«Ќ≈—≈Ќ»≈“ќ

«атвори ѕисма на ’ристос

«атвори ѕоези€

«атвори ѕослани€ от  осмическото Ѕратство

«атвори ѕърво тримесечие на 2014

«атвори ѕърво тримесечие на 2016

«атвори ѕърво тримесечие на 2017

«атвори ѕърво тримесичие на 2015

«атвори ѕърво тримесичие на 2018

«атвори —ћј…¬јўј“ј —»Ћј Ќј ≈ћќ÷»»“≈

«атвори —елфидона

«атвори “екущата ситуаци€

«атвори “екущата ситуаци€ - второ полугодие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - последно тримесичие на 2012

«атвори “екущата ситуаци€ - първо тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесечие на 2016

«атвори “рето тримесечие на 2017

«атвори “рето тримесичие на 2013

«атвори “рето тримесичие на 2014

«атвори “рето тримесичие на 2015

«атвори ’ристос говори2:

«атвори ’ристос говори:

«атвори „етвърто тримесечие на 2015

«атвори „етвърто тримесечие на 2016

«атвори „етвърто тримесичие на 2013

«атвори „етвърто тримесичие на 2014

«атвори „етвърто тримесичие на 2017

Ѕро€ч

   всичко

   посетители онлайн

ѕомощен
ѕосетители

free counters

Ѕърза помощ - ћинимума, който тр€бва да знаете за живота

ћинимума, който тр€бва да знаете за живота

 им ћайкълс

    1. –азбиране, защо имате нужда от отговори
   “ази книга e за хора, които търс€т отговори на фундаментални въпроси за живота. «ащо имат нужда от отговори? »ма две основни причини:
   Х “ърсите духовното, в смисъл, че имате вътрешна потребност от отговори, за да разширите разбирането за себе си и живота.
   Х Ќе сте доволни от обсто€телствата в живота си и искате да се научите как да промен€те тези обсто€телства.
   ѕървата причина може да изглежда по-философска, докато втората е по-практична. ¬ действителност, и двете причини имат един подтик, а именно усещането, че тр€бва да има нещо повече в живота, което ви кара да искате подобр€ване прежив€ването на живота. “очно какъв е жизнени€ ви опит?
   ѕредставете си двама души, които са в много подобни външни обсто€телства, такива като загуба на работа и поставени пред необходимостта от пром€на на кариерата. ≈дини€т реагира като жертва и обвин€ва работодател€, късмета, съдбата или Ѕог. “ози човек върви по спирала надолу и по-късно гледа на тази ситуаци€ като нещото, което е разрушило живота му. ƒруги€т приема ситуаци€та като позвън€ване за събуждане и възможност да премисли живота си и да направи н€кои промени. “ази личност по-късно гледа назад към ситуаци€та като най-доброто нещо, което му се е случило н€кога, защото е породило пром€на, ко€то е насочила негови€ или нейни€ живот в по-добра посока.
   » двамата са пред подобни обсто€телства, при все, че т€хното вътрешно прежив€ване е почти диаметрално противоположно. ¬ашите вътрешни обсто€телства Ц начина, по който гледате и реагирате на външни обсто€телства Ц оформ€т жизнени€ ви опит. » все пак, как е възможно двама души да прежив€ват едни и същи външни обсто€телства, като едини€т има позитивен жизнен опит, а други€ негативен жизнен опит? ѕричината е, че двамата са реагирали различно на външните обсто€телства.  аква е причината едини€ да има негативен жизнен опит, а други€ е усп€л да обърне същите обсто€телства в позитивен жизнен опит? ¬ъзможно ли е едини€т да е разбрал нещо, което други€ не е знаел? » поради това прозрение, той или т€ е могъл да избере по-добър жизнен опит? ≈дини€т човек е усп€л да управл€ва сво€ жизнен опит, докато други€ е станал жертва?
   —ега ни става €сно защо хората търс€т отговори на фундаментални въпроси за живота Ц те искат да подобр€т сво€ жизнен опит!  аква е връзката на това с причините споменати по-горе:
   »мате вродена потребност да откривате отговори. Ќамирате смисъл да знаете повече за себе си и за живота. «нанието, кой си и защо си тук, може да ти даде по-дълбоко усещане за цел. ∆ивотът придобива по-дълбок смисъл и също така виждате определена посока в собствени€ си живот. “ова очевидно подобр€ва жизнени€ ви опит, дори нищо да не се е променило във външните обсто€телства.
   »скате да подобрите външните си обсто€телства.  огато знаете повече за себе си, за живота и за това как си взаимодействате с живота, можете да придобиете сила да направите позитивни промени на вашите външни обсто€телства. “ова очевидно ще подобри жизнени€ ви опит.
   »майки това предвид, нека да погледнем, какво тр€бва да знаете, преди да започнете да промен€те жизнени€ си опит.

   2. –азбиране на борбата за свобода
   »стори€та на човечеството може да се разглежда като непрекъсната борба за свобода, свобода от страдани€, ограничени€, бедност, празнота или всички възможни проблеми възникващи пред хората. ќсновни€т аспект на тази борба е превъзмогване на невежеството. ќбитателите на пещерите били много ограничени във възможностите за подобр€ване на услови€та им, тъй като са имали много ограничено знание за себе си и материалната вселена. Ќе са знаели достатъчно за законите на природата, за да промен€т своите външни обсто€телства така, както съвременните хора са го направили. Ќито са знаели достатъчно за своите собствени души, за да промен€т начина, по който са реагирали на живота, така както съвременните хора имат възможността да го прав€т.
   Ќеобходимо е подобр€ване, както на вътрешните, така и на външните обсто€телства и разшир€ване на разбирането за себе си, и на живота като ц€ло. “ова е истина и на колективно и на индивидуално ниво. јко искате да подобрите сво€ личен жизнен опит, тр€бва да тръгнете да търсите по-гол€мо разбиране. “р€бва да се запознаете със знани€та, които са налични в съвременни€ св€т, знани€, които просто не ги е имало в миналото.
   ѕомислете само, колко сте щастливи да живеете във време, когато толкова много информаци€ е налична и достъпна, отколкото когато и да било преди в писаната истори€. ƒействително, вие живеете във време, когато всеки, който желае може да намери достатъчна информаци€ и практически инструменти, систематично да промен€ сво€ жизнен опит, да стане това, което иска да бъде. “ази книга е опит, да осигури тази информаци€ в много сбита форма, но има много други по-обширни източници.
   Ћогичен е въпроса, защо не ви е била дадена тази информаци€ докато сте пораствали? «ащо не сте били научени как да управл€вате жизнени€ си опит, ако това наистина е възможно? «ащо човечеството се бори от хил€долети€ с човешките ограничени€, подтисничество и страдани€? «ащо животът ви е борба за постигане на лична свобода от външни и вътрешни ограничени€? Ћогични€т отговор е, има сили Ц и вътре и извън вас Ц които не искат да имате знани€.
   ≈дин кратък поглед към истори€та показва Ц съществуват външни сили във формата на диктатори и режими (дори политически, религиозни и научни институции), които агресивно са се опитвали да ограничават знанието и да не го дават на основното население.  ато очевиден пример Ц една религиозна институци€ е държала интелектуални€ живот на ≈вропа в жел€зна хватка, и е създала, така наречената тъмна епоха. ћотив за криенето на знани€та е възможността, индивидуално и колективно, хората да бъдат контролирани.  онтролирането на хора с физически средства е прекалено очевидно и води до бунтове. ћного по-ефективно е да се контролират умовете им. јко хората не познават по-доброто, може да не осъзнават, че са подтискани или да не зна€т как да постигнат свободата.
   «аключението е €сно. јко н€кой иска да ви контролира, той тр€бва да пречи да узнаете, че можете да се освободите от контрола му.  о€ е информаци€та, ко€то може да ви помогне да преодолеете всички форми на контрол върху умовете? “ова е знанието, че ваши€т жизнен опит Ќ≈ ≈ автоматичен продукт на външните обсто€телства. ƒействително, чрез получаване на по-гол€мо разбиране за това, кои сте, и от къде идвате, добивате сила за да поемете контрола върху сво€ живот. »мате възможност да избирате сво€ жизнен опит, вместо да се оставите на външните обсто€телства и вашата собствена психологи€ да ви контролират.
   јко може живота се разглежда като борба за свобода, сега вече осъзнаваме, че ключа за свободата е разбирането. »стината ще ви направи свободни, защото когато знаете, кои сте, и как работи света, можете да правите по-добри избори. “ази книга е предназначена да ви помогне да започнете да управл€вате сво€ жизнен опит. “€ ще ви даде пълната истина в концентрирана форма. ¬се пак, тази истина ще бъде дадена постепенно, за да се избегне взрив€ването на умовете ви. “ака че, нека да започнем с разглеждането важността на избора.

   3. ћинимума, който тр€бва да знаете за избора
   √лавното послание на всички истински духовни учители е: ћќ∆≈“≈ ƒј ѕ–ќћ≈Ќ»“≈ —¬ќя ∆»¬ќ“!  акво е нужно затова? јлберт јйнщайн е казал: ДЅезумие е да правите едно и също, а да очаквате различен резултатФ. јко искате живота ви да се промени, тр€бва нещо да промените. јко продължавате да правите едни и същи неща, как тогава животът ви може да се промени?
   »ма два основни подхода към живота. “ези, които посто€нно прав€т едно и също, и живе€т с мечтата, че н€кога късметът, съдбата, вълшебството или божеството ще промени живота им. » тези, които осъзнават, че ако искат живота им да се промени, тр€бва активно да прав€т нещо друго за да предизвикат промените. “р€бва да започнат с това, което е във възможностите им да промен€т.
   ¬сички истински духовни учители говор€т за вечни€ закон, че не можете да промените живота си, без да промените себе си. «а да промените външната ситуаци€, тр€бва да сте готови да промените вътрешната. “р€бва да пожелаете да погледнете в огледалото. “р€бва да сте готови да намерите и премахнете гредата от собственото си око.
   «а да промените живота си, тр€бва да осъзнаете могъществото на свободната вол€. “р€бва да направите избор, за да промените съществуващата ситуаци€. “р€бва да предпочетете нарастването на комфортта. “р€бва да предпочетете живота пред смъртта. ∆ивотът е процес на посто€нен избор и само вие можете да вземете решени€, с които да промените живота си.
   »збирате посто€нно и никога не можете да изб€гате от отговорността да правите избори. ћоже да престанете да вземате решени€, но за да го направите, тр€бва да вземете такова решение. ћоже да позволите други хора или учреждени€ да вземат решение вместо вас, но и за това тр€бва да вземете това решение. » можете да поддържате това състо€ние, само като продължавате да вземате решение, да не вземате решение.
   –ешението да не вземате решение ви прави духовно мъртви. ћоже да продължавате да сте физически живи, но в същото време сте духовно мъртви. Ќе можете да оставате духовно живи, ако не правите избор. ∆ивотът е избор. ∆ивотът е избор да бъдете повече. —мъртта е избор да бъдете по-малко.
   »збор не се прави на празно м€сто. ¬сички избори имат последстви€. ƒа сте духовно мъртви не ви прави неосъзнаващи. “ова не ви предпазва от последстви€та, независимо от това, кой прави избора. —ъотношението е просто. »ли правите свои собствени избори или позвол€вате да ги прави н€кой друг вместо вас. ¬ъв всички случаи, за вас са последстви€та. —амо ако вземате собствени решени€, може да вли€ете на последстви€та.
   »ма два типа последстви€. ≈дните последстви€ ви ограничават и оказват отрицателно въздействие на жизнени€ ви опит. ƒругите ви освобождават и обогат€ват жизнени€ ви опит. ѕоследстви€та прав€т живота ви повече или по-малко.
   ќграничаващите последстви€ са резултат от избори, основани на непълно или неправилно знание. ќсвобождаващите последстви€ са основани на пълно разбиране. »стината ще ви освободи да бъдете повече. Ќедостатъчната истина ще ви ограничи и ще превърне живота ви в борба.
   ѕром€ната тр€бва да започне с желание за пром€на и уравнението е елементарно. “р€бва да пожелаете промените толкова силно, че да сте готови да достигнете до по-високо разбиране, което да предизвика тези промени.  акво е нужно за да стигнете до този момент? «а това може да ви помогне знанието за възможните варианти.

   4. ћинимума, който тр€бва да знаете за възможните варианти
   »мате избор между два основни варианта. ∆ивотът ви може да бъде възход€ща спирала, посто€нно разшир€ващ се жизнен опит, който води до по-нататъшно развитие, щастие и душевно спокойствие. »ли животът ви може да бъде низход€ща спирала, ограничаваща жизнени€ ви опит, водеща до липса на елементарни неща, до разочаровани€, до страх, гн€в и усещането за борба. –азликата е във изборите, които правите. ¬ъпросът е в това Ц съзнателни или несъзнателни решени€ вземате.
   јко правите избори, основани на непълно разбиране, изпитвате ограничаващи следстви€. —блъсквайки се с тези последстви€, веро€тно ще направите други неосъзнати избори и това ще доведе до още ограничаващи следстви€. јко това продължава дълго време, може да доведе до убеждението, че всички възможни варианти вод€т до ограничаващи следстви€. “ова е състо€ние на невежество, на духовна слепота. ¬ъзприето като крайност ви кара да се чувствате, че н€мате никакви възможности за избор, никакви варианти в живота. “ова е състо€ние на духовно безсилие, на духовна смърт.
   »зборите основани на невежеството, вод€т до още повече невежество и това е низход€щата, самоподдържаща се спирала и може да бъде прекъсната само с волево усилие. “р€бва да решите да си върнете властта и да правите съзнателни избори. —амо когато правите съзнателни избори, можете да избегнете невежеството и духовната смърт.
   јко сте обхванати в низход€ща спирала е необходимо усилие за да се измъкнете на свобода. Ќе можете да преодолеете такава спирала, като прилагате един и същ подход към живота, който ви е вкарал в тази спирала. Ќе можете да решите проблема с това състо€ние на съзнанието, което е създало проблема. «атова тр€бва да поискате да промените нещо.
   јко животът ви тр€бва да бъде променен, тр€бва да имате готовност за това. “р€бва да промените отношението и подхода си към живота. “р€бва да сте готови да стигнете до разбиране, което н€мате в момента. Д—тремете се с ц€лото си същество към разбиранеФ.
   «а да промените живота си, тр€бва да се научите да правите съзнателни избори, водещи до освобождаващи последстви€. “акива избори са основани на по-високо разбиране на живота, за да намерите това разбиране, тр€бва да излезете извън своите сегашни знани€ и убеждени€, зад предела на сегашната си ментална конструкци€.
   јко хората не могат да се измъкнат на свобода от низход€щата спирала, за това може да има само една причина. —танали са ментално или емоционално привързани към н€каква конкретна система от в€рвани€ или представа за света и не жела€т да погледнат отвъд съществуващата ментална конструкци€, за да намер€т по-високо разбиране. “ази привързаност към днешните в€рвани€, отказът да бъде изоставен ментални€ затвор, е главни€ фактор, който задържа много хора в капана на еднообразното, механично повторение на борба и страдание.
    лючът към цели€т прогрес, който се наблюдава в човешката истори€ е, че във вс€ко поколение има хора, които искат да постигнат по-високо разбиране за живота, искат да мисл€т по-широко от менталните ограничени€. ќбаче, във вс€ко поколение, повечето хора се отказват да изостав€т сво€ ментален затвор. «атова, първи€т избор, който тр€бва да направите по път€ към по-високото разбиране на живота, е желанието да гледате отвъд умствените си ограничени€. “р€бва да решите да намерите разбиране, което да излиза извън пределите на сегашните ви убеждени€. “р€бва да сте готови да стигнете до истината, ко€то ще ви направи свободни.
   «а да започнете процеса на съзнателно избиране, тр€бва да разберете, че не правите избора си на празно м€сто. ¬секи направен избор е отражение на сегашното състо€ние на съзнанието ви. »зборът е израз на това, какъв се виждате, как си представ€те света и отношението ви към него. ќбщата ви представа за света, основната ви парадигма, сте € изграждали за продължителен период от време и върху този процес са повли€ли много идеи, н€кои от които ограничени и погрешни.  лючът към пром€ната в живота ви е откриването на грешните идеи и зам€ната им с по-високо разбиране. јко хората не са в състо€ние да подобр€т живота си, това ¬»Ќј√» е защото са се вкопчили в ограничена или грешна иде€ и отказват да € подложат на съмнение.
   ¬еро€тно са били програмирани да се страхуват, че ще се случи нещо ДлошоФ, ако подложат на съмнение ДнепогрешимосттаФ на н€ко€ догма. »ли веро€тно, са попаднали под изкушението на гордостта, че в€рата им е най-висшата Ц абсолютната истина и затова н€ма нужда да се подлага на съмнение.
   ”равнението е много просто. Ќа всеки въпрос, който можете да си зададете, има отговор, който ще разшири разбирането ви за съответната тема. Ќа н€кои въпроси н€ма преки отговори, защото са формулирани поради непълни знани€. ƒори на такива въпроси има отговори, които да разшир€т разбирането ви и по този начин да можете да зададете по-добри въпроси. јко имате въпрос и не сте намерили отговора, може да има само едно об€снение. Ќе сте търсили там където тр€бва, не сте попитали с нужната настройка на ума.
   ѕричина за това е, че сте ограничили ума си в ментални рамки, които често се определ€т от външни в€рвани€. ƒокато не се откажете да търсите отговора вътре в тези рамки сте в задънена улица, в духовен капан. Ќе сте в състо€ние да избегнете това безсилие, докато не се решите да потърсите отговора извън тези в€рвани€.

   5. ћинимума, който тр€бва да знаете, къде можете да намерите нужните отговори
   √лавни€т проблем, който преп€тства прогреса на човечеството, се състои в мисленото и емоционално привързване на хората към сегашните си представи за света и отказа да ги подложат на съмнение или да ги замен€т с по-високо разбиране. “ова може да доведе хора и организации до консерватизъм, до липса на гъвкавост, до отказ да се стрем€т към истината, ко€то ще ги направи свободни. ѕри повечето хора има определени любими убеждени€, представи, определени ментални Дсвещени кравиФ, които не се пипат, най-често защото хората предполагат, че представл€ват абсолютно доказана истина.
   “ова неизбежно ви постав€ в нагласа, ко€то преп€тства търсенето на отговорите, които ще разшир€т възпри€тието ви на живота. —ъотношението е просто. »ли ще прекарате цели€ си живот в защитаване на н€каква система от убеждени€, като прекъснете разшир€ването на разбирането си за живота? »ли ще прекарате живот, в който честно и искрено търсите разбиране, дори ако тр€бва да преминете отвъд разбирани€та приети от обществото? Ќевъзможно е да правите и едното, и другото. »ли ограничавате разума си, или му позвол€вате да се движи свободно.
   Ќепрекъснатото израстване е закон на живота. ∆ивеете във ¬селена на безкрайни възможности, в ко€то н€ма абсолютни граници. јко допуснете да попаднете в капана на старото мислене, че н€каква иде€ е абсолютна и безгрешна истина, тази иде€ формира стена около разума ви. ¬ижте истори€та и ще се убедите, че нито една иде€ (каквато и да е по природа Ц религиозна, политическа или научна) не е издържала изпитанието на времето. ѕричината е, дори и с нежелание, все пак, човечеството се занимава с търсенето на по-високо разбиране.  огато това разбиране е постигнато, могат да се формулират много по-добри въпроси, което води и до добри отговори. “ака, с времето, произволна иде€ се замен€ с нова иде€, ко€то да носи по-гол€м смисъл и практическо приложение.
   јко се вкопчвате в иде€та, ко€то е натрупала прах през времето, ще се отделите от потока на живота. ќт свобода ви лишават идеи, които отказвате да подложите на съмнение, те ограничават приемането в живота ви.  огато хората се чувстват безсилни, все едно н€мат никакъв избор в живота си, това ¬»Ќј√» е, защото отказват да подлагат на съмнение определени ДнепогрешимиФ убеждени€.
   —ъзнанието в духовна смърт е втвърдено, защото е основано на отказ да подложи на съмнение представите си за света, парадигмите си. “ова води до умствено замръзване. ћного хора, дори много организации, се посвещават на защитата на определени ограничени системи от убеждени€, вместо да търс€т истината, ко€то ще ги освободи от заблудите им или наследените ограничени€.
   ѕърви€т избор, пред който заставате: Ддействително ли искам да промен€ живота си?Ф јко отговорът е ДдаФ, тогава тр€бва да си признаете факта, че за да промените живота си, тр€бва да достигнете до по-високо разбиране за него. «а да намерите това разбиране, тр€бва да имате желание да надскочите сегашните си ментални ограничени€. “р€бва да сте готови да подложите на съмнение своите неоспорими в€рвани€ и парадигми.
   ”равнението е просто. јко днешната ви система от убеждени€ и представи за света ви дава разбиране, как да промените живота си, вече бихте имали това разбиране и живота ви би се променил. —ами€т факт, че искате да промените живота си показва, че не разбирате нещо и имате нужда от пром€на. “ака единственото възможно логическо заключение е: за да намерите нещо, което го н€мате във вас, тр€бва да търсите извън. “р€бва да дадете възможност за разширение на съзнанието, достигайки до по-високо разбиране, което да ви освободи от съществуващите ограничени€.
   ¬ечни€т закон: когато ученикът е готов, се по€в€ва учител€т. јко молите за по-високо разбиране, ¬»Ќј√» ще получавате такова. ¬ъпросът е Ц ще можете ли да признаете учител€, да признаете новото разбиране? ќтговорът зависи от гъвкавостта на ума ви, привързани ли сте към вече приетото или имате желание да го преразгледате.
   —амо вие можете да решите, искате ли да продължавате да правите неосъзнати избори или ще отворите разума си и ще започнете да правите съзнателни избори. Ѕлагословени са кротките. Ѕлагословени са тези с гъвкави умове Ц които не см€тат, че зна€т всичко Ц защото те тр€бва да наслед€т «ем€та.
   »мате два варианта. ∆ивотът ви може да бъде или във възход€ща, или в низход€ща спирала. јко не осъзнавате какви избори правите, животът ви е в низход€ща спирала, ко€то води от криза в криза.  акво е нужно за да стигнете до момента, когато желанието ви за промени стане толкова силно, че да бъдете готови да отворите разума си за по-високо разбиране, което да доведе до промени? «а много хора е нужна толкова сериозна криза, че достигат до предел. Ќеочаквано разбират: ДЌе мога повече да продължавам така, тр€бва нещо да се промени!Ф
   ќбаче достигането до криза не е единствени€ начин да се промените. ћожете във всеки един момент да вземете съзнателно решение, да започнете да търсите по-високо разбиране на живота, така ще разберете, как да правите по-добри избори, как да правите съзнателен избор. “еоретически, можете да го направите веднага. Ќо готови ли сте да направите този избор?
    акво определ€ готовността? “ова е баланса между желанието за пром€на и желанието да се държите за съществуващите в€рвани€ и подходи към живота. «а да се промените, желанието ви за пром€на тр€бва да е по-гол€мо от страха, че ще загубите нещо ценно. «а да стигнете до тази точка е полезно да разбирате в какво се състои щастието.

   6. ћинимума, който тр€бва да знаете за щастието
    акво искате в действителност от живота? ѕовечето хора биха казали, че искат щастие. ќбаче, ако ги попиташ, как могат да постигнат щастието, най-често описват редица външни услови€, удовлетвор€ването на които ще ги направи щастливи. Дјко имах това и онова, и още нещо, ще съм щастливФ. ѕроблемът при такъв начин на разсъждение или липса на разсъждение е, че постав€ щастието ви в зависимост от н€какви външни услови€, които много трудно се поддават на контрол.
   “върдението, че щастието е резултат от външни услови€, и че ако имате желаните неща, ще сте щастливи, е лъжа. “ази лъжа е програмирана в умовете ви от тези, които искат да ви продадат нещо или да ви контролират. Дјко купите продукта ни ще бъдете щастлив.Ф Дјко следвате религи€та ми или политическата система, ще сте щастливи.Ф Д—ледвайте ме и аз ще ви заведа в ра€ (на «ем€та или н€къде другаде)Ф.
   Ќ€кои от тези хора могат да имат и добри намерени€, но т€хното намерение да ви направ€т щастливи е основано на фундаментално неразбиране на причините за щастието.  акво е това щастие? “ова е чувство, което живее във вас, състо€ние на разума.  ъде е логиката да приемете, че вътрешното състо€ние Ц състо€ние, което се ражда във ваши€ разум Ц е продукт на нещо извън ума ви?
   —лънцето е способно да произвежда светлина благодарение на вътрешните си процеси. “о н€ма нужда от нищо извън себе си за да произвежда светлина. ¬аши€т разум има потенциала да стане слънце, да започне да излъчва щастие, мир и любов, също както слънцето излъчва светлина.
   Ќастроили са ви да мислите, че има логика във възможността щастието да дойде отвън. ѕрограмирането е толкова фино и убедително, че повечето хора не са си направили никога труда да се вгледат внимателно в тази логика. ¬ резултат на това продължават живота си, преследвайки химера. ѕрез цели€ си живот са погълнати от безкрайното преследване на външните услови€, които както се предполага, тр€бва да дадат вътрешното състо€ние на щастие.
   Ќ€кои усп€ват да създадат ред услови€, които би тр€бвало да ги направ€т щастливи. ќбаче, когато осъзна€т, че все още не се чувстват щастливи, стигат до извода, че им тр€бва още нещо или имат нужда от по-гол€мо количество от това, което вече имат Ц повече пари, повече имущество, повече секс или каквото и да е там. Ќо нима е логично, ако нещо не ви прави щастливи, имайки го в по-гол€мо количество, дали е възможно тогава да сте щастливи?
   јко сте жертва на такава ситуаци€, приличате на магарето, което се стреми да стигне до моркова, който е завързан за него пред муцуната му. —тремейки се към моркова, само го бута още по-напред. ћоже да прекарате остатъка от живота си, преследвайки невъзможната мечта да постигнете щастието с външни услови€ или да потърсите друг подход. ћоже да решите да потърсите по-високо разбиране за щастието и как да го постигнете.
    ћоже да започнете като наблюдавате тези, които вече са го постигнали. “ези хора са достигнали до точката, от ко€то са се отказали да търс€т щастие извън себе си. –азбрали са, че щом щастието е вътрешно състо€ние, то може да бъде намерено само вътре, в самите себе си. “ова отново ни връща на избора и стигаме до потресаващо заключение: ўј—“»≈“ќ ≈ ¬ »«Ѕќ–ј!
   —игурен съм, че са ви програмирали да отхвърлите тази иде€. Ќастроили са ви на убеждението, че не можете да се направите сами щастливи, че е нужно още нещо извън вас самите. “ака ли е в действителност? » ще се намери ли смелост във вас да разгледате този въпрос? јко отговора ви е да, тр€бва да започнете с разбирането на отношени€та си със ¬селената, в ко€то живеете.

   7. ћинимума, който тр€бва да знаете за ¬селената
   ѕогледнете от друга страна на казаното от јлберт јйнщайн: ДЅезумие е да правите едни и същи неща, а да очаквате различен резултатФ.  ато учен, јйнщайн е разбрал фундаментален закон на природата, закон, който »сус е изказал по следни€ начин: Д«атова постъпвайте с другите така, както искате да постъпват с васФ. —ъщо така е казал: ДЌе съдете за да не бъдете съдени. «ащото както съдите, така и вас ще съд€т, с каквато м€рка мерите, с такава ще ви отмер€тФ.  акво е казал »сус в действителност?  азал е същото като јйнщайн, но с други думи.
   ¬сички духовни учители са твърдели едно и също, €сно послание: ¬—≈Ћ≈Ќј“ј ≈ ќ√Ћ≈ƒјЋќ!  аквото и да изпратите, неизбежно ще се върне при вас от космическото огледало. ўом продължавате да изпращате едно и също, да използвате един и същи подход към живота Ц какво очаквате да отраз€ва космическото огледало?
   ѕредставете си човек, който стои пред истинско огледало с нещастно изражение на лицето. ѕитате го защо и той ви об€сн€ва, че много време стои пред огледалото и очаква образа в него да му се усмихне. ј вие му об€сн€вате: Дјко искаш образа да ти се усмихне, първо му се усмихни ти!Ф ј той отговар€: Д√лупости! Ќе мога да се усмихвам на огледало без причина, и не мога да имам докато то не ми се усмихнеФ.
   ќчевидно сте помислили, че този човек е откачен. Ќо нима не е безумие, че толкова много хора използват същи€т подход към живота? »скат да бъдат щастливи, но си мисл€т, че завис€т от н€какви външни услови€, за да бъдат щастливи. «атова продължават да прав€т едно и също, като очакват живота да ги направи щастливи. ќбаче, как космическото огледало може да отрази обратно изобилни€ живот, ако не му изпращат осъзнаване на изобилие?
   ѕовечето хора зна€т «латното правило и ще кажат, че са съгласни с него. Ќо така или иначе, не могат да постъпват в съответствие с него. ѕродължават да изискват другите хора да се отнас€т добре с т€х, преди да започнат те да го прав€т. ќчакват животът да се отнас€ добре с т€х, преди да изпрат€т вибраци€та на щастието.
   ”равнението е просто. јко продължавате да правите едни и същи неща, ако продължавате да използвате един и същ подход към живота Ц животът ви не може да се промени. јко искате да се промени животът ви, тр€бва ƒј «јѕќ„Ќ≈“≈ —Џ— —≈Ѕ≈ —»! —амо тогава космическото огледало ще отрази друг образ.
   јко погледнете честно на света, ще видите, че повечето хора сега са в капана на тази форма на безумие и очакват света да се промени без те да направ€т опит сами да се промен€т. ѕослани€та на всички истински духовни учени€ и всички начини за самоусъвършенстване в психологи€та сочат, че има алтернатива на този подход.
   Ќезависимо, колко трудна ви се струва ситуаци€та, винаги има нещо, което може да се направи за нейното подобр€ване. ћоже да ви се струва, че сте обкръжени от обсто€телства, които не можете да промените и действително, в много от случаите н€мате непосредствен контрол над определени външни обсто€телства. » все пак н€ма такава ситуаци€, в ко€то да н€мате абсолютно никакви възможности да промените н€кои от аспектите на ситуаци€та.
   “ова ни насочва към другата огромна лъжа, в ко€то са ви заставили да пов€рвате. “€ върви ръка за ръка с лъжата, че щастието е резултат от външни услови€. “ази лъжа твърди, че състо€нието на разума ви, вашето вътрешно състо€ние, е резултат от външни обсто€телства. —ъщността на това твърдение е, че разумът ви е къща без ключалки на вратите. “ака, това което става във външните обсто€телства, автоматично ви прави щастливи или нещастни.
   ∆елаещите да ви управл€ват, искат да в€рвате в тази лъжа. “е не искат вие да откриете истината, че разумът ви е незащитен само до тогава, докато правите неосъзнати избори, докато позвол€вате н€кой друг да прави избори вместо вас. “е не искат да знаете, че имате алтернатива на този подход, защото, ако действително знаете, че ¬селената е огледало, ще знаете как да промените своите външни обсто€телства, като промените съзнанието си. ¬место да бъдете роб на външните обсто€телства, можете да поемете управлението над вътрешни€ си живот, над ума си. «а да го направите ефективно, тр€бва да разберете ”равнението на ∆ивота.

   8. ћинимума, който тр€бва да знаете за ”равнението на ∆ивота
   ўастието е вътрешно състо€ние; това е опит, който има м€сто във ваши€ разум. јко правите неосъзнати избори, отказвате да поемете управлението, да господствате над ума си. ќстав€те вратата отворена и всеки с агресивни намерени€, може да влезе и да управл€ва състо€нието на разума ви, начина, по който възприемате живота. јлтернативата е в това, да осъзнаете, че можете да направите избор, да поемете отговорност да станете пазач на сво€ разум.
   ѕравейки съзнателни избори, можете да решавате какво да допуснете. » можете да разберете, как да поемете управлението над това, което става в разума ви. “огава ще откриете, че н€ма никаква пр€ка връзка между вътрешните и външните обсто€телства. Ќепри€тните външни услови€ не е задължително автоматично да ви прав€т нещастни. Ќапротив, има възможност да бъдете щастливи, независимо от външните обсто€телства. ‘актически, никога н€ма да бъдете истински щастливи, докато съдбата ви зависи от каквито и да е външни услови€.
   «а да постигнете това състо€ние, тр€бва да осъзнаете, че между външните обсто€телства и разума ви, тр€бва да има защитен щит. “ози пазач сте вие, когато поемете отговорност да правите осъзнати избори. «а да поемете напълно тази отговорност, тр€бва да осъзнаете, че щастливи или нещастни не ви прав€т външните обсто€телства, а вашето отношение към т€х. ўастието е вътрешно прежив€ване и само вътрешното състо€ние на ваши€т разум определ€, как възприемате живота. ¬ъв вс€ка ситуаци€, с ко€то се сблъсквате, има два елемента, които вли€€т на отношението ви към тази ситуаци€:
   - ‘актическите, физически обсто€телства, с които се сблъсквате.
   - ¬ътрешните обсто€телства, а по-точно, това което става в разума ви, в душата ви.
   —ъществува живот, който става извън ваши€ разум. —ъществува възпри€тие на живота, което става във ваши€ разум.
   “очно вашите възпри€ти€ прав€т ситуаци€та при€тна или непри€тна. —траданието е състо€ние на ума. ўастието е състо€ние на душата. ѕовечето хора са се научили да в€рват, че ако нещо ДлошоФ се случва с т€х, единствената възможност е да се чувстват зле. “ова е лъжа Ц всички истински духовни учители учат, че можете да се научите да управл€вате реакциите си в живота.
   ¬ерни€т път към управл€ването на собствени€ живот започва с поемане управлението за възприемането му. —амо когато се научите да се усмихвате на ¬селената, т€ ще ви се усмихне в отговор. «а да го направите, тр€бва да разберете уравнението на живота. ћного хора са научени да см€тат, че уравнението на живота тр€бва да прилича на следното:
   ¬ъншните обсто€телства+другите хора=вашето възприемане на живота.
   ƒействителното уравнение е:
   ¬ъншни обсто€телства+другите хора+вътрешните ви обсто€телства=възприемането ви за живота.
    огато разберете това, ще забележите, как ще се заемете с пром€ната в живота си. “очно вашето възпри€тие за живота, което е отд€сно на знака за равенство, прави ваши€ живот щастлив или борба. «а да измените резултата на математическото уравнение, тр€бва да промените само едно от събираемите. Ќапример:
   2+4+2=8, може да се промени, като промените само едно число намиращо се вл€во от равенството: 2+4+10=16
   ѕосланието е просто. Ќе винаги е възможно, поне в обозрима перспектива, да се промен€т външните обсто€телства или другите хора. Ќо винаги можете да промените своето отношение към т€х. » ако го направите, ще се случат две неща:
   - ¬ашето възпри€тие за живота ще се промени.  огато разберете по-добре живота и себе си, ще започнете да виждате всичко в друга светлина. —егашните ви убеждени€ и разбиране формират ограничени€ (ментални рамки) около ума ви.  огато гледате живота заседнали в рамките, той ви изглежда много ограничен и ще прилича на борба.  огато излезете извън менталните рамки, ще достигнете до по-широка перспектива и възприемането на живота ви ще стане много по-позитивно. јко не в€рвате в това, вижте живота на много хора, които са сред посто€нни трудности, но срещнали се с позитивни€ подход, прежив€ват ситуациите с гол€мо душевно спокойствие.
   - ¬ъншната ви ситуаци€ ще се промени. ѕриродни€т закон е такъв, че ¬селената ще ви върне всичко, което й изпращате. «атова, когато промен€те това, което изпращате, космическото огледало неизбежно ще отрази друга реалност в определено време. ¬селената има вградено забав€не на отговора. “ова ви защитава от мигновено разрушаване, но също така задържа и положителни€ отговор. «атова е нужно посто€нство.
   ”мът ви е програмиран да отхвърл€ тази истина, но все пак това е истина, ко€то е повтар€на в най-различни варианти, от всички истински духовни учители. «атова бихме могли да го наречем “айна на ∆ивота.

   9. ћинимума, който тр€бва да знаете за “айната на ∆ивота
   «ад всички религиозни и духовни учени€, и учени€ за самоусъвършенстване, които могат да бъдат открити на тази планета, стои една тайна. ¬сички те говор€т за едно и също, но по различен начин.
   Ќапример, погледнете човек, който се съжал€ва и възприема цели€ св€т настроен срещу него. ѕосланието, което носи е, че животът е борба.  осмическото огледало е устроено така, че дава на хората това, което искат. ќбаче то не следи човешките мисли, а съди по човешките отношени€ и постъпки, по това, което изпращат. “ова прилича на огледало, което не може да каже, какво е нужно, за да ви се усмихне. ћоже само да ви отговори на това, което проектирате върху него.
   јко в€рвате, че животът е борба, ще изпратите ментален образ, че животът е борба.  осмическото огледало ще си каже: Дќ, този човек иска да изпита борбатаФ и ще ви отрази обратно всички обсто€телства, които ще направ€т живота ви борба.
   Ќамирайки се в такива обсто€телства, хората реагират негативно и изпращат този негатив в огледалото. ќгледалото мисли: Дќ, искат още повече борбаФ и изпълн€ват желанието. ѕо този начин, негативните убеждени€ на хората за живота стават самореализирани пророчества и животът им се превръща в низход€ща спирала.
    огато Ѕуда е обучавал на това казал, че животът ще бъде страдание, докато не развиете правилно желание чрез непривързаност. »сус също е обучавал на това и е казал: Д азвам ви, не се съпротивл€вайте на злотоФ. –аботата е там, че когато се съпротивл€вате на злото, изпращате отрицателно съобщение Ц съобщение за убеждението ви, че тр€бва да се борите с противника Ц и космическото огледало може само да отрази обратно тази ситуаци€.  акво е решението на »сус, главни€т му ключ, с който може да се прекъсне тази негативна, самореализаща се спирала? –ешението е много просто, но все пак изключително дълбоко: Дјко н€кой те удари по д€сната страна, обърни и другатаФ.
    расотата на това наставление се състои в това, че ако успеете да отговорите позитивно на н€каква ситуаци€, космическото огледало ще остане с убеждението, че искате позитивен опит. ¬ съответното време, неизбежно ще отрази положителни обсто€телства. јко откажете да се борите с противника, огледалото ще си каже: Д“ози човек не иска да се бори повече; ще му изпрат€ услови€, където н€ма противникФ. »сус е знаел, че това не може да даде грешка, ако в€рвате в процеса и сте готови фундаментално да се промените, да промените отношението и подхода си към живота.
   ѕослани€та на всички истински духовни учени€ се състо€т в това, че действително можете да се промените. »ма отделни убедителни учени€, които могат да ви дадат разбиране и практическите инструменти, които са ви нужни, за да направите тези промени.  акво е нужно да имате Ц необходимо е желание, желание да престанете да правите едно и също, желание да се дистанцирате от общото безумие и да започнете да се промен€те. јко имате такова желание, реализирайте го в живота. јко го н€мате, бъдете честни със себе си. ѕрестанете да постъпвате със себе си като лицемери, предполагайки, че не можете да промените нищо в живота си. ѕоне си признайте, че ако не поемате властта да правите съзнателни избори, го правите в резултат на съзнателно решение, а не защото н€мате други възможности. ѕрестанете да злоупотреб€вате с изтърканото оправдание: ДЌ€мам друг изборФ.
   Ќай-фундаментални€ факт в живота е, че винаги имате избор, винаги имате повече от една възможност. ¬ъзможно е да не можете да промените външните обсто€телства, но ¬»Ќј√» можете да промените реакци€та си на тези обсто€телства. ѕравейки го, веднага промен€те своето възпри€тие на живота. ‘акт е, че прочитайки това, губите право да вървите през живота, като се см€тате жертва. Ќе можете да твърдите повече, че Дне сте имали изборФ.
   —ега знаете, че имате право на избор, да вземате осъзнати решени€. »мате право да игнорирате този избор, но не можете повече да обвин€вате другите хора, живота, съдбата, липсата на късмет или Ѕога за собствени€ ви Ц вече съзнателен Ц избор. «ащото повече не можете да живеете в илюзи€та, че н€мате алтернатива. «ащо поне не се откажете от усещането да се чувствате жертва? «ащо да не приемете удивителната възможност да живеете истински, да направите живота си по-добър и да създадете прекрасни услови€ на планетата. ¬сичко, което е нужно, е съзнателното решение да правите съзнателни избори.
   ¬ъзможно е, да ви се стори страшно да правите такива избори, но това става поради недостатъчното разбиране.  огато имате правилно разбиране, разбиране, което ви кара да правите съзнателни избори Ц повече не е страшно вземането на решение. “ова е привилеги€ и радост. јко сте готови да се учите да правите най-добрите избори, започнете с разглеждането на въпроса, къде да намерите разбиране, което ще ви даде възможност да правите просветени избори.

   10. ћинимума, който тр€бва да знаете за външното знание, в сравнение с вътрешното разбиране
   ¬сички истински духовни учени€ казват едно и също.  азват, че реални€ път към пром€на в живота ви е Ќ≈¬Џ«ћќ∆Ќќ да намерите извън себе си; може да го откриете само ако се насочите навътре. »сус го е посочил €сно: ДЌ€ма да кажат: ето тука е, или ето там, защото Ѕожието ÷арство е вътре във васФ (Ћука 17:21). »стински€т смисъл, ключът за пром€на на живота ви, дори на външните обсто€телства е пром€на състо€нието на съзнанието ви.
   “ези, които се опитват да ви продадат нещо или да ви контролират, искат да предполагате, че единствени€т начин да промените живота си, единствени€т начин да постигнете щастие, е да намерите нещо или н€кого извън себе си. ¬ас са ви възпитали, програмирали, да в€рвате на тази лъжа, но вече е крайно време да € изоставите.
    ак можете да правите правилни избори, които са правилни за вас, сега? «наейки фундаменталната истина, че ключът към най-добрите избори е увеличаване на разбирането ви, би тр€бвало да ви стане €сно, че има разлика между външните знани€ и вътрешното познание. »ма много хора, които владе€т напълно достатъчни външни, интелектуални знани€, обаче в живота им никога и нищо не се промен€. ћожете да ги срещнете навс€къде. Ќапример, много в€рващи хора Ц във вс€ка религи€ Ц зна€т външните доктрини на сво€та религи€ в най-подробни детайли, но както и преди, не могат да отговар€т на вс€ка ситуаци€ с любов Ц не могат да приложат на практика това, което пропов€два религи€та им. јналогично, много психолози и гурута на самоусъвършенстването владе€т обширни знани€ по психологи€, но все още не са преодолели своите собствени ограничени€.
   ѕовечето хора сто€т пред вечната дилема, описана от ѕавел: Дƒоброто, което искам, не го прав€, а злото, което не искам - прав€Ф (–им. 7:11). «нанието, как да постъпвате правилно не е едно и същото, с това, което сте готови да направите, защото повечето хора не са в състо€ние да отидат по-далеч от приказките. ќткъде идва това несъответствие между знани€та и действи€та? ѕричината е във външното знание, то не е достатъчно убедително за да промените вашите действи€.
    акто ще об€сн€ по-късно, действи€та произлизат от по-дълбокото ниво на душата, от нивото, където се паз€т вашите знани€. ѕо този начин, за да промените ефективно вашите действи€, знанието тр€бва да произлиза от по-дълбоко ниво, от това, което мотивира ежедневието ви.  азано накратко, само дълбоко усвоеното знание, преобразува ефективно действи€та ви.  огато знанието е усвоено, то става част от вашето същество, става мъдрост и разбиране.  акто казва Ѕибли€та: Д√лавното е мъдростта: трупайте мъдрост и с ц€лото си същество постигнете разумФ (ѕрит. 4:7).
   ¬ашите действи€ са резултат (работа) на ц€лото ви съзнание, включително и това, което е под нивото на съзнателно възприемане. јко действително искате щастие, престанете да се правите на магарето, което б€га след моркова. ѕрестанете да търсите външното, което както си мислите, ще ви направи щастливи. ¬место това търсете мъдростта, истината, вътрешното разбиране, което ще изкара щастието отвътре, от разума ви. ¬место да се опитвате да управл€вате своите обсто€телства и действи€ с помощта на външни€ ум, стремете се да промените фундаментално възгледа си за живота. “огава по-добрите действи€ ще следват естествено новото състо€ние на разума ви.
   — какво да започнете? «апочнете с осъзнаването, че имате вградена способност да познавате истината, да различавате, какво е правилно действие. »сус го нарича Дключ за разбиранеФ. Ѕуда го нарича ДпросветлениеФ, много съвременни хора го наричат Динтуици€Ф. “ова е способ за познание и той е извън интелекта. »нтелектът използва основно аналитичното мислене, което означава, че сравн€ва новата мисъл с това, което вече знае. —треми се да прономерова всичко и да го подреди в съответната категори€, което му дава впечатлението, че всичко е под контрол.
   Ќапротив, интуици€та не е аналитична дейност: това е ц€лостен подход, който ви позвол€ва да видите гората и да не се заблудите сред дърветата. »нтуици€та ви позвол€ва да надскочите това, което вече знаете и така, това е единствени€ способ да излезете извън менталните ви ограничени€. Ќе можете просто да използвате интелекта, за да напуснете менталните рамки, които са създадени от сами€ интелект, защото интелектът не е способен да види ограничени€та Ц не вижда, че рамките са станали затвор. »нтуици€та е основа на цели€ революционен прогрес, известен на човечеството, и следва да знаете, че има две основни форми на прогрес:
   –еволюционни€т прогрес ви позвол€ва да видите по-дълбоките връзки и по този начин да възвисите още повече разбирането си за живота, към още по-високо ниво. ѕозвол€ва ви също така да разберете, че иде€та е ефективна, дори аналитични€т ум да не намира потвърждение в своите база данни и по такъв начин да ДпровериФ законността й. “ози процес ви позвол€ва да развивате нова представа за света. Ќапример, революционен пробив е дал на човечеството възможност да преодолее представата, че «ем€та е плоска.
   ≈волюционни€т прогрес ви дава възможност да постигнете по-практично разбиране на детайлите в новата представа за света. ћоже да бъде много полезен и да подтиква учените да създават много полезни технологии. Ќо това може да се случи само след като разшир€т представата си за света, основана на революционни€ пробив. ќграничени€та на аналитични€ ум са в способността му да отрича или не разбира това, което не се съгласува със съществуващите му знани€, с базата данни. ѕо този начин аналитични€т подход може да стане капан, който да задържа вашето развитие. “ова води до ментално израждане.
   «а да можете действително да избегнете своите текущи ограничени€ и да се научите да вземате правилни решени€, тр€бва (отново) да активизирате своите интуитивни способности и да се научите да им се довер€вате. “р€бва да се научите да разбирате, кога аналитични€т ви ум тр€бва да остане настрани, и кога да позвол€вате на висшата част на ума си, да ви възвиси до ново ниво на разбиране.  огато започнете да осъзнавате повече интуици€та си, ще започнете и повече да се довер€вате на надеждността й. ўе засилите различаването между външното знание и по-дълбокото разбиране.
   —ъществен момент е, че не съществува никакъв механичен начин да разберете, как да вземате правилни решени€. јналитични€т ум си мисли, че ако успее да анализира всичко и да го сортира по категории, ще успее да разработи безгрешна система. ƒокато усп€вате да приспособ€вате ситуаци€та към системата, можете винаги да вземате правилни решени€, обаче истори€та доказва, че ДживотътФ упорито отказва да се вписва във вс€какви рамки, създадени от човешки€ интелект. «атова е непостижима мечта и много хора са обрекли цели€ си живот на преследването й, без да успе€т да намер€т „ашата на —вети€ √раал.
   ћного по-конструктивно е да се избавите от тази мечта и да € заместите със следване на вътрешните указани€, дори да е нужно време за да развиете интуици€та си.  огато се предвижвате напред, дори учейки се от собствените си грешки, в крайна сметка ще стигнете до точка, където благодарение на вътрешното знание ще разберете, кое е максимално точни€ отговор за вс€ка ситуаци€.
    лючът е в осъзнаването, че истинското вътрешно разбиране, истинското познание, тр€бва да се по€ви отвъд пределите на интелекта. “р€бва да дойде от висшата част на вашето същество. «а да се свържете с висшата си част, тр€бва да разберете фундаменталната истина, че сте сложно, дори смесено същество. ћного повече сте от това, което се вижда с очи. јко пожелаете да надникнете отвъд пределите на повърхностни€ си ум, ще изследваме реалното јз в следващите раздели.
   јко сте готови да продължите, отделете една минута за да усетите победата. јко сте признали необходимостта да търсите висше разбиране отвъд пределите на сегашните си ментални ограничени€, сте успели да преодолеете главни€ препъни камък, който пречи на повечето хора да намер€т щастието. ѕозволете си да усетите, че животът ви е променил посоката си, и че сте на стартовата лини€ на възход€щата спирала. Ќамирате се на път€ за реализиране на древни€, но вечен призив: Д„овеко, познай себе си Ц своето јз!Ф

© 2005 by Kim Michaels
http://www.askrealjesus.com/
http://www.flamerose.net/


ѕ–ќƒЏЋ∆≈Ќ»≈...


—ъздадено: 15/03/2008 • 20:31
ќбновено : 25/03/2008 • 22:22
 атегори€ : Ѕърза помощ
—траницата е посетена 20413 пъти


¬ерси€ за печат ¬ерси€ за печат

react.gif оментар:


 оментар є2 

Diakona 07/05/2008 • 17:08

Ѕеспорно е,философи€та на живота доказва безпогрешно,че винаги вътрешните промени вод€т до пром€на на фундоментални,качествени промени и на ѕЏ“я на живота. аквото посееш вътре в ''«ем€та"(съзнанието),това ще жънеш като плодове,тоест като следствие.» отново допираме до  армични€ «акон,закон основен за състо€нието на живота ни на «ем€та.“оест,радостта и щастието ни завис€т единствено и само от нашето съзнание.''”смихни се на огледалото и ще получиш ”—ћ»¬ ј.

 оментар є1 

mimito 21/03/2008 • 13:00

—тати€та предлага възможност абстрактното знание да се сведе до работни формули и това е чудесно!

^ Ќагоре ^

√лавна   Ќовини   ‘айлове   ѕрепратки   ¬ъпроси   ¬печатлени€   ‘орум   —татистика  


 ‘азы Ћуны на RedDay.ru (¬арна)

  Site powered by GuppY v4.6.28 © 2004-2005 - CeCILL Free License

—траницата е генерирана за 0.46 секунди